Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009"

Transkript

1 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB

2 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering 3 Fakta om undersökningen 4 NMI Nöjd Medarbetar Index 6 Ett hållbart arbetsliv 13 Utveckling och rörlighet 22 Kommunikation 27 Likabehandling 33 Trygghet 38 Medarbetarskap 42 Ledarskap 48 Medarbetarsamtal 54 Lön 59 Helhetsbild 62 Identifiering av riskgrupper 68 Jämförelser mellan grupper 70 Bilaga

3 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 2 Sammanfattning Medarbetarna inom Växjö kommun är generellt sett mer nöjda idag jämfört med 2006 års mätning Medarbetarindex har ökat från 3,68 till 3,85. Fler än sju av tio medarbetare är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Störst förbättringar har skett vad gäller medarbetarsamtal och lönefrågor. Bättre medarbetarsamtal En klart högre andel är i år nöjda med sitt medarbetarsamtal. Man har i betydligt högre utsträckning tagit fram handlingsplaner och individuella mål. Mindre stress Andelen medarbetare som ofta är stressade är lägre än vid mätningen Dock är det 46 procent av medarbetarna som känner negativ stress någon gång per vecka eller oftare. Många anser att arbetsbelastningen är för hög och har svårt att påverka sin arbetssituation Endast drygt hälften av medarbetarna anser att arbetsmängden är lagom och en ännu lägre andel anser att de kan påverka sin arbetssituation. Detta är faktorer som i hög grad påverkar den totala nöjdheten med arbetssituationen. Mer nöjda med chefen i år Tre av fyra medarbetare är i år som helhet nöjda med sin närmaste chef. Samtliga frågor som gäller ledarskap har förbättrats sedan föregående mätning. Ett större deltagande vid medarbetarundersökningen i år 80 procent av medarbetarna har deltagit i medarbetarundersökningen i år, motsvarande andel var 77 procent 2006.

4 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 3 Åtgärdsprioritering De frågor som har störst inverkan på medarbetarnas helhetsuppfattning om sin arbetssituation klassas in som prioriterade förbättringsområden alternativt områden att säkerställa fortsatt positiv inställning. Prioriterade förbättringsområden Jag kan påverka min arbetssituation Jag har lagom arbetsmängd Fortsätt prestera bra Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag känner motivation i mitt arbete Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året Jag har en bra psykisk arbetsmiljö Jag upplever att jag mår bra på arbetet Jag känner yrkesstolthet

5 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte CMA Centrum för Marknadsanalys har på uppdrag av Växjö kommun för andra gången genomfört en attitydundersökning hos kommunens medarbetare. Undersökningen är ett led i Växjö kommuns personalprogram och syftar till att få en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation. Resultaten från rapporten indikerar vad som fungerar bra i verksamheten och var det finns utrymme för förbättringsåtgärder. Resultaten jämförs även med resultaten från 2006 års undersökning. Enkät Enkäten består av tolv frågeområden: ett hållbart arbetsliv, utveckling och rörlighet, kommunikation, likabehandling, trygghet, medarbetarskap, ledarskap, medarbetarsamtal, lön, helhetsbild, uppföljning av resultat från mätningen 2006 samt bakgrundsfrågor. Genomförande Undersökningen har genomförts under januarimars 2009 av CMA Centrum för Marknadsanalys AB, se för mer information. Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson och Josefin Linebäck. Analysen har genomförts av Åsa Näsman. Kontaktperson på Växjö kommun: Cathrine Rönnmark. Rapportering Rapporteringen består av: Huvudrapport med resultat för samtliga svarande inom Växjö kommun. Förvaltningsrapporter. Separata arbetsplatsrapporter och chefsprofiler förutsatt att antalet svar är tillräckligt stort (minst fem svarande).

6 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 5 Fakta om undersökningen Metod Webbenkät utskickad till medarbetare samt postal enkät utskickad till 511 medarbetare. Tre påminnelser skickades ut till dem som skulle besvara enkäten på webben. Datainsamlingen genomfördes 19 januari till 15 februari Uppnådd svarsfrekvens: Totalt i undersökningen: 80 procent (6 450 utskick och svar) (Svarsfrekvens 2006: 77 procent) Totalt antal inkomna svar Svarsfrekvens totalt Växjö kommun totalt % Miljö- och hälsoskyddskontoret % Stadsbyggnadskontoret % Kommunledningsförvaltningen % Gymnasieförvaltningen % Arbete och välfärd % Kultur- och fritidsförvaltningen % Skol- och barnomsorgsförvaltningen % Tekniska förvaltningen % Omsorgsförvaltningen %

7 NMI Nöjd Medarbetar Index Modell NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio index. Varje index har lika stor påverkan på NMI. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 6 Ett hållbart arbetsliv Utveckling och rörlighet Kommunikation Likabehandling Medarbetarskap NMI Ledarskap Medarbetarsamtal Lön Helhetsbild

8 NMI Nöjd Medarbetar Index Resultat NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio index. Varje index har lika stor påverkan på NMI. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 7 Ett hållbart arbetsliv 3,8 Utveckling och rörlighet 3,8 Kommunikation 3,9 Likabehandling 4,4 Medarbetarskap 3,8 NMI 3,85 Ledarskap 3,9 Medarbetarsamtal 3,9 Lön 3,3 Helhetsbild 3,9

9 NMI Nöjd Medarbetar Index Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 8 Det totala NMI-värdet har förbättrats med 17 punkter sedan 2006, från 3,68 till 3,85. Samtliga delindex har även de förbättrats. Störst förändring har skett för frågeområdena medarbetarsamtal och lön. Medelvärden NMI 3,85 Likabehandling 4,4 Medarbetarsamtal Ledarskap Kommunikation Helhetsbild Medarbetarskap Utveckling och rörlighet Ett hållbart arbetsliv Lön 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,

10 NMI Nöjd Medarbetar Index Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 9 Påverkan 1 0, Ett hållbart arbetsliv 2. Utveckling och rörlighet 3. Kommunikation 4. Likabehandling 5. Medarbetarskap 6. Ledarskap 7. Medarbetarsamtal 8. Lön Prestation

11 NMI Nöjd Medarbetar Index Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 10 Åtgärden visar att de flesta delindex har hög eller relativt hög påverkan på hur individen ser på sin arbetssituation. Delindex Ett hållbart arbetsliv är det område som har störst betydelse för hur nöjd medarbetaren är med sin arbetssituation. Utveckling och rörlighet, Medarbetarskap, Ledarskap och Medarbetarsamtal är också delindex som påverkar i relativt hög utsträckning. Delindex Kommunikation, Likabehandling och Lön har i nuläget ingen avgörande inverkan på nöjdheten. Det kan dock finnas ingående frågor som påverkar mycket, se under respektive delområde i rapporten.

12 NMI Nöjd Medarbetar Index Jämförelse med andra verksamheter Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 11 Vid jämförelse med andra av CMA undersökta verksamheter står sig Växjö kommuns NMIresultat bra. Växjö kommuns resultat ligger på en något högre nivå än det genomsnittliga NMIvärdet för kommuner. Genomsnitt privat sektor 2008/2009 Genomsnitt offentlig sektor 2008/2009 Genomsnitt Sveriges kommuner 2008/2009 Svenska folket ,94 3,73 3,72 3,82 Växjö kommun 3,

13 NMI Nöjd Medarbetar Index Resultat per förvaltning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 12 Stadsbyggnad är den förvaltning som uppvisar det högsta NMI-värdet (3,97). Flera andra förvaltningar ligger också på höga nivåer. Lägst ligger Kultur och fritid (3,60) samt Tekniska förvaltningen (3,66). Arb och Gymn Miljö/ Stadsbyggnad Komledn Kult/fri Omsförv SoB välf förv hälso Tekniska Totalt Antal NMI 3,89 3,78 3,87 3,60 3,88 3,89 3,86 3,97 3,66 3,85 Likabehandling 4,5 4,2 4,4 4,1 4,9 4,5 4,5 4,3 4,3 4,4 Medarbetarsamtal 3,9 3,9 3,7 3,8 3,5 4,0 3,9 3,8 3,6 3,9 Ledarskap 4,1 3,8 3,8 3,6 - * 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 Kommunikation 3,9 3,9 4,0 3,6 4,3 3,9 3,9 4,1 3,6 3,9 Helhetsbild 4,0 3,8 4,1 3,6 4,1 3,9 3,8 4,2 4,0 3,9 Medarbetarskap 3,9 3,6 3,7 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9 3,7 3,8 Utveckling och rörlighet 3,8 3,7 3,8 3,4 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 Ett hållbart arbetsliv 3,8 3,8 4,0 3,7 3,9 3,8 3,7 4,0 3,8 3,8 Lön 3,0 3,3 3,3 3,1 2,6 3,3 3,4 3,7 2,5 3,3 * Andelen som besvarat ledarskapsfrågorna är mycket låg varför de har tagits bort från resultatredovisningen. Index lägre än 3,55 är markerade med rött. Index högre än 3,85 är markerade med grönt.

14 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 13 Ett hållbart arbetsliv I stort sett samtliga medarbetare känner att de gör ett bra jobb. De allra flesta trivs även med sina arbetsuppgifter. Åtta av tio känner motivation i sitt arbete. Nästan två av tio medarbetare är missnöjda med den arbetsmängd de har. Jag känner att jag gör ett bra jobb Medelvärde Ingen åsikt 4,6 0% Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,3 0% Jag känner motivation i mitt arbete ,1 0% Jag har lagom arbetsmängd ,5 1% Jag kan påverka mina arbetstider ,3 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

15 Ett hållbart arbetsliv Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 14 Resultaten för frågorna som gäller ett hållbart arbetsliv är i stort sett oförändrade sedan mätningen Medelvärden Jag känner att jag gör ett bra jobb Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag känner motivation i mitt arbete 4,3 4,1 4,6 Jag har lagom arbetsmängd Jag kan påverka mina arbetstider 3,3 3,

16 Ett hållbart arbetsliv Stress Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 15 Andelen medarbetare som ofta är stressade är i år lägre än år Det är dock fortfarande en stor andel medarbetare som känner negativ stress någon gång per vecka eller oftare (46%). Händer det ofta att du upplever stress på jobbet som påverkar dig negativt? Dagligen 13% 18% Någon gång/vecka Någon gång/månad 33% 35% 31% 29% Någon gång/år 19% 16% Aldrig 3% 3% 0% 20% 40%

17 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 16 Ett hållbart arbetsliv En av fyra medarbetare anser inte att det finns tid för återhämtning efter stressiga perioder på jobbet. En nästan lika stor andel känner inte heller att de kan påverka sin arbetssituation. Två av tre medarbetare har en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid Medelvärde Ingen åsikt 3,8 1% Jag kan påverka min arbetssituation ,2 1% Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet ,2 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

18 Ett hållbart arbetsliv Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 17 Medarbetarna känner i högre utsträckning i år att de har en bra balans mellan arbete, familj och fritid och att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress, jämfört med Medelvärden Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 3,8 Jag kan påverka min arbetssituation Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 3,2 3,

19 Ett hållbart arbetsliv Friskvård 62 procent av medarbetarna har tagit del av någon friskvårdsaktivitet som arbetsgivaren erbjudit under Hälsans år procent av de medarbetare som tagit del av Växjö kommun friskvårdssatsning uppger att den har gjort att de motionerar mer än tidigare. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 18 Av de som inte tagit del av någon friskvårdsaktivitet uppger fyra av tio att de redan tränar. En av fyra uppger att de inte har tid att ta del av detta. Av vilken anledning har du inte tagit del av de friskvårdsaktiviteter som erbjudits? Tränar redan 37% Tidsbrist 24% Inte intresserad 15% Inget som passar Dålig information Ej blivit erbjuden Annat 11% 11% 11% 14% 0% 20% 40% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

20 Ett hållbart arbetsliv Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid Jag känner att jag gör ett bra jobb 2. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 3. Jag har lagom arbetsmängd 4. Jag känner motivation i mitt arbete 5. Jag kan påverka mina arbetstider Påverkan 0, Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 7. Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 8. Jag kan påverka min arbetssituation Prestation

21 Ett hållbart arbetsliv Åtgärdsmatris Åtgärdsmatrisen visar att frågorna inom detta område har en relativt hög påverkan på hur individen ser på sin arbetssituation. Att medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och känner motivation i arbetet är faktorer som bidrar positivt till nöjdheten med sin arbetssituation. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 20 Att medarbetarna kan påverka sin arbetssituation och även till viss del att medarbetarna har lagom arbetsmängd är viktiga faktorer som har ett svagare resultat. Övriga frågor har i nuläget ingen nämnbar påverkan på nöjdheten. Frågorna bör dock bevakas så att påverkan inte ökar, t.ex. om medarbetarna blir mindre nöjda med frågorna.

22 Ett hållbart arbetsliv Resultat per förvaltning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 21 Arb och Gymn Miljö/ Stadsbyggnad Komledn Kult/fri Omsförv SoB välf förv hälso Tekniska Totalt Antal Jag känner att jag gör ett bra jobb 4,5 4,6 4,6 4,5 4,4 4,6 4,6 4,5 4,5 4,6 Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4,4 4,3 4,4 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 Jag känner motivation i mitt arbete 4,2 4,2 4,3 3,9 3,7 4,1 4,2 4,1 4,0 4,1 Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 3,6 3,7 3,9 3,7 4,3 3,9 3,8 3,9 4,0 3,8 Jag har lagom arbetsmängd 3,3 3,5 3,5 3,4 2,9 3,7 3,3 3,8 3,7 3,5 Jag kan påverka mina arbetstider Jag kan påverka min arbetssituation Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 3,9 3,4 4,1 3,5 4,8 3,3 3,1 4,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,2 3,6 3,3 3,1 3,6 3,3 3,2 3,1 3,3 3,5 3,3 3,2 3,4 3,0 3,7 3,4 3,2 Värde lägre än 3,55 är markerade med rött. Värde högre än 3,85 är markerade med grönt.

23 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 22 Utveckling och rörlighet Medarbetarna anser i låg grad att det finns goda möjligheter att byta arbetsplats inom Växjö kommun. Hela 35 procent av medarbetarna har dock inte kunnat ta ställning i denna fråga. De flesta medarbetare tycker själva att de har den kompetens som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och att kompetensen används i arbetet. Två av tre medarbetare är nöjda med sin utveckling under det senaste året och drygt hälften tycker att de får den kompetensutveckling de behöver. Medelvärde Ingen åsikt Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter ,4 0% Jag får använda min kompetens i mitt arbete ,2 0% Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året ,8 2% Jag får den kompetensutveckling som jag behöver ,5 2% Det finns goda möjligheter att byta arbetsplats inom Växjö kommun ,3 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

24 Utveckling och rörlighet Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 23 Resultatet för Utveckling och rörlighet är i stort sett detsamma som år Medarbetarna är idag något mer nöjda med sin utveckling i arbetet under det senaste året. Medelvärden Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Jag får använda min kompetens i mitt arbete 4,2 4,4 Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året Jag får den kompetensutveckling som jag behöver Det finns goda möjligheter att byta arbetsplats inom Växjö kommun 2,3 3,5 3,

25 Utveckling och rörlighet Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 2. Jag får använda min kompetens i mitt arbete 3. Jag får den kompetensutveckling som jag behöver Påverkan 0, Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 5. Det finns goda möjligheter att byta arbetsplats inom Växjö kommun Prestation

26 Utveckling och rörlighet Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 25 Att medarbetarna är nöjda med sin egen utveckling i arbetet under det senaste året är en faktor som bidrar positivt till nöjdheten med sin arbetssituation. Övriga frågor har i nuläget ingen nämnbar påverkan på nöjdheten. Frågorna bör dock bevakas så att påverkan inte ökar, t.ex. om medarbetarna blir mindre nöjda med frågorna.

27 Utveckling och rörlighet Resultat per förvaltning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 26 Arb och Gymn Miljö/ Stadsbyggnad Komledn Kult/fri Omsförv SoB välf förv hälso Tekniska Totalt Antal Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina 4,3 4,5 4,3 3,9 4,1 4,4 4,4 4,3 4,2 4,4 arbetsuppgifter Jag får använda min kompetens i mitt arbete 4,2 4,2 4,2 3,7 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det 3,9 3,8 3,9 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 senaste året Jag får den kompetensutveckling som jag 3,6 3,4 3,8 3,2 3,8 3,6 3,5 3,8 3,6 3,5 behöver Det finns goda möjligheter att byta arbetsplats inom Växjö kommun 2,6 2,0 2,3 2,2 2,3 2,8 2,0 2,0 2,3 2,3 Värde lägre än 3,55 är markerade med rött. Värde högre än 3,85 är markerade med grönt.

28 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 27 Kommunikation En majoritet av medarbetarna (65%) anser att de får tillräckligt med information. Andelen medarbetare som anser att de får för lite information har minskat från 19% till 15%. Hur ser du på den mängd information du får? Är det För lite information 15% 19% Tillräckligt med information 57% 65% För mycket information Ingen åsikt 12% 14% 7% 9% 0% 20% 40% 60% 80%

29 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 28 Kommunikation Åtta av tio medarbetare tar själva ansvar för att söka den information som behövs i arbetet och sju av tio vet var de kan finna den information de behöver. Sex av tio anser att det finns bra informationsvägen medan en av tio inte instämmer i detta. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver i jobbet Medelvärde Ingen åsikt 4,1 1% Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete ,9 1% Jag anser att vi har bra informationsvägar ,6 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

30 Kommunikation Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 29 Medarbetarna anser i något högre grad i år att det finns bra informationsvägar jämfört med 2006 års resultat. Medelvärden Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver i jobbet Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Jag anser att vi har bra informationsvägar 3,6 3,9 4,

31 Kommunikation Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver i jobbet 2. Jag anser att vi har bra informationsvägar 3. Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Påverkan 0, Prestation

32 Kommunikation Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 31 Ingen av frågorna som gäller kommunikation har i nuläget någon nämnbar påverkan på nöjdheten. Frågorna bör dock bevakas så att påverkan inte ökar, t.ex. om medarbetarna blir mindre nöjda med frågorna.

33 Kommunikation Resultat per förvaltning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 32 Arb och Gymn Miljö/ Stadsbyggnad Komledn Kult/fri Omsförv SoB välf förv hälso Tekniska Totalt Antal Jag tar själv ansvar för att söka den information jag 4,1 4,2 4,4 3,9 4,6 4,1 4,1 4,3 3,9 4,1 behöver i jobbet Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för 4,0 4,0 4,0 3,6 4,2 3,9 3,9 4,2 3,7 3,9 mitt arbete Jag anser att vi har bra informationsvägar 3,8 3,6 3,7 3,3 4,0 3,6 3,6 4,0 3,3 3,6 Värde lägre än 3,55 är markerade med rött. Värde högre än 3,85 är markerade med grönt.

34 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 33 Likabehandling Åtta procent av medarbetarna tycker inte att alla på arbetsplatsen behandlas jämställt oavsett kön och sex procent tycket inte att de är jämställt med avseende på ålder. Observera att det är en hög andel som inte har någon åsikt i dessa frågor. På min arbetsplats...är det helt accepterat att vara föräldraledig Medelvärde Ingen åsikt 4,7 17%...behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning ,6 35%...behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning ,6 18%...behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund ,5 15%...behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder ,5 26%...behandlas alla jämlikt oavsett ålder ,3 7%...behandlas alla jämställt oavsett kön ,2 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

35 Likabehandling Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 34 Resultatet vad gäller likabehandling har förbättrats något sedan mätningen På min arbetsplats...är det helt accepterat att vara föräldraledig...behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning...behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning...behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund...behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder...behandlas alla jämlikt oavsett ålder...behandlas alla jämställt oavsett kön Medelvärden ,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,3 4,

36 Likabehandling Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 35 Påverkan 1 0, På min arbetsplats 1....behandlas alla jämställt oavsett kön 2....är det helt accepterat att vara föräldraledig 3....behandlas alla jämlikt oavsett ålder 4....behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund 5....behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning 6....behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder 7....behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning Prestation

37 Likabehandling Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 36 Ingen frågeställning som gäller likabehandling har i nuläget någon nämnbar påverkan på nöjdheten. Frågorna bör dock bevakas så att påverkan inte ökar, t.ex. om medarbetarna blir mindre nöjda med frågorna.

38 Likabehandling Resultat per förvaltning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 37 Arb och Gymn Miljö/ Stadsbyggnad Komledn Kult/fri Omsförv SoB välf förv hälso Tekniska Totalt Antal På min arbetsplats är det helt accepterat att vara 4,8 4,6 4,8 4,6 4,9 4,7 4,8 4,6 4,6 4,7 föräldraledig På min arbetsplats behandlas alla jämlikt oavsett sexuell 4,7 4,5 4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 4,6 4,4 4,6 läggning På min arbetsplats behandlas alla jämlikt oavsett religion, 4,6 4,4 4,5 4,3 4,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 trosuppfattning På min arbetsplats behandlas alla jämlikt oavsett etnisk 4,6 4,4 4,5 4,2 4,9 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 bakgrund På min arbetsplats behandlas alla jämlikt oavsett 4,6 4,4 4,3 4,3 4,6 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 funktionshinder På min arbetsplats behandlas alla jämlikt oavsett ålder 4,4 3,9 4,3 3,9 4,9 4,4 4,4 4,0 4,2 4,3 På min arbetsplats behandlas alla jämställt oavsett kön 4,3 3,9 4,2 3,8 4,9 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 Värde lägre än 3,55 är markerade med rött. Värde högre än 3,85 är markerade med grönt.

39 Trygghet Kränkande särbehandling/mobbning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 38 Sju procent av medarbetarna (nio procent 2006) uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för kränkande särbehandling/ mobbning på sin arbetsplats. Dessa personer uppger främst att de blivit utsatta för oönskade skämt och otrevliga kommentarer. Jag upplever att jag vid återkommande tillfällen blivit * utfrusen 27% utsatt för oönskade skämt och otrevliga kommentarer 40% undanhållen information som jag behöver för att lösa mina arbetsuppgifter 24% Annat 34% 0% 20% 40% 60% * Andel av de som uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbing på sin arbetsplats. Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

40 Trygghet Kränkande särbehandling/mobbning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid procent av medarbetarna har tagit upp dessa problem med någon, motsvarande andel var 62 procent år Drygt hälften har pratat med sin chef och en av fem har pratat med en facklig representant. 53 procent upplever att situationen har förbättrats. Har du tagit upp detta med någon av följande? * Chef 55% Facklig representant 20% Kommunhälsan 12% Annan 28% Nej, har ej tagit upp det med någon av ovanstående 23% 0% 20% 40% 60% * Andel av de som uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbing på sin arbetsplats. Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

41 Trygghet Sexuella trakasserier En procent av medarbetarna (35 personer) uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats, vilket är en lika stor andel som Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid procent av medarbetarna har tagit upp detta med någon, 35 procent procent upplever att situationen har förbättrats. Har du tagit upp detta med någon av följande? * Chef 37% Facklig representant 14% Kommunhälsan 0% Annan 20% Nej, har ej tagit upp det med någon av ovanstående 51% 0% 20% 40% 60% * Andel av de som uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

42 Trygghet Hot och våld Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid procent av medarbetarna (16 procent 2006) uppger att de under det senaste året varit utsatt för hot i arbetet och 12 procent (12 procent 2006) uppger att de varit utsatta för våld. 52 procent av dem som blivit utsatta för hot eller våld uppger att de rapporterat detta i en incidentrapport. 72 procent av dem uppger att det på deras arbetsplats fanns en handlingsplan för sådana situationer. Har du under det senaste året varit utsatt för hot i arbetet? 15% Ja Nej Har du under det senaste året varit utsatt för våld i arbetet? 12% Ja Nej 85% 88%

43 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 42 Medarbetarskap Se kommentarer på sidan 44. Medelvärde Ingen åsikt Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål ,1 4% I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra ,1 2% Målen för arbetet är klart uttalade ,9 3% I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål ,9 3% Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter ,9 3% I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter ,9 3% I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen ,8 6% Våra arbetsplatsträffar/personalkonferenser fungerar bra ,7 3% Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt ,7 6% Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete ,6 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

44 Medarbetarskap Jämförelser över tid Se kommentarer på sidan 44. Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Målen för arbetet är klart uttalade I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen Våra arbetsplatsträffar/personalkonferenser fungerar bra Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Medelvärden ,1 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid

45 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 44 Medarbetarskap Tre av fyra medarbetare instämmer i att de är delaktiga i att ta fram arbetsgruppens mål och att de i arbetsgruppen gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter till varandra. Drygt hälften uppger att medarbetarna ger återkoppling på varandras arbete medan en något större andel, sex av tio, anser att om konflikter uppstår så hanterar medarbetarna dem på ett bra sätt. Resultaten för frågeområdet ligger på ungefär samma nivå som vid mätningen för tre år sedan. Tendensen är dock att medarbetarna i år är något mer nöjda än 2006.

46 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål 2. Målen för arbetet är klart uttalade 3. Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter Påverkan 0, I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål 5. Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 6. I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter 7. Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete 8. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen Prestation 10. Våra arbetsplatsträffar/ personalkonferenser fungerar bra

47 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 46 Ingen av frågorna inom området Medarbetarskap har i nuläget någon nämnbar påverkan på nöjdheten. Frågorna bör dock bevakas så att påverkan inte ökar, t.ex. om medarbetarna blir mindre nöjda med frågorna.

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Mars 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB Sid 1 Disposition Resultat och sammanfattning sid 3 Fakta om undersökningen sid 4 NMI Nöjd Medarbetar Index sid 7 Mål, styrning och resultatinriktning

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer