Medarbetarundersökning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2013"

Transkript

1 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1

2 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare genomförts i Vetlanda kommun 2008 och 2010 av ett externt företag. Medarbetarna svarade mer positivt Därefter har ingen medarbetarundersökning genomförts förr nu hösten Medarbetarundersökningen 2013 har genomförts i egen regi. HR-avdelningen har haft i uppdrag från Vetlanda kommuns ledningsgrupp att ta fram och genomföra medarbetarundersökningen för Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder. Undersökningen syftar till att identifiera medarbetarnas relation till arbetsgivaren, arbetsuppgifterna, chefen och arbetskamraterna. Vetlanda kommun/bolagen vill identifiera styrkor och förbättringsområden med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet. Frågorna i medarbetarundersökningen har plockats fram med utgångspunkt i Vetlanda kommuns personalpolitiska program, jämställdhet- och gfaldsplan, lönemodell och lönekriterier, mall för medarbetarsamtal samt Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) HME-frågor. HME st för Hållbart medarbetarengagemang och best av nio frågor som är standardiserade och som läggs in i en databas för att kunna jämföra med övriga kommuner i landet. Frågorna är grupperade efter ledarskap, styrning och motivation. Det blir både ett delindex och ett totalindex som presenteras. Ett antal bakgrundsfrågor har ställts för att kunna analysera svaren på en djupare nivå. Bakgrundsfrågorna har varit kön, stid, ålder, antal LEAD-möten som medarbetaren har deltagit i samt sform. Korsjämförelser har sedan gjorts på varje fråga på kommunnivå. Frågorna innehåller fem svarsalternativ men presenteras i tre staplar. Detta för att bevara anonymiteten. Staplarna innehåller stämmer ganska dåligt/mycket dåligt (röd stapel), stämmer varken bra eller dåligt (gul stapel) samt stämmer ganska bra/mycket bra (grön stapel). I sammen nedan på förvaltningsnivå och på bakgrundsfaktorer redovisas enbart procentsatsen för den gröna stapeln. Den gröna stapeln bedöms som den positiva stapeln. Medarbetarundersökningen omfattar tillsvidareanställda och tidsbegrsat anställda som varit på sin arbetsplats minst en ad och frånvarande mindre tre ader. För att respektive arbetsplats ska få ett eget resultat krävs minst sex svaranden. Detta för att kunna säkerställa medarbetarnas anonymitet. Är det ej sex svaranden slås arbetsplatsens svar ihop med nivån över. Enkäten har genomförts med hjälp av enkätverktyget EsMaker. Delar av Tekniska kontoret har besvarat enkäten via papper, vilket även Witalabostäder har gjort. Resterande av kommunens medarbetare samt Vetab har besvarat via webbenkät. Tre påminnelser har gått ut via mail. Det har framkommit att det inte har fungerat att 2

3 besvara enkäten via sin webbmail, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen något negativt. Medarbetarundersökningen kunde besvaras av medarbetarna under tre veckor. Svarsfrekvens Svarsfrekvens Total 82,2% (1927 / 2344) VO 78,8 % (717 / 910) BU 81,3 % (701 / 862) TK 97,2 % (139 / 143) SOC 87,4 % ( 76 / 87) KLF 82,9 % (170 / 20) KoF 92,6 % (24 / 26) MoB 100 % (17 / 17) Vetab 8,7 % (66 / 77) Witalabostäder 100 % (17 / 17) Svarsfrekvensen f bedömas som relativt god, där Witalabostäder och Miljö- och Bygg har nått 100 %. Stöd till chefer Varje överordnad chef f sina underordnade chefers rapporter för att titta igenom dessa innan denne vidareförmedlar dessa till respektive chef. Verksamheterna äger sina rapporter och processen kring dem. HR-avdelningen finns med som resurs när verksamheterna bedömer att de behöver stöd. Det är av stor vikt att verksamheter som har ett resultat som kan uppfattas som negativt f stöd av ledningen i respektive förvaltning i sitt fortsatta arbete och vid behov stöd av HR-avdelningen. Kommande förbättringsarbete Det viktigaste med medarbetarundersökningen är inte själva mätningen utan det förbättringsarbete som ska ske utifrån medarbetarnas svar. Det är också viktigt att se medarbetarundersökningen som ett bra underlag i skyddsronden i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i arbetet med de verksamhetsnära målen. HR-avdelningen har tagit fram ett LEAD-kapitel (kapitel 7) som kan anvdas av cheferna för att presentera medarbetarnas svar och i arbetet att ta fram en handlingsplan. Det är dock obligatoriskt att varje chef tar fram handlingsplan/er för förbättringsarbetet och som lämnas in till respektive förvaltningsledning. Handlingsplanerna ska vara inlämnade senast

4 HME-index utifrån HME-frågorna Alla kommuner som inlämnat resultat 2013 (1 st. kommuner) Vetlanda kommun och bolagen Ledarskapsindex Styrnings Motivations Total- -index -index index Tabellen visar index för de kommuner som inrapporterat sina värden i Sverige under 2013 samt Vetlanda kommun inklusive bolagens värden. Det kommer med största sannolikhet inrapporteras ga fler kommuner innan ets slut och därmed ge en bättre jämförelse. Index kan vara mellan 1 till inrapporterades 60 kommuner och indexen var då mycket lika med indexet hittills för Vetlanda kommun ligger något under Sveriges index gällande hållbart medarbetarengagemang. Resultat Kommunens och bolagens totala medelvärde Värdet blir nu mer intressant vid nästa medarbetarundersökning 2014, då det finns ett värde att relatera till. 4

5 Kommunens och bolagens totala medelvärde per område Värdena blir nu mer intressanta vid nästa medarbetarundersökning 2014, då det finns värden att relatera till. Hälsa (kommunens och bolagens totala medelvärde per fråga inom området hälsa)

6 Medarbetarskap (kommunens och bolagens totala medelvärde per fråga inom området medarbetarskap) 6

7 Ledarskap (kommunens och bolagens totala medelvärde per fråga inom området ledarskap) 7

8 Kvalitet (kommunens och bolagens totala medelvärde per fråga inom området kvalitet) Förvaltningarnas och bolagens medelvärde per område VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Wit.bost Hälsa 3,4 3,37 3,60 3,9 3,64 3,69 4,08 3,67 3,49 Medarbetarskap 4,03 4,11 3,80 4,01 4,16 4,09 4,26 4,02 3,6 Ledarskap 3,87 3,89 3,80 4,12 3,96 4,17 4,46 4,00 3,8 Kvalitet 3,77 3,81 3,4 3,69 3,71 3,6 4,27 3,2 3,8 De två högsta värdena = Medelvärdena blir nu mer intressanta vid medarbetarundersökningen 2014 som jämförelsevärden 8

9 Bakgrundsfrågor Är du kvinna eller man? Namn Antal % A. Kvinna ,7 B. Man 33 18,3 Total Namn Antal % A. 29 och yngre 147 7,6 B ,2 C. 0 och äldre ,1 Total

10 Hur lge har du varit anställd i Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder? Namn Antal % A ,7 B ,7 C , D E. Mer ,1 Total På min nuvarande arbetsplats har jag en Namn Antal % A ,2 B ,8 Total

11 Hur ga LEAD-möten (där ni anvt deltagarpärmen) har du som medarbetare medverkat i? Namn Antal % A. 0 LEAD-möten ,7 B. 1-2 LEAD-möten ,3 C. LEAD-möten ,6 D. LEAD-möten eller fler 40 23,4 Total Område: Hälsa 1. Jag upplever att Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder är en bra arbetsgivare Medelvärde 3,49 Median 4 11

12 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB är mest positiva och BU är minst positiva De som medverkat i minst LEAD-möten är 12 % mer positiva de som inte medverkat alls De med kort stid är mer positiva De yngre är mer positiva 12

13 2. Under den senaste tiden har jag kt rastlöshet, irritation, oro eller koncentrationssvigheter som beror på arbetet Medelvärde 3,09 Median 3 OBS! Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska dåligt/mycket dåligt. På den här frågan är det alltså positivt med en hög vsterstapel. Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

14 Mest indikationer på stress visar BU Minst indikationer på stress visar KoF Indikationer på stress minskar med åldern Ingen skillnad i svaren mellan kvinnor och m e anställda har mindre indikatorer på stress tillsvidareanställda Svarsalternativen på frågan är omvda i förhållande till övriga frågor, vilket kan innebära en viss felkälla 3. På min arbetsplats har vi en god fysisk arbetsmiljö Medelvärde 3,3 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

15 Medverkan i antal På MoB upplever 100 % att de har en bra fysisk arbetsmiljö Minst positiva är KoF och BU De som har haft LEAD-möten är mer positiva 4. På min arbetsplats har vi en god psykosocial arbetsmiljö Medelvärde 3,6 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Totalt (hela

16 1-6-1 Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB och KoF är mest positiva Witalabostäder är minst positiva Kvinnorna är mer positiva mnen i sina svar Kortare stid och yngre är mer positiva De som har haft LEAD-möten är mer positiva och de som har medverkat i mer fem LEAD-möten är markant mer positiva Tidsbegrsat anställda är mer positiva. På min arbetsplats är det oftast en acceptabel balans mellan arbetsuppgifter och tid att utföra dessa arbetsuppgifter Medelvärde 3,04 Median 3 16

17 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Generellt låga värden av medarbetarna På BU är det endast 29 % som anser att det är en acceptabel balans KoF har bäst balans Ju fler LEAD-möten desto högre balans och stid påverkar inte nämnvärt, förutom för nyanställda 17

18 6. Jag tar ansvar för min egen hälsa och livsstil som gör att jag klarar av att prestera på mitt arbete Medelvärde 4,31 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Generellt mycket höga värden, ålder, medverkan i antal LEAD-möten och sform påverkar inte svaren nämnvärt. 18

19 Område: Medarbetarskap 7. På min arbetsplats har vi kunden i fokus. Med kund menas den målgrupp som du främst arbetar för, till exempel elev, klient, intern service eller medborgare. Medelvärde 4,44 Median Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

20 Generellt mycket höga värden på medarbetarnas svar MoB har enligt medarbetarna högst kundfokus TK och Vetab har minst kundfokus enligt medarbetarna Kundfokus bibehålls med högre ålder, men sjunker något med stid 8. Mitt arbete kns meningsfullt Medelvärde 4,38 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

21 Medverkan i antal Generellt mycket höga värden Witalabostäder är minst positiva, ålder, LEAD-möten och sform påverkar inte medarbetarnas svar nämnvärt 9. Jag ser fram emot att gå till arbetet Medelvärde 3,91 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela

22 Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Witalabostäder och TK är minst positiva Kvinnor är mer positiva m gällande att gå till arbetet. Ju fler LEAD-möten desto mer positiva e anställda och nyanställda är mer positiva 10. På min arbetsplats har vi ett bra samarbete Medelvärde 3,97 Median 4 22

23 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB och BU har de högsta värdena Witalabostäder har det lägsta värdet Medverkan vid mer fem LEAD-möten är mer positiva 23

24 11. Mina arbetskamrater anser att jag tar initiativ till förbättringar och utveckling på arbetet Medelvärde 3,8 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

25 BU har det högsta värdet Witalabostäder har det lägsta värdet Med åldern minskar initiativen en och kön påverkar inte mycket 12. Jag kner stolthet för mitt arbete Medelvärde 4,13 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

26 Medverkan i antal Kvinnor kner mer stolthet mnen KLF kner mest stolthet TK och Witalabostäder kner minst stolthet De som haft LEAD-möten kner mer stolthet Tidsbegrsat anställda och nyanställda kner mer stolthet 13. Mina arbetskamrater anser att jag håller mig informerad om vad som hder i min egen förvaltning/bolag Medelvärde 3,8 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela

27 Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB anser sig hålla sig mest informerade TK och Witalabostäder anser sig hålla sig minst informerade Kvinnor håller sig mer informerade m De med lgre stid håller sig mer informerade De yngre håller sig mer informerade äldre Tillsvidareanställda håller sig mer informerade tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten håller sig mer informerade 14. Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete Medelvärde 3,94 Median 4 27

28 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB har mest positiva medarbetare gällande lära nytt i arbetet Witalabostäder har minst positiva medarbetare gällande att lära nytt i arbetet Värdet minskar med lgre stid och ökad ålder Mest positiva är de som har en stid upp till ett eller är tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten är mer positiva 28

29 Område: Ledarskap Med din närmaste chef menas den chef som du har medarbetar- och lönesamtal med. 1. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Medelvärde 3,73 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

30 MoB har mest positiva medarbetare gällande visad uppskattning Witalabostäder har minst positiva medarbetare gällande visad uppskattning Kvinnor och m f lika mycket uppskattning Mest uppskattning f anställda med kort stid och tidsbegrsat anställda De som medverkat vid fler fem LEAD-möten upplever sig få mer uppskattning 16. Min närmaste chef visar engagemang för verksamheten Medelvärde 3,9 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

31 Medverkan i antal MoB och Soc upplever mest att chefen visar engagemang för verksamheten Witalabostäder och KLF upplever att chefen visar minst engagemang för verksamheten De som medverkat vid fler fem LEAD-möten tycker de har chefer med mer engagemang Kort stid och yngre personer tycker de har chefer med mer engagemang 17. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Medelvärde 4,1 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela

32 Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Soc och MoB upplever mest att chefen visar förtroende för medarbetaren VO upplever minst att chefen visar förtroende för medarbetaren Ingen skillnad i upplevelse mellan kvinnor och m Ju lgre stid och ju äldre desto mindre ksla av förtroende från chefen Bland de som är tidsbegrsat anställda och med stid under ett är över 90 % positiva 18. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Medelvärde 4,1 Median 4 32

33 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB har störst upplevelse av att chefen ger förutsättningar att ta ansvar BU, VO och Vetab har minst upplevelse av att chefen ger förutsättningar att ta ansvar Vid lgre stid och ökad ålder ges mindre förutsättningar att ta ansvar Bland de som är tidsbegrsat anställda och med stid under sex ader är över 90 % positiva 33

34 19. Min närmaste chef skapar ett tillitsfullt samarbete Medelvärde 3,81 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

35 MoB har störst upplevelse av att chefen skapar ett tillitsfullt samarbete Witalabostäder har minst upplevelse av att chefen skapar ett tillitsfullt samarbete Medarbetare med lgre stid och ökad ålder upplever att chefer skapar ett mindre tillitsfullt samarbete Bland de som är tidsbegrsat anställda och med stid under sex ader är över 80 % positiva 20. Min närmaste chef är ett gott föredöme Medelvärde 3,74 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

36 Medverkan i antal MoB har störst upplevelse av att chefen är ett gott föredöme Witalabostäder har minst upplevelse av att chefen är ett gott föredöme Det positiva värdet sjunker med stid och ökad ålder De som är tidsbegrsat anställda och med stid under sex ader har markant högre värden Område: Kvalitet 21. Jag vet vad som förvtas av mig i mitt arbete Medelvärde 4,36 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra 36

37 Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal VO, BU, KLF och MoB upplever sig mest veta vad som förvtas av dem i sitt arbete Soc upplever sig minst veta vad som förvtas av dem i sitt arbete. 6 % skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor är mer positiva Värdena ökar med stiden, men ej med ålder Ingen skillnad mellan tillsvidareanställda och tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten är mer positiva 37

38 22. Jag är insatt i min arbetsplats verksamhetsnära mål Medelvärde 4,26 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

39 MoB, Witalabostäder är mest insatta i de verksamhetsnära målen Vetab och TK är minst insatta i de verksamhetsnära målen Kvinnor är mer insatta i de verksamhetsnära målen m Lgre stid och ju högre ålder desto mer insatt i målen Tillsvidareanställda är mer insatta tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten är mer insatta i målen 23. Min arbetsplats verksamhetsnära mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Medelvärde 3,61 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

40 Medverkan i antal Stor skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor i högre utsträckning upplever att målen följs upp. BU och MoB upplever mest att målen följs upp TK och Vetab upplever minst att målen följs upp De som har haft LEAD-möten är mer positiva och de som medverkat vid fler fem LEAD-möten har markant mer uppföljning Inte så stora skillnader mellan olika stider och åldrar 24. Jag f den kompetensutveckling som behövs utifrån verksamhetens behov Medelvärde 3,32 Median 3 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. 40

41 Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal MoB är mest positiva BU och Witalabostäder är minst positiva % skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor är mer positiva och ålder påverkar endast i liten grad De som har haft LEAD-möten är mer positiva 2. På min arbetsplats tas medarbetarnas förslag till förbättringar tillvara Medelvärde 3,6 Median 4 41

42 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Kvinnor tycker att medarbetarnas förslag till förbättringar tas tillvara i högre grad m MoB är mest positiva TK och Witalabostäder är minst positiva Nyanställda, tidsbegrsat anställda och yngre medarbetare tycker att medarbetarnas förslag till förbättringar tas tillvara i högre grad övriga De som har haft LEAD-möten är mer positiva 42

43 26. Medarbetarsamtalet som jag har haft de senaste 12 aderna handlade om hur jag kan bidra till arbetsplatsens mål och utveckling Medelvärde 3,6 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal

44 Stor skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor är mer positiva BU och MoB är mest positiva Vetab är minst positiva Tillsvidareanställdas svar är 23 % högre tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten har högre värden 27. Vid medarbetarsamtalet som jag har haft de senaste 12 aderna planerades min individuella handlingsplan Medelvärde 3,38 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela Mer 1 29 och yngre och äldre

45 Medverkan i antal Stor skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor är mer positiva MoB är mest positiva KoF och Vetab är minst positiva Tillsvidareanställdas svar är 27 % högre tidsbegrsat anställda De som har haft LEAD-möten har markant högre värden 28. Vid det lönesamtal som jag har haft de senaste 12 aderna bedömdes jag utifrån kommunens lönekriterier Medelvärde 3,7 Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra Totalt (hela

46 Mer 1 29 och yngre och äldre Medverkan i antal Stor skillnad mellan kvinnor och m, där kvinnor är mer positiva BU och MoB är mest positiva Vetab och TK är minst positiva Med lgre stid och högre ålder ökar andelen positiva De som har haft LEAD-möten har högre värden 46

47 Område: Jämställdhet och gfald 29. Har du personligen, under de senaste 12 aderna, varit utsatt för krkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering från din närmaste chef? Namn Antal % A. Ja 44 2,3 B. Nej ,7 Total VO BU TK SOC, KoF, MoB KLF Vetab, Witalabostäder Det är nolltolerans i kommun och bolag för krkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering. Det är 2,4 % av kvinnorna och 1,7 % av mnen som har svarat ja. 47

48 30. Har du personligen, under de senaste 12 aderna, varit utsatt för krkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering från arbetskamraterna på din arbetsplats? Namn Antal % A. Ja 74 3,8 B. Nej ,2 Total VO BU TK SOC, KoF, MoB KLF Vetab, Witalabostäder Det är nolltolerans i kommun och bolag för krkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering. Det är 4,3 % av kvinnorna och 1,7 % av mnen som svarat ja 48

49 31. På min nuvarande har jag den tjstgöringsgrad jag önskar Namn Antal % A. Ja , B. Nej, önskar högre ,3 C. Nej, önskar lägre 24 1,2 Total VO BU TK SOC, KoF, MoB KLF Nej, önskar högre Nej, önskar lägre Vetab, Witalabostäder Det är 11 % av kvinnorna och 12 % av mnen som önskar högre tjstgöringsgrad. Det är,6 % av kvinnorna och 1 % av mnen som önskar lägre tjstgöringsgrad. 49

50 Reflektioner på medarbetarnas svar Svarsfrekvensen är relativt god Området Medarbetarskap har högst medelvärde på kommunen/bolagen totalt. Det kan finnas inslag av övervärdering när vi besvarar självskattningsfrågor. Det är väldigt olika antal medarbetare, antal chefer och antal medarbetare per chef i förvaltningarna/bolagen, vilket gör att jämförbarheten mellan förvaltningarna/bolagen medför svigheter. Det blir mer intressant att jämföra förvaltningarnas/bolagens utveckling över tid enskilda värden. Svaren i enkäten är medarbetarnas upplevelse just den dagen man svarade. När arbetsgruppens svar analyseras behöver chefen fundera på eventuella organisationsfördringar, var i grupprocessen gruppen är, mediebilder etc. Det är förvånansvärt ga som anser att Jag tar ansvar för min egen hälsa och livsstil som gör att jag klarar av att prestera på mitt arbete. Det är bara 1 % som har svarat stämmer ganska dåligt/mycket dåligt. Enbart i den lilla grupp som ingick i Hälsa i fokus (projekt för att minska korttidssjukfrånvaron), så var livsstilsfaktorer en stor anledning till ohälsa. På frågan om jag Under den senast tiden har jag kt rastlöshet, irritation, oro eller koncentrationssvigheter som beror på arbetet, så minskar detta med åldern. Detta korrelerar inte med kommunens sjukskrivningar som ökar med åldern. De som är yngre 29 har lägst sjukskrivningar, vilket överensstämmer med denna grupps mer positiva svar kring såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Svaren på frågorna Under den senast tiden har jag kt rastlöshet, irritation, oro eller koncentrationssvigheter som beror på arbetet och På min arbetsplats är det oftast en acceptabel balans mellan arbetsuppgifter och tid att utföra dessa arbetsuppgifter pekar på att detta är ett av kommunens/bolagens största förbättringsområden. På frågan På min arbetsplats är det oftast en acceptabel balans mellan arbetsuppgifter och tid att utföra dessa arbetsuppgifter är det dock ganska stor skillnad mellan olika förvaltningar. Det är betydligt högre värde på Jag kner stolthet för mitt arbete på Jag upplever att Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder är en bra arbetsgivare. Det stämmer väl med SKL:s undersökningar, som visar att man är stolt över det man utför, sitt yrke och sin arbetsplats, men inte är lika positivt inställd till kommunen som arbetsgivare. Värdena på frågan Mitt arbete kns meningsfullt är höga och det överensstämmer väl med den Employer-brandingsatsning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör kring Sveriges viktigaste jobb. Där framhålls att den offentliga sektorn har 0

51 meningsfulla jobb som gör nytta för medborgaren och samhällsutvecklingen. Det är höga värden på Mitt arbete kns meningsfullt, men tyvärr är det inte riktigt lika ga som ser fram emot att gå till arbetet. Kanske finns svaret i att det finns medarbetare som upplever den fysiska och psykosociala arbetsmiljö som negativ. Det är ga av va medarbetare som anser att Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete, men det är betydligt färre som anser att de f den kompetensutveckling som behövs utifrån verksamhetens behov. Vi kan se detta ur tre aspekter; dels att medarbetarens syn på kompetensutveckling är att gå på kurs, dels att arbetsgivarens syn på innehållet i kompetensutveckling inte alltid stämmer överens med vad medarbetaren anser sig behöva, dels att kommunen/bolagen har arbeten som är lärorika och utvecklande. Det är dock positivt att inte stid och ålder påverkar att man f kompetensutveckling. På frågan Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete så sjunker värdet rejält med stigande ålder och stid. Arbetsgivaren behöver fundera på hur vi kan jobba med karriärvägar, vilket till exempel kan betyda fördjupning, breddning eller uppåt i organisationen. På samtliga sex frågor i området ledarskap, är en tydlig tendens att desto lgre stid och ju äldre man är, desto mindre positiva medarbetare. Ett högre värde hade önskats på Min närmaste chef är ett gott föredöme, eftersom cheferna är viktiga som företrädare för kommunen och för sin verksamhet. Det är ett mycket positivt värde på frågan Jag är insatt i min arbetsplats verksamhetsnära mål. Dock har vi mycket arbete kvar för att följa upp och utvärdera målen. Det är 6,4 % som har varit anställda mindre ett. Det motsvarar ungefär de som har besvarat att de ej har haft medarbetarsamtal och lönesamtal. Vetlanda kommuns nya modell för medarbetarsamtal implementerades under senhösten 2012, vilket innebär att vissa verksamheter redan hade genomfört medarbetarsamtal. Den förra modellen hade inte samma fokus på medarbetarens bidrag till mål och utveckling. Vid nästa medarbetarundersökning ska detta värde ha förbättrats betydligt! Bolagen anvder inte samma modell som kommunen. När det gäller lönesamtal ska alla medarbetare i kommunen ha anvt den nya lönemodellen och lönekriterierna. Det är för stor andel som inte har blivit bedömda enligt lönekriterierna. Bolagen anvder inte samma modell som kommunen. 1

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer