Medarbetarundersökning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2013"

Transkript

1 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013

2 2(23) Innehållsförteckning

3 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av delmålen inom fokusområdet är god arbetsmiljö. Medarbetarundersökningens syfte är att kartlägga hur Kramfors kommuns medarbetare upplever sin arbetssituation och skapa underlag för vad kan göra för att utveckla att Kramfors kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Detta är femte gången som genomför en undersökning för att se hur arbetsmiljön upplevs. Årets undersökning har omarbetets helt jämfört med den tidigare som hette Hur har du det på jobbet? detta gör att det inte finns någon jämförbar data från tidigare år. En av anledningarna till att undersökningen har gjorts om och antalet frågor har ökat är att man ville få in de nio HME-frågor som SKL tagit fram så att man ska kunna göra jämförelser mellan kommunerna. HME-frågorna är tre inom respektive område: Motivation Ledarskap Styrning Denna gång är också den första gången den genomförs elektroniskt tidigare har den fyllts i via papper. Undersökningen besvarades under perioden 15/10-8/11, svarfrekvensen var då lite drygt 50% så svarstiden förlängdes till 1/12.

4 4(23) 2 Metod Arbetet inleddes med att en arbetsgrupp med representanter från Kommunledningsavdelningen, HR-löneenheten, BAS-förvaltningen och BKUförvaltningen utformade frågorna till medarbetarundersökningen. Arbetsgruppen bestämde tidigt att medarbetarundersökningen denna gång skulle göras elektroniskt via vårt enkätverktyg SurveyMonkey. Ansvaret för genomförande av undersökningen har HR-löneenheten haft. Länken till medarbetarundersökningen har funnits tillgänglig via intranätet och samtliga chefer har fått den skickat till sig för vidarebefordran till sina medarbetare. När svarstiden gått ut var svarfrekvensen endast 50%, den låga svarfrekvensen gjorde att svartiden förlängdes och påminnelser skickades till chefer där svarfrekvensen såg ut att vara låg. När den förlängda svarstiden gått ut har rapporter tagits fram på enhetsnivå där det finns 7 svar eller mer. Det övergripande resultatet finns sammanställt i denna rapport. SurveyMonkey är ett webbaserat enkätverktyg, uppbyggnaden av enkäten inledes med bakgrundsfrågor för att kunna ta ut rapporter på olika nivåer. Enkätfrågorna är indelade i olika delar och varje svarsalternativ har varit obligatoriska för att kunna ta sig vidare i enkäten. Rapporter har tagits fram på: Kommunövergripande nivå Förvaltningsnivå Avdelnings/områdes/verksamhetsnivå Enhetsnivå (vid fler än 7 svar) Rapporterna skickas ut till respektive chef som berörs av resultatet. Det kommunövergripande resultatet redovisas till: HR-forum Samverkansrådet Kommunstyrelsens arbetsutskott

5 5(23) 3 Resultat Svarfrekvens i medarbetarundersökningen är cirka 65%, svarsfrekvensen sjunker lite på frågorna i slutet av undersökningen. Att svarsfrekvensen har sjunkit kan bero på att en medarbetare har valt att inte följ följa enkäten till slutfrågan. Resultatet nedan är indelat i de olika delar som undersökningen belyser: 1. Styrning och ledning 2. Engagemang 3. Medarbetarskap 4. Samarbete 5. Arbetsmiljö och hälsa 6. Kränkande särbehandling och trakasserier 7. Medarbetarsamtal och lönebesked 8. Ledarskap 9. Helhetsbedömning Resultatet redovisas nedan indelade i de olika delarna, varje fråga som tillhör en del redovisas och en slutsats för varje del presenteras. Resultatet börjar vid fråga 46 beror på att samtliga frågor innan är bakgrundsfrågor. I resultatet nedan presenteras siffror där BAS och BKU förvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen och Miljö & bygg förvaltningen sammanslaget då Miljö och Bygg är en så pass liten förvaltning om man ser till antalet medarbetare. 3.1 Styrning och ledning Kommunens verksamhetsplaner är uppbyggda utifrån uppdrag och mål, vilket sedan trattas ner till enhets- och arbetsplatsmål/uppdrag. Uppföljning av verksamhetsplaner görs fortlöpande under året i samband med delårsbokslut samt vid årets slut i samband med årsredovisningen samt årliga uppföljningsseminarium på kommunövergripande nivå. Fråga 46 - Jag är insatt i min arbetsplats mål mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,51% 1,54% 3,59% 41,79% 52,56% 4,44 BAS 0,80% 2,00% 8,98% 50,90% 37,33% 4,22 KL & MoB 2,19% 5,46% 9,29% 49,18% 33,88% 4,07 0,93% 2,42% 7,08% 47,3% 42,27% 4,28 Totalt antal svar 1072

6 6(23) Fråga 47 På min arbetsplats finns den information jag behöver för att förstå verksamhetens uppdrag och mål. mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 2,31% 6,41% 45,64% 45,64% 4,35 BAS 1,20% 3,59% 11,98% 51,70% 31,51% 4,09 KL & MoB 2,19% 6,56% 12,57% 50,82% 27,87% 3,96 0,93% 3,64% 9,98% 49,35% 36,10% 4,16 Totalt antal svar 1072 Fråga 48 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 1,54% 4,87% 38,46% 55,13% 4,47 BAS 0,80% 1,00% 3,59% 37,92% 56,69% 4,49 KL & MoB 1,64% 2,19% 5,46% 45,36% 45,36% 4,31 0,65% 1,40% 4,29% 39,37% 54,29% 4,45 Totalt antal svar 1072 Fråga 49 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett sätt mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,79% 7,95% 21,54% 48,97% 19,74% 3,77 BAS 2,40% 6,99% 24,35% 50,10% 16,17% 3,71 KL & MoB 6,56% 10,38% 27,32% 43,72% 12,02% 3,44 2,89% 7,93% 23,79% 48,60% 16,79% 3,68 Totalt antal svar 1072 Kommentar: Huvuddelen av medarbetarna instämmer med att de har insikt i sin arbetsplats mål och att information finns att förstå mål/uppdrag. Majoritet av de som besvarat enkäten vet vad som förväntas utav dem. Upplevelsen av hur målen följs upp utvärderas har ett lite lägre andel som instämmer. Slutsats: Det är positivt att så många vet verksamhetens uppdrag och mål. Arbetet att jobba med mål och verksamhetsplaneringsarbete ända ner på enhetsnivå har pågått under ett antal år men är fortfarande en process under utveckling.

7 7(23) Metoder för att på ett bättre sätt följa upp målen behöver kanske tydliggöras och utvecklas. 3.2 Engagemang Delen om engagemang berör frågor som handlar om känslan av arbetet är meningsfullt, möjligheten att påverka sitt arbete och om man ser fram emot att gå till arbetet. Fråga 50 Mitt arbete känns meningsfullt mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,26% 0,26% 3,10% 34,11% 62,27% 4,58 BAS 0,40% 2,41% 6,63% 36,95% 53,61% 4,41 KL & MoB 0,55% 3,31% 5,52% 40,33% 50,28% 4,36 0,38% 1,79% 5,17% 36,47% 56,20% 4,46 Fråga 51 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1064 mycket BKU 0,26% 2,84% 9,04% 45,48% 42,38% 4,27 BAS 1,41% 5,82% 20,68% 45,18% 26,91% 3,90 KL & MoB 0,55% 6,08% 15,47% 42,54% 35,36% 4,06 0,85% 4,79% 15,60% 44,83% 33,93% 4,06 Fråga 52 Jag kan påverka utförandet av mina arbetsuppgifter mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1064 mycket BKU 0,52% 2,84% 10,59% 47,03% 39,02% 4,21 BAS 1,81% 7,23% 18,27% 49% 23,69% 3,86 KL & MoB 0,55% 3,87% 15,47% 50,83% 29,28% 4,04 1,13% 5,08% 14,94% 48,59% 30,26% 4,02 Fråga 53 Jag ser framemot att gå till arbetet mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1064 mycket BKU 0,52% 3,62% 11,89% 43,15% 40,83% 4,20 BAS 1% 6,63% 18,67% 37,95% 35,74% 4,01 KL & MoB 3,31% 4,97% 15,47% 46,41% 29,83% 3,94 1,22% 5,25% 15,67% 41,28% 36,59% 4,07

8 8(23) Totalt antal svar 1064 Kommentarer: Huvuddelen av s medarbetare tycker att man har ett meningsfullt arbete. Många ser också framemot att gå till jobbet. Många tycker också att man kan påverka utförandet av sitt arbete och har möjlighet att utvecklas i sitt dagliga arbete. Möjligheten att påverka arbetet och utvecklas i sitt dagliga arbete upplevs som lite lägre i BAS-förvaltningen jämfört med övriga delar. Slutsats: Resultatet ligger väl i linje med SKL:s rapporter att de som jobbar inom kommunal sektor till stor del upplever att man har meningsfulla arbeten. Just denna del kan vara en viktig faktor att trycka på i arbetet för att kunna rekrytera medarbetare till i framtiden. 3.3 Medarbetarskap Delen om medarbetarskap innehåller bland annat frågeställningar om i vilken mån idéer och synpunkter tas till vara, om man säger till om något inte fungerar och hur snabbt man tar initiativ för att lösa problemen, samt om man får tillräckligt med kompetensutveckling för sitt arbete. Fråga 54 På min arbetsplats tas idéer och synpunkter tillvara mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,26% 4,95% 16,67% 47,92% 30,21% 4,03 BAS 0,80% 6,64% 23,34% 53,32% 15,90% 3,77 KL & MoB 3,33% 10,56% 22,22% 46,11% 17,78% 3,64 1,04% 6,70% 20,59% 50,24% 21,44% 3,84 Totalt antal svar 1059 Fråga 55 Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver för att utföra mitt arbete. mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 0% 3,13% 37,50% 59,38% 4,56 BAS 0% 0,40% 3,22% 50,10% 46,28% 4,42 KL & MoB 0,56% 0,56% 2,22% 46,67% 50% 4,45 0,09% 0,28% 3,02% 44,95% 51,65% 4,48 Totalt antal svar 1059

9 9(23) Fråga 56 Jag brukar säga till om något inte fungerar mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 0,52% 5,99% 45,05% 48,44% 4,41 BAS 0% 0,2% 3,62% 45,67% 50,5% 4,46 KL & MoB 0,56% 1,11% 9,44% 48,89% 40% 4,27 0,09% 0,47% 5,38% 45,99% 48,06% 4,41 Totalt antal svar 1059 Fråga 57 På min arbetsplats tar vi snabbt initiativ för att lösa problem som uppstår mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,04% 4,69% 16,15% 40,89% 37,24% 4,09 BAS 1,41% 5,63% 17,71% 47,69% 27,57% 3,94 KL & MoB 3,89% 7,78% 18,89% 43,89% 25,56% 3,79 1,70% 5,67% 17,28% 44,57% 30,78% 3,97 Totalt antal svar 1059 Fråga 58 Jag för tillräckligt med kompetensutveckling för att göra ett gott arbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 4,95% 10,68% 25,52% 44,01% 14,84% 3,53 BAS 3,82% 11,27% 34% 38,83% 12,07% 3,44 KL & MoB 4,44% 7,22% 30,56% 42,22% 15,56% 3,57 4,34% 10,39% 30,31% 41,27% 13,69% 3,50 Totalt antal svar 1059 Kommentar: Andelen som tycker att är på att ta till vara på idéer och synpunkter är lite lägre jämfört med många andra frågor. De allra flesta medarbetarna anser att de säger till om det är någonting som inte fungerar. Frågan om att man snabbt tar initiativ till att lösa problem som uppstår har dock lite lägre resultat. Andelen som tycker sig få tillräcklig kompetensutveckling är den lägsta siffran i hela undersökningen om man ser till det totala snittvärdet. Slutsats: Kommunen behöver bli bättre att ta till vara på synpunkter och idéer från medarbetarna och därför har en tjänsteföreskrift om förslagsverksamhet antagits i början av 2014.

10 10(23) Beträffande kompetensutveckling så har även tidigare undersökningar gett ett liknande resultat. Frågan bör kanske aktualiseras och man kan fundera på vad rimlig kompetensutveckling är då detta är en viktig del för att upplevas vara en attraktiv arbetsgivare. 3.4 Samarbete Delen om samarbete handlar om hur man upplever samarbetet på sin arbetsplats samt hur nya medarbetare introduceras i sitt nya arbete, Fråga 59 På min arbetsplats har vi ett samarbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,52% 3,39% 16,71% 37,08% 42,30% 4,17 BAS 1,41% 3,62% 15,09% 43,26% 26,62% 4,10 KL & MoB 2,27% 4,55% 12,50% 45,45% 35,23% 4,07 1,23% 3,70% 15,18% 41,37% 38,52% 4,12 Fråga 60 På min arbetsplats ställer vi upp och hjälper varandra mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1054 mycket BKU 0,26% 3,39% 9,66% 38,38% 48,30% 4,31 BAS 0,80% 2,62% 13,48% 41,05% 42,05% 4,21 KL & MoB 1,70% 1,70% 12,50% 40,34% 43,75% 4,23 0,76% 2,75% 11,95% 39,85% 44,69% 4,25 Fråga 61 På min arbetsplats välkomnas nya medarbetare mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1054 mycket BKU 0,78% 1,04% 9,40% 33,68% 55,09% 4,41 BAS 0,60% 0,80% 6,04% 31,79% 60,76% 4,51 KL & MoB 0% 2,84% 10,23% 39,77% 47,16% 4,31 Kommentar: 0,57% 1,23% 7,97% 33,78% 56,45% 4,44 Totalt antal svar 1054 Huvuddelen av medarbetarna tycker att man har ett samarbete på sin arbetsplats. Många upplever att man ställer upp och hjälper varandra på sin arbetsplats. De flesta av s medarbetare upplever att nya medarbetare välkomnas på ett sätt.

11 11(23) Slutsats: Det är positivt att huvuddelen av medarbetarena upplever ett samarbete och att nya medarbetare välkomnas på ett sätt. Under våren 2012 fastställdes ett stöd till våra chefer genom olika dokument kring introduktion av nya medarbetare. Då den första tiden är viktig eftersom den präglar hur Kramfors kommun uppfattas som arbetsgivare. 3.5 Arbetsmiljö och hälsa I Kramfors kommun ska arbetsmiljöarbetet främja en arbetsmiljö och god hälsa där det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten. Enligt riktlinjen för arbetsmiljö ska Kramfors kommun ha ett aktivt arbetsmiljöarbete där fokus ligger på att hälsofrämjande och förebyggande insatser. Fråga 62 På min arbetsplats arbetar vi fortlöpande med att arbetsmiljön ska bli bättre mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,32% 8,44% 27,18% 45,91% 17,15% 3,69 BAS 2,22% 8,27% 25,4% 49,4% 14,72% 3,66 KL & MoB 2,87% 5,75% 37,93% 41,95% 11,49% 3,53 2,01% 7,93% 27,98% 46,99% 15,09% 3,65 Fråga 63 Jag har en fysisk arbetsmiljö mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1047 mycket BKU 1,32% 11,35% 21,90% 48,02% 17,41% 3,69 BAS 2,62% 13,51% 18,95% 49,6% 15,32% 3,61 KL & MoB 1,72% 9,77% 18,97% 48,28% 21,226% 3,78 2,01% 12,13% 19,87% 48,90% 17,10% 3,67 Fråga 64 Jag har en psykisk arbetsmiljö mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1047 mycket BKU 1,32% 14,51% 23,75% 44,33% 16,09% 3,59 BAS 2,62% 12,70% 24,80% 49,80% 10,08% 3,52 KL & MoB 3,45% 11,49% 19,54% 49,43% 16,09% 3,63 2,29% 13,18% 23,40% 47,85% 13,28% 3,57 Totalt antal svar 1047

12 12(23) Fråga 65 Hur ofta oroar du dig för att bli utsatt för hot eller våld i ditt arbete Mycket ofta Ofta Ibland Sällan Aldrig BKU 0% 1,32% 10,55% 33,77% 54,35% 4,41 BAS 2,02% 3,43% 20,56% 36,09% 37,90% 4,04 KL & MoB 0% 0,57% 5,75% 28,74% 64,94% 4,58 0,96% 2,20% 14,52% 33,91% 48,42% 4,27 Totalt antal svar 1047 Kommentar: Frågorna om att arbetsplatsen arbetar fortlöpande med arbetsmiljön, upplevelsen av den fysiska och psykiska är alla frågor där resultatet är lite mindre jämfört med många andra frågor. Skillnaden mellan förvaltningarna är ganska små. På frågan om oro för att bli utsatt för hot eller våld i arbetet är det betydligt fler inom BAS-förvaltningen som upplever oro jämförbart med andra förvaltningar. Slutsats: Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa av både fysiska och psykiska orsaker är viktigt för Kramfors kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Kanske bör särskilda satsningar inom arbetsmiljöområdet göras på kommunövergripande nivå för att sätta fokus på detta viktiga arbete. 3.6 Kränkande särbehandling och trakasserier Denna del kartlägger området kring kränkande särbehandling och trakasserier. Inställningen är att Kramfors kommun inte accepterar att medarbetare utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande särbehandling. Denna nolltolerans ska vara känd bland samtliga medarbetare. Fråga 66 Har du vid minst ett tillfälle under senaste 12 månaderna känt dig utsatt för kränkande handlingar eller trakasserier på din arbetsplats? Antal ja Andel ja i % BKU 43 11,35% BAS 35 7,10% KL & MoB 13 7,51% 91 8,72% Totalt antal svar 1043

13 13(23) Fråga 67 Är det fortfarande ett problem för dig? Antal ja Andel ja i % BKU 26 55,32% BAS 15 38,46% KL & MoB 7 50% 48 48% Totalt antal svar 100 Fråga 68 Vem/vilka är det som du anser dig kränkt/trakasserad av? Chef Arbetskamrat Brukare/medborgare Annan BKU BAS KL & MoB Fråga 69 Har du sökt stöd hos din arbetsgivare? Antal ja Andel ja i % BKU 23 53,49% BAS 17 47,22% KL & MoB 7 64,29% 49 52,69% Totalt antal svar 93 Totalt antal svar 9999 Fråga 70 Har du fått det stöd du behöver från din arbetsgivare? Kommentar Antal ja Andel ja i % BKU 16 66,67% BAS 7 41,18% KL & MoB 4 55,56% 28 56% Totalt antal svar Av de 1043 personer som besvarat denna del anger 91 personer att de blivit kränkt eller trakasserad på sin arbetsplats under de senaste 12 månaderna. Det är en oroande hög siffra, och cirka hälften upplever att det fortfarande är ett problem idag. Av de som anger att de blivit kränkt eller trakasserad har cirka hälften valt att

14 14(23) söka stöd hos arbetsgivaren. Av de som sökt stöd hos arbetsgivaren upplever drygt hälften att de fått ett stöd som de behöver. På hela anser sig majoriteten (tre femtedelar)att de blivit kränkt eller trakasserad av chef eller arbetskamrat. Jämför man mellan förvaltningarna är andelen högst inom BKU som anger att de blivit kränkt eller trakasserad. Cirka hälften av de personer inom BKU som anger att de blivit kränkt eller trakasserad anser sig blivit kränkt av brukare/medborgare. De andra förvaltningarna speglar hela. Slutsats Detta är ett område som arbetsgivaren behöver arbeta vidare med för att förebygga att kränkningar och trakasserier. Under hösten 2012 fastställdes en riktlinje för jämställdhet och diskriminering samt en tjänsteföreskrift kring kränkande särbehandling och trakasserier. Nolltoleransen av att utsättas för kränkande särbehandling och diskriminering behöver lyftas och bli känd hos alla medarbetare. Kommunen behöver arbeta aktivt med åtgärder för att förebygga trakasserier och höja andelen som söker hjälp. BKU behöver lyfta frågan kring hur kan man förebygga att brukare/medborgare kränker eller trakasserar. 3.7 Medarbetarsamtal och lönebesked Enligt årsklockan som finns i lönepolitisk riktlinje tydliggörs de olika delarna som ingår i löneöversynsarbetet och där är medarbetarsamtal samt lönebesked viktiga delar. Denna riktlinje antogs i december Medarbetarsamtal ska varje chef ha genomfört senast den 15/2 och lönebeskedet ska vara genomfört senast 31/3 alt. innan förslag till ny lön skickas till HR-enheten. Fråga 71 Har du haft ett medarbetarsamtal med din chef under de senaste 12 månaderna? Ja Nej Inte aktuellt nyanställd BKU BAS KL & MoB Totalt antal svar 1042

15 15(23) Fråga 72 Min chef var väl förberedd inför samtalet mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,33% 2,30% 12,83% 43,42% 41,12% 4,23 BAS 0,24% 2,40% 9,83% 37,89% 49,64% 4,34 KL & MoB 1,27% 5,70% 17,72% 44,94% 30,38% 3,97 0,46% 2,96% 12,29% 41,07% 43,23% 4,24 Totalt antal svar 879 Fråga 73 Jag var väl förberedd inför samtalet mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,33% 2,30% 12,83% 43,42% 41,12% 4,20 BAS 0,24% 2,40% 9,83% 37,89% 49,64% 4,28 KL & MoB 0% 3,80% 14,56% 56,33% 25,32% 4,03 0,23% 1,82% 10,01% 53,13% 34,81% 4,20 Fråga 74 Hur nöjd är du med samtalet som helhet Totalt antal svar 879 Mycket missnöjd Nöjd Mycket nöjd BKU 0,99% 10,86% 40,79% 19,74% 27,63% 3,62 BAS 0,24% 8,15% 42,21% 17,99% 31,41% 3,72 KL & MoB 5,70% 9,49% 51,90% 15,19% 17,72% 3,30 1,48% 9,33% 46,46% 18,09% 27,65% 3,61 Totalt antal svar 879 Fråga 75 Jag känner till de lönekriterier som gäller för min arbetsplats mycket ganska varken ganska mycket BKU 3,18% 7,96% 16,71% 45,09% 27,06% 3,85 BAS 4,27% 5,89% 13,41% 46,95% 29,47% 3,91 KL & MoB 5,81% 9,30% 20,35% 40,12% 24,42% 3,68 4,14% 7,22% 15,59% 45,24% 27,82% 3,86 Totalt antal svar 1039

16 16(23) Fråga 76 Jag har fått ett lönebesked av min närmaste chef under de senaste 12 månaderna Kommentar: Ja Nej Inte aktuellt nyanställd BKU BAS KL & MoB Totalt antal svar ,5 % av de som svarat har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. De flesta upplever att chefen var förberedd inför samtalet och de flesta anser också att man själv var förberedd inför sitt medarbetarsamtal. Beträffande hur nöjd man är med samtalet så kan man kostatera att huvuddelen är nöjda med sitt medarbetarsamtal. 91,5% av medarbetarna har haft fått ett lönebesked de senaste 12 månaderna av sin närmaste chef. Majoriteten känner till lönekriterierna som gäller för deras arbetsplats, snittvärdet är knappt 4 av 5. Slutsats: Inför fjolårets löneöversyn hade inte den lönepolitiska riktlinjen antagits med dess årsklocka. Den är fortfarande i implementeringsfasen och arbetet med delarna i löneöversyn behöver tydliggöras så alla är medvetna om vad som påverkar deras lönesättning. 3.8 Ledarskap Delen som handlar om ledarskap berör frågor hur man upplever sin närmaste chef. Det handlar bland annat om hur chefen är på att motivera, visa uppskattning för det arbete man utför samt förtroende och förutsättningar som man får från sin chef. Fråga 77 Min närmaste chef är på att motivera och engagera mig mycket ganska varken ganska mycket BKU 2,69% 10,22% 24,73% 42,20% 20,16% 3,67 BAS 0,62% 8,62% 28,54% 41,27% 20,94% 3,73 KL & MoB 4,17% 10,71% 31,55% 40,48% 13,10% 3,48 1,95% 9,56% 27,61% 41,46% 19,41% 3,67 Totalt antal svar 1025

17 17(23) Fråga 78 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser mycket ganska varken ganska mycket BKU 2,69% 6,72% 21,77% 37,9% 30,91% 3,88 BAS 0,62% 6,98% 27,52% 39,63% 25,26% 3,82 KL & MoB 2,38% 7,14% 27,38% 40,48% 22,62% 3,74 1,66% 6,93% 25,46% 39,12% 26,83% 3,83 Totalt antal svar 1025 Fråga 79 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,34% 2,15% 10,75% 38,17% 47,58% 4,28 BAS 0,21% 3,7% 17,25% 41,89% 36,96% 4,12 KL & MoB 2,38% 2,38% 15,48% 42,86% 36,90% 4,10 0,98% 2,93% 14,63% 40,78% 40,68% 4,17 Totalt antal svar 1025 Fråga 80 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,27% 2,15% 15,32% 37,1% 45,16% 4,25 BAS 0,21% 1,85% 18,07% 43,74% 36,14% 4,14 KL & MoB 1,79% 3,57% 10,12% 47,62% 36,90% 4,14 0,49% 2,24% 15,71% 41,95% 39,61% 4,18 Totalt antal svar 1025 Fråga 81 Jag har som helhet förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten mycket ganska varken ganska mycket BKU 2,42% 5,38% 15,59% 34,95% 41,67 4,08 BAS 1,03% 5,54% 19,3% 40,25% 33,88% 4,00 KL & MoB 4,76% 7,14% 17,26% 37,50% 33,33% 3,88 Kommentar: 2,15% 5,76% 17,66% 37,76% 36,68% 4,01 Totalt antal svar 1025 På frågorna som handlar om hur chefen är att motivera till ett arbete samt visa uppskattning har man genomgående ett lägre resultat än på

18 18(23) frågorna som handlar om det förtroende man får från sin chef samt de förutsättningar man får för att ta ansvar i sitt arbete. På den avslutande frågan om man som helhet har förtroende för sin chef kan man konstatera att huvuddelen av våra medarbetare har förtroende för sina chefer och det är bara i ett fåtal fall som man inte alls har förtroende för sin närmaste chef. Slutsats: Som helhet får s chefer ganska omdömen vilket får ses som positivt.

19 19(23) 3.9 Helhetsbedömning Den sista delen som handlar om en helhetsbedömning berör frågor om man skulle rekommendera som arbetsgivare och om man gör en helhetsbedömning över arbetssituationen om man är nöjd Fråga 82 Jag skulle rekommendera Kramfors kommun som arbetsgivare mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,54% 6,5% 26,83% 43,63% 22,49% 3,81 BAS 2,5% 6,04% 30% 42,08% 19,38% 3,70 KL & MoB 2,41% 7,83% 28,92% 44,58% 16,27% 3,64 1,78% 6,52% 28,63% 43,04% 20,04% 3,73 Totalt antal svar 1013 Fråga 83 Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation? Inte alls nöjd Nöjd I högsta grad nöjd BKU 1,63% 15,45% 37,67% 29,56% 18,70% 3,45 BAS 4,79% 13,54% 40,63% 26,04% 15% 3,33 KL & MoB 4,22% 10,84% 43,98% 29,52% 11,45% 3,33 Kommentar: 3,55% 13,62% 40,18% 26,85% 15,79% 3,38 Totalt antal svar 1013 Många medarbetare instämmer i att man skulle rekommendera Kramfors kommun som arbetsgivare. Vid en helhetsbedömning av nuvarande arbetssituation kan man konstatera att många är nöjd. Värdeskalan på denna fråga gör att resultatet blir lite annorlunda men man kan i alla fall konstatera att drygt 4/5 är nöjd till och med nöjd i högsta grad. Slutsats: Att medarbetarna skulle rekommendera Kramfors kommun som arbetsgivare är en viktig fråga för att tillgodose kommande behov/brygga för den generationsväxling som sker. En helhetsbedömning från medarbetarna är ett viktigt underlag till arbetet med Employer nding och att vara en attraktiv arbetsgivare

20 20(23) 4 Resultat HME HME frågorna är nio stycken frågor framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Dessa frågor finns med i undersökningen och har en kommentar ovan men redovisas här igen omräknat till ett värde från där resultat läggs in på Kolada.se för att kunna jämföra sig med andra kommuner i landet. Frågorna är indelade i tre områden: 1. Motivation 50. Mitt arbete känns meningsfullt 51. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 53. Jag ser framemot att gå till arbetet 2. Ledarskap 78. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 79. Min närmaste chef har förtroende för mig som medarbetare 80. Min närmaste chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete 3. Styrning 46. Jag är insatt i arbetsplatsens mål 49. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett sätt 48. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4.1 HME-frågorna Fråga Kommunen totalt Särskilt boende Hemtjänst Funktion stöd IFO Förskola Grundskola Gymnasie skolan Delindex motivation Delindex ledarskap Delindex styrning Totalt HME Totalt HME Jämförelse riket

21 21(23) Jämförelser av det totala HME-värdet jämfört med alla kommuner som fört in siffror i Kolada under åren 2011, 2012 och 2013 visar att vi ligger väldigt när medelvärdet för alla kommuner inom nästan alla områden. Det enda område som sticker ut markant är området gymnasieskolan där vårt HMEvärde är betydligt bättre än genomsnittet i riket de senaste tre åren. Övriga skillnader är så små att de inte går att dra några slutsatser på. Ett fortsatt arbete att jämföra på respektive fråga i jämförelse med andra kommuner i landet kan mycket väl vara nästa steg om man vill att man ska analysera och jämföra sig mer med andra än vad man gjort tidigare.

22 22(23) 5 Kommentarer Medarbetarundersökningen avslutas med en fritextfråga där man kan tillägga övriga kommentarer. Totalt 188 medarbetare har skrivit någon form av kommentar, vissa kommentarer är återkommande innehållsmässigt och dessa redovisas kort nedan. 5.1 Allmänna Saknar ett engagerat arbetsmiljötänk från en Möjlighet att jobba på distans och på tåg och motsvarande Saknar friskvårdstimmen Flextiden utan sommartid Låga löner 5.2 BKU-förvaltningen Den administrativa bördan är för hög på oss lärare Hög arbetsbelastning För lite personal i barngrupperna För stora barngrupper Hög ljudnivå 5.3 BAS-förvaltningen Mindre tid för vårdtagarna med alla datasystem som ska användas TES:en stressar För mycket helgtjänstgöring

23 23(23) 6 Sammanfattning Svarfrekvensen i årets medarbetarundersökning är cirka 65%, totalt har 1084 medarbetare besvarat medarbetarundersökningen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att resultatet är genomgående positivt. BKU-förvaltningen är mest nöjd följt av BAS-förvaltningen och Kommunledningsförvaltningen och Miljö och byggförvaltningen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en stor andel: Är insatt i sin arbetsplats mål Vet vad som förväntas av en i arbetet Arbetet upplevs meningsfullt Ser framemot att gå till arbetet Upplever att man har ett samarbete på arbetsplatsen Nöjd och upp till i högsta grad nöjd med sin nuvarande arbetssituation. En hög andel motsvarande 84,5% har haft medarbetarsamtal det senaste året och cirka 75% instämmer att de är insatt i verksamhetens lönekriterier. Totalt har 91 personer uppgivit att de blivit trakasserade eller kränkta i arbetet under de senaste 12 månaderna. Ungefär hälften av dem har sökt stöd hos arbetsgivaren och av dem har drygt hälften fått den hjälp de upplever sig ha behövt. 6.1 Förslag till utvecklingsområden Antalet som upplever sig trakasserade eller kränkta är förhållandevis högt, det är ett område att utveckla mer. Ett utvecklingsområde kan vara ett förebyggande arbete mot trakasserier och kränkande särbehandling samt ett tydliggörande av de antagna styrdokumenten till alla medarbetare i. Upplevelsen att verksamhetensmål följs upp och utvärderas är lite lägre än på många andra frågor. Ett utvecklingsområde kan vara att tydliggöra metoder för att på ett bättre sätt följa upp målen. Kompetensutvecklingsfrågan är den fråga som har gett lägst i snittbetyg, det är en viktig fråga att lyfta och att arbeta med för att klara kommande behov och brygga för den generationsväxling som sker. Ett utvecklingsområde kan vara att kartlägga den kompetens som finns, vilken kompetens som kommer gå förlorad inom en snar framtid samt vilken kompetensutveckling behöver medarbetarna för att klara deras vardag. Det fortlöpande arbetet för att arbetsmiljön ska kunna bli bättre är ytterligare ett utvecklingsområde utifrån resultatet i undersökningen.

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer