Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%"

Transkript

1 Sammanfattande mått Negativ Positiv Medarbetarindex Förutsättningar i organisationen Personlig arbetssituation Samverkan och kunskapsdelning Ledarskap Handlingskraft * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "+" framför frågenummer indikerar att formuleringen * har ändrats i någon mån sedan föregående mätning. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :52 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 1 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

2 Förutsättningar i organisationen Negativ Positiv Delindex a) Kraven på mig som medarbetare är tydliga b) Jag har de resurser jag behöver för att kunna utföra mitt arbete c) På min arbetsplats har vi tydliga roller och uppgifter d) På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner e) På min arbetsplats har vi förmågan att snabbt anpassa oss till nya förutsättningar a) Jag känner till universitetets strategi a) *) Jag känner till fakultetens strategi a) På min arbetsplats har vi det senaste året diskuterat mål, strategier och resultat b) Jag känner till institutionens/enhetens strategi "+" indikerar att formuleringen är förändrad jämfört med 6. *) Bas: Lärare/doktorand/kansli :52 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 2 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

3 Universitetets strategi Negativ Positiv a) Jag känner till universitetets strategi b) *) Universitetets strategi är bra a) **) Jag känner till fakultetens strategi b) *) Fakultetens strategi är bra a) På min arbetsplats har vi det senaste året diskuterat mål, strategier och resultat b) Jag känner till institutionens/enhetens strategi c) *) Institutionens/enhetens strategi är bra "+" indikerar att formuleringen är förändrad jämfört med 6. *) Bas: Känner till strategi **) Bas: Lärare/doktorand/kansli :52 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 3 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

4 Personlig arbetssituation Negativ Positiv Delindex a) Mina arbetsuppgifter är stimulerande b) Mitt arbete är meningsfullt c) Jag känner mig respekterad som individ d) Jag har den kompetens jag behöver för att utföra min arbetsuppgifter e) Det finns utvecklingsmöjligheter för mig på f) Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter g) *) Jag oroar mig ofta för att jag inte skall klara av mitt arbete tillr bra pga att jag har för mycket att göra h) *) Jag oroar mig ofta över hur det skall gå på arbetet, även när jag är ledig i) *) Arbetet gör att jag känner mig slut efter jobbet och har svårt att orka med någonting annat j) **) Jag har en rimlig balans mellan forskning och undervisning *) Skalan är vänd Jämförelser avser negativ andel :52 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 4 "+" indikerar att formuleringen är förändrad jämfört med 6. **) Bas: Lärare/doktorand 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

5 Mobbning, sexuella trakasserier, hot och våld 6) Personligen under de senaste två åren varit utsatt för mobbning? Från vem? *) Ja *) Kollega 3 Chef 2 3 Student Annan Nej *) Vem som mobbat är ny fråga :52 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 5 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

6 Mobbning, sexuella trakasserier, hot och våld 7a) Personligen under de senaste två åren varit utsatt för sexuella trakasserier? Från vem? *) Ja 2 2 Många gånger Någon enstaka gång 2 2 *) Kollega 1 Chef Student Annan Nej *) Vem som trakasserat är ny fråga :52 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 6 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

7 Mobbning, sexuella trakasserier, hot och våld 7b) Personligen under de senaste två åren varit utsatt för våld/hot om våld? 8 Ja 1 2 Nej :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 7 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

8 Mobbning, sexuella trakasserier, hot och våld 8) Oavsett om du varit utsatt för mobbning eller sexuella trakasserier eller ej Vet du vart du skall vända dig för att få stöd och hjälp? Ja Nej :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 8 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

9 Diskriminering (Andel 'Ja'-svar) 9a) Har du upplevt dig diskriminerad eller trakasserad i ditt arbete Vid tjänstetillsättning/befordran. Netto: på grund av ditt kön 2... på grund av din ålder på grund av din sexuella läggning... på grund av funktionshinder... på grund av din etniska tillhörighet på grund av religion/trosuppfattning :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 9 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

10 Diskriminering (Andel 'Ja'-svar) 9b) Har du upplevt dig diskriminerad eller trakasserad i ditt arbete Vid lönesättning. Netto: på grund av ditt kön på grund av din ålder på grund av din sexuella läggning... på grund av funktionshinder... på grund av din etniska tillhörighet 1... på grund av religion/trosuppfattning :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

11 Diskriminering (Andel 'Ja'-svar) 9c) Har du upplevt dig diskriminerad eller trakasserad i ditt arbete... 8 I den sociala arbetsmiljön. Netto: på grund av ditt kön på grund av din ålder på grund av din sexuella läggning... på grund av funktionshinder... på grund av din etniska tillhörighet 1... på grund av religion/trosuppfattning :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 11 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

12 Diskriminering (Andel 'Ja'-svar) 9a-c) Har du upplevt dig diskriminerad eller trakasserad i ditt arbete... Vid tjänstetillsättning/befordran/vid lönesättning/i den sociala arbetsmiljön. Netto: på grund av ditt kön på grund av din ålder på grund av din sexuella läggning... på grund av funktionshinder 1... på grund av din etniska tillhörighet på grund av religion/trosuppfattning :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 12 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

13 Diskriminering Anser du att aktiva åtgärder vidtas inom området? Ja Ja, men inte tillräckligt Nej a) På din institution/enhet? b) På generellt? 75 5 c) Jag agerar aktivt om jag ser att någon annan blir illa behandlad :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 13 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

14 Hälsa Har du under de senaste 12 månaderna haft besvär som du uppfattar har samband med ditt arbete? Nej, aldrig Nej, sällan Ibland Ja, ganska ofta Ja, mycket ofta a) Förkylning eller andra luftvägsinfektioner b) Torr hud eller torra slemhinnor (ögon, näsa, mun och svalg) c) Nack- eller ryggbesvär d) Muskel- eller ledbesvär e) Allergiska besvär f) Varit trött och håglös g) Huvudvärk h) Svårigheter att sova, därför att tankar på jobbet hållit dig vaken i) Halsbränna, sura uppstötningar, sveda i maggropen eller orolig mage j) Hjärt-/blodtrycksbesvär k) Andra besvär a-k) Minst ett besvär ibland/ganska ofta/mycket ofta :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 14 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

15 Hälsa 22) Gått till arbetet, trots att du borde ha sjukanmält dig - och i så fall hur ofta? Nej Ej aktuellt/har inte varit sjuk Aldrig Ja Vid ett tillfälle gånger Fler än 5 gånger :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 15 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

16 Samverkan och kunskapsdelning Negativ Positiv Delindex a) Jag kan prata öppet med mina kollegor om problem som uppstår i arbetet b) Jag får konstruktiv feedback på utfört arbete av kollegor c) Kommunikationsklimatet inom min arbetsplats präglas av ärlighet och goda avsikter d) På min arbetsplats har vi ett bra samarbete mellan olika yrkeskategorier e) Medarbetarna på min arbetsplats stöttar och hjälper varandra i arbetet f) *) Inom min arbetsplats finns det konflikter som påverkar arbetet negativt g) Arbetsklimatet på min arbetsplats är resultatinriktat h) Arbetsklimatet på min arbetsplats är avslappnat och trivsamt "+" indikerar att formuleringen är förändrad jämfört med 6. *) Skalan är vänd. Jämförelser avser negativ andel :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 16 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

17 Jämställdhet 12a) På min arbetsplats sker rekryteringen Negativ Positiv 8 6 av nya medarbetare oberoende av kön b) Män och kvinnor har samma möjlighet att avancera på min arbetsplats :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 17 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

18 Ledarskap Min närmaste chef... Negativ Positiv Delindex a) Har förmåga att hantera konflikter b) Är lätt att samarbeta med c) Är bra på att tillvarata min kompetens d) Är lyhörd när jag framför synpunkter e) Ger mig det stöd jag behöver i mitt arbete f) Har lätt att fatta beslut g) Ger mig klara direktiv om ansvar och befogenheter h) Har regelbundna möten med medarbetarna i) Ger feedback på utfört arbete a) Anger klara och tydliga mål för min arbetsplats k) Verkar aktivt för att alla ska arbeta mot samma mål l) Följer upp och återkopplar våra mål och strategier m) Har ett strategiskt förhållningssätt n) Visar respekt för medarbetarnas lika värde "+" indikerar att formuleringen är förändrad jämfört med :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 18 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

19 Handlingskraft Sida 1 av 2. Negativ Positiv Delindex a) Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter b) Jag är delaktig i de förändringar som sker på min arbetsplats c) Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig d) Jag har det senaste året kommit med förslag eller idéer som syftade till att förbättra något på min arbetsplats e) Jag utvecklar och förbättrar mina egna rutiner och arbetsuppgifter :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 19 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

20 Handlingskraft Sida 2 av 2. Negativ Positiv f) Det känns roligt att gå till arbetet g) Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på h) Jag är stolt över att arbeta på i) Jag tar min del av ansvaret för att nå gemensamt uppsatta mål för det egna arbetet j) Jag tar min del av ansvaret för att nå gemensamt uppsatta mål för arbetsplatsen k) Jag upplever att närvaron på min arbetsplats är tillräcklig l) Jag medverkar i interna möten, tex avdelningsmöten, institutionsmöten, arbetsplatsträffar, seminarier :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

21 Medarbetarskap 15d) Jag har det senaste året kommit med förslag eller idéer Negativ Positiv 8 6 som syftade till att förbättra något på min arbetsplats i) Jag tar min del av ansvaret för att nå gemensamt uppsatta mål för det egna arbetet j) Jag tar min del av ansvaret för att nå gemensamt uppsatta mål för arbetsplatsen l) Jag medverkar i interna möten, tex avdelningsmöten, institutionsmöten, arbetsplatsträffar, seminarier Att arbeta mot målet - " som attraktiva arbetsplatsen" - kräver att vi arbetar med förutsättningar i organisationen, ledarskap och medarbetarskap. Genom medarbetarundersökningen får vi en bra beskrivning av hur förutsättningarna ser ut för :s medarbetare och vi kan i arbetet med handlingsplaner konkret beskriva de förbättringsinsatser vi vill göra på detta område. Medarbetarundersökningen ger oss också en bra bild av ledarskapet vid. Rektor och personalavdelningen har i olika sammanhang betonat betydelsen av ett aktivt och engagerat medarbetarskap där varje medarbetare aktivt bidrar till verksamhetens utveckling. Notera att ovanstående frågor även redovisas under området "Handlingskraft" :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 21 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

22 Medarbetarsamtal 16) Jag har haft minst ett medarbetarsamtal med min chef de senaste 12 månaderna Ja Nej *) Nej, men jag har inte varit anställd vid i 12 månader 2 3 ej svar *) Endast :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 22 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

23 Medarbetarsamtal Bas: Haft medarbetarsamtal (57 resp.) Negativ Positiv a) Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt b) Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig c) Min plan är kopplad till institutionens/enhetens mål :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 23 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

24 Lönesättning Negativ Positiv a) Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig och mina arbetskamrater b) *) Min lön stämmer bra överens med lönekriterierna c) *) Jag kan påverka min löneutveckling genom att ta ökat ansvar och/eller prestera bättre "+" indikerar att formuleringen är förändrad jämfört med 6. *) Bas: Känner till kriterier :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 24 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

25 Lönesättning 19) Blev du erbjuden ett lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen? Ja jag blev erbjuden ett samtal och vi hade detta lönesamtal jag blev erbjuden ett samtal men jag tackade nej Nej, jag blev inte erbjuden ett samtal Ej relevant, jag var inte anställd vid den tidpunkten 4 Vet ej :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 25 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

26 Lönesamtal Bas: Hade lönesamtal (21 resp.) ) I vilken utsträckning upplevde du Meningslöst Meningsfullt 8 6 lönesamtalet som meningsfullt? :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 26 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

27 Helhetsfrågor Vilken är din uppfattning om Linköpings Universitet? Linköpings Universitet... Negativ Positiv a) Är ett framstående forskningsuniversitet b) Är ett framstående universitet inom forskarutbildning c) Är ett framstående universitet inom grundutbildning d) Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället e) Är en attraktiv arbetsgivare f) Är ett miljömedvetet universitet ) Sammanfattningsvis är jag på det hela taget nöjd med min arbetssituation inom Linköpings universitet :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 27 6 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

28 Föregående mätning/medarbetarundersökning 25) Min institution/enhet har arbetat med åtgärder utifrån resultatet av den förra medarbetarundersökningen Negativ Positiv :53 1_Systèmtèknik_-_ISY.pdf 28 Linköpings universitet Medarbetarskap 8

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer