Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014"

Transkript

1 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat Medarbetarindex Motivationsmatris Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Dialog, delaktighet och samverkan Medarbetarskap Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Föregående undersökning Bilaga 1: HME Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper

3 Sammanfattning Fortsatt starka resultat för MMI och hög motivation bland Helsingborgs stads medarbetare Årets MMI-värde (Motiverad-Medarbetar-Index) för Helsingborgs stad hamnar återigen på 69, vilket är ett starkt resultat. Knappt åtta av tio känner motivation i sitt arbete och nästan sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Jämställdhet, mångfald och likabehandling samt Uppdraget är de frågeområden som får högst betyg. Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation ligger på något lägre resultatnivå. Positiva resultat på Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen Dessa båda förvaltningar har starka resultat och ligger över snittet för staden på alla frågeområden. Mycket hög trivsel med arbetsuppgifterna Fler än åtta av tio medarbetare uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Nästan åtta av tio känner sig också i hög grad delaktig på sin arbetsplats. Högt betyg på ledarskapet Medarbetarna är överlag väldigt nöjda med den närmaste chefens ledarskap. Dock är förtroendet för förvaltningsledningen något svagare. Goda förutsättningar för cheferna En klar majoritet av cheferna anser att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Begränsade karriärsmöjligheter Ungefär var tredje medarbetare är missnöjd med de karriärsmöjligheter som finns inom Helsingborgs stad. Kvinnor något mer nöjda Kvinnor är överlag något mer positiva i sina svar jämfört med män. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 2

4 Sammanfattning Åtgärdsprioritering Fortsätt prestera bra 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats 44. Jag har förtroende för min närmaste chef 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats bidrar till verksamhetens utveckling 37. ger mig det stöd jag behöver 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen 33. ger tydliga uppdrag Förbättra/utveckla 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö 40. kan hantera oenigheter/konflikter 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö coachar och ger återkoppling/feedback bidrar till min utveckling Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 3

5 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enkätens syfte är att få veta hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetsplats samt hur man uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Ett syfte är också att hitta framgångsfaktorer för att Helsingborgs stad ska fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden oktober-november 2014 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys och rapportering har genomförts av Thomas Carlsson. Kontaktperson på Helsingborgs stad: Pia Lindberg. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 4

6 Fakta om undersökningen Metod Enkäten är utskickad till medarbetare inom Helsingborgs stad via e-post. Tre påminnelser gick ut. Uppnådd svarsfrekvens: i undersökningen: 76% (7 419 utskick, svar) För redovisning av svarsfrekvens per förvaltning, se bilaga 3. Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Enkät Enkäten består av sju frågeområden: Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation, Dialog, delaktighet och samverkan, Medarbetarskap, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Uppdraget samt Helhetsattityd. För flera av frågeområdena har innehållet justerats så tillvida att vissa frågor har bytts ut och ersatts av nya samt att vissa frågor har fått något förändrat formulering. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 5

7 Fakta om respondenterna Kön Antal Män 19% Kvinnor 81% % 20% 40% 60% 80% 100% Anställningstid Antal Mindre än 1 år 7% år 22% Mer än 5 år 72% % 20% 40% 60% 80% 100% Anställningstyp Antal Tillsvidareanställd 93% Visstidsanställd (vikariat, allmän visstid, etc) 7% 386 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 6

8 Fakta om respondenterna Sysselsättningsgrad Antal Heltid 73% Deltid 27% % 20% 40% 60% 80% 100% Ålder Antal Under 30 år 7% år 20% år 30% år 30% år - 13% 720 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chef/övrig medarbetare Antal Chef (har underställd personal) 7% 382 Chef (utan underställd personal) 0% 27 Övrig medarbetare 93% % 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 7

9 Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultatet för MI Medarbetar Index. MI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av de sju frågeområden som finns i enkäten och baseras på en hundragradig skala. Längst ner på sidan finns även ett mått på MMI (Motiverad Medarbetar Index) som är en sammanvägning av de fyra övergripande frågorna inom området Helhetsattityd. Även detta index presenteras på en hundragradig skala. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en femma (mörkgrön) eller fyra (ljusgrön) på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea, orangea fält är andelen medarbetare som har markerat en tvåa och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 8

10 Stöd för tolkning av resultat Åtgärdsmatris Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer man får bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält: Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?. Prestation Hög ( 3,85) Låg (< 3,55) Medel (3,55-3,84) Påverkan Låg Medel Hög Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 9

11 Medarbetarindex Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation 70 Dialog, delaktighet och samverkan 74 Medarbetarskap 75 Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling MI 74 Uppdraget 78 Helhetsattityd 72 MMI 69 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 10

12 Medarbetarindex Jämförelse mot tidigare Det är överlag endast små förändringar i resultatnivån för de olika indexen. Nedgången inom området Medarbetarskap förklaras av de nya frågor som lagts till i år. MI * Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap * Dialog, delaktighet och samverkan * Ledarskap * Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation * MMI * Indexets uppbyggnad är något förändrad i år och därför inte helt jämförbart Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid

13 Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Kvinnor har för de allra flesta frågeområdena mer positiva resultat jämfört med männen. Tydligast är skillnaderna inom frågeområdena Uppdraget samt Medarbetarskap. Det är överlag små skillnader med avseende på anställningstid och anställningstyp. Medarbetare som varit anställda kortare tid har dock starkare resultat framför allt inom området Helhetsattityd. Men de har ett betydligt svagare resultat än övriga grupper för frågor som rör Uppdraget. Kön Anställningstid Anställningstyp Man Kvinna Mindre Mer än Tillsvidareanställanställd Visstids- 1-5 år än 1 år 5 år MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation MMI Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 12

14 Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Chefer är genomgående betydligt mer positiva i sina svar jämfört med medarbetargruppen. När det gäller finns sysselsättningsgrad och ålder finns inga tydliga resultatskillnader. Sysselsättn.- Chef/övrig Ålder grad medarbetare Heltid Deltid Under år Övrig Chef 30 år år år år + medarbetare MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation MMI Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 13

15 MMI Motiverad Medarbetar Index Jämförelse mot CMA Researchs Sverigeundersökning Helsingborgs stads MMI-värde ligger på en högre nivå jämfört med genomsnittet i CMA:s Sverigeundersökning. Helsingborgs stad Sverigeundersökningen 63 Offentlig sektor Privat sektor Privat företag (tillverkande sektorn) Privat företag (tjänstesektorn) Kommun Landsting Myndighet Referensundersökning bland yrkesverksamma personer i organisationer med mer än 5 anställda (genomförd 2013). Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 14

16 Motiverade och nöjda medarbetare Motivationsmatris 65 procent av respondenterna är såväl nöjda som motiverade i sin arbetssituation (motsvarande siffra förra året var 67 procent). Arbetstillfredsställelse Låg (Betyg 1-3) Hög (Betyg 4-5) Motiverade men ej nöjda Motiverade och nöjda Hög (Betyg 4-5) 13% 65% Motivation MI: 66 MI: 82 Låg (Betyg 1-3) Varken motiverade eller nöjda 20% Nöjda men ej motiverade 2% MI: 56 MI: 70 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 15

17 Helhetsattityd Nästan sju av tio respondenter är positiva till att rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad. En lika hög andel känner stolthet över att arbeta inom Helsingborgs stad. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 16

18 Helhetsattityd Jämförelse mot tidigare Resultaten för dessa frågor ligger på samma nivå som vid fjolårets undersökning Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad 68. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad 3,9 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 17

19 Helhetsattityd MMI Nästan åtta av tio medarbetare känner motivation i sitt arbete. Nästan sju av tio är också totalt sett nöjda med sin arbetssituation. Fråga 64: 1 = Mycket missnöjd, 5 = Mycket nöjd Fråga 65: 1 = Inte alls motiverad, 5 = Mycket motiverad Fråga 66: 1 = Inte alls, 5 = Mycket väl Fråga 67: 1 = Mycket långt ifrån, 5 = Mycket nära Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 18

20 Helhetsattityd MMI - Jämförelse mot tidigare Frågorna som bygger upp MMI ligger på ungefär samma nivå som vid 2013 års undersökning sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 3,8 65. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? 4,1 66. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 67. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? 3,4 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 19

21 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation En klar majoritet trivs med sina arbetsuppgifter samt anser att de har stor frihet att välja hur de ska utföra sitt arbete. Även rörande övriga frågor är en majoritet positiva. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 20

22 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Jämförelse mot tidigare Resultaten för frågorna inom detta område ligger på ungefär samma nivå som vid 2013 års undersökning För få 4 svar 5 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter För få svar 4,3 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs * För få svar 4,0 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid * För få 3,8 svar 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö För få 3,7 svar 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska För få 3,7 arbetsmiljö svar 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö För få 3,6 svar 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår För få 3,6 psykosociala arbetsmiljö svar ** Ingen jämförelse detta år * Något omformulerad fråga i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 21

23 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Åtgärdsmatris Frågor 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö Prestation 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs Påverkan 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid Vårda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 22

24 Dialog, delaktighet och samverkan Nästan åtta av tio upplever att man har tillgång till den information som behövs och en nästan lika hög andel känner sig delaktiga på sin arbetsplats. Femton procent är dock missnöjda med hur konflikter hanteras på arbetsplatsen. * Hela frågan lyder: Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arbetskamrater (andra berörda) när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats ** Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5518 personer) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 23

25 Dialog, delaktighet och samverkan Jämförelse mot tidigare För samtliga frågor är resultatnivån densamma som vid fjolårets undersökning. 12. Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats * 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats ,1 4,0 4,3 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan ** 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt * 3,6 3,9 4, * Något annorlunda formulering i år ** Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5518 personer) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 24

26 Dialog, delaktighet och samverkan Åtgärdsmatris Frågor Prestation 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 12. Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 25

27 Medarbetarskap Nästan alla känner till sitt ansvarsområde, anser att de har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt arbete samt känner engagemang för sitt uppdrag. Drygt tre av tio medarbetare är missnöjda med karriärsmöjligheterna inom Helsingborgs stad. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 26

28 Medarbetarskap Jämförelse mot tidigare Frågorna inom området Medarbetarskap ligger på ungefär samma resultatnivåer som vid fjolårets undersökning Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats * 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 4,6 4,5 4,4 4,4 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats * 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 18. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetaroch ledarpolicy ** 15. på min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn ** 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad ** * Något omformulerad fråga i år ** Ny fråga för i år 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 27

29 Medarbetarskap Drygt åtta av tio respondenter anser att de under det senaste året har tagit initiativ till att öka sin kompetens, samt att även dela med sig av kunskaper till andra. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 28

30 Medarbetarskap Jämförelse mot tidigare Frågorna ligger på samma eller något högre resultatnivå som vid 2013 års undersökning. 24. Jag har under det senaste året tagit initiativ till att a)...öka min egen kompetens b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens ,2 4, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 29

31 Medarbetarskap Medarbetarsamtal 9 procent uppger att de ej har haft ett medarbetarsamtal. I fjol var motsvarande andel 12 procent. Tre av fyra medarbetare uppger att man har tagit fram individuella mål/aktiviteter under medarbetarsamtalet. En majoritet upplever också att samtalet har bidragit till den egna utvecklingen. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 30

32 Medarbetarskap Medarbetarsamtal - Jämförelse mot tidigare Frågorna som rör medarbetarsamtalet har starkare resultat i år jämfört med tidigare år. Framför allt anser en högre andel att man tagit fram individuella mål/aktiviteter Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig * 27. Jag har fått möjlighet att genomföra aktiviteterna i min medarbetarplan ** 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 3,6 3,7 4, * Något omformulerad fråga i år ** Ny fråga för i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 31

33 Medarbetarskap Lönesamtal 7 procent uppger att de ej har haft ett lönesamtal. I fjol var motsvarande andel 6 procent. Fler än sex av tio uppger att de känner till vilka kriterier som styr lönesättningen och nästan hälften anser att de kan påverka sin lön genom sina prestationer. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 32

34 Medarbetarskap Lönesamtal - Jämförelse mot tidigare Andelen medarbetare som uppger att de vet vilka kriterier som styr lönesättningen har ökat jämfört med fjolårets mätning. Det är också en högre andel i år som anser att de kan påverka sin lön genom sina prestationer Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 3,3 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 33

35 Medarbetarskap Åtgärdsmatris a. 24b Vårda Påverkan Förbättra Övervaka Prestation Frågor 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetaroch ledarpolicy 15. på min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 17. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 18. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 24a)...öka min egen kompetens 24b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 26. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig 27. Jag har fått möjlighet att genomföra aktiviteterna i min medarbetarplan 28. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 34

36 Ledarskap Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 35

37 Ledarskap Ledarskapet inom Helsingborgs stad får överlag ett bra betyg. För samtliga frågor är en majoritet av respondenterna positiva. Mest nöjd är man med hur den närmaste chefen uppmuntrar till nytänkande samt delegerar ansvar. Konflikthanteringsfrågan får ett något svagare resultat. Notera dock en relativt hög andel vet ej -svar. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 36

38 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Min närmaste chef 34. uppmuntrar till nytänkande *** 38. delegerar ansvar *** bidrar till verksamhetens utveckling ** 36. följer upp verksamhetens mål * 37. ger mig det stöd jag behöver 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen 35. är bra på att ta beslut och genomdriva dem ger klara direktiv om ansvar och befogenheter *** 33. ger tydliga uppdrag *** anger klara och tydliga mål *** bidrar till min utveckling *** coachar och ger återkoppling/feedback *** 40. kan hantera oenigheter/konflikter * * Frågan är något omformulerad i år var den inte med. ** Frågan är ny för i år *** Frågan var inte med ,1 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 37

39 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Resultatet för ledarskapet ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare undersökning. Huruvida chefen bidrar till den egna utvecklingen är man dock något mindre nöjd med i år. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 38

40 Ledarskap Nästan åtta av tio respondenter känner förtroende för sin närmaste chef. Förtroendet för förvaltningsledningen ligger på en något lägre nivå, drygt hälften är positiva i sina svar. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 39

41 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Förtroendet för närmaste chef ligger på samma nivå som vid fjolårets undersökning, medan förtroendet för förvaltningsledningen har ökat något Jag har förtroende för min närmaste chef 4,1 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 40

42 Ledarskap Åtgärdsmatris Frågor Min närmaste chef anger klara och tydliga mål ger klara direktiv om ansvar och befogenheter ger tydliga uppdrag 34. uppmuntrar till nytänkande 35. är bra på att ta beslut och genomdriva dem Prestation 36. följer upp verksamhetens mål 37. ger mig det stöd jag behöver 38. delegerar ansvar 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen kan hantera oenigheter/konflikter bidrar till min utveckling Påverkan bidrar till verksamhetens utveckling Vårda Förbättra Övervaka coachar och ger återkoppling/feedback 44. Jag har förtroende för min närmaste chef 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 41

43 Ledarskap Frågor till chefer En klar majoritet av cheferna inom Helsingborgs stad anser att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 42

44 Ledarskap Frågor till chefer - Jämförelse mot tidigare Cheferna syn på sina förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete som chef ligger i linje med tidigare års resultat Mitt chefsuppdrag är tydligt 50. Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag * 47. Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt uppdrag * 49. Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag * 48. Ledningsgruppen/teamet som jag ingår i fungerar bra (här avses den grupp som leds av din närmaste chef) 4,3 4,2 4,2 4,2 4, * Något omformulerad fråga i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 43

45 Jämställdhet, mångfald och likabehandling En klar majoritet av medarbetarna anser att alla har lika möjlighet till kompetensutveckling och att alla arbetsinsatser värderas lika. * Hela frågelselydelserna: Fråga 52: Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Fråga 53: På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Fråga 54: På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 44

46 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Jämförelse mot tidigare Samtliga frågor inom detta område ligger på liknande nivåer jämfört med 2013 års undersökning På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 53. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika 52. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 55. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter 51. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 4,4 4,3 4,2 4,1 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 45

47 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Åtgärdsmatris Frågor 51. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 52. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv Prestation 53. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika 54. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 55. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 46

48 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Mobbning och trakasserier Nio procent av respondenterna uppger att de känt sig utsatta för kränkande särbehandling eller mobbning under det senaste året. En procent av respondenterna uppger att känt sig utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året. (En procent även 2013). 57. Jag har under det senaste året känt mig utsatt för kränkande särbehandling/mobbning Antal på min arbetsplats Ja, från kollegor/arbetskamrater 5% 273 Ja, från chef/chefer 3% 175 Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever 2% 101 Nej 91% % 20% 40% 60% 80% 100% 58. Jag har under det senaste året känt mig utsatt för sexuella trakasserier på min arbetsplats Antal Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever 0,6% 34 Ja, från kollegor/arbetskamrater 0,4% 22 Ja, från chef/chefer 0,1% 8 Nej 99% % 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 47

49 Jämställdhet, mångfald och likabehandling En av tio respondenter uppger att de under det senaste året känt sig utanför gemenskapen. (Nio procent 2013). Tolv procent vet inte vart de ska vända sig om de blir utsatta för mobbning eller sexuella trakasserier. (Tretton procent 2013). 56. Jag har under det senaste året känt mig utanför gemenskapen på min arbetsplats Ja 10% Nej 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 59. Jag vet var jag ska vända mig om jag blir utsatt för kränkande särbehandling/mobbning eller trakasserier Ja 88% Nej 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 48

50 Uppdraget Frågor inom området Uppdraget får överlag höga betyg. Drygt åtta av tio känner till innehåll i Helsingborgs stads Vision 2035 samt målen i sitt eget verksamhetsstyrkort. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 49

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun, medarbetarundersökning 2017, sida 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enköpings kommun

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Skellefteå kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2012

Skellefteå kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2012 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2012 Genomförd av CMA Research AB November 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 8 Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun Sida 1 av 31 Medarbetarundersökning 2017 Nacka kommun rapport för Totalt Nacka kommun Stapel 1: svar på Totalt Nacka kommun 2017: 3557 av 3956 (90%). MI: 75 Stapel 2: svar på Totalt Nacka kommun 2016:

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3.

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3. Nacka kommun MU 2018 Resultatrapport Totalt Skala: 1 till 5 % Positiva 4-5 % Neutrala 3 % Negativa 1-2 Frekvens = Svarsfrekvens per fråga/område Medelvärde redovisas med två decimaler vid sidan om staplarna

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder. ÄNGELHOLMS KOMMUN

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder.   ÄNGELHOLMS KOMMUN Resultatrapport Medarbetarundersökning 2018 Ängelholms kommun - Inklusive undernoder 1 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 17 september 4 oktober 2018. Den skickades via epost som innehöll

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarundersökning Region Uppsala

Medarbetarundersökning Region Uppsala Medarbetarundersökning 2018 Region Uppsala Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 8 28 oktober 2018 via epost som innehöll en personlig länk. Fem automatiska påminnelser har skickats till

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson MEDARBETARENKÄTEN 2019 Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: 32 080 Magdalena Bosson Inledning Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och

Läs mer

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport stockholm.se Innehåll - Bakgrund och syfte - Om undersökningen - Redovisning av resultat - Instruktionssida - Aktivt medskapandeindex (AMI) - Analysmodellen -

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2018

Medarbetarenkät 2018 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-01-24 KS/2018:107 Handläggare Yvonne Stolt Tfn 0142-851 24 Kommunstyrelsen Medarbetarenkät 2018 Bakgrund På chefsinformationen den 20 december

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkät 2004

Medarbetarenkät 2004 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2004-06-16 Medarbetarenkät 2004 Frågor per frågeområde (medelvärden) Utrednings- och statistikkontoret (USK) har på uppdrag av personalpolitiska avdelningen och kompetensfonden

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2018

MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2018 MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2018 Hagfors kommun mäter upplevelsen av arbetsmiljön för sjunde året i rad. Motiverad medarbetarindex, dvs ett medelvärde på samtliga frågor som besvaras i skalan 1-5 ligger

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport

Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport 2 1. Anställningsform 2017 2015 Tillsvidareanställning 92% 91% Tidsbegränsad anställning med månadslön 8% 8% Ack. svar 1358 1447 2 1. Anställningsform 10 9 8 7

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Hagfors kommun har delat ut en medarbetarenkät till alla medarbetare med månadslön varje år sedan starten 2012.

Hagfors kommun har delat ut en medarbetarenkät till alla medarbetare med månadslön varje år sedan starten 2012. MEDARBETAR- BAROMETERN RESULTAT 2016 Hej! Hagfors har delat ut en medarbetarenkät till alla medarbetare med månadslön varje år sedan starten 2012. Syftet med undersökningen är att medarbetare ska kunna

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer