RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18"

Transkript

1 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER STATISTIK OCH UTREDNINGAR

2 .

3 Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen är genomförd via en webbenkät som skickats till medarbetarnas e-postadresser. Datainsamlingen har skett under perioden 17 mars till 31 mars Sammanlagt har 91 medarbetare besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 88. Det är samma svarsfrekvens som Motsvarande svarsfrekvens 2012 var 80 procent. Resultat fältarbete Antal Frekvens Nettourval % Ej påbörjade 8 8% Påbörjat ej avslutat 4 4% Fullföljda 91 88% Enkäten innehåller 56 frågor (utformade som påståenden) samt tre sammanfattande helhetsfrågor som gör det möjligt att bilda ett Nöjd-Medarbetar-Index (NMI). Dessutom ställs ett antal frågor om förekomsten av medarbetarsamtal, lönesamtal m.m. samt frågor om interna kommunikation och om vision och värdegrund. I enkäten finns även nio frågor som mäter HME (Hållbart medarbetar engagemang). Frågorna bildar tillsammans ett totaltindex (HME) och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. I frågebatteriet ingår också bakgrundsfrågor om dem som svarat. Årets enkät överensstämmer med enkäten från 2013 med några mindre justeringar. Tidigare användes begreppet din närmaste chef. I årets enkät används i stället din chef, vilken chef som avses finns angivet i enkätens början. Frågorna om den nya organisationen har strukits och två frågor om interna information och kommunikation har lagt till. Sweco Gjörwellsgatan 22 Box SE Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Strategy AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Marie Göranson Telefon direkt Mobil +46 (0)

4 Huvudresultat NMI, Bostäder totalt NMI Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) har beräknats på sedan Årets resultat 76, ligger markant högre än tidigare år. Resultatet innebär en höjning med sju betygssteg från 2013 och med elva steg från I 2010 års undersökning var NMI 64 och Som ytterligare en jämförelse kan nämnas att Stockholms stads NMI 2011 var 63. Om Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) är en modell som är etablerad för mätning av medarbetartillfredsställelse och används av flera undersökningsinstitut, exempelvis SCB. Detta innebär att resultat kan sättas i relation till andra organisationers som använder motsvarande NMI. Detta ger också möjlighet att genom upprepade studier se hur medarbetarnas syn på arbetsförhållandena utvecklas över tid. Det är femte året som NMI beräknas för. Modellen är uppbyggd dels av ett mått för helhetsbetyget av nöjdheten, NMI, dels av nio faktorer/frågeområden som speglar olika delar av arbetsförhållandena. Inom varje frågeområde ingår flera frågor som belyser olika aspekter inom respektive område. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

5 De olika frågeområdena är (inom parentes anges antalet frågor som ställdes inom området): Organisation (5) Ledarskap och chefer (12) Delaktighet (10) Medarbetarskap (5) Utveckling och kompetens (5) Trivsel (5) Arbetsklimat (8) Arbetsbelastning (3) Friskvård (3) Analysmodellen beräknar ett betygsindex för varje faktor/frågeområde som kan anta värden från Ju högre indexvärdet är, desto högre är betyget. NMI baseras på tre frågor som viktas samman Helhetsbedömning: Hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation. Förväntningar: Hur väl uppfyller dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation. Ideal arbetsplats: Hur nära eller hur långt ifrån en perfekt organisation är din arbetssituation. NMI kan variera mellan Ju högre värde desto nöjdare är medarbetarna. Effektmått Analysmodellen beräknar för varje frågeområde ett effektmått som anger vilken påverkan frågeområdet har på nöjdheten, NMI. Betygsindex är alltså en prediktor på NMI. Då kan vissa frågeområden framstå som viktigare än andra och ha större betydelse för medarbetarnas helhetsbedömning av arbetsförhållandena. Dessa frågeområden kan övervägas att prioriteras i förbättringsarbetet. Sambanden mellan olika faktorer/frågeområden och NMI illustreras i en så kallad prioriteringsmatris. Den lodräta axeln står för respektive frågeområdes betygsindex och den vågräta för deras effektmått, d.v.s. betydelsen för helhetsomdömet NMI. Origo (krysset) ligger vid medelbetyg och medeleffekt. På så vis bildas fyra kvadranter med olika prioriteringsgrad. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

6 För att öka NMI bör man i förbättringsarbetet prioritera de frågeområden som har effektmått över medeleffekten (till höger om den lodräta linjen) samtidigt som de får lågt betyg, d.v.s. faktorer som hamnar i kvadrant II. En förändring av betyget för dessa frågeområden förväntas påverka NMI mest. Frågeområden som har mindre effekt på helhetsbetyget, NMI, behöver inte ges högsta prioritet ens om de fått låga betyg av medarbetarna. Ett frågeområdes effekt ska inte blandas ihop med hur viktigt det är för verksamheten. Det kan finnas andra skäl än effekten på den totala nöjdheten för att arbeta även med dessa frågeområden (lågt betyg och låg effekt). BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

7 Huvudresultat hållbart medarbetar engagemang (HME), Bostäder totalt HME 86 (82) Motivationsindex 84 (81) Ledarskapsindex 88 (83) Styrningsindex 86 (81) (inom parentes värde för 2013) Om Hållbart medarbetar engagemang (HME) Begreppet hållbart markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare på detta engagemang. Tanken är att möjliggöra jämförelser mellan olika arbetsgivare och analyser med koppling till verksamhetsresultat. På central nivå sker redovisningen i RKA:s databas för resultatnyckeltal i kommuner och landsting, Kolada. Från och med 2012 gick Stockholms stad över från att mäta NMI till att mäta HME. HME består av nio frågor som tillsammans bildar ett totaltindex och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Svaren på frågorna/påståenden ges på en skala 1-5. De individuella svaren på respektive fråga räknas om till ett medelvärde som sedan transponeras till en skala, där 0 är sämst och 100 är bäst. Medelvärdet på delindex och totalindex transponeras också till en skala. Delindex beräknas som ett medelvärde av resultatet på de tre underliggande frågorna och totalindex beräknas som ett medelvärde av samtliga frågor. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

8 Undersökningens resultat Medarbetarna På är kvinnorna i majoritet. Andelen personer i åldersgruppen är liksom tidigare år mindre än övriga åldersgrupper. En jämförelse med tidigare år visar att andelen kvinnor har ökat något medan fördelningen på åldersgrupperna är i stort sett oförändrad. Andel av de svarande uppdelat på kön och åldersgrupp (enligt svaren på frågorna i enkäten) Man Kvinna år år år år NMI för män och kvinnor samt åldersgrupper Man Kvinna år år år 55 år - Samtliga I årets undersökning har männen precis som 2013 ett något högre NMI än kvinnorna, d.v.s. de är mer nöjda med sina arbetsförhållanden. Personer åldersgruppen 55 år eller BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

9 äldre är nöjdare än övriga. Jämfört med 2013 har NMI ökat. Det gäller såväl för män som för kvinnor samt för alla åldersgrupper. Störst är ökningen i åldersgrupperna och 55 år eller äldre. I följande diagram redovisas ett betygsindex för enkätens nio frågeområden. Vilka frågor (indikatorer) som ingår i respektive frågeområde framgår av bilaga 1. Betygsindex per frågeområde Friskvård Delaktighet Medarbetarskap Trivsel Arbetsklimat Organisation Ledarskap och chefer Utveckling och kompetens Arbetsbelastning I diagrammet ovan anges betygsindex för de nio frågeområdena. Ett högt betygsindex indikerat att många ger ett högt instämmande (8-10) på delfrågorna inom frågeområdet och alltså i hög grad är nöjda. Ett lägre betygsindex indikerar i sin tur att det är fler som ger ett lägre betyg för frågeområdets delfrågor. I diagrammet är frågeområdena rangordnade från högsta till lägsta indexvärde Betygsindex ger tillsammans med effekten en förutsägelse om hur en förändring påverkar NMI (effektmåttet sid 11). I tabellen på sidan 15 redovisas medelvärde och frekvensfördelning för delfrågorna (indikatorerna) inom varje frågeområde. Där kan utläsas vilka delfrågor som får höga betyg respektive sådana som får låga betyg. Tanken är att underlätta för läsaren att hitta styrkor och svagheter. Betygsindex beräknas i en statistisk analys där alla frågor och frågeområden är beroende av varandra. Förändringar i en fråga inom ett frågeområde påverkar alltså alla andra indexbetyg. Skillnader i betygsindex påverkas av skillnader i förutsättningar t.ex. antalet frågor, svarsfördelningen eller om medarbetarna ger frågorna olika tyngd i undersökningarna. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

10 Medelvärden är en standardiserad jämförelse där enskilda medelvärdens förändring inte påverkas av några andra frågor. Det innebär att en förändring i ett betygsindex inte alltid motsvaras av motsvarande förändringar i enskilda frågor. Det frågeområde som har allra högst betygsindex på 2014 och 2013 är Friskvård (betygsindex 97). Så gott som alla instämmer i hög grad i att personalen ges möjlighet till friskvård och tycker att det är värdefullt att satsar på friskvård. Inte riktigt lika många instämmer i att de utnyttjar möjligheterna som erbjuds. Men ungefär sju av tio (73 %) instämmer i hög grad även i detta (8-10 på skalan). Frågan om huruvida erbjudandet utnyttjas eller ej ingår inte i beräkningen av betygsindex. Delaktighet får betygsindex 89 jämfört med 81 i 2013 års mätning. Samtliga indikatorer inom området har mycket höga medelbetyg, i de flesta fall högre än Det betyder att medarbetarna i stor utsträckning ger ett högt instämmande i påståendena. Störst förbättring noteras i frågorna som handlar om diskussionsklimatet. Många anser arbetsplatsträffarna ger känsla av delaktighet, att chefen är bra på att skapa delaktighet och på att uppmuntra till dialog. Frågeområdet med därnäst högst betygsindex är Medarbetarskap, betygsindex 87 jämfört med 85 föregående år. När det gäller Medarbetarskap skiljer sig svaren inte lika mycket jämfört med föregående års undersökning. Medarbetarna instämmer liksom tidigare i hög grad i att de aktivt medverkar för att göra arbetsplatsen bättre, att de tar egna initiativ för att förbättra sin kompetens och att både de själva och kollegorna är intresserade av att ta ett större ansvar i arbetet. Den fråga som förändrats mest i positiv riktning handlar om huruvida kollegorna aktivt medverar för att göra arbetsplatsen bättre. 83 % instämmer i hög grad i det jämfört med 77 % i föregående års undersökning. Trivsel får betygsindex 84 jämfört med 80 i 2013 års mätning. Så gott som alla anser att deras arbete är viktigt och meningsfullt (96 %). I samtliga frågor är medelvärdet något högre än året innan. Det är också färre som satt låga betyg. I frågan om man kan rekommendera sin arbetsgivare noteras störst förbättring. Det är 82 % i årets undersökning jämfört med 73 % 2013, som i hög grad kan tänka sig att göra det. Frågeområdet Arbetsklimat har betygsindex 83 vilket är något läge än året innan (85). Så gott som alla instämmer i hög grad i att de blir bemötta med respekt av sin chef (92 %). De flesta anser att arbetsinsatsen värderas lika oavsett kön och upplever sig respekterade på arbetsplatsen i stort. Tre av fyra (75 %) instämmer i hög grad i påståendet vi lär av varandra på arbetsplatsen här finns eventuellt utrymme för förbättring. Det är sju procent (vilket här motsvarar sex personer) som i någon mån upplever sig vara utsatta för diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetet. Organisation har ett högre betygsindex i årets mätning än tidigare (jämför 83 med 78). En fråga har markant högre instämmandegrad i årets undersökning än Hela 90 % anser i hög grad att de vet vad som förväntas av dem i arbetet. Det är ingen som har givit ett lågt betyg (1-4) i den frågan i årets undersökning. När det handlar om arbetsfördelning ligger betyget på samma nivå som i föregående års undersökning. 64 % anser i stor utsträckning att arbetsfördelningen är bra. Detta är ett möjligt förbättringsområde. Ledarskap och chefer får betygsindex 82, vilket är ungefär som förra året (83). Samtliga frågor inom området får höga medelvärden. Störst förbättring jämfört med föregående år BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

11 har skett när det gäller medarbetar-/utvecklingssamtal. I årets undersökning anser 82 % att samtalen i hög grad varit meningsfulla jämfört med 63 % förra året. Även chefens förmåga att beskriva enhetens mål och resultat krav ges högre betyg i årets undersökning än tidigare. Utveckling och kompetens har betygsindex 82 (jämfört med 77 år 2013). Samtliga frågor inom detta område får högre medelvärde d.v.s. högre instämmande än förra året. Närmare 80 % håller med om att de får använda sin kompetens på ett bra sätt i sitt arbete, att de har rätt kompetens för arbetet och att de kan räkna med stöd från om de vill utvecklas inom yrkesområdet. Arbetsbelastning får betygsindex 79 vilket är en liten ökning jämfört med 2013 (76). Lägst betyg har fortfarande frågan om att ha tillräcklig tid att hinna med arbetet. I årets mätning är det 59 % som i hög grad anser att de har tillräckligt med tid vilket ligger i nivå med förra årets undersökning. Ungefär tre av fyra (73 % respektive 75 %) instämmer i att de har möjlighet till återhämtning i arbetet och att de på ett bra sätt kan förena arbete med privatliv. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

12 Vad motiverar dig att fortsätta arbeta hos? Medarbetarna har svarat på vad som motiverar dem att fortsätta arbeta hos. De ombads att ange två av sju områden (se nedanstående figur). I undersökningen 2012 var det många som valde fler än två svarsalternativ vilket gör att jämförelsen med resultaten från detta år blir skev. Det är därför mer relevant att titta på svarsalternativens inbördes rangordning respektive år, än att jämföra procentandelar. Alla tre åren är det arbetsinnehåll och kontakter med de boende som motiverar medarbetarna mest. I 2014 års undersökning är arbetsinnehåll det som motiverar allra mest. Fler uppger att delaktighet är en motiverande faktor i årets undersökning än Vad motiverar dig att fortsätta hos? Arbetsinnehåll Kontakter med de boende Delaktighet och inflytande Möjlighet till utveckling kultur och värderingar Erkännande/uppmuntran Löner/förmåner BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

13 Effektmått Analysmodellen beräknar vilken effekt en höjning (eller sänkning) av ett frågeområdes betyg förväntas ha på medarbetarnas nöjdhet (NMI). Ett effektmått på ett (1) betyder att NMI kan förväntas öka med en enhet då frågeområdets betyg ökar med fem enheter. Omvänt gäller att om betyget sjunker med fem betygssteg minskar nöjdheten (NMI) med en enhet. För är effekten av förbättringar av de arbetsförhållanden som undersökningen kartlägger. Faktor/frågeområde Effekt Betyg Arbetsbelastning 1,22 79 Arbetsklimat 0,55 83 Delaktighet 0,00 89 Friskvård 0,13 97 Ledarskap och chefer 1,35 82 Medarbetarskap 0,00 87 Organisation 0,47 83 Trivsel 2,15 84 Utveckling och kompetens 0,31 82 Medeleffekt/medelbetyg 0,69 76 Vad bör prioriteras i förbättringsarbetet? Sambanden mellan olika frågeområden och NMI illustreras i en så kallad prioriteringsmatris. Den lodräta axeln står för betygsindex för frågeområdet och den vågräta för effektmått, d.v.s. betydelsen för helhetsomdömet NMI. Origo (krysset) ligger vid medelbetyg och medeleffekt. På så vis bildas fyra kvadranter med olika prioriteringsgrad. Prioritera Förbättra om möjligt Bevara Lägre prioritet Över medeleffekt och under medelbetyg Över medeleffekt och över medelbetyg Under medeleffekt och över medelbetyg Under medeleffekt och under medelbetyg BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

14 Prioriteringsmatris för samtliga faktorer/frågeområden Betygsindex 100 Bevara Friskvård 95 Förbättra om möjligt Delaktighet Ledarskap och chefer Arbetsbelastning Medarbetarskap Arbetsklimat Organisation Utveckling och kompetens Trivsel 70 Lägre prioritet Prioritera 65 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Medelbetyg och medeleffekt Effekt I kvadranten Prioritera finns frågeområdet Trivsel, Ledarskap och chefer och Arbetsbelastning. Av dessa tre har förbättringar av betygsindex för trivsel störst effekt på nöjdheten. I kvadranten Förbättra om möjligt finns det inte något frågeområde. I kvadranten Bevara finns frågeområdena Friskvård, Delaktighet och Medarbetarskap. Dessa frågeområden har liten effekt på NMI men betygsindex över medelbetyg som är viktiga att bevara. I kvadranten Lägre prioritet med obetydlig effekt och betygsindex på medelbetyg finns Arbetsklimat, Organisation och Utveckling och Kompetens. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

15 Svarsfrekvenser och medelvärden för samtliga frågor Medelvärdena för samtliga frågor inom respektive frågeområde och medelvärdena för de tre frågorna som ingår i NMI redovisas i diagrammet på nästa sida. I diagrammet redovisas även medelvärdena för I tabellen på sidan 15 redovisas svarsfördelning och medelvärden för samtliga frågor inom respektive frågeområde. Frågorna är besvarade på en tiogradig skala. Procentfördelningen baseras på svaren från dem som redovisat en uppfattning i frågorna (svarar på skalan 1-10). Det interna bortfallet utgörs av dem som lämnat frågan obesvarat (partiellt bortfall). Andelen som svarat ingen åsikt framgår också i tabellen. I tabellen kan utläsas vilka delfrågor som fått lågt (1-4) respektive högt (8-10) medelvärde inom respektive frågeområde. Svarsfördelningen ger information om hur stor andel av medarbetarna som är påtagligt kritiska respektive positiva till en fråga. I tabellen redovisas också medelvärden och frekvensfördelningar för frågeområdena Intern information och kommunikation, vision och värdegrund samt HMEfrågorna. De sistnämnda frågorna har besvarats på en femgradig skala. Tagit del av resultat från den förra medarbetarenkäten Det är viktigt att återkoppla medarbetarenkätens resultat till medarbetarna. För att följa upp om det gjorts ställs en fråga i enkäten. Den visar att 84 % av medarbetarna har tagit del av resultaten från förra årets medarbetarenkät vilket är fler än 2013 (då uppgav 73 % att de tagit del av resultaten). De som har arbetet på länge (fem år eller mer) har i större utsträckningen än övriga tagit del av resultaten. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

16 Medelvärden för Organisation Ledarskap och chefer Delaktighet Medarbetarskap Utveckling o kompetens Trivsel Arbetsklimat Arbets- Frisk- NMIbelastvårfrågoning Frågelydelsen framgår av bilaga

17 Medelvärden och frekvenser FRÅGEOMRÅDE/FAKTOR Delfråga ORGANISATION Andel svar (%) Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa 1. Jag arbetar på en väl fungerande arbetsplats. 7,3 7,5 7,7 8, I min arbetsgrupp har vi effektiva arbetsrutiner. 7,3 7,8 8,0 8, I min arbetsgrupp har vi en bra arbetsfördelning. 7,1 7,6 7,8 7, Vi har gjort tydliga åtaganden för verksamheten på min arbetsplats. Ingen åsikt Partiellt bortfall 7,7 7,9 8,3 8, Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 8,5 8,8 8,7 9, LEDARSKAP OCH CHEFER 6. Jag har förtroende för min chef. 7,5 7,9 8,4 8, Jag kan lätt få tag i min chef om jag behöver det. 8,4 8,6 8,8 9, Min chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter. 7,4 7,4 8,4 8, Min chef följer upp att det vi bestämt i arbetsgruppen verkligen blir gjort. 7,2 7,6 8,2 8, Min chef ställer tydliga krav på mig som medarbetare. 7,8 8,0 8,4 8, Jag får uppskattning av min chef om jag gör ett bra arbete. 7,5 8,0 8,5 8, Jag får veta av min chef om jag inte skulle göra ett fullgott arbete. 13. Jag tycker att min chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal/ utvecklingssamtal. 14. Min chef ger mig användbar feedback på de arbetsuppgifter som jag utför. 15. Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har. 7,4 8,3 8,4 8, ,2 7,4 7,6 8, ,2 7,2 7,9 8, ,9 7,7 8,0 8, Min chef är tydlig med vad som förväntas av mig. 7,9 7,7 8,3 8, Min chef kan beskriva enhetens mål och resultatkrav så att jag förstår hur jag kan bidra till att nå dem. 7,9 8,2 9, DELAKTIGHET 18. På min arbetsplats har vi regelbundna arbetsplatsträffar (APT). 9,5 9,7 9, Arbetsplatsträffarna ger bra information. 8,0 8,8 8,9 9, På arbetsplatsträffarna förs diskussioner som gör att jag känner mig delaktig. 21. Jag vet var jag kan söka den information jag behöver för mitt arbete. 22. Jag är nöjd med hur jag kan påverka planeringen av mina arbetsuppgifter. 23. Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka hur jag ska utföra mitt arbete. 24. Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka förläggningen av min arbetstid. 7,8 8,3 8,6 9, ,7 8,5 8,9 8, ,1 8,1 8,9 9, ,0 8,0 8,8 9, ,3 7,4 8,5 8, Min chef är bra på att skapa delaktighet på våra möten. 7,8 8,1 8,6 9, De interna möten som min chef leder är effektiva. 7,8 7,9 8,6 8, Min chef uppmuntrar till dialog på våra möten. 7,6 8,1 8,7 9,

18 FRÅGEOMRÅDE/FAKTOR Delfråga Andel svar (%) Lågt Mellan (1-4) (5-7) Högt (8-10) Summa Ingen åsikt Partiellt bortfall MEDARBETARSKAP 28. Jag medverkar aktivt för att utveckla och göra min arbetsplats bättre. 29. Mina arbetskamrater medverkar aktivt för att göra vår arbetsplats bättre. 30. Jag tar egna initiativ för att lära mig mer och förbättra min kompetens. 8,3 8,7 8,8 9, ,5 8,1 8,3 8, ,8 8,8 8,8 9, Jag är intresserad av att ta ett större ansvar i mitt arbete. 8,5 8,6 8,5 8, Mina arbetskamrater är intresserade av att ta större ansvar i sitt arbete. 7,3 7,7 7,9 8, UTVECKLING OCH KOMPETENS 33. Jag får använda min kompetens på ett bra sätt i mitt arbete. 7,7 7,8 8,0 8, Jag kan få den kompetensutveckling jag behöver för mitt arbete. 7,7 7,5 7,9 8, Jag har rätt utbildning för det arbete jag har nu. 7,5 7,3 7,4 8, Om jag skulle vilja gå vidare och utvecklas inom mitt yrkesområde kan jag räkna med stöd från min arbetsgivare. 7,8 7,1 7,8 8, Min chef får mig att utvecklas i mitt arbete. 7,1 7,4 7,7 8, TRIVSEL 38. Mitt arbete är viktigt och meningsfullt. 9,2 9,0 9,0 9, Jag går till arbetet med lätta steg. 7,8 7,9 8,2 8, Jag trivs med mina arbetsuppgifter. 8,1 8,0 8,3 8, Jag kan rekommendera andra att arbeta inom mitt verksamhetsområde. 8,2 8,2 8,3 8, Jag kan rekommendera som arbetsgivare. 8,0 7,4 8,0 8, ARBETSKLIMAT 44. Jag känner mig respekterad på min arbetsplats. 8,2 8,3 8,8 9, Vi kan diskutera öppet och fritt på min arbetsplats. 7,8 7,7 8,4 8, På min arbetsplats råder en god stämning. 7,6 7,8 8,2 8, Vi lär av varandra på min arbetsplats. 7,7 8,0 8,3 8, På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oavsett om man är kvinna eller man. 49. Jag är inte utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetet. 8,6 8,4 8,7 8, ,7 8,5 9,1 8, Min chef bidrar till öppenhet på vår arbetsplats. 7,5 7,8 8,5 8, Min chef bemöter mig som medarbetare med respekt. 8,5 8,4 8,9 9, ARBETSBELASTNING 52. Jag har möjlighet till återhämtning i arbetet genom att ta pauser eller anpassa mitt arbete. 53. Jag har tillräckligt med tid för att hinna med mina arbetsuppgifter. 7,7 7,7 8,1 8, ,0 6,9 7,5 7, Jag kan på ett bra sätt förena mitt arbete med mitt privatliv. 7,9 7,9 8,0 8,

19 Andel svar (%) FRÅGEOMRÅDE/FAKTOR Delfråga Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa Ingen åsikt Partiellt bortfall FRISKVÅRD 55. Min arbetsgivare erbjuder personalen möjligheter till friskvård. 56. Jag utnyttjar möjligheter till friskvård när min arbetsgivare erbjuder det (ingår ej i NMI-beräkningarna) 8,9 9,4 9,7 9, ,1 6,7 7,1 7, Jag tycker att det är värdefullt att satsar på friskvård. 9,5 9,6 9, NMI, HELHETEN 58. Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetsituation? 59. Hur väl uppfyller dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation? 60. Ange på skalan här intill hur nära eller långt ifrån du tycker att din egen arbetssituation är jämfört med den ideala. 6,9 7,2 7,4 8, ,9 6,9 7,3 7, ,5 6,5 6,9 7, Frågeområden utanför NMI-beräkningarna Andel (%) svar FRÅGEOMRÅDE/FAKTOR Delfråga INTERN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 66. Jag tycker att Dialog är ett bra sätt att kommunicera med medarbetarna. ny 67. Jag tycker att Dialogdagar är bra för att föra ut budskap och diskutera gemensamma frågor. ny 68. Jag tycker att intranät ger god vägledning i mitt arbete nya organisation har varit positiv för mig. 7,5* 7,8 8,0 70. nya organisation har varit positiv för verksamheten. 8,4 8,4 VISION OCH VÄRDEGRUND 2014 Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa Ingen åsikt Partiellt bortfall 8,5 8,0 8,2 8, , , Jag känner till vision och värdegrund. 9,0 9,2 9, Min chef har pratat om vision och värdegrund så att jag förstår hur vårt DO eller enhet kan bidra till att uppfylla denna. 73. Min chef har pratat med mig om hur mitt arbete bidrar till att får nöjda kunder. 74. Jag förstår hur mitt arbete bidrar till att får nöjda kunder. 75. Jag kan identifiera mig med det nya varumärket - Bostäder.** 8,5 8,7 9, ,0 8,4 8, ,9 9,0 9, ,4** 8,7 9, * 2010 löd frågan "Förändringsprocessen som pågår inom har varit positiv för mig" ** 2010 löd frågan "Jag kan indentifiera mig med det nya varumärket " Fråga 67 och 68 är nya för 2014 From 2014 används begreppet "min chef" istället för "min närmaste chef". 17

20 HME, observera att svaren angavs på en skala 1-5. FRÅGEOMRÅDE/FAKTOR Delfråga HME Andel (%) svar Lågt Mellan (1-2) (3) Högt (4-5) Summa 78. Mitt arbete känns meningsfullt. 4,4 4, Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 4,1 4, Jag ser fram emot att gå till arbetet. 4,2 4, Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 4,2 4, Min chef visar förtroende för mig som medarbetare. 4,4 4, Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Partiellt bortfall 4,4 4, Jag är insatt i min arbetsplats mål/åtaganden. 4,4 4, Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 4,0 4, Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 4,4 4,

21 Bilaga 1. Frågorna Organisation 1. Jag arbetar på en väl fungerande arbetsplats. 2. I min arbetsgrupp har vi effektiva arbetsrutiner. 3. I min arbetsgrupp har vi en bra arbetsfördelning. 4. Vi har gjort tydliga åtaganden för verksamheten på min arbetsplats. 5. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Ledarskap och chefer 6. Jag har förtroende för min chef. 7. Jag kan lätt få tag i min chef om jag behöver det 8. Min chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter 9. Min chef följer upp att det vi bestämt i arbetsgruppen verkligen blir gjort. 10. Min chef ställer tydliga krav på mig som medarbetare. 11. Jag får uppskattning av min chef om jag gör ett bra arbete. 12. Jag får veta av min chef om jag inte skulle göra ett fullgott arbete. 13. Jag tycker att min chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal/utvecklingssamtal 14. Min chef ger mig användbar feedback på de arbetsuppgifter som jag utför. 15. Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har. 16. Min chef är tydlig med vad som förväntas av mig. 17. Min chef kan beskriva enhetens mål och resultatkrav så att jag förstår hur jag kan bidra till att nå dem. Delaktighet 18. På min arbetsplats har vi regelbundna arbetsplatsträffar (APT). 19. Arbetsplatsträffarna (APT) ger bra information. 20. På arbetsplatsträffarna (APT) förs diskussioner som gör att jag känner mig delaktig. 21. Jag vet var jag kan söka den information jag behöver för mitt arbete. 22. Jag är nöjd med hur jag kan påverka planeringen av mina arbetsuppgifter. 23. Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka hur jag ska utföra mitt arbete. 24. Jag är nöjd med möjligheterna att påverka förläggningen av min arbetstid. 25. Min chef är bra på att skapa delaktighet på våra möten. 26. De interna möten som min chef leder är effektiva. 27. Min chef uppmuntrar till dialog på våra möten. Medarbetarskap (aktiv medarbetare) 28. Jag medverkar aktivt för att utveckla och göra min arbetsplats bättre. 29. Mina arbetskamrater medverkar aktivt för att göra vår arbetsplats bättre. 30. Jag tar egna initiativ för att lära mig mer och förbättra min kompetens. 31. Jag är intresserad av att ta ett större ansvar i mitt arbete. 32. Mina arbetskamrater är intresserade av att ta större ansvar i arbetet. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

22 Utveckling och kompetens 33. Jag får använda min kompetens på ett bra sätt i mitt arbete. 34. Jag kan få den kompetensutveckling jag behöver för mitt arbete. 35. Jag har rätt utbildning för det arbete jag har nu. 36. Om jag skulle vilja gå vidare och utvecklas inom mitt yrkesområde kan jag räkna med stöd från min arbetsgivare. 37. Min chef får mig att utvecklas i mitt arbete. Trivsel 38. Mitt arbete är viktigt och meningsfullt. 39. Jag går till arbetet med lätta steg. 40. Jag trivs med mina arbetsuppgifter. 41. Jag kan rekommendera andra att arbeta inom mitt verksamhetsområde. 42. Jag kan rekommendera som arbetsgivare. 43. (ingår ej i frågeområdet) Vad motiverar dig att fortsätta arbeta hos? Arbetsklimat 44. Jag känner mig respekterad på min arbetsplats. 45. Vi kan diskutera öppet och fritt på min arbetsplats. 46. På min arbetsplats råder en god stämning. 47. Vi lär av varandra på min arbetsplats. 48. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oavsett om man är man eller kvinna. 49. Jag är inte utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetet. 50. Min chef bidrar till öppenhet på vår arbetsplats. 51. Min chef bemöter mig som medarbetare med respekt. Arbetsbelastning 52. Jag har möjlighet till återhämtning i arbetet genom att ta pauser eller anpassa mitt arbete. 53. Jag har tillräckligt med tid för att hinna med mina arbetsuppgifter. 54. Jag kan på ett bra sätt förena mitt arbete med mitt privatliv. Friskvård 55. Min arbetsgivare erbjuder personalen möjligheter till friskvård. 56. Jag utnyttjar möjligheter till friskvård när min arbetsgivare erbjuder det. 57. Jag tycker att det är värdefullt att satsar på friskvård. NMI-frågor 58. Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation 59. Hur väl uppfyller dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation 60. Föreställ dig hur din arbetsplats skulle vara för att du skulle uppfatta den som en perfekt organisation med ideala arbetssituationer i alla avseenden. Ange på skalan här intill hur nära eller långt ifrån du tycker att din egen arbetssituation är jämfört med den ideala. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

23 Frågor utanför index, ja/nej-frågor 61. Jag har haft medarbetarsamtal/utvecklingssamtal med min chef under de senaste 12 månaderna. 62. Jag har haft samtal med min chef under de senaste 12 månaderna där vi diskuterade min lön (vid medarbetarsamtalet eller vid annat tillfälle). 63. Jag vet vilka lönekriterier som används när min lön bestäms. 64. Jag vet var jag kan få hjälp om jag skulle bli diskriminerad eller utsatt för kränkande särbehandling på arbetet. 65. Förekommer konflikter på din arbetsplats? Om ja, Tar din chef tag i konflikterna som uppstår? interna information och kommunikation 66. Jag tycker att Dialog är ett bra sätt att kommunicera och sprida kunskap. 67. Jag tycker att Dialogdagar är bra för att föra ut budskap och diskutera gemensamma frågor. 68. Jag tycker att intranät ger god vägledning i mitt arbete. vision och värdegrund 71. Jag känner till vision och värdegrund. 72. Min chef har pratat om vision och värdegrund så att jag förstår hur vårt DO eller enhet kan bidra till att uppfylla denna. 73. Min chef har pratat med mig om hur mitt arbete bidrar till att får nöjda kunder. 74. Jag förstår hur mitt arbete bidrar till att får nöjda kunder. 75. Jag kan identifiera mig med det nya varumärket -bostäder (något omformulerad sedan 2012). (En fråga struken från frågeområdet sedan 2012). Byte av arbetsuppgifter/arbetsplats 76. Har du under det senaste halvåret någon gång allvarligt funderat på att byta arbetsuppgifter eller arbetsplats? Om ja, varför har du funderat på att byta arbetsuppgifter och/eller arbetsplats? 77. Har du tagit del av din enhets resultat från förra medarbetarenkäten? Om ja, har du varit med och arbetat med resultaten från medarbetarenkäten 2012? (omformulerad sedan 2012). HME (Hållbart medarbetar engagemang) 78. Mitt arbete känns meningsfullt. 79. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 80. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 81. Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 82. Min chef visar förtroende för mig som medarbetare. 83. Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. 84. Jag är insatt i min arbetsplats mål/åtaganden. 85. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 86. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

24 Bakgrundsfrågor 87. Kön? 88. Ålder? 89. Är du född i Sverige? 90. När arbetar du huvudsakligen? 91. Vilken är din högsta avslutade utbildning (eller antal år i skola)? 92. Hur länge har du sammanlagt arbetat i och på den arbetsplats du arbetar på nu? 93. Har du deltagit i någon fortbildning de senaste två åren (t.ex. kurs, föreläsning, seminarium, konferens)? 94. Reser du regelbundet i tjänsten? Med resor i tjänsten menas alla olika former av resor som du genomför under arbetstid, till exempel till och från möten, konferenser, tjänsteresor etc. Om ja, när du reser i tjänsten, använder du dig då av miljövänliga transportmedel som cykel, allmänna kommunikationer, miljöbil etc. 92. Om du har några övriga synpunkter ange gärna dem nedan. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

25 Bilaga 2. Svarsfrekvenser övriga frågor för 61. Jag har haft medarbetarsamtal/utvecklingssamtal med min chef under de senaste 12 månaderna Hotellhem 2009 Ja Nej Jag har haft samtal med min närmaste chef under de senaste 12 månaderna där vi diskuterade min lön (vid medarbetarsamtalet eller vid annat tillfälle) Hotellhem 2009 Ja Nej Jag vet vilka lönekriterier som används när min lön bestäms Hotellhem 2009 Ja Nej På min arbetsplats har vi regelbundna arbetsplatsträffar (APT). (2010 och 2009 ja/nej-fråga) Hotellhem 2009 Ja 98 (8-10) 98 (8-10) 95 (8-10) Nej 11 8 Summa Jag vet var jag kan få hjälp om jag skulle bli diskriminerad eller utsatt förkränkande särbehandling Hotellhem 2009 Ja Nej Förekommer konflikter på din arbetsplats? Ja Nej Summa Om ja, Tar din närmaste chef tag i konflikterna som uppstår? Ja Nej Vet ej Summa

26 76a. Har du under de senaste halvåret någon gång allvarligt funderat på att byta arbetsuppgifter? Hotellhem 2009 Ja Nej b Har du under det senaste halvåret någon gång allvarligt funderat på att byta arbetsplats? Hotellhem 2009 Ja Nej Om ja, varför har du funderat på att yta arbetsuppgifter och/eller arbetsplats? Hotellhem 2009 Trivs inte på min nuvarande arbetsplats Vill gå vidare och utvecklas Känner oro inför framtiden Vill ha andra arbetsuppgifter Vill ha högre lön Vill ha andra arbetstider Vill få kortare arbetsresor Personliga skäl Annat Har du tagit del av din enhets resultat från förra medarbetarenkäten? Ja Nej Summa Om ja, har du varit med och arbetat med resultaten från medarbetarenkät 2013? Ja Nej Summa

27 87. Kön? Hotellhem 2009 Man Kvinna Ålder? Hotellhem år år år år eller äldre Är du född i Sverige? Hotellhem 2009 Ja Nej När arbetar du huvudsakligen? Hotellhem 2009 Huvudsakligen dagtid måndag-fredag Vardag/helg enligt schema Enbart natt Summa Vilken är din högsta avslutade utbildning (eller antal år i skola)? Utbildning upp till 9 år (Grundskola, realskola eller motsvarande) Utbildning år (Gymnasieskola/yrkesutbildning) Längre utbildning (Universitet/högskola eller annan eftergymnasial utbildning) Hotellhem Annat, vad a. Hur länge har du sammanlagt arbetat i? Hotellhem år år år år Mer än 20 år

28 92b Hur länge har du sammanlagt arbetat på den arbetsplats du arbetar på nu? Hotellhem år år år år Mer än 20 år Har du deltagit i någon fortbildning de senaste två åren (t.ex. kurs, föreläsning, seminarium, konferens)? Hotellhem 2009 Ja, flera gånger Ja, enstaka gång Nej a. Reser du regelbundet i tjänsten? Med resor i tjänsten menas alla olika former av resor som du genomför under arbetstid, till exempel till och från möten, konferenser, tjänsteresor etc Hotellhem 2009 Ja Nej b. När du reser i tjänsten, använder du dig då av miljövänliga transpeotmedel som cykel, allmänna kommunikationer, miljöbil etc? Hotellhem 2009 Ja, ofta Ja, ibland Nej Vad motiverar dig att fortsätta jobba hos? (välj max två alternativ) Hotellhem 2009 Löner/förmåner Erkännande/uppmuntran Möjlighet till utveckling Delaktighet och inflytande kultur och värderingar Kontakter med de boende Arbetsinnehåll

MEDARBETARENKÄT 2010 TRAFIKKONTORET

MEDARBETARENKÄT 2010 TRAFIKKONTORET MEDARBETARENKÄT 2010 TRAFIKKONTORET Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på Trafikkontoret? Trafikkontoret 2008 Trafikkontoret 2009 100

Läs mer

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Medarbetarenkät 2008 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Staden totalt Trafikkontoret 100 90 80 70

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

MEDARBETARENKÄT 2009 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS SDF

MEDARBETARENKÄT 2009 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS SDF MEDARBETARENKÄT 2009 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS SDF Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB 2 Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på Enskede-Årsta-Vantör sdf? 100 Staden 2009 Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Medarbetarenkät 2004

Medarbetarenkät 2004 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2004-06-16 Medarbetarenkät 2004 Frågor per frågeområde (medelvärden) Utrednings- och statistikkontoret (USK) har på uppdrag av personalpolitiska avdelningen och kompetensfonden

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport stockholm.se Innehåll - Bakgrund och syfte - Om undersökningen - Redovisning av resultat - Instruktionssida - Aktivt medskapandeindex (AMI) - Analysmodellen -

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson MEDARBETARENKÄTEN 2019 Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: 32 080 Magdalena Bosson Inledning Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2016-11-29 SN 2016/07320401 0480-450000 Socialnämnden Medarbetarenkät 2016 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Medarbetarundersökning Region Uppsala

Medarbetarundersökning Region Uppsala Medarbetarundersökning 2018 Region Uppsala Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 8 28 oktober 2018 via epost som innehöll en personlig länk. Fem automatiska påminnelser har skickats till

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetarenkäten Totalrapport kort version April 2017

Medarbetarenkäten Totalrapport kort version April 2017 Medarbetarenkäten 2017 Totalrapport kort version April 2017 Bakgrund och syfte Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och utvecklas. Enkäten ska

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun, medarbetarundersökning 2017, sida 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enköpings kommun

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Resultat av medarbetarundersökning 2015

Resultat av medarbetarundersökning 2015 Sida 1 (7) Handläggare Carin Björnvall Telefon: 508 301 13 Till Kyrkogårdsnämnden 2016-02-03 Resultat av medarbetarundersökning 2015 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden godkänner redovisningen. Mats

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 71 Betyg 5 (%) 23 Betyg 4 (%)

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2018

MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2018 MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2018 Hagfors kommun mäter upplevelsen av arbetsmiljön för sjunde året i rad. Motiverad medarbetarindex, dvs ett medelvärde på samtliga frågor som besvaras i skalan 1-5 ligger

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 214 214 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 8 84 7 95 Kommunikationsindex (Koml) 84 82 7 93 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 1 1 1 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 8 6 5 Kommunikationsindex (Koml) 8 5 6 8 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 1 Arbetssätt

Läs mer

Deltagarantalet är fortsatt högt, 82%. En minskning jämfört med tidigare år, men väntat då digitaliseringen behöver tid för etablering.

Deltagarantalet är fortsatt högt, 82%. En minskning jämfört med tidigare år, men väntat då digitaliseringen behöver tid för etablering. MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2017 Hagfors kommun når sitt hittills högsta betyg i årets mätning sedan starten 2012! Samtliga sammanslagna medelvärden i undersökningen redovisas genom ett MMI, motiverad

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder. ÄNGELHOLMS KOMMUN

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder.   ÄNGELHOLMS KOMMUN Resultatrapport Medarbetarundersökning 2018 Ängelholms kommun - Inklusive undernoder 1 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 17 september 4 oktober 2018. Den skickades via epost som innehöll

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 75 8 7 44 5 Kommunikationsindex (Koml) 8 2 28 4 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 1 Arbetssätt och uppdrag 81 7 77 44 5

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2017 Markör AB 1 (15) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat 14 12 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 6 6 76 44 9 Kommunikationsindex (Koml) 6 6 69 94 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 1 Arbetssätt och uppdrag 72 72

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Enhetsrapport Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Svarsfrekvens Gläntan % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 8% (9 svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 8%

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3.

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3. Nacka kommun MU 2018 Resultatrapport Totalt Skala: 1 till 5 % Positiva 4-5 % Neutrala 3 % Negativa 1-2 Frekvens = Svarsfrekvens per fråga/område Medelvärde redovisas med två decimaler vid sidan om staplarna

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer