Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning en sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning"

Transkript

1 Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning

2 Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens medarbetare anser om sin arbetsgivare, sitt arbete och sin arbetssituation. Avsikten är att verka för goda och hälsofrämjande arbetsplatser genom att identifiera förbättrings- och utvecklingsområden såväl på central nivå som per förvaltning och vid varje enskild arbetsplats. Svarsfrekvens totalt och per förvaltning Totalt besvarade 705 av kommunens månadsanställda medarbetare enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på närmare 63 procent. Svarsfrekvensen varierar från 53 till 84 procent mellan olika förvaltningar. Förra året uppgick svarsfrekvensen till 70 procent. 80 procent av de medarbetare som besvarat enkäten är kvinnor och 20 procent är män. Antal svar Svarsfrekvens Administrationen 21 84% Barn- och utbildningsförvaltning % Framstegsförvaltning 82 74% Kommunledningskontoret 23 70% Samhällsbyggnadsförvaltning 33 53% Teknisk förvaltning 80 80% Vård- och omsorgsförvaltning % Totalt % Jämförelse med 2009 års mätning Det kommunövergripande resultatet för vad medarbetare anser om Båstads kommun som arbetsgivare är uppbyggt av ett antal områden utifrån de frågor som återfinns i enkäten. Medelvärdet för kommunen som helhet blev 4,2 på en 6-gradig skala, vilket är marginellt lägre än vid 2009 års mätning. Samtliga områden ligger i nivå med föregående undersökning eller något lägre Båstads kommun som arbetsgivare* 4,0 3,9 Mål och resultatinriktning* 4,5 4,5 Ledarskap 4,2 4,2 Delaktighet och samverkan* 4,6 4,6 Kompetens och utvecklingsmöjligheter* 4,9 4,9 Information 3,9 3,9 Motivation och arbetsglädje 4,8 4,6 Hälsa och arbetsmiljö* 4,0 3,8 Jämställdhet och mångfald* 3,3 3,3 Lön och anställning* 4,6 4,2 Totalt 4,3 4,2 * Frågor har förändrats i markerade områden. Redovisningen är dock anpassad för att vara jämförbar mellan åren.

3 I Båstads kommun är vi stolta medarbetare! En majoritet av kommunens medarbetare är som helhet nöjda med sin arbetssituation och sin arbetsgivare. Fyra femtedelar anser att de har ett arbete de är stolta över i Båstads kommun. Däremot är förtroendet för kommunledningen lägre. Fyra av tio anger att de under det senaste året allvarligt har funderat på att sluta arbeta i kommunen. Orsaker som främst anges är, förutom personliga skäl, hög arbetsbelastning, organisationsförändringar och ett ledarskap, såväl politiskt som organisatoriskt som inte inbjuder till delaktighet. Många nöjda med sin egen förmåga De frågor som fått högst andel positiva svar har ett medelvärde mellan 5,15-5,39 och handlar om medarbetarens egna prestationer. De flesta anser att de har den kompetens som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, att de delar med sig av kunskaper och färdigheter och tar ansvar för sin egen utveckling. 1. Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 2. I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum 3. Jag tar ansvar för att förverkliga beslut 4. Jag delar med mig av mina kunskaper och erfarenheter 5. Jag tar egna initiativ för att lära mig mer och förnya min kompetens 6. Jag medverkar aktivt för att utveckla och göra min arbetsplats bättre

4 Målarbetet behöver förstärkas En mycket hög andel instämmer i att de tar ansvar för att förverkliga beslut och att arbetsgruppen sätter kunden/medborgaren i centrum. De flesta upplever även att kunder/ medborgare är nöjda med kommunens verksamhet. Drygt sju av tio medarbetare anger att de känner till kommunens vision och verksamhetsidé. Något fler har kännedom om verksamhetens mål. Lägst medelvärde avseende mål och resultatinriktning får uppföljning av verksamhet och måluppfyllelse.

5 Konflikthantering en möjlighet till stärkt ledarskap Bra ledarskap är en viktig grund för organisationen. Kommunens chefer får högst medelvärde när det gäller att informera om viktiga händelser och beslut, ställa tydliga krav och visa uppskattning vid goda arbetsprestationer. Ett förbättringsområde som kan urskiljas är att stärka den närmaste chefens förmåga att hantera konflikter på ett bra sätt.

6 Utveckla samverkan för ökad delaktighet Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper utvecklar vi kommunens verksamhet. Samverkan syftar till delaktighet, ansvarstagande och inflytande. Störst delaktighet känner medarbetare avseende hur arbetet ska utföras. Sex av tio är som helhet nöjda med verksamhetens arbetsplatsträffar. Däremot upplever bara hälften av kommunens medarbetare att samverkansgrupperna skapar delaktighet. Var tionde medarbetare uppger liksom förra året att de inte haft något medarbetarsamtal med sin närmaste chef under de senaste 12 månaderna. Däremot är närmare åtta av tio som haft medarbetarsamtal som helhet nöjd med samtalet.

7 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Detta område är det som har det högsta medelvärdet i undersökningen. Endast fyra procent anser att de inte har den kompetens som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Sju av tio medarbetare instämmer i att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling, vilket är det påstående som har fått lägst medelvärde. Tydliggöra kommunens kommunikationskanaler Drygt åtta av tio vet var de kan hämta information som behövs i arbetet. Tre av fyra anser sig även vara väl informerade om det som berör arbetsplatsen. Hälften av kommunens medarbetare anser att de är välinformerade om vad som händer i den förvaltning de arbetar inom. Lika stor andel använder sig av intranätet. Endast 45 procent anser sig vara välinformerade om vad som är aktuellt i kommunen.

8 Motivation och arbetsglädje Nio av tio medarbetare känner sig uppskattade av sina arbetskamrater och nästa lika många upplever att verksamhetens målgrupp uppskattar deras arbetsinsatser. Däremot anser varannan medarbetare att de inte har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

9 Hälsa och arbetsmiljö Två tredjedelar av kommunens medarbetare upplever att arbetsplatsen erbjuder en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Däremot instämmer bara drygt hälften i att det finns en tydlig plan för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Drygt en tredjedel är inte heller klar över sitt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön. Hälften av kommunens medarbetare anser sig inte hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. Lika många har valt att gå till jobbet trots att de varit sjuka och borde ha stannat hemma. Sju av tio medarbetare anser att arbetsgivaren erbjuder goda möjligheter till friskvård. Drygt hälften tar del i de friskvårdsaktiviteter som erbjuds. Oroväckande förekomst av hot, våld och trakasserier Hot och våld anger 83 respektive 56 medarbetare att de varit utsatta för under året, främst av verksamhetens målgrupp. Trakasserier känner sig 31 medarbetare ha varit utsatta för. Främst på grund av ålder, men även kön, funktionshinder, etnicitet och religion eller annan trosuppfattning har angetts som orsak. I första hand är det arbetskamrater som står för trakasserierna, därefter chef och slutligen verksamhetens målgrupp. En relativt hög andel har inte kännedom om var man kan vända sig för att få stöd och hjälp i händelse av trakasserier på arbetsplatsen. Svaren indikerar att antalet fall av hot, våld och trakasserier är betydligt högre än det antal tillbuds- och arbetsskadeanmälningar som rapporterats till arbetsgivaren.

10 Jämställdhet och mångfald Jämställdhet och mångfald är det område som får lägst omdöme av kommunens medarbetare. Under året implementerades policy och handlingsplan avseende mångfald. Drygt hälften av kommunens medarbetare anser sig inte ha god kännedom om dessa. Därmed kvarstår ett förankringsarbete. Ungefär lika många anser att det pågår ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Medarbetare som förenar arbetsliv och föräldraskap upplever i olika utsträckning hur arbetsgivaren tar hänsyn till detta vid planering och förläggning av arbetstid, utbildning och sammanträden. Få upplever att kontakten med arbetsgivaren under föräldraledighet fungerar tillfredsställande. Lönedialogen ett viktigt verktyg Drygt två tredjedelar känner till grunderna för kommunens lönepolitik, det vill säga den individuella lönesättningen. Mer än var tionde medarbetare anser inte att de under året haft ett lönesättande samtal med sin chef. Av de som haft ett lönesättande samtal är ungefär hälften som helhet nöjd med dialogen. Fortsatt arbete Svaren varierar kraftigt på frågan om föregående års enkätresultat har medfört ett arbete med att åstadkomma förbättringar på kommunens arbetsplatser. Var fjärde medarbetare anser att så är fallet. Meningarna går även isär om detta arbete har medfört positiva förändringar på arbetsplatsen. Syftet med undersökningen är att resultaten ska ge ett underlag till det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen som helhet och dess olika verksamheter. Enkäten kommer att vara en återkommande utvärdering av hur kommunen utvecklas. Arbetsplatsens resultat ska redovisas av närmaste chef senast under februari. De förvaltnings- och kommunövergripande resultaten ska under samma period presenteras i respektive samverkansgrupp. Därefter fastställs vad förvaltning respektive arbetsplats ska arbeta vidare med under året i handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

11 Kommunövergripande åtgärder Säkerställ fortsatt positiv inställning Prioriterade förbättringsområden Åtgärder Kompetens och utvecklingsmöjligheter Rätt kompetens och lärande organisation Dialog i medarbetarsamtal om medarbetares utveckling Samarbetet SKNV kompetenscenter Motivation och arbetsglädje Att känna sig respekterad och uppskattad Uppdrag och kvalitet i förhållande till arbetstid Delaktighet och samverkan Påverkan i arbetet Medarbetarsamtalet Utveckla APT Öka samverkan Förbereder uppföljning av FAS 05 Utbildning för chefer och skyddsombud i samverkan Mål och resultatinriktning Engagemang och kundfokus Uppföljning av måluppfyllelse Verksamhetsmål Uppföljning av värdegrund Ledarskap Tydliga krav, information och dialog Konflikthantering samt förmåga att kunna ge stöd och konstruktiv kritik Förbereder utbildningsinsats avseende konflikthantering Lön och anställning Förankra kommunens lönepolitiska grunder och process Förbättra dialogen om lön Utbildning i lönesättning och lönesättande samtal Kommungemensamma lönekriterier Båstads kommun som arbetsgivare Stolthet över sitt arbete Förtroende för kommunledning Behålla önskad kompetens Information Arbetsplatsrelaterad information Finna användbara informationskanaler Hälsa och arbetsmiljö Goda möjligheter till friskvård Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsbelastning Hot och våld Utbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete Jämställdhet och mångfald Förankring av policydokument, handlingsplaner och riktlinjer Underlätta för medarbetare att förena föräldraskap och yrkesliv Nolltolerans avseende kränkande särbehandling och trakasserier Förbereder föreläsning om mångfald Föreläsning om kränkande särbehandling Upprättat och informerat chefer om policy, handlingsplan och riktlinjer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer