Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014"

Transkript

1 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser görs med en tidigare undersökningar som SKOP genomförde i Landstinget i Blekinge åren 2010 och Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S11DEC14 och S12DEC14. Ansvarig för undersökningen åt Landstinget Blekinge är Oscar Hultåker, Daniel Sandström och Birgitta Hultåker. SKOP, Hagagatan 1, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Nöjd Medarbetar-index 5 Arbetsinnehåll 11 Delaktighet 13 Arbetsbelastning 15 Kompetens 17 Arbetskamrater 19 Närmaste chef 21 Mål 24 Arbetsmiljö 26 Information 28 Hot och våld 36 Kränkning och diskriminering mm 39 Patienten i centrum 43 Specialfrågor till chefer 44 Faktorer för analys av NMI 48 Prioriteringsmatris 53 Tidigare medarbetarundersökningar 55 Hela modellen 57 Oro för arbetslöshet 59 Lojalitet 60 Öppna jämförelser 61 Tabellbilaga 63 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har medarbetare besvarat frågor om arbetsklimatet hos Landstinget Blekinge. SKOP har beräknat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. För alla Landstinget Blekinge medarbetare är NMI i genomsnitt 76. Det är högre än genomsnittet för andra landsting och kommuner. Nöjd Medarbetar-index ligger på en hög nivå i alla förvaltningar. Totalt fick alla medarbetare ange om de instämmer i eller tar avstånd från ett stort antal påståenden om arbetsklimatet i Landstinget Blekinge. Cheferna fick dessutom ta ställning till ytterligare åtta påståenden om chefsrollen och dess utövande. Utöver dessa påståenden besvarade medarbetarna nio påståenden vars resultat används för öppna jämförelser mellan kommuner och landsting i Sverige. En prioriteringsmatris visar vilka faktorer som det är viktigast att förbättra för att Landstinget Blekinge skall få nöjdare medarbetare. Landstinget bör bl.a. satsa mer på förhållanden under rubriken Arbetsbelastning så att - Min arbetsbelastning är inte för hög - På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid - På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver Även de förhållanden som mäts med påståenden under rubriken Arbetsmiljö bör prioriteras så att - På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete - Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete - Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt - På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön - Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete - Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats Många betyg har förbättrats sedan förra undersökningen För att Landstinget Blekinge skall få full valuta för den nu genomförda medarbetarundersökningen är det viktigt att resultaten följs upp ute i de olika organisatoriska enheterna. 3

4 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret utarbetades av SKOP i samarbete med Landstinget Blekinge. Alla frågor har fasta svarsalternativ. Datainsamlingsmetod Samtliga medarbetare fick besvara en webbenkät med sex påminnelser. Datainsamlingsperiod Datainsamlingen skedde mellan den 5 och 27 november Datainsamlingen avslutades i december samma år. Svarsfrekvens och bortfall Totalt ingick medarbetare i undersökningen. Av dem har totalt personer besvarat undersökningens frågor, vilket ger en svarsfrekvens om 72 procent. Förvaltning Andel svar Antal i registret Blekingesjukhuset Folkhögskolan Folktandvård Landstingsdirektörens stab Landstingsservice Offentlig primärvård Psykiatri och Habilitering Samverkansnämnden i Blekinge Chefer grupp A Resultatredovisning I denna rapport redovisas svaren för hela Landstinget Blekinge. I resultatredovisningen har svaren poststratifierats (viktats) så att varje organisatorisk enhet har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av samtliga medarbetare i Landstinget Blekinge. 4

5 Nöjd Medarbetar-index NMI SKOP har för Landstinget Blekinge utvecklat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som bygger på svaren från fyra frågor. Nöjd Medarbetar-index varierar mellan 0 och 100, där 0 är mest missnöjd och 100 mest nöjd. Målet är att få så högt Nöjd Medarbetar-index som möjligt. NMI är 76 bland alla landstingets medarbetare Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index (NMI) är 76 bland alla anställda medarbetare hos Landstinget Blekinge, en ökning med en enhet sedan undersökningen år 2012 och med två enheter sedan 2010; Tabell 1. Nöjd Medarbetar-index (NMI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare Medel NMI Chefer (81) har i genomsnitt ett högre NMI än övriga medarbetare (76) i Landstinget Blekinge, men det är stor skillnad mellan olika grupper av chefer Tabell 1. Mest nöjda är chefer på den högsta nivån A (genomsnitt=87), följda av cheferna på den lägsta nivån C (genomsnitt=82) Minst nöjda är cheferna på mellannivån B (genomsnitt=78). Cheferna har sedan år 2010 successivt blivit allt mer nöjda hos Landstinget Blekinge. 5

6 Nöjd Medarbetar-index (NMI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla chefer Chefer A Chefer B Chefer C Medel NMI År 2010 År 2012 År 2014 Nöjd Medarbetar-index (NMI) - Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla medarbetare Kvinnor Män 45 år eller yngre år år eller äldre 80 Medel NMI De kvinnliga medarbetarna (77) är i Landstinget Blekinge i genomsnitt något mer nöjda än de manliga (74). Nöjd Medarbetar-index är i genomsnitt högre bland de äldre medarbetarna än bland de yngre. Den nöjdaste åldersgruppen är medarbetare över 55 år (genomsnitt=80). Minst nöjda är medarbetare i åldersgruppen 45 år eller yngre (genomsnitt=74). 6

7 Delbetyg Nöjd-index bygger på fyra delfrågor mellan 0 och 100 som vägs samman till Nöjd Medarbetar-index (NMI): - Övergripande betyg: Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? - Motsvarar förväntningarna: Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? - Jämförelse med det perfekta arbetet: Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete? - Jämförelse med möjliga arbeten: Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Nöjd Medarbetar-index (NMI) och delfrågor Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Nöjd Medarbetar-index (NMI) Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant (perfekt) arbete? Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Medelbetyg År 2010 År 2012 År Det övergripande genomsnittsbetyget på det nuvarande arbetet är igenomsnitt 82 bland Landstinget Blekinge samtliga anställda; Tabell 2. Bland samtliga anställda är genomsnittsbetyget 80 för hur väl det nuvarande arbetet motsvarar 7

8 förväntningarna; Tabell 3. De lägsta genomsnittsbetygen bland alla anställda 2014 får jämförelsen med andra arbeten som intervjupersonerna kan få (71) och jämförelsen med det helt perfekta arbetet (71). Samtliga delbetyg har successivt ökat sedan år 2010; Tabell 2-5. Rangordningen mellan delfrågorna följer ett mönster som är vanligt för Nöjd Medarbetar-index. Jämförelse med andra SKOP genomför regelbundet undersökningar av Nöjd Medarbetar bland ett slumpmässigt urval av alla svenskar. Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index (NMI) för Landstinget i Blekinge är (76), vilket är fyra enheter högre än genomsnittet för samtliga kommun- och landstingsanställda i Sverige (72). Landstinget i Blekinge ligger också högre än det genomsnittliga NMI bland alla Sveriges anställda (72) och bland anställda utanför storstadsområdena (72). Nöjd Medarbetar-index - Jämförelse mellan landstinget och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla anställda i Blekinge Läns Landsting 76 Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda 72 Alla anställda utanför storstadsområdena 72 Alla Sveriges anställda 72 Medel NMI Målsättningar för Nöjd Medarbetar-index SKOP rekommenderar att landsting och kommuner har dubbla mål för Nöjd Medarbetar-index. Dels att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt dels att minimera andelen missnöjda medarbetare. De som är missnöjda kan ha särskilda behov som inte tillgodoses, men de är också dåliga ambassadörer för sin arbetsgivare när de berättar för sin omgivning att de är missnöjda. 8

9 De som har ett Nöjd Medarbetar-index under 46 är missnöjda, de som har ett Nöjd Medarbetar-index över 56 är nöjda. Ett Nöjd Medarbetar-index mellan 46 och 55 är varken nöjda eller missnöjda. 87 procent av landstingets medarbetare är nöjda De flesta medarbetarna i Landstinget Blekinge (87 procent) är nöjda och har ett NMI över 55, en förbättring med en procentenhet sedan undersökningen år 2012 och med tre enheter sedan Tabell Nöjd Medarbetar-index (NMI) - samtliga anställda Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Extremt nöjd År 2010 År 2012 År Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Nöjd Medarbetar-index (NMI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Extremt nöjd De som inte är chefer 2014 Chefer

10 En majoritet (61 procent) har i år ett högt NMI över 75, de är ganska nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda. En av tre (33 procent) är mycket eller extremt nöjd med ett NMI över procent missnöjda medarbetare i landstinget Färre än var tionde medarbetare (7 procent) är missnöjd och har ett NMI under 46. Den andelen har successivt minskat med tre procentenheter sedan år Hur medarbetarundersökningar påverkar NMI De som på sin arbetsplats har arbetat med resultatet av 2012 års medarbetarundersökning har i genomsnitt ett högre Nöjd Medarbetar-index (80) än vad de har som inte har använt den förra undersökningen på sin arbetsplats (72). Att arbeta med resultaten från medarbetarundersökningar är ett bra sätt att få mer nöjda medarbetare. Nöjd Medarbetar-index (NMI) - Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Har arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen Har inte arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen Medel NMI 10

11 Arbetsinnehåll Tre påståenden gällde Arbetsinnehåll, dvs. medarbetarnas arbetstillfredsställelse; Tabell 6-9. De kunde välja mellan att påståendena stämmer mycket dåligt, ganska dåligt, varken eller, ganska bra eller mycket bra. Medarbetarna i Landstinget Blekinge ger mycket höga betyg till arbetsinnehållet. Nästan alla medarbetare anser att de har ett meningsfullt arbete, att det är intressant samt att det är omväxlande. Attityderna sedan 2010 är mycket stabila med endast marginella förändringar. Arbetsinnehåll - Mitt arbete är intressant Jag har ett meningsfullt arbete Jag har ett omväxlande arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 11

12 Arbetsinnehåll - Mitt arbete är intressant Jag har ett meningsfullt arbete Jag har ett omväxlande arbete Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsinnehåll Mitt arbete är intressant Jag har ett meningsfullt arbete Jag har ett omväxlande arbete 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,4 4,4 4, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

13 Delaktighet I Tabell redovisas svar om hur medarbetarna upplever sin delaktighet i arbetet. De flesta av Landstinget Blekinge medarbetare anser att de får fatta självständiga beslut i sitt arbete. En relativt stor majoritet tycker att de själva kan påverka på vilket sätt de skall utföra sitt arbete. En majoritet håller även med om att de kan påverka i vilken ordning som arbetet skall utföras och att de kan påverka beslut som är viktiga för arbetet. Lägst betyg får möjligheterna att påverka arbetstiderna. Många anser att de inte är delaktiga i det avseendet. Med undantag för möjligheterna att påverka sina arbetstider så har genomsnittsbetygen sedan år 2010 ökat när det gäller delaktigheten. Delaktighet - Jag kan själv påverka på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan själv påverka mina arbetstider Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 13

14 Delaktighet - Jag kan själv påverka på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan själv påverka mina arbetstider Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Delaktighet Jag kan själv påverka på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan själv påverka mina arbetstider Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter 3,6 3,7 3,7 3,3 3,2 3,2 3,9 4 3,3 3,5 3,5 3,6 3,6 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

15 Arbetsbelastning Tre frågor gällde arbetsbelastningen på landstingets arbetsplatser; Tabellerna Inom Landstinget Blekinge anser många av medarbetarna att arbetsbelastningen är hög. Det är bara en av tre som inte tycker att den är det. Nästan var fjärde medarbetare tycker att de inte kan ta raster och pauser när de behöver det. Men en majoritet anser att de på sin arbetsplats kan diskutera frågor som rör deras arbete på arbetstid. Betygen på den upplevda arbetsbelastningen har dock genomgått en betydlig förbättring sedan år Arbetsbelastningen - Min arbetsbelastning är inte för hög 5 27 På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 15

16 Arbetsbelastningen - Min arbetsbelastning är inte för hög På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsbelastning Min arbetsbelastning är inte för hög 2,7 2,8 2,8 På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver 3,1 3,3 3,4 3,6 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

17 Kompetens Tre påståenden handlade om Kompetens; Tabellerna De flesta instämmer i att de själva tar själv ansvar för att utvecklas och höja sin kompetens. En stor majoritet anser också att de får lära sig nya saker i sitt arbete. Det är klart färre som anser att deras arbetsgivare satsar på att de skall utvecklas och höja sin kompetens. Relativt många tycker inte att arbetsgivaren gör det. Utvecklingen går dock åt rätt håll i Landstinget Blekinge och det har sedan 2010 skett en successiv ökning i synnerhet av medarbetarnas betyg på arbetsgivarens satsning när det gäller utveckling och kompetenshöjning. Kompetens - Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och höja min kompetens Jag tar själv ansvar för att utvecklas och höja min kompetens Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 17

18 Kompetens - Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och höja min kompetens Jag tar själv ansvar för att utvecklas och höja min kompetens Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Kompetens Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete 3,8 3,8 3,9 Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och höja min kompetens 3,1 3,3 3,5 Jag tar själv ansvar för att utvecklas och höja min kompetens 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

19 Arbetskamrater Fem påståenden om förhållandet mellan arbetskamrater redovisas i Tabellerna Påståendena under rubriken arbetskamrater visar genomgående på god anda, sammanhållning och stöd mellan arbetskamrater. De flesta håller med om att de kan diskutera arbetsproblem med sina arbetskamrater. En stor majoritet anser också att man hjälper varandra när någon har svårt att hinna med, att arbetskamraterna visar uppskattning när man gör något bra samt att arbetskamraterna tar tillvara varandras idéer och åsikter. Förmågan att lösa problem och konflikter på arbetsplatsen får dock relativt lågt betyg, men denna har successivt ökat sedan 2010 enligt medarbetarnas uppfattning. Arbetskamrater - Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med mina arbetskamrater Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 19

20 Arbetskamrater - Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med mina arbetskamrater Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetskamrater Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med mina arbetskamrater Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats 3, ,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 4,1 4,1 4,1 3,3 3,4 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

21 Närmaste chef För att kartlägga ledarskapet inom organisationen handlade sju påståenden om närmaste chef; Tabell En mycket stor majoritet anser att deras chef ger stöd och hjälp när det behövs, att de kan diskutera problem i arbetet med chefen samt att denne är en bra chef. Många tycker även att chefen planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt, att chefen får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål samt att chefen ger feedback och återkoppling. Sämst betyg får cheferna när det gäller att hantera problem och konflikter, vilket också är den aspekt på kamratskapet som fick sämst betyg i föregående avsnitt. Jämfört med tidigare undersökningar åren 2010 och 2012 har cheferna successivt fått högre betyg av sina medarbetare, Närmaste chef - Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att hantera problem och konflikter på arbetsplatsen Min närmaste chef planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med min närmaste chef Min närmaste chef får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål Min närmaste chef är en bra chef Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 21

22 Närmaste chef - Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att hantera problem och konflikter på arbetsplatsen Min närmaste chef planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med min närmaste chef Min närmaste chef får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål Min närmaste chef är en bra chef Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt 22

23 Närmaste chef Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att hantera problem och konflikter på arbetsplatsen Min närmaste chef planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med min närmaste chef Min närmaste chef får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål Min närmaste chef är en bra chef 3,8 3,9 4 3,4 3,6 3,6 3,2 3,4 3,5 3,4 3,5 3,7 3,9 4 3,5 3,6 3,7 3,7 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

24 Mål Fyra påståenden handlade om landstingets mål; Tabell I stort sett alla medarbetare anser att de själva gör ett bra jobb. En stor majoritet vet vilka mål som skall uppnås och de tycker sig själva bidra till att målen uppnås. Det är färre som upplever att man har en bra dialog om hur man skall nå målen på deras arbetsplats. Sedan 2010 har det skett en successiv ökning av de betyg som mäter målsättningar och måluppfyllelse. Mål - Jag vet vilka mål som ska uppnås på min arbetsplats På min arbetsplats har vi en bra dialog om hur vi når målen Jag bidrar till att vi uppnår målen på min arbetsplats Jag tycker att jag gör ett bra jobb Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 24

25 Mål - Jag vet vilka mål som ska uppnås på min arbetsplats På min arbetsplats har vi en bra dialog om hur vi når målen Jag bidrar till att vi uppnår målen på min arbetsplats Jag tycker att jag gör ett bra jobb Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Mål Jag vet vilka mål som ska uppnås på min arbetsplats På min arbetsplats har vi en bra dialog om hur vi når målen Jag bidrar till att vi uppnår målen på min arbetsplats 3,7 3,8 3,9 3,3 3,4 3,5 3,9 3,9 4 Jag tycker att jag gör ett bra jobb 4,4 4,4 4, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

26 Arbetsmiljö Sex påståenden handlade om arbetsmiljön; Tabell De flesta medarbetarna hos landstinget har tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som behövs och de använder dessa i stor utsträckning. De har också tillgång till den utrustning och de resurser som behövs för att göra ett bra arbete. Trots dessa positiva svar är det många som tar avstånd från ett påstående om att de inte riskerar att skadas eller bli sjuka av sitt arbete. Många är inte heller helt nöjda med sin arbetsmiljö. I flera avseenden har arbetsmiljön successivt fått höjt betyg sedan år Det gäller främst arbetsplatsens förmåga att rätta till fel och brister. Arbetsmiljö - På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 26

27 Arbetsmiljö - På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsmiljö På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats 3,8 3,8 3,9 3,1 3,2 3,2 3,9 3,9 4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,2 3,3 3,4 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

28 Information Ett sammanfattande påstående löd, Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete ; Tabell 50. En stor majoritet av medarbetarna hos Landstinget Blekinge anser att det stämmer mycket eller ganska bra. Information - Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Information - Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Information Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete 3,6 3,6 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

29 Arbetsplatsträffar Ett påstående om arbetsplatsträffar löd, På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta ; Tabell 51. De flesta medarbetarna anser att arbetsplatsträffarna infaller tillträckligt ofta och den övertygelsen har successivt ökat sedan år Arbetsplatsträffar - På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Arbetsplatsträffar - På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsplatsträffar På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta 3,9 4,14, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

30 Medarbetarsamtal med närmaste chef Andel av medarbetarna som haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef det senaste året Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare En stor majoritet av landstingets medarbetare (79 procent) har haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef under de senaste 12 månaderna, vilket dock är en minskning med tre procentenheter sedan undersökningen år 2012; Tabell 52. Liksom tidigare har de som är 45 år eller yngre har haft medarbetarsamtal i mindre utsträckning än andra medarbetare. Bland dem som haft medarbetarsamtal anser nästan alla att de under samtalet berättade hur de ser på sitt arbete; Tabell 53. Om haft medarbetarsamtal - I medarbetarsamtalet berättade jag hur jag ser på mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 30

31 Om haft medarbetarsamtal - I medarbetarsamtalet berättade jag hur jag ser på mitt arbete Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Om haft medarbetarsamtal I medarbetarsamtalet berättade jag hur jag ser på mitt arbete 4,1 4,1 4, Medelbetyg År 2010 År 2012 År 2014 Under medarbetarsamtalet talade nästan alla om arbetsuppgifterna och de flesta om utveckling/framtid samt mål. Betydligt färre talade om löner. Om haft medarbetarsamtal I medarbetarsamtalet diskuterade jag och min chef... Mål Arbetsuppgifter Arbetsresultat Lön Utveckling och framtid År 2010 År 2012 År

32 Att säga ifrån till arbetskamrater Ett påstående löd, Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater ; Tabell 55. De flesta medarbetarna brukar säga ifrån. Att säga ifrån - Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Att säga ifrån - Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Att säga ifrån Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Medelbetyg År 2010 År 2012 År

33 Kompetensutvecklingsplan Ett påstående löd, Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan ; Tabell 55. Knappt hälften av landstingets medarbetare anser att det stämmer, men sedan år 2010 har det skett en stadig ökning av andelen med utvecklingsplan. Kompetensutvecklingsplan - Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Kompetensutvecklingsplan - Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Kompetensutvecklingsplan Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan 2,5 2,7 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

34 Förväntningar Två påståenden handlade om förväntningar om arbetsinsats och deras uppfyllande; Tabell 57-58, - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet Nästan alla anser sig veta vad som förväntas av dem i arbetet och en stor majoritet anser att deras kunskap och erfarenhet tas till vara. Förväntningar - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Förväntningar - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt 34

35 Förväntningar Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,2 4,2 4,3 Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet 3,7 3,7 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

36 Hot och våld Ett påstående löd, På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt; Tabell 59. En relativt stor majoritet anser att man kan hantera hot och våld på ett bra sätt och andelen som tycker så har successivt ökat sedan år Hot och våld - På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Hot och våld - På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Hot och våld På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt 3,5 3,63, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer