Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014"

Transkript

1 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8 HME Hållbart medarbetarengagemang 9 Delindex 16 Detaljerade resultat 20 Hälsa och arbetsmiljö 21 Dialog och samverkan 26 Medarbetarskap 28 Motivation 35 Ledarskap 37 Jämställdhet, mångfald och likabehandling 40 Kommunspecifika frågor 45 Föregående medarbetarundersökning 49 Bilagor Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 1

3 Sammanfattning Övergripande resultat Ängelholms kommun uppnår ett HME på 78, vilket är i nivå med det genomsnittliga resultatet för kommuner i Kolada. Indexen Motivation och Styrning ligger något högre än genomsnittet, medan Ledarskap ligger något lägre. Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kommunledningskontoret uppnår högst HME med ett resultat på 81. Lägst HME uppnår Stadsarkitektskontoret med ett resultat på 59, de ligger främst på en låg resultatnivå gällande Styrning och Ledarskap. Resultaten för de bakomliggande frågorna för HME ligger överlag på en hög nivå. Främst instämmer medarbetarna i att deras arbete känns meningsfullt och att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Högst index uppnår delområdet Motivation med ett resultat på 81, medan Lön och utveckling uppnår det lägsta indexet med ett resultat på 54. Hälsa och arbetsmiljö Tre av fem medarbetare är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Främst instämmer de i att de har balans mellan arbete och fritid samt att de själva kan påverka hur deras arbete ska utföras. En klar majoritet av medarbetarna är nöjda med den sysselsättningsgrad de har idag. Av de som inte är nöjda är det något fler som vill arbeta mer än de som vill arbeta mindre. Lite fler än hälften av de som vill arbeta mer kan tänka sig att delvis arbeta på en annan arbetsplats inom kommunen. Knappt två av tre medarbetare har periodvis för mycket att göra men har lugnare perioder däremellan. Nästan tre av tio uppger att de alltid har för mycket att göra. Flera av frågorna inom hälsa- och arbetsmiljö har en hög påverkan på helhetsattityden vilket innebär att detta område bör prioriteras i ett förbättringsarbete. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 2

4 Sammanfattning Dialog och samverkan Frågeområdet får överlag höga resultat, men en av fem är dock inte nöjd med hanteringen av konflikter. Medarbetarsamtal 83 procent av medarbetarna har under de senaste 12 månaderna haft ett medarbetarsamtal. Tio procent uppger att de har arbetat mer än 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal. Drygt hälften uppger att det tagits fram individuella mål/aktiviteter under samtalet samt att de haft möjlighet att genomföra det som planerats under samtalet. De medarbetare som haft medarbetarsamtal är genomgående mer nöjda än de som har arbetat mer än 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal. Lönesamtal 62 procent av medarbetarna har under de senaste 12 månaderna haft lönedialog/lönesamtal. Fler än hälften vet vilka bedömningsgrunder som styr lönesättningen, men drygt en av tre är missnöjd med utvecklings- och/eller karriärmöjligheterna samt möjligheterna att påverka sin lön genom sina prestationer. Motivation Frågeområdet har överlag höga resultat, framförallt instämmer medarbetarna i att de har de kunskaper som krävs samt att de bidrar till ett gott arbetsklimat. Ledarskap Ledarskapet får högt betyg av medarbetarna, nästan sju av tio är som helhet nöjda med den närmaste chefen. Framförallt instämmer medarbetarna i att de känner förtroende för chefen samt att chefen är tillgänglig och ger det stöd som behövs. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 3

5 Sammanfattning Jämställdhet, mångfald och likabehandling Fyra av fem anser att arbetsplatsen är fri från negativ jargong, kränkande bilder och nedsättande skämt. Sju av tio medarbetare instämmer också i att man aktivt arbetar för att vara en jämlik arbetsplats. Två procent (53 personer) uppger att de varit utsatta för trakasserier på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. De flesta av dessa uppger att det är en kollega som har trakasserat dem. Sex procent (138 personer) uppger att de blivit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. De allra flesta uppger att det är kollegor som har särbehandlat dem. En klar majoritet vet var de ska vända sig om de blir utsatta för kränkande särbehandling eller trakasserier. Kommunspecifika frågor En klar majoritet av medarbetarna känner till kommunens värdegrund öppenhet, omtanke och handlingskraft. Drygt var tredje upplever inte att förmånsportalen Fördel Ängelholm är värdefull för dem. Majoriteten av medarbetarna tar sig vanligtvis till jobbet genom att köra bil, var fjärde uppger att de vanligtvis cyklar. Två av fem medarbetare har 1 mil eller mer till jobbet. Föregående medarbetarundersökning En majoritet av medarbetarna har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning, men knappt två av fem instämmer i att de har arbetat med dem. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 4

6 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningar är för Skåne Nordvästs kommuner en viktig del i arbetet med att följa upp och utveckla personalarbetet. Kommunerna behöver följa upp hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare, vilka områden som kan förbättras och vad som behöver vidareutvecklas. Syftet med samarbetet mellan kommunerna är att kunna jämföra sig med varandra, framför allt vad gäller HME, men även vad gäller övriga områden. Enkät Enkäten består av frågeområdena Hälsa och arbetsmiljö, Dialog och samverkan, Medarbetarskap, Motivation, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Föregående medarbetarundersökning, HME Hållbart medarbetarengagemang samt Kommunspecifika frågor. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden september 2014-oktober 2014 av CMA Research AB. Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys har genomförts av Erik Nygårds. Kontaktperson på Ängelholms kommun: Mikael Nyström. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 5

7 Fakta om undersökningen Metod och svarsfrekvens Enkät utskickad till medarbetare inom Ängelholms kommun. Två påminnelser skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 75 procent (Totalt utskick och svar) Antal svar Antal utskick Svarsfrekvens Ängelholms kommun totalt % Barn- o utbildningsförv % Kommunledningskontor % Kultur och fritid % Miljökontor % Räddningstjänst % Socialförvaltning % Stadsarkitektskontor % Tekniska kontoret % Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 6

8 Fakta om respondenterna Mindre än 2 år 10% Yngre än 30 år 7% 2-5 år 17% år 20% 6-10 år 18% år 32% Mer än 10 år 55% år 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 60 år eller äldre 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Man 22% Kvinna 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 7

9 Övergripande resultat Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 8

10 HME Hållbart medarbetarengagemang Modell HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation Ledarskap HME Styrning Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef - visar uppskattning för mina arbetsinsatser - visar förtroende för mig som medarbetare - ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 9

11 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation 80 Styrning 80 HME 78 Ledarskap 75 Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef - visar uppskattning för mina arbetsinsatser - visar förtroende för mig som medarbetare - ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 10

12 HME Hållbart medarbetarengagemang Benchmark Ängelholms kommun uppnår ett HME på 78, vilket är i nivå med det genomsnittliga resultatet för 86 kommuner i Kolada. Resultaten för Motivation och Styrning ligger något över genomsnittet, medan Ledarskap ligger något lägre. HME Motivation Styrning Ledarskap Ängelholms kommun Övergripande resultat för 86 kommuner Källa: Kommun- och landstingsdatabasen Kolada, 2013 och 2014 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 11

13 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat per förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kommunledningskontoret uppnår högst HME, med ett resultat på 81. Stadsarkitektskontoret får lägst HME på 59, de ligger främst på en låg resultatnivå gällande styrning och ledarskap. HME Barn- o utb.förv. Kommunledningskontor Kultur och fritid Miljökontor Räddningstjänst Socialförvaltning Stadsarkitektskontor Tekniska kontoret Ängelholms kommun Antal medarbetare HME Motivation Styrning Ledarskap Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 12

14 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat per anställningslängd och kön De som varit anställda mindre än 2 år uppnår ett högre resultat för HME jämfört med övriga. Främst uppnår de högre resultat gällande motivation. Kvinnor uppnår ett något högre HME än män, och uppnår högre resultatnivåer vad gäller motivation och styrning. HME Mindre än 2 år 2-5 år 6-10 år Mer än 10 år Man Kvinna Ängelholms kommun Antal medarbetare HME Motivation Styrning Ledarskap Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 13

15 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat per åldersgrupp Högst HME uppnår de äldsta medarbetarna, vilka också uppnår högst resultatnivåer för de tre delindexen, medan den yngsta åldersgruppen ligger på lägst resultatnivå gällande HME. HME Yngre än 30 år år år år 60 år eller äldre Ängelholms kommun Antal medarbetare HME Motivation Styrning Ledarskap Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 14

16 HME Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor Resultaten för de bakomliggande frågorna för HME ligger överlag på en hög nivå. Medarbetarna uppger främst att deras arbete känns meningsfullt och att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Motivation Ledarskap Mitt arbete känns meningsfullt ,5 0% Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,1 0% Jag ser fram emot att gå till arbetet ,0 0% Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete ,1 3% Styrning Medelvärde Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare ,1 4% Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser ,8 4% Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete ,4 1% Jag är insatt i min arbetsplats mål ,3 1% Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt ,8 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Vet ej Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 15

17 Delindex Resultat Index per delområde Motivation 81 Jämställdhet, mångfald och likabehandling 78 Delområdet Motivation uppnår högst resultat med ett index på 81. Minst nöjda är medarbetarna med Lön och utveckling, men även Medarbetarsamtal samt Hälsa och arbetsmiljö ligger på en något låg nivå. Dialog och samverkan 77 Ledarskap 72 Hälsa och arbetsmiljö 65 Medarbetarsamtal 59 Lön och utveckling 54 Indexen är uppbyggda av de frågor som ingår i respektive delområde i enkäten med undantag av ledarskap som byggs upp av två frågor som rör förtroende för samt total nöjdhet med närmaste chef. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 16

18 Delindex Resultat per förvaltning De flesta förvaltningarna uppnår höga resultatnivåer vad gäller Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Dialog och samverkan samt Motivation. Delindex Barn- o utb.förv. Kommunledningskontor Kultur och fritid Miljökontor Räddningstjänst Socialförvaltning Stadsarkitektskontor Tekniska kontoret Ängelholms kommun Antal medarbetare Motivation Jämställdhet, mångfald och likabehandling Dialog och samverkan Ledarskap Hälsa och arbetsmiljö Medarbetarsamtal Lön och utveckling Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 17

19 Delindex Resultat per anställningslängd och kön De medarbetare som varit anställda i mindre än 2 år är överlag mer nöjda jämfört med övriga grupper. Delindex Mindre än 2 år 2-5 år 6-10 år Mer än 10 år Man Kvinna Ängelholms kommun Antal medarbetare Motivation Jämställdhet, mångfald och likabehandling Dialog och samverkan Ledarskap Hälsa och arbetsmiljö Medarbetarsamtal Lön och utveckling Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 18

20 Delindex Resultat per åldersgrupp De äldsta medarbetarna är överlag något mer nöjda än övriga. Delindex Yngre än 30 år år år år 60 år eller äldre Ängelholms kommun Antal medarbetare Motivation Jämställdhet, mångfald och likabehandling Dialog och samverkan Ledarskap Hälsa och arbetsmiljö Medarbetarsamtal Lön och utveckling Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 19

21 Detaljerade resultat Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 20

22 Hälsa och arbetsmiljö Tre av fem medarbetare är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Främst instämmer medarbetarna i att de har balans mellan arbete och fritid samt att de själva kan påverka hur deras arbete ska utföras. Medelvärde Vet ej Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation ,6 0% Jag har balans mellan arbete och fritid ,8 0% Jag kan själv påverka hur mitt arbete ska utföras ,7 0% Jag upplever att jag har en god fysisk arbetsmiljö ,6 0% Jag upplever att jag har en god psykosocial arbetsmiljö ,6 1% På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö ,4 5% På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö ,4 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 21

23 Hälsa och arbetsmiljö En klar majoritet av medarbetarna är nöjda sin sysselsättningsgrad. Av de som inte är nöjda är det något fler som vill arbeta mer än de som vill arbeta mindre. Jag är nöjd med den sysselsättningsgrad jag har idag Ja, jag är nöjd 83% Nej, jag vill arbeta mer Nej, jag vill arbeta mindre 10% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Om staplarna ej summerar till 100 procent kan det bero på att samtliga inte har besvarat frågan. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 22

24 Hälsa och arbetsmiljö Lite fler än hälften av medarbetarna som vill arbeta mer kan tänka sig att delvis arbeta på en annan arbetsplats inom kommunen. Om det inte går att få högre sysselsättningsgrad på min egen arbetsplats så kan jag tänka mig att delvis arbeta på en annan arbetsplats inom kommunen Ja Nej 45% 55% Bas: 208 medarbetare som vill ha högre sysselsättningsgrad 0% 20% 40% 60% 80% 100% Om staplarna ej summerar till 100 procent kan det bero på att samtliga inte har besvarat frågan. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 23

25 Hälsa och arbetsmiljö Knappt två av tre medarbetare har periodvis för mycket att göra, men lugnare perioder däremellan. Nära tre av tio uppger att de alltid har för mycket att göra. Vilket av alternativen nedan stämmer bäst in på hur det är för dig på arbetet? Jag har sällan för mycket att göra Periodvis har jag för mycket att göra, men däremellan är det lugnare perioder Jag har alltid för mycket att göra. Det är aldrig några lugnare perioder. 5% 66% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Om staplarna ej summerar till 100 procent kan det bero på att samtliga inte har besvarat frågan. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 24

26 Hälsa och arbetsmiljö Prioriteringsmatris Resultat 1. Jag upplever att jag har en god fysisk arbetsmiljö 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö 3. Jag upplever att jag har en god psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö 5. Jag har balans mellan arbete och fritid 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete ska utföras Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 25

27 Dialog och samverkan Frågeområdet får överlag höga resultat, men en av fem är missnöjd med hur man hanterar oenigheter och konflikter på arbetsplatsen. Medelvärde Vet ej Vi har arbetsplatsträffar (APT) regelbundet ,5 0% Jag tar initiativ till samtal med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats Jag vet var jag ska hitta den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter På arbetsplatsträffarna (APT) ges möjlighet till diskussion som gör att jag känner mig delaktig i arbetsplatsens frågor ,4 0% 4,2 0% 4,0 2% På min arbetsplats tillvaratas mina förslag och idéer ,8 3% Jag är nöjd med hur vi hanterar oenigheter/konflikter på min ,5 5% arbetsplats 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 26

28 Dialog och samverkan Prioriteringsmatris Resultat 1. Jag vet var jag ska hitta den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 2. Vi har arbetsplatsträffar (APT) regelbundet 3. På arbetsplatsträffarna (APT) ges möjlighet till diskussion som gör att jag känner mig delaktig i arbetsplatsens frågor 4. Jag tar initiativ till samtal med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats 5. På min arbetsplats tillvaratas mina förslag och idéer 6. Jag är nöjd med hur vi hanterar oenigheter/konflikter på min arbetsplats Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 27

29 Medarbetarskap Medarbetarsamtal De allra flesta har de senaste 12 månaderna haft ett medarbetarsamtal. Var tionde medarbetare har arbetat minst 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal under det senaste året. Jag har under de senaste 12 månaderna haft ett medarbetarsamtal Nej, jag har inte arbetat 12 månader på min arbetsplats Nej, jag har arbetat på min arbetsplats i 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal Ja 83% 7% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 28

30 Medarbetarskap Medarbetarsamtal Drygt hälften av de medarbetare som haft ett medarbetarsamtal uppger att det tagits fram individuella mål/aktiviteter under samtalet samt att de haft möjlighet att genomföra det som planerats under samtalet. Drygt var femte medarbetare ger lågt betyg till frågor som rör medarbetarsamtal. Medelvärde Vet ej Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig ,5 2% Det vi planerade i mitt medarbetarsamtal har jag fått möjlighet att genomföra ,4 6% Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling ,2 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 1805 medarbetare som har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 29

31 Medarbetarskap Medarbetarsamtal Prioriteringsmatris 1. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 2. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig 3. Det vi planerade i mitt medarbetarsamtal har jag fått möjlighet att genomföra Resultat Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 30

32 Medarbetarskap Jämförelser medarbetarsamtal De medarbetare som haft medarbetarsamtal är genomgående mer nöjda än de som har arbetat mer än 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal. Har du haft medarbetarsamtal? Delindex Ja Nej Ängelholms kommun Antal medarbetare Motivation Jämställdhet, mångfald och likabehandling Dialog och samverkan Ledarskap Hälsa och arbetsmiljö Lön och utveckling Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 31

33 Medarbetarskap Lönedialog/lönesamtal Tre av fem medarbetare uppger att de haft lönedialog/lönesamtal under de senaste 12 månaderna. Jag har under senaste 12 månaderna haft lönedialog/lönesamtal Ja 62% Nej, jag har inte arbetat 12 månader på min arbetsplats Nej, jag har arbetat på min arbetsplats i 12 månader men inte haft någon lönedialog/lönesamtal 7% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 32

34 Medarbetarskap Lön och utveckling Fler än hälften vet vilka bedömningsgrunder som styr lönesättningen, men drygt en av tre är missnöjd med utvecklings- och/eller karriärmöjligheterna samt möjligheterna att påverka sin lön genom sina prestationer. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen Jag upplever att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för mig Medelvärde Vet ej 3,5 3% 3,0 5% Jag kan påverka min lön genom mina prestationer ,0 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 33

35 Medarbetarskap Lön och utveckling Prioriteringsmatris 1. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 2. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 3. Jag upplever att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för mig Resultat Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 34

36 Motivation Frågeområdet har överlag höga resultat, framförallt instämmer medarbetarna i att de har de kunskaper som krävs samt att de bidrar till ett gott arbetsklimat. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Medelvärde Vet ej 4,5 0% Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats ,4 2% Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater ,3 1% Jag upplever att vi hjälper och stöttar varandra på min arbetsplats ,2 0% Jag känner mig motiverad i mitt arbete ,2 0% Jag upplever att vi har en god gemenskap på min arbetsplats ,1 1% Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete ,0 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 35

37 Motivation Prioriteringsmatris Jag känner mig motiverad i mitt arbete 2. Jag upplever att vi hjälper och stöttar varandra på min arbetsplats 3. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 4. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete Resultat 5. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 6. Jag upplever att vi har en god gemenskap på min arbetsplats 7. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 36

38 Ledarskap Nästan sju av tio medarbetare är totalt sett nöjda med den närmaste chefen. Framförallt instämmer de i att de känner förtroende för chefen samt att chefen är tillgänglig och ger det stöd som behövs. Min närmaste chef Medelvärde Totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef ,9 2% Jag har förtroende för min närmaste chef ,9 2% ger mig det stöd jag behöver ,8 4% är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver ,8 3%...ger klara direktiv om ansvar ,7 4% tar beslut och och ser till att de blir genomförda ,7 5% ger klara direktiv om befogenheter ,7 6%...anger klara och tydliga mål ,7 4% involverar mig i beslut som berör arbetsplatsen ,7 4%...ger mig feedback/återkoppling ,6 4% Vet ej kan hantera oenigheter/konflikter ,5 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 37

39 Ledarskap Prioriteringsmatris 1....anger klara och tydliga mål ger klara direktiv om ansvar Påverkan Resultat 3. ger klara direktiv om befogenheter 4. tar beslut och och ser till att de blir genomförda 5. involverar mig i beslut som berör arbetsplatsen 6. ger mig det stöd jag behöver 7. kan hantera oenigheter/konflikter 8....ger mig feedback/återkoppling 9. är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver 10. Jag har förtroende för min närmaste chef Vårda Förbättra Övervaka 11. Totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 38

40 Ledarskap Frågor till chefer Fyra av fem chefer anser att de har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Totalt sett har jag goda förutsättningar för att utföra mitt arbete som chef En klar majoritet av cheferna upplever att de finns tillgängliga för sina medarbetare Medelvärde Vet ej 4,0 7% Jag finns tillgänglig för mina medarbetare när de behöver mig ,2 7% Mitt chefsuppdrag är tydligt ,2 6% Jag har de befogenheter som chefsuppdraget kräver ,2 6% Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.) ,0 7% 3,9 6% Ledningsgruppen/teamet som jag ingår i är välfungerande ,8 8% Min närmaste chef följer regelbundet upp hur jag utför mitt arbete ,8 8% som chef 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 120 medarbetare som är chefer. Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 39

41 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Fyra av fem medarbetare anser att arbetsplatsen är fri från negativ jargong, kränkande bilder och nedsättande skämt. Sju av tio anser att man arbetar aktivt för att vara en jämlik arbetsplats. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till någon av de åtta diskrimineringsgrunderna Medelvärde Vet ej 4,3 2% På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter ,2 2% På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats ,9 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder. Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 40

42 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Prioriteringsmatris 1. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till någon av de åtta diskrimineringsgrunderna 3. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter Resultat Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 41

43 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Trakasserier Två procent (53 personer) uppger att de varit utsatta för trakasserier på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. De flesta av dessa uppger att det är en kollega som har trakasserat dem. Av vem har du blivit utsatt för trakasserier? (Antal) Kollega/kollegor 31 Verksamhetens målgrupp (brukare, klienter, kunder, elever etc) 22 Notera att staplarna kan summera till mer än 53 personer då medarbetarna kunnat ge mer än ett svar. Chef Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 42

44 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Kränkande särbehandling/mobbning Sex procent (138 personer) uppger att de känt sig utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på sin arbetsplats under de senaste 12 månaderna. De allra flesta uppger att det är kollegor som har särbehandlat dem. Av vem har du blivit utsatt för kränkande särbehandling? (Antal) Kollega/Kollegor 96 Chef Verksamhetens målgrupp (brukare, klienter, kunder, elever etc) Notera att staplarna kan summera till mer än 138 personer då medarbetarna kunnat ge mer än ett svar Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 43

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer