Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014"

Transkript

1 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser görs med en tidigare undersökningar som SKOP genomförde i Landstinget i Blekinge åren 2010 och Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S11DEC14 och S12DEC14. Ansvarig för undersökningen åt Landstinget Blekinge är Oscar Hultåker, Daniel Sandström och Birgitta Hultåker. SKOP, Hagagatan 1, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Nöjd Medarbetar-index 5 Arbetsinnehåll 11 Delaktighet 13 Arbetsbelastning 15 Kompetens 17 Arbetskamrater 19 Närmaste chef 21 Mål 24 Arbetsmiljö 26 Information 28 Hot och våld 36 Kränkning och diskriminering mm 39 Patienten i centrum 43 Specialfrågor till chefer 44 Faktorer för analys av NMI 48 Prioriteringsmatris 53 Tidigare medarbetarundersökningar 55 Hela modellen 57 Oro för arbetslöshet 59 Lojalitet 60 Öppna jämförelser 61 Tabellbilaga 63 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har medarbetare besvarat frågor om arbetsklimatet hos Landstinget Blekinge. SKOP har beräknat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. För alla Landstinget Blekinge medarbetare är NMI i genomsnitt 76. Det är högre än genomsnittet för andra landsting och kommuner. Nöjd Medarbetar-index ligger på en hög nivå i alla förvaltningar. Totalt fick alla medarbetare ange om de instämmer i eller tar avstånd från ett stort antal påståenden om arbetsklimatet i Landstinget Blekinge. Cheferna fick dessutom ta ställning till ytterligare åtta påståenden om chefsrollen och dess utövande. Utöver dessa påståenden besvarade medarbetarna nio påståenden vars resultat används för öppna jämförelser mellan kommuner och landsting i Sverige. En prioriteringsmatris visar vilka faktorer som det är viktigast att förbättra för att Landstinget Blekinge skall få nöjdare medarbetare. Landstinget bör bl.a. satsa mer på förhållanden under rubriken Arbetsbelastning så att - Min arbetsbelastning är inte för hög - På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid - På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver Även de förhållanden som mäts med påståenden under rubriken Arbetsmiljö bör prioriteras så att - På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete - Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete - Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt - På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön - Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete - Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats Många betyg har förbättrats sedan förra undersökningen För att Landstinget Blekinge skall få full valuta för den nu genomförda medarbetarundersökningen är det viktigt att resultaten följs upp ute i de olika organisatoriska enheterna. 3

4 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret utarbetades av SKOP i samarbete med Landstinget Blekinge. Alla frågor har fasta svarsalternativ. Datainsamlingsmetod Samtliga medarbetare fick besvara en webbenkät med sex påminnelser. Datainsamlingsperiod Datainsamlingen skedde mellan den 5 och 27 november Datainsamlingen avslutades i december samma år. Svarsfrekvens och bortfall Totalt ingick medarbetare i undersökningen. Av dem har totalt personer besvarat undersökningens frågor, vilket ger en svarsfrekvens om 72 procent. Förvaltning Andel svar Antal i registret Blekingesjukhuset Folkhögskolan Folktandvård Landstingsdirektörens stab Landstingsservice Offentlig primärvård Psykiatri och Habilitering Samverkansnämnden i Blekinge Chefer grupp A Resultatredovisning I denna rapport redovisas svaren för hela Landstinget Blekinge. I resultatredovisningen har svaren poststratifierats (viktats) så att varje organisatorisk enhet har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av samtliga medarbetare i Landstinget Blekinge. 4

5 Nöjd Medarbetar-index NMI SKOP har för Landstinget Blekinge utvecklat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som bygger på svaren från fyra frågor. Nöjd Medarbetar-index varierar mellan 0 och 100, där 0 är mest missnöjd och 100 mest nöjd. Målet är att få så högt Nöjd Medarbetar-index som möjligt. NMI är 76 bland alla landstingets medarbetare Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index (NMI) är 76 bland alla anställda medarbetare hos Landstinget Blekinge, en ökning med en enhet sedan undersökningen år 2012 och med två enheter sedan 2010; Tabell 1. Nöjd Medarbetar-index (NMI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare Medel NMI Chefer (81) har i genomsnitt ett högre NMI än övriga medarbetare (76) i Landstinget Blekinge, men det är stor skillnad mellan olika grupper av chefer Tabell 1. Mest nöjda är chefer på den högsta nivån A (genomsnitt=87), följda av cheferna på den lägsta nivån C (genomsnitt=82) Minst nöjda är cheferna på mellannivån B (genomsnitt=78). Cheferna har sedan år 2010 successivt blivit allt mer nöjda hos Landstinget Blekinge. 5

6 Nöjd Medarbetar-index (NMI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla chefer Chefer A Chefer B Chefer C Medel NMI År 2010 År 2012 År 2014 Nöjd Medarbetar-index (NMI) - Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla medarbetare Kvinnor Män 45 år eller yngre år år eller äldre 80 Medel NMI De kvinnliga medarbetarna (77) är i Landstinget Blekinge i genomsnitt något mer nöjda än de manliga (74). Nöjd Medarbetar-index är i genomsnitt högre bland de äldre medarbetarna än bland de yngre. Den nöjdaste åldersgruppen är medarbetare över 55 år (genomsnitt=80). Minst nöjda är medarbetare i åldersgruppen 45 år eller yngre (genomsnitt=74). 6

7 Delbetyg Nöjd-index bygger på fyra delfrågor mellan 0 och 100 som vägs samman till Nöjd Medarbetar-index (NMI): - Övergripande betyg: Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? - Motsvarar förväntningarna: Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? - Jämförelse med det perfekta arbetet: Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete? - Jämförelse med möjliga arbeten: Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Nöjd Medarbetar-index (NMI) och delfrågor Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Nöjd Medarbetar-index (NMI) Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant (perfekt) arbete? Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Medelbetyg År 2010 År 2012 År Det övergripande genomsnittsbetyget på det nuvarande arbetet är igenomsnitt 82 bland Landstinget Blekinge samtliga anställda; Tabell 2. Bland samtliga anställda är genomsnittsbetyget 80 för hur väl det nuvarande arbetet motsvarar 7

8 förväntningarna; Tabell 3. De lägsta genomsnittsbetygen bland alla anställda 2014 får jämförelsen med andra arbeten som intervjupersonerna kan få (71) och jämförelsen med det helt perfekta arbetet (71). Samtliga delbetyg har successivt ökat sedan år 2010; Tabell 2-5. Rangordningen mellan delfrågorna följer ett mönster som är vanligt för Nöjd Medarbetar-index. Jämförelse med andra SKOP genomför regelbundet undersökningar av Nöjd Medarbetar bland ett slumpmässigt urval av alla svenskar. Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index (NMI) för Landstinget i Blekinge är (76), vilket är fyra enheter högre än genomsnittet för samtliga kommun- och landstingsanställda i Sverige (72). Landstinget i Blekinge ligger också högre än det genomsnittliga NMI bland alla Sveriges anställda (72) och bland anställda utanför storstadsområdena (72). Nöjd Medarbetar-index - Jämförelse mellan landstinget och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla anställda i Blekinge Läns Landsting 76 Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda 72 Alla anställda utanför storstadsområdena 72 Alla Sveriges anställda 72 Medel NMI Målsättningar för Nöjd Medarbetar-index SKOP rekommenderar att landsting och kommuner har dubbla mål för Nöjd Medarbetar-index. Dels att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt dels att minimera andelen missnöjda medarbetare. De som är missnöjda kan ha särskilda behov som inte tillgodoses, men de är också dåliga ambassadörer för sin arbetsgivare när de berättar för sin omgivning att de är missnöjda. 8

9 De som har ett Nöjd Medarbetar-index under 46 är missnöjda, de som har ett Nöjd Medarbetar-index över 56 är nöjda. Ett Nöjd Medarbetar-index mellan 46 och 55 är varken nöjda eller missnöjda. 87 procent av landstingets medarbetare är nöjda De flesta medarbetarna i Landstinget Blekinge (87 procent) är nöjda och har ett NMI över 55, en förbättring med en procentenhet sedan undersökningen år 2012 och med tre enheter sedan Tabell Nöjd Medarbetar-index (NMI) - samtliga anställda Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Extremt nöjd År 2010 År 2012 År Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Nöjd Medarbetar-index (NMI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Extremt nöjd De som inte är chefer 2014 Chefer

10 En majoritet (61 procent) har i år ett högt NMI över 75, de är ganska nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda. En av tre (33 procent) är mycket eller extremt nöjd med ett NMI över procent missnöjda medarbetare i landstinget Färre än var tionde medarbetare (7 procent) är missnöjd och har ett NMI under 46. Den andelen har successivt minskat med tre procentenheter sedan år Hur medarbetarundersökningar påverkar NMI De som på sin arbetsplats har arbetat med resultatet av 2012 års medarbetarundersökning har i genomsnitt ett högre Nöjd Medarbetar-index (80) än vad de har som inte har använt den förra undersökningen på sin arbetsplats (72). Att arbeta med resultaten från medarbetarundersökningar är ett bra sätt att få mer nöjda medarbetare. Nöjd Medarbetar-index (NMI) - Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Har arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen Har inte arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen Medel NMI 10

11 Arbetsinnehåll Tre påståenden gällde Arbetsinnehåll, dvs. medarbetarnas arbetstillfredsställelse; Tabell 6-9. De kunde välja mellan att påståendena stämmer mycket dåligt, ganska dåligt, varken eller, ganska bra eller mycket bra. Medarbetarna i Landstinget Blekinge ger mycket höga betyg till arbetsinnehållet. Nästan alla medarbetare anser att de har ett meningsfullt arbete, att det är intressant samt att det är omväxlande. Attityderna sedan 2010 är mycket stabila med endast marginella förändringar. Arbetsinnehåll - Mitt arbete är intressant Jag har ett meningsfullt arbete Jag har ett omväxlande arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 11

12 Arbetsinnehåll - Mitt arbete är intressant Jag har ett meningsfullt arbete Jag har ett omväxlande arbete Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsinnehåll Mitt arbete är intressant Jag har ett meningsfullt arbete Jag har ett omväxlande arbete 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,4 4,4 4, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

13 Delaktighet I Tabell redovisas svar om hur medarbetarna upplever sin delaktighet i arbetet. De flesta av Landstinget Blekinge medarbetare anser att de får fatta självständiga beslut i sitt arbete. En relativt stor majoritet tycker att de själva kan påverka på vilket sätt de skall utföra sitt arbete. En majoritet håller även med om att de kan påverka i vilken ordning som arbetet skall utföras och att de kan påverka beslut som är viktiga för arbetet. Lägst betyg får möjligheterna att påverka arbetstiderna. Många anser att de inte är delaktiga i det avseendet. Med undantag för möjligheterna att påverka sina arbetstider så har genomsnittsbetygen sedan år 2010 ökat när det gäller delaktigheten. Delaktighet - Jag kan själv påverka på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan själv påverka mina arbetstider Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 13

14 Delaktighet - Jag kan själv påverka på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan själv påverka mina arbetstider Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Delaktighet Jag kan själv påverka på vilket sätt mitt arbete skall utföras Jag kan själv påverka mina arbetstider Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter 3,6 3,7 3,7 3,3 3,2 3,2 3,9 4 3,3 3,5 3,5 3,6 3,6 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

15 Arbetsbelastning Tre frågor gällde arbetsbelastningen på landstingets arbetsplatser; Tabellerna Inom Landstinget Blekinge anser många av medarbetarna att arbetsbelastningen är hög. Det är bara en av tre som inte tycker att den är det. Nästan var fjärde medarbetare tycker att de inte kan ta raster och pauser när de behöver det. Men en majoritet anser att de på sin arbetsplats kan diskutera frågor som rör deras arbete på arbetstid. Betygen på den upplevda arbetsbelastningen har dock genomgått en betydlig förbättring sedan år Arbetsbelastningen - Min arbetsbelastning är inte för hög 5 27 På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 15

16 Arbetsbelastningen - Min arbetsbelastning är inte för hög På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsbelastning Min arbetsbelastning är inte för hög 2,7 2,8 2,8 På min arbetsplats kan vi diskutera frågor som rör vårt arbete på arbetstid På min arbetsplats kan vi ta raster och pauser när vi behöver 3,1 3,3 3,4 3,6 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

17 Kompetens Tre påståenden handlade om Kompetens; Tabellerna De flesta instämmer i att de själva tar själv ansvar för att utvecklas och höja sin kompetens. En stor majoritet anser också att de får lära sig nya saker i sitt arbete. Det är klart färre som anser att deras arbetsgivare satsar på att de skall utvecklas och höja sin kompetens. Relativt många tycker inte att arbetsgivaren gör det. Utvecklingen går dock åt rätt håll i Landstinget Blekinge och det har sedan 2010 skett en successiv ökning i synnerhet av medarbetarnas betyg på arbetsgivarens satsning när det gäller utveckling och kompetenshöjning. Kompetens - Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och höja min kompetens Jag tar själv ansvar för att utvecklas och höja min kompetens Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 17

18 Kompetens - Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och höja min kompetens Jag tar själv ansvar för att utvecklas och höja min kompetens Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Kompetens Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete 3,8 3,8 3,9 Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och höja min kompetens 3,1 3,3 3,5 Jag tar själv ansvar för att utvecklas och höja min kompetens 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

19 Arbetskamrater Fem påståenden om förhållandet mellan arbetskamrater redovisas i Tabellerna Påståendena under rubriken arbetskamrater visar genomgående på god anda, sammanhållning och stöd mellan arbetskamrater. De flesta håller med om att de kan diskutera arbetsproblem med sina arbetskamrater. En stor majoritet anser också att man hjälper varandra när någon har svårt att hinna med, att arbetskamraterna visar uppskattning när man gör något bra samt att arbetskamraterna tar tillvara varandras idéer och åsikter. Förmågan att lösa problem och konflikter på arbetsplatsen får dock relativt lågt betyg, men denna har successivt ökat sedan 2010 enligt medarbetarnas uppfattning. Arbetskamrater - Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med mina arbetskamrater Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 19

20 Arbetskamrater - Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med mina arbetskamrater Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetskamrater Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med mina arbetskamrater Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats 3, ,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 4,1 4,1 4,1 3,3 3,4 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

21 Närmaste chef För att kartlägga ledarskapet inom organisationen handlade sju påståenden om närmaste chef; Tabell En mycket stor majoritet anser att deras chef ger stöd och hjälp när det behövs, att de kan diskutera problem i arbetet med chefen samt att denne är en bra chef. Många tycker även att chefen planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt, att chefen får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål samt att chefen ger feedback och återkoppling. Sämst betyg får cheferna när det gäller att hantera problem och konflikter, vilket också är den aspekt på kamratskapet som fick sämst betyg i föregående avsnitt. Jämfört med tidigare undersökningar åren 2010 och 2012 har cheferna successivt fått högre betyg av sina medarbetare, Närmaste chef - Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att hantera problem och konflikter på arbetsplatsen Min närmaste chef planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med min närmaste chef Min närmaste chef får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål Min närmaste chef är en bra chef Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 21

22 Närmaste chef - Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att hantera problem och konflikter på arbetsplatsen Min närmaste chef planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med min närmaste chef Min närmaste chef får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål Min närmaste chef är en bra chef Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt 22

23 Närmaste chef Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef är bra på att hantera problem och konflikter på arbetsplatsen Min närmaste chef planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt Jag kan diskutera problem som rör arbetet med min närmaste chef Min närmaste chef får arbetsgruppen att arbeta mot samma mål Min närmaste chef är en bra chef 3,8 3,9 4 3,4 3,6 3,6 3,2 3,4 3,5 3,4 3,5 3,7 3,9 4 3,5 3,6 3,7 3,7 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

24 Mål Fyra påståenden handlade om landstingets mål; Tabell I stort sett alla medarbetare anser att de själva gör ett bra jobb. En stor majoritet vet vilka mål som skall uppnås och de tycker sig själva bidra till att målen uppnås. Det är färre som upplever att man har en bra dialog om hur man skall nå målen på deras arbetsplats. Sedan 2010 har det skett en successiv ökning av de betyg som mäter målsättningar och måluppfyllelse. Mål - Jag vet vilka mål som ska uppnås på min arbetsplats På min arbetsplats har vi en bra dialog om hur vi når målen Jag bidrar till att vi uppnår målen på min arbetsplats Jag tycker att jag gör ett bra jobb Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 24

25 Mål - Jag vet vilka mål som ska uppnås på min arbetsplats På min arbetsplats har vi en bra dialog om hur vi når målen Jag bidrar till att vi uppnår målen på min arbetsplats Jag tycker att jag gör ett bra jobb Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Mål Jag vet vilka mål som ska uppnås på min arbetsplats På min arbetsplats har vi en bra dialog om hur vi når målen Jag bidrar till att vi uppnår målen på min arbetsplats 3,7 3,8 3,9 3,3 3,4 3,5 3,9 3,9 4 Jag tycker att jag gör ett bra jobb 4,4 4,4 4, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

26 Arbetsmiljö Sex påståenden handlade om arbetsmiljön; Tabell De flesta medarbetarna hos landstinget har tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som behövs och de använder dessa i stor utsträckning. De har också tillgång till den utrustning och de resurser som behövs för att göra ett bra arbete. Trots dessa positiva svar är det många som tar avstånd från ett påstående om att de inte riskerar att skadas eller bli sjuka av sitt arbete. Många är inte heller helt nöjda med sin arbetsmiljö. I flera avseenden har arbetsmiljön successivt fått höjt betyg sedan år Det gäller främst arbetsplatsens förmåga att rätta till fel och brister. Arbetsmiljö - På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 26

27 Arbetsmiljö - På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsmiljö På min arbetsplats finns den utrustning och resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete Jag riskerar inte att skadas eller bli sjuk av mitt arbete Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön Jag använder den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk i mitt arbete Jag är helt nöjd med arbetsmiljön på min arbetsplats 3,8 3,8 3,9 3,1 3,2 3,2 3,9 3,9 4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,2 3,3 3,4 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

28 Information Ett sammanfattande påstående löd, Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete ; Tabell 50. En stor majoritet av medarbetarna hos Landstinget Blekinge anser att det stämmer mycket eller ganska bra. Information - Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Information - Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Information Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete 3,6 3,6 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

29 Arbetsplatsträffar Ett påstående om arbetsplatsträffar löd, På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta ; Tabell 51. De flesta medarbetarna anser att arbetsplatsträffarna infaller tillträckligt ofta och den övertygelsen har successivt ökat sedan år Arbetsplatsträffar - På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Arbetsplatsträffar - På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Arbetsplatsträffar På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar tillräckligt ofta 3,9 4,14, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

30 Medarbetarsamtal med närmaste chef Andel av medarbetarna som haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef det senaste året Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare En stor majoritet av landstingets medarbetare (79 procent) har haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef under de senaste 12 månaderna, vilket dock är en minskning med tre procentenheter sedan undersökningen år 2012; Tabell 52. Liksom tidigare har de som är 45 år eller yngre har haft medarbetarsamtal i mindre utsträckning än andra medarbetare. Bland dem som haft medarbetarsamtal anser nästan alla att de under samtalet berättade hur de ser på sitt arbete; Tabell 53. Om haft medarbetarsamtal - I medarbetarsamtalet berättade jag hur jag ser på mitt arbete Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 30

31 Om haft medarbetarsamtal - I medarbetarsamtalet berättade jag hur jag ser på mitt arbete Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Om haft medarbetarsamtal I medarbetarsamtalet berättade jag hur jag ser på mitt arbete 4,1 4,1 4, Medelbetyg År 2010 År 2012 År 2014 Under medarbetarsamtalet talade nästan alla om arbetsuppgifterna och de flesta om utveckling/framtid samt mål. Betydligt färre talade om löner. Om haft medarbetarsamtal I medarbetarsamtalet diskuterade jag och min chef... Mål Arbetsuppgifter Arbetsresultat Lön Utveckling och framtid År 2010 År 2012 År

32 Att säga ifrån till arbetskamrater Ett påstående löd, Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater ; Tabell 55. De flesta medarbetarna brukar säga ifrån. Att säga ifrån - Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Att säga ifrån - Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Att säga ifrån Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater Medelbetyg År 2010 År 2012 År

33 Kompetensutvecklingsplan Ett påstående löd, Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan ; Tabell 55. Knappt hälften av landstingets medarbetare anser att det stämmer, men sedan år 2010 har det skett en stadig ökning av andelen med utvecklingsplan. Kompetensutvecklingsplan - Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Kompetensutvecklingsplan - Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Kompetensutvecklingsplan Jag har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan 2,5 2,7 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

34 Förväntningar Två påståenden handlade om förväntningar om arbetsinsats och deras uppfyllande; Tabell 57-58, - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet Nästan alla anser sig veta vad som förväntas av dem i arbetet och en stor majoritet anser att deras kunskap och erfarenhet tas till vara. Förväntningar - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Förväntningar - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt 34

35 Förväntningar Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,2 4,2 4,3 Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet 3,7 3,7 3, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

36 Hot och våld Ett påstående löd, På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt; Tabell 59. En relativt stor majoritet anser att man kan hantera hot och våld på ett bra sätt och andelen som tycker så har successivt ökat sedan år Hot och våld - På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Hot och våld - På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Hot och våld På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt 3,5 3,63, Medelbetyg År 2010 År 2012 År

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Rapport från Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet juni 2013 Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat När betygen delades ut vid terminsslutet då sattes

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer