Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun"

Transkript

1 Personalpolitiskt program Karlskrona kommun

2 Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det personalpolitiska programmet 11 Förklaringar 12

3 Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. Det personalpolitiska programmet är resultatet av ett gemensamt arbete som nästan alla medarbetare i Karlskrona kommun deltagit i. Under tre månader vintern har cirka 90 procent av alla medarbetare under 500 arbetsplatsträffar tänkt till om hur vi vill ha det på jobbet för att kunna lämna bästa tänkbara service till Karlskronaborna. Det är en styrka att så många har bidragit och vi vill rikta ett stort tack till alla er som engagerat er i arbetet! Vad är det då som kommit fram? Jo, om vi ska vara framgångsrika behöver vi känna oss delaktiga, trygga och stolta på vårt arbete. Ska vi bli det behöver cheferna vara tydliga och lyhörda och medarbetarna engagerade och ta eget ansvar. Vi ska helt enkelt vara bra på att prata med varandra. Bra på att tala om vad som förväntas av oss som medarbetare och chefer och bra på att förstå vad som behövs för att kunna göra ett bra jobb. Det är alltså genom samarbete vi utvecklar vårt sätt att jobba och vår service till medborgarna. Här kan du läsa vad vi alla gemensamt kommit fram till inom sju områden som är viktiga på jobbet. Du kan också se vilka verktyg och metoder som vi använder för att arbeta inom dessa områden. Det här är grunden som ska göra Karlskrona kommun till en ännu bättre arbetsplats. Camilla Brunsberg Börje Dovstad Christina Mattisson Anneli Ekström 3

4 Medarbetarskap Vi har alla ansvar för att skapa goda relationer och ett arbetsklimat där alla vill göra ett bra arbete. Det ska vara roligt och kännas viktigt att gå till jobbet. Det är vi tillsammans som skapar ett bra medarbetarskap som präglas av öppenhet, respekt och samarbete. Det är vi som väljer vilka möjligheter vi vill se. Medarbetarskap Chefen Skapar gemensamma mål som alla känner till Är tydlig med förväntningar, roller och ansvarsfördelning Skapar delaktighet, samhörighet och ger feedback Är öppen och ärlig med ett respektfullt bemötande Medarbetaren Tar ansvar för att nå uppsatta mål och möta de förväntningar som ställs Är engagerad och aktiv i arbetet och i verksamhetens utveckling Ställer upp för andra, ger och tar feedback Är öppen och ärlig med ett respektfullt bemötande Så arbetar vi med medarbetarskap Det personalpolitiska programmet visar vilka områden och förhållningssätt som är viktiga på Karlskrona kommun. En medarbetare ska ha en bra dialog med sin chef och sina arbetskamrater. Med hjälp av bland annat arbetsplatsträffar (APT), medarbetarsamtal och lönesamtal skapar vi ett bra arbetsklimat. 4 Läs mer om de olika begreppen på sidan 12

5 Ledarskap Chefen leder verksamheten och ger medarbetare möjligheter att synas, utvecklas och aktivt delta i utvecklingen på arbetsplatsen. Chefen skapar förutsättningarna så att både enskilda medarbetare och hela arbetsgrupper är engagerade och motiverade. Detta leder till delaktighet, utveckling och ett bra resultat. Chefen Har ansvar för att alla känner till och förstår verksamhetens uppdrag Fattar beslut och är en tydlig vägvisare Delegerar, visar tillit och följer upp Kommunicerar mål och resultat Är engagerad, tillgänglig och ger feedback Medarbetaren Bidrar med synpunkter och förslag samt följer fattade beslut Arbetar för att nå uppsatta mål Är rak och öppen, ger chefen feedback Söker aktivt och tar del av information Ledarskap Så arbetar vi med ledarskap En chef ska vara en bra ledare och ha en bra dialog med sina medarbetare. Vid arbetsplatsträffar (APT) tas frågor som rör arbetsgruppen upp. I medarbetarsamtalet och lönesamtalet står den enskilde medarbetaren i centrum. För den som vill bli chef finns Ledarskola för blivande chefer och för de som redan är chefer finns Ledarprogram för chefer. Läs mer om de olika begreppen på sidan 12 5

6 Kompetens För att kunna möta morgondagens utmaningar och behov behöver vår kompetens ständigt utvecklas. Att vara öppen för ny kunskap och kompetensutveckling på jobbet leder till personlig utveckling. Vi blir mer framgångsrika och vi erbjuder bättre service till våra medborgare. Kompetens Chefen Utvecklar sin kompetens i ledarskap Är väl insatt i arbetsplatsens verksamhet Fångar upp verksamhetens och medarbetarnas behov om utveckling Ansvarar och uppmuntrar till att utbildning, fortbildning, omvärldsbevakning och nätverkande sker Sprider goda exempel Medarbetaren Är aktiv och visar eget intresse för att utveckla och lära sig mer Tar tillvara andras kompetens och delar med sig av egen kunskap Ger förslag till egen kompetensutveckling Vågar och vill prova nya arbetssätt Så arbetar vi med kompetens Det finns en kompetensutvecklingspolicy som gäller inom hela kommunen. Arbetsgruppens kompetens och utvecklingsbehov diskuteras på arbetsplatsträffar (APT). Kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren tas upp i medarbetarsamtalet och resulterar i en individuell kompetensutvecklingsplan. 6 Läs mer om de olika begreppen på sidan 12

7 Hållbart arbetsliv Våra arbetsplatser ska hela tiden utvecklas så att alla mår bra på arbetet och ohälsa motverkas. Det är många faktorer som är viktiga för att vi ska må bra. På jobbet gäller det bland annat våra lokaler, arbetsredskap och vårt arbetsklimat. Utanför jobbet handlar det om hur var och en väljer att leva sitt liv. Med en bra arbetsmiljö och egna kloka val ökar förutsättningarna för ett långt och hållbart liv. Chefen Arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete Är uppmärksam och agerar på varningssignaler om dåligt arbetsklimat och andra tecken på ohälsa Ser till att arbetsbelastningen är rimlig och prioriterar när det behövs Skapar möjlighet för reflektion Främjar gemensamma aktiviteter motion och trivsel Uppmuntrar friskvård Är omtänksam, hjälpsam och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen Medarbetaren Tar hand om sig själv och tar ett eget ansvar för sin livsstil Tar vara på möjligheter till friskvård Påtalar brister i fysisk och psykisk arbetsmiljö Använder de hjälpmedel som finns och följer de rutiner som förebygger arbetsmiljöproblem Är omtänksam, hjälpsam och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen Hållbart arbetsliv Så arbetar vi med hållbart arbetsliv Övergripande styr arbetsmiljöpolicyn hur arbetet med arbetsmiljön ska ske. Det finns också en alkohol- och drogpolicy och en rehabiliteringspolicy. Den fysiska arbetsmiljön kontrolleras vid de årliga skyddsronderna. Alla får ta del av kommunens friskvårdserbjudande och om verksamheten tillåter finns det möjlighet till en friskvårdstimme i veckan. Läs mer om de olika begreppen på sidan 12 7

8 Lön Lönen ska stimulera till personligt engagemang och att verksamheten når sina mål. Lönesamtalet är ett verktyg som chefen och medarbetaren använder för individens och verksamhetens utveckling. Genom väl kända lönekriterier och tydliga, väl förberedda lönesamtal blir det lättare för medarbetaren att bidra till att verksamheten når sina mål. Lön Chefen Ser till att lönekriterierna är kända på arbetsplatsen Är förberedd och aktiv vid lönesamtalet Sätter tydliga mål kopplade till lönekriterierna i lönesamtal med medarbetaren Tillämpar individuell och differentierad lönesättning Har kunskap om vad medarbetaren tillför verksamheten Medarbetaren Känner till lönekriterierna Är förberedd och aktiv vid lönesamtalet Berättar om bra arbetsprestationer som bidragit till verksamhetens mål Frågar vad chefen förväntar sig och är öppen för vad som kan påverka lönen Så arbetar vi med lön I kommunen finns en lönepolicy som övergripande beskriver hur lönesättningen ska ske. Lönekriterier beskriver vad som ska värderas när de individuella lönerna sätts. En gång om året ska varje medarbetare ha ett lönesamtal med sin chef. Samtalet fokuserar på medarbetarens löneutveckling. I samtalet är lönekriterierna och medarbetarens resultat viktiga. Varje år görs en lönekartläggning i kommunen som bland annat ska upptäcka om det förekommer osakliga löneskillnader mellan grupper. 8 Läs mer om de olika begreppen på sidan 12

9 Mångfald Alla ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Genom att vara goda förebilder visar vi en ömsesidig respekt för varandras olikheter och allas lika värde. Jag vill bli behandlad med respekt för den jag är och få möjlighet att utföra ett bra arbete. Om vi möter varandra förutsättningslöst och om vi vågar säga ifrån när någon blir illa bemött skapar vi en trygg och bra arbetsplats. Chefen Har ansvar för att agera vid diskriminering Är en god förebild och vaksam på egna fördomar Synliggör fördomar och har återkommande samtal kring värderingar och etik Har ett öppet sinne och tar tillvara på olikheter i gruppen Respekterar och bemöter alla efter deras förutsättningar Medarbetaren Har ansvar för att reagera, våga lägga sig i och säga ifrån vid diskriminering Är en god förebild och vaksam på egna fördomar Har ett öppet sinne och tar tillvara på olikheter i gruppen Respekterar och bemöter alla efter deras förutsättningar Mångfald Så arbetar vi med mångfald Den sociala mångfaldsplanen gäller för hela kommunen och ska motverka diskriminering och öka mångfalden i den kommunala verksamheten. Planen tar upp de sju diskrimineringsgrunderna som är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder. Mångfaldsfrågor diskuteras övergripande vid arbetsplatsträffar (APT), men det är ett ansvar för var och en att agera direkt vid misstanke om diskriminering. Läs mer om de olika begreppen på sidan 12 9

10 Stolt och framgångsrik Vi har en arbetsplats där alla känner sig stolta och framgångsrika. Vi ska vara stolta över allt bra vi gör! Då känner vi också glädje och tillfredsställelse. Vårt arbete är viktigt för alla som bor i Karlskrona kommun. Stolt och framgångsrik Chefen Visar engagemang, intresse och uppskattning Ger förutsättningar att nå målen Tydliggör framgångsfaktorer Delegerar uppgifter så att medarbetare kan växa med ansvar Uppmärksammar bra arbetsprestationer Är en god ambassadör för kommunen Arbetar med det personalpolitiska programmet så att det genomsyrar hela kommunen Medarbetaren Ser värdet i det egna arbetet och att arbetsinsatsen är viktig Uppmuntrar, berömmer och gläds med andra Hjälper till att hitta lösningar Uppmärksammar en bra arbetsprestation Är en god ambassadör för kommunen Så arbetar vi för att vara stolta och framgångsrika I vardagen tar vi vara på alla tillfällen att uppmuntra varandra och ser oss som ambassadörer för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsplats med drygt medarbetare. Vi lär oss mer om varandras verksamheter genom att till exempel visa upp dem i personaltidningen Viken, på intranätet, i bloggar på intranätet, hushållstidningen ikarlskrona och 10 Läs mer om de olika begreppen på sidan 12

11 Det personalpolitiska programmet Det personalpolitiska programmet togs fram under hösten 2011 och våren En förutsättning för arbetet var att det skulle finnas en bred förankring hos medarbetarna. Under nästan 500 arbetsplatsträffar (APT:er) har cirka 90 procent av medarbetarna tagit fram innehållet i programmet och resultatet presenteras här. Det personalpolitiska programmet fastställdes av kommunfullmäktige Så här sa några av medarbetarna under arbetet: Jag blir varm i hjärtat när jag lyckats med en svår arbetsuppgift Jag är hjälte i mitt eget liv! Vi gör så mycket bra saker som vi lätt glömmer när vindar blåser kallt Medborgarnas glädje för vårt arbete blir vår stolthet Jag vågar säga att jag är bra Trygghet och glädje ger en god grund för trivsel Jag lär och lyssnar, är intresserad och vill utöka mina kunskaper Vi lär av varandra Våra medarbetare är engagerade, respekterar och hjälper varandra Våra chefer är tydliga, engagerade, lyhörda och ger feedback 11

12 Förklaringar Det finns en mängd policies, riktlinjer, rutiner och avtal som påverkar oss. Här förklaras en del av dem som nämns i den här broschyren. Alkohol & drogpolicy Arbetsmiljöpolicy Arbetsplatsträffar (APT) Arbetsvärdering Friskvårdspolicy Friskvårdstimme Individuell utvecklingsplan Alkohol- och drogpolicyn beskriver hur alkohol- och drogfrågor ska hanteras för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Policyn finns att läsa på intranätet under Så arbetar vi/styrande dokument/policy Arbetsmiljöpolicyn beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att leda fram till samt upprätthålla en god arbetsmiljö. Policyn finns att läsa på intranätet under Så arbetar vi/styrande dokument/policy Minst en gång i månaden ska alla på arbetsplatsen mötas för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet Arbetsvärderingen görs kontinuerligt och värderar arbetsuppgifter utifrån befattningens ansvar och svårighetsgrad. Friskvårdspolicyn beskriver hur arbetet med friskvård ska bedrivas i kommunen. Policyn finns att läsa på intranätet under Så arbetar vi/styrande dokument/policy Alla ska erbjudas möjlighet att en timme i veckan utöva friskvård på arbetstid, under förutsättning att arbetet och verksamheten så tillåter. Planen tas fram gemensamt av medarbetaren och chefen vid medarbetarsamtalet och beskriver vad som ska ske under det närmaste året. 12

13 Intranätet Karlskrona KompetensCenter, KKC Kommunhälsan Kompetensutvecklingspolicy Ledarskola för blivande chefer Ledarutveckling för chefer Lönekartläggning På intranätet finns all information som rör dig som medarbetare under fliken Min anställning Karlskrona KompetensCenter är kommunen eget konferensoch utbildningscenter och ligger på Gullberna. Du hittar information om kursutbudet på intranätet under Behöver du hjälp/karlskrona KompetensCenter Kommunhälsan är Karlskrona kommuns företagshälsovård och ligger på arenaområdet i Rosenholm. Kommunhälsan arbetar bland annat med rehabilitering och förebyggande insatser. Du hittar information om Kommunhälsan på intranätet under Min anställning/arbetsmiljö och hälsa/kommunhälsan Kompetensutvecklingspolicyn beskriver hur arbetet med kompetensutveckling ska bedrivas i kommunen. Policyn finns att läsa på intranätet under Så arbetar vi/styrande dokument/policy Ledarskolan är ett program för medarbetare som vill utvecklas till att jobba som chef. Är du intresserad prata med din chef. Ledarskolan är gemensam för alla Blekinges kommuner. Alla chefer deltar kontinuerligt i ett utvecklingsprogram. Programmet är gemensamt för alla Blekinges kommuner. Varje år görs en analys av löneläget för olika befattningar. Analysen ska bland annat upptäcka om det förekommer osakliga löneskillnader mellan olika grupper. 13

14 Lönekriterier Lönesamtal Lönepolicy Medarbetarsamtal Mål och uppföljning av det personalpolitiska programmet På rätt väg Rehabiliteringspolicy Samverkansavtal Lönekriterierna beskriver vad som ska värderas vid den individuella lönesättningen. Varje chef har de lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Lönesamtal genomförs en gång om året och fokuserar på individens löneutveckling. I samtalet används lönekriterierna och medarbetarnas resultat under året. Lönepolicyn beskriver hur lönesättningen ska ske i kommunen. Policyn finns att läsa på intranätet under Så arbetar vi/styrande dokument/policy Varje medarbetare ska en gång om året ha ett medarbetarsamtal med sin chef. Samtalet handlar om kompetensutveckling, arbetsmiljö och personlig utveckling på arbetet. Dokumentet beskriver hur arbetet med det personalpolitiska programmet ska ske och hur målen ska följas upp. På rätt väg är ett material som hjälper arbetsledare vid rehabiliteringsärenden. Rehabiliteringspolicyn beskriver hur rehabiliteringsarbetet ska uppfylla de krav som lagar och förordningar föreskriver. Den finns på intranätet under Så här arbetar vi/styrande dokument Samverkansavtalet är ett lokalt kollektivavtal med de fackliga organisationerna som beskriver medarbetarnas möjlighet till inflytande på arbetet. 14

15 Skyddsrond Social mångfaldsplan Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Viken Skyddsronden är en årlig inventering och dokumentation av risker och brister i arbetsmiljön. Den är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den sociala mångfaldsplanen beskriver hur diskriminering ska motverkas och hur mångfalden ska öka i den kommunala verksamheten. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i lagen. Viken är vår personaltidning som kommer hem i brevlådan fyra gånger om året. Har du ett tips till redaktionen så hittar du kontaktuppgifter på intranätet under fliken Vår arbetsplats 15

16

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

GR Policy & Riktlinjer 2014

GR Policy & Riktlinjer 2014 GR Policy & Riktlinjer 2014 1. Arbetsmiljöpolicy 2. Brandskyddspolicy 3. Brandskyddsregler 4. GR Din lön 5. Inköps- och upphandlingspolicy 6. IT-policy 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan 8. Miljöpolicy

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer