Medarbetarenkäten 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarenkäten 2009"

Transkript

1 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen

2 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat och analyser ska användas som grund för handlingsplaner på grupp-, förvaltnings- och organisationsnivå. Enkätens resultat ska även användas för att följa upp området Personal i kommunens styr- och ledningssystem. Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. För att vara det måste kommunen följa upp hur det fungerar med bland annat information, delaktighet, samverkan, arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling. För att kunna dra rätt slutsatser och göra resultatet användbart är det viktigt att alla deltar och ger sina synpunkter. 2. Metod Medarbetarenkäten är en arbetsklimatmätning med fokus på det psykosociala arbetsklimatet som genomförs i samarbete med kommun i september-oktober varje år. Enkäten är ett av verktygen för ständiga förbättringar av den inre kvaliteten och arbetsmiljön. Den ska utgöra ett underlag för samverkan i arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Mer information om enkäten finns på 3. Målgrupp Alla kommunanställda som arbetar under enkätgenomförandet 7-25 september 2009 och har arbetat på arbetsplatsen minst 1 månad. Gäller oavsett anställningsform. 3.1 Chefens arbetsuppgift Delta i information/utbildningsträff Läs igenom information på hemsidan Informera medarbetare om genomförandet Ta emot kod via e-post. Spara på säkert ställe Beställa lösenord till sina enheter Gör justeringar i antalet lösenord via hemsidan Möjliggöra för medarbetarna att svara på enkäten Hämta resultatet på hemsidan Använda resultatet i arbetsmiljöarbetet 3.2 Medarbetarens arbetsuppgift Ta del av information Göra medarbetarenkäten Delta aktivt i analys av arbetsgruppens resultat Medverka i åtgärdsplanering och genomförande 4. Enkäten Medarbetarenkäten omfattar bakgrundsvariabler* och 44 frågor varav tre frågor är Piteå kommuns egna frågor utifrån ledarskapspolicyn. Frågorna är både värderingsfrågor med en sexgradig skala och Ja/Nej frågor. Värderingsfrågorna respektive Ja/Nej frågorna sammanställs i två olika nöjdmedarbetarindex (NMI). Det har inte varit möjligt att hoppa över frågor däremot har alternativet vet inte funnits på samtliga frågor. *Kön, ålder, anställningstid i kommunen, chef, yrkeskategori, antal sjukdagar, nuvarande sjukskrivningsstatus, daglig användande av tobak samt hemmavarande barn under 18 år

3 5. Enkätgenomförande Medarbetarenkäten har genomförts via webb. Alla medarbetare har fått ett personligt lösenord av sin chef och själva loggat in för att göra enkäten. På grund av ett fel som upptäcktes i systemet och innebar att anonymiteten inte kunde säkerställas stängdes enkäten under en vecka. Efter uppdatering av systemet kunde enkäten öppnas och svarstiden förlängdes med en vecka. Detta innebar dock att svarsfrekvensen påverkades samt att det blev viss överbeställning på grund av borttappade lösenord. 6. Svarsfrekvens Totalt i kommunen är enkäter beställda och är genomförda vilket innebär 84,8% svarsfrekvens. Av de svarande är kvinnor och 604 män. Enkäten är obligatorisk för alla anställda och målet är att 100% ska svara. kommun genomförde enkäten för femte gången och har höjt svarsfrekvensen från 73,9% (2005) till 88,3% (2009). Svarsfrekvens per förvaltning Förvaltning Beställda Genomförda Svarsfrekv % Barn och utbildning ,5 Socialtjänsten ,9 Fastighets och service ,6 Teknik o gatukontoret ,5 Kommunledning ,9 Kultur Fritid ,4 Miljö o Bygg ,0 Arb mark o vuxen utb ,9 Räddningstjänsten ,5 Piteå kommun ,8 7. Redovisning Denna redovisning omfattar Piteå kommuns totala resultat samt i vissa analyser jämförelser mellan förvaltningarna och olika grupper. Röjandekontroll är gjord i denna rapport och därför redovisas ej resultat där enskilda personer kan röjas. Alla chefer har fått tillgång till sina gruppresultat och redovisar samt analyserar dessa i respektive arbetsgrupp. Resultat finns även på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå beroende på storlek och organisation av förvaltningen. Respektive chef äger sina resultat och ansvarar för att arbete med resultat sker. Redovisningen av resultat består av tre delar. 7.1 Stoppljusdiagram Frågorna är indelade i fem olika faktorer* som sammanvägts och redovisas i andel positiva (6+5), medel (4+5) och negativa (1+2) svar. Stoppljusdiagrammet ger en överskådlig bild över helheten där grönt är positivt, gult är medel och rött är negativt. Det vita står för bortfall som i det här fallet är att man svarat vet inte. Av denna bild kan man se hur svaren har fördelat sig och om övervägande är positiva eller negativa. 7.2 Faktorer Andra delen av resultatet redovisar samma faktorer* som stoppljusdiagrammet men med siffror. Där kan man utläsa exakt hur många procent som svarat positivt (6+5), medel (3+4) samt negativt (1+2). Dessutom redovisas medelvärdet per faktor samt jämförelse mot Piteå kommun (nivå 1) och förvaltningen (nivå 2). *Arbetsbelastning, Arbetskamrater, Arbetsrelaterade besvär, Föräldraskap, Medskapande, Uppföljning

4 7.3 Frågor Tredje delen av resultatet redovisar samtliga frågor under respektive faktor. Även frågorna redovisas i andel procent som svarat positivt (6+5), medel (3+4), negativt (1+2) samt medelvärdet per faktor. 7.4 Nöjd medarbetarindex (NMI) Sista delen av resultatet redovisar tre olika nöjd medarbetarindex (NMI). Värderingsfaktorer bildar ett NMI samt Ja/Nej faktorer ett NMI. Dessutom redovisas andel långtidsfriska (LTF) vilket är den andel svarande som angivit 0-7 sjukdagar. Värdet för LTF är ett uppskattat värde som inte alltid överensstämmer med verklighetens siffror. 8. Resultat 8.1 Andel positiva och negativa svar Stoppljusdiagrammet för Piteå kommun visar att de positiva svaren överväger inom samtliga faktorer förutom arbetsbelastning och arbetsrelaterade besvär. Detta är en genomgående trend på alla förvaltningar i kommunen. Positiva värden visar arbetskamrater och arbetstillfredsställelse, även ledarskapet får gott betyg. Bortfall (vet inte) ses främst inom föräldraskap och förklaras med att många inte har hemmavarande barn och därmed inte kunnat svara på frågan

5 Hela 84,5% (grönt värde) är nöjda med sina arbetskamrater och upplever att relationerna är goda. 73,7% (grönt värde) är nöjda med sin arbetssituation och tycker att arbetet är meningsfullt. Ledarskapet värderas som mycket bra av 69,4% (grönt värde) och endast 7,7% (rött värde) är inte nöjda med ledarskapet. Totalt i kommunen tycker 30,3% (rött värde) att arbetsbelastningen är för hög och att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Bland förvaltningarna är det högst andel i Barn och utbildning och Socialtjänsten. 27,3% (rött värde) är trötta eller nedstämda på grund av sitt arbete eller har arbetsrelaterade besvär. Bland förvaltningarna är det högsta andel inom Barn och utbildning och Teknik och gatukontoret. Andel positiva, medel och negativa svar Faktor 6+5 Grönt 4+3 Gult 2+1 Rött Bortfall Vitt Medel Piteå Medel Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 3,62 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 5,30 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1% 27,3% 0,7% 3,87 3,90 Arbetstillfredsställelse 73,7% 18,5% 6,2% 1,6% 4,99 4,90 Föräldraskap 59,5% 12,7% 4,1% 23,7% 5,09 5,07 Ledarskap 69,4% 21,1% 7,7% 1,8% 4,86 4,80 Medskapande 58,8% 27,8% 12,3% 1,1% 4,46 4,43 Uppföljning 61,2% 16,0% 14,1% 8,6% 4,41 4,58 Bland de svarande har 7,2% någon gång upplevt sig trakasserade eller kränkta i sitt arbete, främst är det från brukare, kunder eller elever. Det finns dock även de som upplevt sig kränkta av arbetskamrater eller chefer. Ett fullgott medarbetarsamtal har 70,0% av de svarande. Det som saknas i medarbetarsamtalet är framför allt en individuell utvecklingsplan och frågor om hälsa. Här ses en stor skillnad jämfört med kommun där 85,1% har ett fullgott medarbetarsamtal. Detta är ett område som de har arbetat med och förbättrat sitt resultat markant sedan Andel Ja/Nej svar Faktor Piteå Ja/Grönt Piteå Nej/Rött Piteå Bortfall/Vitt Ja/Grönt Nej/Rött Frånvaro av trakasserier 91,5% 7,2% 1,2% 91,7 7,1 1,2 Medarbetarsamtal 70,0% 19,5% 10,5% 85,1 7,7 7,2 Bortfall/Vitt 8.2 Medelvärde På den sexgradiga skalan hamnar medelvärdet för arbetsbelastning i kommunen på 3,67. Bland kvinnor är medelvärdet 3,65 och män 3,74. De som upplever högst arbetsbelastning är föräldrar till hemmaboende barn (3,63). Medelvärdet för arbetsrelaterade besvär är 3,87. Bland kvinnorna är medelvärdet 3,81 och för männen 4,10. Skillnaderna mellan de olika grupperna är små, endast ledarskap och medskapande visar skillnad på ett halvt skalsteg. Männen är minst nöjda och chefer mest nöjda inom dessa områden. Kvinnor och män skiljer sig på samtliga områden. Generellt sett upplever kvinnorna - 4 -

6 högre arbetsbelastning och mer arbetsrelaterade besvär än männen. Arbetstillfredsställelse, arbetskamrater, föräldraskap, ledarskap, medskapande och uppföljning skattas dock bättre av kvinnorna än männen. Chefer skattar samtliga områden bättre än icke chefer. Tydligaste skillnaden är arbetstillfredsställelse som är klart högre bland cheferna. Mellan föräldrar och icke föräldrar ses inga direkta skillnader förutom arbetsbelastningen som upplevs något högre bland föräldrar. Medelvärde för olika grupper Faktor Medel Icke Icke Piteå Kvinnor Män Förälder Förälder Chef Chef Arbetsbelastning 3,67 3,65 3,74 3,63 3,70 3,71 3,66 Arbetskamrater 5,33 5,37 5,17 5,35 5,32 5,46 5,32 Arbetsrelaterade besvär 3,87 3,81 4,10 3,86 3,88 4,17 3,85 Arbetstillfredsställelse 4,99 5,01 4,88 5,00 4,98 5,31 4,97 Föräldraskap 5,09 5,12 4,94 5,12 5,04 5,11 5,08 Ledarskap 4,86 4,94 4,55 4,85 4,88 5,11 4,85 Medskapande 4,46 4,49 4,35 4,46 4,46 4,93 4,44 Uppföljning 4,41 4,48 4,11 4,42 4,40 4,53 4,40 Skillnader mellan förvaltningarna finns på mer än ett halvt skalsteg för samtliga områden. Största skillnaden finns i ledarskapet. Medelvärdet visar på variationer mellan förvaltningarna vilket innebär behov av att utveckla olika områden. Dessa skillnader bör förvaltningarna analysera och fördjupa sig i och själva prioritera vad den behöver arbeta med. Medelvärde för olika förvaltningar Faktor Medel Piteå BUN SOC FoS KLK KoF MoB NAV Rtj ToG Arbetsbelastning 3,67 3,45 3,72 3,81 4,19 4,12 4,02 4,08 3,69 3,89 Arbetskamrater 5,33 5,36 5,39 5,22 5,33 5,04 4,84 5,35 5,05 5,05 Arbetsrelaterade besvär 3,87 3,65 3,99 3,90 4,27 4,11 4,07 4,32 4,38 3,56 Arbetstillfredsställelse 4,99 4,97 5,05 4,86 5,26 4,83 4,57 5,04 4,63 4,97 Föräldraskap 5,09 5,05 5,14 4,88 5,51 5,20 5,13 5,26 4,38 5,07 Ledarskap 4,86 4,79 5,08 4,63 4,91 4,42 * 4,82 4,21 4,67 Medskapande 4,46 4,41 4,53 4,40 4,85 4,34 4,22 4,70 3,63 4,39 Uppföljning 4,41 4,44 4,60 4,17 4,07 4,01 4,43 4,05 2,97 3,60 *Redovisas ej på grund av röjandekontroll 8.3 Nöjd medarbetar index (NMI) Nöjdmedarbetar index (NMI) för värderingsfaktorerna visar på 4,53 i medelvärde vilket är högre än kommun som har 4,50. Däremot är NMI för Ja/Nej faktorerna i Piteå kommun bara 80,8% att jämföra med kommun som har 88,4%. Den stora skillnaden ligger i upplevelsen av medarbetsamtalet, om hälsa ingår och om man har en individuell utvecklingsplan. I kommun uppger 85,4% att hälsa ingår i medarbetarsamtalet medan endast 58,1% i Piteå kommun. Bland s anställda har 74,9% en individuell utvecklingsplan att jämföra med 34,0% av Piteås anställda. Skillnader mellan förvaltningarnas NMI är relativt små. NMI för Ja/Nej faktorerna skiljer däremot hela 13 procentenheter mellan högsta och lägsta förvaltningen

7 NMI Piteå kommun och förvaltningar NMI Piteå BUN SOC FoS KLK KoF MoB NAV Rtj ToG Värderingsfaktorer 4,53 4,45 4,63 4,45 4,77 4,43 4,28 4,68 4,09 4,40 Ja/Nej faktorer ,3 76,3 84,4 87,1 80,2 77,0 86,8 74,1 80,4 NMI kommun NMI Värderingsfaktorer 4,50 4,51 4,48 4,46 4,45 Ja/Nej faktorer 88,4 85,6 83,8 82,5 80,2 NMI för olika grupper skiljer sig väldigt lite. Den skillnad som ses är framför allt mellan chef och icke chef. Chefer har generellt bättre värden vilket syns i NMI. NMI olika grupper NMI Piteå Kvinnor Män Förälder Icke Förälder Chef Icke Chef Värderingsfaktorer 4,53 4,61 4,46 4,53 4,53 4,83 4,57 Ja/Nej faktorer ,9 80,4 80,0 81,4 82,1 80,7 8.4 Egna frågor ledarskapspolicy Medarbetarenkäten omfattade tre extra frågor för s kopplade till ledarskapspolicy som utgår från begreppen Våga, Låga, Förmåga. Min chef visar tillit och förtroende för mig och för de arbetsuppgifter jag ansvarar för. Min chef visar engagemang och intresse för sitt uppdrag. Min chef informerar om kommunens vision, mål, policy riktlinjer mm så att jag har god kännedom om kommunens styrdokument. Skillnaderna mellan förvaltningarna är stora och uppgår till ett skalsteg för alla tre frågorna. Socialtjänsten tillsammans med Arbetsmarknad och vuxenutbildning är de förvaltningar som visar bäst resultat på dessa frågor. Våga, låga, förmåga Piteå BUN SOC FoS KLK KoF MoB NAV Rtj ToG Våga (tillit och förtroende) 5,38 5,36 5,45 5,26 5,57 5,06 * 5,48 5,03 5,52 Låga (engagemang och intresse) 5,10 5,13 5,25 4,75 5,13 4,63 * 5,25 4,24 4,71 Förmåga (information om styrdokument) 4,87 4,80 5,14 4,42 4,98 4,53 * 5,12 3,97 4,18 Totalt (våga, låga, förmåga) 5,12 5,10 5,28 4,81 5,23 4,75 * 5,29 4,42 4,81 *Redovisas ej på grund av röjandekontroll 9. Utvecklingsområden Utifrån resultatet finns de ett antal områden som slår igenom som kommunövergripande utvecklingsområden: Arbetsbelastning framför allt psykisk belastning Arbetsrelaterade besvär i form av trötthet och nedstämdhet Medarbetarsamtal utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa Individuella utvecklingsplaner Uppföljning - 6 -

8 10. Förslag till åtgärder Arbetsbelastning visar på tung arbetsbörda och svårt att hinna med. Detta måste tas på allvar och är något som alla förvaltningar måste analysera vidare. Arbetsbelastning och arbetsrelaterad trötthet kan kopplas med otydlighet i uppdrag och motsägande förväntningar. Vad är egentligen uppdraget och vilka är förväntningarna på mig som medarbetare är områden som behöver utvecklas. Förslaget är att utveckla ledarskapspolicyn till att omfatta medarbetarskap utifrån samma begrepp (Våga, Låga, Förmåga) men med andra definitioner. Medarbetarsamtalet behöver utvecklas, dels så att alla medarbetare har samtal årligen och att innehållet följer den rammall som finns i samverkansavtalet. Dessutom bör samtalet utvecklas till att omfatta helhetsperspektiv på hälsa. Förslaget är att kartlägga hur det ser ut och vilka metoder för medarbetarsamtal som används. På grund av väldigt olika förutsättningar med chefer som har olika många underställda är det svårt att ha en enhetlig metod i kommunen men det behöver dock tas fram mer tydliga kriterier för vad som ska ingå i medarbetarsamtalet. Uppföljning bör förbättras inom de flesta förvaltningar för att bättre kunna göra förbättringar och säkra en god kvalité mot våra kunder/brukare/elever/medborgare mfl. Resultaten för NMI värderingsfaktorer och Ja/Nej faktorer samt Våga, låga, förmåga ska redovisas i årsredovisningen kommunövergripande och per förvaltning. 11. Fortsatt arbete Förvaltningar, avdelningar/enheter och arbetsgrupper har alla ett ansvar att analysera sina respektive resultat och titta på förbättringsområden. Utifrån detta ska handlingsplaner tas fram och åtgärder genomföras

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1 Personalbarometern 2012 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB12... 3 Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Medarbetarenkät 2009 i Stockholms stad. Omslagsfoton:Lieselotte van der Meijs,Yanan Li

Medarbetarenkät 2009 i Stockholms stad. Omslagsfoton:Lieselotte van der Meijs,Yanan Li MEDARBETARENKÄT STOCKHOLMS STAD 2009 Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 hans-ake.gustavsson@usk.stockholm.se Omslagsfoton:Lieselotte van der Meijs,Yanan

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer