RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18"

Transkript

1 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER STATISTIK OCH UTREDNINGAR

2 .

3 Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen är genomförd via en webbenkät som skickats till medarbetarnas e-postadresser. Datainsamlingen har skett under perioden 17 mars till 31 mars Sammanlagt har 91 medarbetare besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 88. Det är samma svarsfrekvens som Motsvarande svarsfrekvens 2012 var 80 procent. Resultat fältarbete Antal Frekvens Nettourval % Ej påbörjade 8 8% Påbörjat ej avslutat 4 4% Fullföljda 91 88% Enkäten innehåller 56 frågor (utformade som påståenden) samt tre sammanfattande helhetsfrågor som gör det möjligt att bilda ett Nöjd-Medarbetar-Index (NMI). Dessutom ställs ett antal frågor om förekomsten av medarbetarsamtal, lönesamtal m.m. samt frågor om interna kommunikation och om vision och värdegrund. I enkäten finns även nio frågor som mäter HME (Hållbart medarbetar engagemang). Frågorna bildar tillsammans ett totaltindex (HME) och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. I frågebatteriet ingår också bakgrundsfrågor om dem som svarat. Årets enkät överensstämmer med enkäten från 2013 med några mindre justeringar. Tidigare användes begreppet din närmaste chef. I årets enkät används i stället din chef, vilken chef som avses finns angivet i enkätens början. Frågorna om den nya organisationen har strukits och två frågor om interna information och kommunikation har lagt till. Sweco Gjörwellsgatan 22 Box SE Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Strategy AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Marie Göranson Telefon direkt Mobil +46 (0)

4 Huvudresultat NMI, Bostäder totalt NMI Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) har beräknats på sedan Årets resultat 76, ligger markant högre än tidigare år. Resultatet innebär en höjning med sju betygssteg från 2013 och med elva steg från I 2010 års undersökning var NMI 64 och Som ytterligare en jämförelse kan nämnas att Stockholms stads NMI 2011 var 63. Om Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) är en modell som är etablerad för mätning av medarbetartillfredsställelse och används av flera undersökningsinstitut, exempelvis SCB. Detta innebär att resultat kan sättas i relation till andra organisationers som använder motsvarande NMI. Detta ger också möjlighet att genom upprepade studier se hur medarbetarnas syn på arbetsförhållandena utvecklas över tid. Det är femte året som NMI beräknas för. Modellen är uppbyggd dels av ett mått för helhetsbetyget av nöjdheten, NMI, dels av nio faktorer/frågeområden som speglar olika delar av arbetsförhållandena. Inom varje frågeområde ingår flera frågor som belyser olika aspekter inom respektive område. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

5 De olika frågeområdena är (inom parentes anges antalet frågor som ställdes inom området): Organisation (5) Ledarskap och chefer (12) Delaktighet (10) Medarbetarskap (5) Utveckling och kompetens (5) Trivsel (5) Arbetsklimat (8) Arbetsbelastning (3) Friskvård (3) Analysmodellen beräknar ett betygsindex för varje faktor/frågeområde som kan anta värden från Ju högre indexvärdet är, desto högre är betyget. NMI baseras på tre frågor som viktas samman Helhetsbedömning: Hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation. Förväntningar: Hur väl uppfyller dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation. Ideal arbetsplats: Hur nära eller hur långt ifrån en perfekt organisation är din arbetssituation. NMI kan variera mellan Ju högre värde desto nöjdare är medarbetarna. Effektmått Analysmodellen beräknar för varje frågeområde ett effektmått som anger vilken påverkan frågeområdet har på nöjdheten, NMI. Betygsindex är alltså en prediktor på NMI. Då kan vissa frågeområden framstå som viktigare än andra och ha större betydelse för medarbetarnas helhetsbedömning av arbetsförhållandena. Dessa frågeområden kan övervägas att prioriteras i förbättringsarbetet. Sambanden mellan olika faktorer/frågeområden och NMI illustreras i en så kallad prioriteringsmatris. Den lodräta axeln står för respektive frågeområdes betygsindex och den vågräta för deras effektmått, d.v.s. betydelsen för helhetsomdömet NMI. Origo (krysset) ligger vid medelbetyg och medeleffekt. På så vis bildas fyra kvadranter med olika prioriteringsgrad. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

6 För att öka NMI bör man i förbättringsarbetet prioritera de frågeområden som har effektmått över medeleffekten (till höger om den lodräta linjen) samtidigt som de får lågt betyg, d.v.s. faktorer som hamnar i kvadrant II. En förändring av betyget för dessa frågeområden förväntas påverka NMI mest. Frågeområden som har mindre effekt på helhetsbetyget, NMI, behöver inte ges högsta prioritet ens om de fått låga betyg av medarbetarna. Ett frågeområdes effekt ska inte blandas ihop med hur viktigt det är för verksamheten. Det kan finnas andra skäl än effekten på den totala nöjdheten för att arbeta även med dessa frågeområden (lågt betyg och låg effekt). BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

7 Huvudresultat hållbart medarbetar engagemang (HME), Bostäder totalt HME 86 (82) Motivationsindex 84 (81) Ledarskapsindex 88 (83) Styrningsindex 86 (81) (inom parentes värde för 2013) Om Hållbart medarbetar engagemang (HME) Begreppet hållbart markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare på detta engagemang. Tanken är att möjliggöra jämförelser mellan olika arbetsgivare och analyser med koppling till verksamhetsresultat. På central nivå sker redovisningen i RKA:s databas för resultatnyckeltal i kommuner och landsting, Kolada. Från och med 2012 gick Stockholms stad över från att mäta NMI till att mäta HME. HME består av nio frågor som tillsammans bildar ett totaltindex och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Svaren på frågorna/påståenden ges på en skala 1-5. De individuella svaren på respektive fråga räknas om till ett medelvärde som sedan transponeras till en skala, där 0 är sämst och 100 är bäst. Medelvärdet på delindex och totalindex transponeras också till en skala. Delindex beräknas som ett medelvärde av resultatet på de tre underliggande frågorna och totalindex beräknas som ett medelvärde av samtliga frågor. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

8 Undersökningens resultat Medarbetarna På är kvinnorna i majoritet. Andelen personer i åldersgruppen är liksom tidigare år mindre än övriga åldersgrupper. En jämförelse med tidigare år visar att andelen kvinnor har ökat något medan fördelningen på åldersgrupperna är i stort sett oförändrad. Andel av de svarande uppdelat på kön och åldersgrupp (enligt svaren på frågorna i enkäten) Man Kvinna år år år år NMI för män och kvinnor samt åldersgrupper Man Kvinna år år år 55 år - Samtliga I årets undersökning har männen precis som 2013 ett något högre NMI än kvinnorna, d.v.s. de är mer nöjda med sina arbetsförhållanden. Personer åldersgruppen 55 år eller BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

9 äldre är nöjdare än övriga. Jämfört med 2013 har NMI ökat. Det gäller såväl för män som för kvinnor samt för alla åldersgrupper. Störst är ökningen i åldersgrupperna och 55 år eller äldre. I följande diagram redovisas ett betygsindex för enkätens nio frågeområden. Vilka frågor (indikatorer) som ingår i respektive frågeområde framgår av bilaga 1. Betygsindex per frågeområde Friskvård Delaktighet Medarbetarskap Trivsel Arbetsklimat Organisation Ledarskap och chefer Utveckling och kompetens Arbetsbelastning I diagrammet ovan anges betygsindex för de nio frågeområdena. Ett högt betygsindex indikerat att många ger ett högt instämmande (8-10) på delfrågorna inom frågeområdet och alltså i hög grad är nöjda. Ett lägre betygsindex indikerar i sin tur att det är fler som ger ett lägre betyg för frågeområdets delfrågor. I diagrammet är frågeområdena rangordnade från högsta till lägsta indexvärde Betygsindex ger tillsammans med effekten en förutsägelse om hur en förändring påverkar NMI (effektmåttet sid 11). I tabellen på sidan 15 redovisas medelvärde och frekvensfördelning för delfrågorna (indikatorerna) inom varje frågeområde. Där kan utläsas vilka delfrågor som får höga betyg respektive sådana som får låga betyg. Tanken är att underlätta för läsaren att hitta styrkor och svagheter. Betygsindex beräknas i en statistisk analys där alla frågor och frågeområden är beroende av varandra. Förändringar i en fråga inom ett frågeområde påverkar alltså alla andra indexbetyg. Skillnader i betygsindex påverkas av skillnader i förutsättningar t.ex. antalet frågor, svarsfördelningen eller om medarbetarna ger frågorna olika tyngd i undersökningarna. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

10 Medelvärden är en standardiserad jämförelse där enskilda medelvärdens förändring inte påverkas av några andra frågor. Det innebär att en förändring i ett betygsindex inte alltid motsvaras av motsvarande förändringar i enskilda frågor. Det frågeområde som har allra högst betygsindex på 2014 och 2013 är Friskvård (betygsindex 97). Så gott som alla instämmer i hög grad i att personalen ges möjlighet till friskvård och tycker att det är värdefullt att satsar på friskvård. Inte riktigt lika många instämmer i att de utnyttjar möjligheterna som erbjuds. Men ungefär sju av tio (73 %) instämmer i hög grad även i detta (8-10 på skalan). Frågan om huruvida erbjudandet utnyttjas eller ej ingår inte i beräkningen av betygsindex. Delaktighet får betygsindex 89 jämfört med 81 i 2013 års mätning. Samtliga indikatorer inom området har mycket höga medelbetyg, i de flesta fall högre än Det betyder att medarbetarna i stor utsträckning ger ett högt instämmande i påståendena. Störst förbättring noteras i frågorna som handlar om diskussionsklimatet. Många anser arbetsplatsträffarna ger känsla av delaktighet, att chefen är bra på att skapa delaktighet och på att uppmuntra till dialog. Frågeområdet med därnäst högst betygsindex är Medarbetarskap, betygsindex 87 jämfört med 85 föregående år. När det gäller Medarbetarskap skiljer sig svaren inte lika mycket jämfört med föregående års undersökning. Medarbetarna instämmer liksom tidigare i hög grad i att de aktivt medverkar för att göra arbetsplatsen bättre, att de tar egna initiativ för att förbättra sin kompetens och att både de själva och kollegorna är intresserade av att ta ett större ansvar i arbetet. Den fråga som förändrats mest i positiv riktning handlar om huruvida kollegorna aktivt medverar för att göra arbetsplatsen bättre. 83 % instämmer i hög grad i det jämfört med 77 % i föregående års undersökning. Trivsel får betygsindex 84 jämfört med 80 i 2013 års mätning. Så gott som alla anser att deras arbete är viktigt och meningsfullt (96 %). I samtliga frågor är medelvärdet något högre än året innan. Det är också färre som satt låga betyg. I frågan om man kan rekommendera sin arbetsgivare noteras störst förbättring. Det är 82 % i årets undersökning jämfört med 73 % 2013, som i hög grad kan tänka sig att göra det. Frågeområdet Arbetsklimat har betygsindex 83 vilket är något läge än året innan (85). Så gott som alla instämmer i hög grad i att de blir bemötta med respekt av sin chef (92 %). De flesta anser att arbetsinsatsen värderas lika oavsett kön och upplever sig respekterade på arbetsplatsen i stort. Tre av fyra (75 %) instämmer i hög grad i påståendet vi lär av varandra på arbetsplatsen här finns eventuellt utrymme för förbättring. Det är sju procent (vilket här motsvarar sex personer) som i någon mån upplever sig vara utsatta för diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetet. Organisation har ett högre betygsindex i årets mätning än tidigare (jämför 83 med 78). En fråga har markant högre instämmandegrad i årets undersökning än Hela 90 % anser i hög grad att de vet vad som förväntas av dem i arbetet. Det är ingen som har givit ett lågt betyg (1-4) i den frågan i årets undersökning. När det handlar om arbetsfördelning ligger betyget på samma nivå som i föregående års undersökning. 64 % anser i stor utsträckning att arbetsfördelningen är bra. Detta är ett möjligt förbättringsområde. Ledarskap och chefer får betygsindex 82, vilket är ungefär som förra året (83). Samtliga frågor inom området får höga medelvärden. Störst förbättring jämfört med föregående år BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

11 har skett när det gäller medarbetar-/utvecklingssamtal. I årets undersökning anser 82 % att samtalen i hög grad varit meningsfulla jämfört med 63 % förra året. Även chefens förmåga att beskriva enhetens mål och resultat krav ges högre betyg i årets undersökning än tidigare. Utveckling och kompetens har betygsindex 82 (jämfört med 77 år 2013). Samtliga frågor inom detta område får högre medelvärde d.v.s. högre instämmande än förra året. Närmare 80 % håller med om att de får använda sin kompetens på ett bra sätt i sitt arbete, att de har rätt kompetens för arbetet och att de kan räkna med stöd från om de vill utvecklas inom yrkesområdet. Arbetsbelastning får betygsindex 79 vilket är en liten ökning jämfört med 2013 (76). Lägst betyg har fortfarande frågan om att ha tillräcklig tid att hinna med arbetet. I årets mätning är det 59 % som i hög grad anser att de har tillräckligt med tid vilket ligger i nivå med förra årets undersökning. Ungefär tre av fyra (73 % respektive 75 %) instämmer i att de har möjlighet till återhämtning i arbetet och att de på ett bra sätt kan förena arbete med privatliv. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

12 Vad motiverar dig att fortsätta arbeta hos? Medarbetarna har svarat på vad som motiverar dem att fortsätta arbeta hos. De ombads att ange två av sju områden (se nedanstående figur). I undersökningen 2012 var det många som valde fler än två svarsalternativ vilket gör att jämförelsen med resultaten från detta år blir skev. Det är därför mer relevant att titta på svarsalternativens inbördes rangordning respektive år, än att jämföra procentandelar. Alla tre åren är det arbetsinnehåll och kontakter med de boende som motiverar medarbetarna mest. I 2014 års undersökning är arbetsinnehåll det som motiverar allra mest. Fler uppger att delaktighet är en motiverande faktor i årets undersökning än Vad motiverar dig att fortsätta hos? Arbetsinnehåll Kontakter med de boende Delaktighet och inflytande Möjlighet till utveckling kultur och värderingar Erkännande/uppmuntran Löner/förmåner BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

13 Effektmått Analysmodellen beräknar vilken effekt en höjning (eller sänkning) av ett frågeområdes betyg förväntas ha på medarbetarnas nöjdhet (NMI). Ett effektmått på ett (1) betyder att NMI kan förväntas öka med en enhet då frågeområdets betyg ökar med fem enheter. Omvänt gäller att om betyget sjunker med fem betygssteg minskar nöjdheten (NMI) med en enhet. För är effekten av förbättringar av de arbetsförhållanden som undersökningen kartlägger. Faktor/frågeområde Effekt Betyg Arbetsbelastning 1,22 79 Arbetsklimat 0,55 83 Delaktighet 0,00 89 Friskvård 0,13 97 Ledarskap och chefer 1,35 82 Medarbetarskap 0,00 87 Organisation 0,47 83 Trivsel 2,15 84 Utveckling och kompetens 0,31 82 Medeleffekt/medelbetyg 0,69 76 Vad bör prioriteras i förbättringsarbetet? Sambanden mellan olika frågeområden och NMI illustreras i en så kallad prioriteringsmatris. Den lodräta axeln står för betygsindex för frågeområdet och den vågräta för effektmått, d.v.s. betydelsen för helhetsomdömet NMI. Origo (krysset) ligger vid medelbetyg och medeleffekt. På så vis bildas fyra kvadranter med olika prioriteringsgrad. Prioritera Förbättra om möjligt Bevara Lägre prioritet Över medeleffekt och under medelbetyg Över medeleffekt och över medelbetyg Under medeleffekt och över medelbetyg Under medeleffekt och under medelbetyg BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

14 Prioriteringsmatris för samtliga faktorer/frågeområden Betygsindex 100 Bevara Friskvård 95 Förbättra om möjligt Delaktighet Ledarskap och chefer Arbetsbelastning Medarbetarskap Arbetsklimat Organisation Utveckling och kompetens Trivsel 70 Lägre prioritet Prioritera 65 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Medelbetyg och medeleffekt Effekt I kvadranten Prioritera finns frågeområdet Trivsel, Ledarskap och chefer och Arbetsbelastning. Av dessa tre har förbättringar av betygsindex för trivsel störst effekt på nöjdheten. I kvadranten Förbättra om möjligt finns det inte något frågeområde. I kvadranten Bevara finns frågeområdena Friskvård, Delaktighet och Medarbetarskap. Dessa frågeområden har liten effekt på NMI men betygsindex över medelbetyg som är viktiga att bevara. I kvadranten Lägre prioritet med obetydlig effekt och betygsindex på medelbetyg finns Arbetsklimat, Organisation och Utveckling och Kompetens. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

15 Svarsfrekvenser och medelvärden för samtliga frågor Medelvärdena för samtliga frågor inom respektive frågeområde och medelvärdena för de tre frågorna som ingår i NMI redovisas i diagrammet på nästa sida. I diagrammet redovisas även medelvärdena för I tabellen på sidan 15 redovisas svarsfördelning och medelvärden för samtliga frågor inom respektive frågeområde. Frågorna är besvarade på en tiogradig skala. Procentfördelningen baseras på svaren från dem som redovisat en uppfattning i frågorna (svarar på skalan 1-10). Det interna bortfallet utgörs av dem som lämnat frågan obesvarat (partiellt bortfall). Andelen som svarat ingen åsikt framgår också i tabellen. I tabellen kan utläsas vilka delfrågor som fått lågt (1-4) respektive högt (8-10) medelvärde inom respektive frågeområde. Svarsfördelningen ger information om hur stor andel av medarbetarna som är påtagligt kritiska respektive positiva till en fråga. I tabellen redovisas också medelvärden och frekvensfördelningar för frågeområdena Intern information och kommunikation, vision och värdegrund samt HMEfrågorna. De sistnämnda frågorna har besvarats på en femgradig skala. Tagit del av resultat från den förra medarbetarenkäten Det är viktigt att återkoppla medarbetarenkätens resultat till medarbetarna. För att följa upp om det gjorts ställs en fråga i enkäten. Den visar att 84 % av medarbetarna har tagit del av resultaten från förra årets medarbetarenkät vilket är fler än 2013 (då uppgav 73 % att de tagit del av resultaten). De som har arbetet på länge (fem år eller mer) har i större utsträckningen än övriga tagit del av resultaten. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

16 Medelvärden för Organisation Ledarskap och chefer Delaktighet Medarbetarskap Utveckling o kompetens Trivsel Arbetsklimat Arbets- Frisk- NMIbelastvårfrågoning Frågelydelsen framgår av bilaga

17 Medelvärden och frekvenser FRÅGEOMRÅDE/FAKTOR Delfråga ORGANISATION Andel svar (%) Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa 1. Jag arbetar på en väl fungerande arbetsplats. 7,3 7,5 7,7 8, I min arbetsgrupp har vi effektiva arbetsrutiner. 7,3 7,8 8,0 8, I min arbetsgrupp har vi en bra arbetsfördelning. 7,1 7,6 7,8 7, Vi har gjort tydliga åtaganden för verksamheten på min arbetsplats. Ingen åsikt Partiellt bortfall 7,7 7,9 8,3 8, Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 8,5 8,8 8,7 9, LEDARSKAP OCH CHEFER 6. Jag har förtroende för min chef. 7,5 7,9 8,4 8, Jag kan lätt få tag i min chef om jag behöver det. 8,4 8,6 8,8 9, Min chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter. 7,4 7,4 8,4 8, Min chef följer upp att det vi bestämt i arbetsgruppen verkligen blir gjort. 7,2 7,6 8,2 8, Min chef ställer tydliga krav på mig som medarbetare. 7,8 8,0 8,4 8, Jag får uppskattning av min chef om jag gör ett bra arbete. 7,5 8,0 8,5 8, Jag får veta av min chef om jag inte skulle göra ett fullgott arbete. 13. Jag tycker att min chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal/ utvecklingssamtal. 14. Min chef ger mig användbar feedback på de arbetsuppgifter som jag utför. 15. Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har. 7,4 8,3 8,4 8, ,2 7,4 7,6 8, ,2 7,2 7,9 8, ,9 7,7 8,0 8, Min chef är tydlig med vad som förväntas av mig. 7,9 7,7 8,3 8, Min chef kan beskriva enhetens mål och resultatkrav så att jag förstår hur jag kan bidra till att nå dem. 7,9 8,2 9, DELAKTIGHET 18. På min arbetsplats har vi regelbundna arbetsplatsträffar (APT). 9,5 9,7 9, Arbetsplatsträffarna ger bra information. 8,0 8,8 8,9 9, På arbetsplatsträffarna förs diskussioner som gör att jag känner mig delaktig. 21. Jag vet var jag kan söka den information jag behöver för mitt arbete. 22. Jag är nöjd med hur jag kan påverka planeringen av mina arbetsuppgifter. 23. Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka hur jag ska utföra mitt arbete. 24. Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka förläggningen av min arbetstid. 7,8 8,3 8,6 9, ,7 8,5 8,9 8, ,1 8,1 8,9 9, ,0 8,0 8,8 9, ,3 7,4 8,5 8, Min chef är bra på att skapa delaktighet på våra möten. 7,8 8,1 8,6 9, De interna möten som min chef leder är effektiva. 7,8 7,9 8,6 8, Min chef uppmuntrar till dialog på våra möten. 7,6 8,1 8,7 9,

18 FRÅGEOMRÅDE/FAKTOR Delfråga Andel svar (%) Lågt Mellan (1-4) (5-7) Högt (8-10) Summa Ingen åsikt Partiellt bortfall MEDARBETARSKAP 28. Jag medverkar aktivt för att utveckla och göra min arbetsplats bättre. 29. Mina arbetskamrater medverkar aktivt för att göra vår arbetsplats bättre. 30. Jag tar egna initiativ för att lära mig mer och förbättra min kompetens. 8,3 8,7 8,8 9, ,5 8,1 8,3 8, ,8 8,8 8,8 9, Jag är intresserad av att ta ett större ansvar i mitt arbete. 8,5 8,6 8,5 8, Mina arbetskamrater är intresserade av att ta större ansvar i sitt arbete. 7,3 7,7 7,9 8, UTVECKLING OCH KOMPETENS 33. Jag får använda min kompetens på ett bra sätt i mitt arbete. 7,7 7,8 8,0 8, Jag kan få den kompetensutveckling jag behöver för mitt arbete. 7,7 7,5 7,9 8, Jag har rätt utbildning för det arbete jag har nu. 7,5 7,3 7,4 8, Om jag skulle vilja gå vidare och utvecklas inom mitt yrkesområde kan jag räkna med stöd från min arbetsgivare. 7,8 7,1 7,8 8, Min chef får mig att utvecklas i mitt arbete. 7,1 7,4 7,7 8, TRIVSEL 38. Mitt arbete är viktigt och meningsfullt. 9,2 9,0 9,0 9, Jag går till arbetet med lätta steg. 7,8 7,9 8,2 8, Jag trivs med mina arbetsuppgifter. 8,1 8,0 8,3 8, Jag kan rekommendera andra att arbeta inom mitt verksamhetsområde. 8,2 8,2 8,3 8, Jag kan rekommendera som arbetsgivare. 8,0 7,4 8,0 8, ARBETSKLIMAT 44. Jag känner mig respekterad på min arbetsplats. 8,2 8,3 8,8 9, Vi kan diskutera öppet och fritt på min arbetsplats. 7,8 7,7 8,4 8, På min arbetsplats råder en god stämning. 7,6 7,8 8,2 8, Vi lär av varandra på min arbetsplats. 7,7 8,0 8,3 8, På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oavsett om man är kvinna eller man. 49. Jag är inte utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetet. 8,6 8,4 8,7 8, ,7 8,5 9,1 8, Min chef bidrar till öppenhet på vår arbetsplats. 7,5 7,8 8,5 8, Min chef bemöter mig som medarbetare med respekt. 8,5 8,4 8,9 9, ARBETSBELASTNING 52. Jag har möjlighet till återhämtning i arbetet genom att ta pauser eller anpassa mitt arbete. 53. Jag har tillräckligt med tid för att hinna med mina arbetsuppgifter. 7,7 7,7 8,1 8, ,0 6,9 7,5 7, Jag kan på ett bra sätt förena mitt arbete med mitt privatliv. 7,9 7,9 8,0 8,

19 Andel svar (%) FRÅGEOMRÅDE/FAKTOR Delfråga Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa Ingen åsikt Partiellt bortfall FRISKVÅRD 55. Min arbetsgivare erbjuder personalen möjligheter till friskvård. 56. Jag utnyttjar möjligheter till friskvård när min arbetsgivare erbjuder det (ingår ej i NMI-beräkningarna) 8,9 9,4 9,7 9, ,1 6,7 7,1 7, Jag tycker att det är värdefullt att satsar på friskvård. 9,5 9,6 9, NMI, HELHETEN 58. Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetsituation? 59. Hur väl uppfyller dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation? 60. Ange på skalan här intill hur nära eller långt ifrån du tycker att din egen arbetssituation är jämfört med den ideala. 6,9 7,2 7,4 8, ,9 6,9 7,3 7, ,5 6,5 6,9 7, Frågeområden utanför NMI-beräkningarna Andel (%) svar FRÅGEOMRÅDE/FAKTOR Delfråga INTERN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 66. Jag tycker att Dialog är ett bra sätt att kommunicera med medarbetarna. ny 67. Jag tycker att Dialogdagar är bra för att föra ut budskap och diskutera gemensamma frågor. ny 68. Jag tycker att intranät ger god vägledning i mitt arbete nya organisation har varit positiv för mig. 7,5* 7,8 8,0 70. nya organisation har varit positiv för verksamheten. 8,4 8,4 VISION OCH VÄRDEGRUND 2014 Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa Ingen åsikt Partiellt bortfall 8,5 8,0 8,2 8, , , Jag känner till vision och värdegrund. 9,0 9,2 9, Min chef har pratat om vision och värdegrund så att jag förstår hur vårt DO eller enhet kan bidra till att uppfylla denna. 73. Min chef har pratat med mig om hur mitt arbete bidrar till att får nöjda kunder. 74. Jag förstår hur mitt arbete bidrar till att får nöjda kunder. 75. Jag kan identifiera mig med det nya varumärket - Bostäder.** 8,5 8,7 9, ,0 8,4 8, ,9 9,0 9, ,4** 8,7 9, * 2010 löd frågan "Förändringsprocessen som pågår inom har varit positiv för mig" ** 2010 löd frågan "Jag kan indentifiera mig med det nya varumärket " Fråga 67 och 68 är nya för 2014 From 2014 används begreppet "min chef" istället för "min närmaste chef". 17

20 HME, observera att svaren angavs på en skala 1-5. FRÅGEOMRÅDE/FAKTOR Delfråga HME Andel (%) svar Lågt Mellan (1-2) (3) Högt (4-5) Summa 78. Mitt arbete känns meningsfullt. 4,4 4, Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 4,1 4, Jag ser fram emot att gå till arbetet. 4,2 4, Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 4,2 4, Min chef visar förtroende för mig som medarbetare. 4,4 4, Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Partiellt bortfall 4,4 4, Jag är insatt i min arbetsplats mål/åtaganden. 4,4 4, Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 4,0 4, Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 4,4 4,

21 Bilaga 1. Frågorna Organisation 1. Jag arbetar på en väl fungerande arbetsplats. 2. I min arbetsgrupp har vi effektiva arbetsrutiner. 3. I min arbetsgrupp har vi en bra arbetsfördelning. 4. Vi har gjort tydliga åtaganden för verksamheten på min arbetsplats. 5. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Ledarskap och chefer 6. Jag har förtroende för min chef. 7. Jag kan lätt få tag i min chef om jag behöver det 8. Min chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter 9. Min chef följer upp att det vi bestämt i arbetsgruppen verkligen blir gjort. 10. Min chef ställer tydliga krav på mig som medarbetare. 11. Jag får uppskattning av min chef om jag gör ett bra arbete. 12. Jag får veta av min chef om jag inte skulle göra ett fullgott arbete. 13. Jag tycker att min chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal/utvecklingssamtal 14. Min chef ger mig användbar feedback på de arbetsuppgifter som jag utför. 15. Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har. 16. Min chef är tydlig med vad som förväntas av mig. 17. Min chef kan beskriva enhetens mål och resultatkrav så att jag förstår hur jag kan bidra till att nå dem. Delaktighet 18. På min arbetsplats har vi regelbundna arbetsplatsträffar (APT). 19. Arbetsplatsträffarna (APT) ger bra information. 20. På arbetsplatsträffarna (APT) förs diskussioner som gör att jag känner mig delaktig. 21. Jag vet var jag kan söka den information jag behöver för mitt arbete. 22. Jag är nöjd med hur jag kan påverka planeringen av mina arbetsuppgifter. 23. Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka hur jag ska utföra mitt arbete. 24. Jag är nöjd med möjligheterna att påverka förläggningen av min arbetstid. 25. Min chef är bra på att skapa delaktighet på våra möten. 26. De interna möten som min chef leder är effektiva. 27. Min chef uppmuntrar till dialog på våra möten. Medarbetarskap (aktiv medarbetare) 28. Jag medverkar aktivt för att utveckla och göra min arbetsplats bättre. 29. Mina arbetskamrater medverkar aktivt för att göra vår arbetsplats bättre. 30. Jag tar egna initiativ för att lära mig mer och förbättra min kompetens. 31. Jag är intresserad av att ta ett större ansvar i mitt arbete. 32. Mina arbetskamrater är intresserade av att ta större ansvar i arbetet. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

22 Utveckling och kompetens 33. Jag får använda min kompetens på ett bra sätt i mitt arbete. 34. Jag kan få den kompetensutveckling jag behöver för mitt arbete. 35. Jag har rätt utbildning för det arbete jag har nu. 36. Om jag skulle vilja gå vidare och utvecklas inom mitt yrkesområde kan jag räkna med stöd från min arbetsgivare. 37. Min chef får mig att utvecklas i mitt arbete. Trivsel 38. Mitt arbete är viktigt och meningsfullt. 39. Jag går till arbetet med lätta steg. 40. Jag trivs med mina arbetsuppgifter. 41. Jag kan rekommendera andra att arbeta inom mitt verksamhetsområde. 42. Jag kan rekommendera som arbetsgivare. 43. (ingår ej i frågeområdet) Vad motiverar dig att fortsätta arbeta hos? Arbetsklimat 44. Jag känner mig respekterad på min arbetsplats. 45. Vi kan diskutera öppet och fritt på min arbetsplats. 46. På min arbetsplats råder en god stämning. 47. Vi lär av varandra på min arbetsplats. 48. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oavsett om man är man eller kvinna. 49. Jag är inte utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetet. 50. Min chef bidrar till öppenhet på vår arbetsplats. 51. Min chef bemöter mig som medarbetare med respekt. Arbetsbelastning 52. Jag har möjlighet till återhämtning i arbetet genom att ta pauser eller anpassa mitt arbete. 53. Jag har tillräckligt med tid för att hinna med mina arbetsuppgifter. 54. Jag kan på ett bra sätt förena mitt arbete med mitt privatliv. Friskvård 55. Min arbetsgivare erbjuder personalen möjligheter till friskvård. 56. Jag utnyttjar möjligheter till friskvård när min arbetsgivare erbjuder det. 57. Jag tycker att det är värdefullt att satsar på friskvård. NMI-frågor 58. Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation 59. Hur väl uppfyller dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation 60. Föreställ dig hur din arbetsplats skulle vara för att du skulle uppfatta den som en perfekt organisation med ideala arbetssituationer i alla avseenden. Ange på skalan här intill hur nära eller långt ifrån du tycker att din egen arbetssituation är jämfört med den ideala. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

23 Frågor utanför index, ja/nej-frågor 61. Jag har haft medarbetarsamtal/utvecklingssamtal med min chef under de senaste 12 månaderna. 62. Jag har haft samtal med min chef under de senaste 12 månaderna där vi diskuterade min lön (vid medarbetarsamtalet eller vid annat tillfälle). 63. Jag vet vilka lönekriterier som används när min lön bestäms. 64. Jag vet var jag kan få hjälp om jag skulle bli diskriminerad eller utsatt för kränkande särbehandling på arbetet. 65. Förekommer konflikter på din arbetsplats? Om ja, Tar din chef tag i konflikterna som uppstår? interna information och kommunikation 66. Jag tycker att Dialog är ett bra sätt att kommunicera och sprida kunskap. 67. Jag tycker att Dialogdagar är bra för att föra ut budskap och diskutera gemensamma frågor. 68. Jag tycker att intranät ger god vägledning i mitt arbete. vision och värdegrund 71. Jag känner till vision och värdegrund. 72. Min chef har pratat om vision och värdegrund så att jag förstår hur vårt DO eller enhet kan bidra till att uppfylla denna. 73. Min chef har pratat med mig om hur mitt arbete bidrar till att får nöjda kunder. 74. Jag förstår hur mitt arbete bidrar till att får nöjda kunder. 75. Jag kan identifiera mig med det nya varumärket -bostäder (något omformulerad sedan 2012). (En fråga struken från frågeområdet sedan 2012). Byte av arbetsuppgifter/arbetsplats 76. Har du under det senaste halvåret någon gång allvarligt funderat på att byta arbetsuppgifter eller arbetsplats? Om ja, varför har du funderat på att byta arbetsuppgifter och/eller arbetsplats? 77. Har du tagit del av din enhets resultat från förra medarbetarenkäten? Om ja, har du varit med och arbetat med resultaten från medarbetarenkäten 2012? (omformulerad sedan 2012). HME (Hållbart medarbetar engagemang) 78. Mitt arbete känns meningsfullt. 79. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 80. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 81. Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 82. Min chef visar förtroende för mig som medarbetare. 83. Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. 84. Jag är insatt i min arbetsplats mål/åtaganden. 85. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 86. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

24 Bakgrundsfrågor 87. Kön? 88. Ålder? 89. Är du född i Sverige? 90. När arbetar du huvudsakligen? 91. Vilken är din högsta avslutade utbildning (eller antal år i skola)? 92. Hur länge har du sammanlagt arbetat i och på den arbetsplats du arbetar på nu? 93. Har du deltagit i någon fortbildning de senaste två åren (t.ex. kurs, föreläsning, seminarium, konferens)? 94. Reser du regelbundet i tjänsten? Med resor i tjänsten menas alla olika former av resor som du genomför under arbetstid, till exempel till och från möten, konferenser, tjänsteresor etc. Om ja, när du reser i tjänsten, använder du dig då av miljövänliga transportmedel som cykel, allmänna kommunikationer, miljöbil etc. 92. Om du har några övriga synpunkter ange gärna dem nedan. BOSTÄDER MEDARBETARENKÄT

25 Bilaga 2. Svarsfrekvenser övriga frågor för 61. Jag har haft medarbetarsamtal/utvecklingssamtal med min chef under de senaste 12 månaderna Hotellhem 2009 Ja Nej Jag har haft samtal med min närmaste chef under de senaste 12 månaderna där vi diskuterade min lön (vid medarbetarsamtalet eller vid annat tillfälle) Hotellhem 2009 Ja Nej Jag vet vilka lönekriterier som används när min lön bestäms Hotellhem 2009 Ja Nej På min arbetsplats har vi regelbundna arbetsplatsträffar (APT). (2010 och 2009 ja/nej-fråga) Hotellhem 2009 Ja 98 (8-10) 98 (8-10) 95 (8-10) Nej 11 8 Summa Jag vet var jag kan få hjälp om jag skulle bli diskriminerad eller utsatt förkränkande särbehandling Hotellhem 2009 Ja Nej Förekommer konflikter på din arbetsplats? Ja Nej Summa Om ja, Tar din närmaste chef tag i konflikterna som uppstår? Ja Nej Vet ej Summa

26 76a. Har du under de senaste halvåret någon gång allvarligt funderat på att byta arbetsuppgifter? Hotellhem 2009 Ja Nej b Har du under det senaste halvåret någon gång allvarligt funderat på att byta arbetsplats? Hotellhem 2009 Ja Nej Om ja, varför har du funderat på att yta arbetsuppgifter och/eller arbetsplats? Hotellhem 2009 Trivs inte på min nuvarande arbetsplats Vill gå vidare och utvecklas Känner oro inför framtiden Vill ha andra arbetsuppgifter Vill ha högre lön Vill ha andra arbetstider Vill få kortare arbetsresor Personliga skäl Annat Har du tagit del av din enhets resultat från förra medarbetarenkäten? Ja Nej Summa Om ja, har du varit med och arbetat med resultaten från medarbetarenkät 2013? Ja Nej Summa

27 87. Kön? Hotellhem 2009 Man Kvinna Ålder? Hotellhem år år år år eller äldre Är du född i Sverige? Hotellhem 2009 Ja Nej När arbetar du huvudsakligen? Hotellhem 2009 Huvudsakligen dagtid måndag-fredag Vardag/helg enligt schema Enbart natt Summa Vilken är din högsta avslutade utbildning (eller antal år i skola)? Utbildning upp till 9 år (Grundskola, realskola eller motsvarande) Utbildning år (Gymnasieskola/yrkesutbildning) Längre utbildning (Universitet/högskola eller annan eftergymnasial utbildning) Hotellhem Annat, vad a. Hur länge har du sammanlagt arbetat i? Hotellhem år år år år Mer än 20 år

28 92b Hur länge har du sammanlagt arbetat på den arbetsplats du arbetar på nu? Hotellhem år år år år Mer än 20 år Har du deltagit i någon fortbildning de senaste två åren (t.ex. kurs, föreläsning, seminarium, konferens)? Hotellhem 2009 Ja, flera gånger Ja, enstaka gång Nej a. Reser du regelbundet i tjänsten? Med resor i tjänsten menas alla olika former av resor som du genomför under arbetstid, till exempel till och från möten, konferenser, tjänsteresor etc Hotellhem 2009 Ja Nej b. När du reser i tjänsten, använder du dig då av miljövänliga transpeotmedel som cykel, allmänna kommunikationer, miljöbil etc? Hotellhem 2009 Ja, ofta Ja, ibland Nej Vad motiverar dig att fortsätta jobba hos? (välj max två alternativ) Hotellhem 2009 Löner/förmåner Erkännande/uppmuntran Möjlighet till utveckling Delaktighet och inflytande kultur och värderingar Kontakter med de boende Arbetsinnehåll

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2009 i Stockholms stad. Omslagsfoton:Lieselotte van der Meijs,Yanan Li

Medarbetarenkät 2009 i Stockholms stad. Omslagsfoton:Lieselotte van der Meijs,Yanan Li MEDARBETARENKÄT STOCKHOLMS STAD 2009 Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 hans-ake.gustavsson@usk.stockholm.se Omslagsfoton:Lieselotte van der Meijs,Yanan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen 1 Kort om medarbetarundersökningen 2010 Medarbetarundersökningen består av: Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) enligt SCB:s

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Medarbetarna om sina arbetsförhållanden

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Norrköping kommun - medarbetarundersökning 2015

Norrköping kommun - medarbetarundersökning 2015 Norrköping kommun - medarbetarundersökning Norrköpings kommun: Per-Olov Strandberg, Carin Brolén och Stina Wetterström Ipsos: Christer Siwertz och Alexandra Drottler Datum: -04-13 Projekt: 14-063450 Innehåll

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Disposition Vår ambition är att öka kunskapen om medborgarundersökningen internt i vår organisation. Vi

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

STOLTHET OCH FÖRDOMar

STOLTHET OCH FÖRDOMar Stolthet och fördomar Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb? STOLTHET OCH FÖRDOMar Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting OM sina jobb? Stolthet och fördomar Vad tycker

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Låg prioritet Prioritera! Medarbetarna om arbetsförhållandena Göteborgs

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

RAPPORT. SHIS Kundenkät 2013 SWECO EUROFUTURES AB STOCKHOLM 2013-04-12 1 (23)

RAPPORT. SHIS Kundenkät 2013 SWECO EUROFUTURES AB STOCKHOLM 2013-04-12 1 (23) SHIS Kundenkät 2013 STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (23) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6130800 Fax +46 (0)8 6130808 www.sweco.se S we c o Eu r of u tur

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Medborgarundersökning Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Järfälla kommun Hösten 2006 Innehållsförteckning Analysrapport Sammanfattning 1 Uppdraget 5 SCB:s analysmodell med

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Södertälje kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer