Medarbetarundersökning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2013"

Transkript

1 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1

2 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare genomförts i Vetlanda kommun 2008 och 2010 av ett externt företag. Medarbetarna svarade mer positivt Därefter har ingen medarbetarundersökning genomförts förr nu hösten Medarbetarundersökningen 2013 har genomförts i egen regi. HR-avdelningen har haft i uppdrag från Vetlanda kommuns ledningsgrupp att ta fram och genomföra medarbetarundersökningen för Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder. Undersökningen syftar till att identifiera medarbetarnas relation till arbetsgivaren, arbetsuppgifterna, chefen och arbetskamraterna. Vetlanda kommun/bolagen vill identifiera styrkor och förbättringsområden med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet. Frågorna i medarbetarundersökningen har plockats fram med utgångspunkt i Vetlanda kommuns personalpolitiska program, jämställdhet- och gfaldsplan, lönemodell och lönekriterier, mall för medarbetarsamtal samt Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) HME-frågor. HME st för Hållbart medarbetarengagemang och best av nio frågor som är standardiserade och som läggs in i en databas för att kunna jämföra med övriga kommuner i landet. Frågorna är grupperade efter ledarskap, styrning och motivation. Det blir både ett delindex och ett totalindex som presenteras. Ett antal bakgrundsfrågor har ställts för att kunna analysera svaren på en djupare nivå. Bakgrundsfrågorna har varit kön, stid, ålder, antal LEAD-möten som medarbetaren har deltagit i samt sform. Korsjämförelser har sedan gjorts på varje fråga på kommunnivå. Frågorna innehåller fem svarsalternativ men presenteras i tre staplar. Detta för att bevara anonymiteten. Staplarna innehåller stämmer ganska dåligt/mycket dåligt (röd stapel), stämmer varken bra eller dåligt (gul stapel) samt stämmer ganska bra/mycket bra (grön stapel). I sammen nedan på förvaltningsnivå och på bakgrundsfaktorer redovisas enbart procentsatsen för den gröna stapeln. Den gröna stapeln bedöms som den positiva stapeln. Medarbetarundersökningen omfattar tillsvidareanställda och tidsbegrsat anställda som varit på sin arbetsplats minst en ad och frånvarande mindre tre ader. För att respektive arbetsplats ska få ett eget resultat krävs minst sex svaranden. Detta för att kunna säkerställa medarbetarnas anonymitet. Är det ej sex svaranden slås arbetsplatsens svar ihop med nivån över. Enkäten har genomförts med hjälp av enkätverktyget EsMaker. Delar av Tekniska kontoret har besvarat enkäten via papper, vilket även Witalabostäder har gjort. Resterande av kommunens medarbetare samt Vetab har besvarat via webbenkät. Tre påminnelser har gått ut via mail. Det har framkommit att det inte har fungerat att 2

3 besvara enkäten via sin webbmail, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen något negativt. Medarbetarundersökningen kunde besvaras av medarbetarna under tre veckor. Svarsfrekvens Svarsfrekvens Total 82,2% (1927 / 2344) VO 78,8 % (717 / 910) BU 81,3 % (701 / 862) TK 97,2 % (139 / 143) SOC 87,4 % ( 76 / 87) KLF 82,9 % (170 / 20) KoF 92,6 % (24 / 26) MoB 100 % (17 / 17) Vetab 8,7 % (66 / 77) Witalabostäder 100 % (17 / 17) Svarsfrekvensen f bedömas som relativt god, där Witalabostäder och Miljö- och Bygg har nått 100 %. Stöd till chefer Varje överordnad chef f sina underordnade chefers rapporter för att titta igenom dessa innan denne vidareförmedlar dessa till respektive chef. Verksamheterna äger sina rapporter och processen kring dem. HR-avdelningen finns med som resurs när verksamheterna bedömer att de behöver stöd. Det är av stor vikt att verksamheter som har ett resultat som kan uppfattas som negativt f stöd av ledningen i respektive förvaltning i sitt fortsatta arbete och vid behov stöd av HR-avdelningen. Kommande förbättringsarbete Det viktigaste med medarbetarundersökningen är inte själva mätningen utan det förbättringsarbete som ska ske utifrån medarbetarnas svar. Det är också viktigt att se medarbetarundersökningen som ett bra underlag i skyddsronden i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i arbetet med de verksamhetsnära målen. HR-avdelningen har tagit fram ett LEAD-kapitel (kapitel 7) som kan anvdas av cheferna för att presentera medarbetarnas svar och i arbetet att ta fram en handlingsplan. Det är dock obligatoriskt att varje chef tar fram handlingsplan/er för förbättringsarbetet och som lämnas in till respektive förvaltningsledning. Handlingsplanerna ska vara inlämnade senast

4 HME-index utifrån HME-frågorna Alla kommuner som inlämnat resultat 2013 (1 st. kommuner) Vetlanda kommun och bolagen Ledarskapsindex Styrnings Motivations Total- -index -index index Tabellen visar index för de kommuner som inrapporterat sina värden i Sverige under 2013 samt Vetlanda kommun inklusive bolagens värden. Det kommer med största sannolikhet inrapporteras ga fler kommuner innan ets slut och därmed ge en bättre jämförelse. Index kan vara mellan 1 till inrapporterades 60 kommuner och indexen var då mycket lika med indexet hittills för Vetlanda kommun ligger något under Sveriges index gällande hållbart medarbetarengagemang. Resultat Kommunens och bolagens totala medelvärde Värdet blir nu mer intressant vid nästa medarbetarundersökning 2014, då det finns ett värde att relatera till. 4

5 Kommunens och bolagens totala medelvärde per område Värdena blir nu mer intressanta vid nästa medarbetarundersökning 2014, då det finns värden att relatera till. Hälsa (kommunens och bolagens totala medelvärde per fråga inom området hälsa)

6 Medarbetarskap (kommunens och bolagens totala medelvärde per fråga inom området medarbetarskap) 6

7 Ledarskap (kommunens och bolagens totala medelvärde per fråga inom området ledarskap) 7

8 Kvalitet (kommunens och bolagens totala medelvärde per fråga inom området kvalitet) Förvaltningarnas och bolagens medelvärde per område VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Wit.bost Hälsa 3,4 3,37 3,60 3,9 3,64 3,69 4,08 3,67 3,49 Medarbetarskap 4,03 4,11 3,80 4,01 4,16 4,09 4,26 4,02 3,6 Ledarskap 3,87 3,89 3,80 4,12 3,96 4,17 4,46 4,00 3,8 Kvalitet 3,77 3,81 3,4 3,69 3,71 3,6 4,27 3,2 3,8 De två högsta värdena = Medelvärdena blir nu mer intressanta vid medarbetarundersökningen 2014 som jämförelsevärden 8

9 Bakgrundsfrågor Är du kvinna eller man? Namn Antal % A. Kvinna ,7 B. Man 33 18,3 Total Namn Antal % A. 29 och yngre 147 7,6 B ,2 C. 0 och äldre ,1 Total

10 Hur lge har du varit anställd i Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder? Namn Antal % A ,7 B ,7 C , D E. Mer ,1 Total På min nuvarande arbetsplats har jag en Namn Antal % A ,2 B ,8 Total

11 Hur ga LEAD-möten (där ni anvt deltagarpärmen) har du som medarbetare medverkat i? Namn Antal % A. 0 LEAD-möten ,7 B. 1-2 LEAD-möten ,3 C. LEAD-möten ,6 D. LEAD-möten eller fler 40 23,4 Total Område: Hälsa 1. Jag upplever att Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder är en bra arbetsgivare Medelvärde 3,49 Median 4 11

12 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB är mest positiva och BU är minst positiva De som medverkat i minst LEAD-möten är 12 % mer positiva de som inte medverkat alls De med kort stid är mer positiva De yngre är mer positiva 12

13 2. Under den senaste tiden har jag kt rastlöshet, irritation, oro eller koncentrationssvigheter som beror på arbetet Medelvärde 3,09 Median 3 OBS! Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska dåligt/mycket dåligt. På den här frågan är det alltså positivt med en hög vsterstapel. Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

14 Mest indikationer på stress visar BU Minst indikationer på stress visar KoF Indikationer på stress minskar med åldern Ingen skillnad i svaren mellan kvinnor och m e anställda har mindre indikatorer på stress tillsvidareanställda Svarsalternativen på frågan är omvda i förhållande till övriga frågor, vilket kan innebära en viss felkälla 3. På min arbetsplats har vi en god fysisk arbetsmiljö Medelvärde 3,3 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

15 Medverkan i antal På MoB upplever 100 % att de har en bra fysisk arbetsmiljö Minst positiva är KoF och BU De som har haft LEAD-möten är mer positiva 4. På min arbetsplats har vi en god psykosocial arbetsmiljö Medelvärde 3,6 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Totalt (hela

16 1-6-1 Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB och KoF är mest positiva Witalabostäder är minst positiva Kvinnorna är mer positiva mnen i sina svar Kortare stid och yngre är mer positiva De som har haft LEAD-möten är mer positiva och de som har medverkat i mer fem LEAD-möten är markant mer positiva Tidsbegrsat anställda är mer positiva. På min arbetsplats är det oftast en acceptabel balans mellan arbetsuppgifter och tid att utföra dessa arbetsuppgifter Medelvärde 3,04 Median 3 16

17 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Generellt låga värden av medarbetarna På BU är det endast 29 % som anser att det är en acceptabel balans KoF har bäst balans Ju fler LEAD-möten desto högre balans och stid påverkar inte nämnvärt, förutom för nyanställda 17

18 6. Jag tar ansvar för min egen hälsa och livsstil som gör att jag klarar av att prestera på mitt arbete Medelvärde 4,31 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Generellt mycket höga värden, ålder, medverkan i antal LEAD-möten och sform påverkar inte svaren nämnvärt. 18

19 Område: Medarbetarskap 7. På min arbetsplats har vi kunden i fokus. Med kund menas den målgrupp som du främst arbetar för, till exempel elev, klient, intern service eller medborgare. Medelvärde 4,44 Median Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

20 Generellt mycket höga värden på medarbetarnas svar MoB har enligt medarbetarna högst kundfokus TK och Vetab har minst kundfokus enligt medarbetarna Kundfokus bibehålls med högre ålder, men sjunker något med stid 8. Mitt arbete kns meningsfullt Medelvärde 4,38 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

21 Medverkan i antal Generellt mycket höga värden Witalabostäder är minst positiva, ålder, LEAD-möten och sform påverkar inte medarbetarnas svar nämnvärt 9. Jag ser fram emot att gå till arbetet Medelvärde 3,91 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela

22 Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Witalabostäder och TK är minst positiva Kvinnor är mer positiva m gällande att gå till arbetet. Ju fler LEAD-möten desto mer positiva e anställda och nyanställda är mer positiva 10. På min arbetsplats har vi ett bra samarbete Medelvärde 3,97 Median 4 22

23 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB och BU har de högsta värdena Witalabostäder har det lägsta värdet Medverkan vid mer fem LEAD-möten är mer positiva 23

24 11. Mina arbetskamrater anser att jag tar initiativ till förbättringar och utveckling på arbetet Medelvärde 3,8 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

25 BU har det högsta värdet Witalabostäder har det lägsta värdet Med åldern minskar initiativen en och kön påverkar inte mycket 12. Jag kner stolthet för mitt arbete Medelvärde 4,13 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

26 Medverkan i antal Kvinnor kner mer stolthet mnen KLF kner mest stolthet TK och Witalabostäder kner minst stolthet De som haft LEAD-möten kner mer stolthet Tidsbegrsat anställda och nyanställda kner mer stolthet 13. Mina arbetskamrater anser att jag håller mig informerad om vad som hder i min egen förvaltning/bolag Medelvärde 3,8 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela

27 Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB anser sig hålla sig mest informerade TK och Witalabostäder anser sig hålla sig minst informerade Kvinnor håller sig mer informerade m De med lgre stid håller sig mer informerade De yngre håller sig mer informerade äldre Tillsvidareanställda håller sig mer informerade tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten håller sig mer informerade 14. Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete Medelvärde 3,94 Median 4 27

28 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB har mest positiva medarbetare gällande lära nytt i arbetet Witalabostäder har minst positiva medarbetare gällande att lära nytt i arbetet Värdet minskar med lgre stid och ökad ålder Mest positiva är de som har en stid upp till ett eller är tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten är mer positiva 28

29 Område: Ledarskap Med din närmaste chef menas den chef som du har medarbetar- och lönesamtal med. 1. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Medelvärde 3,73 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

30 MoB har mest positiva medarbetare gällande visad uppskattning Witalabostäder har minst positiva medarbetare gällande visad uppskattning Kvinnor och m f lika mycket uppskattning Mest uppskattning f anställda med kort stid och tidsbegrsat anställda De som medverkat vid fler fem LEAD-möten upplever sig få mer uppskattning 16. Min närmaste chef visar engagemang för verksamheten Medelvärde 3,9 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

31 Medverkan i antal MoB och Soc upplever mest att chefen visar engagemang för verksamheten Witalabostäder och KLF upplever att chefen visar minst engagemang för verksamheten De som medverkat vid fler fem LEAD-möten tycker de har chefer med mer engagemang Kort stid och yngre personer tycker de har chefer med mer engagemang 17. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Medelvärde 4,1 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela

32 Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Soc och MoB upplever mest att chefen visar förtroende för medarbetaren VO upplever minst att chefen visar förtroende för medarbetaren Ingen skillnad i upplevelse mellan kvinnor och m Ju lgre stid och ju äldre desto mindre ksla av förtroende från chefen Bland de som är tidsbegrsat anställda och med stid under ett är över 90 % positiva 18. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Medelvärde 4,1 Median 4 32

33 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB har störst upplevelse av att chefen ger förutsättningar att ta ansvar BU, VO och Vetab har minst upplevelse av att chefen ger förutsättningar att ta ansvar Vid lgre stid och ökad ålder ges mindre förutsättningar att ta ansvar Bland de som är tidsbegrsat anställda och med stid under sex ader är över 90 % positiva 33

34 19. Min närmaste chef skapar ett tillitsfullt samarbete Medelvärde 3,81 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

35 MoB har störst upplevelse av att chefen skapar ett tillitsfullt samarbete Witalabostäder har minst upplevelse av att chefen skapar ett tillitsfullt samarbete Medarbetare med lgre stid och ökad ålder upplever att chefer skapar ett mindre tillitsfullt samarbete Bland de som är tidsbegrsat anställda och med stid under sex ader är över 80 % positiva 20. Min närmaste chef är ett gott föredöme Medelvärde 3,74 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

36 Medverkan i antal MoB har störst upplevelse av att chefen är ett gott föredöme Witalabostäder har minst upplevelse av att chefen är ett gott föredöme Det positiva värdet sjunker med stid och ökad ålder De som är tidsbegrsat anställda och med stid under sex ader har markant högre värden Område: Kvalitet 21. Jag vet vad som förvtas av mig i mitt arbete Medelvärde 4,36 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra 36

37 Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal VO, BU, KLF och MoB upplever sig mest veta vad som förvtas av dem i sitt arbete Soc upplever sig minst veta vad som förvtas av dem i sitt arbete. 6 % skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor är mer positiva Värdena ökar med stiden, men ej med ålder Ingen skillnad mellan tillsvidareanställda och tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten är mer positiva 37

38 22. Jag är insatt i min arbetsplats verksamhetsnära mål Medelvärde 4,26 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

39 MoB, Witalabostäder är mest insatta i de verksamhetsnära målen Vetab och TK är minst insatta i de verksamhetsnära målen Kvinnor är mer insatta i de verksamhetsnära målen m Lgre stid och ju högre ålder desto mer insatt i målen Tillsvidareanställda är mer insatta tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten är mer insatta i målen 23. Min arbetsplats verksamhetsnära mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Medelvärde 3,61 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

40 Medverkan i antal Stor skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor i högre utsträckning upplever att målen följs upp. BU och MoB upplever mest att målen följs upp TK och Vetab upplever minst att målen följs upp De som har haft LEAD-möten är mer positiva och de som medverkat vid fler fem LEAD-möten har markant mer uppföljning Inte så stora skillnader mellan olika stider och åldrar 24. Jag f den kompetensutveckling som behövs utifrån verksamhetens behov Medelvärde 3,32 Median 3 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. 40

41 Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB är mest positiva BU och Witalabostäder är minst positiva % skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor är mer positiva och ålder påverkar endast i liten grad De som har haft LEAD-möten är mer positiva 2. På min arbetsplats tas medarbetarnas förslag till förbättringar tillvara Medelvärde 3,6 Median 4 41

42 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Kvinnor tycker att medarbetarnas förslag till förbättringar tas tillvara i högre grad m MoB är mest positiva TK och Witalabostäder är minst positiva Nyanställda, tidsbegrsat anställda och yngre medarbetare tycker att medarbetarnas förslag till förbättringar tas tillvara i högre grad övriga De som har haft LEAD-möten är mer positiva 42

43 26. Medarbetarsamtalet som jag har haft de senaste 12 aderna handlade om hur jag kan bidra till arbetsplatsens mål och utveckling Medelvärde 3,6 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

44 Stor skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor är mer positiva BU och MoB är mest positiva Vetab är minst positiva Tillsvidareanställdas svar är 23 % högre tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten har högre värden 27. Vid medarbetarsamtalet som jag har haft de senaste 12 aderna planerades min individuella handlingsplan Medelvärde 3,38 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

45 Medverkan i antal Stor skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor är mer positiva MoB är mest positiva KoF och Vetab är minst positiva Tillsvidareanställdas svar är 27 % högre tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten har markant högre värden 28. Vid det lönesamtal som jag har haft de senaste 12 aderna bedömdes jag utifrån kommunens lönekriterier Medelvärde 3,7 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela

46 Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Stor skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor är mer positiva BU och MoB är mest positiva Vetab och TK är minst positiva Med lgre stid och högre ålder ökar andelen positiva De som har haft LEAD-möten har högre värden 46

47 Område: Jämställdhet och gfald 29. Har du personligen, under de senaste 12 aderna, varit utsatt för krkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering från din närmaste chef? Namn Antal % A. Ja 44 2,3 B. Nej ,7 Total VO BU TK SOC, KoF, MoB KLF Vetab, Witalabostäder Det är nolltolerans i kommun och bolag för krkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering. Det är 2,4 % av kvinnorna och 1,7 % av mnen som har svarat ja. 47

48 30. Har du personligen, under de senaste 12 aderna, varit utsatt för krkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering från arbetskamraterna på din arbetsplats? Namn Antal % A. Ja 74 3,8 B. Nej ,2 Total VO BU TK SOC, KoF, MoB KLF Vetab, Witalabostäder Det är nolltolerans i kommun och bolag för krkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering. Det är 4,3 % av kvinnorna och 1,7 % av mnen som svarat ja 48

49 31. På min nuvarande har jag den tjstgöringsgrad jag önskar Namn Antal % A. Ja , B. Nej, önskar högre ,3 C. Nej, önskar lägre 24 1,2 Total VO BU TK SOC, KoF, MoB KLF Nej, önskar högre Nej, önskar lägre Vetab, Witalabostäder Det är 11 % av kvinnorna och 12 % av mnen som önskar högre tjstgöringsgrad. Det är,6 % av kvinnorna och 1 % av mnen som önskar lägre tjstgöringsgrad. 49

50 Reflektioner på medarbetarnas svar Svarsfrekvensen är relativt god Området Medarbetarskap har högst medelvärde på kommunen/bolagen totalt. Det kan finnas inslag av övervärdering när vi besvarar självskattningsfrågor. Det är väldigt olika antal medarbetare, antal chefer och antal medarbetare per chef i förvaltningarna/bolagen, vilket gör att jämförbarheten mellan förvaltningarna/bolagen medför svigheter. Det blir mer intressant att jämföra förvaltningarnas/bolagens utveckling över tid enskilda värden. Svaren i enkäten är medarbetarnas upplevelse just den dagen man svarade. När arbetsgruppens svar analyseras behöver chefen fundera på eventuella organisationsfördringar, var i grupprocessen gruppen är, mediebilder etc. Det är förvånansvärt ga som anser att Jag tar ansvar för min egen hälsa och livsstil som gör att jag klarar av att prestera på mitt arbete. Det är bara 1 % som har svarat stämmer ganska dåligt/mycket dåligt. Enbart i den lilla grupp som ingick i Hälsa i fokus (projekt för att minska korttidssjukfrånvaron), så var livsstilsfaktorer en stor anledning till ohälsa. På frågan om jag Under den senast tiden har jag kt rastlöshet, irritation, oro eller koncentrationssvigheter som beror på arbetet, så minskar detta med åldern. Detta korrelerar inte med kommunens sjukskrivningar som ökar med åldern. De som är yngre 29 har lägst sjukskrivningar, vilket överensstämmer med denna grupps mer positiva svar kring såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Svaren på frågorna Under den senast tiden har jag kt rastlöshet, irritation, oro eller koncentrationssvigheter som beror på arbetet och På min arbetsplats är det oftast en acceptabel balans mellan arbetsuppgifter och tid att utföra dessa arbetsuppgifter pekar på att detta är ett av kommunens/bolagens största förbättringsområden. På frågan På min arbetsplats är det oftast en acceptabel balans mellan arbetsuppgifter och tid att utföra dessa arbetsuppgifter är det dock ganska stor skillnad mellan olika förvaltningar. Det är betydligt högre värde på Jag kner stolthet för mitt arbete på Jag upplever att Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder är en bra arbetsgivare. Det stämmer väl med SKL:s undersökningar, som visar att man är stolt över det man utför, sitt yrke och sin arbetsplats, men inte är lika positivt inställd till kommunen som arbetsgivare. Värdena på frågan Mitt arbete kns meningsfullt är höga och det överensstämmer väl med den Employer-brandingsatsning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör kring Sveriges viktigaste jobb. Där framhålls att den offentliga sektorn har 0

51 meningsfulla jobb som gör nytta för medborgaren och samhällsutvecklingen. Det är höga värden på Mitt arbete kns meningsfullt, men tyvärr är det inte riktigt lika ga som ser fram emot att gå till arbetet. Kanske finns svaret i att det finns medarbetare som upplever den fysiska och psykosociala arbetsmiljö som negativ. Det är ga av va medarbetare som anser att Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete, men det är betydligt färre som anser att de f den kompetensutveckling som behövs utifrån verksamhetens behov. Vi kan se detta ur tre aspekter; dels att medarbetarens syn på kompetensutveckling är att gå på kurs, dels att arbetsgivarens syn på innehållet i kompetensutveckling inte alltid stämmer överens med vad medarbetaren anser sig behöva, dels att kommunen/bolagen har arbeten som är lärorika och utvecklande. Det är dock positivt att inte stid och ålder påverkar att man f kompetensutveckling. På frågan Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete så sjunker värdet rejält med stigande ålder och stid. Arbetsgivaren behöver fundera på hur vi kan jobba med karriärvägar, vilket till exempel kan betyda fördjupning, breddning eller uppåt i organisationen. På samtliga sex frågor i området ledarskap, är en tydlig tendens att desto lgre stid och ju äldre man är, desto mindre positiva medarbetare. Ett högre värde hade önskats på Min närmaste chef är ett gott föredöme, eftersom cheferna är viktiga som företrädare för kommunen och för sin verksamhet. Det är ett mycket positivt värde på frågan Jag är insatt i min arbetsplats verksamhetsnära mål. Dock har vi mycket arbete kvar för att följa upp och utvärdera målen. Det är 6,4 % som har varit anställda mindre ett. Det motsvarar ungefär de som har besvarat att de ej har haft medarbetarsamtal och lönesamtal. Vetlanda kommuns nya modell för medarbetarsamtal implementerades under senhösten 2012, vilket innebär att vissa verksamheter redan hade genomfört medarbetarsamtal. Den förra modellen hade inte samma fokus på medarbetarens bidrag till mål och utveckling. Vid nästa medarbetarundersökning ska detta värde ha förbättrats betydligt! Bolagen anvder inte samma modell som kommunen. När det gäller lönesamtal ska alla medarbetare i kommunen ha anvt den nya lönemodellen och lönekriterierna. Det är för stor andel som inte har blivit bedömda enligt lönekriterierna. Bolagen anvder inte samma modell som kommunen. 1

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015

Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarundersökning 2015 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avningen Malin Claesson Linda Vestlund Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa och dess koppling till kvalité och patientsäkerhet

Arbetsmiljö och hälsa och dess koppling till kvalité och patientsäkerhet Arbetsmiljö och hälsa och dess koppling till kvalité och patientsäkerhet HFS 150203 Vi vet allt vi behöver veta! Medarbetare som mår bra presterar bra Medarbetare som presterar bra skapar kvalité & utveckling

Läs mer

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Vad mäter vi? Enkätverktyget Patientsäkerhet Arbetsklimat Organisatoriskt lärande Personalsäkerhet Svarsfrekvenser Svarsfrekvens Antal svar Antal i urval Landstinget

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-08 Dnr Bun 2015/119 Arbetsmiljökompassen 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 1. Redovisningen av medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

RAPPORT Höganäs MEDARBETARUNDERSÖKNING 2012 Rapport framtagen för Upplägg och rapport: Genomförande: Projektnummer: Höganäs Kommun Annelie Ekman, Lena Johnsson September 2012 120264 GfK 2012 2 GfK 2012

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer