Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014"

Transkript

1 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9%

2 Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens 2 Stoppljusdiagram övergripande 3 Stoppljusdiagram per faktor 4-16 Medelvärdesdiagram övergripande 17 Medelvärdesdiagram per faktor Tabell medelvärde 31 Tabell resultat per fråga Läsanvisning Rapporten innehåller resultaten för din enhet Resultaten är uppdelade efter de olika faktorerna: Kompetens och utveckling Medarbetarskap Arbetsmotivation Information Arbetssätt och mål Kommunikation och arbetsgemenskap Ledarskap Medarbetarsamtal Arbetsbelastning Faktorerna tillsammans bildar NMI (Nöjd medarbetarindex) NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultaten för de olika faktorerna Förutom NMI redovisas även resultatet för HME (Hållbart medarbetarengagemang) Resultaten redovisas först i så kallade stoppljusdiagram med olika färger för de olika skalstegen i en 3- gradig instämmande skala De röda nyanserna innebär att man inte instämmer i det aktuella påstående och de gröna nyanserna innebär att de som svarat instämmer i påståendet Resultaten redovisas även som medelvärden per fråga För medelvärdena finns jämförelse för enhet, förvaltning och Kalmar kommun totalt i linjediagram 1

3 Sammanfattning Medarbetarenkäten genomfördes 2014 under veckorna bland Kalmar kommuns samtliga förvaltningar, Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR), Destination Kalmar, KalmarÖland Airport, Kalmar Familjebad, Kalmar Science Park, KIFAB, Kalmarhem och Kalmar Vatten Svarsfrekvensen blev 79,7% Det frågeområde som fick högst värde i kommunen är Arbetsmotivation Nöjd medarbetarindex NMI för kommunen med förbund och bolag är 4 Hållbart medarbetarengagemang HME för kommunen med förbund och bolag är 4,1 Bakgrund och syfte Medarbetarenkäten genomförs nu för andra gången för samtliga förvaltningar och med något fler bolag än 2012 För de arbetsplatser som gjorde enkäten även 2012 kan nu också jämförelser göras mellan de olika mätningarna En arbetsgrupp där personalutvecklare, kommunhälsan och de fackliga organisationerna har varit representerade har stått bakom arbetet med att ta fram enkäten Frågorna bygger på fyra teoretiska modeller för hur man åstadkommer en hälsofrämjande verksamhet Det är företaget Entergate som skött distribution och sammanställning av enkäten Det huvudsakliga syftet med medarbetarenkäten är att kartlägga, bedöma och åtgärda förbättringsområden i den psykosociala arbetsmiljön, förebygga riskfaktorer och utveckla friskfaktorer Enkäten är således en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska vara ett underlag för dialog Enkäten består av 50 frågor och 10 frågeområden (faktorer) Kompetens och utveckling Medarbetarskap Arbetsmotivation Information Arbetssätt och mål Kommunikation och arbetsgemenskap Ledarskap Medarbetarsamtal Kränkande särbehandling, diskriminering, hot och våld Arbetsbelastning Dessutom ingår nio frågor angående hållbart medarbetarengagemang HME från Sveriges kommuner och landsting (SKL) som ska användas för att jämföra oss med andra kommuner och landsting i Sverige Till chefer med personalansvar har ytterligare nio frågor ställts Svarsfrekvens Barn-och ungdomsförvaltningen: 85,9% Socialförvaltningen: 69,8% Kommunledningskontoret: 83,7% Södermöre kommundelsförvaltning: 74,5% Kultur- och fritidsförvaltningen: 88,5% Kalmar Airport: 77,8% Omsorgsförvaltningen: 63,4% Kalmar Familjebad: 78,9% Samhällsbyggnadskontoret: 84% Kalmar Science Park: 80% Serviceförvaltningen: 85,4% KSRR: 67,7% 2

4 Nöjd medarbetarindex (NMI) - Faktorer 3

5 Kompetens och utveckling 4

6 Medarbetarskap 5

7 Arbetsmotivation 6

8 Information 7

9 Arbetssätt och mål 8

10 Kommunikaton och arbetsgemenskap 9

11 Ledarskap 10

12 Medarbetarsamtal och arbetsbelastning 11

13 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 12

14 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap 13

15 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation 14

16 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Styrning 15

17 Nöjd medarbetarindex (NMI) - Faktorer 16

18 Kompetens och utveckling 17

19 Medarbetarskap 18

20 Arbetsmotivation 19

21 Information 20

22 Arbetssätt och mål 21

23 Kommunikaton och arbetsgemenskap 22

24 Ledarskap 23

25 Medarbetarsamtal och arbetsbelastning 24

26 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 25

27 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap 26

28 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation 27

29 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Styrning 28

30 Resultat Nöjd medarbetarindex (NMI) NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio faktorer Varje faktor har lika stor påverkan på NMI Nöjd medarbetarindex (NMI) - Faktorer Barn-och ungdomsförvaltningen Kalmar kommun Kompetens och utveckling 4,2 4,1 Medarbetarskap 4,1 4 Arbetsmotivation 4,7 4,6 Information 4,2 4,1 Arbetssätt och mål 3,9 3,7 Kommunikaton och arbetsgemenskap 4,3 4,2 Ledarskap 3,9 3,8 Medarbetarsamtal 4,1 4,1 Arbetsbelastning 3,6 3,7 Totalt 4 4 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Barn-och ungdomsförvaltningen Kalmar kommun Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation 4,4 4,2 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap 4,1 4,1 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Styrning 4,4 4,1 Totalt 4,3 4,1 29

31 Nöjd medarbetarindex (NMI) - Faktorer Medelvärde Vet ej Kompetens och utveckling 4,2 87,8% 9,8% 2,1% 0,2% 1 Jag har den kompetens jag behöver för att utföra mitt arbete 4,5 97,2% 2,1% 0,7% 0% 2 Mina kunskaper tas tillvara på ett bra sätt 4,1 86,2% 10,4% 3,3% 0,1% 3 Jag lär mig nytt som bidrar till att jag utvecklas i arbetet 4,2 85,5% 12,4% 2% 0,1% 4 På min arbetsplats delar vi med oss av vår kunskap och lär av varandra 4,1 81% 15,2% 3,4% 0,4% 5 På min arbetsplats strävar vi efter att förbättra vår verksamhet 4,3 89,3% 9% 1,4% 0,3% Medelvärde Vet ej Medarbetarskap 4,1 81,4% 14,4% 3,8% 0,4% 6 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,5 94,3% 4,7% 0,9% 0,1% 7 Jag bidrar till förbättringar i arbetet 4,4 94,5% 5,2% 0% 0,2% 8 Jag är nöjd med det jag uträttar i mitt arbete 4,2 89,2% 8,7% 2,1% 0% 9 Jag kan påverka beslut som berör mitt arbete 3,7 66,9% 25,6% 7,4% 0,1% 10 Jag kan påverka hur jag ska utföra mina arbetsuppgifter 4,2 89,1% 9,2% 1,6% 0,2% 11 Jag är aktiv och bidrar med mina synpunkter på arbetsplatsträffarna 12 Jag kan framföra kritik och påtala brister som rör mitt arbete/min arbetsplats utan rädsla för negativa följder 4,2 82,3% 14% 2,6% 1,1% 3,9 70,2% 19,8% 9,2% 0,7% 13 Jag upplever att Kalmar kommun är en bra arbetsgivare 3,7 65% 27,7% 6,9% 0,4% Medelvärde Vet ej Arbetsmotivation 4,7 97,2% 2,2% 0,5% 0,1% 14 Jag är intresserad av mitt arbete 4,7 97,7% 1,8% 0,4% 0,1% 15 Jag känner att mitt arbete är meningsfullt 4,7 96,8% 2,6% 0,5% 0,1% Medelvärde Vet ej Information 4,2 88,7% 9,5% 1,7% 0,2% 16 Jag har den information jag behöver för att kunna göra ett bra arbete 17 Jag vet var jag hittar den information som behövs för mitt arbete 4,2 88,9% 9% 2% 0,1% 4,2 88,4% 9,9% 1,4% 0,2% Medelvärde Vet ej Arbetssätt och mål 3,9 71,4% 19,4% 7,6% 1,6% 18 På min arbetsplats arbetar vi mot tydliga mål 4,3 89,8% 7,8% 2,3% 0,1% 19 På min arbetsplats arbetar vi mot mål som är möjliga att uppnå 20 På min arbetsplats är vi överens om hur vi ska arbeta för att nå våra mål 21 På min arbetsplats har vi rutiner och arbetssätt som gör att vi arbetar effektivt 3,9 77,9% 16,2% 5,6% 0,3% 3,8 73,5% 20,8% 5,5% 0,2% 3,9 74% 19,1% 6,6% 0,2% 22 På min arbetsplats har vi en bra arbetsfördelning 3,7 67,1% 22,6% 9,3% 1,1% 23 Vi samarbetar med andra arbetsplatser för att uppnå goda resultat 3,2 37,3% 35,1% 19,3% 8,3% 24 På min arbetsplats följer vi upp våra mål och resultat 4,1 80,3% 14% 4,6% 1% 30

32 Medelvärde Vet ej Kommunikaton och arbetsgemenskap 4,3 88,3% 9% 2,4% 0,3% 25 Jag får stöd och hjälp av mina arbetskamrater när jag behöver 4,4 90,7% 7,2% 1,8% 0,2% 26 På min arbetsplats bemöter vi varandra på ett bra sätt 4,3 89,4% 8,8% 1,7% 0,1% 27 På min arbetsplats kan vi säga vad vi tycker och tänker 4 79,3% 14,1% 6,4% 0,1% 28 Jag är en bra arbetskamrat 4,5 96,4% 2,4% 0% 1,2% 29 Vi har roligt på jobbet 4,2 84% 13,4% 2,4% 0,2% 30 Jag trivs och känner mig trygg i min arbetsgrupp 4,4 89,6% 7,9% 2,3% 0,2% Medelvärde Vet ej Ledarskap 3,9 68,7% 19,8% 8,7% 2,8% 31 Min närmaste chef inspirerar mig att göra ett bra arbete 3,9 67% 22,6% 9% 1,3% 32 Min närmaste chef uppmuntrar mig att tänka nytt 3,9 66,3% 24,9% 6,9% 2% 33 Min närmaste chef håller vad hon/han lovar och följer överenskommelser 4 73,1% 17,7% 5,7% 3,6% 34 Min närmaste chef tar tag i problem i ett tidigt skede 3,8 65% 19,8% 10,3% 4,9% 35 Min närmaste chef tar upp saker tillsammans med oss medarbetare innan viktiga beslut fattas 3,8 65,7% 18,8% 11,3% 4,1% 36 Min närmaste chef fattar nödvändiga beslut 4,2 77,8% 14,7% 3,7% 3,8% 37 Min närmaste chef ger mig återkoppling på det arbete jag utför 38 Min närmaste chef ger mig beröm och uppskattning när jag gjort ett bra arbete 39 Min närmaste chef visar omtanke och bryr sig om sina medarbetare 3,7 59,6% 23,5% 13,5% 3,5% 3,7 60,7% 22,9% 13,5% 3% 4 71,8% 18,7% 7,7% 1,8% 40 Min närmaste chef är lätt att nå 4,1 79,8% 14,1% 5,5% 0,5% Medelvärde Vet ej Medarbetarsamtal 4,1 75% 15% 4,7% 5,2% 42 Jag är nöjd med mitt senaste medarbetarsamtal 4,1 75% 15% 4,7% 5,2% Medelvärde Vet ej Arbetsbelastning 3,6 63,1% 21,5% 15,4% 0% 47 Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min arbetstid 3 43,5% 19,4% 37,1% 0% 48 Jag kan hantera kraven i mitt arbete på ett bra sätt 3,8 71,9% 20,6% 7,4% 0,1% 49 Jag har kontroll över min arbetssituation 3,8 73% 21,1% 6% 0% 50 Jag upplever att min arbetsmiljö totalt sett är god 3,7 64% 24,8% 11,2% 0% 31

33 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Medelvärde Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation 4,4 89,8% 8,8% 1,4% 1a Mitt arbete känns meningsfullt 4,6 96,1% 3,1% 0,7% 1b Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete 4,3 88,8% 9,7% 1,5% 1c Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,2 84,5% 13,5% 2% Medelvärde Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap 4,1 77,7% 17,1% 5,3% 2a Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 2b Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 2c Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 3,8 66,5% 22,6% 10,8% 4,3 83,8% 13,6% 2,6% 4,2 82,6% 15% 2,4% Medelvärde Hållbart medarbetarengagemang (HME) Styrning 4,4 90,9% 7,8% 1,3% 3a Jag är insatt i min arbetsplats mål 4,5 94,7% 4,8% 0,5% 3b Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 4,1 82,3% 14,8% 2,9% 3c Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,5 95,8% 3,7% 0,5% 32

34 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen

35 Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens 2 Medelvärdesdiagram övergripande 3 Medelvärdesdiagram per faktor 4-15 Tabell medelvärde 16 Läsanvisning Rapporten innehåller resultaten för din enhet Resultaten är uppdelade efter de olika faktorerna: Kompetens och utveckling Medarbetarskap Arbetsmotivation Information Arbetssätt och mål Kommunikation och arbetsgemenskap Ledarskap Medarbetarsamtal Arbetsbelastning Faktorerna tillsammans bildar NMI (Nöjd medarbetarindex) NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultaten för de olika faktorerna Förutom NMI redovisas även resultatet för HME (Hållbart medarbetarengagemang) Resultaten redovisas som medelvärden per fråga För medelvärdena finns jämförelse i linjediagram 1

36 Sammanfattning Medarbetarenkäten genomfördes 2014 under veckorna bland Kalmar kommuns samtliga förvaltningar, Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR), Destination Kalmar, KalmarÖland Airport, Kalmar Familjebad, Kalmar Science Park, KIFAB, Kalmarhem och Kalmar Vatten Svarsfrekvensen blev 79,7% Det frågeområde som fick högst värde i kommunen är Arbetsmotivation Nöjd medarbetarindex NMI för kommunen med förbund och bolag är 4 Hållbart medarbetarengagemang HME för kommunen med förbund och bolag är 4,1 Bakgrund och syfte Medarbetarenkäten genomförs nu för andra gången för samtliga förvaltningar och med något fler bolag än 2012 För de arbetsplatser som gjorde enkäten även 2012 kan nu också jämförelser göras mellan de olika mätningarna En arbetsgrupp där personalutvecklare, kommunhälsan och de fackliga organisationerna har varit representerade har stått bakom arbetet med att ta fram enkäten Frågorna bygger på fyra teoretiska modeller för hur man åstadkommer en hälsofrämjande verksamhet Det är företaget Entergate som skött distribution och sammanställning av enkäten Det huvudsakliga syftet med medarbetarenkäten är att kartlägga, bedöma och åtgärda förbättringsområden i den psykosociala arbetsmiljön, förebygga riskfaktorer och utveckla friskfaktorer Enkäten är således en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska vara ett underlag för dialog Enkäten består av 50 frågor och 10 frågeområden (faktorer) Kompetens och utveckling Medarbetarskap Arbetsmotivation Information Arbetssätt och mål Kommunikation och arbetsgemenskap Ledarskap Medarbetarsamtal Kränkande särbehandling, diskriminering, hot och våld Arbetsbelastning Dessutom ingår nio frågor angående hållbart medarbetarengagemang HME från Sveriges kommuner och landsting (SKL) som ska användas för att jämföra oss med andra kommuner och landsting i Sverige Till chefer med personalansvar har ytterligare nio frågor ställts Svarsfrekvens Barn-och ungdomsförvaltningen: 85,9% Socialförvaltningen: 69,8% Kommunledningskontoret: 83,7% Södermöre kommundelsförvaltning: 74,5% Kultur- och fritidsförvaltningen: 88,5% Kalmar Airport: 77,8% Omsorgsförvaltningen: 63,4% Kalmar Familjebad: 78,9% Samhällsbyggnadskontoret: 84% Kalmar Science Park: 80% Serviceförvaltningen: 85,4% KSRR: 67,7% 2

37 Nöjd medarbetarindex (NMI) - Faktorer

38 Kompetens och utveckling

39 Medarbetarskap

40 Arbetsmotivation

41 Information

42 Arbetssätt och mål

43 Kommunikaton och arbetsgemenskap

44 Ledarskap

45 Medarbetarsamtal och arbetsbelastning

46 Hållbart medarbetarengagemang (HME)

47 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap

48 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation

49 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Styrning

50 Resultat Nöjd medarbetarindex (NMI) NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio faktorer Varje faktor har lika stor påverkan på NMI Nöjd medarbetarindex (NMI) - Faktorer Kompetens och utveckling 4,2 4,1 Medarbetarskap 4,1 4 Arbetsmotivation 4,7 4,7 Information 4,2 4,1 Arbetssätt och mål 3,9 3,8 Kommunikaton och arbetsgemenskap 4,3 4,2 Ledarskap 3,9 3,8 Medarbetarsamtal 4,1 4,1 Arbetsbelastning 3,6 3,5 Totalt 4 3,9 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation 4,4 4,3 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap 4,1 4 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Styrning 4,4 4,3 Totalt 4,3 4,

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer