Medarbetarundersökning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2013"

Transkript

1 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013

2 2(23) Innehållsförteckning

3 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av delmålen inom fokusområdet är god arbetsmiljö. Medarbetarundersökningens syfte är att kartlägga hur Kramfors kommuns medarbetare upplever sin arbetssituation och skapa underlag för vad kan göra för att utveckla att Kramfors kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Detta är femte gången som genomför en undersökning för att se hur arbetsmiljön upplevs. Årets undersökning har omarbetets helt jämfört med den tidigare som hette Hur har du det på jobbet? detta gör att det inte finns någon jämförbar data från tidigare år. En av anledningarna till att undersökningen har gjorts om och antalet frågor har ökat är att man ville få in de nio HME-frågor som SKL tagit fram så att man ska kunna göra jämförelser mellan kommunerna. HME-frågorna är tre inom respektive område: Motivation Ledarskap Styrning Denna gång är också den första gången den genomförs elektroniskt tidigare har den fyllts i via papper. Undersökningen besvarades under perioden 15/10-8/11, svarfrekvensen var då lite drygt 50% så svarstiden förlängdes till 1/12.

4 4(23) 2 Metod Arbetet inleddes med att en arbetsgrupp med representanter från Kommunledningsavdelningen, HR-löneenheten, BAS-förvaltningen och BKUförvaltningen utformade frågorna till medarbetarundersökningen. Arbetsgruppen bestämde tidigt att medarbetarundersökningen denna gång skulle göras elektroniskt via vårt enkätverktyg SurveyMonkey. Ansvaret för genomförande av undersökningen har HR-löneenheten haft. Länken till medarbetarundersökningen har funnits tillgänglig via intranätet och samtliga chefer har fått den skickat till sig för vidarebefordran till sina medarbetare. När svarstiden gått ut var svarfrekvensen endast 50%, den låga svarfrekvensen gjorde att svartiden förlängdes och påminnelser skickades till chefer där svarfrekvensen såg ut att vara låg. När den förlängda svarstiden gått ut har rapporter tagits fram på enhetsnivå där det finns 7 svar eller mer. Det övergripande resultatet finns sammanställt i denna rapport. SurveyMonkey är ett webbaserat enkätverktyg, uppbyggnaden av enkäten inledes med bakgrundsfrågor för att kunna ta ut rapporter på olika nivåer. Enkätfrågorna är indelade i olika delar och varje svarsalternativ har varit obligatoriska för att kunna ta sig vidare i enkäten. Rapporter har tagits fram på: Kommunövergripande nivå Förvaltningsnivå Avdelnings/områdes/verksamhetsnivå Enhetsnivå (vid fler än 7 svar) Rapporterna skickas ut till respektive chef som berörs av resultatet. Det kommunövergripande resultatet redovisas till: HR-forum Samverkansrådet Kommunstyrelsens arbetsutskott

5 5(23) 3 Resultat Svarfrekvens i medarbetarundersökningen är cirka 65%, svarsfrekvensen sjunker lite på frågorna i slutet av undersökningen. Att svarsfrekvensen har sjunkit kan bero på att en medarbetare har valt att inte följ följa enkäten till slutfrågan. Resultatet nedan är indelat i de olika delar som undersökningen belyser: 1. Styrning och ledning 2. Engagemang 3. Medarbetarskap 4. Samarbete 5. Arbetsmiljö och hälsa 6. Kränkande särbehandling och trakasserier 7. Medarbetarsamtal och lönebesked 8. Ledarskap 9. Helhetsbedömning Resultatet redovisas nedan indelade i de olika delarna, varje fråga som tillhör en del redovisas och en slutsats för varje del presenteras. Resultatet börjar vid fråga 46 beror på att samtliga frågor innan är bakgrundsfrågor. I resultatet nedan presenteras siffror där BAS och BKU förvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen och Miljö & bygg förvaltningen sammanslaget då Miljö och Bygg är en så pass liten förvaltning om man ser till antalet medarbetare. 3.1 Styrning och ledning Kommunens verksamhetsplaner är uppbyggda utifrån uppdrag och mål, vilket sedan trattas ner till enhets- och arbetsplatsmål/uppdrag. Uppföljning av verksamhetsplaner görs fortlöpande under året i samband med delårsbokslut samt vid årets slut i samband med årsredovisningen samt årliga uppföljningsseminarium på kommunövergripande nivå. Fråga 46 - Jag är insatt i min arbetsplats mål mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,51% 1,54% 3,59% 41,79% 52,56% 4,44 BAS 0,80% 2,00% 8,98% 50,90% 37,33% 4,22 KL & MoB 2,19% 5,46% 9,29% 49,18% 33,88% 4,07 0,93% 2,42% 7,08% 47,3% 42,27% 4,28 Totalt antal svar 1072

6 6(23) Fråga 47 På min arbetsplats finns den information jag behöver för att förstå verksamhetens uppdrag och mål. mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 2,31% 6,41% 45,64% 45,64% 4,35 BAS 1,20% 3,59% 11,98% 51,70% 31,51% 4,09 KL & MoB 2,19% 6,56% 12,57% 50,82% 27,87% 3,96 0,93% 3,64% 9,98% 49,35% 36,10% 4,16 Totalt antal svar 1072 Fråga 48 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 1,54% 4,87% 38,46% 55,13% 4,47 BAS 0,80% 1,00% 3,59% 37,92% 56,69% 4,49 KL & MoB 1,64% 2,19% 5,46% 45,36% 45,36% 4,31 0,65% 1,40% 4,29% 39,37% 54,29% 4,45 Totalt antal svar 1072 Fråga 49 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett sätt mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,79% 7,95% 21,54% 48,97% 19,74% 3,77 BAS 2,40% 6,99% 24,35% 50,10% 16,17% 3,71 KL & MoB 6,56% 10,38% 27,32% 43,72% 12,02% 3,44 2,89% 7,93% 23,79% 48,60% 16,79% 3,68 Totalt antal svar 1072 Kommentar: Huvuddelen av medarbetarna instämmer med att de har insikt i sin arbetsplats mål och att information finns att förstå mål/uppdrag. Majoritet av de som besvarat enkäten vet vad som förväntas utav dem. Upplevelsen av hur målen följs upp utvärderas har ett lite lägre andel som instämmer. Slutsats: Det är positivt att så många vet verksamhetens uppdrag och mål. Arbetet att jobba med mål och verksamhetsplaneringsarbete ända ner på enhetsnivå har pågått under ett antal år men är fortfarande en process under utveckling.

7 7(23) Metoder för att på ett bättre sätt följa upp målen behöver kanske tydliggöras och utvecklas. 3.2 Engagemang Delen om engagemang berör frågor som handlar om känslan av arbetet är meningsfullt, möjligheten att påverka sitt arbete och om man ser fram emot att gå till arbetet. Fråga 50 Mitt arbete känns meningsfullt mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,26% 0,26% 3,10% 34,11% 62,27% 4,58 BAS 0,40% 2,41% 6,63% 36,95% 53,61% 4,41 KL & MoB 0,55% 3,31% 5,52% 40,33% 50,28% 4,36 0,38% 1,79% 5,17% 36,47% 56,20% 4,46 Fråga 51 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1064 mycket BKU 0,26% 2,84% 9,04% 45,48% 42,38% 4,27 BAS 1,41% 5,82% 20,68% 45,18% 26,91% 3,90 KL & MoB 0,55% 6,08% 15,47% 42,54% 35,36% 4,06 0,85% 4,79% 15,60% 44,83% 33,93% 4,06 Fråga 52 Jag kan påverka utförandet av mina arbetsuppgifter mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1064 mycket BKU 0,52% 2,84% 10,59% 47,03% 39,02% 4,21 BAS 1,81% 7,23% 18,27% 49% 23,69% 3,86 KL & MoB 0,55% 3,87% 15,47% 50,83% 29,28% 4,04 1,13% 5,08% 14,94% 48,59% 30,26% 4,02 Fråga 53 Jag ser framemot att gå till arbetet mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1064 mycket BKU 0,52% 3,62% 11,89% 43,15% 40,83% 4,20 BAS 1% 6,63% 18,67% 37,95% 35,74% 4,01 KL & MoB 3,31% 4,97% 15,47% 46,41% 29,83% 3,94 1,22% 5,25% 15,67% 41,28% 36,59% 4,07

8 8(23) Totalt antal svar 1064 Kommentarer: Huvuddelen av s medarbetare tycker att man har ett meningsfullt arbete. Många ser också framemot att gå till jobbet. Många tycker också att man kan påverka utförandet av sitt arbete och har möjlighet att utvecklas i sitt dagliga arbete. Möjligheten att påverka arbetet och utvecklas i sitt dagliga arbete upplevs som lite lägre i BAS-förvaltningen jämfört med övriga delar. Slutsats: Resultatet ligger väl i linje med SKL:s rapporter att de som jobbar inom kommunal sektor till stor del upplever att man har meningsfulla arbeten. Just denna del kan vara en viktig faktor att trycka på i arbetet för att kunna rekrytera medarbetare till i framtiden. 3.3 Medarbetarskap Delen om medarbetarskap innehåller bland annat frågeställningar om i vilken mån idéer och synpunkter tas till vara, om man säger till om något inte fungerar och hur snabbt man tar initiativ för att lösa problemen, samt om man får tillräckligt med kompetensutveckling för sitt arbete. Fråga 54 På min arbetsplats tas idéer och synpunkter tillvara mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,26% 4,95% 16,67% 47,92% 30,21% 4,03 BAS 0,80% 6,64% 23,34% 53,32% 15,90% 3,77 KL & MoB 3,33% 10,56% 22,22% 46,11% 17,78% 3,64 1,04% 6,70% 20,59% 50,24% 21,44% 3,84 Totalt antal svar 1059 Fråga 55 Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver för att utföra mitt arbete. mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 0% 3,13% 37,50% 59,38% 4,56 BAS 0% 0,40% 3,22% 50,10% 46,28% 4,42 KL & MoB 0,56% 0,56% 2,22% 46,67% 50% 4,45 0,09% 0,28% 3,02% 44,95% 51,65% 4,48 Totalt antal svar 1059

9 9(23) Fråga 56 Jag brukar säga till om något inte fungerar mycket ganska varken ganska mycket BKU 0% 0,52% 5,99% 45,05% 48,44% 4,41 BAS 0% 0,2% 3,62% 45,67% 50,5% 4,46 KL & MoB 0,56% 1,11% 9,44% 48,89% 40% 4,27 0,09% 0,47% 5,38% 45,99% 48,06% 4,41 Totalt antal svar 1059 Fråga 57 På min arbetsplats tar vi snabbt initiativ för att lösa problem som uppstår mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,04% 4,69% 16,15% 40,89% 37,24% 4,09 BAS 1,41% 5,63% 17,71% 47,69% 27,57% 3,94 KL & MoB 3,89% 7,78% 18,89% 43,89% 25,56% 3,79 1,70% 5,67% 17,28% 44,57% 30,78% 3,97 Totalt antal svar 1059 Fråga 58 Jag för tillräckligt med kompetensutveckling för att göra ett gott arbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 4,95% 10,68% 25,52% 44,01% 14,84% 3,53 BAS 3,82% 11,27% 34% 38,83% 12,07% 3,44 KL & MoB 4,44% 7,22% 30,56% 42,22% 15,56% 3,57 4,34% 10,39% 30,31% 41,27% 13,69% 3,50 Totalt antal svar 1059 Kommentar: Andelen som tycker att är på att ta till vara på idéer och synpunkter är lite lägre jämfört med många andra frågor. De allra flesta medarbetarna anser att de säger till om det är någonting som inte fungerar. Frågan om att man snabbt tar initiativ till att lösa problem som uppstår har dock lite lägre resultat. Andelen som tycker sig få tillräcklig kompetensutveckling är den lägsta siffran i hela undersökningen om man ser till det totala snittvärdet. Slutsats: Kommunen behöver bli bättre att ta till vara på synpunkter och idéer från medarbetarna och därför har en tjänsteföreskrift om förslagsverksamhet antagits i början av 2014.

10 10(23) Beträffande kompetensutveckling så har även tidigare undersökningar gett ett liknande resultat. Frågan bör kanske aktualiseras och man kan fundera på vad rimlig kompetensutveckling är då detta är en viktig del för att upplevas vara en attraktiv arbetsgivare. 3.4 Samarbete Delen om samarbete handlar om hur man upplever samarbetet på sin arbetsplats samt hur nya medarbetare introduceras i sitt nya arbete, Fråga 59 På min arbetsplats har vi ett samarbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,52% 3,39% 16,71% 37,08% 42,30% 4,17 BAS 1,41% 3,62% 15,09% 43,26% 26,62% 4,10 KL & MoB 2,27% 4,55% 12,50% 45,45% 35,23% 4,07 1,23% 3,70% 15,18% 41,37% 38,52% 4,12 Fråga 60 På min arbetsplats ställer vi upp och hjälper varandra mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1054 mycket BKU 0,26% 3,39% 9,66% 38,38% 48,30% 4,31 BAS 0,80% 2,62% 13,48% 41,05% 42,05% 4,21 KL & MoB 1,70% 1,70% 12,50% 40,34% 43,75% 4,23 0,76% 2,75% 11,95% 39,85% 44,69% 4,25 Fråga 61 På min arbetsplats välkomnas nya medarbetare mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1054 mycket BKU 0,78% 1,04% 9,40% 33,68% 55,09% 4,41 BAS 0,60% 0,80% 6,04% 31,79% 60,76% 4,51 KL & MoB 0% 2,84% 10,23% 39,77% 47,16% 4,31 Kommentar: 0,57% 1,23% 7,97% 33,78% 56,45% 4,44 Totalt antal svar 1054 Huvuddelen av medarbetarna tycker att man har ett samarbete på sin arbetsplats. Många upplever att man ställer upp och hjälper varandra på sin arbetsplats. De flesta av s medarbetare upplever att nya medarbetare välkomnas på ett sätt.

11 11(23) Slutsats: Det är positivt att huvuddelen av medarbetarena upplever ett samarbete och att nya medarbetare välkomnas på ett sätt. Under våren 2012 fastställdes ett stöd till våra chefer genom olika dokument kring introduktion av nya medarbetare. Då den första tiden är viktig eftersom den präglar hur Kramfors kommun uppfattas som arbetsgivare. 3.5 Arbetsmiljö och hälsa I Kramfors kommun ska arbetsmiljöarbetet främja en arbetsmiljö och god hälsa där det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten. Enligt riktlinjen för arbetsmiljö ska Kramfors kommun ha ett aktivt arbetsmiljöarbete där fokus ligger på att hälsofrämjande och förebyggande insatser. Fråga 62 På min arbetsplats arbetar vi fortlöpande med att arbetsmiljön ska bli bättre mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,32% 8,44% 27,18% 45,91% 17,15% 3,69 BAS 2,22% 8,27% 25,4% 49,4% 14,72% 3,66 KL & MoB 2,87% 5,75% 37,93% 41,95% 11,49% 3,53 2,01% 7,93% 27,98% 46,99% 15,09% 3,65 Fråga 63 Jag har en fysisk arbetsmiljö mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1047 mycket BKU 1,32% 11,35% 21,90% 48,02% 17,41% 3,69 BAS 2,62% 13,51% 18,95% 49,6% 15,32% 3,61 KL & MoB 1,72% 9,77% 18,97% 48,28% 21,226% 3,78 2,01% 12,13% 19,87% 48,90% 17,10% 3,67 Fråga 64 Jag har en psykisk arbetsmiljö mycket ganska varken ganska Totalt antal svar 1047 mycket BKU 1,32% 14,51% 23,75% 44,33% 16,09% 3,59 BAS 2,62% 12,70% 24,80% 49,80% 10,08% 3,52 KL & MoB 3,45% 11,49% 19,54% 49,43% 16,09% 3,63 2,29% 13,18% 23,40% 47,85% 13,28% 3,57 Totalt antal svar 1047

12 12(23) Fråga 65 Hur ofta oroar du dig för att bli utsatt för hot eller våld i ditt arbete Mycket ofta Ofta Ibland Sällan Aldrig BKU 0% 1,32% 10,55% 33,77% 54,35% 4,41 BAS 2,02% 3,43% 20,56% 36,09% 37,90% 4,04 KL & MoB 0% 0,57% 5,75% 28,74% 64,94% 4,58 0,96% 2,20% 14,52% 33,91% 48,42% 4,27 Totalt antal svar 1047 Kommentar: Frågorna om att arbetsplatsen arbetar fortlöpande med arbetsmiljön, upplevelsen av den fysiska och psykiska är alla frågor där resultatet är lite mindre jämfört med många andra frågor. Skillnaden mellan förvaltningarna är ganska små. På frågan om oro för att bli utsatt för hot eller våld i arbetet är det betydligt fler inom BAS-förvaltningen som upplever oro jämförbart med andra förvaltningar. Slutsats: Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa av både fysiska och psykiska orsaker är viktigt för Kramfors kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Kanske bör särskilda satsningar inom arbetsmiljöområdet göras på kommunövergripande nivå för att sätta fokus på detta viktiga arbete. 3.6 Kränkande särbehandling och trakasserier Denna del kartlägger området kring kränkande särbehandling och trakasserier. Inställningen är att Kramfors kommun inte accepterar att medarbetare utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande särbehandling. Denna nolltolerans ska vara känd bland samtliga medarbetare. Fråga 66 Har du vid minst ett tillfälle under senaste 12 månaderna känt dig utsatt för kränkande handlingar eller trakasserier på din arbetsplats? Antal ja Andel ja i % BKU 43 11,35% BAS 35 7,10% KL & MoB 13 7,51% 91 8,72% Totalt antal svar 1043

13 13(23) Fråga 67 Är det fortfarande ett problem för dig? Antal ja Andel ja i % BKU 26 55,32% BAS 15 38,46% KL & MoB 7 50% 48 48% Totalt antal svar 100 Fråga 68 Vem/vilka är det som du anser dig kränkt/trakasserad av? Chef Arbetskamrat Brukare/medborgare Annan BKU BAS KL & MoB Fråga 69 Har du sökt stöd hos din arbetsgivare? Antal ja Andel ja i % BKU 23 53,49% BAS 17 47,22% KL & MoB 7 64,29% 49 52,69% Totalt antal svar 93 Totalt antal svar 9999 Fråga 70 Har du fått det stöd du behöver från din arbetsgivare? Kommentar Antal ja Andel ja i % BKU 16 66,67% BAS 7 41,18% KL & MoB 4 55,56% 28 56% Totalt antal svar Av de 1043 personer som besvarat denna del anger 91 personer att de blivit kränkt eller trakasserad på sin arbetsplats under de senaste 12 månaderna. Det är en oroande hög siffra, och cirka hälften upplever att det fortfarande är ett problem idag. Av de som anger att de blivit kränkt eller trakasserad har cirka hälften valt att

14 14(23) söka stöd hos arbetsgivaren. Av de som sökt stöd hos arbetsgivaren upplever drygt hälften att de fått ett stöd som de behöver. På hela anser sig majoriteten (tre femtedelar)att de blivit kränkt eller trakasserad av chef eller arbetskamrat. Jämför man mellan förvaltningarna är andelen högst inom BKU som anger att de blivit kränkt eller trakasserad. Cirka hälften av de personer inom BKU som anger att de blivit kränkt eller trakasserad anser sig blivit kränkt av brukare/medborgare. De andra förvaltningarna speglar hela. Slutsats Detta är ett område som arbetsgivaren behöver arbeta vidare med för att förebygga att kränkningar och trakasserier. Under hösten 2012 fastställdes en riktlinje för jämställdhet och diskriminering samt en tjänsteföreskrift kring kränkande särbehandling och trakasserier. Nolltoleransen av att utsättas för kränkande särbehandling och diskriminering behöver lyftas och bli känd hos alla medarbetare. Kommunen behöver arbeta aktivt med åtgärder för att förebygga trakasserier och höja andelen som söker hjälp. BKU behöver lyfta frågan kring hur kan man förebygga att brukare/medborgare kränker eller trakasserar. 3.7 Medarbetarsamtal och lönebesked Enligt årsklockan som finns i lönepolitisk riktlinje tydliggörs de olika delarna som ingår i löneöversynsarbetet och där är medarbetarsamtal samt lönebesked viktiga delar. Denna riktlinje antogs i december Medarbetarsamtal ska varje chef ha genomfört senast den 15/2 och lönebeskedet ska vara genomfört senast 31/3 alt. innan förslag till ny lön skickas till HR-enheten. Fråga 71 Har du haft ett medarbetarsamtal med din chef under de senaste 12 månaderna? Ja Nej Inte aktuellt nyanställd BKU BAS KL & MoB Totalt antal svar 1042

15 15(23) Fråga 72 Min chef var väl förberedd inför samtalet mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,33% 2,30% 12,83% 43,42% 41,12% 4,23 BAS 0,24% 2,40% 9,83% 37,89% 49,64% 4,34 KL & MoB 1,27% 5,70% 17,72% 44,94% 30,38% 3,97 0,46% 2,96% 12,29% 41,07% 43,23% 4,24 Totalt antal svar 879 Fråga 73 Jag var väl förberedd inför samtalet mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,33% 2,30% 12,83% 43,42% 41,12% 4,20 BAS 0,24% 2,40% 9,83% 37,89% 49,64% 4,28 KL & MoB 0% 3,80% 14,56% 56,33% 25,32% 4,03 0,23% 1,82% 10,01% 53,13% 34,81% 4,20 Fråga 74 Hur nöjd är du med samtalet som helhet Totalt antal svar 879 Mycket missnöjd Nöjd Mycket nöjd BKU 0,99% 10,86% 40,79% 19,74% 27,63% 3,62 BAS 0,24% 8,15% 42,21% 17,99% 31,41% 3,72 KL & MoB 5,70% 9,49% 51,90% 15,19% 17,72% 3,30 1,48% 9,33% 46,46% 18,09% 27,65% 3,61 Totalt antal svar 879 Fråga 75 Jag känner till de lönekriterier som gäller för min arbetsplats mycket ganska varken ganska mycket BKU 3,18% 7,96% 16,71% 45,09% 27,06% 3,85 BAS 4,27% 5,89% 13,41% 46,95% 29,47% 3,91 KL & MoB 5,81% 9,30% 20,35% 40,12% 24,42% 3,68 4,14% 7,22% 15,59% 45,24% 27,82% 3,86 Totalt antal svar 1039

16 16(23) Fråga 76 Jag har fått ett lönebesked av min närmaste chef under de senaste 12 månaderna Kommentar: Ja Nej Inte aktuellt nyanställd BKU BAS KL & MoB Totalt antal svar ,5 % av de som svarat har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. De flesta upplever att chefen var förberedd inför samtalet och de flesta anser också att man själv var förberedd inför sitt medarbetarsamtal. Beträffande hur nöjd man är med samtalet så kan man kostatera att huvuddelen är nöjda med sitt medarbetarsamtal. 91,5% av medarbetarna har haft fått ett lönebesked de senaste 12 månaderna av sin närmaste chef. Majoriteten känner till lönekriterierna som gäller för deras arbetsplats, snittvärdet är knappt 4 av 5. Slutsats: Inför fjolårets löneöversyn hade inte den lönepolitiska riktlinjen antagits med dess årsklocka. Den är fortfarande i implementeringsfasen och arbetet med delarna i löneöversyn behöver tydliggöras så alla är medvetna om vad som påverkar deras lönesättning. 3.8 Ledarskap Delen som handlar om ledarskap berör frågor hur man upplever sin närmaste chef. Det handlar bland annat om hur chefen är på att motivera, visa uppskattning för det arbete man utför samt förtroende och förutsättningar som man får från sin chef. Fråga 77 Min närmaste chef är på att motivera och engagera mig mycket ganska varken ganska mycket BKU 2,69% 10,22% 24,73% 42,20% 20,16% 3,67 BAS 0,62% 8,62% 28,54% 41,27% 20,94% 3,73 KL & MoB 4,17% 10,71% 31,55% 40,48% 13,10% 3,48 1,95% 9,56% 27,61% 41,46% 19,41% 3,67 Totalt antal svar 1025

17 17(23) Fråga 78 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser mycket ganska varken ganska mycket BKU 2,69% 6,72% 21,77% 37,9% 30,91% 3,88 BAS 0,62% 6,98% 27,52% 39,63% 25,26% 3,82 KL & MoB 2,38% 7,14% 27,38% 40,48% 22,62% 3,74 1,66% 6,93% 25,46% 39,12% 26,83% 3,83 Totalt antal svar 1025 Fråga 79 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare mycket ganska varken ganska mycket BKU 1,34% 2,15% 10,75% 38,17% 47,58% 4,28 BAS 0,21% 3,7% 17,25% 41,89% 36,96% 4,12 KL & MoB 2,38% 2,38% 15,48% 42,86% 36,90% 4,10 0,98% 2,93% 14,63% 40,78% 40,68% 4,17 Totalt antal svar 1025 Fråga 80 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,27% 2,15% 15,32% 37,1% 45,16% 4,25 BAS 0,21% 1,85% 18,07% 43,74% 36,14% 4,14 KL & MoB 1,79% 3,57% 10,12% 47,62% 36,90% 4,14 0,49% 2,24% 15,71% 41,95% 39,61% 4,18 Totalt antal svar 1025 Fråga 81 Jag har som helhet förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten mycket ganska varken ganska mycket BKU 2,42% 5,38% 15,59% 34,95% 41,67 4,08 BAS 1,03% 5,54% 19,3% 40,25% 33,88% 4,00 KL & MoB 4,76% 7,14% 17,26% 37,50% 33,33% 3,88 Kommentar: 2,15% 5,76% 17,66% 37,76% 36,68% 4,01 Totalt antal svar 1025 På frågorna som handlar om hur chefen är att motivera till ett arbete samt visa uppskattning har man genomgående ett lägre resultat än på

18 18(23) frågorna som handlar om det förtroende man får från sin chef samt de förutsättningar man får för att ta ansvar i sitt arbete. På den avslutande frågan om man som helhet har förtroende för sin chef kan man konstatera att huvuddelen av våra medarbetare har förtroende för sina chefer och det är bara i ett fåtal fall som man inte alls har förtroende för sin närmaste chef. Slutsats: Som helhet får s chefer ganska omdömen vilket får ses som positivt.

19 19(23) 3.9 Helhetsbedömning Den sista delen som handlar om en helhetsbedömning berör frågor om man skulle rekommendera som arbetsgivare och om man gör en helhetsbedömning över arbetssituationen om man är nöjd Fråga 82 Jag skulle rekommendera Kramfors kommun som arbetsgivare mycket ganska varken ganska mycket BKU 0,54% 6,5% 26,83% 43,63% 22,49% 3,81 BAS 2,5% 6,04% 30% 42,08% 19,38% 3,70 KL & MoB 2,41% 7,83% 28,92% 44,58% 16,27% 3,64 1,78% 6,52% 28,63% 43,04% 20,04% 3,73 Totalt antal svar 1013 Fråga 83 Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation? Inte alls nöjd Nöjd I högsta grad nöjd BKU 1,63% 15,45% 37,67% 29,56% 18,70% 3,45 BAS 4,79% 13,54% 40,63% 26,04% 15% 3,33 KL & MoB 4,22% 10,84% 43,98% 29,52% 11,45% 3,33 Kommentar: 3,55% 13,62% 40,18% 26,85% 15,79% 3,38 Totalt antal svar 1013 Många medarbetare instämmer i att man skulle rekommendera Kramfors kommun som arbetsgivare. Vid en helhetsbedömning av nuvarande arbetssituation kan man konstatera att många är nöjd. Värdeskalan på denna fråga gör att resultatet blir lite annorlunda men man kan i alla fall konstatera att drygt 4/5 är nöjd till och med nöjd i högsta grad. Slutsats: Att medarbetarna skulle rekommendera Kramfors kommun som arbetsgivare är en viktig fråga för att tillgodose kommande behov/brygga för den generationsväxling som sker. En helhetsbedömning från medarbetarna är ett viktigt underlag till arbetet med Employer nding och att vara en attraktiv arbetsgivare

20 20(23) 4 Resultat HME HME frågorna är nio stycken frågor framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Dessa frågor finns med i undersökningen och har en kommentar ovan men redovisas här igen omräknat till ett värde från där resultat läggs in på Kolada.se för att kunna jämföra sig med andra kommuner i landet. Frågorna är indelade i tre områden: 1. Motivation 50. Mitt arbete känns meningsfullt 51. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 53. Jag ser framemot att gå till arbetet 2. Ledarskap 78. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 79. Min närmaste chef har förtroende för mig som medarbetare 80. Min närmaste chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete 3. Styrning 46. Jag är insatt i arbetsplatsens mål 49. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett sätt 48. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4.1 HME-frågorna Fråga Kommunen totalt Särskilt boende Hemtjänst Funktion stöd IFO Förskola Grundskola Gymnasie skolan Delindex motivation Delindex ledarskap Delindex styrning Totalt HME Totalt HME Jämförelse riket

21 21(23) Jämförelser av det totala HME-värdet jämfört med alla kommuner som fört in siffror i Kolada under åren 2011, 2012 och 2013 visar att vi ligger väldigt när medelvärdet för alla kommuner inom nästan alla områden. Det enda område som sticker ut markant är området gymnasieskolan där vårt HMEvärde är betydligt bättre än genomsnittet i riket de senaste tre åren. Övriga skillnader är så små att de inte går att dra några slutsatser på. Ett fortsatt arbete att jämföra på respektive fråga i jämförelse med andra kommuner i landet kan mycket väl vara nästa steg om man vill att man ska analysera och jämföra sig mer med andra än vad man gjort tidigare.

22 22(23) 5 Kommentarer Medarbetarundersökningen avslutas med en fritextfråga där man kan tillägga övriga kommentarer. Totalt 188 medarbetare har skrivit någon form av kommentar, vissa kommentarer är återkommande innehållsmässigt och dessa redovisas kort nedan. 5.1 Allmänna Saknar ett engagerat arbetsmiljötänk från en Möjlighet att jobba på distans och på tåg och motsvarande Saknar friskvårdstimmen Flextiden utan sommartid Låga löner 5.2 BKU-förvaltningen Den administrativa bördan är för hög på oss lärare Hög arbetsbelastning För lite personal i barngrupperna För stora barngrupper Hög ljudnivå 5.3 BAS-förvaltningen Mindre tid för vårdtagarna med alla datasystem som ska användas TES:en stressar För mycket helgtjänstgöring

23 23(23) 6 Sammanfattning Svarfrekvensen i årets medarbetarundersökning är cirka 65%, totalt har 1084 medarbetare besvarat medarbetarundersökningen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att resultatet är genomgående positivt. BKU-förvaltningen är mest nöjd följt av BAS-förvaltningen och Kommunledningsförvaltningen och Miljö och byggförvaltningen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en stor andel: Är insatt i sin arbetsplats mål Vet vad som förväntas av en i arbetet Arbetet upplevs meningsfullt Ser framemot att gå till arbetet Upplever att man har ett samarbete på arbetsplatsen Nöjd och upp till i högsta grad nöjd med sin nuvarande arbetssituation. En hög andel motsvarande 84,5% har haft medarbetarsamtal det senaste året och cirka 75% instämmer att de är insatt i verksamhetens lönekriterier. Totalt har 91 personer uppgivit att de blivit trakasserade eller kränkta i arbetet under de senaste 12 månaderna. Ungefär hälften av dem har sökt stöd hos arbetsgivaren och av dem har drygt hälften fått den hjälp de upplever sig ha behövt. 6.1 Förslag till utvecklingsområden Antalet som upplever sig trakasserade eller kränkta är förhållandevis högt, det är ett område att utveckla mer. Ett utvecklingsområde kan vara ett förebyggande arbete mot trakasserier och kränkande särbehandling samt ett tydliggörande av de antagna styrdokumenten till alla medarbetare i. Upplevelsen att verksamhetensmål följs upp och utvärderas är lite lägre än på många andra frågor. Ett utvecklingsområde kan vara att tydliggöra metoder för att på ett bättre sätt följa upp målen. Kompetensutvecklingsfrågan är den fråga som har gett lägst i snittbetyg, det är en viktig fråga att lyfta och att arbeta med för att klara kommande behov och brygga för den generationsväxling som sker. Ett utvecklingsområde kan vara att kartlägga den kompetens som finns, vilken kompetens som kommer gå förlorad inom en snar framtid samt vilken kompetensutveckling behöver medarbetarna för att klara deras vardag. Det fortlöpande arbetet för att arbetsmiljön ska kunna bli bättre är ytterligare ett utvecklingsområde utifrån resultatet i undersökningen.

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer