Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014"

Transkript

1 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8 HME Hållbart medarbetarengagemang 9 Delindex 16 Detaljerade resultat 20 Hälsa och arbetsmiljö 21 Dialog och samverkan 26 Medarbetarskap 28 Motivation 35 Ledarskap 37 Jämställdhet, mångfald och likabehandling 40 Kommunspecifika frågor 45 Föregående medarbetarundersökning 49 Bilagor Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 1

3 Sammanfattning Övergripande resultat Ängelholms kommun uppnår ett HME på 78, vilket är i nivå med det genomsnittliga resultatet för kommuner i Kolada. Indexen Motivation och Styrning ligger något högre än genomsnittet, medan Ledarskap ligger något lägre. Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kommunledningskontoret uppnår högst HME med ett resultat på 81. Lägst HME uppnår Stadsarkitektskontoret med ett resultat på 59, de ligger främst på en låg resultatnivå gällande Styrning och Ledarskap. Resultaten för de bakomliggande frågorna för HME ligger överlag på en hög nivå. Främst instämmer medarbetarna i att deras arbete känns meningsfullt och att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Högst index uppnår delområdet Motivation med ett resultat på 81, medan Lön och utveckling uppnår det lägsta indexet med ett resultat på 54. Hälsa och arbetsmiljö Tre av fem medarbetare är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Främst instämmer de i att de har balans mellan arbete och fritid samt att de själva kan påverka hur deras arbete ska utföras. En klar majoritet av medarbetarna är nöjda med den sysselsättningsgrad de har idag. Av de som inte är nöjda är det något fler som vill arbeta mer än de som vill arbeta mindre. Lite fler än hälften av de som vill arbeta mer kan tänka sig att delvis arbeta på en annan arbetsplats inom kommunen. Knappt två av tre medarbetare har periodvis för mycket att göra men har lugnare perioder däremellan. Nästan tre av tio uppger att de alltid har för mycket att göra. Flera av frågorna inom hälsa- och arbetsmiljö har en hög påverkan på helhetsattityden vilket innebär att detta område bör prioriteras i ett förbättringsarbete. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 2

4 Sammanfattning Dialog och samverkan Frågeområdet får överlag höga resultat, men en av fem är dock inte nöjd med hanteringen av konflikter. Medarbetarsamtal 83 procent av medarbetarna har under de senaste 12 månaderna haft ett medarbetarsamtal. Tio procent uppger att de har arbetat mer än 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal. Drygt hälften uppger att det tagits fram individuella mål/aktiviteter under samtalet samt att de haft möjlighet att genomföra det som planerats under samtalet. De medarbetare som haft medarbetarsamtal är genomgående mer nöjda än de som har arbetat mer än 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal. Lönesamtal 62 procent av medarbetarna har under de senaste 12 månaderna haft lönedialog/lönesamtal. Fler än hälften vet vilka bedömningsgrunder som styr lönesättningen, men drygt en av tre är missnöjd med utvecklings- och/eller karriärmöjligheterna samt möjligheterna att påverka sin lön genom sina prestationer. Motivation Frågeområdet har överlag höga resultat, framförallt instämmer medarbetarna i att de har de kunskaper som krävs samt att de bidrar till ett gott arbetsklimat. Ledarskap Ledarskapet får högt betyg av medarbetarna, nästan sju av tio är som helhet nöjda med den närmaste chefen. Framförallt instämmer medarbetarna i att de känner förtroende för chefen samt att chefen är tillgänglig och ger det stöd som behövs. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 3

5 Sammanfattning Jämställdhet, mångfald och likabehandling Fyra av fem anser att arbetsplatsen är fri från negativ jargong, kränkande bilder och nedsättande skämt. Sju av tio medarbetare instämmer också i att man aktivt arbetar för att vara en jämlik arbetsplats. Två procent (53 personer) uppger att de varit utsatta för trakasserier på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. De flesta av dessa uppger att det är en kollega som har trakasserat dem. Sex procent (138 personer) uppger att de blivit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. De allra flesta uppger att det är kollegor som har särbehandlat dem. En klar majoritet vet var de ska vända sig om de blir utsatta för kränkande särbehandling eller trakasserier. Kommunspecifika frågor En klar majoritet av medarbetarna känner till kommunens värdegrund öppenhet, omtanke och handlingskraft. Drygt var tredje upplever inte att förmånsportalen Fördel Ängelholm är värdefull för dem. Majoriteten av medarbetarna tar sig vanligtvis till jobbet genom att köra bil, var fjärde uppger att de vanligtvis cyklar. Två av fem medarbetare har 1 mil eller mer till jobbet. Föregående medarbetarundersökning En majoritet av medarbetarna har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning, men knappt två av fem instämmer i att de har arbetat med dem. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 4

6 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningar är för Skåne Nordvästs kommuner en viktig del i arbetet med att följa upp och utveckla personalarbetet. Kommunerna behöver följa upp hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare, vilka områden som kan förbättras och vad som behöver vidareutvecklas. Syftet med samarbetet mellan kommunerna är att kunna jämföra sig med varandra, framför allt vad gäller HME, men även vad gäller övriga områden. Enkät Enkäten består av frågeområdena Hälsa och arbetsmiljö, Dialog och samverkan, Medarbetarskap, Motivation, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Föregående medarbetarundersökning, HME Hållbart medarbetarengagemang samt Kommunspecifika frågor. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden september 2014-oktober 2014 av CMA Research AB. Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys har genomförts av Erik Nygårds. Kontaktperson på Ängelholms kommun: Mikael Nyström. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 5

7 Fakta om undersökningen Metod och svarsfrekvens Enkät utskickad till medarbetare inom Ängelholms kommun. Två påminnelser skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 75 procent (Totalt utskick och svar) Antal svar Antal utskick Svarsfrekvens Ängelholms kommun totalt % Barn- o utbildningsförv % Kommunledningskontor % Kultur och fritid % Miljökontor % Räddningstjänst % Socialförvaltning % Stadsarkitektskontor % Tekniska kontoret % Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 6

8 Fakta om respondenterna Mindre än 2 år 10% Yngre än 30 år 7% 2-5 år 17% år 20% 6-10 år 18% år 32% Mer än 10 år 55% år 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 60 år eller äldre 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Man 22% Kvinna 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 7

9 Övergripande resultat Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 8

10 HME Hållbart medarbetarengagemang Modell HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation Ledarskap HME Styrning Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef - visar uppskattning för mina arbetsinsatser - visar förtroende för mig som medarbetare - ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 9

11 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation 80 Styrning 80 HME 78 Ledarskap 75 Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef - visar uppskattning för mina arbetsinsatser - visar förtroende för mig som medarbetare - ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 10

12 HME Hållbart medarbetarengagemang Benchmark Ängelholms kommun uppnår ett HME på 78, vilket är i nivå med det genomsnittliga resultatet för 86 kommuner i Kolada. Resultaten för Motivation och Styrning ligger något över genomsnittet, medan Ledarskap ligger något lägre. HME Motivation Styrning Ledarskap Ängelholms kommun Övergripande resultat för 86 kommuner Källa: Kommun- och landstingsdatabasen Kolada, 2013 och 2014 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 11

13 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat per förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kommunledningskontoret uppnår högst HME, med ett resultat på 81. Stadsarkitektskontoret får lägst HME på 59, de ligger främst på en låg resultatnivå gällande styrning och ledarskap. HME Barn- o utb.förv. Kommunledningskontor Kultur och fritid Miljökontor Räddningstjänst Socialförvaltning Stadsarkitektskontor Tekniska kontoret Ängelholms kommun Antal medarbetare HME Motivation Styrning Ledarskap Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 12

14 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat per anställningslängd och kön De som varit anställda mindre än 2 år uppnår ett högre resultat för HME jämfört med övriga. Främst uppnår de högre resultat gällande motivation. Kvinnor uppnår ett något högre HME än män, och uppnår högre resultatnivåer vad gäller motivation och styrning. HME Mindre än 2 år 2-5 år 6-10 år Mer än 10 år Man Kvinna Ängelholms kommun Antal medarbetare HME Motivation Styrning Ledarskap Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 13

15 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat per åldersgrupp Högst HME uppnår de äldsta medarbetarna, vilka också uppnår högst resultatnivåer för de tre delindexen, medan den yngsta åldersgruppen ligger på lägst resultatnivå gällande HME. HME Yngre än 30 år år år år 60 år eller äldre Ängelholms kommun Antal medarbetare HME Motivation Styrning Ledarskap Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 14

16 HME Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor Resultaten för de bakomliggande frågorna för HME ligger överlag på en hög nivå. Medarbetarna uppger främst att deras arbete känns meningsfullt och att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Motivation Ledarskap Mitt arbete känns meningsfullt ,5 0% Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,1 0% Jag ser fram emot att gå till arbetet ,0 0% Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete ,1 3% Styrning Medelvärde Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare ,1 4% Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser ,8 4% Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete ,4 1% Jag är insatt i min arbetsplats mål ,3 1% Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt ,8 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Vet ej Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 15

17 Delindex Resultat Index per delområde Motivation 81 Jämställdhet, mångfald och likabehandling 78 Delområdet Motivation uppnår högst resultat med ett index på 81. Minst nöjda är medarbetarna med Lön och utveckling, men även Medarbetarsamtal samt Hälsa och arbetsmiljö ligger på en något låg nivå. Dialog och samverkan 77 Ledarskap 72 Hälsa och arbetsmiljö 65 Medarbetarsamtal 59 Lön och utveckling 54 Indexen är uppbyggda av de frågor som ingår i respektive delområde i enkäten med undantag av ledarskap som byggs upp av två frågor som rör förtroende för samt total nöjdhet med närmaste chef. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 16

18 Delindex Resultat per förvaltning De flesta förvaltningarna uppnår höga resultatnivåer vad gäller Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Dialog och samverkan samt Motivation. Delindex Barn- o utb.förv. Kommunledningskontor Kultur och fritid Miljökontor Räddningstjänst Socialförvaltning Stadsarkitektskontor Tekniska kontoret Ängelholms kommun Antal medarbetare Motivation Jämställdhet, mångfald och likabehandling Dialog och samverkan Ledarskap Hälsa och arbetsmiljö Medarbetarsamtal Lön och utveckling Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 17

19 Delindex Resultat per anställningslängd och kön De medarbetare som varit anställda i mindre än 2 år är överlag mer nöjda jämfört med övriga grupper. Delindex Mindre än 2 år 2-5 år 6-10 år Mer än 10 år Man Kvinna Ängelholms kommun Antal medarbetare Motivation Jämställdhet, mångfald och likabehandling Dialog och samverkan Ledarskap Hälsa och arbetsmiljö Medarbetarsamtal Lön och utveckling Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 18

20 Delindex Resultat per åldersgrupp De äldsta medarbetarna är överlag något mer nöjda än övriga. Delindex Yngre än 30 år år år år 60 år eller äldre Ängelholms kommun Antal medarbetare Motivation Jämställdhet, mångfald och likabehandling Dialog och samverkan Ledarskap Hälsa och arbetsmiljö Medarbetarsamtal Lön och utveckling Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 19

21 Detaljerade resultat Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 20

22 Hälsa och arbetsmiljö Tre av fem medarbetare är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Främst instämmer medarbetarna i att de har balans mellan arbete och fritid samt att de själva kan påverka hur deras arbete ska utföras. Medelvärde Vet ej Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation ,6 0% Jag har balans mellan arbete och fritid ,8 0% Jag kan själv påverka hur mitt arbete ska utföras ,7 0% Jag upplever att jag har en god fysisk arbetsmiljö ,6 0% Jag upplever att jag har en god psykosocial arbetsmiljö ,6 1% På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö ,4 5% På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö ,4 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 21

23 Hälsa och arbetsmiljö En klar majoritet av medarbetarna är nöjda sin sysselsättningsgrad. Av de som inte är nöjda är det något fler som vill arbeta mer än de som vill arbeta mindre. Jag är nöjd med den sysselsättningsgrad jag har idag Ja, jag är nöjd 83% Nej, jag vill arbeta mer Nej, jag vill arbeta mindre 10% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Om staplarna ej summerar till 100 procent kan det bero på att samtliga inte har besvarat frågan. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 22

24 Hälsa och arbetsmiljö Lite fler än hälften av medarbetarna som vill arbeta mer kan tänka sig att delvis arbeta på en annan arbetsplats inom kommunen. Om det inte går att få högre sysselsättningsgrad på min egen arbetsplats så kan jag tänka mig att delvis arbeta på en annan arbetsplats inom kommunen Ja Nej 45% 55% Bas: 208 medarbetare som vill ha högre sysselsättningsgrad 0% 20% 40% 60% 80% 100% Om staplarna ej summerar till 100 procent kan det bero på att samtliga inte har besvarat frågan. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 23

25 Hälsa och arbetsmiljö Knappt två av tre medarbetare har periodvis för mycket att göra, men lugnare perioder däremellan. Nära tre av tio uppger att de alltid har för mycket att göra. Vilket av alternativen nedan stämmer bäst in på hur det är för dig på arbetet? Jag har sällan för mycket att göra Periodvis har jag för mycket att göra, men däremellan är det lugnare perioder Jag har alltid för mycket att göra. Det är aldrig några lugnare perioder. 5% 66% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Om staplarna ej summerar till 100 procent kan det bero på att samtliga inte har besvarat frågan. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 24

26 Hälsa och arbetsmiljö Prioriteringsmatris Resultat 1. Jag upplever att jag har en god fysisk arbetsmiljö 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö 3. Jag upplever att jag har en god psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö 5. Jag har balans mellan arbete och fritid 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete ska utföras Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 25

27 Dialog och samverkan Frågeområdet får överlag höga resultat, men en av fem är missnöjd med hur man hanterar oenigheter och konflikter på arbetsplatsen. Medelvärde Vet ej Vi har arbetsplatsträffar (APT) regelbundet ,5 0% Jag tar initiativ till samtal med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats Jag vet var jag ska hitta den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter På arbetsplatsträffarna (APT) ges möjlighet till diskussion som gör att jag känner mig delaktig i arbetsplatsens frågor ,4 0% 4,2 0% 4,0 2% På min arbetsplats tillvaratas mina förslag och idéer ,8 3% Jag är nöjd med hur vi hanterar oenigheter/konflikter på min ,5 5% arbetsplats 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 26

28 Dialog och samverkan Prioriteringsmatris Resultat 1. Jag vet var jag ska hitta den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 2. Vi har arbetsplatsträffar (APT) regelbundet 3. På arbetsplatsträffarna (APT) ges möjlighet till diskussion som gör att jag känner mig delaktig i arbetsplatsens frågor 4. Jag tar initiativ till samtal med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats 5. På min arbetsplats tillvaratas mina förslag och idéer 6. Jag är nöjd med hur vi hanterar oenigheter/konflikter på min arbetsplats Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 27

29 Medarbetarskap Medarbetarsamtal De allra flesta har de senaste 12 månaderna haft ett medarbetarsamtal. Var tionde medarbetare har arbetat minst 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal under det senaste året. Jag har under de senaste 12 månaderna haft ett medarbetarsamtal Nej, jag har inte arbetat 12 månader på min arbetsplats Nej, jag har arbetat på min arbetsplats i 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal Ja 83% 7% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 28

30 Medarbetarskap Medarbetarsamtal Drygt hälften av de medarbetare som haft ett medarbetarsamtal uppger att det tagits fram individuella mål/aktiviteter under samtalet samt att de haft möjlighet att genomföra det som planerats under samtalet. Drygt var femte medarbetare ger lågt betyg till frågor som rör medarbetarsamtal. Medelvärde Vet ej Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig ,5 2% Det vi planerade i mitt medarbetarsamtal har jag fått möjlighet att genomföra ,4 6% Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling ,2 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 1805 medarbetare som har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 29

31 Medarbetarskap Medarbetarsamtal Prioriteringsmatris 1. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 2. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig 3. Det vi planerade i mitt medarbetarsamtal har jag fått möjlighet att genomföra Resultat Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 30

32 Medarbetarskap Jämförelser medarbetarsamtal De medarbetare som haft medarbetarsamtal är genomgående mer nöjda än de som har arbetat mer än 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal. Har du haft medarbetarsamtal? Delindex Ja Nej Ängelholms kommun Antal medarbetare Motivation Jämställdhet, mångfald och likabehandling Dialog och samverkan Ledarskap Hälsa och arbetsmiljö Lön och utveckling Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 31

33 Medarbetarskap Lönedialog/lönesamtal Tre av fem medarbetare uppger att de haft lönedialog/lönesamtal under de senaste 12 månaderna. Jag har under senaste 12 månaderna haft lönedialog/lönesamtal Ja 62% Nej, jag har inte arbetat 12 månader på min arbetsplats Nej, jag har arbetat på min arbetsplats i 12 månader men inte haft någon lönedialog/lönesamtal 7% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 32

34 Medarbetarskap Lön och utveckling Fler än hälften vet vilka bedömningsgrunder som styr lönesättningen, men drygt en av tre är missnöjd med utvecklings- och/eller karriärmöjligheterna samt möjligheterna att påverka sin lön genom sina prestationer. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen Jag upplever att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för mig Medelvärde Vet ej 3,5 3% 3,0 5% Jag kan påverka min lön genom mina prestationer ,0 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 33

35 Medarbetarskap Lön och utveckling Prioriteringsmatris 1. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 2. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 3. Jag upplever att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för mig Resultat Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 34

36 Motivation Frågeområdet har överlag höga resultat, framförallt instämmer medarbetarna i att de har de kunskaper som krävs samt att de bidrar till ett gott arbetsklimat. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Medelvärde Vet ej 4,5 0% Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats ,4 2% Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater ,3 1% Jag upplever att vi hjälper och stöttar varandra på min arbetsplats ,2 0% Jag känner mig motiverad i mitt arbete ,2 0% Jag upplever att vi har en god gemenskap på min arbetsplats ,1 1% Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete ,0 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 35

37 Motivation Prioriteringsmatris Jag känner mig motiverad i mitt arbete 2. Jag upplever att vi hjälper och stöttar varandra på min arbetsplats 3. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 4. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete Resultat 5. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 6. Jag upplever att vi har en god gemenskap på min arbetsplats 7. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 36

38 Ledarskap Nästan sju av tio medarbetare är totalt sett nöjda med den närmaste chefen. Framförallt instämmer de i att de känner förtroende för chefen samt att chefen är tillgänglig och ger det stöd som behövs. Min närmaste chef Medelvärde Totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef ,9 2% Jag har förtroende för min närmaste chef ,9 2% ger mig det stöd jag behöver ,8 4% är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver ,8 3%...ger klara direktiv om ansvar ,7 4% tar beslut och och ser till att de blir genomförda ,7 5% ger klara direktiv om befogenheter ,7 6%...anger klara och tydliga mål ,7 4% involverar mig i beslut som berör arbetsplatsen ,7 4%...ger mig feedback/återkoppling ,6 4% Vet ej kan hantera oenigheter/konflikter ,5 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 37

39 Ledarskap Prioriteringsmatris 1....anger klara och tydliga mål ger klara direktiv om ansvar Påverkan Resultat 3. ger klara direktiv om befogenheter 4. tar beslut och och ser till att de blir genomförda 5. involverar mig i beslut som berör arbetsplatsen 6. ger mig det stöd jag behöver 7. kan hantera oenigheter/konflikter 8....ger mig feedback/återkoppling 9. är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver 10. Jag har förtroende för min närmaste chef Vårda Förbättra Övervaka 11. Totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 38

40 Ledarskap Frågor till chefer Fyra av fem chefer anser att de har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Totalt sett har jag goda förutsättningar för att utföra mitt arbete som chef En klar majoritet av cheferna upplever att de finns tillgängliga för sina medarbetare Medelvärde Vet ej 4,0 7% Jag finns tillgänglig för mina medarbetare när de behöver mig ,2 7% Mitt chefsuppdrag är tydligt ,2 6% Jag har de befogenheter som chefsuppdraget kräver ,2 6% Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.) ,0 7% 3,9 6% Ledningsgruppen/teamet som jag ingår i är välfungerande ,8 8% Min närmaste chef följer regelbundet upp hur jag utför mitt arbete ,8 8% som chef 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 120 medarbetare som är chefer. Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 39

41 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Fyra av fem medarbetare anser att arbetsplatsen är fri från negativ jargong, kränkande bilder och nedsättande skämt. Sju av tio anser att man arbetar aktivt för att vara en jämlik arbetsplats. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till någon av de åtta diskrimineringsgrunderna Medelvärde Vet ej 4,3 2% På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter ,2 2% På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats ,9 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 40

42 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Prioriteringsmatris 1. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till någon av de åtta diskrimineringsgrunderna 3. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter Resultat Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 41

43 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Trakasserier Två procent (53 personer) uppger att de varit utsatta för trakasserier på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. De flesta av dessa uppger att det är en kollega som har trakasserat dem. Av vem har du blivit utsatt för trakasserier? (Antal) Kollega/kollegor 31 Verksamhetens målgrupp (brukare, klienter, kunder, elever etc) 22 Notera att staplarna kan summera till mer än 53 personer då medarbetarna kunnat ge mer än ett svar. Chef Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 42

44 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Kränkande särbehandling/mobbning Sex procent (138 personer) uppger att de känt sig utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på sin arbetsplats under de senaste 12 månaderna. De allra flesta uppger att det är kollegor som har särbehandlat dem. Av vem har du blivit utsatt för kränkande särbehandling? (Antal) Kollega/Kollegor 96 Chef Verksamhetens målgrupp (brukare, klienter, kunder, elever etc) Notera att staplarna kan summera till mer än 138 personer då medarbetarna kunnat ge mer än ett svar Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 43

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola 50 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 28 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012

Medarbetarenkäten 2012 Medarbetarenkäten 2012 övergripande resultat och kommentarer Personalfunktionen, Umeå kommun www.umea.se/medarbetarenkaten Innehållsförteckning 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund och syfte. 3 2 RESULTAT. 3 2.1

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Norrköping kommun - medarbetarundersökning 2015

Norrköping kommun - medarbetarundersökning 2015 Norrköping kommun - medarbetarundersökning Norrköpings kommun: Per-Olov Strandberg, Carin Brolén och Stina Wetterström Ipsos: Christer Siwertz och Alexandra Drottler Datum: -04-13 Projekt: 14-063450 Innehåll

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer