Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011"

Transkript

1 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S12OKT11. Ansvarig för undersökningen åt Halmstad är Oscar Hultåker och Örjan Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Nöjd Medarbetar-index 6 Lojalitet mot kommunen 13 Engagemang 22 Medarbetarskap 26 Ledarskap 35 Kompetens 38 Hälsa och arbetsmiljö 43 Lön och villkor 50 Chefsrollen 53 Faktorer som ingår i en analys av Nöjd Medarbetar-index 55 Faktorer som påverkar Nöjd Medarbetar-index 61 Prioriteringsmatris 63 Nöjdhetens betydelse för motivation och engagemang 65 Tabellbilaga 67 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har medarbetare besvarat frågor om arbetsklimatet hos Halmstads kommun. SKOP har beräknat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. För alla Halmstads kommuns medarbetare är NMI i genomsnitt 73. Totalt fick alla medarbetare ange om de instämmer i eller tar avstånd 53 påståenden om sin arbetsplats hos Halmstads kommun. En prioriteringsmatris visar att det i Halmstad kommun är viktigast att förbättra de förhållanden som påverkar Oro och faror i arbetsmiljön. Det gäller att avlägsna oro för omorganisationer och förändrade arbetsuppgifter, att minimera risken för att skadas eller bli sjuk på grund av arbetet, att bli bättre på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön samt att skapa större nöjdhet med arbetsmiljön Kommunen skall också prioritera förbättrade Förutsättningar så att medarbetarna kan göra ett bra jobb. Det gäller bland annat att underlätta så att medarbetarna hinner med sina arbetsuppgifter samt att arbetet organiseras så att medarbetarna i större utsträckning får ork över för en aktiv fritid. Även kvalitetsarbetet bör förbättras med avseende på den service som verksamheterna ger medborgarna och kunderna. Kommunen bör regelbundet arbeta med förbättringar, arbeta för att avhjälpa fel och brister samt höja kvaliteten på arbetet. För att Halmstad kommun skall få full valuta för den nu genomförda medarbetarundersökningen är det viktigt att resultaten följs upp ute i de olika organisatoriska enheterna. Hot och våld i arbetet är ett problem för en relativt stor minoritet av Halmstads kommuns personal. En av sex medarbetare (17 procent) har det senaste året blivit utsatt för hot eller våld från klienter, brukare, elever eller deras anhöriga. Av dem som blivit utsatta för hot eller våld i arbetet har tre av fyra anmält detta till arbetsgivaren. Jämfört med förekomsten av hot och våld är det inte lika vanligt att medarbetarna utsätts för kränkande behandling, trakasserier, mobbning eller diskriminering i arbetet. Men förekomsten varierar starkt mellan de olika förvaltningarna och bör uppmärksammas där det är vanligt. 3

4 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret utarbetades av SKOP i samarbete med Halmstads kommun. Alla frågor i huvudundersökningen har fasta svarsalternativ. Socialförvaltningen Avdelningen för stöd och service, Hemvårdsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Fastighetskontoret, Servicekontoret och Räddningstjänsten ställde dessutom egna frågor till förvaltningens personal. Datainsamlingsmetod Medarbetarna fick besvara endera en arbetsplatsenkät eller en webb-enkät. Till webb-enkäten skickades ett flertal påminnelser. Datainsamlingsperiod Arbetsplatsenkäterna distribuerades i september Första utskick av webbenkäten skedde i september 2011 följt av påminnelser under september och oktober. Svarsfrekvens och bortfall I nettourvalet ingår medarbetare i kommunen och de kommunala bolagen. Av dem har totalt personer besvarat undersökningens frågor, vilket ger en svarsfrekvens om 79 procent. Resultatredovisning I denna rapport redovisas svaren för hela Halmstads kommun. I resultatredovisningen har svaren poststratifierats (viktats) så att varje organisatorisk enhet har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av samtliga medarbetare i kommunen. 4

5 Tabell: Svarsstatistik Svarande. Antal Procent Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret Fastighetskontoret Hemvårdsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljö- och hälsoskyddskontoret Räddningstjänsten Samhällsbyggnadskontoret Servicekontoret Socialförvaltningen Stadskontoret Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Halmstad & Co AB Halmstad Hamn AB Halmstads Flygplats AB Halmstads Näringslivs AB Ledningsgrupp Fackliga företrädare Totalt

6 Nöjd Medarbetar-index NMI SKOP har för Halmstads kommun utvecklat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som bygger på svaren från fyra frågor. Nöjd Medarbetar-index varierar mellan 0 och 100, där 0 är mest missnöjd och 100 mest nöjd. Målet är att få så högt Nöjd Medarbetar-index som möjligt. NMI är 73 bland alla kommunens medarbetare Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index (NMI) är 73 bland alla anställda medarbetare hos Halmstads kommun och dess bolag; Tabell 1. Nöjd Medarbetar-index (NMI) Samtliga medarbetare 73 Förvaltningar 73 Bolag 74 Ledningsgrupp 78 Fackliga företrädare 76 Medel NMI De som tillhör kommunens ledningsgrupp (genomsnitt=78) eller fackliga företrädare (genomsnitt=76) är nöjdare än övriga medarbetare i förvaltningar (genomsnitt=73) och bolag (genomsnitt=74); Tabell 1. Chefer (75) har i genomsnitt högre NMI än övriga medarbetare (73) i Halmstads kommun. Bland cheferna är det förvaltningscheferna som har högst genomsnittligt NMI (78). Första linjens chefer har nästan lika högt genomsnittligt NMI (76). Chefer på mellannivå är den chefsgrupp som har lägst genomsnittligt NMI (70). 6

7 De kvinnliga medarbetarna (74) är i Halmstads kommun i genomsnitt mer nöjda än de manliga (69). Nöjd Medarbetar-index är i genomsnitt högre bland de äldre medarbetarna än bland de yngre. Den nöjdaste åldersgruppen är medarbetare över 55 år (genomsnitt=75). Minst nöjda är medarbetare i åldersgruppen 35 år eller yngre (genomsnitt=69). Nöjd Medarbetar-index (NMI) De som inte är chefer 73 Alla chefer 75 Förvaltningschefer 78 Chefer mellannivå 70 Första linjens chefer 76 Medel NMI Nöjd Medarbetar-index (NMI) Samtliga medarbetare Kvinnor Män 35 år eller yngre år 56 år eller äldre Medel NMI 7

8 Nöjd Medarbetar-index (NMI) Samtliga medarbetare 1-75 procents sysselsättning procent sysselsättning 100 procent sysselsättning Medel NMI Nöjd Medarbetar-index (NMI) och delfrågor Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Nöjd Medarbetar-index (NMI) 73 Om Du tänker på Ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill Du ge det arbetet? Hur väl motsvarar Ditt nuvarande arbete Dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant (perfekt) arbete? Om Du jämför med andra arbeten som Du tror att Du kan få. Är Ditt nuvarande bättre eller sämre? Medelbetyg Delbetyg Nöjd-index bygger på fyra delfrågor mellan 0 och 100 som vägs samman till Nöjd Medarbetar-index (NMI): - Övergripande betyg: Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? 8

9 - Motsvarar förväntningarna: Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? - Jämförelse med det perfekta arbetet: Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete? - Jämförelse med möjliga arbeten: Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Det övergripande genomsnittsbetyget på det nuvarande arbetet är i genomsnitt 80 bland Halmstad kommuns samtliga anställda; Tabell 2. Bland samtliga anställda är genomsnittsbetyget 76 för hur väl det nuvarande arbetet motsvarar förväntningarna; Tabell 3. De lägsta genomsnittsbetygen bland alla anställda 2011 får jämförelsen med det helt perfekta arbetet (67) och jämförelsen med andra arbeten som intervjupersonerna kan få (68) och; Tabell 4-5. Rangordningen mellan delfrågorna följer ett mönster som är vanligt för Nöjd Medarbetar-index. Jämförelse med andra kommuner SKOP genomför regelbundet undersökningar av Nöjd Medarbetare bland ett slumpmässigt urval av alla svenskar. Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index (NMI) för Halmstads kommun (73) är obetydligt lägre än genomsnittet för samtliga kommun- och landstingsanställda i Sverige (74). Nöjd Medarbetar-index Jämförelse mellan kommunen och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla medarbetare hos Halmstads kommun Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda Alla anställda utanför storstadsområdena Alla Sveriges anställda 74 Medel NMI 9

10 Halmstads kommun ligger också nära det genomsnittliga NMI bland alla Sveriges anställda (74) och bland anställda utanför storstadsområdena (75). Målsättningar för Nöjd Medarbetar-index SKOP rekommenderar att kommuner har dubbla mål för Nöjd Medarbetar-index. Dels att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt dels att minimera andelen missnöjda medarbetare. De som är missnöjda kan ha särskilda behov som inte tillgodoses, men de är också dåliga ambassadörer för sin arbetsgivare när de berättar för sin omgivning att de är missnöjda. De som har ett Nöjd Medarbetar-index under 46 är missnöjda, de som har ett Nöjd Medarbetar-index över 56 är nöjda. Ett Nöjd Medarbetar-index mellan 46 och 55 är varken nöjda eller missnöjda. Nöjd Medarbetar-index (NMI) - alla anställda Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Extremt nöjd 82 procent av medarbetarna är nöjda De flesta medarbetarna i Halmstads kommun (82 procent) nöjda och har ett NMI över 55. Tabell 1. En majoritet (56 procent) har ett högt NMI över 75, de är ganska nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda. Drygt var fjärde medarbetare (28 procent) är mycket eller extremt nöjd med ett NMI över

11 11 procent missnöjda medarbetare i kommunen Var tionde person som är anställd av kommunen (11 procent) är missnöjd och har ett NMI under 46. Nöjd Medarbetar-index (NMI) inom förvaltningar Samtliga medarbetare Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret 65 Fastighetskontoret 72 Hemvårdsförvaltningen 76 Kulturförvaltningen 77 Miljö- och hälsoskyddskontoret Räddningstjänsten Samhällsbyggnadskontoret 64 Servicekontoret 77 Socialförvaltningen 74 Stadskontoret 73 Teknik- och fritidsförvaltningen 69 Utbildnings- och arbetsmarknadsförv 75 Medel NMI 11

12 Nöjd Medarbetar-index (NMI) i förvaltningarna I Tabell 1 redovisas Nöjd Medarbetar-index för de olika förvaltningarna och deras motsvarighet. Nöjd Medarbetar-index är i genomsnitt högst inom Kulturförvaltningen (77), Servicekontoret (77), Hemvårdsförvaltningen (76) samt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (75). Det genomsnittliga NMI är lägst inom Miljöoch hälsoskyddskontoret (63), Räddningstjänsten (63) och Samhällsbyggnadskontoret (64). Nöjd Medarbetar-index (NMI) i bolagen En jämförelse mellan Halmstads kommunala bolag visar att det genomsnittliga NMI är högst inom Halmstads Näringsliv AB (83) och lägst inom Halmstad & Co AB (70) Nöjd Medarbetar-index (NMI) inom bolag Samtliga medarbetare Halmstad & Co AB Halmstad Hamn AB Halmstads Flygplats AB Halmstads Näringslivs AB 83 Medel NMI 12

13 Lojalitet mot kommunen Lojaliteten har mätts med två delfrågor: - Byte av arbetsgivare: Vad tror du? Har du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte - Rekommendera: Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Byte av arbetsgivare Lojaliteten mätt som benägenhet att inte byta arbetsgivare från Halmstads kommun eller dess bolag är i genomsnitt 71 på skalan mellan 0 och 100; Tabell 7. Lojaliteten mätt som benägenhet att inte byta arbetsgivare är högst bland fackliga företrädare (genomsnitt=82) och bland bolagens medarbetare (genomsnitt=78). Den är lägst inom ledningsgruppen (genomsnitt=68). Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Samtliga medarbetare 71 Förvaltningar 70 Bolag 78 Ledningsgrupp 68 Fackliga företrädare 82 Medelbetyg Lojaliteten mätt som benägenhet att inte byta arbetsgivare är i genomsnitt den samma bland chefer (71) som bland dem som inte är chefer (71). Lojaliteten att inte byta arbetsgivare är i genomsnitt något högre bland första linjens chefer (73) och bland förvaltningschefer (68) än bland chefer på mellannivå (62). 13

14 Skillnaden mellan kvinnor (genomsnitt=71) och män (genomsnitt=69) är liten när det gäller att inte byta arbetsgivare. Den typen av lojalitet är i genomsnitt högre bland de äldre medarbetarna än bland de yngre. Den är högst i åldersgruppen över 55 år (genomsnitt=79). Den är lägst bland medarbetare i åldersgruppen 35 år eller yngre (genomsnitt 61). Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte De som inte är chefer Alla chefer Förvaltningschefer 68 Chefer på mellannivå 62 Första linjens chefer Sysselsatt 1-75 procent Sysselsatt procent Sysselsatt 100 procent Medelbetyg Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Alla medarbetare Kvinnor Män år eller yngre år år eller äldre 79 Medelbetyg 14

15 Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Samtliga anställda Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret 62 Fastighetskontoret 72 Hemvårdsförvaltningen 71 Kulturförvaltningen 72 Miljö- och hälsoskyddskontoret 63 Räddningstjänsten 71 Samhällsbyggnadskontoret 51 Servicekontoret 73 Socialförvaltningen 67 Stadskontoret Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförv Medelbetyg En jämförelse mellan förvaltningarna visar att lojaliteten att stanna hos arbetsgivaren är högst inom Servicekontoret (genomsnitt=73) och lägst inom Samhällsbyggnadskontoret (genomsnitt=51). 15

16 Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Samtliga anställda 71 Halmstad & Co AB 58 Halmstad Hamn AB 80 Halmstads Flygplats AB 94 Halmstads Näringslivs AB 66 Medelbetyg Bland bolagen är lojaliteten att inte byta jobb högst inom Halmstads Flygplats AB (genomsnitt=94) och lägst inom Halmstad & Co AB (genomsnitt=58). Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Jämförelse mellan kommunen och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Alla anställda i Halmsrtads kommun 71 Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda Alla anställda utanför storstadsområdena Alla Sveriges anställda Medelbetyg 16

17 Lojaliteten mätt som tendens att inte byta arbetsgivare är högre bland Halmstad kommuns anställda (genomsnitt=71) än bland samtliga kommun- och landstingsanställda i Sverige (genomsnitt=66). Halmstad kommun hävdar sig också väl i jämförelse med genomsnittet bland alla Sveriges anställda (68) och bland anställda utanför storstadsområdena (69). Vilja att rekommendera arbetsplatsen till andra Lojaliteten mätt som vilja att rekommendera sin arbetsplats till andra är i genomsnitt 75; Tabell 6. Det är vanligt att viljan att rekommendera får högre betyg än benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen. Den senare styrs av karriärplaner och av sociala faktorer som inte är knutna till själva arbetsplatsen, t.ex. familjesituationen. Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Samtliga medarbetare Förvaltningar Bolag 78 Ledningsgrupp 91 Fackliga företrädare 73 Medelbetyg Lojaliteten mätt som viljan att rekommendera är högre inom Ledningsgruppen (genomsnitt=91) än bolagens medarbetare (genomsnitt=78), förvaltningarnas medarbetare (genomsnitt=75) och fackliga företrädare (genomsnitt=73). Lojaliteten när det gäller att rekommendera sin arbetsplats till andra är högre bland chefer (85) än bland dem som inte är chefer (75). Lojaliteten att rekommendera är i genomsnitt högre bland förvaltningscheferna (91) än bland första linjens chefer (85) och chefer på mellannivå (79). Kvinnor (genomsnitt=77) visar större lojalitet mot sin arbetsgivare än män (genomsnitt=71) när det gäller att rekommendera sin arbetsplats till andra. Det är bara små skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller rekommendationer. 17

18 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet De som inte är chefer 75 Alla chefer 85 Förvaltningschefer 91 Chefer på mellannivå 79 Första linjens chefer 85 Sysselsatt 1-75 procent Sysselsatt procent Sysselsatt 100 procent Medelbetyg Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Alla medarbetare Kvinnor Män 35 år eller yngre år 56 år eller äldre Medelbetyg 18

19 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Samtliga medarbetare Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret 56 Fastighetskontoret 71 Hemvårdsförvaltningen 78 Kulturförvaltningen 80 Miljö- och hälsoskyddskontoret 63 Räddningstjänsten 58 Samhällsbyggnadskontoret 55 Servicekontoret 78 Socialförvaltningen 77 Stadskontoret Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförva Medelbetyg En jämförelse mellan förvaltningarna visar att lojaliteten när det gäller att rekommendera sin arbetsplats är högst inom Kulturförvaltningen (genomsnitt=80). Den är lägst inom Samhällsbyggnadskontoret (genomsnitt=55). 19

20 Bland bolagen är lojaliteten att rekommendera högst inom Halmstads Näringslivs AB (genomsnitt=88) och lägst inom Halmstad & Co AB (genomsnitt=67). Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Halmstad & Co AB 67 Halmstad Hamn AB 79 Halmstads Flygplats AB 83 Halmstads Näringslivs AB 88 Medelbetyg Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Jämförelse mellan kommunen och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Alla anställda i Halmstads kommun 75 Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda 78 Alla anställda utanför storstadsområdena Alla Sveriges anställda Medelbetyg Lojaliteten att rekommendera arbetsgivaren är något lägre bland Halmstad kommuns anställda (genomsnitt=75) än bland samtliga kommun- och landstings- 20

21 anställda i Sverige (genomsnitt=78). Halmstads kommun hävdar sig väl i jämförelse med genomsnittet bland alla Sveriges anställda (74) och bland anställda utanför storstadsområdena (75). 21

22 Engagemang För att utröna medarbetarnas engagemang för sitt arbete fick de avge instämmandegrad till påståendet: - Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja,absolut Bland samtliga medarbetare är engagemanget i genomsnitt 94; Tabell 8. Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja, absolut Samtliga medarbetare Förvaltningar Bolag 91 Ledningsgrupp Fackliga företrädare Medelbetyg Engagemanget är genomgående högt både inom förvaltningarna och inom bolagen. Det gäller såväl chefer som icke chefer. Kvinnor (95) visar i genomsnitt något större engagemang än männen (88). 22

23 Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja, absolut De som inte är chefer Alla chefer Förvaltningschefer 99 Chefer på mellannivå Första linjens chefer Sysselsatt 1-75 procent Sysselsatt procent Sysselsatt 100 procent Medelbetyg Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja, absolut Alla medarbetare Kvinnor Män år eller yngre år 56 år eller äldre Medelbetyg 23

24 Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja, absolut Samtliga medarbetare Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret Fastighetskontoret 86 Hemvårdsförvaltningen 96 Kulturförvaltningen 91 Miljö- och hälsoskyddskontoret Räddningstjänsten Samhällsbyggnadskontoret 85 Servicekontoret 94 Socialförvaltningen 94 Stadskontoret 93 Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförv Medelbetyg 24

25 Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja, absolut Halmstad & Co AB 85 Halmstad Hamn AB 93 Halmstads Flygplats AB 88 Halmstads Näringslivs AB 98 Medelbetyg 25

26 Medarbetarskap Ett stort antal av undersökningens frågor var påståenden som handlade om olika aspekter på medarbetarskap. Medarbetarna fick ta ställning till om påståendena stämmer mycket dåligt, ganska dåligt, varken eller, ganska bra eller mycket bra. Påståendena om medarbetarskap har grupperats i sju delområden efter frågornas inbördes samband. De åtta delområdena är - Anda och sammanhållning - Mål för verksamheten - Kvalitetsarbete - Inflytande - Förutsättningar för att göra ett bra jobb - Arbetstillfredsställelse - Eget bidrag till ett bra medarbetarskap - Bedömning av arbetsplatsträffarna Anda och sammanhållning Under rubriken anda och sammanhållning ryms påståenden om samarbete, erkänsla från kamraterna om någon gör en bra insats och konflikthantering; Tabell 9-12 och Anda och sammanhållning Jag tycker att samarbetet fungerar bra med arbetskamraterna Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på min arbetsplats Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter På min arbetsplats är det sällan problem och konflikter mellan arbetskamraterna Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 26

27 De flesta av de påståenden som handlar om anda och sammanhållning får starka instämmanden. För alla påståendena gäller att en majoritet anser dem stämma mycket eller ganska bra. Instämmandet är dock något svagare när det gäller konflikthantering än för övriga påståenden. Anda och sammanhållning Jag tycker att samarbetet fungerar bra med arbetskamraterna Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på min arbetsplats Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter På min arbetsplats är det sällan problem och konflikter mellan arbetskamraterna Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats Stämmer mycket eller ganska dåligt Mål för verksamheten Påståendena handlar om att det finns tydliga mål och förväntningar, att medarbetarna har de befogenheter som behövs samt att de får tillräcklig information; Tabell samt En majoritet av medarbetarna instämmer i samtliga påståenden. Det är få som anser att de stämmer dåligt. 27

28 Mål för verksamheten På min arbetsplats finns det tydliga mål för vad vi skall uppnå Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har Jag är tillräckligt informerad om det som rör mitt arbete Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Mål för verksamheten På min arbetsplats finns det tydliga mål för vad vi skall uppnå 7 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4 Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har 7 Jag är tillräckligt informerad om det som rör mitt arbete 7 Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete 8 Stämmer mycket eller ganska dåligt 28

29 Kvalitetsarbete Påståendena handlar om förbättringsarbetet och service till medborgare och kunder; Tabell Samtliga påståenden har hög grad av instämmande. Det är färre än var tionde medarbetare som anser att påståendena inte stämmer. Kvalitetsarbete På vår arbetsplats är vår service till medborgarna och kunderna av god kvalitet På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med förbättringar På min arbetsplats är vi bra på att avhjälpa fel och brister så att de inte upprepas Det senaste året har vi höjt kvaliteten på vårt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Kvalitetsarbete På vår arbetsplats är vår service till medborgarna och kunderna av god kvalitet På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med förbättringar På min arbetsplats är vi bra på att avhjälpa fel och brister så att de inte upprepas Det senaste året har vi höjt kvaliteten på vårt arbete 9 Stämmer mycket eller ganska dåligt 29

30 Inflytande Under inflytande redovisas tre påståenden som gäller möjligheten att kunna fatta beslut om sitt arbete och hur det skall utföras; Tabell Instämmandet är genomgående högt. Det är dock över tio procent som anser att det stämmer dåligt att de kan fatta beslut om sådant som är viktigt för deras arbete. Inflytande Jag kan själv bestämma på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Inflytande Jag kan själv bestämma på vilket sätt mitt arbete skall utföras 8 Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete 13 Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete 8 Stämmer mycket eller ganska dåligt 30

31 Förutsättningar för att göra ett bra jobb Utöver ett generellt påstående om förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb så handlar påståendena om att hinna med arbetsuppgifterna och om att ha ork kvar efter arbetsdagens slut; Tabell Det är relativt många som pekar på brister när det gäller förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb. En av tre anser inte att de har ork över för en aktiv fritid och var femte medarbetare anser inte att de hinner med sina arbetsuppgifter. Förutsättningar för att göra ett bra jobb Jag har förutsättningar att göra ett bra jobb Jag hinner för det mesta med mina arbetsuppgifter När jag kommer hem efter arbetet har jag ork över för en aktiv fritid Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Förutsättningar för att göra ett bra jobb Jag har förutsättningar att göra ett bra jobb 11 Jag hinner för det mesta med mina arbetsuppgifter 18 När jag kommer hem efter arbetet har jag ork över för en aktiv fritid 32 Stämmer mycket eller ganska dåligt 31

32 Arbetstillfredsställelse Påstående om arbetstillfredsställelse gäller att arbetet skall vara omväxlande, meningsfullt och roligt; Tabell I stort sett alla medarbetare anser att deras arbete är meningsfullt, omväxlande och roligt. Arbetstillfredsställelse Jag har ett omväxlande arbete Jag har ett meningsfullt arbete Jag tycker oftast att det är roligt på jobbet Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Arbetstillfredsställelse Jag har ett omväxlande arbete Jag har ett meningsfullt arbete Jag tycker oftast att det är roligt på jobbet Stämmer mycket eller ganska dåligt Eget bidrag till ett bra medarbetarskap Tre påståenden medarbetarnas eget ansvarstagande för att skapa ett bra medarbetarskap att hävda sin egen uppfattning, att ta ansvar för förbättringsarbetet och att söka information när så behövs; Tabell 13, 23 och

33 De flesta medarbetarna anser att de själva bidrar till att skapa ett bra medarbetarskap. Eget bidrag till ett bra medarbetarskap Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Jag söker själv aktivt efter den information jag behöver för mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Eget bidrag till ett bra medarbetarskap Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater 3 1 Jag söker själv aktivt efter den information jag behöver för mitt arbete 2 Stämmer mycket eller ganska dåligt Arbetsplatsträffar En majoritet av dem som arbetar inom Halmstads kommun eller dess bolag har regelbundna arbetsplatsträffar på sin arbetsplats.; Tabell 36. Cheferna anser dock i mindre utsträckning än andra att de har det. Två av tre medarbetare instämmer i att arbetsplatsträffarna är meningsfulla för dem. 33

34 Har ni regelbundna arbetsplatsträffar på din arbetsplats? Samtliga Ej chef Chef 88 Nej Ja Om har regelbundna arbetsplatsträffar Bedömning av arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffarna på min arbetsplats är meningsfulla för mig Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Om har regelbundna arbetsplatsträffar Bedömning av arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffarna på min arbetsplats är meningsfulla för mig 11 Stämmer mycket eller ganska dåligt 34

35 Ledarskap Sju påståenden gällde ledarskap inom Halmstad. Sex av dem handlade om vad chefen gör och ett om hur medarbetarna samarbetar med sin chef. - Chefens ledarskap - Eget bidrag till samarbetet med chefen Chefens ledarskap Påståendena om hur chefen utövar sitt ledarskap gäller förtroendet för chefen, erkänsla, engagemang, stöd och hjälp samt information och feedback; Tabell En majoritet anser att chefen uppvisar de fördelaktiga chefsbeteenden som omnämns i påståendena. Det gäller dock i något mindre grad för feedback och erkänsla när medarbetarna gör något bra. Chefens ledarskap Jag har förtroende för min närmaste chef Min chef är engagerad och lyhörd Min närmaste chef visar mig uppskattning när jag gör något bra Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att informera om sådant som är viktigt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 35

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Rapport från Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet juni 2013 Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat När betygen delades ut vid terminsslutet då sattes

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga. IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga

Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga. IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga I. Kompetens i dagens försvarsmakt inledning Innehåll I. Kompetens i dagens försvarsmakt

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer