Personalpolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalpolicy 2012-2015"

Transkript

1 Personalpolicy Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter till nytta för kommunens invånare. Personalpolicyn beskriver de värderingar och förhållningssätt som vi behöver för att vara en kraftfull organisation och en attraktiv arbetsgivare. Våra värderingar är baserade på demokrati, svensk lagstiftning och människors lika värde. Vi ska: ge god service av hög kvalitet till invånare i livets alla skeden möta människor med respekt och lyhördhet alltid agera ansvarsfullt och sträva efter en hållbar utveckling både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv Järfälla visar vägen!

2 Mål Inriktningsmål Järfälla kommun ska bedriva ett arbete som medverkar till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare där uppsatta verksamhetsmål nås genom aktivt medarbetarskap kompetens och professionalism sunda arbetsplatser mångfald och jämställdhet lönebildning i dialog tydligt och engagerat ledarskap uppföljning som leder till utveckling Effektmål Minst 80 procent av kommunens anställda ska anse att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Vägledning för personalpolicyn Personalpolicyn är gemensam och övergripande för alla verksamheter. Med utgångspunkt i personalpolicyn ska varje verksamhet göra en egen aktivitetsplan som integreras i verksamhetsplaneringen. Det är när vi gemensamt tar ansvar för att gå från ord till handling som personalpolicyn blir verklighet. På vår interna webb Portalen finns styrande dokument och rutiner till personalpolicyn. Denna personalpolicy är beslutad av kommunfullmäktige den..

3 Aktivt Medarbetarskap Medarbetarskapet handlar om vad jag som anställd gör och hur jag beter mig i det dagliga arbetet. Medarbetarskapet innebär att ta ansvar och aktivt bidra till att verksamheten når sina uppsatta mål genom att vara motiverad, engagerad och uppvisa resultat. Våra relationer ska präglas av respekt och gott omdöme. De krav på offentlighet, rättssäkerhet och sekretess som följer av våra arbeten är särskilt viktiga att följa. Arbetsgivaren erbjuder dig: Meningsfulla arbetsuppgifter och ansvar baserad på kompetens Tydlighet kring uppdrag och mål Feedback på utfört arbete både i det vardagliga samtalet, i medarbetar- och lönesamtalet Möjlighet att påverka din arbetstid för att kunna förena arbete, föräldraskap och omsorg om anhöriga Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad Är en god företrädare för kommunen genom att ge bra och effektiv service Förstår ditt uppdrag och ser det som en del av helheten Följer fattade beslut och gemensamma överenskommelser Bidrar med dina synpunkter och är aktiv i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och vid verksamhetsplanering. Samarbetar för att höja kvalitén i verksamheten. Tar miljöhänsyn i ditt arbete och aktivt medverkar till att minska Järfälla kommuns miljöpåverkan Utveckla introduktionen för nyanställda Utveckla formerna för inflytande genom samverkansavtalet och digital delaktighet. Utforma arbetstidsmodeller utifrån verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål.

4 Kompetens och Professionalism Kompetens och professionalism är avgörande för verksamhetens kvalitet och attraktionskraft. Kompetens innebär att ha kunskap, förmåga och en vilja att åstadkomma resultat i arbetet. Professionalism innebär att vara kunnig och hjälpsam inom sitt ansvarsområde och bemöta alla respektfullt och med lyhördhet. Arbetsgivaren utvecklar kompetens genom att: Rekrytera och utveckla med FAIR-metoden Ge förutsättningar för lärande i vardagsarbetet. Arbeta med personliga utvecklingsplaner. Överföra kunskap mellan medarbetare för att inte kompetens ska gå förlorad. Uppmuntra den interna rörligheten både inom och mellan förvaltningar. Tar initiativ till egen utveckling och lärande i arbetet med din personliga utvecklingsplan som vägledning. Lär av andra och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter Medarbetardagar kring aktuella teman Medarbetarakademi för dig som vill och kan ta större ansvar Seminarier om FAIR - FramtidsAnpassad och Inkluderande Rekrytering och kompetensutveckling Ledarskapsakademi för att trygga den framtida chefsförsörjningen Införande av systemstöd för kompetenshantering Stärka arbetsgivarmärket

5 Sunda arbetsplatser Alla anställda ska arbeta i en sund och stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av trygghet, arbetsglädje, inflytande och delaktighet. Arbetsmiljön innefattar fysiska och psykosociala faktorer. En sund psykosocial arbetsmiljö innebär balans mellan arbetskrav och inflytande och socialt stöd. Regler och rutiner ska vara kända och användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren arbetar för en sund arbetsplats genom att: Skapa ett tryggt och öppet arbetsklimat Förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och använda verktyget FAS Arbetsliv För varje arbetsplats ha en hållbar utveckling i centrum Arbeta aktivt och medvetet med hälsoarbetet Erbjuda friskvårdskort genom Järfälla fritidscenter eller motsvarande belopp för annan friskvårdsinsats/aktör Tar ansvar för din hälsa och säkerhet i arbetet Aktivt medverkar i det vardagliga arbetsmiljöarbetet för att skapa en sund, säker och hållbar arbetsmiljö Uppmuntra till friskvård och kulturella aktiviteter Utbilda och ge stöd inom hälso- och arbetsmiljöområdet Erbjuda en behovsanpassad företagshälsovård Ta fram en alkohol- och drogpolicy Utvärdera det aktiva rehabiliteringsarbetet

6 Mångfald och jämställdhet Genom att ta tillvara våra olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser kan vi få den bästa verksamheten för våra invånare. Vi accepterar inte någon form av kränkande särbehandling eller diskriminering. Kategorisk mångfald är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Även värderingar, olika erfarenheter, egenskaper, förmågor, färdigheter och kompetenser utgör en stor del av mångfalden. Detta benämns som individuell mångfald. Jämställdhet är en del i mångfalden, men förtydligar att det handlar om samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för både kvinnor och män. Arbetsgivaren arbetar för att: Alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utveckling. Varje arbetsplats ska sträva efter mångfald Skapa ett öppet och inkluderande arbetsklimat Aktivt motarbetar all form av diskriminering och trakasserier. Respekterar och ser värdet i allas erfarenheter och kompetenser. Erbjuder seminarier för att öka kunskapen om mångfald och jämställdhet Utarbetar en vägledning för arbetet med mångfalds- och jämställdhetsfrågorna Utdelar ett mångfaldspris för att uppmärksamma verksamheter som arbetar framgångsrikt med mångfalds- och jämställdhetsarbete

7 Lönebildning i dialog Lönen och våra anställningsvillkor är viktiga verktyg för att främja måluppfyllelse och stimulera till goda arbetsinsatser. Lönepolitiken ska bidra till att vi kan behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare. Kommunen är en arbetsgivare där grunden för lönesättningen är lika oavsett vilken verksamhet du arbetar i. De faktorer som ligger till grund är marknadslöneläget, arbetsvärderingen och det individuella arbetsresultatet. Lönen bibehålls i samband med intern rekrytering till likvärdig befattning med motsvarande befogenheter och ansvar. Målet är att lönen ska sättas i dialog genom lönesättande samtal mellan chef och medarbetare. I de fall som lönen sätts genom traditionell förhandling mellan arbetsgivare och facklig organisation skall ändå lönesamtal genomföras. Arbetsgivaren ansvarar för att: Alla medarbetare har individuella och differentierade löner Lönekriterierna utformas efter de uppdrag och mål som är aktuellt för verksamheten. Sambandet mellan mål och resultat återspeglas i löneöversynen. Lönen inte påverkas av kön, etniskt tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Föräldraledighet inte påverkar lön eller andra anställningsvillkor. Medverkar i en dialog om dina mål, ditt resultat och din lön med din chef i medarbetar- och lönesamtal Känner till grunderna för lönesättning Seminarier om lönesättning i dialog Lönesamtalsutbildning för lönesättande chefer Utreda möjligheten till olika förmåner

8 Tydligt och engagerat ledarskap Som chef är du arbetsgivare. Ditt grunduppdrag är att tillsammans med dina medarbetare förverkliga kommunens visioner och mål. Chefskapet har särskilda utmaningar genom den politiska styrningen, offentligheten och den komplexa verksamheten. Arbetsgivaren erbjuder dig: Väl uttalade förväntningar och tydlighet i uppdraget Uppbackning såväl från din närmaste chef som från olika stödfunktioner Möjlighet att utvecklas genom samarbete och erfarenhetsutbyte med chefer i hela organisationen Förutsättningar för att kunna bedriva verksamhetsutveckling Möjlighet att pröva nya former för ledarskap Som chef förväntar vi oss att du: Har fokus på mål och resurser, resultat och relationer Har en helhetssyn över den kommunala verksamheten Leder och är beslutsam i komplexa situationer Utövar ett tydligt ledarskap som präglas av tillit, öppenhet, inspiration och struktur. Visar förtroende för medarbetarnas förmåga, stimulerar deras utveckling och ger kontinuerlig feedback Har kunskap om lagar och avtal, styrdokument, riktlinjer och verktyg Kommunövergripande aktiviteter Introduktionsprogram för nya chefer. Arbetsledarakademi Chefsakademi Ledarutveckling riktad till samtliga chefer Seminarier kring aktuella ämnen Mentorprogram Kartläggning av chefernas arbetsmiljö

9 Uppföljning som leder till utveckling De personalpolitiska målen följs upp genom en gemensam personalenkät och några nyckeltal med syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Nyckeltalen antyder hur utvecklingen går och ger arbetsgivaren ett säkrare beslutsunderlag. Uppföljning sker också i dialogform vid arbetsplatsmöten, samverkansmöten och på individnivå i medarbetarsamtalet. I årsredovisningen beskrivs de kommunövergripande aktiviteter som gjorts och de olika nyckeltalen. Arbetsgivaren ansvarar för att: Hantera och åtgärda resultatet av personalenkäten på arbetsplatsmöten och i samverkansgrupper I verksamhetsberättelsen redovisa aktiviteter som genomförts med anledning av personalpolicyn Medverkar i enkäter och andra uppföljningsfora Använder resultatet för lärande och utveckling Visar på möjligheter och brister samt deltar aktivt för att finna lösningar på dessa Utveckla arbetsmiljökompassen Genomföra lönekartläggning för att förhindra osakliga löneskillnader på grund av kön Att ta fram kommungemensamma nyckeltal inom områdena: Aktivt medarbetarskap Kompetens och professionalism Mångfald och jämställdhet Sunda arbetsplatser Tydligt och engagerat ledarskap

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Agenda Paus för fika ca 18.45

Agenda Paus för fika ca 18.45 Agenda Info om personalavdelningen Kort personalfakta Arbetsgivarrollen och arbetsrätten Arbetsgivarpolitiska programmet Samverkan Paus för fika ca 18.45 Löneavtal/ lönebildning Kompetensförsörjning Anställningsformer

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

GR Policy & Riktlinjer 2014

GR Policy & Riktlinjer 2014 GR Policy & Riktlinjer 2014 1. Arbetsmiljöpolicy 2. Brandskyddspolicy 3. Brandskyddsregler 4. GR Din lön 5. Inköps- och upphandlingspolicy 6. IT-policy 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan 8. Miljöpolicy

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer