Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011"

Transkript

1 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S12OKT11. Ansvarig för undersökningen åt Halmstad är Oscar Hultåker och Örjan Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Nöjd Medarbetar-index 6 Lojalitet mot kommunen 13 Engagemang 22 Medarbetarskap 26 Ledarskap 35 Kompetens 38 Hälsa och arbetsmiljö 43 Lön och villkor 50 Chefsrollen 53 Faktorer som ingår i en analys av Nöjd Medarbetar-index 55 Faktorer som påverkar Nöjd Medarbetar-index 61 Prioriteringsmatris 63 Nöjdhetens betydelse för motivation och engagemang 65 Tabellbilaga 67 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har medarbetare besvarat frågor om arbetsklimatet hos Halmstads kommun. SKOP har beräknat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. För alla Halmstads kommuns medarbetare är NMI i genomsnitt 73. Totalt fick alla medarbetare ange om de instämmer i eller tar avstånd 53 påståenden om sin arbetsplats hos Halmstads kommun. En prioriteringsmatris visar att det i Halmstad kommun är viktigast att förbättra de förhållanden som påverkar Oro och faror i arbetsmiljön. Det gäller att avlägsna oro för omorganisationer och förändrade arbetsuppgifter, att minimera risken för att skadas eller bli sjuk på grund av arbetet, att bli bättre på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön samt att skapa större nöjdhet med arbetsmiljön Kommunen skall också prioritera förbättrade Förutsättningar så att medarbetarna kan göra ett bra jobb. Det gäller bland annat att underlätta så att medarbetarna hinner med sina arbetsuppgifter samt att arbetet organiseras så att medarbetarna i större utsträckning får ork över för en aktiv fritid. Även kvalitetsarbetet bör förbättras med avseende på den service som verksamheterna ger medborgarna och kunderna. Kommunen bör regelbundet arbeta med förbättringar, arbeta för att avhjälpa fel och brister samt höja kvaliteten på arbetet. För att Halmstad kommun skall få full valuta för den nu genomförda medarbetarundersökningen är det viktigt att resultaten följs upp ute i de olika organisatoriska enheterna. Hot och våld i arbetet är ett problem för en relativt stor minoritet av Halmstads kommuns personal. En av sex medarbetare (17 procent) har det senaste året blivit utsatt för hot eller våld från klienter, brukare, elever eller deras anhöriga. Av dem som blivit utsatta för hot eller våld i arbetet har tre av fyra anmält detta till arbetsgivaren. Jämfört med förekomsten av hot och våld är det inte lika vanligt att medarbetarna utsätts för kränkande behandling, trakasserier, mobbning eller diskriminering i arbetet. Men förekomsten varierar starkt mellan de olika förvaltningarna och bör uppmärksammas där det är vanligt. 3

4 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret utarbetades av SKOP i samarbete med Halmstads kommun. Alla frågor i huvudundersökningen har fasta svarsalternativ. Socialförvaltningen Avdelningen för stöd och service, Hemvårdsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Fastighetskontoret, Servicekontoret och Räddningstjänsten ställde dessutom egna frågor till förvaltningens personal. Datainsamlingsmetod Medarbetarna fick besvara endera en arbetsplatsenkät eller en webb-enkät. Till webb-enkäten skickades ett flertal påminnelser. Datainsamlingsperiod Arbetsplatsenkäterna distribuerades i september Första utskick av webbenkäten skedde i september 2011 följt av påminnelser under september och oktober. Svarsfrekvens och bortfall I nettourvalet ingår medarbetare i kommunen och de kommunala bolagen. Av dem har totalt personer besvarat undersökningens frågor, vilket ger en svarsfrekvens om 79 procent. Resultatredovisning I denna rapport redovisas svaren för hela Halmstads kommun. I resultatredovisningen har svaren poststratifierats (viktats) så att varje organisatorisk enhet har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av samtliga medarbetare i kommunen. 4

5 Tabell: Svarsstatistik Svarande. Antal Procent Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret Fastighetskontoret Hemvårdsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljö- och hälsoskyddskontoret Räddningstjänsten Samhällsbyggnadskontoret Servicekontoret Socialförvaltningen Stadskontoret Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Halmstad & Co AB Halmstad Hamn AB Halmstads Flygplats AB Halmstads Näringslivs AB Ledningsgrupp Fackliga företrädare Totalt

6 Nöjd Medarbetar-index NMI SKOP har för Halmstads kommun utvecklat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som bygger på svaren från fyra frågor. Nöjd Medarbetar-index varierar mellan 0 och 100, där 0 är mest missnöjd och 100 mest nöjd. Målet är att få så högt Nöjd Medarbetar-index som möjligt. NMI är 73 bland alla kommunens medarbetare Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index (NMI) är 73 bland alla anställda medarbetare hos Halmstads kommun och dess bolag; Tabell 1. Nöjd Medarbetar-index (NMI) Samtliga medarbetare 73 Förvaltningar 73 Bolag 74 Ledningsgrupp 78 Fackliga företrädare 76 Medel NMI De som tillhör kommunens ledningsgrupp (genomsnitt=78) eller fackliga företrädare (genomsnitt=76) är nöjdare än övriga medarbetare i förvaltningar (genomsnitt=73) och bolag (genomsnitt=74); Tabell 1. Chefer (75) har i genomsnitt högre NMI än övriga medarbetare (73) i Halmstads kommun. Bland cheferna är det förvaltningscheferna som har högst genomsnittligt NMI (78). Första linjens chefer har nästan lika högt genomsnittligt NMI (76). Chefer på mellannivå är den chefsgrupp som har lägst genomsnittligt NMI (70). 6

7 De kvinnliga medarbetarna (74) är i Halmstads kommun i genomsnitt mer nöjda än de manliga (69). Nöjd Medarbetar-index är i genomsnitt högre bland de äldre medarbetarna än bland de yngre. Den nöjdaste åldersgruppen är medarbetare över 55 år (genomsnitt=75). Minst nöjda är medarbetare i åldersgruppen 35 år eller yngre (genomsnitt=69). Nöjd Medarbetar-index (NMI) De som inte är chefer 73 Alla chefer 75 Förvaltningschefer 78 Chefer mellannivå 70 Första linjens chefer 76 Medel NMI Nöjd Medarbetar-index (NMI) Samtliga medarbetare Kvinnor Män 35 år eller yngre år 56 år eller äldre Medel NMI 7

8 Nöjd Medarbetar-index (NMI) Samtliga medarbetare 1-75 procents sysselsättning procent sysselsättning 100 procent sysselsättning Medel NMI Nöjd Medarbetar-index (NMI) och delfrågor Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Nöjd Medarbetar-index (NMI) 73 Om Du tänker på Ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill Du ge det arbetet? Hur väl motsvarar Ditt nuvarande arbete Dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant (perfekt) arbete? Om Du jämför med andra arbeten som Du tror att Du kan få. Är Ditt nuvarande bättre eller sämre? Medelbetyg Delbetyg Nöjd-index bygger på fyra delfrågor mellan 0 och 100 som vägs samman till Nöjd Medarbetar-index (NMI): - Övergripande betyg: Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? 8

9 - Motsvarar förväntningarna: Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? - Jämförelse med det perfekta arbetet: Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete? - Jämförelse med möjliga arbeten: Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Det övergripande genomsnittsbetyget på det nuvarande arbetet är i genomsnitt 80 bland Halmstad kommuns samtliga anställda; Tabell 2. Bland samtliga anställda är genomsnittsbetyget 76 för hur väl det nuvarande arbetet motsvarar förväntningarna; Tabell 3. De lägsta genomsnittsbetygen bland alla anställda 2011 får jämförelsen med det helt perfekta arbetet (67) och jämförelsen med andra arbeten som intervjupersonerna kan få (68) och; Tabell 4-5. Rangordningen mellan delfrågorna följer ett mönster som är vanligt för Nöjd Medarbetar-index. Jämförelse med andra kommuner SKOP genomför regelbundet undersökningar av Nöjd Medarbetare bland ett slumpmässigt urval av alla svenskar. Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index (NMI) för Halmstads kommun (73) är obetydligt lägre än genomsnittet för samtliga kommun- och landstingsanställda i Sverige (74). Nöjd Medarbetar-index Jämförelse mellan kommunen och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla medarbetare hos Halmstads kommun Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda Alla anställda utanför storstadsområdena Alla Sveriges anställda 74 Medel NMI 9

10 Halmstads kommun ligger också nära det genomsnittliga NMI bland alla Sveriges anställda (74) och bland anställda utanför storstadsområdena (75). Målsättningar för Nöjd Medarbetar-index SKOP rekommenderar att kommuner har dubbla mål för Nöjd Medarbetar-index. Dels att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt dels att minimera andelen missnöjda medarbetare. De som är missnöjda kan ha särskilda behov som inte tillgodoses, men de är också dåliga ambassadörer för sin arbetsgivare när de berättar för sin omgivning att de är missnöjda. De som har ett Nöjd Medarbetar-index under 46 är missnöjda, de som har ett Nöjd Medarbetar-index över 56 är nöjda. Ett Nöjd Medarbetar-index mellan 46 och 55 är varken nöjda eller missnöjda. Nöjd Medarbetar-index (NMI) - alla anställda Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Extremt nöjd 82 procent av medarbetarna är nöjda De flesta medarbetarna i Halmstads kommun (82 procent) nöjda och har ett NMI över 55. Tabell 1. En majoritet (56 procent) har ett högt NMI över 75, de är ganska nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda. Drygt var fjärde medarbetare (28 procent) är mycket eller extremt nöjd med ett NMI över

11 11 procent missnöjda medarbetare i kommunen Var tionde person som är anställd av kommunen (11 procent) är missnöjd och har ett NMI under 46. Nöjd Medarbetar-index (NMI) inom förvaltningar Samtliga medarbetare Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret 65 Fastighetskontoret 72 Hemvårdsförvaltningen 76 Kulturförvaltningen 77 Miljö- och hälsoskyddskontoret Räddningstjänsten Samhällsbyggnadskontoret 64 Servicekontoret 77 Socialförvaltningen 74 Stadskontoret 73 Teknik- och fritidsförvaltningen 69 Utbildnings- och arbetsmarknadsförv 75 Medel NMI 11

12 Nöjd Medarbetar-index (NMI) i förvaltningarna I Tabell 1 redovisas Nöjd Medarbetar-index för de olika förvaltningarna och deras motsvarighet. Nöjd Medarbetar-index är i genomsnitt högst inom Kulturförvaltningen (77), Servicekontoret (77), Hemvårdsförvaltningen (76) samt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (75). Det genomsnittliga NMI är lägst inom Miljöoch hälsoskyddskontoret (63), Räddningstjänsten (63) och Samhällsbyggnadskontoret (64). Nöjd Medarbetar-index (NMI) i bolagen En jämförelse mellan Halmstads kommunala bolag visar att det genomsnittliga NMI är högst inom Halmstads Näringsliv AB (83) och lägst inom Halmstad & Co AB (70) Nöjd Medarbetar-index (NMI) inom bolag Samtliga medarbetare Halmstad & Co AB Halmstad Hamn AB Halmstads Flygplats AB Halmstads Näringslivs AB 83 Medel NMI 12

13 Lojalitet mot kommunen Lojaliteten har mätts med två delfrågor: - Byte av arbetsgivare: Vad tror du? Har du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte - Rekommendera: Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Byte av arbetsgivare Lojaliteten mätt som benägenhet att inte byta arbetsgivare från Halmstads kommun eller dess bolag är i genomsnitt 71 på skalan mellan 0 och 100; Tabell 7. Lojaliteten mätt som benägenhet att inte byta arbetsgivare är högst bland fackliga företrädare (genomsnitt=82) och bland bolagens medarbetare (genomsnitt=78). Den är lägst inom ledningsgruppen (genomsnitt=68). Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Samtliga medarbetare 71 Förvaltningar 70 Bolag 78 Ledningsgrupp 68 Fackliga företrädare 82 Medelbetyg Lojaliteten mätt som benägenhet att inte byta arbetsgivare är i genomsnitt den samma bland chefer (71) som bland dem som inte är chefer (71). Lojaliteten att inte byta arbetsgivare är i genomsnitt något högre bland första linjens chefer (73) och bland förvaltningschefer (68) än bland chefer på mellannivå (62). 13

14 Skillnaden mellan kvinnor (genomsnitt=71) och män (genomsnitt=69) är liten när det gäller att inte byta arbetsgivare. Den typen av lojalitet är i genomsnitt högre bland de äldre medarbetarna än bland de yngre. Den är högst i åldersgruppen över 55 år (genomsnitt=79). Den är lägst bland medarbetare i åldersgruppen 35 år eller yngre (genomsnitt 61). Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte De som inte är chefer Alla chefer Förvaltningschefer 68 Chefer på mellannivå 62 Första linjens chefer Sysselsatt 1-75 procent Sysselsatt procent Sysselsatt 100 procent Medelbetyg Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Alla medarbetare Kvinnor Män år eller yngre år år eller äldre 79 Medelbetyg 14

15 Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Samtliga anställda Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret 62 Fastighetskontoret 72 Hemvårdsförvaltningen 71 Kulturförvaltningen 72 Miljö- och hälsoskyddskontoret 63 Räddningstjänsten 71 Samhällsbyggnadskontoret 51 Servicekontoret 73 Socialförvaltningen 67 Stadskontoret Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförv Medelbetyg En jämförelse mellan förvaltningarna visar att lojaliteten att stanna hos arbetsgivaren är högst inom Servicekontoret (genomsnitt=73) och lägst inom Samhällsbyggnadskontoret (genomsnitt=51). 15

16 Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Samtliga anställda 71 Halmstad & Co AB 58 Halmstad Hamn AB 80 Halmstads Flygplats AB 94 Halmstads Näringslivs AB 66 Medelbetyg Bland bolagen är lojaliteten att inte byta jobb högst inom Halmstads Flygplats AB (genomsnitt=94) och lägst inom Halmstad & Co AB (genomsnitt=58). Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Jämförelse mellan kommunen och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Alla anställda i Halmsrtads kommun 71 Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda Alla anställda utanför storstadsområdena Alla Sveriges anställda Medelbetyg 16

17 Lojaliteten mätt som tendens att inte byta arbetsgivare är högre bland Halmstad kommuns anställda (genomsnitt=71) än bland samtliga kommun- och landstingsanställda i Sverige (genomsnitt=66). Halmstad kommun hävdar sig också väl i jämförelse med genomsnittet bland alla Sveriges anställda (68) och bland anställda utanför storstadsområdena (69). Vilja att rekommendera arbetsplatsen till andra Lojaliteten mätt som vilja att rekommendera sin arbetsplats till andra är i genomsnitt 75; Tabell 6. Det är vanligt att viljan att rekommendera får högre betyg än benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen. Den senare styrs av karriärplaner och av sociala faktorer som inte är knutna till själva arbetsplatsen, t.ex. familjesituationen. Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Samtliga medarbetare Förvaltningar Bolag 78 Ledningsgrupp 91 Fackliga företrädare 73 Medelbetyg Lojaliteten mätt som viljan att rekommendera är högre inom Ledningsgruppen (genomsnitt=91) än bolagens medarbetare (genomsnitt=78), förvaltningarnas medarbetare (genomsnitt=75) och fackliga företrädare (genomsnitt=73). Lojaliteten när det gäller att rekommendera sin arbetsplats till andra är högre bland chefer (85) än bland dem som inte är chefer (75). Lojaliteten att rekommendera är i genomsnitt högre bland förvaltningscheferna (91) än bland första linjens chefer (85) och chefer på mellannivå (79). Kvinnor (genomsnitt=77) visar större lojalitet mot sin arbetsgivare än män (genomsnitt=71) när det gäller att rekommendera sin arbetsplats till andra. Det är bara små skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller rekommendationer. 17

18 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet De som inte är chefer 75 Alla chefer 85 Förvaltningschefer 91 Chefer på mellannivå 79 Första linjens chefer 85 Sysselsatt 1-75 procent Sysselsatt procent Sysselsatt 100 procent Medelbetyg Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Alla medarbetare Kvinnor Män 35 år eller yngre år 56 år eller äldre Medelbetyg 18

19 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Samtliga medarbetare Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret 56 Fastighetskontoret 71 Hemvårdsförvaltningen 78 Kulturförvaltningen 80 Miljö- och hälsoskyddskontoret 63 Räddningstjänsten 58 Samhällsbyggnadskontoret 55 Servicekontoret 78 Socialförvaltningen 77 Stadskontoret Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförva Medelbetyg En jämförelse mellan förvaltningarna visar att lojaliteten när det gäller att rekommendera sin arbetsplats är högst inom Kulturförvaltningen (genomsnitt=80). Den är lägst inom Samhällsbyggnadskontoret (genomsnitt=55). 19

20 Bland bolagen är lojaliteten att rekommendera högst inom Halmstads Näringslivs AB (genomsnitt=88) och lägst inom Halmstad & Co AB (genomsnitt=67). Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Halmstad & Co AB 67 Halmstad Hamn AB 79 Halmstads Flygplats AB 83 Halmstads Näringslivs AB 88 Medelbetyg Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Jämförelse mellan kommunen och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Alla anställda i Halmstads kommun 75 Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda 78 Alla anställda utanför storstadsområdena Alla Sveriges anställda Medelbetyg Lojaliteten att rekommendera arbetsgivaren är något lägre bland Halmstad kommuns anställda (genomsnitt=75) än bland samtliga kommun- och landstings- 20

21 anställda i Sverige (genomsnitt=78). Halmstads kommun hävdar sig väl i jämförelse med genomsnittet bland alla Sveriges anställda (74) och bland anställda utanför storstadsområdena (75). 21

22 Engagemang För att utröna medarbetarnas engagemang för sitt arbete fick de avge instämmandegrad till påståendet: - Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja,absolut Bland samtliga medarbetare är engagemanget i genomsnitt 94; Tabell 8. Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja, absolut Samtliga medarbetare Förvaltningar Bolag 91 Ledningsgrupp Fackliga företrädare Medelbetyg Engagemanget är genomgående högt både inom förvaltningarna och inom bolagen. Det gäller såväl chefer som icke chefer. Kvinnor (95) visar i genomsnitt något större engagemang än männen (88). 22

23 Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja, absolut De som inte är chefer Alla chefer Förvaltningschefer 99 Chefer på mellannivå Första linjens chefer Sysselsatt 1-75 procent Sysselsatt procent Sysselsatt 100 procent Medelbetyg Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja, absolut Alla medarbetare Kvinnor Män år eller yngre år 56 år eller äldre Medelbetyg 23

24 Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja, absolut Samtliga medarbetare Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret Fastighetskontoret 86 Hemvårdsförvaltningen 96 Kulturförvaltningen 91 Miljö- och hälsoskyddskontoret Räddningstjänsten Samhällsbyggnadskontoret 85 Servicekontoret 94 Socialförvaltningen 94 Stadskontoret 93 Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförv Medelbetyg 24

25 Det är meningsfullt för mig att verkligen göra mitt bästa på arbetet. Skala mellan 0=nej, absolut inte och 100=ja, absolut Halmstad & Co AB 85 Halmstad Hamn AB 93 Halmstads Flygplats AB 88 Halmstads Näringslivs AB 98 Medelbetyg 25

26 Medarbetarskap Ett stort antal av undersökningens frågor var påståenden som handlade om olika aspekter på medarbetarskap. Medarbetarna fick ta ställning till om påståendena stämmer mycket dåligt, ganska dåligt, varken eller, ganska bra eller mycket bra. Påståendena om medarbetarskap har grupperats i sju delområden efter frågornas inbördes samband. De åtta delområdena är - Anda och sammanhållning - Mål för verksamheten - Kvalitetsarbete - Inflytande - Förutsättningar för att göra ett bra jobb - Arbetstillfredsställelse - Eget bidrag till ett bra medarbetarskap - Bedömning av arbetsplatsträffarna Anda och sammanhållning Under rubriken anda och sammanhållning ryms påståenden om samarbete, erkänsla från kamraterna om någon gör en bra insats och konflikthantering; Tabell 9-12 och Anda och sammanhållning Jag tycker att samarbetet fungerar bra med arbetskamraterna Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på min arbetsplats Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter På min arbetsplats är det sällan problem och konflikter mellan arbetskamraterna Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 26

27 De flesta av de påståenden som handlar om anda och sammanhållning får starka instämmanden. För alla påståendena gäller att en majoritet anser dem stämma mycket eller ganska bra. Instämmandet är dock något svagare när det gäller konflikthantering än för övriga påståenden. Anda och sammanhållning Jag tycker att samarbetet fungerar bra med arbetskamraterna Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på min arbetsplats Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter På min arbetsplats är det sällan problem och konflikter mellan arbetskamraterna Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats Stämmer mycket eller ganska dåligt Mål för verksamheten Påståendena handlar om att det finns tydliga mål och förväntningar, att medarbetarna har de befogenheter som behövs samt att de får tillräcklig information; Tabell samt En majoritet av medarbetarna instämmer i samtliga påståenden. Det är få som anser att de stämmer dåligt. 27

28 Mål för verksamheten På min arbetsplats finns det tydliga mål för vad vi skall uppnå Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har Jag är tillräckligt informerad om det som rör mitt arbete Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Mål för verksamheten På min arbetsplats finns det tydliga mål för vad vi skall uppnå 7 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4 Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har 7 Jag är tillräckligt informerad om det som rör mitt arbete 7 Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete 8 Stämmer mycket eller ganska dåligt 28

29 Kvalitetsarbete Påståendena handlar om förbättringsarbetet och service till medborgare och kunder; Tabell Samtliga påståenden har hög grad av instämmande. Det är färre än var tionde medarbetare som anser att påståendena inte stämmer. Kvalitetsarbete På vår arbetsplats är vår service till medborgarna och kunderna av god kvalitet På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med förbättringar På min arbetsplats är vi bra på att avhjälpa fel och brister så att de inte upprepas Det senaste året har vi höjt kvaliteten på vårt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Kvalitetsarbete På vår arbetsplats är vår service till medborgarna och kunderna av god kvalitet På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med förbättringar På min arbetsplats är vi bra på att avhjälpa fel och brister så att de inte upprepas Det senaste året har vi höjt kvaliteten på vårt arbete 9 Stämmer mycket eller ganska dåligt 29

30 Inflytande Under inflytande redovisas tre påståenden som gäller möjligheten att kunna fatta beslut om sitt arbete och hur det skall utföras; Tabell Instämmandet är genomgående högt. Det är dock över tio procent som anser att det stämmer dåligt att de kan fatta beslut om sådant som är viktigt för deras arbete. Inflytande Jag kan själv bestämma på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Inflytande Jag kan själv bestämma på vilket sätt mitt arbete skall utföras 8 Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete 13 Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete 8 Stämmer mycket eller ganska dåligt 30

31 Förutsättningar för att göra ett bra jobb Utöver ett generellt påstående om förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb så handlar påståendena om att hinna med arbetsuppgifterna och om att ha ork kvar efter arbetsdagens slut; Tabell Det är relativt många som pekar på brister när det gäller förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb. En av tre anser inte att de har ork över för en aktiv fritid och var femte medarbetare anser inte att de hinner med sina arbetsuppgifter. Förutsättningar för att göra ett bra jobb Jag har förutsättningar att göra ett bra jobb Jag hinner för det mesta med mina arbetsuppgifter När jag kommer hem efter arbetet har jag ork över för en aktiv fritid Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Förutsättningar för att göra ett bra jobb Jag har förutsättningar att göra ett bra jobb 11 Jag hinner för det mesta med mina arbetsuppgifter 18 När jag kommer hem efter arbetet har jag ork över för en aktiv fritid 32 Stämmer mycket eller ganska dåligt 31

32 Arbetstillfredsställelse Påstående om arbetstillfredsställelse gäller att arbetet skall vara omväxlande, meningsfullt och roligt; Tabell I stort sett alla medarbetare anser att deras arbete är meningsfullt, omväxlande och roligt. Arbetstillfredsställelse Jag har ett omväxlande arbete Jag har ett meningsfullt arbete Jag tycker oftast att det är roligt på jobbet Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Arbetstillfredsställelse Jag har ett omväxlande arbete Jag har ett meningsfullt arbete Jag tycker oftast att det är roligt på jobbet Stämmer mycket eller ganska dåligt Eget bidrag till ett bra medarbetarskap Tre påståenden medarbetarnas eget ansvarstagande för att skapa ett bra medarbetarskap att hävda sin egen uppfattning, att ta ansvar för förbättringsarbetet och att söka information när så behövs; Tabell 13, 23 och

33 De flesta medarbetarna anser att de själva bidrar till att skapa ett bra medarbetarskap. Eget bidrag till ett bra medarbetarskap Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Jag söker själv aktivt efter den information jag behöver för mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Eget bidrag till ett bra medarbetarskap Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater 3 1 Jag söker själv aktivt efter den information jag behöver för mitt arbete 2 Stämmer mycket eller ganska dåligt Arbetsplatsträffar En majoritet av dem som arbetar inom Halmstads kommun eller dess bolag har regelbundna arbetsplatsträffar på sin arbetsplats.; Tabell 36. Cheferna anser dock i mindre utsträckning än andra att de har det. Två av tre medarbetare instämmer i att arbetsplatsträffarna är meningsfulla för dem. 33

34 Har ni regelbundna arbetsplatsträffar på din arbetsplats? Samtliga Ej chef Chef 88 Nej Ja Om har regelbundna arbetsplatsträffar Bedömning av arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffarna på min arbetsplats är meningsfulla för mig Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Om har regelbundna arbetsplatsträffar Bedömning av arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffarna på min arbetsplats är meningsfulla för mig 11 Stämmer mycket eller ganska dåligt 34

35 Ledarskap Sju påståenden gällde ledarskap inom Halmstad. Sex av dem handlade om vad chefen gör och ett om hur medarbetarna samarbetar med sin chef. - Chefens ledarskap - Eget bidrag till samarbetet med chefen Chefens ledarskap Påståendena om hur chefen utövar sitt ledarskap gäller förtroendet för chefen, erkänsla, engagemang, stöd och hjälp samt information och feedback; Tabell En majoritet anser att chefen uppvisar de fördelaktiga chefsbeteenden som omnämns i påståendena. Det gäller dock i något mindre grad för feedback och erkänsla när medarbetarna gör något bra. Chefens ledarskap Jag har förtroende för min närmaste chef Min chef är engagerad och lyhörd Min närmaste chef visar mig uppskattning när jag gör något bra Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att informera om sådant som är viktigt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 35

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 36,2% 31,1% 32,1% 0,6% 3,58 Arbetskamrater 81,5% 14,1% 3,9% 0,6% 5,21 Arbetsrelaterade besvär 41,7% 27,9%

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden Survey-feedback (Lawler, 1991, Rubenowitz, 2004) + samlad, övergripande bild + identifiera

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte

Arbetsmiljöbarometern, syfte Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden, centralt och lokalt Tidsserier möjliggör effektstudier Survey-feedback (Lawler,

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Enhetsrapport Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Svarsfrekvens Gläntan % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 8% (9 svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 8%

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Medarbetarenkät 2008 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Staden totalt Trafikkontoret 100 90 80 70

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer