Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014"

Transkript

1 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat Medarbetarindex Motivationsmatris Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Dialog, delaktighet och samverkan Medarbetarskap Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Föregående undersökning Bilaga 1: HME Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper

3 Sammanfattning Fortsatt starka resultat för MMI och hög motivation bland Helsingborgs stads medarbetare Årets MMI-värde (Motiverad-Medarbetar-Index) för Helsingborgs stad hamnar återigen på 69, vilket är ett starkt resultat. Knappt åtta av tio känner motivation i sitt arbete och nästan sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Jämställdhet, mångfald och likabehandling samt Uppdraget är de frågeområden som får högst betyg. Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation ligger på något lägre resultatnivå. Positiva resultat på Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen Dessa båda förvaltningar har starka resultat och ligger över snittet för staden på alla frågeområden. Mycket hög trivsel med arbetsuppgifterna Fler än åtta av tio medarbetare uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Nästan åtta av tio känner sig också i hög grad delaktig på sin arbetsplats. Högt betyg på ledarskapet Medarbetarna är överlag väldigt nöjda med den närmaste chefens ledarskap. Dock är förtroendet för förvaltningsledningen något svagare. Goda förutsättningar för cheferna En klar majoritet av cheferna anser att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Begränsade karriärsmöjligheter Ungefär var tredje medarbetare är missnöjd med de karriärsmöjligheter som finns inom Helsingborgs stad. Kvinnor något mer nöjda Kvinnor är överlag något mer positiva i sina svar jämfört med män. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 2

4 Sammanfattning Åtgärdsprioritering Fortsätt prestera bra 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats 44. Jag har förtroende för min närmaste chef 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats bidrar till verksamhetens utveckling 37. ger mig det stöd jag behöver 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen 33. ger tydliga uppdrag Förbättra/utveckla 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö 40. kan hantera oenigheter/konflikter 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö coachar och ger återkoppling/feedback bidrar till min utveckling Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 3

5 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enkätens syfte är att få veta hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetsplats samt hur man uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Ett syfte är också att hitta framgångsfaktorer för att Helsingborgs stad ska fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden oktober-november 2014 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys och rapportering har genomförts av Thomas Carlsson. Kontaktperson på Helsingborgs stad: Pia Lindberg. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 4

6 Fakta om undersökningen Metod Enkäten är utskickad till medarbetare inom Helsingborgs stad via e-post. Tre påminnelser gick ut. Uppnådd svarsfrekvens: i undersökningen: 76% (7 419 utskick, svar) För redovisning av svarsfrekvens per förvaltning, se bilaga 3. Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Enkät Enkäten består av sju frågeområden: Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation, Dialog, delaktighet och samverkan, Medarbetarskap, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Uppdraget samt Helhetsattityd. För flera av frågeområdena har innehållet justerats så tillvida att vissa frågor har bytts ut och ersatts av nya samt att vissa frågor har fått något förändrat formulering. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 5

7 Fakta om respondenterna Kön Antal Män 19% Kvinnor 81% % 20% 40% 60% 80% 100% Anställningstid Antal Mindre än 1 år 7% år 22% Mer än 5 år 72% % 20% 40% 60% 80% 100% Anställningstyp Antal Tillsvidareanställd 93% Visstidsanställd (vikariat, allmän visstid, etc) 7% 386 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 6

8 Fakta om respondenterna Sysselsättningsgrad Antal Heltid 73% Deltid 27% % 20% 40% 60% 80% 100% Ålder Antal Under 30 år 7% år 20% år 30% år 30% år - 13% 720 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chef/övrig medarbetare Antal Chef (har underställd personal) 7% 382 Chef (utan underställd personal) 0% 27 Övrig medarbetare 93% % 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 7

9 Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultatet för MI Medarbetar Index. MI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av de sju frågeområden som finns i enkäten och baseras på en hundragradig skala. Längst ner på sidan finns även ett mått på MMI (Motiverad Medarbetar Index) som är en sammanvägning av de fyra övergripande frågorna inom området Helhetsattityd. Även detta index presenteras på en hundragradig skala. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en femma (mörkgrön) eller fyra (ljusgrön) på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea, orangea fält är andelen medarbetare som har markerat en tvåa och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 8

10 Stöd för tolkning av resultat Åtgärdsmatris Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer man får bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält: Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?. Prestation Hög ( 3,85) Låg (< 3,55) Medel (3,55-3,84) Påverkan Låg Medel Hög Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 9

11 Medarbetarindex Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation 70 Dialog, delaktighet och samverkan 74 Medarbetarskap 75 Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling MI 74 Uppdraget 78 Helhetsattityd 72 MMI 69 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 10

12 Medarbetarindex Jämförelse mot tidigare Det är överlag endast små förändringar i resultatnivån för de olika indexen. Nedgången inom området Medarbetarskap förklaras av de nya frågor som lagts till i år. MI * Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap * Dialog, delaktighet och samverkan * Ledarskap * Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation * MMI * Indexets uppbyggnad är något förändrad i år och därför inte helt jämförbart Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid

13 Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Kvinnor har för de allra flesta frågeområdena mer positiva resultat jämfört med männen. Tydligast är skillnaderna inom frågeområdena Uppdraget samt Medarbetarskap. Det är överlag små skillnader med avseende på anställningstid och anställningstyp. Medarbetare som varit anställda kortare tid har dock starkare resultat framför allt inom området Helhetsattityd. Men de har ett betydligt svagare resultat än övriga grupper för frågor som rör Uppdraget. Kön Anställningstid Anställningstyp Man Kvinna Mindre Mer än Tillsvidareanställanställd Visstids- 1-5 år än 1 år 5 år MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation MMI Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 12

14 Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Chefer är genomgående betydligt mer positiva i sina svar jämfört med medarbetargruppen. När det gäller finns sysselsättningsgrad och ålder finns inga tydliga resultatskillnader. Sysselsättn.- Chef/övrig Ålder grad medarbetare Heltid Deltid Under år Övrig Chef 30 år år år år + medarbetare MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation MMI Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 13

15 MMI Motiverad Medarbetar Index Jämförelse mot CMA Researchs Sverigeundersökning Helsingborgs stads MMI-värde ligger på en högre nivå jämfört med genomsnittet i CMA:s Sverigeundersökning. Helsingborgs stad Sverigeundersökningen 63 Offentlig sektor Privat sektor Privat företag (tillverkande sektorn) Privat företag (tjänstesektorn) Kommun Landsting Myndighet Referensundersökning bland yrkesverksamma personer i organisationer med mer än 5 anställda (genomförd 2013). Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 14

16 Motiverade och nöjda medarbetare Motivationsmatris 65 procent av respondenterna är såväl nöjda som motiverade i sin arbetssituation (motsvarande siffra förra året var 67 procent). Arbetstillfredsställelse Låg (Betyg 1-3) Hög (Betyg 4-5) Motiverade men ej nöjda Motiverade och nöjda Hög (Betyg 4-5) 13% 65% Motivation MI: 66 MI: 82 Låg (Betyg 1-3) Varken motiverade eller nöjda 20% Nöjda men ej motiverade 2% MI: 56 MI: 70 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 15

17 Helhetsattityd Nästan sju av tio respondenter är positiva till att rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad. En lika hög andel känner stolthet över att arbeta inom Helsingborgs stad. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 16

18 Helhetsattityd Jämförelse mot tidigare Resultaten för dessa frågor ligger på samma nivå som vid fjolårets undersökning Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad 68. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad 3,9 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 17

19 Helhetsattityd MMI Nästan åtta av tio medarbetare känner motivation i sitt arbete. Nästan sju av tio är också totalt sett nöjda med sin arbetssituation. Fråga 64: 1 = Mycket missnöjd, 5 = Mycket nöjd Fråga 65: 1 = Inte alls motiverad, 5 = Mycket motiverad Fråga 66: 1 = Inte alls, 5 = Mycket väl Fråga 67: 1 = Mycket långt ifrån, 5 = Mycket nära Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 18

20 Helhetsattityd MMI - Jämförelse mot tidigare Frågorna som bygger upp MMI ligger på ungefär samma nivå som vid 2013 års undersökning sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 3,8 65. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? 4,1 66. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 67. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? 3,4 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 19

21 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation En klar majoritet trivs med sina arbetsuppgifter samt anser att de har stor frihet att välja hur de ska utföra sitt arbete. Även rörande övriga frågor är en majoritet positiva. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 20

22 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Jämförelse mot tidigare Resultaten för frågorna inom detta område ligger på ungefär samma nivå som vid 2013 års undersökning För få 4 svar 5 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter För få svar 4,3 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs * För få svar 4,0 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid * För få 3,8 svar 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö För få 3,7 svar 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska För få 3,7 arbetsmiljö svar 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö För få 3,6 svar 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår För få 3,6 psykosociala arbetsmiljö svar ** Ingen jämförelse detta år * Något omformulerad fråga i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 21

23 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Åtgärdsmatris Frågor 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö Prestation 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs Påverkan 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid Vårda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 22

24 Dialog, delaktighet och samverkan Nästan åtta av tio upplever att man har tillgång till den information som behövs och en nästan lika hög andel känner sig delaktiga på sin arbetsplats. Femton procent är dock missnöjda med hur konflikter hanteras på arbetsplatsen. * Hela frågan lyder: Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arbetskamrater (andra berörda) när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats ** Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5518 personer) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 23

25 Dialog, delaktighet och samverkan Jämförelse mot tidigare För samtliga frågor är resultatnivån densamma som vid fjolårets undersökning. 12. Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats * 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats ,1 4,0 4,3 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan ** 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt * 3,6 3,9 4, * Något annorlunda formulering i år ** Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5518 personer) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 24

26 Dialog, delaktighet och samverkan Åtgärdsmatris Frågor Prestation 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 12. Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 25

27 Medarbetarskap Nästan alla känner till sitt ansvarsområde, anser att de har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt arbete samt känner engagemang för sitt uppdrag. Drygt tre av tio medarbetare är missnöjda med karriärsmöjligheterna inom Helsingborgs stad. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 26

28 Medarbetarskap Jämförelse mot tidigare Frågorna inom området Medarbetarskap ligger på ungefär samma resultatnivåer som vid fjolårets undersökning Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats * 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 4,6 4,5 4,4 4,4 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats * 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 18. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetaroch ledarpolicy ** 15. på min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn ** 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad ** * Något omformulerad fråga i år ** Ny fråga för i år 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 27

29 Medarbetarskap Drygt åtta av tio respondenter anser att de under det senaste året har tagit initiativ till att öka sin kompetens, samt att även dela med sig av kunskaper till andra. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 28

30 Medarbetarskap Jämförelse mot tidigare Frågorna ligger på samma eller något högre resultatnivå som vid 2013 års undersökning. 24. Jag har under det senaste året tagit initiativ till att a)...öka min egen kompetens b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens ,2 4, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 29

31 Medarbetarskap Medarbetarsamtal 9 procent uppger att de ej har haft ett medarbetarsamtal. I fjol var motsvarande andel 12 procent. Tre av fyra medarbetare uppger att man har tagit fram individuella mål/aktiviteter under medarbetarsamtalet. En majoritet upplever också att samtalet har bidragit till den egna utvecklingen. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 30

32 Medarbetarskap Medarbetarsamtal - Jämförelse mot tidigare Frågorna som rör medarbetarsamtalet har starkare resultat i år jämfört med tidigare år. Framför allt anser en högre andel att man tagit fram individuella mål/aktiviteter Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig * 27. Jag har fått möjlighet att genomföra aktiviteterna i min medarbetarplan ** 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 3,6 3,7 4, * Något omformulerad fråga i år ** Ny fråga för i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 31

33 Medarbetarskap Lönesamtal 7 procent uppger att de ej har haft ett lönesamtal. I fjol var motsvarande andel 6 procent. Fler än sex av tio uppger att de känner till vilka kriterier som styr lönesättningen och nästan hälften anser att de kan påverka sin lön genom sina prestationer. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 32

34 Medarbetarskap Lönesamtal - Jämförelse mot tidigare Andelen medarbetare som uppger att de vet vilka kriterier som styr lönesättningen har ökat jämfört med fjolårets mätning. Det är också en högre andel i år som anser att de kan påverka sin lön genom sina prestationer Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 3,3 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 33

35 Medarbetarskap Åtgärdsmatris a. 24b Vårda Påverkan Förbättra Övervaka Prestation Frågor 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetaroch ledarpolicy 15. på min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 17. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 18. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 24a)...öka min egen kompetens 24b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 26. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig 27. Jag har fått möjlighet att genomföra aktiviteterna i min medarbetarplan 28. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 34

36 Ledarskap Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 35

37 Ledarskap Ledarskapet inom Helsingborgs stad får överlag ett bra betyg. För samtliga frågor är en majoritet av respondenterna positiva. Mest nöjd är man med hur den närmaste chefen uppmuntrar till nytänkande samt delegerar ansvar. Konflikthanteringsfrågan får ett något svagare resultat. Notera dock en relativt hög andel vet ej -svar. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 36

38 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Min närmaste chef 34. uppmuntrar till nytänkande *** 38. delegerar ansvar *** bidrar till verksamhetens utveckling ** 36. följer upp verksamhetens mål * 37. ger mig det stöd jag behöver 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen 35. är bra på att ta beslut och genomdriva dem ger klara direktiv om ansvar och befogenheter *** 33. ger tydliga uppdrag *** anger klara och tydliga mål *** bidrar till min utveckling *** coachar och ger återkoppling/feedback *** 40. kan hantera oenigheter/konflikter * * Frågan är något omformulerad i år var den inte med. ** Frågan är ny för i år *** Frågan var inte med ,1 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 37

39 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Resultatet för ledarskapet ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare undersökning. Huruvida chefen bidrar till den egna utvecklingen är man dock något mindre nöjd med i år. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 38

40 Ledarskap Nästan åtta av tio respondenter känner förtroende för sin närmaste chef. Förtroendet för förvaltningsledningen ligger på en något lägre nivå, drygt hälften är positiva i sina svar. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 39

41 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Förtroendet för närmaste chef ligger på samma nivå som vid fjolårets undersökning, medan förtroendet för förvaltningsledningen har ökat något Jag har förtroende för min närmaste chef 4,1 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 40

42 Ledarskap Åtgärdsmatris Frågor Min närmaste chef anger klara och tydliga mål ger klara direktiv om ansvar och befogenheter ger tydliga uppdrag 34. uppmuntrar till nytänkande 35. är bra på att ta beslut och genomdriva dem Prestation 36. följer upp verksamhetens mål 37. ger mig det stöd jag behöver 38. delegerar ansvar 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen kan hantera oenigheter/konflikter bidrar till min utveckling Påverkan bidrar till verksamhetens utveckling Vårda Förbättra Övervaka coachar och ger återkoppling/feedback 44. Jag har förtroende för min närmaste chef 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 41

43 Ledarskap Frågor till chefer En klar majoritet av cheferna inom Helsingborgs stad anser att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 42

44 Ledarskap Frågor till chefer - Jämförelse mot tidigare Cheferna syn på sina förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete som chef ligger i linje med tidigare års resultat Mitt chefsuppdrag är tydligt 50. Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag * 47. Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt uppdrag * 49. Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag * 48. Ledningsgruppen/teamet som jag ingår i fungerar bra (här avses den grupp som leds av din närmaste chef) 4,3 4,2 4,2 4,2 4, * Något omformulerad fråga i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 43

45 Jämställdhet, mångfald och likabehandling En klar majoritet av medarbetarna anser att alla har lika möjlighet till kompetensutveckling och att alla arbetsinsatser värderas lika. * Hela frågelselydelserna: Fråga 52: Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Fråga 53: På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Fråga 54: På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 44

46 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Jämförelse mot tidigare Samtliga frågor inom detta område ligger på liknande nivåer jämfört med 2013 års undersökning På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 53. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika 52. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 55. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter 51. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 4,4 4,3 4,2 4,1 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 45

47 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Åtgärdsmatris Frågor 51. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 52. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv Prestation 53. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika 54. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 55. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 46

48 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Mobbning och trakasserier Nio procent av respondenterna uppger att de känt sig utsatta för kränkande särbehandling eller mobbning under det senaste året. En procent av respondenterna uppger att känt sig utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året. (En procent även 2013). 57. Jag har under det senaste året känt mig utsatt för kränkande särbehandling/mobbning Antal på min arbetsplats Ja, från kollegor/arbetskamrater 5% 273 Ja, från chef/chefer 3% 175 Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever 2% 101 Nej 91% % 20% 40% 60% 80% 100% 58. Jag har under det senaste året känt mig utsatt för sexuella trakasserier på min arbetsplats Antal Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever 0,6% 34 Ja, från kollegor/arbetskamrater 0,4% 22 Ja, från chef/chefer 0,1% 8 Nej 99% % 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 47

49 Jämställdhet, mångfald och likabehandling En av tio respondenter uppger att de under det senaste året känt sig utanför gemenskapen. (Nio procent 2013). Tolv procent vet inte vart de ska vända sig om de blir utsatta för mobbning eller sexuella trakasserier. (Tretton procent 2013). 56. Jag har under det senaste året känt mig utanför gemenskapen på min arbetsplats Ja 10% Nej 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 59. Jag vet var jag ska vända mig om jag blir utsatt för kränkande särbehandling/mobbning eller trakasserier Ja 88% Nej 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 48

50 Uppdraget Frågor inom området Uppdraget får överlag höga betyg. Drygt åtta av tio känner till innehåll i Helsingborgs stads Vision 2035 samt målen i sitt eget verksamhetsstyrkort. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 49

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer