Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket"

Transkript

1 Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Förslag till beslut Rapporten godkänns. Bakgrund BUN har tidigare fått en redovisning av resultatet från medarbetarenkäten Vid det tillfället framförde nämnden önskemål om att få en redovisning av resultatet i en nationell jämförelse. Redovisning av resultat Genom Måttbandet 245 redovisas resultatet från medarbetarenkäten 2014 på en mer detaljerad nivå. I en särskild bilaga görs en nationell jämförelse av resultatet inom tre indexområden; ledarskap, motivation och styrning. Barn- och utbildningsförvaltningens resultat ligger på en hög nivå och har inom samtliga indexområden, såväl inom förskola som skola, samma eller något högre resultat jämfört med riket. Anders Jolby Skoldirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

2 Bo Stenbom, HR-chef Ärendenr BUN 2014/891 och BUN 2015/91 Handlingstyp Bilaga, jämförelse riket 1 (2) Datum 20 april 2015 (Barn- och utbildningsnämnden) Nationell jämförelse med resultatet från medarbetarenkäten 2014 För att kunna göra en jämförelse nationellt har samma frågor i medarbetarenkäten även ställts till medarbetare i andra kommuner. Resultatet utgår från svaren på s k HME-frågor (Hållbart medarbetarengagemang) och mäter, inom förskola respektive grundskola, såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Redovisning av HME-index görs inom tre områden; ledarskap, motivation och styrning. Varje område bygger på vardera tre frågor. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultatet omvandlas sedan till ett index på en skala Ledarskapsindex (Gotland/riket) Förskola 78/78 Skola 78/78 Resultatet bygger på följande frågor: Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens ledarskap. Motivationsindex (Gotland/riket) Förskola 83/82 Skola 84/81 Resultatet bygger på följande frågor: Mitt arbete känns meningsfullt Jag lär nytt och utvecklas i mitt vardagliga arbete Jag ser fram emot att gå till arbetet Ett högt värde indikerar en hög nivå på medarbetarnas motivation. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

3 Region Gotland Ärendenr BUN 2014/891 2 (2) Styrningsindex (Gotland/riket) Förvaltningens samlade bedömning och motivering av förslaget till beslut. Förskola 85/85 Skola 82/80 Resultatet bygger på följande frågor: Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens styrning. Slutsats Barn- och utbildningsförvaltningens resultat ligger på en hög nivå och har inom samtliga indexområden, såväl inom förskola som skola, samma eller något högre resultat jämfört med riket. Anders Jolby Skoldirektör

4 1 (8) Måttbandet nr 245 våren 2015 Enkät till medarbetare i Region Gotland hösten 2014 Sammanställning av svaren. Verksamhetsuppföljare: Per Löttiger BILAGA 1 Resultat Medarbetarenkät i Barn- och utbildningsförvaltningen 2014 BILAGA 2 Resultat jämförelse genomsnittligt medelvärde per frågegrupp mellan BUF och Regionen totalt i medarbetarenkäten ht 2014.

5 2 (8) BAKGRUND Undersökningen genomförs sedan tre år med ett webbaserat enkätverktyg gemensamt för hela region Gotland. Uppföljningen ska ge en analyserad bild av om medarbetare och ledare trivs, tar ansvar och utvecklas. 40 st frågor från medarbetarenkäten grupperade i 7 olika avsnitt bildar grund för analysen av framgångsfaktorn Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Dessutom har Barn- och Utbildningsnämnden i sitt styrkort framgångsfaktorer och målnivåer. Enligt BUNs styrkort skall Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar Framgångsfaktorer: 1. Rekrytera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare/ledare som kan skapa en god lärmiljö. 2. Ha en kultur som präglas av öppenhet och dialog. 3. Möjliggöra en god löneutveckling och karriärmöjligheter. Målnivå: Medarbetarna upplever att de trivs, är engagerade, tar ansvar och känner arbetsglädje: I alla verksamheter skall minst resultatet 3,9 (på en 5-gradig skala) nås i medarbetarenkätens frågor inom målområdet. 100% har individuella kompetensutvecklingsplaner som årligen utvärderas. Medarbetarna upplever att kulturen på arbetaplatsen präglas av öppenhet och dialog: I alla verksamheter skall minst resultatet 3,9 (på en 5-gradig skala) nås i medarbetarenkätens frågor inom målområdet. Resultatet skall under perioden årligen förbättras. Medarbetarna upplever att det finns karriärmöjligheter: I alla verksamheter skall minst resultatet 3,9 (på en 5-gradig skala) nås i medarbetarenkätens frågor inom målområdet. GENOMFÖRANDE Den årliga medarbetarenkäten till samtliga medarbetare är ett verktyg för att uppnå regionens mål att "Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möte framtidens utmaningar". Enkäten används även som psykosocial skyddsrond och den är utarbetad i samarbete med de fackliga organisationerna. Medarbetarenkäten gäller hela Regionen gemensamt och enkäten genomfördes under vecka och förvaltningarna fick resultatredovisningen i slutet av oktober. BEARBETNING Alla chefer får tillgång till och kan se sitt eget resultat för sina egna områden och förväntas bearbeta resultatet med sina medarbetare och i förekommande fall ta fram handlingsplaner för att åtgärda ev brister.

6 3 (8) SAMMANFATTNING AV RESULTAT Kommentar. BUF når ett mycket gott resultat i 2014 års medarbetarenkät. Svarsfrekvensen är bra och ökande och sammantaget förbättrar BUF sitt resultat från 2013 till 2014 rejält. Andelen positiva svar genomsnittligt för alla frågorna ökar, och det genomsnittliga medelvärdet för alla frågorna ökar också. SVARSFREKVENS Kommentar. Svarsfrekvensen i BUF ökar med två procentenheter till 81% i 2014 års enkät vilket också är samma svarsfrekvens som regionen totalt har. Många enheter och områden inom BUF nådde till slut 100% men det fanns också några enheter som låg under 50% i svarsstatistiken. RESULTAT Sammanfattande mått på enkäten Medelvärdet är ett genomsnittligt värde på alla frågor som ingår i enkäten. Medelvärde Barn o Utbildningsförvaltningen 3,97 3,95 Region Gotland 3,97 3,97 Medelvärdet räknas på en skala 1,0 till 5,0

7 4 (8) Medarbetarindex MI är ett sammanfattande mått på alla positiva svar i hela enkäten MI är viktat mot nyckelfrågorna - Mitt arbete engagerar mig - Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation MI = Medarbetarindex Barn o Utbildningsförvaltningen Regionen Medarbetarindex bedöms efter nedanstående nivåer: MI Det är bra resultat som tyder på att arbetssituationen är sådan att det finns förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt. MI Några frågor behöver åtgärdas i arbetssituationen för att det ska finnas förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt. MI 0-49 Många frågor behöver åtgärdas i arbetssituationen för att det ska finnas förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Följande frågor har allra högst påverkan på medarbetarindex: BUF Mitt arbete känns meningsfullt 95% 95% Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (HME) 89% 86% Jag känner mig respekterad på min arbetsplats 87% 86% På min arbetsplats känner jag mig delaktig i frågor som gäller vår verksamhet 84% 83% Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (HME) 81% 81% Analys. Barn- och Utbildning når mycket höga värden i enkäten framför allt när det gäller frågor kring medarbetarskap. Frågorna grupperas i olika grupper, om medarbetarna trivs, om de har ledare som coachar, om medarbetarnas ges möjlighet att utvecklas etc.. För 5 st av de 7 grupperna blir medelvärdet för hela gruppen av frågor högre i BUF än i Regionen totalt, se bilaga 2. Framför allt visar sig skillnaden i frågegruppen Har goda arbetsvillkor där svaren på frågorna hur man upplever sin arbetssituation - om man hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid, om man kan koppla av från sitt arbete när man är ledig, om man har en bra balans mellan arbete och fritid, om den fysiska arbetsmiljön är tillfredsställande - blir betydligt lägre i BUF än i Regionen. En fråga i denna frågegrupp ger dock ett tydligt

8 5 (8) positivt resultat för BUF, Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete där 93% svar positivt vilket ger ett medelvärde på 4,52 klart mycket högre än Regionen. En viktig frågegrupp är Har ledare som coachar. Även om några av frågeställningarna öppen och ärlig i sin kommunikation, kommunicerar på ett tydligt sätt, finns tillgänglig/går att nå ger ett lägre resultat för BUF jfr Regionen med ett par procentenheter så är de flesta frågesvar till fördel BUF vilket därmed innebär att det genomsnittliga resultatet för hela gruppen också blir till fördel BUF. Avslutningsvis kan sägas att överlag så avger medarbetarna i Barn- och utbildningsförvaltningen mer positiva svar i medarbetarenkäten 2014 jämfört enkäter tidigare år men - vilket också framkommer i de psykosociala rapporterna - att upplevelsen av goda arbetsvillkor inte riktigt är densamma som för Regionen i övrigt vilket ger ett sämre utfall för BUF i enkäten. Måluppfyllelse 2014 Framgångsfaktorer: Målnivå: Resultat: 1. Rekrytera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare/ledare som kan skapa en god lärmiljö. 2. Ha en kultur som präglas av öppenhet och dialog. 3. Möjliggöra en god löneutveckling och karriärmöjligheter. Medarbetarna upplever att de trivs, är engagerade, tar ansvar och känner arbetsglädje: I alla verksamheter skall minst resultatet 3,9 (på en 5-gradig skala) nås i medarbetarenkätens frågor inom målområdet. 100% har individuella kompetensutvecklingsplaner som årligen utvärderas. Medarbetarna upplever att kulturen på arbetsplatsen präglas av öppenhet och dialog: I alla verksamheter skall minst resultatet 3,9 (på en 5-gradig skala) nås i medarbetarenkätens frågor inom målområdet. Resultatet skall under perioden årligen förbättras. Medarbetarna upplever att det finns karriärmöjligheter: I alla verksamheter skall minst resultatet 3,9 (på en 5- gradig skala) nås i medarbetarenkätens frågor inom målområdet. 4,20 4,08 3,71

9 Medelvärde Andel Positiva Barn- och utbildningsförvaltningen 6 (8) Kommentar. Resultatet innebär att BUF når målen för framgångsfaktor 1 och 2. För den tredje framgångsfaktorn ökar resultatet även i 2014 års enkät men målnivån 3,9 nås ej. Analys Resultatet för alla tre framgångsfaktorer har ökat allt sedan medarbetarenkäten hösten Trots att framgångsfaktor 3 har ökat sedan enkäten hösten 2011 så har BUF ännu inte nått godkänd styrkortsnivå. Resultatet i de tre senaste medarbetarenkäterna innebär ett stadigt förbättrat resultat. Tilläggas kan att för den tredje framgångsfaktorn god löneutveckling och karriärmöjligheter så är möjligheter för cheferna att förbättra resultatet inom sina respektive områden mycket begränsade. Resultat Medarbetarenkät i Barn- och utbildningsförvaltningen 2014 BILAGA 1 MEDARBETARSKAP 1 Mitt arbete engagerar mig* 96% 4,64 2 Jag känner mig respekterad på min arbetsplats 87% 4,32 3 Jag upplever att det är en bra stämning på min arbetsplats 72% 3,92 4 Jag deltar aktivt i diskussioner på våra arbetsplatsträffar (APT) 81% 4,20 5 På min arbetsplats känner jag mig delaktig i frågor som gäller vår verksamhet 84% 4,25 6 Jag kan rekommendera andra att arbeta på min arbetsplats 75% 4,05 7 Jag förstår hur jag bidrar till Region Gotlands övergripande mål 82% 4,17 8 Jag kan rekommendera Region Gotland som arbetsgivare 46% 3,38 9 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation 67% 3,81 10 Jag har förtroende för min förvaltningschef 60% 3,72 46 Mitt arbete känns meningsfullt (HME) 95% 4,62 48 Jag ser fram emot att gå till arbetet (HME) 77% 4,08 52 Jag är insatt i min arbetsplats mål (HME) 91% 4,48 54 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (HME) 93% 4,52 LEDARSKAP Jag tycker att min närmaste chef är öppen och ärlig i sin kommunikation 73% 4, kommunicerar på ett tydligt sätt 65% 3, finns tillgänglig/går att nå när jag behöver det 71% 3, tar tag i problem som rör konflikter och relationer 63% 3, ger mig det stöd jag behöver 70% 3, har informerat om resultatet för förra årets medarbetarenkät 86% 4,43 49 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser (HME) 72% 3,99 50 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare (HME) 81% 4,24 51 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (HME) 81% 4,23 53 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (HME) 73% 3,98 UTVECKLING 17 Jag upplever att jag har de karriärmöjligheter jag önskar inom Region Gotland 39% 3,11 18 Jag har haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna 93% 19...fick jag tydlig återkoppling på hur jag utfört mitt arbete* 70% 3, utformade vi konkreta aktiviteter i mitt medarbetarkontrakt 53% 3,49

10 7 (8) 21...planerade vi gemensamt min kompetensutvecklingsplan 57% 3,62 47 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (HME) 89% 4,38 ARBETSFÖRUTSÄTTNINGAR 22 Samarbetet fungerar bra inom min arbetsplats 69% 3,86 23 Vi har effektiva arbetsrutiner på min arbetsplats 64% 3,70 24 På min arbetsplats ser vi över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt 68% 3,84 25 Jag har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta enligt våra rutiner 88% 4,29 26 Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid 48% 3,32 27 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete* 78% 4,08 28 På min arbetsplats är det möjligt att förena arbete och föräldraskap 72% 3,98 29 Jag kan koppla av från mitt arbete när jag är ledig 51% 3,39 30 Jag upplever att min hälsa är i stort sett bra 69% 3,90 31 Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete 82% 4,15 32 På min arbetsplats tas förslag och synpunkter från oss medarbetare tillvara 70% 3,88 BRUKARE/KUND 44 Jag lyssnar aktivt och visar intresse för brukare/kunden och brukaren/kundens situation 99% 4,80 45 Jag tar hänsyn till brukaren/kunden som unik person 98% 4,78 ARBETSMILJÖ 33 På min arbetsplats behandlas motsättningar öppet och ärligt 48% 3,37 34 Jag har en bra balans mellan arbete och fritid 64% 3,76 35 Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande* 52% 3,47 36 Min psykosociala arbetsmiljö är tillfredsställande 55% 3,52 37 Jag använder min friskvårdstimme 38 Om det uppstår problem på min arbetsplats finns det någon jag kan rådgöra med t ex chef, arbetskamrat, skyddsombud 88% 4,45 39 I mitt arbete känner jag ingen oro för hot och våld 82% 4,29 40 Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för våld eller hot om våld på din arbetsplats av brukare/kunder 8% 41 På Region Gotland har kvinnor och män samma möjligheter? 58% 43 Har du av brukare/kunder under de senaste 12 månaderna utsatts för trakasserier/mobbning?* 2% Resultat jämförelse genomsnittligt medelvärde per frågegrupp mellan BUF och Regionen totalt i medarbetarenkäten ht BILAGA 2 Framgångsfaktor Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje BUF medelvärde Regionen medelvärde tot Fråga Trivs, är engagerade, tar ansvar o känner arbetsglädje Mitt arbete engagerar mig* 2 Jag känner mig respekterad på min arbetsplats 3 Jag upplever att det är en bra stämning på min arbetsplats 6 Jag kan rekommendera andra att arbeta på min arbetsplats 8 Jag kan rekommendera Region Gotland som arbetsgivare 9 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation 46 Mitt arbete känns meningsfullt (HME) 48 Jag ser fram emot att gå till arbetet (HME) 4,10 4,00

11 8 (8) Har ledare som coachar 7 Jag förstår hur jag bidrar till Region Gotlands övergripande mål 10 Jag har förtroende för min förvaltningschef 11...är öppen och ärlig i sin kommunikation 12...kommunicerar på ett tydligt sätt 13...finns tillgänglig/går att nå när jag behöver det 14...tar tag i problem som rör konflikter och relationer 15...ger mig det stöd jag behöver 16...har informerat om resultatet för förra årets medarbetarenkät Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser (HME) Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare (HME) Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt 51 arbete (HME) 52 Jag är insatt i min arbetsplats mål (HME) 53 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (HME) 4,05 3,98 Ges möjlighet att utvecklas för att möta framtidens utmaningar 18 Jag har haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna 19...fick jag tydlig återkoppling på hur jag utfört mitt arbete* 20...utformade vi konkreta aktiviteter i mitt medarbetarkontrakt 21...planerade vi gemensamt min kompetensutvecklingsplan Jag har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta enligt våra 25 rutiner 47 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (HME) 3,94 3,93 17 Har möjlighet till karriärutveckling Jag upplever att jag har de karriärmöjligheter jag önskar inom Region Gotland 3,11 3,13 Trivs är engagerade, tar ansvar och känner arbetsglädje 4 Jag deltar aktivt i diskussioner på våra arbetsplatsträffar (APT) På min arbetsplats känner jag mig delaktig i frågor som gäller 5 vår verksamhet 22 Samarbetet fungerar bra inom min arbetsplats 31 Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete 4,12 4,03 Ges möjlighet att vara kreativa och utveckla verksamheten 23 Vi har effektiva arbetsrutiner på min arbetsplats På min arbetsplats ser vi över och förbättrar våra rutiner 24 kontinuerligt 27 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete* 32 På min arbetsplats tas förslag och synpunkter från oss medarbetare tillvara 3,88 3,82 Har goda arbetsvillkor (ex ) 26 Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid På min arbetsplats är det möjligt att förena arbete och 28 föräldraskap 29 Jag kan koppla av från mitt arbete när jag är ledig 30 Jag upplever att min hälsa är i stort sett bra 34 Jag har en bra balans mellan arbete och fritid 35 Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande* 36 Min psykosociala arbetsmiljö är tillfredsställande 41 På Region Gotland har kvinnor och män samma möjligheter? 54 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (HME) 3,73 3,85

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Medarbetarenkät Oktober Hälso o Sjukvårdsförvaltningen

Medarbetarenkät Oktober Hälso o Sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät Oktober 2013 Hälso o Sjukvårdsförvaltningen Organisationsutveckling med medarbetarundersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Vad mäter vi? Enkätverktyget Patientsäkerhet Arbetsklimat Organisatoriskt lärande Personalsäkerhet Svarsfrekvenser Svarsfrekvens Antal svar Antal i urval Landstinget

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Rapport. Inskrivningsregler i förskolan - effekterna av utökad veckotid för barn till föräldralediga eller arbetssökande

Rapport. Inskrivningsregler i förskolan - effekterna av utökad veckotid för barn till föräldralediga eller arbetssökande Per Löttiger Ärendenr BUN 2014/55 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 20 januari 2014 Barn- och utbildningsnämnden Rapport. Inskrivningsregler i förskolan - effekterna av utökad veckotid för barn

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Revisionsrapport - Offentlighetsprincipen och diarieföring

Revisionsrapport - Offentlighetsprincipen och diarieföring Barn- och utbildningsförvaltningen Nina Gustavsson Ärendenr BUN 2015/155 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 22 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport - Offentlighetsprincipen och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2015 Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Förvaltningsberättelse 2015 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_buf@gotland.se Bankgiro 339-8328

Läs mer