Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter"

Transkript

1 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

2 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Jämställdhet, mångfald och likabehandling 44 Uppdraget 49 Föregående undersökning 52 Stöd för tolkning av resultat 7 Medarbetarindex 9 Motivationsmatris 16 Helhetsattityd 17 Bilaga 1: HME 55 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper 63 Bilaga 3: Svarsfrekvens 119 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation 21 Dialog, delaktighet och samverkan 24 Medarbetarskap 27 Ledarskap 36

3 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 2 Sammanfattning Stabila resultat och en fortsatt hög nöjdhet och motivation MMI-värdet (Motiverad-Medarbetar-Index) för Helsingborgs stad ligger på samma starka nivå (69) som vid de två senaste undersökningarna. Nästan åtta av tio känner motivation i sitt arbete och nästan sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Jämställdhet, mångfald och likabehandling samt Medarbetarskap är de frågeområden som ligger på de högsta indexvärdena, medan Arbetsmiljö/ arbetsförhållanden/arbetssituation och Uppdraget ligger på något lägre resultatnivåer. Starka resultat för Stadsbyggnadsförvaltningen I princip samtliga indexvärden för Stadsbyggnadsförvaltningen ligger över genomsnittet för Helsingborgs stad. Fortsatt mycket hög trivsel med arbetsuppgifterna Fler än åtta av tio medarbetare uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter. En nästan lika hög andel anser också att de kan påverka hur arbetet ska utföras samt känner sig i hög grad delaktiga på sin arbetsplats. Högt förtroende för den närmaste chefen Den närmaste chefens ledarskap f genomgående högt betyg av medarbetarna. Dock är förtroendet för förvaltningsledningen på en svagare nivå. Förbättrade förutsättningar för cheferna En klar majoritet av cheferna anser att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Resultaten har också förbättrats något jämfört med tidigare undersökning. Begränsade karriärsmöjligheter Drygt tre av tio är missnöjda med de karriärsmöjligheter som finns inom Helsingborgs stad.

4 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 3 Sammanfattning Åtgärdsprioritering Fortsätt prestera bra 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 44. Jag har förtroende för min närmaste chef 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs 37. ger mig det stöd jag behöver 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag Förbättra/utveckla 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad 60b. Jag känner att jag som medarbetare kan påverka i visionens riktning 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö coachar och ger återkoppling/feedback bidrar till min utveckling 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats

5 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enkätens syfte är att få veta hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetsplats samt hur man uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Ett syfte är också att hitta framgångsfaktorer för att Helsingborgs stad ska fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden september-november 2015 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys och rapportering har genomförts av Thomas Carlsson. Kontaktperson på Helsingborgs stad: Pia Lindberg. Metod Enkäten är utskickad till medarbetare inom Helsingborgs stad via e-post. Tre påminnelser gjordes. Uppnådd svarsfrekvens: i undersökningen: 74% (7 822 utskick, svar) För redovisning av svarsfrekvens per förvaltning, se bilaga 3. Enkät Enkäten best av sju frågeområden: Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation, Dialog, delaktighet och samverkan, Medarbetarskap, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Uppdraget samt Helhetsattityd. För frågeområdet Uppdraget har innehållet i förändras något, såtillvida att en fråga har justerats samt att en ny fråga har lagts till.

6 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 5 Fakta om respondenterna Kön Antal Man 19% Kvinna 81% Annan 0,4% 24 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anställningstid Antal Mindre än 1 6% % Mer än 5 70% % 20% 40% 60% 80% 100% Anställningstyp Antal Tillsvidareanställd 94% Visstidsanställd (vikariat, projekt, etc) 6% 323 0% 20% 40% 60% 80% 100%

7 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 6 Fakta om respondenterna Sysselsättningsgrad Antal Heltid 73% Deltid 27% % 20% 40% 60% 80% 100% Ålder Antal Under 30 8% % % % % 744 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chef/övrig medarbetare Antal Chef (har underställd personal) 6% 365 Chef (utan underställd personal) 1% 33 Övrig medarbetare 93% % 20% 40% 60% 80% 100%

8 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 7 Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultatet för MI Medarbetar Index. MI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av de sju frågeområden som finns i enkäten och baseras på en hundragradig skala. Längst ner på sidan finns även ett mått på MMI (Motiverad Medarbetar Index) som är en sammanvägning av de fyra övergripande frågorna inom området Helhetsattityd. Även detta index presenteras på en hundragradig skala. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en femma (mörkgrön) eller fyra (ljusgrön) på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea, orangea fält är andelen medarbetare som har markerat en tvåa och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan.

9 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 8 Stöd för tolkning av resultat Tolkning av åtgärdsmatris För varje delområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka frågor man f bäst resultat av att prioritera och här delas frågorna in i tre fält: Frågor inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till denna. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Frågor inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad denna negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Frågor inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda utan att det påverkar helhetsinställningen. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom frågornas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, dvs. medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan: sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?. Prestation Hög ( 3,85) Låg (< 3,55) Medel (3,55-3,84) Påverkan Låg Medel Hög

10 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 9 Medarbetarindex Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation 70 Dialog, delaktighet och samverkan 75 Medarbetarskap 76 Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling MI 73 Uppdraget 68 Helhetsattityd 72 MMI 69

11 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 10 Medarbetarindex Jämförelse mot tidigare Samtliga index ligger på ungefär samma nivå som vid förra ets mätning. Nedgången inom området Uppdraget förklaras till största del av de frågeförändringar som gjorts i. MI * Jämställdhet, mångfald och likabehandling Medarbetarskap * Dialog, delaktighet och samverkan * Ledarskap * Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation * Uppdraget ** * Indexet är inte helt jämförbart med 2013 ** Indexet är inte helt jämförbart med 2013 och 2014 MMI

12 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 11 Medarbetarindex Resultat - förvaltning Stadsbyggnadsförvaltningen har de starkaste indexresultaten och ligger över snittet för hela Helsingborg stad på samtliga index. Socialförvaltningen har svagast resultat. Övriga förvaltningar ligger ganska nära genomsnittsresultatet för hela Helsingborg (se även nästa sida). Arbetsmarknadsförvaltningen Fastighetsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljöförvaltningen Skol- och fritidsförvaltningen 272 svar 37 svar 187 svar 46 svar 2751 svar 5766 svar MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Uppdraget MMI

13 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 12 Medarbetarindex Resultat - förvaltning Socialförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsledningsförvaltningen Vd- och omsorgsförvaltningen 342 svar 162 svar 321 svar 1635 svar 5766 svar MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Uppdraget MMI

14 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 13 Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Det finns inga tydliga resultatskillnader mellan män och kvinnor. Inte heller anställningstiden visar på några avgörande skillnader. Visstidsanställda har däremot ett starkare MMI-värde samt högre indexresultat för flertalet frågeområden. Man Kön Anställningstid Anställningstyp Kvinna Mindre än Mer än 5 Tillsvidareanställd Visstidsanställd 1086 svar 4656 svar 324 svar 1412 svar 4030 svar 5443 svar 323 svar 5766 svar MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Uppdraget MMI

15 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 14 Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Chefer är betydligt mer positiva i sina svar jämfört med medarbetarna. Det gäller samtliga frågeområden. För övriga bakgrundsfrågor (sysselsätningsgrad och ålder) syns inga tydliga skillnader, även om man kan se en tendens till att äldre medarbetare är något mer positiva. Sysselsättningsgrad Ålder Chef/övrig medarbetare Heltid Deltid Under Chef Övrig medarbetare 4210 svar 1556 svar 450 svar 1169 svar 1727 svar 1676 svar 744 svar 398 svar 5368 svar 5766 svar MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Uppdraget MMI

16 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 15 MMI Motiverad Medarbetar Index Jämförelse mot CMA Researchs Sverigeundersökning Helsingborgs MMI-värde ligger högre än genomsnittet i CMA:s referensundersökning. Helsingborgs stad 2015 Sverigeundersökningen Offentlig sektor Privat sektor Privat företag (tillverkande sektorn) Privat företag (tjänstesektorn) Kommun Landsting Myndighet Referensundersökning bland yrkesverksamma personer i organisationer med mer än 5 anställda (genomförd 2014).

17 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 16 Motiverade och nöjda medarbetare Motivationsmatris 65 procent av respondenterna är såväl nöjda som motiverade (samma nivå som vid förra et undersökning). Arbetstillfredsställelse Låg (Betyg 1-3) Hög (Betyg 4-5) Hög (Betyg 4-5) Motiverade men ej nöjda Motiverade och nöjda 13% 65% (13%) (65%) Motivation MI: 65 MI: 81 Låg (Betyg 1-3) Varken motiverade eller nöjda Nöjda men ej motiverade 19% (20%) 3% (2%) MI: 54 MI: s resultat inom parentes

18 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 17 Helhetsattityd En klar majoritet av medarbetarna kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad. En lika hög andel känner också stolthet över sitt arbete. 69. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad Medel Ingen åsikt 3,9 5% 68. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad ,9 5% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1)

19 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 18 Helhetsattityd Jämförelse mot tidigare Frågorna som rör stolthet och rekommendationsbenägenhet ligger på samma resultatnivå som vid tidigare undersökningar Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad 68. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad 3,9 3,

20 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 19 Helhetsattityd MMI Motivationen bland medarbetarna är hög. Nästan åtta av tio känner sig motiverade i sitt arbete. Nästan sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Medel 64. sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? ,8 0% 65. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? ,1 1% 66. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? ,8 2% 67. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Ingen åsikt 3,4 5% Fråga 64: 1 = Mycket missnöjd, 5 = Mycket nöjd Fråga 65: 1 = Inte alls motiverad, 5 = Mycket motiverad Fråga 66: 1 = Inte alls, 5 = Mycket väl Fråga 67: 1 = Mycket långt ifrån, 5 = Mycket nära

21 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 20 Helhetsattityd MMI - Jämförelse mot tidigare De fyra MMI-frågorna ligger i på samma resultatnivå som vid undersökningarna 2013 och sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 3,8 65. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? 4,1 66. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 67. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? 3,4 3,

22 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 21 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Trivseln med arbetsuppgifter är mycket hög bland Helsingborgs stads medarbetare. En klar majoritet anser också att de själva kan påverka hur arbetet ska utföras. Drygt hälften uppger att man har en bra psykosocial arbetsmiljö. Medel 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,3 1% 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs ,0 1% 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid ,8 1% 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö ,7 0% 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v fysiska arbetsmiljö Ingen åsikt 3,7 3% 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö ,6 1% 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala ,6 4% arbetsmiljö 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1)

23 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 22 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Jämförelse mot tidigare Årets resultat för frågorna inom området Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation är i stort sett oförändrade Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4,3 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs * 4,0 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid * 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v fysiska arbetsmiljö 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö 3,8 3,7 3,7 3,6 3, * Något omformulerad fråga 2014

24 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 23 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Åtgärdsmatris Prestation Frågor 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v fysiska arbetsmiljö 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid Påverkan Vda Förbättra Övervaka

25 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 24 Dialog, delaktighet och samverkan Tre av fyra respondenter känner sig delaktiga på sin arbetsplats. Femton procent är missnöjda med konflikthanteringen på sin arbetsplats. 12. Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats * 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter Medel Ingen åsikt 4,3 1% 4,1 0% 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats ,1 0% 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan ** ,0 3% 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 3,9 3% 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt ,6 7% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) 2 * Hela frågan lyder: Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arbetskamrater (andra berörda) när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats ** Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5671 personer)

26 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 25 Dialog, delaktighet och samverkan Jämförelse mot tidigare Även för området Dialog, delaktighet och samverkan är resultatet på ungefär samma nivå som vid tidigare mätningar Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats * 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan ** 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt * 3, ** Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5671 personer) * Något omformulerad fråga 2014

27 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 26 Dialog, delaktighet och samverkan Åtgärdsmatris Frågor Prestation 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 12. Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt Påverkan Vda Förbättra Övervaka

28 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 27 Medarbetarskap Detta frågeområde f höga betyg. Nio av tio medarbetare känner engagemang för sitt uppdrag. Medel 17. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är ,6 1% 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Ingen åsikt ,5 0% 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats ,5 1% 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag ,5 1% 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats ,3 1% 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater ,2 1% 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete ,1 1% 18. Jag f återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetar- och ledarpolicy 15. På min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad Drygt tre av tio är missnöjda med karriärmöjligheterna % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) ,0 1% 4,0 3% 3,8 9% 3,0 10%

29 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 28 Medarbetarskap Jämförelse mot tidigare Resultatet ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare undersökningar. 17. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats * 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats * 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater ,6 4,5 4,5 4,5 4,3 4,2 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 18. Jag f återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetaroch ledarpolicy ** 15. På min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn ** 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad ** * Något omformulerad fråga ,0 4,1 4,0 4,0 3,8 ** Frågan var inte med

30 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 29 Medarbetarskap Drygt åtta av tio respondenter anser att de tagit initiativ till att öka sin egen kompetens samt att dela med sig av kunskaper för att öka andra kompetens. 24. Jag har under det senaste et tagit initiativ till att Medel a)...öka min egen kompetens ,2 2% b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens ,2 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Ingen åsikt

31 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 30 Medarbetarskap Jämförelse mot tidigare Frågorna har samma eller något starkare resultat jämfört med tidigare s undersökningar a)...öka min egen kompetens b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 4,2 4,

32 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 31 Medarbetarskap Medarbetarsamtal 8 procent uppger att de ej har haft ett medarbetarsamtal. I fjol var motsvarande andel 9 procent. Tre av fyra medarbetare anser att man tagit fram individuella mål. Flertalet instämmer också i att man fått möjlighet att genomföra aktiviteterna i sin medarbetarplan samt att samtalet har bidragit till utvecklingen. 26. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig 27. Jag har fått möjlighet att genomföra aktiviteterna i min medarbetarplan 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling % 20% 40% 60% 80% 100% 30 Medel Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Ingen åsikt 4,1 3% 3,8 7% 3,6 4% Bas: 5302 personer

33 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 32 Medarbetarskap Medarbetarsamtal - Jämförelse mot tidigare Frågorna kring medarbetarsamtal ligger på samma resultatnivå som 2014, men något högre jämfört med 2013 s undersökning Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig * 27. Jag har fått möjlighet att genomföra aktiviteterna i min medarbetarplan ** 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 3,6 3,8 4, * Något omformulerad fråga 2014 ** Frågan var inte med 2013

34 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 33 Medarbetarskap Lönesamtal 6 procent uppger att de ej har haft ett lönesamtal. I fjol var motsvarande andel 7 procent. Fler än sex av tio uppger att de känner till vilka kriterier som styr lönesättningen och nästan hälften av respondenterna anser att de kan påverka sin lön genom sina prestationer. 28. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen Medel Ingen åsikt 3,7 3% 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer ,3 5% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Bas: 5448 personer

35 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 34 Medarbetarskap Lönesamtal - Jämförelse mot tidigare Frågorna kring lön ligger på samma resultatnivå som 2014, men något högre jämfört med 2013 s undersökning Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 3,7 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 3,

36 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 35 Medarbetarskap Åtgärdsmatris a. 24b Prestation Frågor 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetar- och ledarpolicy 15. På min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 17. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 18. Jag f återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 24a)...öka min egen kompetens 24b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 25. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling Vda Påverkan Förbättra Övervaka 26. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig 27. Jag har fått möjlighet att genomföra aktiviteterna i min medarbetarplan 28. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 29. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad

37 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 36 Ledarskap Min närmaste chef Medel 34. uppmuntrar till nytänkande ,1 3% Ingen åsikt 38. delegerar ansvar ,1 5% 36. följer upp verksamhetens mål ,1 8% bidrar till verksamhetens utveckling ,0 6% 37. ger mig det stöd jag behöver ,0 3% 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen ,9 4% ger klara direktiv om ansvar och befogenheter ,9 3% 33. ger tydliga uppdrag ,9 3% anger klara och tydliga mål ,9 3% 35. är bra på att ta beslut och genomdriva dem ,9 4% bidrar till min utveckling ,8 6% coachar och ger återkoppling/feedback ,8 5% 40. kan hantera oenigheter/konflikter ,7 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1)

38 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 37 Ledarskap Ledarskapet inom Helsingborgs stad f överlag ett gott betyg. De områden man är mest nöjd med rör den närmaste chefens förmåga att uppmuntra till nytänkande, att delegera ansvar samt att följa upp verksamhetens mål. Den närmaste chefens förmåga att hantera oenigheter och konflikter f ett något lägre resultat. Samtliga frågor ligger på ungefär samma nivå som vid fjolets undersökning.

39 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 38 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Min närmaste chef 34. uppmuntrar till nytänkande ,1 38. delegerar ansvar 36. följer upp verksamhetens mål * bidrar till verksamhetens utveckling ** 37. ger mig det stöd jag behöver 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen ger klara direktiv om ansvar och befogenheter 33. ger tydliga uppdrag anger klara och tydliga mål 35. är bra på att ta beslut och genomdriva dem bidrar till min utveckling coachar och ger återkoppling/feedback 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 * Något omformulerad fråga 2014 ** Frågan var inte med kan hantera oenigheter/konflikter 3,

40 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 39 Ledarskap Förtroendet för den närmaste chefen är högt, tre av fyra sätter höga betyg. Förtroendet för förvaltningsledningen är något svagare, hälften av respondenterna sätter höga betyg (notera också en hög andel ingen åsikt). Medel 44. Jag har förtroende för min närmaste chef ,1 2% 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Ingen åsikt 3,4 14%

41 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 40 Ledarskap Jämförelse mot tidigare Förtroendefrågorna ligger på liknande resultatnivå som vid tidigare undersökningar Jag har förtroende för min närmaste chef 4,1 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 3,

42 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 41 Ledarskap Åtgärdsmatris Frågor Min närmaste chef anger klara och tydliga mål ger klara direktiv om ansvar och befogenheter 33. ger tydliga uppdrag Prestation 34. uppmuntrar till nytänkande 35. är bra på att ta beslut och genomdriva dem 36. följer upp verksamhetens mål 37. ger mig det stöd jag behöver 38. delegerar ansvar 39. involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen 40. kan hantera oenigheter/konflikter Påverkan bidrar till min utveckling Vda Förbättra Övervaka bidrar till verksamhetens utveckling coachar och ger återkoppling/feedback 44. Jag har förtroende för min närmaste chef 45. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp)

43 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 42 Ledarskap Frågor till chefer Cheferna inom Helsingborgs stad anser sig ha bra förutsättningar för att kunna utföra sitt chefsuppdrag. Medel Ingen åsikt 46. Mitt chefsuppdrag är tydligt ,4 1% 49. Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag ,3 2% 50. Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag ,3 1% 47. Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt uppdrag ,3 2% 48. Ledningsgruppen/teamet som jag ing i fungerar bra (här avses den grupp som leds av din närmaste chef) % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) 4,0 4% Bas: 398 personer

44 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 43 Ledarskap Frågor till chefer - Jämförelse mot tidigare Cheferna är i något mer positiva till de förutsättningar som de har för att utföra sitt uppdrag Mitt chefsuppdrag är tydligt 49. Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag * 50. Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag * 47. Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt uppdrag * 4,4 4,3 4,3 4,3 48. Ledningsgruppen/teamet som jag ing i fungerar bra (här avses den grupp som leds av din närmaste chef) 4, * Något omformulerad fråga 2014

45 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 44 Jämställdhet, mångfald och likabehandling En klar majoritet av medarbetarna anser att alla har lika möjlighet till kompetensutveckling och att alla arbetsinsatser värderas lika. På min arbetsplats * 54. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling ,4 7% Medel 53. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika ,3 6% 52. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 55. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter 51. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) 4 Ingen åsikt 4,2 3% 4,2 3% 3,9 9% * Hela frågelselydelserna: Fråga 52: Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Fråga 53: På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Fråga 54: På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder

46 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 45 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Jämförelse mot tidigare Resultatet är oförändrat jämfört med tidigare s undersökningar På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 53. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika 52. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 55. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter 51. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 4,4 4,3 4,2 4,2 3,

47 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 46 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Åtgärdsmatris Frågor 51. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 52. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 53. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika Prestation 54. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 55. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter Påverkan Vda Förbättra Övervaka

48 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 47 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Mobbning och trakasserier Tio procent uppger att de känt sig utsatta för någon form av kränkande särbehandling under det senaste et (nio procent 2014). En procent uppger att de varit utsatta för sexuella trakasserier under det senaste et (en procent även 2014). 57. Jag har under det senaste et känt mig utsatt för kränkande särbehandling/mobbning på min arbetsplats Antal Ja, från kollegor/arbetskamrater 5% 316 Ja, från chef/chefer 3% 198 Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever 2% 100 Nej 90% % 20% 40% 60% 80% 100% 58. Jag har under det senaste et känt mig utsatt för sexuella trakasserier på min arbetsplats Antal Ja, från kollegor/arbetskamrater 0,4% 25 Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever 0,4% 23 Ja, från chef/chefer 0,0% 2 Nej 99% % 20% 40% 60% 80% 100%

49 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 48 Jämställdhet, mångfald och likabehandling En av tio respondenter uppger att de under det senaste et känt sig utanför gemenskapen (tio procent även 2014). Elva procent vet inte vart de ska vända sig om de blir utsatta för mobbning eller sexuella trakasserier. (Tolv procent 2014). 56. Jag har under det senaste et känt mig utanför gemenskapen på min arbetsplats Ja 10% Nej 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 59. Jag vet var jag ska vända mig om jag blir utsatt för mobbning eller sexuella trakasserier Ja 89% Nej 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

50 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 49 Uppdraget 89 procent känner till innehållet i Helsingborgs stads Vision Helsingborg Fyra av tio känner också att de kan påverka i visionens riktning. En klar majoritet av respondenterna uppger att de känner till målen i verksamhetsstyrkortet. Andelen som känner till målen i stadens övergripande styrkort är lägre. 60b. Jag känner att jag som medarbetare kan påverka i visionens riktning Bas: 5154 personer 63. Jag känner att jag genom mitt arbete bidrar till att uppfylla målen i mitt verksamhetsstyrkort 62. Jag känner till målen i mitt verksamhetsstyrkort (avd/enhet/eller motsv) % 20% 40% 60% 80% 100% Medel Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Ingen åsikt 3,2 10% Medel Ingen åsikt 4,0 8% 4,0 5% 61. Jag känner till målen i stadens övergripande styrkort ,7 5% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) 5 3

51 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 50 Uppdraget Jämförelse mot tidigare Samtliga frågor kring Uppdraget f i ett lägre resultat jämfört med tidigare undersökningar Jag känner att jag genom mitt arbete bidrar till att uppfylla målen i mitt verksamhetsstyrkort 62. Jag känner till målen i mitt verksamhetsstyrkort (avd/enhet/eller motsv) 4,0 4,0 61. Jag känner till målen i stadens övergripande styrkort 3,

52 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 51 Uppdraget Åtgärdsmatris Frågor 60b. Jag känner att jag som medarbetare kan påverka i visionens riktning 61. Prestation 61. Jag känner till målen i stadens övergripande styrkort 62. Jag känner till målen i mitt verksamhetsstyrkort (avd/enhet/eller motsv) 63. Jag känner att jag genom mitt arbete bidrar till att uppfylla målen i mitt verksamhetsstyrkort 60b. Påverkan Vda Förbättra Övervaka

53 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 52 Föregående medarbetarundersökning Drygt åtta av tio medarbetare uppger att de tagit del av resultaten från 2014 s undersökning. Sju av tio har också arbetat med resultaten och drygt fem av tio har kunnat se förbättringar utifrån dessa aktiviteter. 70. Jag har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning Medel Ingen åsikt 4,3 7% 71. På min arbetsplats har vi arbetat med resultaten ,9 15% 72. Jag har kunnat se förbättringar utifrån genomförda åtgärder/aktiviteter % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) ,5 21%

54 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 53 Föregående medarbetarundersökning Jämförelse mot tidigare Resultaten för dessa frågor ligger på samma eller något högre nivå jämfört med 2014 s undersökning Jag har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning 4,3 71. På min arbetsplats har vi arbetat med resultaten * 3,9 72. Jag har kunnat se förbättringar utifrån genomförda åtgärder/aktiviteter * 3, * Något omformulerad fråga 2014

55 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 54 Bilagor Bilaga 1: HME Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bilaga 3: Svarsfrekvens

56 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 55 Bilaga 1: HME Motivation 81 Ledarskap 79 HME 80 Styrning 82

57 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 56 Bilaga 1: HME Jämförelse mot tidigare HME 80 Motivation Ledarskap Styrning

58 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 57 Bilaga 1: HME Motivation Medel 1a. Mitt arbete känns meningsfullt ,5 1% 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,2 1% 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet ,1 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Ingen åsikt

59 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 58 Bilaga 1: HME Motivation - Jämförelse mot tidigare a. Mitt arbete känns meningsfullt 4,5 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,2 4,

60 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 59 Bilaga 1: HME Ledarskap 2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare ,2 3% 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Medel Ingen åsikt 4,2 3% 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser ,0 3% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1)

61 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 60 Bilaga 1: HME Ledarskap - Jämförelse mot tidigare b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 4,0 4,2 4,

62 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 61 Bilaga 1: HME Styrning Medel 3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete ,5 1% 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål ,4 3% 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt ,0 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Ingen åsikt

63 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 62 Bilaga 1: HME Styrning - Jämförelse mot tidigare c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål 4,4 4,5 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 4,

64 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 63 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Förvaltningar - Helhetsattityd Helhetsattityd Skol- och fritidsförvaltningen 272 svar 37 svar 187 svar 46 svar 2751 svar 5766 svar 64. sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 3,8 65. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? 4,1 3,9 4,2 4,1 4,2 4,1 66. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 67. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8 3,8 3,4 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4 Helhetsattityd 69. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad Arbetsmarknadsförvaltningen Fastighetsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljöförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen Fastighetsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljöförvaltningen Skol- och fritidsförvaltningen 272 svar 37 svar 187 svar 46 svar 2751 svar 5766 svar 4,0 3,6 3,7 4,1 3,9 3,9 68. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad 4,0 3,5 3,7 4,0 3,9 3,9 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

65 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 64 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Förvaltningar - Helhetsattityd Helhetsattityd Vd- och omsorgsförvaltningen 342 svar 162 svar 321 svar 1635 svar 5766 svar 64. sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 3,4 4,0 3,9 3,7 3,8 65. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? 3,8 4,2 4,0 4,0 4,1 66. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 67. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? 3,4 4,1 3,8 3,7 3,8 2,9 3,8 3,6 3,4 3,4 Helhetsattityd 69. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad Socialförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsledningsförvaltningen Socialförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsledningsförvaltningen Vd- och omsorgsförvaltningen 342 svar 162 svar 321 svar 1635 svar 5766 svar 3,2 4,3 4,1 3,9 3,9 68. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad 3,3 4,2 4,1 3,9 3,9 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

66 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 65 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Förvaltningar - Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Arbetsmarknadsförvaltningen Fastighetsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljöförvaltningen Skol- och fritidsförvaltningen 272 svar 37 svar 187 svar 46 svar 2751 svar 5766 svar 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 4,3 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1 4,0 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid 4,0 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 3,5 4,5 3,8 4,3 3,7 3,7 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v fysiska arbetsmiljö 3,7 4,6 4,0 4,6 3,7 3,7 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 3,6 3,7 3,8 4,1 3,7 3,6 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö 3,6 3,9 3,7 4,1 3,7 3,6 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

67 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 66 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Förvaltningar - Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Socialförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsledningsförvaltningen Vd- och omsorgsförvaltningen 342 svar 162 svar 321 svar 1635 svar 5766 svar 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4,1 4,4 4,3 4,3 4,3 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete utförs 3,8 4,2 4,2 3,8 4,0 7. Jag upplever balans mellan arbete och fritid 3,6 3,9 4,0 3,8 3,8 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 3,7 4,1 4,0 3,6 3,7 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v fysiska arbetsmiljö 3,4 4,0 3,8 3,5 3,7 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 3,4 4,0 3,9 3,4 3,6 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö 3,4 3,9 3,7 3,4 3,6 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

68 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 67 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Förvaltningar - Dialog, delaktighet och samverkan Dialog, delaktighet och samverkan 12. Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter Arbetsmarknadsförvaltningen Fastighetsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljöförvaltningen Skol- och fritidsförvaltningen 272 svar 37 svar 187 svar 46 svar 2751 svar 5766 svar 4,2 4,3 4,4 4,5 4,4 4,3 4,1 3,7 4,2 4,3 4,2 4,1 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan 4,0 4,0 4,1 4,5 4,1 4,0 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 3,8 3,9 4,0 4,1 4,0 3,9 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt 3,4 3,1 3,6 3,7 3,8 3,6 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

69 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 68 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Förvaltningar - Dialog, delaktighet och samverkan Dialog, delaktighet och samverkan 12. Jag tar initiativ till dialog med min chef eller arb.kamrater när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter Socialförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsledningsförvaltningen Vd- och omsorgsförvaltningen 342 svar 162 svar 321 svar 1635 svar 5766 svar 4,2 4,3 4,4 4,2 4,3 3,8 4,2 4,1 4,1 4,1 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 3,7 4,2 4,0 3,9 4,1 10. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan 3,6 4,4 4,1 3,9 4,0 11. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 3,6 4,1 4,0 3,7 3,9 13. På min arbetsplats hanterar vi konflikter på ett bra sätt 3,3 3,7 3,7 3,4 3,6 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

70 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 69 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Förvaltningar - Medarbetarskap Medarbetarskap Arbetsmarknadsförvaltningen Fastighetsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljöförvaltningen Skol- och fritidsförvaltningen 272 svar 37 svar 187 svar 46 svar 2751 svar 5766 svar 17. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 4,5 4,4 4,5 4,7 4,7 4,6 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 4,6 4,6 4,5 4,4 4,5 4,5 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 4,5 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats 4,2 4,4 4,3 4,4 4,3 4,3 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 4,0 4,1 4,0 4,2 4,2 4,1 18. Jag f återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetar- och ledarpolicy 15. På min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad 3,9 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 4,1 4,3 4,1 4,0 3,8 4,1 4,2 4,3 3,9 3,8 3,0 2,8 2,7 2,8 3,1 3,0 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

71 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 70 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Förvaltningar - Medarbetarskap Medarbetarskap Socialförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsledningsförvaltningen Vd- och omsorgsförvaltningen 342 svar 162 svar 321 svar 1635 svar 5766 svar 17. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 20. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 4,3 4,4 4,4 4,6 4,5 23. Jag bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 16. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 4,3 4,5 4,5 4,4 4,5 22. Jag upplever att jag är uppskattad på min arbetsplats 4,0 4,3 4,3 4,2 4,3 19. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 21. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 3,8 4,0 4,0 4,1 4,1 18. Jag f återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 14. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads medarbetar- och ledarpolicy 15. På min arbetsplats har vi arbetat med medarbetar- och ledarpolicyn 30. Jag upplever att det finns karriärmöjligheter för mig i Helsingborgs stad Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 4,1 3,9 4,0 3,6 3,9 3,9 3,6 3,8 2,7 3,2 3,2 2,8 3,0

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Mars 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB Sid 1 Disposition Resultat och sammanfattning sid 3 Fakta om undersökningen sid 4 NMI Nöjd Medarbetar Index sid 7 Mål, styrning och resultatinriktning

Läs mer

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning !

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning ! Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning - 2009!. Bakgrundsfakta Besvarad av: 795 (92%) Ej besvarad av: 7 (8%) Förvaltning Administrationen 29 (4%) 2 Barn- och utbildningsförvaltning 28 (35%)

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

Örebro kommun Serviceundersökning 2015

Örebro kommun Serviceundersökning 2015 Örebro kommun Serviceundersökning Genomförd av CMA Research AB Maj Örebro kommun, Serviceundersökning, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Stöd för tolkning av resultat 4 Svarsfrekvens

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer