Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014"

Transkript

1 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat Medarbetarindex Motivationsmatris Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Dialog, delaktighet och samverkan Medarbetarskap Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Föregående undersökning Bilaga 1: HME Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper

3 Sammanfattning Fortsatt starka resultat för MMI och hög motivation bland Helsingborgs stads medarbetare Årets MMI-värde (Motiverad-Medarbetar-Index) för Helsingborgs stad hamnar återigen på 69, vilket är ett starkt resultat. Knappt åtta av tio känner motivation i sitt arbete och nästan sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Jämställdhet, mångfald och likabehandling samt Uppdraget är de frågeområden som får högst betyg. Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation ligger på något lägre resultatnivå. Positiva resultat på Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen Dessa båda förvaltningar har starka resultat och ligger över snittet för staden på alla frågeområden. Mycket hög trivsel med arbetsuppgifterna Fler än åtta av tio medarbetare uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Nästan åtta av tio känner sig också i hög grad delaktig på sin arbetsplats. Högt betyg på ledarskapet Medarbetarna är överlag väldigt nöjda med den närmaste chefens ledarskap. Dock är förtroendet för förvaltningsledningen något svagare. Goda förutsättningar för cheferna En klar majoritet av cheferna anser att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Begränsade karriärsmöjligheter Ungefär var tredje medarbetare är missnöjd med de karriärsmöjligheter som finns inom Helsingborgs stad. Kvinnor något mer nöjda Kvinnor är överlag något mer positiva i sina svar jämfört med män. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 2

4 Sammanfattning Åtgärdsprioritering Fortsätt prestera bra 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats 44. Jag har förtroende för min närmaste chef 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats bidrar till verksamhetens utveckling 37. ger mig det stöd jag behöver 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen 33. ger tydliga uppdrag Förbättra/utveckla 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö 40. kan hantera oenigheter/konflikter 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö coachar och ger återkoppling/feedback bidrar till min utveckling Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 3

5 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enkätens syfte är att få veta hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetsplats samt hur man uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Ett syfte är också att hitta framgångsfaktorer för att Helsingborgs stad ska fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden oktober-november 2014 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys och rapportering har genomförts av Thomas Carlsson. Kontaktperson på Helsingborgs stad: Pia Lindberg. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 4

6 Fakta om undersökningen Metod Enkäten är utskickad till medarbetare inom Helsingborgs stad via e-post. Tre påminnelser gick ut. Uppnådd svarsfrekvens: i undersökningen: 76% (7 419 utskick, svar) För redovisning av svarsfrekvens per förvaltning, se bilaga 3. Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Enkät Enkäten består av sju frågeområden: Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation, Dialog, delaktighet och samverkan, Medarbetarskap, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Uppdraget samt Helhetsattityd. För flera av frågeområdena har innehållet justerats så tillvida att vissa frågor har bytts ut och ersatts av nya samt att vissa frågor har fått något förändrat formulering. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 5

7 Fakta om respondenterna Kön Antal Män 19% Kvinnor 81% % 20% 40% 60% 80% 100% Anställningstid Antal Mindre än 1 år 7% år 22% Mer än 5 år 72% % 20% 40% 60% 80% 100% Anställningstyp Antal Tillsvidareanställd 93% Visstidsanställd (vikariat, allmän visstid, etc) 7% 386 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 6

8 Fakta om respondenterna Sysselsättningsgrad Antal Heltid 73% Deltid 27% % 20% 40% 60% 80% 100% Ålder Antal Under 30 år 7% år 20% år 30% år 30% år - 13% 720 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chef/övrig medarbetare Antal Chef (har underställd personal) 7% 382 Chef (utan underställd personal) 0% 27 Övrig medarbetare 93% % 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 7

9 Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultatet för MI Medarbetar Index. MI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av de sju frågeområden som finns i enkäten och baseras på en hundragradig skala. Längst ner på sidan finns även ett mått på MMI (Motiverad Medarbetar Index) som är en sammanvägning av de fyra övergripande frågorna inom området Helhetsattityd. Även detta index presenteras på en hundragradig skala. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en femma (mörkgrön) eller fyra (ljusgrön) på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea, orangea fält är andelen medarbetare som har markerat en tvåa och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 8

10 Stöd för tolkning av resultat Åtgärdsmatris Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer man får bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält: Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?. Prestation Hög ( 3,85) Låg (< 3,55) Medel (3,55-3,84) Påverkan Låg Medel Hög Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 9

11 Medarbetarindex Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation 70 Dialog, delaktighet och samverkan 74 Medarbetarskap 75 Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling MI 74 Uppdraget 78 Helhetsattityd 72 MMI 69 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 10

12 Medarbetarindex Jämförelse mot tidigare Det är överlag endast små förändringar i resultatnivån för de olika indexen. Nedgången inom området Medarbetarskap förklaras av de nya frågor som lagts till i år. MI * Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap * Dialog, delaktighet och samverkan * Ledarskap * Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation * MMI * Indexets uppbyggnad är något förändrad i år och därför inte helt jämförbart Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid

13 Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Kvinnor har för de allra flesta frågeområdena mer positiva resultat jämfört med männen. Tydligast är skillnaderna inom frågeområdena Uppdraget samt Medarbetarskap. Det är överlag små skillnader med avseende på anställningstid och anställningstyp. Medarbetare som varit anställda kortare tid har dock starkare resultat framför allt inom området Helhetsattityd. Men de har ett betydligt svagare resultat än övriga grupper för frågor som rör Uppdraget. Kön Anställningstid Anställningstyp Man Kvinna Mindre Mer än Tillsvidareanställanställd Visstids- 1-5 år än 1 år 5 år MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation MMI Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 12

14 Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Chefer är genomgående betydligt mer positiva i sina svar jämfört med medarbetargruppen. När det gäller finns sysselsättningsgrad och ålder finns inga tydliga resultatskillnader. Sysselsättn.- Chef/övrig Ålder grad medarbetare Heltid Deltid Under år Övrig Chef 30 år år år år + medarbetare MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation MMI Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 13

15 MMI Motiverad Medarbetar Index Jämförelse mot CMA Researchs Sverigeundersökning Helsingborgs stads MMI-värde ligger på en högre nivå jämfört med genomsnittet i CMA:s Sverigeundersökning. Helsingborgs stad Sverigeundersökningen 63 Offentlig sektor Privat sektor Privat företag (tillverkande sektorn) Privat företag (tjänstesektorn) Kommun Landsting Myndighet Referensundersökning bland yrkesverksamma personer i organisationer med mer än 5 anställda (genomförd 2013). Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 14

16 Motiverade och nöjda medarbetare Motivationsmatris 65 procent av respondenterna är såväl nöjda som motiverade i sin arbetssituation (motsvarande siffra förra året var 67 procent). Arbetstillfredsställelse Låg (Betyg 1-3) Hög (Betyg 4-5) Motiverade men ej nöjda Motiverade och nöjda Hög (Betyg 4-5) 13% 65% Motivation MI: 66 MI: 82 Låg (Betyg 1-3) Varken motiverade eller nöjda 20% Nöjda men ej motiverade 2% MI: 56 MI: 70 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 15

17 Helhetsattityd Nästan sju av tio respondenter är positiva till att rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad. En lika hög andel känner stolthet över att arbeta inom Helsingborgs stad. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 16

18 Helhetsattityd Jämförelse mot tidigare Resultaten för dessa frågor ligger på samma nivå som vid fjolårets undersökning Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad 68. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad 3,9 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 17

19 Helhetsattityd MMI Nästan åtta av tio medarbetare känner motivation i sitt arbete. Nästan sju av tio är också totalt sett nöjda med sin arbetssituation. Fråga 64: 1 = Mycket missnöjd, 5 = Mycket nöjd Fråga 65: 1 = Inte alls motiverad, 5 = Mycket motiverad Fråga 66: 1 = Inte alls, 5 = Mycket väl Fråga 67: 1 = Mycket långt ifrån, 5 = Mycket nära Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 18

20 Helhetsattityd MMI - Jämförelse mot tidigare Frågorna som bygger upp MMI ligger på ungefär samma nivå som vid 2013 års undersökning sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 3,8 65. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? 4,1 66. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 67. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? 3,4 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 19

21 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation En klar majoritet trivs med sina arbetsuppgifter samt anser att de har stor frihet att välja hur de ska utföra sitt arbete. Även rörande övriga frågor är en majoritet positiva. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 20

22 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Jämförelse mot tidigare Resultaten för frågorna inom detta område ligger på ungefär samma nivå som vid 2013 års undersökning För få 4 svar 5 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter För få svar 4,3 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs * För få svar 4,0 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid * För få 3,8 svar 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö För få 3,7 svar 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska För få 3,7 arbetsmiljö svar 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö För få 3,6 svar 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår För få 3,6 psykosociala arbetsmiljö svar ** Ingen jämförelse detta år * Något omformulerad fråga i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 21

23 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Åtgärdsmatris Frågor 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö Prestation 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs Påverkan 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid Vårda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 22

24 Dialog, delaktighet och samverkan Nästan åtta av tio upplever att man har tillgång till den information som behövs och en nästan lika hög andel känner sig delaktiga på sin arbetsplats. Femton procent är dock missnöjda med hur konflikter hanteras på arbetsplatsen. * Hela frågan lyder: Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arbetskamrater (andra berörda) när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats ** Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5518 personer) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 23

25 Dialog, delaktighet och samverkan Jämförelse mot tidigare För samtliga frågor är resultatnivån densamma som vid fjolårets undersökning. 12. Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats * 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats ,1 4,0 4,3 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan ** 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt * 3,6 3,9 4, * Något annorlunda formulering i år ** Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5518 personer) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 24

26 Dialog, delaktighet och samverkan Åtgärdsmatris Frågor Prestation 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 12. Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 25

27 Medarbetarskap Nästan alla känner till sitt ansvarsområde, anser att de har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt arbete samt känner engagemang för sitt uppdrag. Drygt tre av tio medarbetare är missnöjda med karriärsmöjligheterna inom Helsingborgs stad. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 26

28 Medarbetarskap Jämförelse mot tidigare Frågorna inom området Medarbetarskap ligger på ungefär samma resultatnivåer som vid fjolårets undersökning Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats * 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 4,6 4,5 4,4 4,4 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats * 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 18. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetaroch ledarpolicy ** 15. på min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn ** 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad ** * Något omformulerad fråga i år ** Ny fråga för i år 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 27

29 Medarbetarskap Drygt åtta av tio respondenter anser att de under det senaste året har tagit initiativ till att öka sin kompetens, samt att även dela med sig av kunskaper till andra. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 28

30 Medarbetarskap Jämförelse mot tidigare Frågorna ligger på samma eller något högre resultatnivå som vid 2013 års undersökning. 24. Jag har under det senaste året tagit initiativ till att a)...öka min egen kompetens b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens ,2 4, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 29

31 Medarbetarskap Medarbetarsamtal 9 procent uppger att de ej har haft ett medarbetarsamtal. I fjol var motsvarande andel 12 procent. Tre av fyra medarbetare uppger att man har tagit fram individuella mål/aktiviteter under medarbetarsamtalet. En majoritet upplever också att samtalet har bidragit till den egna utvecklingen. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 30

32 Medarbetarskap Medarbetarsamtal - Jämförelse mot tidigare Frågorna som rör medarbetarsamtalet har starkare resultat i år jämfört med tidigare år. Framför allt anser en högre andel att man tagit fram individuella mål/aktiviteter Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig * 27. Jag har fått möjlighet att genomföra aktiviteterna i min medarbetarplan ** 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 3,6 3,7 4, * Något omformulerad fråga i år ** Ny fråga för i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 31

33 Medarbetarskap Lönesamtal 7 procent uppger att de ej har haft ett lönesamtal. I fjol var motsvarande andel 6 procent. Fler än sex av tio uppger att de känner till vilka kriterier som styr lönesättningen och nästan hälften anser att de kan påverka sin lön genom sina prestationer. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 32

34 Medarbetarskap Lönesamtal - Jämförelse mot tidigare Andelen medarbetare som uppger att de vet vilka kriterier som styr lönesättningen har ökat jämfört med fjolårets mätning. Det är också en högre andel i år som anser att de kan påverka sin lön genom sina prestationer Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 3,3 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 33

35 Medarbetarskap Åtgärdsmatris a. 24b Vårda Påverkan Förbättra Övervaka Prestation Frågor 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetaroch ledarpolicy 15. på min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 17. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 18. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 24a)...öka min egen kompetens 24b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 26. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig 27. Jag har fått möjlighet att genomföra aktiviteterna i min medarbetarplan 28. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 34

36 Ledarskap Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 35

37 Ledarskap Ledarskapet inom Helsingborgs stad får överlag ett bra betyg. För samtliga frågor är en majoritet av respondenterna positiva. Mest nöjd är man med hur den närmaste chefen uppmuntrar till nytänkande samt delegerar ansvar. Konflikthanteringsfrågan får ett något svagare resultat. Notera dock en relativt hög andel vet ej -svar. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 36

38 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Min närmaste chef 34. uppmuntrar till nytänkande *** 38. delegerar ansvar *** bidrar till verksamhetens utveckling ** 36. följer upp verksamhetens mål * 37. ger mig det stöd jag behöver 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen 35. är bra på att ta beslut och genomdriva dem ger klara direktiv om ansvar och befogenheter *** 33. ger tydliga uppdrag *** anger klara och tydliga mål *** bidrar till min utveckling *** coachar och ger återkoppling/feedback *** 40. kan hantera oenigheter/konflikter * * Frågan är något omformulerad i år var den inte med. ** Frågan är ny för i år *** Frågan var inte med ,1 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 37

39 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Resultatet för ledarskapet ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare undersökning. Huruvida chefen bidrar till den egna utvecklingen är man dock något mindre nöjd med i år. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 38

40 Ledarskap Nästan åtta av tio respondenter känner förtroende för sin närmaste chef. Förtroendet för förvaltningsledningen ligger på en något lägre nivå, drygt hälften är positiva i sina svar. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 39

41 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Förtroendet för närmaste chef ligger på samma nivå som vid fjolårets undersökning, medan förtroendet för förvaltningsledningen har ökat något Jag har förtroende för min närmaste chef 4,1 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 40

42 Ledarskap Åtgärdsmatris Frågor Min närmaste chef anger klara och tydliga mål ger klara direktiv om ansvar och befogenheter ger tydliga uppdrag 34. uppmuntrar till nytänkande 35. är bra på att ta beslut och genomdriva dem Prestation 36. följer upp verksamhetens mål 37. ger mig det stöd jag behöver 38. delegerar ansvar 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen kan hantera oenigheter/konflikter bidrar till min utveckling Påverkan bidrar till verksamhetens utveckling Vårda Förbättra Övervaka coachar och ger återkoppling/feedback 44. Jag har förtroende för min närmaste chef 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 41

43 Ledarskap Frågor till chefer En klar majoritet av cheferna inom Helsingborgs stad anser att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 42

44 Ledarskap Frågor till chefer - Jämförelse mot tidigare Cheferna syn på sina förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete som chef ligger i linje med tidigare års resultat Mitt chefsuppdrag är tydligt 50. Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag * 47. Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt uppdrag * 49. Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag * 48. Ledningsgruppen/teamet som jag ingår i fungerar bra (här avses den grupp som leds av din närmaste chef) 4,3 4,2 4,2 4,2 4, * Något omformulerad fråga i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 43

45 Jämställdhet, mångfald och likabehandling En klar majoritet av medarbetarna anser att alla har lika möjlighet till kompetensutveckling och att alla arbetsinsatser värderas lika. * Hela frågelselydelserna: Fråga 52: Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Fråga 53: På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Fråga 54: På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 44

46 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Jämförelse mot tidigare Samtliga frågor inom detta område ligger på liknande nivåer jämfört med 2013 års undersökning På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 53. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika 52. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 55. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter 51. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 4,4 4,3 4,2 4,1 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 45

47 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Åtgärdsmatris Frågor 51. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 52. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv Prestation 53. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika 54. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 55. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 46

48 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Mobbning och trakasserier Nio procent av respondenterna uppger att de känt sig utsatta för kränkande särbehandling eller mobbning under det senaste året. En procent av respondenterna uppger att känt sig utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året. (En procent även 2013). 57. Jag har under det senaste året känt mig utsatt för kränkande särbehandling/mobbning Antal på min arbetsplats Ja, från kollegor/arbetskamrater 5% 273 Ja, från chef/chefer 3% 175 Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever 2% 101 Nej 91% % 20% 40% 60% 80% 100% 58. Jag har under det senaste året känt mig utsatt för sexuella trakasserier på min arbetsplats Antal Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever 0,6% 34 Ja, från kollegor/arbetskamrater 0,4% 22 Ja, från chef/chefer 0,1% 8 Nej 99% % 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 47

49 Jämställdhet, mångfald och likabehandling En av tio respondenter uppger att de under det senaste året känt sig utanför gemenskapen. (Nio procent 2013). Tolv procent vet inte vart de ska vända sig om de blir utsatta för mobbning eller sexuella trakasserier. (Tretton procent 2013). 56. Jag har under det senaste året känt mig utanför gemenskapen på min arbetsplats Ja 10% Nej 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 59. Jag vet var jag ska vända mig om jag blir utsatt för kränkande särbehandling/mobbning eller trakasserier Ja 88% Nej 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 48

50 Uppdraget Frågor inom området Uppdraget får överlag höga betyg. Drygt åtta av tio känner till innehåll i Helsingborgs stads Vision 2035 samt målen i sitt eget verksamhetsstyrkort. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 49

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer