Medarbetarundersökning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2013"

Transkript

1 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013

2 2(23) Innehållsförteckning

3 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av delmålen inom fokusområdet är god arbetsmiljö. Medarbetarundersökningens syfte är att kartlägga hur Kramfors kommuns medarbetare upplever sin arbetssituation och skapa underlag för vad kan göra för att utveckla att Kramfors kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Detta är femte gången som genomför en undersökning för att se hur arbetsmiljön upplevs. Årets undersökning har omarbetets helt jämfört med den tidigare som hette Hur har du det på jobbet? detta gör att det inte finns någon jämförbar data från tidigare år. En av anledningarna till att undersökningen har gjorts om och antalet frågor har ökat är att man ville få in de nio HME-frågor som SKL tagit fram så att man ska kunna göra jämförelser mellan kommunerna. HME-frågorna är tre inom respektive område: Motivation Ledarskap Styrning Denna gång är också den första gången den genomförs elektroniskt tidigare har den fyllts i via papper. Undersökningen besvarades under perioden 15/10-8/11, svarfrekvensen var då lite drygt 50% så svarstiden förlängdes till 1/12.

4 4(23) 2 Metod Arbetet inleddes med att en arbetsgrupp med representanter från Kommunledningsavdelningen, HR-löneenheten, BAS-förvaltningen och BKUförvaltningen utformade frågorna till medarbetarundersökningen. Arbetsgruppen bestämde tidigt att medarbetarundersökningen denna gång skulle göras elektroniskt via vårt enkätverktyg SurveyMonkey. Ansvaret för genomförande av undersökningen har HR-löneenheten haft. Länken till medarbetarundersökningen har funnits tillgänglig via intranätet och samtliga chefer har fått den skickat till sig för vidarebefordran till sina medarbetare. När svarstiden gått ut var svarfrekvensen endast 50%, den låga svarfrekvensen gjorde att svartiden förlängdes och påminnelser skickades till chefer där svarfrekvensen såg ut att vara låg. När den förlängda svarstiden gått ut har rapporter tagits fram på enhetsnivå där det finns 7 svar eller mer. Det övergripande resultatet finns sammanställt i denna rapport. SurveyMonkey är ett webbaserat enkätverktyg, uppbyggnaden av enkäten inledes med bakgrundsfrågor för att kunna ta ut rapporter på olika nivåer. Enkätfrågorna är indelade i olika delar och varje svarsalternativ har varit obligatoriska för att kunna ta sig vidare i enkäten. Rapporter har tagits fram på: Kommunövergripande nivå Förvaltningsnivå Avdelnings/områdes/verksamhetsnivå Enhetsnivå (vid fler än 7 svar) Rapporterna skickas ut till respektive chef som berörs av resultatet. Det kommunövergripande resultatet redovisas till: HR-forum Samverkansrådet Kommunstyrelsens arbetsutskott

5 5(23) 3 Resultat Svarfrekvens i medarbetarundersökningen är cirka 65%, svarsfrekvensen sjunker lite på frågorna i slutet av undersökningen. Att svarsfrekvensen har sjunkit kan bero på att en medarbetare har valt att inte följ följa enkäten till slutfrågan. Resultatet nedan är indelat i de olika delar som undersökningen belyser: 1. Styrning och ledning 2. Engagemang 3. Medarbetarskap 4. Samarbete 5. Arbetsmiljö och hälsa 6. Kränkande särbehandling och trakasserier 7. Medarbetarsamtal och lönebesked 8. Ledarskap 9. Helhetsbedömning Resultatet redovisas nedan indelade i de olika delarna, varje fråga som tillhör en del redovisas och en slutsats för varje del presenteras. Resultatet börjar vid fråga 46 beror på att samtliga frågor innan är bakgrundsfrågor. I resultatet nedan presenteras siffror där BAS och BKU förvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen och Miljö & bygg förvaltningen sammanslaget då Miljö och Bygg är en så pass liten förvaltning om man ser till antalet medarbetare. 3.1 Styrning och ledning Kommunens verksamhetsplaner är uppbyggda utifrån uppdrag och mål, vilket sedan trattas ner till enhets- och arbetsplatsmål/uppdrag. Uppföljning av verksamhetsplaner görs fortlöpande under året i samband med delårsbokslut samt vid årets slut i samband med årsredovisningen samt årliga uppföljningsseminarium på kommunövergripande nivå. Fråga 46 - Jag är insatt i min arbetsplats mål mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,51% 1,54% 3,59% 41,79% 52,56% 4,44 BAS 0,80% 2,00% 8,98% 50,90% 37,33% 4,22 KL & MoB 2,19% 5,46% 9,29% 49,18% 33,88% 4,07 0,93% 2,42% 7,08% 47,3% 42,27% 4,28 Totalt antal svar 1072

6 6(23) Fråga 47 På min arbetsplats finns den information jag behöver för att förstå verksamhetens uppdrag och mål. mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 2,31% 6,41% 45,64% 45,64% 4,35 BAS 1,20% 3,59% 11,98% 51,70% 31,51% 4,09 KL & MoB 2,19% 6,56% 12,57% 50,82% 27,87% 3,96 0,93% 3,64% 9,98% 49,35% 36,10% 4,16 Totalt antal svar 1072 Fråga 48 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 1,54% 4,87% 38,46% 55,13% 4,47 BAS 0,80% 1,00% 3,59% 37,92% 56,69% 4,49 KL & MoB 1,64% 2,19% 5,46% 45,36% 45,36% 4,31 0,65% 1,40% 4,29% 39,37% 54,29% 4,45 Totalt antal svar 1072 Fråga 49 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett sätt mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,79% 7,95% 21,54% 48,97% 19,74% 3,77 BAS 2,40% 6,99% 24,35% 50,10% 16,17% 3,71 KL & MoB 6,56% 10,38% 27,32% 43,72% 12,02% 3,44 2,89% 7,93% 23,79% 48,60% 16,79% 3,68 Totalt antal svar 1072 Kommentar: Huvuddelen av medarbetarna instämmer med att de har insikt i sin arbetsplats mål och att information finns att förstå mål/uppdrag. Majoritet av de som besvarat enkäten vet vad som förväntas utav dem. Upplevelsen av hur målen följs upp utvärderas har ett lite lägre andel som instämmer. Slutsats: Det är positivt att så många vet verksamhetens uppdrag och mål. Arbetet att jobba med mål och verksamhetsplaneringsarbete ända ner på enhetsnivå har pågått under ett antal år men är fortfarande en process under utveckling.

7 7(23) Metoder för att på ett bättre sätt följa upp målen behöver kanske tydliggöras och utvecklas. 3.2 Engagemang Delen om engagemang berör frågor som handlar om känslan av arbetet är meningsfullt, möjligheten att påverka sitt arbete och om man ser fram emot att gå till arbetet. Fråga 50 Mitt arbete känns meningsfullt mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,26% 0,26% 3,10% 34,11% 62,27% 4,58 BAS 0,40% 2,41% 6,63% 36,95% 53,61% 4,41 KL & MoB 0,55% 3,31% 5,52% 40,33% 50,28% 4,36 0,38% 1,79% 5,17% 36,47% 56,20% 4,46 Fråga 51 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1064 mycket BKU 0,26% 2,84% 9,04% 45,48% 42,38% 4,27 BAS 1,41% 5,82% 20,68% 45,18% 26,91% 3,90 KL & MoB 0,55% 6,08% 15,47% 42,54% 35,36% 4,06 0,85% 4,79% 15,60% 44,83% 33,93% 4,06 Fråga 52 Jag kan påverka utförandet av mina arbetsuppgifter mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1064 mycket BKU 0,52% 2,84% 10,59% 47,03% 39,02% 4,21 BAS 1,81% 7,23% 18,27% 49% 23,69% 3,86 KL & MoB 0,55% 3,87% 15,47% 50,83% 29,28% 4,04 1,13% 5,08% 14,94% 48,59% 30,26% 4,02 Fråga 53 Jag ser framemot att gå till arbetet mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1064 mycket BKU 0,52% 3,62% 11,89% 43,15% 40,83% 4,20 BAS 1% 6,63% 18,67% 37,95% 35,74% 4,01 KL & MoB 3,31% 4,97% 15,47% 46,41% 29,83% 3,94 1,22% 5,25% 15,67% 41,28% 36,59% 4,07

8 8(23) Totalt antal svar 1064 Kommentarer: Huvuddelen av s medarbetare tycker att man har ett meningsfullt arbete. Många ser också framemot att gå till jobbet. Många tycker också att man kan påverka utförandet av sitt arbete och har möjlighet att utvecklas i sitt dagliga arbete. Möjligheten att påverka arbetet och utvecklas i sitt dagliga arbete upplevs som lite lägre i BAS-förvaltningen jämfört med övriga delar. Slutsats: Resultatet ligger väl i linje med SKL:s rapporter att de som jobbar inom kommunal sektor till stor del upplever att man har meningsfulla arbeten. Just denna del kan vara en viktig faktor att trycka på i arbetet för att kunna rekrytera medarbetare till i framtiden. 3.3 Medarbetarskap Delen om medarbetarskap innehåller bland annat frågeställningar om i vilken mån idéer och synpunkter tas till vara, om man säger till om något inte fungerar och hur snabbt man tar initiativ för att lösa problemen, samt om man får tillräckligt med kompetensutveckling för sitt arbete. Fråga 54 På min arbetsplats tas idéer och synpunkter tillvara mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,26% 4,95% 16,67% 47,92% 30,21% 4,03 BAS 0,80% 6,64% 23,34% 53,32% 15,90% 3,77 KL & MoB 3,33% 10,56% 22,22% 46,11% 17,78% 3,64 1,04% 6,70% 20,59% 50,24% 21,44% 3,84 Totalt antal svar 1059 Fråga 55 Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver för att utföra mitt arbete. mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 0% 3,13% 37,50% 59,38% 4,56 BAS 0% 0,40% 3,22% 50,10% 46,28% 4,42 KL & MoB 0,56% 0,56% 2,22% 46,67% 50% 4,45 0,09% 0,28% 3,02% 44,95% 51,65% 4,48 Totalt antal svar 1059

9 9(23) Fråga 56 Jag brukar säga till om något inte fungerar mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 0,52% 5,99% 45,05% 48,44% 4,41 BAS 0% 0,2% 3,62% 45,67% 50,5% 4,46 KL & MoB 0,56% 1,11% 9,44% 48,89% 40% 4,27 0,09% 0,47% 5,38% 45,99% 48,06% 4,41 Totalt antal svar 1059 Fråga 57 På min arbetsplats tar vi snabbt initiativ för att lösa problem som uppstår mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,04% 4,69% 16,15% 40,89% 37,24% 4,09 BAS 1,41% 5,63% 17,71% 47,69% 27,57% 3,94 KL & MoB 3,89% 7,78% 18,89% 43,89% 25,56% 3,79 1,70% 5,67% 17,28% 44,57% 30,78% 3,97 Totalt antal svar 1059 Fråga 58 Jag för tillräckligt med kompetensutveckling för att göra ett gott arbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 4,95% 10,68% 25,52% 44,01% 14,84% 3,53 BAS 3,82% 11,27% 34% 38,83% 12,07% 3,44 KL & MoB 4,44% 7,22% 30,56% 42,22% 15,56% 3,57 4,34% 10,39% 30,31% 41,27% 13,69% 3,50 Totalt antal svar 1059 Kommentar: Andelen som tycker att är på att ta till vara på idéer och synpunkter är lite lägre jämfört med många andra frågor. De allra flesta medarbetarna anser att de säger till om det är någonting som inte fungerar. Frågan om att man snabbt tar initiativ till att lösa problem som uppstår har dock lite lägre resultat. Andelen som tycker sig få tillräcklig kompetensutveckling är den lägsta siffran i hela undersökningen om man ser till det totala snittvärdet. Slutsats: Kommunen behöver bli bättre att ta till vara på synpunkter och idéer från medarbetarna och därför har en tjänsteföreskrift om förslagsverksamhet antagits i början av 2014.

10 10(23) Beträffande kompetensutveckling så har även tidigare undersökningar gett ett liknande resultat. Frågan bör kanske aktualiseras och man kan fundera på vad rimlig kompetensutveckling är då detta är en viktig del för att upplevas vara en attraktiv arbetsgivare. 3.4 Samarbete Delen om samarbete handlar om hur man upplever samarbetet på sin arbetsplats samt hur nya medarbetare introduceras i sitt nya arbete, Fråga 59 På min arbetsplats har vi ett samarbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,52% 3,39% 16,71% 37,08% 42,30% 4,17 BAS 1,41% 3,62% 15,09% 43,26% 26,62% 4,10 KL & MoB 2,27% 4,55% 12,50% 45,45% 35,23% 4,07 1,23% 3,70% 15,18% 41,37% 38,52% 4,12 Fråga 60 På min arbetsplats ställer vi upp och hjälper varandra mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1054 mycket BKU 0,26% 3,39% 9,66% 38,38% 48,30% 4,31 BAS 0,80% 2,62% 13,48% 41,05% 42,05% 4,21 KL & MoB 1,70% 1,70% 12,50% 40,34% 43,75% 4,23 0,76% 2,75% 11,95% 39,85% 44,69% 4,25 Fråga 61 På min arbetsplats välkomnas nya medarbetare mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1054 mycket BKU 0,78% 1,04% 9,40% 33,68% 55,09% 4,41 BAS 0,60% 0,80% 6,04% 31,79% 60,76% 4,51 KL & MoB 0% 2,84% 10,23% 39,77% 47,16% 4,31 Kommentar: 0,57% 1,23% 7,97% 33,78% 56,45% 4,44 Totalt antal svar 1054 Huvuddelen av medarbetarna tycker att man har ett samarbete på sin arbetsplats. Många upplever att man ställer upp och hjälper varandra på sin arbetsplats. De flesta av s medarbetare upplever att nya medarbetare välkomnas på ett sätt.

11 11(23) Slutsats: Det är positivt att huvuddelen av medarbetarena upplever ett samarbete och att nya medarbetare välkomnas på ett sätt. Under våren 2012 fastställdes ett stöd till våra chefer genom olika dokument kring introduktion av nya medarbetare. Då den första tiden är viktig eftersom den präglar hur Kramfors kommun uppfattas som arbetsgivare. 3.5 Arbetsmiljö och hälsa I Kramfors kommun ska arbetsmiljöarbetet främja en arbetsmiljö och god hälsa där det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten. Enligt riktlinjen för arbetsmiljö ska Kramfors kommun ha ett aktivt arbetsmiljöarbete där fokus ligger på att hälsofrämjande och förebyggande insatser. Fråga 62 På min arbetsplats arbetar vi fortlöpande med att arbetsmiljön ska bli bättre mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,32% 8,44% 27,18% 45,91% 17,15% 3,69 BAS 2,22% 8,27% 25,4% 49,4% 14,72% 3,66 KL & MoB 2,87% 5,75% 37,93% 41,95% 11,49% 3,53 2,01% 7,93% 27,98% 46,99% 15,09% 3,65 Fråga 63 Jag har en fysisk arbetsmiljö mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1047 mycket BKU 1,32% 11,35% 21,90% 48,02% 17,41% 3,69 BAS 2,62% 13,51% 18,95% 49,6% 15,32% 3,61 KL & MoB 1,72% 9,77% 18,97% 48,28% 21,226% 3,78 2,01% 12,13% 19,87% 48,90% 17,10% 3,67 Fråga 64 Jag har en psykisk arbetsmiljö mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1047 mycket BKU 1,32% 14,51% 23,75% 44,33% 16,09% 3,59 BAS 2,62% 12,70% 24,80% 49,80% 10,08% 3,52 KL & MoB 3,45% 11,49% 19,54% 49,43% 16,09% 3,63 2,29% 13,18% 23,40% 47,85% 13,28% 3,57 Totalt antal svar 1047

12 12(23) Fråga 65 Hur ofta oroar du dig för att bli utsatt för hot eller våld i ditt arbete Mycket ofta Ofta Ibland Sällan Aldrig BKU 0% 1,32% 10,55% 33,77% 54,35% 4,41 BAS 2,02% 3,43% 20,56% 36,09% 37,90% 4,04 KL & MoB 0% 0,57% 5,75% 28,74% 64,94% 4,58 0,96% 2,20% 14,52% 33,91% 48,42% 4,27 Totalt antal svar 1047 Kommentar: Frågorna om att arbetsplatsen arbetar fortlöpande med arbetsmiljön, upplevelsen av den fysiska och psykiska är alla frågor där resultatet är lite mindre jämfört med många andra frågor. Skillnaden mellan förvaltningarna är ganska små. På frågan om oro för att bli utsatt för hot eller våld i arbetet är det betydligt fler inom BAS-förvaltningen som upplever oro jämförbart med andra förvaltningar. Slutsats: Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa av både fysiska och psykiska orsaker är viktigt för Kramfors kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Kanske bör särskilda satsningar inom arbetsmiljöområdet göras på kommunövergripande nivå för att sätta fokus på detta viktiga arbete. 3.6 Kränkande särbehandling och trakasserier Denna del kartlägger området kring kränkande särbehandling och trakasserier. Inställningen är att Kramfors kommun inte accepterar att medarbetare utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande särbehandling. Denna nolltolerans ska vara känd bland samtliga medarbetare. Fråga 66 Har du vid minst ett tillfälle under senaste 12 månaderna känt dig utsatt för kränkande handlingar eller trakasserier på din arbetsplats? Antal ja Andel ja i % BKU 43 11,35% BAS 35 7,10% KL & MoB 13 7,51% 91 8,72% Totalt antal svar 1043

13 13(23) Fråga 67 Är det fortfarande ett problem för dig? Antal ja Andel ja i % BKU 26 55,32% BAS 15 38,46% KL & MoB 7 50% 48 48% Totalt antal svar 100 Fråga 68 Vem/vilka är det som du anser dig kränkt/trakasserad av? Chef Arbetskamrat Brukare/medborgare Annan BKU BAS KL & MoB Fråga 69 Har du sökt stöd hos din arbetsgivare? Antal ja Andel ja i % BKU 23 53,49% BAS 17 47,22% KL & MoB 7 64,29% 49 52,69% Totalt antal svar 93 Totalt antal svar 9999 Fråga 70 Har du fått det stöd du behöver från din arbetsgivare? Kommentar Antal ja Andel ja i % BKU 16 66,67% BAS 7 41,18% KL & MoB 4 55,56% 28 56% Totalt antal svar Av de 1043 personer som besvarat denna del anger 91 personer att de blivit kränkt eller trakasserad på sin arbetsplats under de senaste 12 månaderna. Det är en oroande hög siffra, och cirka hälften upplever att det fortfarande är ett problem idag. Av de som anger att de blivit kränkt eller trakasserad har cirka hälften valt att

14 14(23) söka stöd hos arbetsgivaren. Av de som sökt stöd hos arbetsgivaren upplever drygt hälften att de fått ett stöd som de behöver. På hela anser sig majoriteten (tre femtedelar)att de blivit kränkt eller trakasserad av chef eller arbetskamrat. Jämför man mellan förvaltningarna är andelen högst inom BKU som anger att de blivit kränkt eller trakasserad. Cirka hälften av de personer inom BKU som anger att de blivit kränkt eller trakasserad anser sig blivit kränkt av brukare/medborgare. De andra förvaltningarna speglar hela. Slutsats Detta är ett område som arbetsgivaren behöver arbeta vidare med för att förebygga att kränkningar och trakasserier. Under hösten 2012 fastställdes en riktlinje för jämställdhet och diskriminering samt en tjänsteföreskrift kring kränkande särbehandling och trakasserier. Nolltoleransen av att utsättas för kränkande särbehandling och diskriminering behöver lyftas och bli känd hos alla medarbetare. Kommunen behöver arbeta aktivt med åtgärder för att förebygga trakasserier och höja andelen som söker hjälp. BKU behöver lyfta frågan kring hur kan man förebygga att brukare/medborgare kränker eller trakasserar. 3.7 Medarbetarsamtal och lönebesked Enligt årsklockan som finns i lönepolitisk riktlinje tydliggörs de olika delarna som ingår i löneöversynsarbetet och där är medarbetarsamtal samt lönebesked viktiga delar. Denna riktlinje antogs i december Medarbetarsamtal ska varje chef ha genomfört senast den 15/2 och lönebeskedet ska vara genomfört senast 31/3 alt. innan förslag till ny lön skickas till HR-enheten. Fråga 71 Har du haft ett medarbetarsamtal med din chef under de senaste 12 månaderna? Ja Nej Inte aktuellt nyanställd BKU BAS KL & MoB Totalt antal svar 1042

15 15(23) Fråga 72 Min chef var väl förberedd inför samtalet mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,33% 2,30% 12,83% 43,42% 41,12% 4,23 BAS 0,24% 2,40% 9,83% 37,89% 49,64% 4,34 KL & MoB 1,27% 5,70% 17,72% 44,94% 30,38% 3,97 0,46% 2,96% 12,29% 41,07% 43,23% 4,24 Totalt antal svar 879 Fråga 73 Jag var väl förberedd inför samtalet mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,33% 2,30% 12,83% 43,42% 41,12% 4,20 BAS 0,24% 2,40% 9,83% 37,89% 49,64% 4,28 KL & MoB 0% 3,80% 14,56% 56,33% 25,32% 4,03 0,23% 1,82% 10,01% 53,13% 34,81% 4,20 Fråga 74 Hur nöjd är du med samtalet som helhet Totalt antal svar 879 Mycket missnöjd Nöjd Mycket nöjd BKU 0,99% 10,86% 40,79% 19,74% 27,63% 3,62 BAS 0,24% 8,15% 42,21% 17,99% 31,41% 3,72 KL & MoB 5,70% 9,49% 51,90% 15,19% 17,72% 3,30 1,48% 9,33% 46,46% 18,09% 27,65% 3,61 Totalt antal svar 879 Fråga 75 Jag känner till de lönekriterier som gäller för min arbetsplats mycket ganska varken ganska mycket BKU 3,18% 7,96% 16,71% 45,09% 27,06% 3,85 BAS 4,27% 5,89% 13,41% 46,95% 29,47% 3,91 KL & MoB 5,81% 9,30% 20,35% 40,12% 24,42% 3,68 4,14% 7,22% 15,59% 45,24% 27,82% 3,86 Totalt antal svar 1039

16 16(23) Fråga 76 Jag har fått ett lönebesked av min närmaste chef under de senaste 12 månaderna Kommentar: Ja Nej Inte aktuellt nyanställd BKU BAS KL & MoB Totalt antal svar ,5 % av de som svarat har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. De flesta upplever att chefen var förberedd inför samtalet och de flesta anser också att man själv var förberedd inför sitt medarbetarsamtal. Beträffande hur nöjd man är med samtalet så kan man kostatera att huvuddelen är nöjda med sitt medarbetarsamtal. 91,5% av medarbetarna har haft fått ett lönebesked de senaste 12 månaderna av sin närmaste chef. Majoriteten känner till lönekriterierna som gäller för deras arbetsplats, snittvärdet är knappt 4 av 5. Slutsats: Inför fjolårets löneöversyn hade inte den lönepolitiska riktlinjen antagits med dess årsklocka. Den är fortfarande i implementeringsfasen och arbetet med delarna i löneöversyn behöver tydliggöras så alla är medvetna om vad som påverkar deras lönesättning. 3.8 Ledarskap Delen som handlar om ledarskap berör frågor hur man upplever sin närmaste chef. Det handlar bland annat om hur chefen är på att motivera, visa uppskattning för det arbete man utför samt förtroende och förutsättningar som man får från sin chef. Fråga 77 Min närmaste chef är på att motivera och engagera mig mycket ganska varken ganska mycket BKU 2,69% 10,22% 24,73% 42,20% 20,16% 3,67 BAS 0,62% 8,62% 28,54% 41,27% 20,94% 3,73 KL & MoB 4,17% 10,71% 31,55% 40,48% 13,10% 3,48 1,95% 9,56% 27,61% 41,46% 19,41% 3,67 Totalt antal svar 1025

17 17(23) Fråga 78 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser mycket ganska varken ganska mycket BKU 2,69% 6,72% 21,77% 37,9% 30,91% 3,88 BAS 0,62% 6,98% 27,52% 39,63% 25,26% 3,82 KL & MoB 2,38% 7,14% 27,38% 40,48% 22,62% 3,74 1,66% 6,93% 25,46% 39,12% 26,83% 3,83 Totalt antal svar 1025 Fråga 79 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,34% 2,15% 10,75% 38,17% 47,58% 4,28 BAS 0,21% 3,7% 17,25% 41,89% 36,96% 4,12 KL & MoB 2,38% 2,38% 15,48% 42,86% 36,90% 4,10 0,98% 2,93% 14,63% 40,78% 40,68% 4,17 Totalt antal svar 1025 Fråga 80 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,27% 2,15% 15,32% 37,1% 45,16% 4,25 BAS 0,21% 1,85% 18,07% 43,74% 36,14% 4,14 KL & MoB 1,79% 3,57% 10,12% 47,62% 36,90% 4,14 0,49% 2,24% 15,71% 41,95% 39,61% 4,18 Totalt antal svar 1025 Fråga 81 Jag har som helhet förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten mycket ganska varken ganska mycket BKU 2,42% 5,38% 15,59% 34,95% 41,67 4,08 BAS 1,03% 5,54% 19,3% 40,25% 33,88% 4,00 KL & MoB 4,76% 7,14% 17,26% 37,50% 33,33% 3,88 Kommentar: 2,15% 5,76% 17,66% 37,76% 36,68% 4,01 Totalt antal svar 1025 På frågorna som handlar om hur chefen är att motivera till ett arbete samt visa uppskattning har man genomgående ett lägre resultat än på

18 18(23) frågorna som handlar om det förtroende man får från sin chef samt de förutsättningar man får för att ta ansvar i sitt arbete. På den avslutande frågan om man som helhet har förtroende för sin chef kan man konstatera att huvuddelen av våra medarbetare har förtroende för sina chefer och det är bara i ett fåtal fall som man inte alls har förtroende för sin närmaste chef. Slutsats: Som helhet får s chefer ganska omdömen vilket får ses som positivt.

19 19(23) 3.9 Helhetsbedömning Den sista delen som handlar om en helhetsbedömning berör frågor om man skulle rekommendera som arbetsgivare och om man gör en helhetsbedömning över arbetssituationen om man är nöjd Fråga 82 Jag skulle rekommendera Kramfors kommun som arbetsgivare mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,54% 6,5% 26,83% 43,63% 22,49% 3,81 BAS 2,5% 6,04% 30% 42,08% 19,38% 3,70 KL & MoB 2,41% 7,83% 28,92% 44,58% 16,27% 3,64 1,78% 6,52% 28,63% 43,04% 20,04% 3,73 Totalt antal svar 1013 Fråga 83 Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation? Inte alls nöjd Nöjd I högsta grad nöjd BKU 1,63% 15,45% 37,67% 29,56% 18,70% 3,45 BAS 4,79% 13,54% 40,63% 26,04% 15% 3,33 KL & MoB 4,22% 10,84% 43,98% 29,52% 11,45% 3,33 Kommentar: 3,55% 13,62% 40,18% 26,85% 15,79% 3,38 Totalt antal svar 1013 Många medarbetare instämmer i att man skulle rekommendera Kramfors kommun som arbetsgivare. Vid en helhetsbedömning av nuvarande arbetssituation kan man konstatera att många är nöjd. Värdeskalan på denna fråga gör att resultatet blir lite annorlunda men man kan i alla fall konstatera att drygt 4/5 är nöjd till och med nöjd i högsta grad. Slutsats: Att medarbetarna skulle rekommendera Kramfors kommun som arbetsgivare är en viktig fråga för att tillgodose kommande behov/brygga för den generationsväxling som sker. En helhetsbedömning från medarbetarna är ett viktigt underlag till arbetet med Employer nding och att vara en attraktiv arbetsgivare

20 20(23) 4 Resultat HME HME frågorna är nio stycken frågor framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Dessa frågor finns med i undersökningen och har en kommentar ovan men redovisas här igen omräknat till ett värde från där resultat läggs in på Kolada.se för att kunna jämföra sig med andra kommuner i landet. Frågorna är indelade i tre områden: 1. Motivation 50. Mitt arbete känns meningsfullt 51. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 53. Jag ser framemot att gå till arbetet 2. Ledarskap 78. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 79. Min närmaste chef har förtroende för mig som medarbetare 80. Min närmaste chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete 3. Styrning 46. Jag är insatt i arbetsplatsens mål 49. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett sätt 48. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4.1 HME-frågorna Fråga Kommunen totalt Särskilt boende Hemtjänst Funktion stöd IFO Förskola Grundskola Gymnasie skolan Delindex motivation Delindex ledarskap Delindex styrning Totalt HME Totalt HME Jämförelse riket

21 21(23) Jämförelser av det totala HME-värdet jämfört med alla kommuner som fört in siffror i Kolada under åren 2011, 2012 och 2013 visar att vi ligger väldigt när medelvärdet för alla kommuner inom nästan alla områden. Det enda område som sticker ut markant är området gymnasieskolan där vårt HMEvärde är betydligt bättre än genomsnittet i riket de senaste tre åren. Övriga skillnader är så små att de inte går att dra några slutsatser på. Ett fortsatt arbete att jämföra på respektive fråga i jämförelse med andra kommuner i landet kan mycket väl vara nästa steg om man vill att man ska analysera och jämföra sig mer med andra än vad man gjort tidigare.

22 22(23) 5 Kommentarer Medarbetarundersökningen avslutas med en fritextfråga där man kan tillägga övriga kommentarer. Totalt 188 medarbetare har skrivit någon form av kommentar, vissa kommentarer är återkommande innehållsmässigt och dessa redovisas kort nedan. 5.1 Allmänna Saknar ett engagerat arbetsmiljötänk från en Möjlighet att jobba på distans och på tåg och motsvarande Saknar friskvårdstimmen Flextiden utan sommartid Låga löner 5.2 BKU-förvaltningen Den administrativa bördan är för hög på oss lärare Hög arbetsbelastning För lite personal i barngrupperna För stora barngrupper Hög ljudnivå 5.3 BAS-förvaltningen Mindre tid för vårdtagarna med alla datasystem som ska användas TES:en stressar För mycket helgtjänstgöring

23 23(23) 6 Sammanfattning Svarfrekvensen i årets medarbetarundersökning är cirka 65%, totalt har 1084 medarbetare besvarat medarbetarundersökningen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att resultatet är genomgående positivt. BKU-förvaltningen är mest nöjd följt av BAS-förvaltningen och Kommunledningsförvaltningen och Miljö och byggförvaltningen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en stor andel: Är insatt i sin arbetsplats mål Vet vad som förväntas av en i arbetet Arbetet upplevs meningsfullt Ser framemot att gå till arbetet Upplever att man har ett samarbete på arbetsplatsen Nöjd och upp till i högsta grad nöjd med sin nuvarande arbetssituation. En hög andel motsvarande 84,5% har haft medarbetarsamtal det senaste året och cirka 75% instämmer att de är insatt i verksamhetens lönekriterier. Totalt har 91 personer uppgivit att de blivit trakasserade eller kränkta i arbetet under de senaste 12 månaderna. Ungefär hälften av dem har sökt stöd hos arbetsgivaren och av dem har drygt hälften fått den hjälp de upplever sig ha behövt. 6.1 Förslag till utvecklingsområden Antalet som upplever sig trakasserade eller kränkta är förhållandevis högt, det är ett område att utveckla mer. Ett utvecklingsområde kan vara ett förebyggande arbete mot trakasserier och kränkande särbehandling samt ett tydliggörande av de antagna styrdokumenten till alla medarbetare i. Upplevelsen att verksamhetensmål följs upp och utvärderas är lite lägre än på många andra frågor. Ett utvecklingsområde kan vara att tydliggöra metoder för att på ett bättre sätt följa upp målen. Kompetensutvecklingsfrågan är den fråga som har gett lägst i snittbetyg, det är en viktig fråga att lyfta och att arbeta med för att klara kommande behov och brygga för den generationsväxling som sker. Ett utvecklingsområde kan vara att kartlägga den kompetens som finns, vilken kompetens som kommer gå förlorad inom en snar framtid samt vilken kompetensutveckling behöver medarbetarna för att klara deras vardag. Det fortlöpande arbetet för att arbetsmiljön ska kunna bli bättre är ytterligare ett utvecklingsområde utifrån resultatet i undersökningen.

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015

Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarundersökning 2015 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avningen Malin Claesson Linda Vestlund Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer