Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013"

Transkript

1 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat Medarbetarindex Motivationsmatris Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Dialog, delaktighet och samverkan Medarbetarskap Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Föregående undersökning Bilaga 1: HME Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper

3 Sammanfattning Starkt MMI och hög motivation bland Helsingborgs stads medarbetare Årets MMI-värde (Motiverad-Medarbetar-Index) för Helsingborgs stad hamnar på 69, vilket är ett starkt resultat. Åtta av tio känner motivation i sitt arbete och sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Jämställdhet, mångfald och likabehandling samt Uppdraget är de frågeområden som f högst betyg. Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation ligger på något lägre resultatnivå. Kvinnor mer nöjda Kvinnor är överlag mer positiva i sina svar jämfört med män. Även gruppen som varit anställda mindre än ett samt chefsgruppen ligger på höga resultat. Mycket hög trivsel med arbetsuppgifterna Fler än åtta av tio medarbetare uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Högt betyg på ledarskapet Medarbetarna är överlag väldigt nöjda med den närmaste chefens ledarskap. Dock är förtroendet för förvaltningsledningen något svagare. Goda förutsättningar för cheferna En klar majoritet av cheferna anser att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Fyra av tio inte nöjda med den psykosociala arbetsmiljön En relativt hög andel anser inte heller att man arbetar med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 2

4 Sammanfattning Åtgärdsprioritering Fortsätt prestera bra 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 41. Jag har förtroende för min närmaste chef 20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete ger mig det stöd jag behöver Förbättra/utveckla 27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 42. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt) 15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 52. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 51. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 3

5 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enkätens syfte är att få veta hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetsplats samt hur man uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Ett syfte är också att hitta framgångsfaktorer för att Helsingborgs stad ska fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden oktober-november 2013 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys och rapportering har genomförts av Kristoffer Ribbencrantz och Thomas Carlsson. Kontaktperson på Helsingborgs stad: Anita Aspman. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 4

6 Fakta om undersökningen Metod Enkäten är utskickad till medarbetare inom Helsingborgs stad. De allra flesta blev kontaktade via e-post medan en liten del fick en postal enkät att besvara. För de som fick besvara en webbenkät skickades tre påminnelser ut. Uppnådd svarsfrekvens: Totalt i undersökningen: 79% (7 369 utskick, svar) Webbenkät: 79% (7 339 utskick, svar) Postal enkät: 47% (30 utskick, 14 svar) För redovisning av svarsfrekvens per förvaltning, se bilaga 3. Enkät Enkäten best av sju frågeområden: Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation, Dialog, delaktighet och samverkan, Medarbetarskap, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Uppdraget samt Helhetsattityd. För frågeområdena Ledarskap samt Uppdraget har innehållet justerats så tillvida att flera frågor har bytts ut och ersatts av nya. Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 5

7 Fakta om respondenterna Kön Antal Män 21% Kvinnor 79% % 20% 40% 60% 80% 100% Anställningstid Antal Mindre än 1 6% % Mer än 5 76% % 20% 40% 60% 80% 100% Anställningstyp Antal Tillsvidareanställd 94% Visstidsanställd (vikariat, allmän visstid, etc) 6% 369 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 6

8 Fakta om respondenterna Sysselsättningsgrad Antal Heltid 72% Deltid 28% % 20% 40% 60% 80% 100% Ålder Antal Under 30 7% % % % % 757 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chef/övrig medarbetare Antal Chef (har underställd personal) 7% 391 Chef (utan underställd personal) 1% 32 Övrig medarbetare 93% % 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 7

9 Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultatet för MI Medarbetar Index. MI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av de sju frågeområden som finns i enkäten och baseras på en hundragradig skala. Längst ner på sidan finns även ett mått på MMI (Motiverad Medarbetar Index) som är en sammanvägning av de fyra övergripande frågorna inom området Helhetsattityd. Även detta index presenteras på en hundragradig skala. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en femma (mörkgrön) eller fyra (ljusgrön) på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea, orangea fält är andelen medarbetare som har markerat en tvåa och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Medel Vet ej Jag har en rimlig arbetsbelastning ,9 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 8

10 Stöd för tolkning av resultat Åtgärdsmatris Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer man f bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält: Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?. Prestation Hög ( 3,85) Låg (< 3,55) Medel (3,55-3,84) Påverkan Låg Medel Hög Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 9

11 Medarbetarindex Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation 70 Dialog, delaktighet och samverkan 73 Medarbetarskap 77 Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling MI 74 Uppdraget 78 Helhetsattityd 72 MMI 69 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 10

12 Medarbetarindex Jämförelse mot 2012 Flertalet indexresultat ligger på samma eller något högre nivåer som vid förra ets undersökning. Frågeområdet Dialog, delaktighet och samverkan har dock minskat något. MI * Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget ** Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap * Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation MMI * Indexets uppbyggnad är något förändrad i och därför inte helt jämförbart ** Frågorna inom detta index är nya för i Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 11

13 Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Kvinnor har för samtliga frågeområden utom Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation mer positiva resultat. Tydligast är skillnaderna inom frågeområdet Uppdraget. Medarbetare som varit anställda mindre än ett har starkare resultat framför allt inom området Helhetsattityd. De har dock ett svagare resultat än övriga grupper för frågor som rör Uppdraget. Kön Anställningstid Anställningstyp Man Kvinna Mindre Totalt Mer än Tillsvidare- Visstidsanställd 1-5 än 1 5 anställd MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 12

14 Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Chefer är genomgående betydligt mer positiva i sina svar jämfört med medarbetargruppen. När det gäller finns sysselsättningsgrad och ålder finns inga tydliga resultatskillnader. Sysselsättn.- Chef/övrig Ålder grad medarbetare Heltid Deltid Under Totalt Övrig Chef 30 + medarbetare MI Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 13

15 MMI Motiverad Medarbetar Index Jämförelse mot CMA Researchs Sverigeundersökning Helsingborgs stads MMI-värde ligger på en högre nivå jämfört med genomsnittet i CMA:s Sverigeundersökning. Helsingborgs stad Totalt Sverigeundersökningen 63 Offentlig sektor Privat sektor Privat företag (tillverkande sektorn) Privat företag (tjänstesektorn) Kommun Landsting Myndighet Referensundersökning bland yrkesverksamma personer i organisationer med mer än 5 anställda (genomförd 2013). Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 14

16 Motiverade och nöjda medarbetare Motivationsmatris 67 procent av respondenterna är såväl nöjda som motiverade i sin arbetssituation (motsvarande siffra förra et var 65 procent). Arbetstillfredsställelse Låg (Betyg 1-3) Hög (Betyg 4-5) Hög (Betyg 4-5) Motiverade men ej nöjda Motiverade och nöjda 13% 67% Motivation MI: 66 MI: 81 Låg (Betyg 1-3) Varken motiverade eller nöjda 18% Nöjda men ej motiverade 3% MI: 56 MI: 69 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 15

17 Helhetsattityd En klar majoritet av respondenterna känner stolthet över att arbeta inom Helsingborgs stad och kan också tänka sig att rekommendera andra att söka jobb där. Medel Vet ej 66. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad ,9 4% 67. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) ,9 5% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 16

18 Helhetsattityd Jämförelse mot 2012 Det g att se en tendens till en svag förbättring av resultaten inom detta område jämför med fjolets undersökning Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad 67. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad 3,9 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 17

19 Helhetsattityd MMI Åtta av tio medarbetare känner motivation i sitt arbete. En klar majoritet är också totalt sett nöjda med sin arbetssituation. Medel Vet ej 62. Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? ,8 0% 63. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? ,1 1% 64. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 65. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? % 20% 40% 60% 80% 100% (5) (4) (3) (2) (1) ,8 2% 3,4 5% Fråga 62: 1 = Mycket missnöjd, 5 = Mycket nöjd Fråga 63: 1 = Inte alls motiverad, 5 = Mycket motiverad Fråga 64: 1 = Inte alls, 5 = Mycket väl Fråga 65: 1 = Mycket långt ifrån, 5 = Mycket nära Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 18

20 Helhetsattityd MMI - Jämförelse mot 2012 Resultatnivån i ets undersökning är ungefär densamma som i fjol. Det finns dock en tendens till förbättring av resultatet för frågan som rör hur nära den perfekta arbetsgivaren man tycker att Helsingborgs stad är Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 63. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? 64. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 65. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? 3,4 3,8 3,8 4, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 19

21 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Fler än åtta av tio medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter och nästan åtta av tio anser att de har stor frihet att välja hur de ska utföra sitt arbete. Den fysiska arbetsmiljön f ett något högre betyg jämfört med den psykosociala. Knappt två av tio är missnöjda med det arbete som görs för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Medel Vet ej 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,3 1% 6. Om det finns olika sätt att utföra mitt arbete/uppdrag på kan jag själv välja hur jag ska göra 7. Jag upplever att mitt arbete tillåter en balans mellan arbete och fritid ,1 2% 3,7 1% 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö ,7 1% 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v fysiska arbetsmiljö 3,7 4% 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö ,6 2% 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) ,6 6% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 20

22 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Jämförelse mot 2012 Resultaten för frågorna inom detta område ligger på ungefär samma nivå som vid 2012 s undersökning Jag trivs med mina arbetsuppgifter 6. Om det finns olika sätt att utföra mitt arbete/uppdrag på kan jag själv välja hur jag ska göra 7. Jag upplever att mitt arbete tillåter en balans mellan arbete och fritid 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v fysiska arbetsmiljö 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö 3,7 3,7 3,7 3,6 3, ,1 4,3 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 21

23 Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Åtgärdsmatris Frågor 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö Påverkan Pre estation 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v fysiska arbetsmiljö 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 6. Om det finns olika sätt att utföra mitt arbete/uppdrag på kan jag själv välja hur jag ska göra 7. Jag upplever att mitt arbete tillåter en balans mellan arbete och fritid Vda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 22

24 Dialog, delaktighet och samverkan De allra flesta känner sig delaktiga på sin arbetsplats samt upplever att man har tillgång till den information som behövs. Nästan två av tio är missnöjda med hur konflikter hanteras. En lika stor andel är negativa till den interna kommunikationen på intranätet. 13. Jag tar initiativ till diskussioner med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arb.plats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter Medel Vet ej 4,3 1% 4,1 1% 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats ,0 1% 11. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan * ,0 4% 12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt) 3,9 3% 14. Jag är nöjd med hur vi hanterar konflikter på min arbetsplats ,6 7% 10. Den interna kommunikationen på intranätet bidrar till delaktighet och effektivitet i mitt arbete % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) ,5 6% * Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5675 personer) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 23

25 Dialog, delaktighet och samverkan Jämförelse mot 2012 För flertalet frågor är resultatnivån densamma som Något svagare betyg dock för frågorna som rör huruvida man har möjlighet till påverkan på arbetsplatsträffarna samt i vilken mån man tar initiativ till diskussioner när man anser att något behöver förändras Jag tar initiativ till diskussioner med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arb.plats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 11. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan * 12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt) 14. Jag är nöjd med hur vi hanterar konflikter på min arbetsplats 10. Den interna kommunikationen på intranätet bidrar till delaktighet och effektivitet i mitt arbete 3,5 3,6 4,3 4,1 4,0 4,0 3, * Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5675 personer) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 24

26 Dialog, delaktighet och samverkan Åtgärdsmatris Frågor Påverkan Presta ation 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 10. Den interna kommunikationen på intranätet bidrar till delaktighet och effektivitet i mitt arbete 11. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan 12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt) 13. Jag tar initiativ till diskussioner med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arb.plats 14. Jag är nöjd med hur vi hanterar konflikter på min arbetsplats Vda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 25

27 Medarbetarskap Samtliga frågor inom området Medarbetarskap f höga betyg. Nästan alla känner till sitt ansvarsområde och anser att de har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt arbete. Även engagemanget för det egna uppdraget är mycket högt. Medel Vet ej 16. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är ,6 1% 19. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter ,5 1% 22. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats ,5 2% 15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag ,5 1% 21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater ,3 2% 18. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater ,1 2% 20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete ,1 1% 17. Jag f återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) 4,0 2% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 26

28 Medarbetarskap Jämförelse mot 2012 Frågorna inom området Medarbetarskap ligger på ungefär samma resultatnivåer som vid fjolets undersökning Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 19. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 22. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 4,6 4,5 4,5 4,5 4,3 18. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 17. Jag f återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 4,0 4,1 4, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 27

29 Medarbetarskap Åtta av tio medarbetare anser att de under det senaste et har tagit initiativ till att öka sin kompetens, samt att även dela med sig av kunskaper till andra. 23. Jag har under det senaste et tagit initiativ till att Medel Vet ej a)...öka min egen kompetens ,2 3% b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 37 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) ,1 3% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 28

30 Medarbetarskap Jämförelse mot 2012 Frågorna ligger på samma resultatnivå som vid 2012 s undersökning. 23. Jag har under det senaste et tagit initiativ till att a)...öka min egen kompetens b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 4,2 4, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 29

31 Medarbetarskap Medarbetarsamtal Tolv procent uppger att de ej har haft ett medarbetarsamtal. Nästan sju av tio respondenter anser att man har tagit fram individuella mål under medarbetarsamtalet. 25. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål för mig 24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling % 20% 40% 60% 80% 100% Medel Vet ej 3,8 4% 3,5 4% Bas: 5115 personer Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 30

32 Medarbetarskap Medarbetarsamtal - Jämförelse mot 2012 En något högre andel anser i att man har tagit fram individuella mål under samtalet Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål för mig 24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 3,5 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 31

33 Medarbetarskap Lönesamtal Sex procent uppger att de ej har haft ett lönesamtal. Drygt hälften uppger att de känner till vilka kriterier som styr lönesättningen. En något lägre andel anser att de kan påverka sin lön genom sina prestationer. 26. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 26 Medel Vet ej 3,6 4% 27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer ,2 6% 32 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 5437 personer Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 32

34 Medarbetarskap Lönesamtal - Jämförelse mot 2012 Andelen medarbetare som uppger att de vet vilka kriterier som styr lönesättningen har minskat jämfört med Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 3,6 27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 33

35 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Frågor 15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag a. 23b Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 17. Jag f återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 18. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 19. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Prestation 20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 22. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 23a)...öka min egen kompetens b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens Vda Påverkan Förbättra Övervaka 24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 25. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål för mig 26. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 34

36 Ledarskap Min närmaste chef Medel Vet ej uppmuntrar till nytänkande ,1 5% delegerar ansvar ,1 7% bidrar till utveckling ,0 6% har förslag på förändringar och utvecklingar ,0 5% ger mig det stöd jag behöver ,0 5% involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen ,0 6% ger klara direktiv om ansvar och befogenheter ,9 4% är bra på att ta beslut och genomdriva dem ,9 7% ger tydliga uppdrag ,9 4% anger klara och tydliga mål ,9 4% coachar och ger feedback ,8 6% följer upp vad vi gör och hur vi gör det ,8 6% hanterar konflikter konstruktivt ,7 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 35

37 Ledarskap Ledarskapet inom Helsingborgs stad f ett bra betyg. För samtliga frågor är en majoritet av respondenterna positiva. Framför allt är man nöjd med hur den närmaste chefen uppmuntrar till nytänkande samt delegerar ansvar. Konflikthanteringsfrågan f ett något svagare resultat. Notera dock en relativt hög andel vet ej -svar. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 36

38 Ledarskap Jämförelse mot 2012 De ledarskapsfrågor som ställdes även 2012 har ungefär samma resultatnivå nu som då. Min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen är bra på att ta beslut och genomdriva dem 4,0 4,0 3, Övriga frågor inom detta område är nya för i Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 37

39 Ledarskap Förtroendet för den närmaste chefen ligger på en hög nivå (medelvärde 4,1), medan förtroendet för förvaltningsledningen ligger på en något lägre nivå (medelvärde 3,4). Det är ett väldigt vanligt mönster i denna typen av undersökningar att förtroendet för den närmaste chefen är högre än förtroendet för högre ledning. Det är inte helt lätt att generalisera kring avståndet mellan dessa båda resultatnivåer, men allmänt sett ligger Helsingborgs resultat angående förtroendet för den närmaste chefen på en relativt hög nivå, medan förtroendet för förvaltningsledningen ligger på en mera normal nivå. Medel Vet ej 41. Jag har förtroende för min närmaste chef ,1 4% 42. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) ,4 14% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 38

40 Ledarskap Jämförelse mot 2012 Förtroendet för närmaste chef samt förvaltningsledning ligger på samma nivå som vid fjolets undersökning Jag har förtroende för min närmaste chef 4,1 42. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 3, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 39

41 Ledarskap Åtgärdsmatris Frågor Min närmaste chef anger klara och tydliga mål ger klara direktiv om ansvar och befogenheter ger tydliga uppdrag har förslag på förändringar och utvecklingar uppmuntrar till nytänkande Pre estation är bra på att ta beslut och genomdriva dem följer upp vad vi gör och hur vi gör det ger mig det stöd jag behöver delegerar ansvar involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen hanterar konflikter konstruktivt Påverkan bidrar till utveckling coachar och ger feedback Vda Förbättra Övervaka 41. Jag har förtroende för min närmaste chef 42. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 40

42 Ledarskap Frågor till chefer Överlag anser cheferna inom Helsingborgs stad att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. 48. Som helhet har jag bra förutsättningar för att utföra mitt arbete som chef Medel Vet ej ,2 2% 43. Mitt chefsuppdrag är tydligt ,3 2% 46. Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag (mallar, styrdokument, anvisningar etc.) 44. Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt arbete som chef 47. Jag har tillräckligt med stöd för att utföra mitt chefsuppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.) 45. Ledningsgruppen/teamet som jag ing i fungerar bra (här avses den grupp som leds av din närmaste chef) % 20% 40% 60% 80% 100% 4,2 3% 4,2 7% 4,1 3% 4,1 5% Bas: 423 personer Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 41

43 Ledarskap Frågor till chefer - Jämförelse mot 2012 Cheferna är i något mer positiva i frågan om huruvida deras chef följer upp hur man utför sitt arbete Som helhet har jag bra förutsättningar för att utföra mitt arbete som chef 4,2 43. Mitt chefsuppdrag är tydligt 46. Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag (mallar, styrdokument, anvisningar etc.) 44. Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt arbete som chef 47. Jag har tillräckligt med stöd för att utföra mitt chefsuppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.) 45. Ledningsgruppen/teamet som jag ing i fungerar bra (här avses den grupp som leds av din närmaste chef) 4,3 4,2 4,2 4,1 4, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 42

44 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Drygt åtta av tio respondenter anser att alla har lika möjlighet till kompetensutveckling och att alla arbetsinsatser värderas lika. På min arbetsplats * Medel Vet ej 52. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling ,4 8% 51. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika ,3 6% 50. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 53. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter 49. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats * Hela frågelselydelserna: Fråga 50: Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv. som är kopplade till kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Fråga 51: På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Fråga 52: På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) 3 4,2 4% 4,2 4% 3,9 11%

45 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Jämförelse mot 2012 Samtliga frågor inom detta område ligger på liknande eller något högre nivåer jämfört med På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 51. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika 50. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 53. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter 49. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats ,9 4,4 4,3 4,2 4,2 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 44

46 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Åtgärdsmatris Frågor 49. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 50. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv Presta ation 51. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika 52. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 53. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter Påverkan Vda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 45

47 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Mobbning och trakasserier Sex procent av respondenterna uppger att de känt sig utsatta för mobbning under det senaste et (Sex procent även 2012). En procent av respondenterna uppger att känt sig utsatta för sexuella trakasserier under det senaste et. (En procent även 2012). 55. Jag har under det senaste et känt mig utsatt för mobbning på min arbetsplats Antal Ja, från kollegor/arbetskamrater 4% 211 Ja, från chef/chefer 2% 125 Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever 1% 50 Nej 94% % 20% 40% 60% 80% 100% 56. Jag har under det senaste et känt mig utsatt för sexuella trakasserier på min arbetsplats Antal Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever 0,5% 29 Ja, från kollegor/arbetskamrater 0,5% 28 Ja, från chef/chefer 0,1% 4 Nej 99% % 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 46

48 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Knappt en av tio respondenter uppger att de under det senaste et känt sig utanför gemenskapen. (Nio procent även 2012). Tretton procent vet inte vart de ska vända sig om de blir utsatta för mobbning eller sexuella trakasserier. (Femton procent 2012). 54. Jag har under det senaste et känt mig utanför gemenskapen på min arbetsplats Ja 9% Nej 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 57. Jag vet var jag ska vända mig om jag blir utsatt för mobbning eller sexuella trakasserier Ja 87% Nej 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 47

49 Uppdraget Frågor inom området Uppdraget f överlag höga betyg. Kännedom om mål i styrkort och innehåll i Helsingborgs stads Vision 2035 är hög. 61. Jag känner att jag genom mitt arbete bidrar till att uppfylla målen i mitt verksamhetsstyrkort Medel Vet ej 4,2 6% 58. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads Vision ,2 2% 60. Jag känner till målen i mitt verksamhetsstyrkort (avd/enhet/eller motsv) 4,1 3% 59. Jag känner till målen i stadens övergripande styrkort ,0 3% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 48

50 Uppdraget Åtgärdsmatris Frågor 58. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads Vision Jag känner till målen i stadens övergripande styrkort Presta ation 60. Jag känner till målen i mitt verksamhetsstyrkort (avd/enhet/eller motsv) 61. Jag känner att jag genom mitt arbete bidrar till att uppfylla målen i mitt verksamhetsstyrkort Påverkan Vda Förbättra Övervaka Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 49

51 Föregående medarbetarundersökning Åtta av tio medarbetare uppger att de har tagit del av resultaten från förra ets undersökning. Sex av tio anser att man har jobbat med resultaten och fem av tio tycker att de har kunnat se positiva förändringar utifrån de åtgärder som är genomförda. 68. Jag har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning Medel Vet ej 4,2 8% 69. I min arbetsgrupp/arbetslag har vi arbetat med resultaten ,6 18% 70. Jag har kunnat se positiva förändringar utifrån genomförda åtgärder/aktiviteter % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) ,4 25% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 50

52 Bilagor Bilaga 1: HME Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bilaga 3: Svarsfrekvens Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 51

53 Bilaga 1: HME Motivation 81 Ledarskap 79 HME 80 Styrning 81 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 52

54 Bilaga 1: HME Jämförelse mot HME 80 Motivation Ledarskap Styrning Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 53

55 Bilaga 1: HME Motivation Medel Vet ej 1a. Mitt arbete känns meningsfullt ,4 1% 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,2 1% 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet ,1 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 54

56 Bilaga 1: HME Motivation jämförelse mot a. Mitt arbete känns meningsfullt 4,4 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,2 4, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 55

57 Bilaga 1: HME Ledarskap Medel Vet ej 2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare ,2 3% 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete ,2 3% 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser ,0 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 56

58 Bilaga 1: HME Ledarskap jämförelse mot b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser ,0 4,2 4,2 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 57

59 Bilaga 1: HME Styrning Medel Vet ej 3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete ,4 1% 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål ,4 3% 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt ,0 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 58

60 Bilaga 1: HME Styrning jämförelse mot c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål 4,4 4,4 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 4, Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 59

61 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Helhetsattityd Man Kvinna Mindre än Mer än Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 63. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? 4,0 4,1 4,3 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 64. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 65. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? Kön Anställningstid Anställningstyp Totalt 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,2 3,4 3,7 3,4 3,3 3,4 3,6 3,4 Man Kvinna Mindre än Mer än 5 Tillsvidareanställd Visstidsanställd Tillsvidareanställd Visstidsanställd 66. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad 3,8 3,9 4,2 4,0 3,8 3,9 4,1 3,9 67. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad Kön Anställningstid Anställningstyp Totalt 3,7 3,9 4,3 4,0 3,8 3,9 4,2 3,9 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 60

62 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Helhetsattityd Heltid Deltid Under Chef Övrig medarbetare 62. Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 4,1 3,8 3,8 63. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,5 4,1 4,1 64. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 65. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är? Sysselsättn.- grad Ålder Chef/övrig medarbetare Totalt 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 4,1 3,7 3,8 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,3 3,9 3,3 3,4 Heltid Deltid Under Chef Övrig medarbetare 66. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad 3,9 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 4,4 3,9 3,9 67. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad Sysselsättn.- grad Ålder Chef/övrig medarbetare Totalt 3,9 3,9 4,1 3,9 3,9 3,9 3,7 4,5 3,8 3,9 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 61

63 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssit. Man Kvinna Mindre än Mer än 5 Tillsvidareanställd Visstidsanställd 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 6. Om det finns olika sätt att utföra mitt arbete/uppdrag på kan jag själv välja hur jag ska göra 7. Jag upplever att mitt arbete tillåter en balans mellan arbete och fritid Kön Anställningstid Anställningstyp Totalt 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v fysiska arbetsmiljö 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 3,7 3,6 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 62

64 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssit. Heltid Deltid Under Chef Övrig medarbetare 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4,3 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,3 4,3 6. Om det finns olika sätt att utföra mitt arbete/uppdrag på kan jag själv välja hur jag ska göra 7. Jag upplever att mitt arbete tillåter en balans mellan arbete och fritid Sysselsättn.- grad Ålder Chef/övrig medarbetare Totalt 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,4 4,1 4,1 3,7 3,8 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 4,3 3,7 3,7 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v fysiska arbetsmiljö 3,7 3,6 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,3 3,6 3,7 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 4,1 3,6 3,6 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra v psykosociala arbetsmiljö 3,6 3,6 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 4,1 3,5 3,6 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 63

65 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Dialog, delaktighet och samverkan 13. Jag tar initiativ till diskussioner med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arb.plats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter Kön Anställningstid Anställningstyp Man Kvinna Mindre än Mer än 5 Tillsvidareanställd Visstidsanställd Totalt 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,0 4,1 3,9 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 11. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan 12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt) 14. Jag är nöjd med hur vi hanterar konflikter på min arbetsplats 10. Den interna kommunikationen på intranätet bidrar till delaktighet och effektivitet i mitt arbete 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,6 3,6 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,2 3,6 3,5 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 64

66 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Dialog, delaktighet och samverkan 13. Jag tar initiativ till diskussioner med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arb.plats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter Sysselsättn.- grad Heltid Deltid Under Ålder Chef/övrig medarbetare Chef Övrig medarbetare Totalt 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 4,6 4,2 4,3 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,4 4,1 4,1 8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 11. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan 12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt) 14. Jag är nöjd med hur vi hanterar konflikter på min arbetsplats 10. Den interna kommunikationen på intranätet bidrar till delaktighet och effektivitet i mitt arbete 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 4,5 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 4,4 3,8 3,9 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 4,1 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 65

67 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Medarbetarskap Man Kvinna Mindre än Mer än Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 4,4 4,6 4,4 4,5 4,6 4,6 4,4 4,6 19. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 22. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,5 4,3 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 4,3 4,5 4,7 4,5 4,4 4,4 4,5 4,5 21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 18. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 17. Jag f återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 66 Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Kön Anställningstid Anställningstyp Totalt 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,0 4,2 4,0 4,0 4,2 4,1 4,0 4,1 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 4,0 Tillsvidareanställd Visstidsanställd Kön Anställningstid Anställningstyp Man Kvinna Mindre Totalt Mer än Tillsvidareanställanställd Visstids Jag har under det senaste et tagit initiativ till att än 1 5 a)...öka min egen kompetens 4,1 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

68 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Medarbetarskap Heltid Deltid Under Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3, Chef/övrig medarbetare Övrig Chef medarbetare 16. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,5 4,6 19. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 22. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 4,5 4,5 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,8 4,4 4,5 21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 18. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 17. Jag f återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 67 Sysselsättn.- grad Ålder Totalt 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,5 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,3 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 Sysselsättn.- Chef/övrig Ålder grad medarbetare Heltid Deltid Under Totalt Övrig Chef 23. Jag har under det senaste et tagit initiativ till att 30 + medarbetare a)...öka min egen kompetens 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 4,5 4,2 4,2 b) dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 4,2 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,0 4,5 4,1 4,1

69 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Medarbetarsamtal, lönesamtal 25. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål för mig 24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling Kön Anställningstid Anställningstyp Man Kvinna Mindre än Mer än 5 Totalt 3,6 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,3 3,6 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 26. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen Kön Anställningstid Anställningstyp Man Kvinna Mindre än Mer än 5 Tillsvidareanställd Visstidsanställd Tillsvidareanställd Visstidsanställd 3,4 3,6 3,3 3,4 3,6 3,6 3,1 3,6 27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 3,1 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 2,9 3,2 Totalt Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 68

70 Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Medarbetarsamtal, lönesamtal 25. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål för mig 24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling Sysselsättn.- grad Heltid Deltid Under Ålder Chef/övrig medarbetare Chef Övrig medarbetare Totalt 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 4,0 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,9 3,5 3,5 26. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen Sysselsättn.- grad Heltid Deltid Under Chef Övrig medarbetare 3,6 3,5 3,3 3,4 3,7 3,6 3,5 4,1 3,5 3,6 27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 4,0 3,1 3,2 Ålder Chef/övrig medarbetare Totalt Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 69

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Vårt arbete utgår från visionen om öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning !

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning ! Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning - 2009!. Bakgrundsfakta Besvarad av: 795 (92%) Ej besvarad av: 7 (8%) Förvaltning Administrationen 29 (4%) 2 Barn- och utbildningsförvaltning 28 (35%)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Mars 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB Sid 1 Disposition Resultat och sammanfattning sid 3 Fakta om undersökningen sid 4 NMI Nöjd Medarbetar Index sid 7 Mål, styrning och resultatinriktning

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer