Medarbetarenkäten 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarenkäten 2009"

Transkript

1 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen

2 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat och analyser ska användas som grund för handlingsplaner på grupp-, förvaltnings- och organisationsnivå. Enkätens resultat ska även användas för att följa upp området Personal i kommunens styr- och ledningssystem. Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. För att vara det måste kommunen följa upp hur det fungerar med bland annat information, delaktighet, samverkan, arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling. För att kunna dra rätt slutsatser och göra resultatet användbart är det viktigt att alla deltar och ger sina synpunkter. 2. Metod Medarbetarenkäten är en arbetsklimatmätning med fokus på det psykosociala arbetsklimatet som genomförs i samarbete med kommun i september-oktober varje år. Enkäten är ett av verktygen för ständiga förbättringar av den inre kvaliteten och arbetsmiljön. Den ska utgöra ett underlag för samverkan i arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Mer information om enkäten finns på 3. Målgrupp Alla kommunanställda som arbetar under enkätgenomförandet 7-25 september 2009 och har arbetat på arbetsplatsen minst 1 månad. Gäller oavsett anställningsform. 3.1 Chefens arbetsuppgift Delta i information/utbildningsträff Läs igenom information på hemsidan Informera medarbetare om genomförandet Ta emot kod via e-post. Spara på säkert ställe Beställa lösenord till sina enheter Gör justeringar i antalet lösenord via hemsidan Möjliggöra för medarbetarna att svara på enkäten Hämta resultatet på hemsidan Använda resultatet i arbetsmiljöarbetet 3.2 Medarbetarens arbetsuppgift Ta del av information Göra medarbetarenkäten Delta aktivt i analys av arbetsgruppens resultat Medverka i åtgärdsplanering och genomförande 4. Enkäten Medarbetarenkäten omfattar bakgrundsvariabler* och 44 frågor varav tre frågor är Piteå kommuns egna frågor utifrån ledarskapspolicyn. Frågorna är både värderingsfrågor med en sexgradig skala och Ja/Nej frågor. Värderingsfrågorna respektive Ja/Nej frågorna sammanställs i två olika nöjdmedarbetarindex (NMI). Det har inte varit möjligt att hoppa över frågor däremot har alternativet vet inte funnits på samtliga frågor. *Kön, ålder, anställningstid i kommunen, chef, yrkeskategori, antal sjukdagar, nuvarande sjukskrivningsstatus, daglig användande av tobak samt hemmavarande barn under 18 år

3 5. Enkätgenomförande Medarbetarenkäten har genomförts via webb. Alla medarbetare har fått ett personligt lösenord av sin chef och själva loggat in för att göra enkäten. På grund av ett fel som upptäcktes i systemet och innebar att anonymiteten inte kunde säkerställas stängdes enkäten under en vecka. Efter uppdatering av systemet kunde enkäten öppnas och svarstiden förlängdes med en vecka. Detta innebar dock att svarsfrekvensen påverkades samt att det blev viss överbeställning på grund av borttappade lösenord. 6. Svarsfrekvens Totalt i kommunen är enkäter beställda och är genomförda vilket innebär 84,8% svarsfrekvens. Av de svarande är kvinnor och 604 män. Enkäten är obligatorisk för alla anställda och målet är att 100% ska svara. kommun genomförde enkäten för femte gången och har höjt svarsfrekvensen från 73,9% (2005) till 88,3% (2009). Svarsfrekvens per förvaltning Förvaltning Beställda Genomförda Svarsfrekv % Barn och utbildning ,5 Socialtjänsten ,9 Fastighets och service ,6 Teknik o gatukontoret ,5 Kommunledning ,9 Kultur Fritid ,4 Miljö o Bygg ,0 Arb mark o vuxen utb ,9 Räddningstjänsten ,5 Piteå kommun ,8 7. Redovisning Denna redovisning omfattar Piteå kommuns totala resultat samt i vissa analyser jämförelser mellan förvaltningarna och olika grupper. Röjandekontroll är gjord i denna rapport och därför redovisas ej resultat där enskilda personer kan röjas. Alla chefer har fått tillgång till sina gruppresultat och redovisar samt analyserar dessa i respektive arbetsgrupp. Resultat finns även på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå beroende på storlek och organisation av förvaltningen. Respektive chef äger sina resultat och ansvarar för att arbete med resultat sker. Redovisningen av resultat består av tre delar. 7.1 Stoppljusdiagram Frågorna är indelade i fem olika faktorer* som sammanvägts och redovisas i andel positiva (6+5), medel (4+5) och negativa (1+2) svar. Stoppljusdiagrammet ger en överskådlig bild över helheten där grönt är positivt, gult är medel och rött är negativt. Det vita står för bortfall som i det här fallet är att man svarat vet inte. Av denna bild kan man se hur svaren har fördelat sig och om övervägande är positiva eller negativa. 7.2 Faktorer Andra delen av resultatet redovisar samma faktorer* som stoppljusdiagrammet men med siffror. Där kan man utläsa exakt hur många procent som svarat positivt (6+5), medel (3+4) samt negativt (1+2). Dessutom redovisas medelvärdet per faktor samt jämförelse mot Piteå kommun (nivå 1) och förvaltningen (nivå 2). *Arbetsbelastning, Arbetskamrater, Arbetsrelaterade besvär, Föräldraskap, Medskapande, Uppföljning

4 7.3 Frågor Tredje delen av resultatet redovisar samtliga frågor under respektive faktor. Även frågorna redovisas i andel procent som svarat positivt (6+5), medel (3+4), negativt (1+2) samt medelvärdet per faktor. 7.4 Nöjd medarbetarindex (NMI) Sista delen av resultatet redovisar tre olika nöjd medarbetarindex (NMI). Värderingsfaktorer bildar ett NMI samt Ja/Nej faktorer ett NMI. Dessutom redovisas andel långtidsfriska (LTF) vilket är den andel svarande som angivit 0-7 sjukdagar. Värdet för LTF är ett uppskattat värde som inte alltid överensstämmer med verklighetens siffror. 8. Resultat 8.1 Andel positiva och negativa svar Stoppljusdiagrammet för Piteå kommun visar att de positiva svaren överväger inom samtliga faktorer förutom arbetsbelastning och arbetsrelaterade besvär. Detta är en genomgående trend på alla förvaltningar i kommunen. Positiva värden visar arbetskamrater och arbetstillfredsställelse, även ledarskapet får gott betyg. Bortfall (vet inte) ses främst inom föräldraskap och förklaras med att många inte har hemmavarande barn och därmed inte kunnat svara på frågan

5 Hela 84,5% (grönt värde) är nöjda med sina arbetskamrater och upplever att relationerna är goda. 73,7% (grönt värde) är nöjda med sin arbetssituation och tycker att arbetet är meningsfullt. Ledarskapet värderas som mycket bra av 69,4% (grönt värde) och endast 7,7% (rött värde) är inte nöjda med ledarskapet. Totalt i kommunen tycker 30,3% (rött värde) att arbetsbelastningen är för hög och att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Bland förvaltningarna är det högst andel i Barn och utbildning och Socialtjänsten. 27,3% (rött värde) är trötta eller nedstämda på grund av sitt arbete eller har arbetsrelaterade besvär. Bland förvaltningarna är det högsta andel inom Barn och utbildning och Teknik och gatukontoret. Andel positiva, medel och negativa svar Faktor 6+5 Grönt 4+3 Gult 2+1 Rött Bortfall Vitt Medel Piteå Medel Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 3,62 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 5,30 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1% 27,3% 0,7% 3,87 3,90 Arbetstillfredsställelse 73,7% 18,5% 6,2% 1,6% 4,99 4,90 Föräldraskap 59,5% 12,7% 4,1% 23,7% 5,09 5,07 Ledarskap 69,4% 21,1% 7,7% 1,8% 4,86 4,80 Medskapande 58,8% 27,8% 12,3% 1,1% 4,46 4,43 Uppföljning 61,2% 16,0% 14,1% 8,6% 4,41 4,58 Bland de svarande har 7,2% någon gång upplevt sig trakasserade eller kränkta i sitt arbete, främst är det från brukare, kunder eller elever. Det finns dock även de som upplevt sig kränkta av arbetskamrater eller chefer. Ett fullgott medarbetarsamtal har 70,0% av de svarande. Det som saknas i medarbetarsamtalet är framför allt en individuell utvecklingsplan och frågor om hälsa. Här ses en stor skillnad jämfört med kommun där 85,1% har ett fullgott medarbetarsamtal. Detta är ett område som de har arbetat med och förbättrat sitt resultat markant sedan Andel Ja/Nej svar Faktor Piteå Ja/Grönt Piteå Nej/Rött Piteå Bortfall/Vitt Ja/Grönt Nej/Rött Frånvaro av trakasserier 91,5% 7,2% 1,2% 91,7 7,1 1,2 Medarbetarsamtal 70,0% 19,5% 10,5% 85,1 7,7 7,2 Bortfall/Vitt 8.2 Medelvärde På den sexgradiga skalan hamnar medelvärdet för arbetsbelastning i kommunen på 3,67. Bland kvinnor är medelvärdet 3,65 och män 3,74. De som upplever högst arbetsbelastning är föräldrar till hemmaboende barn (3,63). Medelvärdet för arbetsrelaterade besvär är 3,87. Bland kvinnorna är medelvärdet 3,81 och för männen 4,10. Skillnaderna mellan de olika grupperna är små, endast ledarskap och medskapande visar skillnad på ett halvt skalsteg. Männen är minst nöjda och chefer mest nöjda inom dessa områden. Kvinnor och män skiljer sig på samtliga områden. Generellt sett upplever kvinnorna - 4 -

6 högre arbetsbelastning och mer arbetsrelaterade besvär än männen. Arbetstillfredsställelse, arbetskamrater, föräldraskap, ledarskap, medskapande och uppföljning skattas dock bättre av kvinnorna än männen. Chefer skattar samtliga områden bättre än icke chefer. Tydligaste skillnaden är arbetstillfredsställelse som är klart högre bland cheferna. Mellan föräldrar och icke föräldrar ses inga direkta skillnader förutom arbetsbelastningen som upplevs något högre bland föräldrar. Medelvärde för olika grupper Faktor Medel Icke Icke Piteå Kvinnor Män Förälder Förälder Chef Chef Arbetsbelastning 3,67 3,65 3,74 3,63 3,70 3,71 3,66 Arbetskamrater 5,33 5,37 5,17 5,35 5,32 5,46 5,32 Arbetsrelaterade besvär 3,87 3,81 4,10 3,86 3,88 4,17 3,85 Arbetstillfredsställelse 4,99 5,01 4,88 5,00 4,98 5,31 4,97 Föräldraskap 5,09 5,12 4,94 5,12 5,04 5,11 5,08 Ledarskap 4,86 4,94 4,55 4,85 4,88 5,11 4,85 Medskapande 4,46 4,49 4,35 4,46 4,46 4,93 4,44 Uppföljning 4,41 4,48 4,11 4,42 4,40 4,53 4,40 Skillnader mellan förvaltningarna finns på mer än ett halvt skalsteg för samtliga områden. Största skillnaden finns i ledarskapet. Medelvärdet visar på variationer mellan förvaltningarna vilket innebär behov av att utveckla olika områden. Dessa skillnader bör förvaltningarna analysera och fördjupa sig i och själva prioritera vad den behöver arbeta med. Medelvärde för olika förvaltningar Faktor Medel Piteå BUN SOC FoS KLK KoF MoB NAV Rtj ToG Arbetsbelastning 3,67 3,45 3,72 3,81 4,19 4,12 4,02 4,08 3,69 3,89 Arbetskamrater 5,33 5,36 5,39 5,22 5,33 5,04 4,84 5,35 5,05 5,05 Arbetsrelaterade besvär 3,87 3,65 3,99 3,90 4,27 4,11 4,07 4,32 4,38 3,56 Arbetstillfredsställelse 4,99 4,97 5,05 4,86 5,26 4,83 4,57 5,04 4,63 4,97 Föräldraskap 5,09 5,05 5,14 4,88 5,51 5,20 5,13 5,26 4,38 5,07 Ledarskap 4,86 4,79 5,08 4,63 4,91 4,42 * 4,82 4,21 4,67 Medskapande 4,46 4,41 4,53 4,40 4,85 4,34 4,22 4,70 3,63 4,39 Uppföljning 4,41 4,44 4,60 4,17 4,07 4,01 4,43 4,05 2,97 3,60 *Redovisas ej på grund av röjandekontroll 8.3 Nöjd medarbetar index (NMI) Nöjdmedarbetar index (NMI) för värderingsfaktorerna visar på 4,53 i medelvärde vilket är högre än kommun som har 4,50. Däremot är NMI för Ja/Nej faktorerna i Piteå kommun bara 80,8% att jämföra med kommun som har 88,4%. Den stora skillnaden ligger i upplevelsen av medarbetsamtalet, om hälsa ingår och om man har en individuell utvecklingsplan. I kommun uppger 85,4% att hälsa ingår i medarbetarsamtalet medan endast 58,1% i Piteå kommun. Bland s anställda har 74,9% en individuell utvecklingsplan att jämföra med 34,0% av Piteås anställda. Skillnader mellan förvaltningarnas NMI är relativt små. NMI för Ja/Nej faktorerna skiljer däremot hela 13 procentenheter mellan högsta och lägsta förvaltningen

7 NMI Piteå kommun och förvaltningar NMI Piteå BUN SOC FoS KLK KoF MoB NAV Rtj ToG Värderingsfaktorer 4,53 4,45 4,63 4,45 4,77 4,43 4,28 4,68 4,09 4,40 Ja/Nej faktorer ,3 76,3 84,4 87,1 80,2 77,0 86,8 74,1 80,4 NMI kommun NMI Värderingsfaktorer 4,50 4,51 4,48 4,46 4,45 Ja/Nej faktorer 88,4 85,6 83,8 82,5 80,2 NMI för olika grupper skiljer sig väldigt lite. Den skillnad som ses är framför allt mellan chef och icke chef. Chefer har generellt bättre värden vilket syns i NMI. NMI olika grupper NMI Piteå Kvinnor Män Förälder Icke Förälder Chef Icke Chef Värderingsfaktorer 4,53 4,61 4,46 4,53 4,53 4,83 4,57 Ja/Nej faktorer ,9 80,4 80,0 81,4 82,1 80,7 8.4 Egna frågor ledarskapspolicy Medarbetarenkäten omfattade tre extra frågor för s kopplade till ledarskapspolicy som utgår från begreppen Våga, Låga, Förmåga. Min chef visar tillit och förtroende för mig och för de arbetsuppgifter jag ansvarar för. Min chef visar engagemang och intresse för sitt uppdrag. Min chef informerar om kommunens vision, mål, policy riktlinjer mm så att jag har god kännedom om kommunens styrdokument. Skillnaderna mellan förvaltningarna är stora och uppgår till ett skalsteg för alla tre frågorna. Socialtjänsten tillsammans med Arbetsmarknad och vuxenutbildning är de förvaltningar som visar bäst resultat på dessa frågor. Våga, låga, förmåga Piteå BUN SOC FoS KLK KoF MoB NAV Rtj ToG Våga (tillit och förtroende) 5,38 5,36 5,45 5,26 5,57 5,06 * 5,48 5,03 5,52 Låga (engagemang och intresse) 5,10 5,13 5,25 4,75 5,13 4,63 * 5,25 4,24 4,71 Förmåga (information om styrdokument) 4,87 4,80 5,14 4,42 4,98 4,53 * 5,12 3,97 4,18 Totalt (våga, låga, förmåga) 5,12 5,10 5,28 4,81 5,23 4,75 * 5,29 4,42 4,81 *Redovisas ej på grund av röjandekontroll 9. Utvecklingsområden Utifrån resultatet finns de ett antal områden som slår igenom som kommunövergripande utvecklingsområden: Arbetsbelastning framför allt psykisk belastning Arbetsrelaterade besvär i form av trötthet och nedstämdhet Medarbetarsamtal utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa Individuella utvecklingsplaner Uppföljning - 6 -

8 10. Förslag till åtgärder Arbetsbelastning visar på tung arbetsbörda och svårt att hinna med. Detta måste tas på allvar och är något som alla förvaltningar måste analysera vidare. Arbetsbelastning och arbetsrelaterad trötthet kan kopplas med otydlighet i uppdrag och motsägande förväntningar. Vad är egentligen uppdraget och vilka är förväntningarna på mig som medarbetare är områden som behöver utvecklas. Förslaget är att utveckla ledarskapspolicyn till att omfatta medarbetarskap utifrån samma begrepp (Våga, Låga, Förmåga) men med andra definitioner. Medarbetarsamtalet behöver utvecklas, dels så att alla medarbetare har samtal årligen och att innehållet följer den rammall som finns i samverkansavtalet. Dessutom bör samtalet utvecklas till att omfatta helhetsperspektiv på hälsa. Förslaget är att kartlägga hur det ser ut och vilka metoder för medarbetarsamtal som används. På grund av väldigt olika förutsättningar med chefer som har olika många underställda är det svårt att ha en enhetlig metod i kommunen men det behöver dock tas fram mer tydliga kriterier för vad som ska ingå i medarbetarsamtalet. Uppföljning bör förbättras inom de flesta förvaltningar för att bättre kunna göra förbättringar och säkra en god kvalité mot våra kunder/brukare/elever/medborgare mfl. Resultaten för NMI värderingsfaktorer och Ja/Nej faktorer samt Våga, låga, förmåga ska redovisas i årsredovisningen kommunövergripande och per förvaltning. 11. Fortsatt arbete Förvaltningar, avdelningar/enheter och arbetsgrupper har alla ett ansvar att analysera sina respektive resultat och titta på förbättringsområden. Utifrån detta ska handlingsplaner tas fram och åtgärder genomföras

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen 1 Kort om medarbetarundersökningen 2010 Medarbetarundersökningen består av: Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) enligt SCB:s

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-02-06 1 (7) Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen Inledning Arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar och arbetet med den ska vara aktivt, förebyggande och utvecklande. Denna arbetsmiljöplan

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer