Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014"

Transkript

1 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser görs med en tidigare undersökningar som SKOP genomförde i Landstinget i Blekinge åren 2010 och Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S11DEC14 och S12DEC14. Ansvarig för undersökningen åt Landstinget Blekinge är Oscar Hultåker, Daniel Sandström och Birgitta Hultåker. SKOP, Hagagatan 1, Stockholm, telefon , e-post skop@skop.se

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Nöjd Medarbetar-index 5 Arbetsinnehåll 11 Delaktighet 13 Arbetsbelastning 15 Kompetens 17 Arbetskamrater 19 Närmaste chef 21 Mål 24 Arbetsmiljö 26 Information 28 Hot och våld 36 Kränkning och diskriminering mm 39 Patienten i centrum 43 Specialfrågor till chefer 44 Faktorer för analys av NMI 48 Prioriteringsmatris 53 Tidigare medarbetarundersökningar 55 Hela modellen 57 Oro för arbetslöshet 59 Lojalitet 60 Öppna jämförelser 61 Tabellbilaga 63 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har medarbetare besvarat frågor om arbetsklimatet hos Landstinget Blekinge. SKOP har beräknat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. För alla Landstinget Blekinge medarbetare är NMI i genomsnitt 76. Det är högre än genomsnittet för andra landsting och kommuner. Nöjd Medarbetar-index ligger på en hög nivå i alla förvaltningar. Totalt fick alla medarbetare ange om de instämmer i eller tar avstånd från ett stort antal påståenden om arbetsklimatet i Landstinget Blekinge. Cheferna fick dessutom ta ställning till ytterligare åtta påståenden om chefsrollen och dess utövande. Utöver dessa påståenden besvarade medarbetarna nio påståenden vars resultat används för öppna jämförelser mellan kommuner och landsting i Sverige. En prioriteringsmatris visar vilka faktorer som det är viktigast att förbättra för att Landstinget Blekinge skall få nöjdare medarbetare. Landstinget bör bl.a. satsa mer på förhållanden under rubriken Arbetsbelastning så att - Min arbetsbelastning är inte för hög - På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid - På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver Även de förhållanden som mäts med påståenden under rubriken Arbetsmiljö bör prioriteras så att - På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete - Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete - Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt - På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön - Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete - Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats Många betyg har förbättrats sedan förra undersökningen För att Landstinget Blekinge skall få full valuta för den nu genomförda medarbetarundersökningen är det viktigt att resultaten följs upp ute i de olika organisatoriska enheterna. 3

4 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret utarbetades av SKOP i samarbete med Landstinget Blekinge. Alla frågor har fasta svarsalternativ. Datainsamlingsmetod Samtliga medarbetare fick besvara en webbenkät med sex påminnelser. Datainsamlingsperiod Datainsamlingen skedde mellan den 5 och 27 november Datainsamlingen avslutades i december samma år. Svarsfrekvens och bortfall Totalt ingick medarbetare i undersökningen. Av dem har totalt personer besvarat undersökningens frågor, vilket ger en svarsfrekvens om 72 procent. Förvaltning Andel svar Antal i registret Blekingesjukhuset Folkhögskolan Folktandvård Landstingsdirektörens stab Landstingsservice Offentlig primärvård Psykiatri och Habilitering Samverkansnämnden i Blekinge Chefer grupp A Resultatredovisning I denna rapport redovisas svaren för hela Landstinget Blekinge. I resultatredovisningen har svaren poststratifierats (viktats) så att varje organisatorisk enhet har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av samtliga medarbetare i Landstinget Blekinge. 4

5 Nöjd Medarbetar-index NMI SKOP har för Landstinget Blekinge utvecklat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som bygger på svaren från fyra frågor. Nöjd Medarbetar-index varierar mellan 0 och 100, där 0 är mest missnöjd och 100 mest nöjd. Målet är att få så högt Nöjd Medarbetar-index som möjligt. NMI är 76 bland alla landstingets medarbetare Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index (NMI) är 76 bland alla anställda medarbetare hos Landstinget Blekinge, en ökning med en enhet sedan undersökningen år 2012 och med två enheter sedan 2010; Tabell 1. Nöjd Medarbetar-index (NMI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare Medel NMI Chefer (81) har i genomsnitt ett högre NMI än övriga medarbetare (76) i Landstinget Blekinge, men det är stor skillnad mellan olika grupper av chefer Tabell 1. Mest nöjda är chefer på den högsta nivån A (genomsnitt=87), följda av cheferna på den lägsta nivån C (genomsnitt=82) Minst nöjda är cheferna på mellannivån B (genomsnitt=78). Cheferna har sedan år 2010 successivt blivit allt mer nöjda hos Landstinget Blekinge. 5

6 Nöjd Medarbetar-index (NMI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla chefer Chefer A Chefer B Chefer C Medel NMI År 2010 År 2012 År 2014 Nöjd Medarbetar-index (NMI) - Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla medarbetare Kvinnor Män 45 år eller yngre år år eller äldre 80 Medel NMI De kvinnliga medarbetarna (77) är i Landstinget Blekinge i genomsnitt något mer nöjda än de manliga (74). Nöjd Medarbetar-index är i genomsnitt högre bland de äldre medarbetarna än bland de yngre. Den nöjdaste åldersgruppen är medarbetare över 55 år (genomsnitt=80). Minst nöjda är medarbetare i åldersgruppen 45 år eller yngre (genomsnitt=74). 6

7 Delbetyg Nöjd-index bygger på fyra delfrågor mellan 0 och 100 som vägs samman till Nöjd Medarbetar-index (NMI): - Övergripande betyg: Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? - Motsvarar förväntningarna: Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? - Jämförelse med det perfekta arbetet: Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete? - Jämförelse med möjliga arbeten: Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Nöjd Medarbetar-index (NMI) och delfrågor Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Nöjd Medarbetar-index (NMI) Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant (perfekt) arbete? Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Medelbetyg År 2010 År 2012 År Det övergripande genomsnittsbetyget på det nuvarande arbetet är igenomsnitt 82 bland Landstinget Blekinge samtliga anställda; Tabell 2. Bland samtliga anställda är genomsnittsbetyget 80 för hur väl det nuvarande arbetet motsvarar 7

8 förväntningarna; Tabell 3. De lägsta genomsnittsbetygen bland alla anställda 2014 får jämförelsen med andra arbeten som intervjupersonerna kan få (71) och jämförelsen med det helt perfekta arbetet (71). Samtliga delbetyg har successivt ökat sedan år 2010; Tabell 2-5. Rangordningen mellan delfrågorna följer ett mönster som är vanligt för Nöjd Medarbetar-index. Jämförelse med andra SKOP genomför regelbundet undersökningar av Nöjd Medarbetar bland ett slumpmässigt urval av alla svenskar. Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index (NMI) för Landstinget i Blekinge är (76), vilket är fyra enheter högre än genomsnittet för samtliga kommun- och landstingsanställda i Sverige (72). Landstinget i Blekinge ligger också högre än det genomsnittliga NMI bland alla Sveriges anställda (72) och bland anställda utanför storstadsområdena (72). Nöjd Medarbetar-index - Jämförelse mellan landstinget och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla anställda i Blekinge Läns Landsting 76 Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda 72 Alla anställda utanför storstadsområdena 72 Alla Sveriges anställda 72 Medel NMI Målsättningar för Nöjd Medarbetar-index SKOP rekommenderar att landsting och kommuner har dubbla mål för Nöjd Medarbetar-index. Dels att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt dels att minimera andelen missnöjda medarbetare. De som är missnöjda kan ha särskilda behov som inte tillgodoses, men de är också dåliga ambassadörer för sin arbetsgivare när de berättar för sin omgivning att de är missnöjda. 8

9 De som har ett Nöjd Medarbetar-index under 46 är missnöjda, de som har ett Nöjd Medarbetar-index över 56 är nöjda. Ett Nöjd Medarbetar-index mellan 46 och 55 är varken nöjda eller missnöjda. 87 procent av landstingets medarbetare är nöjda De flesta medarbetarna i Landstinget Blekinge (87 procent) är nöjda och har ett NMI över 55, en förbättring med en procentenhet sedan undersökningen år 2012 och med tre enheter sedan Tabell Nöjd Medarbetar-index (NMI) - samtliga anställda Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Extremt nöjd År 2010 År 2012 År Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Nöjd Medarbetar-index (NMI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Extremt nöjd De som inte är chefer 2014 Chefer

10 En majoritet (61 procent) har i år ett högt NMI över 75, de är ganska nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda. En av tre (33 procent) är mycket eller extremt nöjd med ett NMI över procent missnöjda medarbetare i landstinget Färre än var tionde medarbetare (7 procent) är missnöjd och har ett NMI under 46. Den andelen har successivt minskat med tre procentenheter sedan år Hur medarbetarundersökningar påverkar NMI De som på sin arbetsplats har arbetat med resultatet av 2012 års medarbetarundersökning har i genomsnitt ett högre Nöjd Medarbetar-index (80) än vad de har som inte har använt den förra undersökningen på sin arbetsplats (72). Att arbeta med resultaten från medarbetarundersökningar är ett bra sätt att få mer nöjda medarbetare. Nöjd Medarbetar-index (NMI) - Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Har arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen Har inte arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen Medel NMI 10

11 Arbetsinnehåll Tre påståenden gällde Arbetsinnehåll, dvs. medarbetarnas arbetstillfredsställelse; Tabell 6-9. De kunde välja mellan att påståendena stämmer mycket dåligt, ganska dåligt, varken eller, ganska bra eller mycket bra. Medarbetarna i Landstinget Blekinge ger mycket höga betyg till arbetsinnehållet. Nästan alla medarbetare anser att de har ett meningsfullt arbete, att det är intressant samt att det är omväxlande. Attityderna sedan 2010 är mycket stabila med endast marginella förändringar. Arbetsinnehåll - Mitt arbete är intressant Jag har ett meningsfullt arbete Jag har ett omväxlande arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 11

12 Arbetsinnehåll - Mitt arbete är intressant Jag har ett meningsfullt arbete Jag har ett omväxlande arbete Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsinnehåll Mitt arbete är intressant Jag har ett meningsfullt arbete Jag har ett omväxlande arbete 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,4 4,4 4, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

13 Delaktighet I Tabell redovisas svar om hur medarbetarna upplever sin delaktighet i arbetet. De flesta av Landstinget Blekinge medarbetare anser att de får fatta självständiga beslut i sitt arbete. En relativt stor majoritet tycker att de själva kan påverka på vilket sätt de skall utföra sitt arbete. En majoritet håller även med om att de kan påverka i vilken ordning som arbetet skall utföras och att de kan påverka beslut som är viktiga för arbetet. Lägst betyg får möjligheterna att påverka arbetstiderna. Många anser att de inte är delaktiga i det avseendet. Med undantag för möjligheterna att påverka sina arbetstider så har genomsnittsbetygen sedan år 2010 ökat när det gäller delaktigheten. Delaktighet - Jag kan själv påverka på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan själv påverka mina arbetstider Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 13

14 Delaktighet - Jag kan själv påverka på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan själv påverka mina arbetstider Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Delaktighet Jag kan själv påverka på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan själv påverka mina arbetstider Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter 3,6 3,7 3,7 3,3 3,2 3,2 3,9 4 3,3 3,5 3,5 3,6 3,6 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

15 Arbetsbelastning Tre frågor gällde arbetsbelastningen på landstingets arbetsplatser; Tabellerna Inom Landstinget Blekinge anser många av medarbetarna att arbetsbelastningen är hög. Det är bara en av tre som inte tycker att den är det. Nästan var fjärde medarbetare tycker att de inte kan ta raster och pauser när de behöver det. Men en majoritet anser att de på sin arbetsplats kan diskutera frågor som rör deras arbete på arbetstid. Betygen på den upplevda arbetsbelastningen har dock genomgått en betydlig förbättring sedan år Arbetsbelastningen - Min arbetsbelastning är inte för hög 5 27 På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 15

16 Arbetsbelastningen - Min arbetsbelastning är inte för hög På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsbelastning Min arbetsbelastning är inte för hög 2,7 2,8 2,8 På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver 3,1 3,3 3,4 3,6 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

17 Kompetens Tre påståenden handlade om Kompetens; Tabellerna De flesta instämmer i att de själva tar själv ansvar för att utvecklas och höja sin kompetens. En stor majoritet anser också att de får lära sig nya saker i sitt arbete. Det är klart färre som anser att deras arbetsgivare satsar på att de skall utvecklas och höja sin kompetens. Relativt många tycker inte att arbetsgivaren gör det. Utvecklingen går dock åt rätt håll i Landstinget Blekinge och det har sedan 2010 skett en successiv ökning i synnerhet av medarbetarnas betyg på arbetsgivarens satsning när det gäller utveckling och kompetenshöjning. Kompetens - Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och höja min kompetens Jag tar själv ansvar för att utvecklas och höja min kompetens Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 17

18 Kompetens - Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och höja min kompetens Jag tar själv ansvar för att utvecklas och höja min kompetens Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Kompetens Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete 3,8 3,8 3,9 Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och höja min kompetens 3,1 3,3 3,5 Jag tar själv ansvar för att utvecklas och höja min kompetens 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

19 Arbetskamrater Fem påståenden om förhållandet mellan arbetskamrater redovisas i Tabellerna Påståendena under rubriken arbetskamrater visar genomgående på god anda, sammanhållning och stöd mellan arbetskamrater. De flesta håller med om att de kan diskutera arbetsproblem med sina arbetskamrater. En stor majoritet anser också att man hjälper varandra när någon har svårt att hinna med, att arbetskamraterna visar uppskattning när man gör något bra samt att arbetskamraterna tar tillvara varandras idéer och åsikter. Förmågan att lösa problem och konflikter på arbetsplatsen får dock relativt lågt betyg, men denna har successivt ökat sedan 2010 enligt medarbetarnas uppfattning. Arbetskamrater - Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med mina arbetskamrater Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 19

20 Arbetskamrater - Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med mina arbetskamrater Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetskamrater Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med mina arbetskamrater Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats 3, ,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 4,1 4,1 4,1 3,3 3,4 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

21 Närmaste chef För att kartlägga ledarskapet inom organisationen handlade sju påståenden om närmaste chef; Tabell En mycket stor majoritet anser att deras chef ger stöd och hjälp när det behövs, att de kan diskutera problem i arbetet med chefen samt att denne är en bra chef. Många tycker även att chefen planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt, att chefen får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål samt att chefen ger feedback och återkoppling. Sämst betyg får cheferna när det gäller att hantera problem och konflikter, vilket också är den aspekt på kamratskapet som fick sämst betyg i föregående avsnitt. Jämfört med tidigare undersökningar åren 2010 och 2012 har cheferna successivt fått högre betyg av sina medarbetare, Närmaste chef - Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att hantera problem och konflikter på arbetsplatsen Min närmaste chef planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med min närmaste chef Min närmaste chef får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål Min närmaste chef är en bra chef Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 21

22 Närmaste chef - Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att hantera problem och konflikter på arbetsplatsen Min närmaste chef planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med min närmaste chef Min närmaste chef får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål Min närmaste chef är en bra chef Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt 22

23 Närmaste chef Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att hantera problem och konflikter på arbetsplatsen Min närmaste chef planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med min närmaste chef Min närmaste chef får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål Min närmaste chef är en bra chef 3,8 3,9 4 3,4 3,6 3,6 3,2 3,4 3,5 3,4 3,5 3,7 3,9 4 3,5 3,6 3,7 3,7 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

24 Mål Fyra påståenden handlade om landstingets mål; Tabell I stort sett alla medarbetare anser att de själva gör ett bra jobb. En stor majoritet vet vilka mål som skall uppnås och de tycker sig själva bidra till att målen uppnås. Det är färre som upplever att man har en bra dialog om hur man skall nå målen på deras arbetsplats. Sedan 2010 har det skett en successiv ökning av de betyg som mäter målsättningar och måluppfyllelse. Mål - Jag vet vilka mål som ska uppnås på min arbetsplats På min arbetsplats har vi en bra dialog om hur vi når målen Jag bidrar till att vi uppnår målen på min arbetsplats Jag tycker att jag gör ett bra jobb Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 24

25 Mål - Jag vet vilka mål som ska uppnås på min arbetsplats På min arbetsplats har vi en bra dialog om hur vi når målen Jag bidrar till att vi uppnår målen på min arbetsplats Jag tycker att jag gör ett bra jobb Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Mål Jag vet vilka mål som ska uppnås på min arbetsplats På min arbetsplats har vi en bra dialog om hur vi når målen Jag bidrar till att vi uppnår målen på min arbetsplats 3,7 3,8 3,9 3,3 3,4 3,5 3,9 3,9 4 Jag tycker att jag gör ett bra jobb 4,4 4,4 4, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

26 Arbetsmiljö Sex påståenden handlade om arbetsmiljön; Tabell De flesta medarbetarna hos landstinget har tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som behövs och de använder dessa i stor utsträckning. De har också tillgång till den utrustning och de resurser som behövs för att göra ett bra arbete. Trots dessa positiva svar är det många som tar avstånd från ett påstående om att de inte riskerar att skadas eller bli sjuka av sitt arbete. Många är inte heller helt nöjda med sin arbetsmiljö. I flera avseenden har arbetsmiljön successivt fått höjt betyg sedan år Det gäller främst arbetsplatsens förmåga att rätta till fel och brister. Arbetsmiljö - På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 26

27 Arbetsmiljö - På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsmiljö På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats 3,8 3,8 3,9 3,1 3,2 3,2 3,9 3,9 4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,2 3,3 3,4 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

28 Information Ett sammanfattande påstående löd, Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete ; Tabell 50. En stor majoritet av medarbetarna hos Landstinget Blekinge anser att det stämmer mycket eller ganska bra. Information - Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Information - Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Information Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete 3,6 3,6 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

29 Arbetsplatsträffar Ett påstående om arbetsplatsträffar löd, På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta ; Tabell 51. De flesta medarbetarna anser att arbetsplatsträffarna infaller tillträckligt ofta och den övertygelsen har successivt ökat sedan år Arbetsplatsträffar - På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Arbetsplatsträffar - På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsplatsträffar På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta 3,9 4,14, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

30 Medarbetarsamtal med närmaste chef Andel av medarbetarna som haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef det senaste året Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare En stor majoritet av landstingets medarbetare (79 procent) har haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef under de senaste 12 månaderna, vilket dock är en minskning med tre procentenheter sedan undersökningen år 2012; Tabell 52. Liksom tidigare har de som är 45 år eller yngre har haft medarbetarsamtal i mindre utsträckning än andra medarbetare. Bland dem som haft medarbetarsamtal anser nästan alla att de under samtalet berättade hur de ser på sitt arbete; Tabell 53. Om haft medarbetarsamtal - I medarbetarsamtalet berättade jag hur jag ser på mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 30

31 Om haft medarbetarsamtal - I medarbetarsamtalet berättade jag hur jag ser på mitt arbete Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Om haft medarbetarsamtal I medarbetarsamtalet berättade jag hur jag ser på mitt arbete 4,1 4,1 4, Medelbetyg År 2010 År 2012 År 2014 Under medarbetarsamtalet talade nästan alla om arbetsuppgifterna och de flesta om utveckling/framtid samt mål. Betydligt färre talade om löner. Om haft medarbetarsamtal I medarbetarsamtalet diskuterade jag och min chef... Mål Arbetsuppgifter Arbetsresultat Lön Utveckling och framtid År 2010 År 2012 År

32 Att säga ifrån till arbetskamrater Ett påstående löd, Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater ; Tabell 55. De flesta medarbetarna brukar säga ifrån. Att säga ifrån - Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Att säga ifrån - Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Att säga ifrån Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Medelbetyg År 2010 År 2012 År

33 Kompetensutvecklingsplan Ett påstående löd, Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan ; Tabell 55. Knappt hälften av landstingets medarbetare anser att det stämmer, men sedan år 2010 har det skett en stadig ökning av andelen med utvecklingsplan. Kompetensutvecklingsplan - Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Kompetensutvecklingsplan - Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Kompetensutvecklingsplan Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan 2,5 2,7 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

34 Förväntningar Två påståenden handlade om förväntningar om arbetsinsats och deras uppfyllande; Tabell 57-58, - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet Nästan alla anser sig veta vad som förväntas av dem i arbetet och en stor majoritet anser att deras kunskap och erfarenhet tas till vara. Förväntningar - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Förväntningar - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt 34

35 Förväntningar Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,2 4,2 4,3 Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet 3,7 3,7 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

36 Hot och våld Ett påstående löd, På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt; Tabell 59. En relativt stor majoritet anser att man kan hantera hot och våld på ett bra sätt och andelen som tycker så har successivt ökat sedan år Hot och våld - På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Hot och våld - På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Hot och våld På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt 3,5 3,63, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport stockholm.se Innehåll - Bakgrund och syfte - Om undersökningen - Redovisning av resultat - Instruktionssida - Aktivt medskapandeindex (AMI) - Analysmodellen -

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson MEDARBETARENKÄTEN 2019 Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: 32 080 Magdalena Bosson Inledning Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Enhetsrapport Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Svarsfrekvens Gläntan % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 8% (9 svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 8%

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder. ÄNGELHOLMS KOMMUN

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder.   ÄNGELHOLMS KOMMUN Resultatrapport Medarbetarundersökning 2018 Ängelholms kommun - Inklusive undernoder 1 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 17 september 4 oktober 2018. Den skickades via epost som innehöll

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

MEDARBETARENKÄT 2010 TRAFIKKONTORET

MEDARBETARENKÄT 2010 TRAFIKKONTORET MEDARBETARENKÄT 2010 TRAFIKKONTORET Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på Trafikkontoret? Trafikkontoret 2008 Trafikkontoret 2009 100

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Medarbetarundersökning Region Uppsala

Medarbetarundersökning Region Uppsala Medarbetarundersökning 2018 Region Uppsala Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 8 28 oktober 2018 via epost som innehöll en personlig länk. Fem automatiska påminnelser har skickats till

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun, medarbetarundersökning 2017, sida 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enköpings kommun

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

MEDARBETARENKÄT Trafikkontoret

MEDARBETARENKÄT Trafikkontoret MEDARBETARENKÄT 2011 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Trafikkontoret 2009 Trafikkontoret 2010 100 Trafikkontoret 2011 90 80 70 60 66 66 50 40 30 20 10

Läs mer

Medarbetarenkät 2004

Medarbetarenkät 2004 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2004-06-16 Medarbetarenkät 2004 Frågor per frågeområde (medelvärden) Utrednings- och statistikkontoret (USK) har på uppdrag av personalpolitiska avdelningen och kompetensfonden

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2016-11-29 SN 2016/07320401 0480-450000 Socialnämnden Medarbetarenkät 2016 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 71 Betyg 5 (%) 23 Betyg 4 (%)

Läs mer

Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S4DEC18.

Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S4DEC18. Rapport till Mölndals stad -analys, har på uppdrag av Mölndals stad gjort en varumärkesundersökning bland stadens invånare och bland dem som bor i övriga delar av Storgöteborg. Huvudresultaten redovisas

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 62 64 53 57 Betyg 5 (%) 11 13

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Vad mäter vi? Enkätverktyget Patientsäkerhet Arbetsklimat Organisatoriskt lärande Personalsäkerhet Svarsfrekvenser Svarsfrekvens Antal svar Antal i urval Landstinget

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer