Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009"

Transkript

1 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB

2 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering 3 Fakta om undersökningen 4 NMI Nöjd Medarbetar Index 6 Ett hållbart arbetsliv 13 Utveckling och rörlighet 22 Kommunikation 27 Likabehandling 33 Trygghet 38 Medarbetarskap 42 Ledarskap 48 Medarbetarsamtal 54 Lön 59 Helhetsbild 62 Identifiering av riskgrupper 68 Jämförelser mellan grupper 70 Bilaga

3 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 2 Sammanfattning Medarbetarna inom Växjö kommun är generellt sett mer nöjda idag jämfört med 2006 års mätning Medarbetarindex har ökat från 3,68 till 3,85. Fler än sju av tio medarbetare är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Störst förbättringar har skett vad gäller medarbetarsamtal och lönefrågor. Bättre medarbetarsamtal En klart högre andel är i år nöjda med sitt medarbetarsamtal. Man har i betydligt högre utsträckning tagit fram handlingsplaner och individuella mål. Mindre stress Andelen medarbetare som ofta är stressade är lägre än vid mätningen Dock är det 46 procent av medarbetarna som känner negativ stress någon gång per vecka eller oftare. Många anser att arbetsbelastningen är för hög och har svårt att påverka sin arbetssituation Endast drygt hälften av medarbetarna anser att arbetsmängden är lagom och en ännu lägre andel anser att de kan påverka sin arbetssituation. Detta är faktorer som i hög grad påverkar den totala nöjdheten med arbetssituationen. Mer nöjda med chefen i år Tre av fyra medarbetare är i år som helhet nöjda med sin närmaste chef. Samtliga frågor som gäller ledarskap har förbättrats sedan föregående mätning. Ett större deltagande vid medarbetarundersökningen i år 80 procent av medarbetarna har deltagit i medarbetarundersökningen i år, motsvarande andel var 77 procent 2006.

4 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 3 Åtgärdsprioritering De frågor som har störst inverkan på medarbetarnas helhetsuppfattning om sin arbetssituation klassas in som prioriterade förbättringsområden alternativt områden att säkerställa fortsatt positiv inställning. Prioriterade förbättringsområden Jag kan påverka min arbetssituation Jag har lagom arbetsmängd Fortsätt prestera bra Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag känner motivation i mitt arbete Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året Jag har en bra psykisk arbetsmiljö Jag upplever att jag mår bra på arbetet Jag känner yrkesstolthet

5 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte CMA Centrum för Marknadsanalys har på uppdrag av Växjö kommun för andra gången genomfört en attitydundersökning hos kommunens medarbetare. Undersökningen är ett led i Växjö kommuns personalprogram och syftar till att få en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation. Resultaten från rapporten indikerar vad som fungerar bra i verksamheten och var det finns utrymme för förbättringsåtgärder. Resultaten jämförs även med resultaten från 2006 års undersökning. Enkät Enkäten består av tolv frågeområden: ett hållbart arbetsliv, utveckling och rörlighet, kommunikation, likabehandling, trygghet, medarbetarskap, ledarskap, medarbetarsamtal, lön, helhetsbild, uppföljning av resultat från mätningen 2006 samt bakgrundsfrågor. Genomförande Undersökningen har genomförts under januarimars 2009 av CMA Centrum för Marknadsanalys AB, se för mer information. Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson och Josefin Linebäck. Analysen har genomförts av Åsa Näsman. Kontaktperson på Växjö kommun: Cathrine Rönnmark. Rapportering Rapporteringen består av: Huvudrapport med resultat för samtliga svarande inom Växjö kommun. Förvaltningsrapporter. Separata arbetsplatsrapporter och chefsprofiler förutsatt att antalet svar är tillräckligt stort (minst fem svarande).

6 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 5 Fakta om undersökningen Metod Webbenkät utskickad till medarbetare samt postal enkät utskickad till 511 medarbetare. Tre påminnelser skickades ut till dem som skulle besvara enkäten på webben. Datainsamlingen genomfördes 19 januari till 15 februari Uppnådd svarsfrekvens: Totalt i undersökningen: 80 procent (6 450 utskick och svar) (Svarsfrekvens 2006: 77 procent) Totalt antal inkomna svar Svarsfrekvens totalt Växjö kommun totalt % Miljö- och hälsoskyddskontoret % Stadsbyggnadskontoret % Kommunledningsförvaltningen % Gymnasieförvaltningen % Arbete och välfärd % Kultur- och fritidsförvaltningen % Skol- och barnomsorgsförvaltningen % Tekniska förvaltningen % Omsorgsförvaltningen %

7 NMI Nöjd Medarbetar Index Modell NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio index. Varje index har lika stor påverkan på NMI. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 6 Ett hållbart arbetsliv Utveckling och rörlighet Kommunikation Likabehandling Medarbetarskap NMI Ledarskap Medarbetarsamtal Lön Helhetsbild

8 NMI Nöjd Medarbetar Index Resultat NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio index. Varje index har lika stor påverkan på NMI. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 7 Ett hållbart arbetsliv 3,8 Utveckling och rörlighet 3,8 Kommunikation 3,9 Likabehandling 4,4 Medarbetarskap 3,8 NMI 3,85 Ledarskap 3,9 Medarbetarsamtal 3,9 Lön 3,3 Helhetsbild 3,9

9 NMI Nöjd Medarbetar Index Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 8 Det totala NMI-värdet har förbättrats med 17 punkter sedan 2006, från 3,68 till 3,85. Samtliga delindex har även de förbättrats. Störst förändring har skett för frågeområdena medarbetarsamtal och lön. Medelvärden NMI 3,85 Likabehandling 4,4 Medarbetarsamtal Ledarskap Kommunikation Helhetsbild Medarbetarskap Utveckling och rörlighet Ett hållbart arbetsliv Lön 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,

10 NMI Nöjd Medarbetar Index Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 9 Påverkan 1 0, Ett hållbart arbetsliv 2. Utveckling och rörlighet 3. Kommunikation 4. Likabehandling 5. Medarbetarskap 6. Ledarskap 7. Medarbetarsamtal 8. Lön Prestation

11 NMI Nöjd Medarbetar Index Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 10 Åtgärden visar att de flesta delindex har hög eller relativt hög påverkan på hur individen ser på sin arbetssituation. Delindex Ett hållbart arbetsliv är det område som har störst betydelse för hur nöjd medarbetaren är med sin arbetssituation. Utveckling och rörlighet, Medarbetarskap, Ledarskap och Medarbetarsamtal är också delindex som påverkar i relativt hög utsträckning. Delindex Kommunikation, Likabehandling och Lön har i nuläget ingen avgörande inverkan på nöjdheten. Det kan dock finnas ingående frågor som påverkar mycket, se under respektive delområde i rapporten.

12 NMI Nöjd Medarbetar Index Jämförelse med andra verksamheter Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 11 Vid jämförelse med andra av CMA undersökta verksamheter står sig Växjö kommuns NMIresultat bra. Växjö kommuns resultat ligger på en något högre nivå än det genomsnittliga NMIvärdet för kommuner. Genomsnitt privat sektor 2008/2009 Genomsnitt offentlig sektor 2008/2009 Genomsnitt Sveriges kommuner 2008/2009 Svenska folket ,94 3,73 3,72 3,82 Växjö kommun 3,

13 NMI Nöjd Medarbetar Index Resultat per förvaltning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 12 Stadsbyggnad är den förvaltning som uppvisar det högsta NMI-värdet (3,97). Flera andra förvaltningar ligger också på höga nivåer. Lägst ligger Kultur och fritid (3,60) samt Tekniska förvaltningen (3,66). Arb och Gymn Miljö/ Stadsbyggnad Komledn Kult/fri Omsförv SoB välf förv hälso Tekniska Totalt Antal NMI 3,89 3,78 3,87 3,60 3,88 3,89 3,86 3,97 3,66 3,85 Likabehandling 4,5 4,2 4,4 4,1 4,9 4,5 4,5 4,3 4,3 4,4 Medarbetarsamtal 3,9 3,9 3,7 3,8 3,5 4,0 3,9 3,8 3,6 3,9 Ledarskap 4,1 3,8 3,8 3,6 - * 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 Kommunikation 3,9 3,9 4,0 3,6 4,3 3,9 3,9 4,1 3,6 3,9 Helhetsbild 4,0 3,8 4,1 3,6 4,1 3,9 3,8 4,2 4,0 3,9 Medarbetarskap 3,9 3,6 3,7 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9 3,7 3,8 Utveckling och rörlighet 3,8 3,7 3,8 3,4 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 Ett hållbart arbetsliv 3,8 3,8 4,0 3,7 3,9 3,8 3,7 4,0 3,8 3,8 Lön 3,0 3,3 3,3 3,1 2,6 3,3 3,4 3,7 2,5 3,3 * Andelen som besvarat ledarskapsfrågorna är mycket låg varför de har tagits bort från resultatredovisningen. Index lägre än 3,55 är markerade med rött. Index högre än 3,85 är markerade med grönt.

14 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 13 Ett hållbart arbetsliv I stort sett samtliga medarbetare känner att de gör ett bra jobb. De allra flesta trivs även med sina arbetsuppgifter. Åtta av tio känner motivation i sitt arbete. Nästan två av tio medarbetare är missnöjda med den arbetsmängd de har. Jag känner att jag gör ett bra jobb Medelvärde Ingen åsikt 4,6 0% Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,3 0% Jag känner motivation i mitt arbete ,1 0% Jag har lagom arbetsmängd ,5 1% Jag kan påverka mina arbetstider ,3 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

15 Ett hållbart arbetsliv Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 14 Resultaten för frågorna som gäller ett hållbart arbetsliv är i stort sett oförändrade sedan mätningen Medelvärden Jag känner att jag gör ett bra jobb Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag känner motivation i mitt arbete 4,3 4,1 4,6 Jag har lagom arbetsmängd Jag kan påverka mina arbetstider 3,3 3,

16 Ett hållbart arbetsliv Stress Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 15 Andelen medarbetare som ofta är stressade är i år lägre än år Det är dock fortfarande en stor andel medarbetare som känner negativ stress någon gång per vecka eller oftare (46%). Händer det ofta att du upplever stress på jobbet som påverkar dig negativt? Dagligen 13% 18% Någon gång/vecka Någon gång/månad 33% 35% 31% 29% Någon gång/år 19% 16% Aldrig 3% 3% 0% 20% 40%

17 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 16 Ett hållbart arbetsliv En av fyra medarbetare anser inte att det finns tid för återhämtning efter stressiga perioder på jobbet. En nästan lika stor andel känner inte heller att de kan påverka sin arbetssituation. Två av tre medarbetare har en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid Medelvärde Ingen åsikt 3,8 1% Jag kan påverka min arbetssituation ,2 1% Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet ,2 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

18 Ett hållbart arbetsliv Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 17 Medarbetarna känner i högre utsträckning i år att de har en bra balans mellan arbete, familj och fritid och att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress, jämfört med Medelvärden Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 3,8 Jag kan påverka min arbetssituation Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 3,2 3,

19 Ett hållbart arbetsliv Friskvård 62 procent av medarbetarna har tagit del av någon friskvårdsaktivitet som arbetsgivaren erbjudit under Hälsans år procent av de medarbetare som tagit del av Växjö kommun friskvårdssatsning uppger att den har gjort att de motionerar mer än tidigare. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 18 Av de som inte tagit del av någon friskvårdsaktivitet uppger fyra av tio att de redan tränar. En av fyra uppger att de inte har tid att ta del av detta. Av vilken anledning har du inte tagit del av de friskvårdsaktiviteter som erbjudits? Tränar redan 37% Tidsbrist 24% Inte intresserad 15% Inget som passar Dålig information Ej blivit erbjuden Annat 11% 11% 11% 14% 0% 20% 40% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

20 Ett hållbart arbetsliv Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid Jag känner att jag gör ett bra jobb 2. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 3. Jag har lagom arbetsmängd 4. Jag känner motivation i mitt arbete 5. Jag kan påverka mina arbetstider Påverkan 0, Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 7. Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 8. Jag kan påverka min arbetssituation Prestation

21 Ett hållbart arbetsliv Åtgärdsmatris Åtgärdsmatrisen visar att frågorna inom detta område har en relativt hög påverkan på hur individen ser på sin arbetssituation. Att medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och känner motivation i arbetet är faktorer som bidrar positivt till nöjdheten med sin arbetssituation. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 20 Att medarbetarna kan påverka sin arbetssituation och även till viss del att medarbetarna har lagom arbetsmängd är viktiga faktorer som har ett svagare resultat. Övriga frågor har i nuläget ingen nämnbar påverkan på nöjdheten. Frågorna bör dock bevakas så att påverkan inte ökar, t.ex. om medarbetarna blir mindre nöjda med frågorna.

22 Ett hållbart arbetsliv Resultat per förvaltning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 21 Arb och Gymn Miljö/ Stadsbyggnad Komledn Kult/fri Omsförv SoB välf förv hälso Tekniska Totalt Antal Jag känner att jag gör ett bra jobb 4,5 4,6 4,6 4,5 4,4 4,6 4,6 4,5 4,5 4,6 Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4,4 4,3 4,4 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 Jag känner motivation i mitt arbete 4,2 4,2 4,3 3,9 3,7 4,1 4,2 4,1 4,0 4,1 Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 3,6 3,7 3,9 3,7 4,3 3,9 3,8 3,9 4,0 3,8 Jag har lagom arbetsmängd 3,3 3,5 3,5 3,4 2,9 3,7 3,3 3,8 3,7 3,5 Jag kan påverka mina arbetstider Jag kan påverka min arbetssituation Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 3,9 3,4 4,1 3,5 4,8 3,3 3,1 4,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,2 3,6 3,3 3,1 3,6 3,3 3,2 3,1 3,3 3,5 3,3 3,2 3,4 3,0 3,7 3,4 3,2 Värde lägre än 3,55 är markerade med rött. Värde högre än 3,85 är markerade med grönt.

23 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 22 Utveckling och rörlighet Medarbetarna anser i låg grad att det finns goda möjligheter att byta arbetsplats inom Växjö kommun. Hela 35 procent av medarbetarna har dock inte kunnat ta ställning i denna fråga. De flesta medarbetare tycker själva att de har den kompetens som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och att kompetensen används i arbetet. Två av tre medarbetare är nöjda med sin utveckling under det senaste året och drygt hälften tycker att de får den kompetensutveckling de behöver. Medelvärde Ingen åsikt Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter ,4 0% Jag får använda min kompetens i mitt arbete ,2 0% Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året ,8 2% Jag får den kompetensutveckling som jag behöver ,5 2% Det finns goda möjligheter att byta arbetsplats inom Växjö kommun ,3 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

24 Utveckling och rörlighet Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 23 Resultatet för Utveckling och rörlighet är i stort sett detsamma som år Medarbetarna är idag något mer nöjda med sin utveckling i arbetet under det senaste året. Medelvärden Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Jag får använda min kompetens i mitt arbete 4,2 4,4 Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året Jag får den kompetensutveckling som jag behöver Det finns goda möjligheter att byta arbetsplats inom Växjö kommun 2,3 3,5 3,

25 Utveckling och rörlighet Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 2. Jag får använda min kompetens i mitt arbete 3. Jag får den kompetensutveckling som jag behöver Påverkan 0, Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 5. Det finns goda möjligheter att byta arbetsplats inom Växjö kommun Prestation

26 Utveckling och rörlighet Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 25 Att medarbetarna är nöjda med sin egen utveckling i arbetet under det senaste året är en faktor som bidrar positivt till nöjdheten med sin arbetssituation. Övriga frågor har i nuläget ingen nämnbar påverkan på nöjdheten. Frågorna bör dock bevakas så att påverkan inte ökar, t.ex. om medarbetarna blir mindre nöjda med frågorna.

27 Utveckling och rörlighet Resultat per förvaltning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 26 Arb och Gymn Miljö/ Stadsbyggnad Komledn Kult/fri Omsförv SoB välf förv hälso Tekniska Totalt Antal Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina 4,3 4,5 4,3 3,9 4,1 4,4 4,4 4,3 4,2 4,4 arbetsuppgifter Jag får använda min kompetens i mitt arbete 4,2 4,2 4,2 3,7 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det 3,9 3,8 3,9 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 senaste året Jag får den kompetensutveckling som jag 3,6 3,4 3,8 3,2 3,8 3,6 3,5 3,8 3,6 3,5 behöver Det finns goda möjligheter att byta arbetsplats inom Växjö kommun 2,6 2,0 2,3 2,2 2,3 2,8 2,0 2,0 2,3 2,3 Värde lägre än 3,55 är markerade med rött. Värde högre än 3,85 är markerade med grönt.

28 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 27 Kommunikation En majoritet av medarbetarna (65%) anser att de får tillräckligt med information. Andelen medarbetare som anser att de får för lite information har minskat från 19% till 15%. Hur ser du på den mängd information du får? Är det För lite information 15% 19% Tillräckligt med information 57% 65% För mycket information Ingen åsikt 12% 14% 7% 9% 0% 20% 40% 60% 80%

29 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 28 Kommunikation Åtta av tio medarbetare tar själva ansvar för att söka den information som behövs i arbetet och sju av tio vet var de kan finna den information de behöver. Sex av tio anser att det finns bra informationsvägen medan en av tio inte instämmer i detta. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver i jobbet Medelvärde Ingen åsikt 4,1 1% Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete ,9 1% Jag anser att vi har bra informationsvägar ,6 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

30 Kommunikation Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 29 Medarbetarna anser i något högre grad i år att det finns bra informationsvägar jämfört med 2006 års resultat. Medelvärden Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver i jobbet Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Jag anser att vi har bra informationsvägar 3,6 3,9 4,

31 Kommunikation Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver i jobbet 2. Jag anser att vi har bra informationsvägar 3. Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Påverkan 0, Prestation

32 Kommunikation Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 31 Ingen av frågorna som gäller kommunikation har i nuläget någon nämnbar påverkan på nöjdheten. Frågorna bör dock bevakas så att påverkan inte ökar, t.ex. om medarbetarna blir mindre nöjda med frågorna.

33 Kommunikation Resultat per förvaltning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 32 Arb och Gymn Miljö/ Stadsbyggnad Komledn Kult/fri Omsförv SoB välf förv hälso Tekniska Totalt Antal Jag tar själv ansvar för att söka den information jag 4,1 4,2 4,4 3,9 4,6 4,1 4,1 4,3 3,9 4,1 behöver i jobbet Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för 4,0 4,0 4,0 3,6 4,2 3,9 3,9 4,2 3,7 3,9 mitt arbete Jag anser att vi har bra informationsvägar 3,8 3,6 3,7 3,3 4,0 3,6 3,6 4,0 3,3 3,6 Värde lägre än 3,55 är markerade med rött. Värde högre än 3,85 är markerade med grönt.

34 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 33 Likabehandling Åtta procent av medarbetarna tycker inte att alla på arbetsplatsen behandlas jämställt oavsett kön och sex procent tycket inte att de är jämställt med avseende på ålder. Observera att det är en hög andel som inte har någon åsikt i dessa frågor. På min arbetsplats...är det helt accepterat att vara föräldraledig Medelvärde Ingen åsikt 4,7 17%...behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning ,6 35%...behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning ,6 18%...behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund ,5 15%...behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder ,5 26%...behandlas alla jämlikt oavsett ålder ,3 7%...behandlas alla jämställt oavsett kön ,2 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

35 Likabehandling Jämförelser över tid Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 34 Resultatet vad gäller likabehandling har förbättrats något sedan mätningen På min arbetsplats...är det helt accepterat att vara föräldraledig...behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning...behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning...behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund...behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder...behandlas alla jämlikt oavsett ålder...behandlas alla jämställt oavsett kön Medelvärden ,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,3 4,

36 Likabehandling Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 35 Påverkan 1 0, På min arbetsplats 1....behandlas alla jämställt oavsett kön 2....är det helt accepterat att vara föräldraledig 3....behandlas alla jämlikt oavsett ålder 4....behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund 5....behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning 6....behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder 7....behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning Prestation

37 Likabehandling Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 36 Ingen frågeställning som gäller likabehandling har i nuläget någon nämnbar påverkan på nöjdheten. Frågorna bör dock bevakas så att påverkan inte ökar, t.ex. om medarbetarna blir mindre nöjda med frågorna.

38 Likabehandling Resultat per förvaltning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 37 Arb och Gymn Miljö/ Stadsbyggnad Komledn Kult/fri Omsförv SoB välf förv hälso Tekniska Totalt Antal På min arbetsplats är det helt accepterat att vara 4,8 4,6 4,8 4,6 4,9 4,7 4,8 4,6 4,6 4,7 föräldraledig På min arbetsplats behandlas alla jämlikt oavsett sexuell 4,7 4,5 4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 4,6 4,4 4,6 läggning På min arbetsplats behandlas alla jämlikt oavsett religion, 4,6 4,4 4,5 4,3 4,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 trosuppfattning På min arbetsplats behandlas alla jämlikt oavsett etnisk 4,6 4,4 4,5 4,2 4,9 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 bakgrund På min arbetsplats behandlas alla jämlikt oavsett 4,6 4,4 4,3 4,3 4,6 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 funktionshinder På min arbetsplats behandlas alla jämlikt oavsett ålder 4,4 3,9 4,3 3,9 4,9 4,4 4,4 4,0 4,2 4,3 På min arbetsplats behandlas alla jämställt oavsett kön 4,3 3,9 4,2 3,8 4,9 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 Värde lägre än 3,55 är markerade med rött. Värde högre än 3,85 är markerade med grönt.

39 Trygghet Kränkande särbehandling/mobbning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 38 Sju procent av medarbetarna (nio procent 2006) uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för kränkande särbehandling/ mobbning på sin arbetsplats. Dessa personer uppger främst att de blivit utsatta för oönskade skämt och otrevliga kommentarer. Jag upplever att jag vid återkommande tillfällen blivit * utfrusen 27% utsatt för oönskade skämt och otrevliga kommentarer 40% undanhållen information som jag behöver för att lösa mina arbetsuppgifter 24% Annat 34% 0% 20% 40% 60% * Andel av de som uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbing på sin arbetsplats. Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

40 Trygghet Kränkande särbehandling/mobbning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid procent av medarbetarna har tagit upp dessa problem med någon, motsvarande andel var 62 procent år Drygt hälften har pratat med sin chef och en av fem har pratat med en facklig representant. 53 procent upplever att situationen har förbättrats. Har du tagit upp detta med någon av följande? * Chef 55% Facklig representant 20% Kommunhälsan 12% Annan 28% Nej, har ej tagit upp det med någon av ovanstående 23% 0% 20% 40% 60% * Andel av de som uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbing på sin arbetsplats. Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

41 Trygghet Sexuella trakasserier En procent av medarbetarna (35 personer) uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats, vilket är en lika stor andel som Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid procent av medarbetarna har tagit upp detta med någon, 35 procent procent upplever att situationen har förbättrats. Har du tagit upp detta med någon av följande? * Chef 37% Facklig representant 14% Kommunhälsan 0% Annan 20% Nej, har ej tagit upp det med någon av ovanstående 51% 0% 20% 40% 60% * Andel av de som uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

42 Trygghet Hot och våld Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid procent av medarbetarna (16 procent 2006) uppger att de under det senaste året varit utsatt för hot i arbetet och 12 procent (12 procent 2006) uppger att de varit utsatta för våld. 52 procent av dem som blivit utsatta för hot eller våld uppger att de rapporterat detta i en incidentrapport. 72 procent av dem uppger att det på deras arbetsplats fanns en handlingsplan för sådana situationer. Har du under det senaste året varit utsatt för hot i arbetet? 15% Ja Nej Har du under det senaste året varit utsatt för våld i arbetet? 12% Ja Nej 85% 88%

43 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 42 Medarbetarskap Se kommentarer på sidan 44. Medelvärde Ingen åsikt Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål ,1 4% I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra ,1 2% Målen för arbetet är klart uttalade ,9 3% I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål ,9 3% Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter ,9 3% I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter ,9 3% I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen ,8 6% Våra arbetsplatsträffar/personalkonferenser fungerar bra ,7 3% Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt ,7 6% Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete ,6 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

44 Medarbetarskap Jämförelser över tid Se kommentarer på sidan 44. Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Målen för arbetet är klart uttalade I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen Våra arbetsplatsträffar/personalkonferenser fungerar bra Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Medelvärden ,1 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid

45 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 44 Medarbetarskap Tre av fyra medarbetare instämmer i att de är delaktiga i att ta fram arbetsgruppens mål och att de i arbetsgruppen gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter till varandra. Drygt hälften uppger att medarbetarna ger återkoppling på varandras arbete medan en något större andel, sex av tio, anser att om konflikter uppstår så hanterar medarbetarna dem på ett bra sätt. Resultaten för frågeområdet ligger på ungefär samma nivå som vid mätningen för tre år sedan. Tendensen är dock att medarbetarna i år är något mer nöjda än 2006.

46 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål 2. Målen för arbetet är klart uttalade 3. Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter Påverkan 0, I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål 5. Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 6. I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter 7. Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete 8. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen Prestation 10. Våra arbetsplatsträffar/ personalkonferenser fungerar bra

47 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 46 Ingen av frågorna inom området Medarbetarskap har i nuläget någon nämnbar påverkan på nöjdheten. Frågorna bör dock bevakas så att påverkan inte ökar, t.ex. om medarbetarna blir mindre nöjda med frågorna.

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Rapport från Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet juni 2013 Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat När betygen delades ut vid terminsslutet då sattes

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer