Medarbetarundersökning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2009"

Transkript

1 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB

2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat NMI-värde Det totala NMI-värdet (Nöjd-Medarbetar-Index) hamnar på 3,76, vilket är en ökning jämfört med 2008 (3,71) och 2007 (3,59). Högst betyg ges åt frågeområdena Människosyn (4,3), Information (4,0) samt Lärande & förbättring (4,0). Svagast är resultaten för frågor som rör fysisk arbetsmiljö (3,4) och helhetsattityd (3,3). För övriga bakgrundsvariabler kan man på samma sätt som vid de tidigare mätningarna 2007 och 2008 se följande: Kvinnor är genomgående något mer nöjda än män. Äldre åldersgrupper mer nöjda än yngre. Central administration mest nöjda Central administration är det organisatoriska område som uppnår högst NMI-värde (3,97). Övriga områden ligger något lägre nivåer, från 3,71 upp till 3,80. De yrkeskategorier som ligger på de högsta NMI-värdena är Utbildning och fritid (4,2) samt Administrativ personal (4,0).

3 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 2 Resultat och sammanfattning Helhetsattityd Andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation har ökat. I årets mätning är andelen 63 procent att jämföras med 61 procent 2008 och 54 procent Förtroendet för sjukhusledningen har också det förbättrats även om det fortfarande ligger på en ganska låg nivå. Läkarna är fortsatt den yrkesgrupp som känner lägst förtroende för sjukhusledningen. Arbetsorganisation & förhållningssätt Nivån av negativ stress i arbetet är oförändrad jämfört med tidigare mätningar. 32 procent av medarbetarna uppger att de ofta är stressade i sin arbetssituation. Nästan en tredjedel tycker inte att de har en lagom arbetsmängd. Det är en fråga som har stor inverkan på helhetsinställningen till arbetssituationen. Arbetsglädje & stolthet En klar majoritet av respondenterna trivs med sina arbetsuppgifter och känner motivation i arbetet. Det är viktiga frågor som har en stor inverkan på helhetsinställningen till sin arbetssituation. Drygt hälften känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Medarbetarskap Tre av fyra medarbetare tycker att de har en bra gemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen. 17 procent anser inte att arbetsplatsträffarna fungerar på ett bra sätt.

4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 3 Resultat och sammanfattning Ledarskap Sju av tio medarbetare är som helhet nöjda med sin närmaste chef. Ledarskapsresultatet är något mer positivt jämfört med tidigare mätningar. 82 procent har haft ett utvecklingssamtal de senaste 12 månaderna. Andelen är i princip oförändrad sedan förra mätningen. Man är dock i högre utsträckning nöjd med sitt utvecklingssamtal, 68 procent är positiva jämfört med 65 procent 2008 och 59 procent Information 87 procent av medarbetarna anser att de själva tar ansvar för att söka den information de behöver. 65 procent uppger att de har lätt att hitta den information de behöver. Dessa siffror är i princip oförändrade jämfört med 2008 års mätning. Lärande & Förbättring Andelen medarbetare som anser att det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för dem inom SU ligger kvar på samma nivå som vid 2008 års mätning (41 procent). 63 procent anser att de kan påverka sin kompetensutveckling. Även här ligger resultatet på ungefär samma nivå som Människosyn Ungefär åtta av tio tycker att alla medarbetare behandlas jämlikt med avseende på kön och ålder. För övriga faktorer är andelen positiva ännu högre. Kränkningar/Trakasserier Elva procent av medarbetarna uppger att de blivit utsatta för någon form av kränkande särbehandling under det senaste året. Motsvarande siffra var förra året tio procent.

5 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 4 Resultat och sammanfattning Hot och våld 13 procent uppger att de utsatts för hot och 7 procent av våld i sitt arbete det senaste året. Fysisk arbetsmiljö Nästan tre av tio tycker inte att de har en bra fysisk arbetsmiljö. En lika stor andel är inte heller nöjda med det arbete som görs för att förbättra den fysiska arbetsmiljön. 62 procent av medarbetarna tycker dock att arbetsmiljön är trygg och säker. Hälsa En klar majoritet av respondenterna (78 procent) anser att de kan prata med sina arbetskamrater om hur de mår. En av fyra håller dock inte med om att arbetsgivaren intresserar sig för medarbetarens hälsa och välbefinnande. Resultatet inom detta område ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare mätningar. Identifiering av riskgrupper en fördjupning Majoriteten (62 procent) av medarbetarna är sällan stressade och kan koppla av från arbetet när de kommer hem. Åtta procent uppger att de ofta är stressade och inte kan koppla av från arbetet när de kommer hem. Läkare och personer inom den centrala administrationen är överrepresenterade inom denna grupp. Sex av tio medarbetare är både nöjda med sin arbetssituation och känner motivation i sitt arbete. 15 procent är varken nöjda eller motiverade.

6 Nöjd Medarbetar Index NMI Resultat 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 5 NMI - Nöjd Medarbetar Index är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av ett antal områden (Delindex) utifrån de frågeområden som finns i enkäten. Arbetsorganisation & förhållningssätt 3,6 Lärande & förbättring 4,0 Arbetsglädje & stolthet 3,9 Människosyn 4,3 Medarbetarskap 3,8 NMI 3,76 Fysisk arbetsmiljö 3,4 Ledarskap 3,7 Hälsa 3,6 Information 4,0 Helhetsattityd 3,3

7 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 6 Nöjd Medarbetar Index NMI Branschjämförelse Vid jämförelse med andra av CMA undersökta verksamheter står sig SU:s NMI-resultat bra. SU:s resultat ligger på en något högre nivå än det genomsnittliga NMI-värdet för offentlig sektor. Genomsnitt privat sektor 2008/2009 Genomsnitt offentlig sektor 2008/2009 Svenska folket ,73 3,94 3,82 SU 3,

8 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 7 Nöjd Medarbetar Index NMI Jämförelse mot tidigare mätningar Det totala NMI-värdet har förbättrats med 5 punkter sedan 2008, från 3,71 till 3,76 och med 17 punkter sedan 2007, då NMI-värdet var 3,59. Störst förändring har skett vad gäller ledarskap och helhetsattityd Nöjd Medarbetar Index 3,76 Människosyn 4,3 Information Lärande & förbättring Arbetsglädje & stolthet Medarbetarskap Ledarskap Hälsa Arbetsorganisation & förhållningssätt Fysisk arbetsmiljö * Helhetsattityd 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,4 3,3 * För detta frågeområde har det i år tillkommit en fråga

9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 8 NMI jämförelse per område Samtliga områden har höga resultat för delindex Arbetsglädje och stolthet, Information, Lärande och förbättring samt Människosyn. Central administration skiljer sig från övriga områden vad gäller den fysiska arbetsmiljön där dessa personer ger betydligt högre betyg. SU totalt ,6 3,9 3,8 3,7 4,0 4,0 4,3 3,4 3,6 3,3 3,76 01 Område ,6 4,0 3,8 3,6 4,0 3,9 4,2 3,5 3,6 3,2 3,74 02 Område ,7 3,9 3,9 3,8 4,0 4,0 4,4 3,5 3,6 3,2 3,78 03 Område ,6 3,9 3,8 3,7 3,9 4,0 4,3 3,3 3,6 3,2 3,73 04 Område ,7 3,9 3,8 3,6 4,0 3,9 4,3 3,6 3,7 3,4 3,80 05 Område ,5 3,9 3,8 3,6 4,0 4,0 4,3 3,3 3,6 3,2 3,71 06 Område ,6 3,9 3,8 3,7 4,0 4,0 4,3 3,3 3,6 3,2 3,74 Central administration Antal svar Arbetsorg. & förhålln.sätt Arb.glädje & stolthet Medarb.- skap Lärande & förbättring 189 3,8 3,9 3,9 3,7 4,0 4,0 4,5 4,2 3,8 3,8 3,97 Index lägre än 3,55 är markerade med rött. Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Ledarskap Information Människosyn Fysisk arb.miljö Hälsa Helhetsattityd NMI

10 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 9 NMI per yrkeskategori Antal svar Arbetsorg. & förhålln.sätt Arb.glädje & stolthet Medarb.- skap Lärande & förbättring Ledarskap Information Människosyn Fysisk arb.miljö Hälsa Helhetsattityd SU totalt ,6 3,9 3,8 3,7 4,0 4,0 4,3 3,4 3,6 3,3 3,76 Sjuksköterskor m fl ,5 3,9 3,8 3,6 4,0 4,0 4,3 3,3 3,6 3,1 3,7 Undersköterskor m fl ,5 3,8 3,8 3,7 4,0 3,9 4,2 3,2 3,7 3,2 3,7 Paramedicin 871 3,8 4,0 3,9 3,8 4,1 4,1 4,4 3,8 3,7 3,4 3,9 Läkare 991 3,5 3,9 3,8 3,6 3,9 4,1 4,3 3,4 3,3 3,2 3,7 Administrativ personal 554 3,8 4,0 3,9 3,8 4,1 4,0 4,6 4,1 3,7 3,8 4,0 NMI Läkarsekreterare, kanslist, assistent 879 3,7 3,8 3,7 3,6 4,0 3,8 4,3 3,8 3,7 3,3 3,8 Teknik m fl 246 3,8 3,8 3,8 3,6 3,9 3,9 4,4 3,7 3,7 3,4 3,8 Utbildning o fritid 13 4,2 4,1 4,0 3,9 4,4 4,0 4,6 4,6 4,1 3,8 4,2 Omsorg/social verksamhet 26 3,9 4,1 3,7 3,8 4,1 4,1 4,2 3,5 3,8 3,6 3,9 Kök, städ, transport 35 4,0 4,0 3,9 3,9 4,2 4,1 4,3 3,6 3,6 3,7 3,9 Annan kategori 293 3,9 4,1 4,0 3,9 4,2 4,1 4,5 3,9 3,7 3,8 4,0 Index lägre än 3,55 är markerade med rött. Index högre än 3,85 är markerade med grönt.

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga. IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga

Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga. IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga I. Kompetens i dagens försvarsmakt inledning Innehåll I. Kompetens i dagens försvarsmakt

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer