Tyresö kommun. Föräldrar Förskola respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013"

Transkript

1 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013

2 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola och gymnasieskola. Undersökningen genomförs på liknande sätt i många kommuner och flertalet frågor är gemensamma. Urval Undersökningen är en totalundersökning, dvs. samtliga barn eller elever i kommunen deltar inom de utvalda skolåren. Till och med skolår 8 svarade barnens föräldrar och från och med skolår 5 deltog eleverna själva. Metod Respondenterna fick fylla i en enkät som distribuerats via de deltagande skolorna. Formulären delades ut från den 8 februari och samlades in fram till den 11 mars Enkäten Enkäten innehöll påståenden som föräldrar respektive elever fick ta ställning till genom att använda följande svarsalternativ: 1 - Stämmer helt och hållet 2 - Stämmer ganska bra 3 - Stämmer ganska dåligt 4 - Stämmer inte alls 5 Vet ej. Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 1

3 Stöd för tolkning av resultat Svarsfördelning per frågeområde Frågeställningar som har bedömts redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel brukare som har markerat svarsalternativ 1-2 och som anser att påståendet stämmer. Orange fält och rött fält motsvarar de andelar brukare som har markerat svarsalternativ 3-4 och som anser att påståendet inte stämmer. Grått fält motsvarar den andel brukare som markerat 5, vet ej. Se exempel nedan. Till höger om diagrammet visas medelvärdet för frågeställningen. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har svarat på frågan. Fokusera på andelen grönt och andelen rött vid tolkning av resultaten. En hög andel grönt är positivt, men samtidigt ska andelen rött vara begränsad för att den studerade frågan ska kunna sägas ha ett bra resultat. Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 2

4 Stöd för tolkning av resultat Åtgärdsmatris I åtgärdsmatrisen visas vilka påståenden man vid ett förbättringsarbete får bäst utväxling av att prioritera i nuläget. Påståendena delas in i tre fält: Påståenden inom grönt fält är enligt föräldrarna viktiga och som föräldrarna anser stämma. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels hur väl föräldrarna anser att påståendena stämmer, och dels hur viktiga de anses vara Gränserna är satta relativt för resultatet på frågan. Hög Påståenden inom rött fält är också viktiga enligt föräldrarna men föräldrarna anser inte att de stämmer. De definieras därför som förbättringsområden. Medel Stämmer Påståenden inom grått fält är relativt oviktiga för föräldrarna. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom påståendena kan börja ses som viktiga, t ex om inställningen skulle försämras. Låg Medel Hög Viktigt Låg Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 3

5 Bakgrundsvariabler Kön Flicka Pojke 47% 43% Ej svar 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 4

6 Resultat Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 5

7 Övergripande frågor Medel Jag kan rekommendera mitt barns förskola Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola % 20% 40% 60% 80% 100% Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 6

8 Övergripande frågor Jämförelse med Tyresö kommun Jag kan rekommendera mitt barns förskola Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola Tyresö kommun Föräldrar Förskola Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 7

9 Övergripande frågor Utveckling Jag kan rekommendera mitt barns förskola Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 8

10 Utveckling och lärande Medel Mitt barn verkar trivas i förskolan ,7 Verksamheten är stimulerande för mitt barn Personalen är engagerad i mitt barns utveckling Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig ,4 Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas ,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 9

11 Utveckling och lärande Jämförelse med Tyresö kommun Mitt barn verkar trivas i förskolan Verksamheten är stimulerande för mitt barn Personalen är engagerad i mitt barns utveckling Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 3,7 3,4 3,2 Tyresö kommun Föräldrar Förskola Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 10

12 Utveckling och lärande Utveckling För få 4 svar 5 Mitt barn verkar trivas i förskolan För få 3,7 svar Verksamheten är stimulerande för mitt barn För få svar Personalen är engagerad i mitt barns utveckling * För få svar Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk * För få svar Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik * För få svar Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs För få svar Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig För få 3,4 svar Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas ** Ingen jämförelse detta år 3, För få svar * Denna fråga var inte med 2011 Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 11

13 Utveckling och lärande Åtgärdsmatris Frågor Mitt barn verkar trivas i förskolan 2. Verksamheten är stimulerande för mitt barn Stämmer 3. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling 4. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 5. Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 6. Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk 7. Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik Viktigt 8. Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig Vårda Förbättra Övervaka Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 12

14 Ansvar och inflytande för elever Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan ,6 Mitt barns tankar och intressen tas till vara ,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte Medel Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 13

15 Ansvar och inflytande för elever Jämförelse med Tyresö kommun Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan Mitt barns tankar och intressen tas till vara 3,6 3,4 Tyresö kommun Föräldrar Förskola Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 14

16 Ansvar och inflytande för elever Utveckling Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan Mitt barns tankar och intressen tas till vara 3,6 3, Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 15

17 Ansvar och inflytande för elever Åtgärdsmatris Frågor Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan 2. Mitt barns tankar och intressen tas till vara 2. Stämmer Viktigt Vårda Förbättra Övervaka Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 16

18 Normer och värden Medel Personalen bryr sig om mitt barn ,7 Mitt barn är tryggt i förskolan ,6 Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan ,6 Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t.ex mobbning Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra Det är arbetsro i barngruppen , % 20% 40% 60% 80% 100% Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte 26 Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 17

19 Normer och värden Jämförelse med Tyresö kommun Personalen bryr sig om mitt barn Mitt barn är tryggt i förskolan Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t.ex mobbning Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra 3,7 3,6 3,6 Det är arbetsro i barngruppen 3,2 Tyresö kommun Föräldrar Förskola Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 18

20 Normer och värden Utveckling Personalen bryr sig om mitt barn Mitt barn är tryggt i förskolan Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t.ex mobbning * Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra 3,7 3,6 3,6 Det är arbetsro i barngruppen 3, * Denna fråga var inte med 2011 Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 19

21 Normer och värden Åtgärdsmatris Frågor Mitt barn är tryggt i förskolan 2. Personalen bryr sig om mitt barn Stämmer 3. Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra 4. Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t.ex mobbning 5. Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan 6. Det är arbetsro i barngruppen Viktigt Vårda Förbättra Övervaka Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 20

22 Skola och hem Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på bästa sätt Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål ,3 Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i förskolans verksamhet % 20% 40% 60% 80% 100% Medel 3,4 3,4 3,1 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 21

23 Skola och hem Jämförelse med Tyresö kommun Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på bästa sätt Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i förskolans verksamhet 3,4 3,4 3,3 3,1 Tyresö kommun Föräldrar Förskola Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 22

24 Skola och hem Utveckling Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på bästa sätt * Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i förskolans verksamhet * 3,4 3,4 3,3 3, * Denna fråga var inte med 2011 Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 23

25 Skola och hem Åtgärdsmatris Stämmer Frågor 1. Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i förskolans verksamhet 2. Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål 3. Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på bästa sätt 4. Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan Viktigt Vårda Förbättra Övervaka Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 24

26 Styrning och ledning Medel Mitt barn har kompetent personal ,6 Jag har förtroende för förskolechefen (eller motsvarande) ,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 25

27 Styrning och ledning Jämförelse med Tyresö kommun Mitt barn har kompetent personal 3,6 Jag har förtroende för förskolechefen (eller motsvarande) 3,1 Tyresö kommun Föräldrar Förskola Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 26

28 Styrning och ledning Utveckling Mitt barn har kompetent personal 3,6 Jag har förtroende för förskolechefen (eller motsvarande) 3, Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 27

29 Styrning och ledning Åtgärdsmatris Frågor Jag har förtroende för förskolechefen (eller motsvarande) 2. Mitt barn har kompetent personal 1. Stämmer Viktigt Vårda Förbättra Övervaka Tyresö kommun, Brukarundersökning 2013 sid 28

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola 19 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Särskola 20 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 2014-04-15 Ärende/nr: Kultur- och utbildningsnämnden Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Bakgrund till Undersökningen Kundundersökningen

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Genomsnitt 011 47 7 7 8,4 Det är arbetsro i verksamheten 011 70 0 5 5,7 Genomsnitt 011 77 19,8 Normer och värden Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 011 85 10 5,8 Genomsnitt 011 77 19,7 Personalen

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Genomsnitt 011 50 8 8,4 Det är arbetsro i verksamheten 011 96 4 4,0 Genomsnitt 011 79 17,8 Normer och värden Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 011 96 4 4,0 Genomsnitt 011 79 17,8 Personalen bryr

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer