Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014"

Transkript

1 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens index Metod och avgränsningar Partiellt bortfall och Kan ej/vill ej svara Att tolka resultaten Svarsfrekvens Resultat Attraktiv arbetsgivare Förtroende Mål och kommunikation Kompetensutveckling Bemötande och öppet klimat Utveckling och arbetsmetoder Hälsa och prestation Utsatthet Sammanfattning Bilagor Bilaga A - Frågebatteri Bilaga B - Spridning

3 1. Sammanfattning Arbetsförmedlingens medarbetarundersökning genomfördes under 2014 i oktober månad och alla medarbetare med ett aktivt mailkonto, d.v.s. de som inte är tjänstlediga, sjukskrivna eller föräldralediga, bjöds in att delta. Totalt tillfrågades medarbetare att delta och valde att svara, vilket ger en svarsfrekvens på 92 %. Den höga svarsfrekvensen gör att resultatet kan sägas vara representativt för arbetsförmedlingens medarbetare. Medarbetarna inom Arbetsförmedlingen har generellt ett högt förtroende både för sin närmaste chef och för varandra på arbetsplatsen men även för högsta ledningen som tar ett stort steg framåt i årets mätning. Ett högt förtroende inom hela organisationen skapar förutsättningar för bra dialog och ger möjlighet till förändring, något som kommer att vara nödvändigt för myndigheten de kommande åren. Årets mätning visar även att Arbetsförmedlingen har en hög andel ambassadörer bland sina chefer (andel som svarat högt på samtliga tre frågor som behandlar attraktiv arbetsgivare). Då chefer är en av nycklarna i förändringsarbete är det positivt att de är ambassadörer för arbetsgivaren. Detta tillsammans med att medarbetarna har ett stort förtroende för sin närmaste chef skapar en bra grund att bygga vidare på. En annan fråga som går starkt framåt i årets mätning är det öppna klimatet (upp 10 punkter på myndighetsnivå jämfört med 2012). Dock ser vi att ökningen kommer från väldigt låga nivåer och det finns fortfarande gott om utvecklingspotential. En fråga som vi ser skapar möjligheter till förändring och möjliggörare för öppet klimat är om man på arbetsplatsen har en kultur som präglas av återkommande/kontinuerlig feedback. Det finns en stark korrelation mellan feedbackkultur och öppet klimat. En av de utmaningar som Arbetsförmedlingen står inför i sitt arbetsmiljöarbete är frågan om stress. Många medarbetare upplever fortfarande väldigt högra stressnivåer och det är något som går ut över såväl arbetsglädje som motivation. Delar av stressen kan ligga i arbetsmetoder som medarbetarna upplever inte fungerar men även i brister i de IT-system som används i det dagliga arbetet. 3

4 2. Inledning 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen Syftet med att genomföra en medarbetarenkät är att Arbetsförmedlingen ska få en uppfattning/nuläge av strategiskt viktiga frågor som rör medarbetares och chefers upplevelse av ledning, styrning, medarbetarprocesser, hälsa och i allmänhet den psykosociala arbetsmiljön. Målet är att identifiera utvecklings- och förbättringsområden ned på sektionsnivå. Detta som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Arbetsförmedlingen vill även veta i vilken utsträckning genomförda eller pågående insatser/arbeten med den psykosociala arbetsmiljön givit resultat Arbetsförmedlingens index I årets mätning är att frågorna har valts ut utifrån åtta olika temaområden som anses extra viktiga för Arbetsförmedlingen. Detta har skett i samverkan mellan IC Quality, Arbetsförmedlingen, fackliga parter och skyddsombud. De olika temaområdena som frågorna omfattar är: attraktiv arbetsgivare, förtroende, mål & kommunikation, kompetensutveckling, bemötande & öppet klimat, utveckling & arbetsmetoder, hälsa & prestation samt utsatthet. Med hjälp av valda frågeområden möjliggörs relevant analys och mer strukturerat förbättringsarbete, både centralt och lokalt på kontor Metod och avgränsningar Data som ligger till grund för analysen är resultaten från medarbetarundersökningen 2014 som genomfördes i oktober månad. Totalt hade medarbetare inom Arbetsförmedlingen möjlighet att svara på enkäten. För att studera mönster och identifiera utvecklingsområden har datamaterialet stratifierats och brutits ner på ålder, kön, chefsspann, kärnverksamhet/stödverksamhet, arbetsplats och geografiskt område. Materialet har till största del analyserats med hjälp av korrelations- och regressionsanalyser för att hitta samband och förklaringsgrader mellan de olika variablerna, men även andra statistiska tester som spridningsmått och bortfallsanalyser har använts. Viktigt att beakta med korrelationsanalyser är att de inte säger något om kausalitet mellan variablerna som mäts utan endast huruvida samband finns, det vill säga man vet inte vilken av faktorerna som orsakar den andra. Är det t.ex. en hög stressnivå som påverkar sjukfrånvaron eller är det en ökande sjukfrånvaro som gör att stressen stiger? Vid analys av datamaterialet på arbetsplatsnivå har små arbetsplatser (färre än fem medarbetare) exkluderats då de ofta skapar så kallade outliers, d.v.s. de kan avvika kraftigt från det övriga materialet och på så sätt ge en felaktig bild av det statistiska underlaget. 4

5 2.4. Partiellt bortfall och Kan ej/vill ej svara Det partiella bortfallet (den andel av de svarande som valt att hoppa över en fråga) är relativt lågt totalt sett och ligger mellan 0-1 % på samtliga frågor i undersökningen, däremot är andelen som valt att utnyttja alternativet Kan ej/vill ej svara generellt sett något högre (se bilaga B). Högst är det på frågorna Min närmaste chef är bra på att hantera konflikter och Jag har förtroende för Arbetsförmedlingens GD, där 21 % respektive 13 % av de svarande valt alternativet Kan ej/vill ej svara. En förklaring till det relativt höga bortfallet på frågan om chefen är bra på att hantera konflikter kan vara att medarbetarna upplever att de aldrig haft någon situation där chefen har behövt hantera en konflikt. Det finns inga större skillnader i bortfallet uppdelat på olika strata förutom att kvinnor i något större utsträckning (1-2 procentenheter) har valt alternativet Kan ej/vill ej svara (se bilaga B) Att tolka resultaten Samtliga frågor i medarbetarundersökningen är ställda som positiva påståenden och besvaras på en 8-gradig svarsskala, 1-8, där värde 1 svarar mot Instämmer inte alls och värde 8 är en positiv skattning där respondenter svarar Instämmer helt. Den 8-gradiga skalan gör att respondenterna aktivt måste ta en positiv eller negativ ställning till respektive fråga. Dessutom ger användande av en 8-gradig skala möjlighet att uttrycka mer nyanser i respondenternas åsikter jämfört med en 6-gradig skala. I sammanställningen av resultaten är den 8-gradiga skalan omräknad till ett medelvärdesindex från 0 till 100 där värde 100 innebär att samtliga respondenter svarat alternativ 8 på frågan. Resultaten redovisas därmed alltid som medelvärden så länge annat inte tydligt redogörs. Huruvida ett resultat är bra eller inte måste analyseras mot bakgrund av händelser, förutsättningar, situationer, arbetssätt och andra undersökningar och styrdokument inom verksamheten. På ett väldigt generellt plan kan dock sägas att värden över 70 är styrkor, värden mellan 50 och 70 utvecklingsområden och värden under 50 är kritiska. Viktigt är att alltid se till just de förutsättningarna och utmaningarna som respektive arbetsplats och verksamhet har. Viktigt att understryka är också att de resultat vi ser är en samling upplevelser hos respondenterna. En och samma situation kan upplevas på många olika sätt hos människor, vilket gör att resultaten på respektive arbetsplats måste analyseras genom diskussion eller genom fördjupat arbete där diskussion inte är tillräckligt Svarsfrekvens Arbetsförmedlingen har under flera år haft väldigt högt deltagande på sina medarbetarenkäter. Den höga svarsfrekvensen är en styrka och en förutsättning för att medarbetarundersökningen ska fungera som ett representativt och tillförlitligt underlag för fortsatt utvecklingsarbete på Arbetsförmedlingen. Den totala svarsfrekvensen för medarbetarundersökningen 2014 nådde 92 %, vilket är en uppgång på en procentenhet jämfört med undersökningen När svarsfrekvensen delas upp på MO-/avdelningsnivå identifieras inte något specifikt bortfall. Generellt är svarsfrekvensen hög inom samtliga avdelningar, alla avdelningar når upp till 88 % eller högre, likaså vad gäller svarsfrekvens uppdelad på kön samt åldersgrupper. De enda grupperna som inte når över 90 % är MO 3 (88 %) och MO 1 (89 %) samt IT Avdelningen (89 %). Den 5

6 höga svarsfrekvensen genom alla delar av verksamheten gör att vi kan känna oss trygga i att resultaten speglar det Arbetsförmedlingens medarbetare tycker och inte blir snedvridet. MO/AVDELNING/STAB Antal resondenter Antal svar Svarsfrekvens UPPHANDLINGSAVDELNINGEN % INTERNREVISION % PRODUKTIONSAVDELNINGEN % MYNDIGHETEN % ANALYSAVDELNINGEN % PERSONALAVDELNINGEN % JURIDISKA AVDELNINGEN % AVDELNINGEN REHABILITERING TILL ARBETE % AVDELNINGEN FÖRMEDLINGSTJÄNSTER % INTERNATIONELLA STAB % INTEGRATION OCH ETABLERINGSAVDELNINGEN % LEDNINGSSTABEN % INFRASTRUKTURAVDELNINGEN % AVD NATIONELLA KUNDER % EKONOMIAVDELNINGEN % KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN % FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN % IT AVDELNINGEN % MO % MO % MO % MO % MO % MO % MO % MO % MO % MO % MO % Arbetsförmedlingen totalt % Tabell 1: Svarsfrekvens uppdelat per MO/avdelning/stab 6

7 Antal respondenter Antal svar Svarsfrekvens Män % Kvinnor % Antal respondenter Antal svar Svarsfrekvens Små kontor % Stora kontor % Antal respondenter Antal svar Svarsfrekvens LEDNING % KÄRN % STÖD % Antal respondenter Antal svar Svarsfrekvens Chef % Medarbetare % Antal respondenter Antal svar Svarsfrekvens -29 år % år % år % år % 60- år % Tabell 2 Svarsfrekvens: per bakgrundsvariabel 7

8 3. Resultat Diagram 1: Resultatöversikt per index Övergripande resultat per index och totalstapel där ett sammanvägt medelvärde för samtliga frågor i enkäten. På ett övergripande plan kan man se att temaområden som ligger på goda nivåer är förtroende (74), kompetensutveckling (76) och bemötande och öppet klimat (72). De som ligger lite lägre är attraktiv arbetsgivare (64), mål och kommunikation (68), utveckling och arbetsmetoder (62) samt hälsa och prestation (66). I den här skriftliga sammanställningen av resultaten kommer vi att gå igenom temaområde för temaområde för att försöka utröna vad som ligger bakom de olika resultaten Attraktiv arbetsgivare Samtliga Män Kvinnor Attraktiv arbetsgivare Stolt att arbeta på Arbetsförmedlingen Rekommenderar Arbetsförmedlingen Tabell 3: Resultat frågor som ingår i index Attraktiv arbetsgivare Övergripande ligger frågorna kring attraktiv arbetsgivare något lågt om än inte på någon alarmerande nivå. Män svarar något lägre än kvinnor men skillnaden är så pass liten att den kan ses som ovidkommande. Det har inte skett någon förändring sedan mätningen 2012 utan frågan Attraktiv arbetsgivare ligger kvar på samma nivå. Stolt att arbeta på Arbetsförmedlingen har backat en punkt, vilket i och för sig inte är någon stor förändring, men sedan mätningen 2010 har frågan backat 10 punkter. Den största minskningen kom mellan , men det är nu viktigt att vända den negativa trenden. 8

9 Alla tre frågorna kring attraktiv arbetsgivare har starka korrelationer med mer myndighetsövergripande frågor som förtroende för Arbetsförmedlingens GD och inom Arbetsförmedlingen har vi ett öppet klimat, men även frågor som är mer relaterade till arbetsplatsen som väl fungerande arbetsmetoder och till den egna arbetssituationen som känner arbetsglädje, motiverad, tillräckligt handlingsutrymme och inga besvär av stress. Det finns relativt stora skillnader på indexet attraktiv arbetsgivare mellan olika avdelningar där de som svarar högst är Personalavdelningen och Analysavdelningen. De som ligger lägst är Avd Nationella kunder, Juridiska avdelningen och Internrevision. Det är däremot en mindre spridning mellan de olika marknadsområdena och endast ett marknadsområde ligger under 60 på alla tre frågorna. Det finns inget marknadsområde som ligger över 70 på frågan Attraktiv arbetsgivare men två marknadsområden ligger över 70 på frågorna kring stolthet och rekommendationsbenägenhet. Det finns ingen större skillnad mellan medarbetare på små eller stora kontor men det finns en liten skillnad i att medarbetare inom stödverksamhet upplever Arbetsförmedlingen som en något mer attraktiv arbetsgivare än medarbetare inom kärnverksamhet. Uppdelat på åldersgrupper är det medarbetare upp till 29 år som är de mest positiva medan medarbetare mellan år de mest negativa. Det är framförallt yngre män som finner Arbetsförmedlingen mest attraktiv som arbetsgivare och åldersgruppen upp till 29 år särskiljer sig på den punkten att de är den enda gruppen där män är mer positivt inställda än kvinnor. Attraktiv arbetsgivare Stolt att arbeta på Arbetsförmedlingen Rekommenderar Arbetsförmedlingen -29 år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor Tabell 4: Resultat frågor som ingår i index Attraktiv arbetsgivare uppdelat på Kön och ålder 9

10 Ambassadörer Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare behöver drivas såväl internt som externt. Medarbetarundersökningen ger det interna perspektivet, det vill säga hur medarbetarna upplever Arbetsförmedlingen som arbetsgivare idag. För att få en samlad bild över medarbetarnas upplevelse av arbetsgivaren i sin helhet, det vill säga attraktionskraft, stolthet och rekommendationsbenägenhet, undersöker IC Quality andelen ambassadörer inom en organisation. Ambassadörsandelen är ett annat sätt att mäta attraktivitet, vilket IC Quality gör inom samtliga myndigheter, landsting, kommuner och företag som bolaget samarbetar med. Ambassadörsmåttet är viktigt för att kunna identifiera förespråkare för arbetsgivaren inom organisationen. En hög andel ambassadörer stärker Arbetsförmedlingen i arbetet att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare, både för befintliga såväl som potentiella medarbetare. Ambassadörerna är de medarbetare som svarat 7 eller 8 på samtliga tre frågor: Arbetsförmedlingen är en attraktiv arbetsgivare Jag är stolt över att arbeta på Arbetsförmedlingen Jag kan rekommendera andra att arbeta på Arbetsförmedlingen Även kritiker skiljs ut genom att identifiera de som svarat 1 eller 2 på samma frågor. De medarbetare som inte svarat inom ovan nämnda intervaller kategoriseras som neutrala. 10

11 Diagram 2: Ambassadörer på Arbetsförmedlingen uppdelat på chefer och medarbetare Övergripande ligger andelen ambassadörer bland Arbetsförmedlingens anställda på 19 %, vilket är något lägre än snittet för jämförbara organisationer i IC Qualitys databas. Andelen ambassadörer bland chefer ligger däremot på en god nivå (44 %). Att ha en stor andel ambassadörer bland chefer är en god förutsättning för att öka andelen även bland alla anställda. Det finns i tydlig koppling i data att det på arbetsplatser där chefen är ambassadör för arbetsgivaren även återfinns en högre andel ambassadörer bland medarbetarna. Detta givet att medarbetarna har förtroende för sin närmaste chef, vilket är fallet i Arbetsförmedlingens undersökning. Vi ser därför goda förutsättningar för Arbetsförmedlingen att öka andelen ambassadörer även bland medarbetarna. 11

12 Det finns inga större skillnader i andelen ambassadörer eller kritiker mellan Arbetsförmedlingens medarbetare uppdelat på kvinnor och män. Diagram 3: Ambassadörer uppdelat på kön 3.2. Förtroende Samtliga Män Kvinnor Förtroende för Arbetsförmedlingens GD Förtroende för närmaste chef Förtroende för mig som medarbetare Arbetsgrupp förtroende för varandra Tabell 5: Resultat frågor som ingår i index Förtroende Förtroendet inom Arbetsförmedlingen ligger generellt sett på en bra nivåer. Både vad gäller förtroendet för högsta ledning och förtroendet mellan chef och medarbetare Förtroende för Arbetsförmedlingens GD ligger på en bra nivå jämfört med förtroendet för högsta ledning i andra organisationer där IC Quality genomför medarbetarundersökningar. Precis som hos flertalet andra organisationer ser vi att frågan om förtroende för högsta ledning har starka korrelationer med hur man svarat på frågorna inom indexet attraktiv arbetsgivare. Det finns inga större skillnader i förtroendet uppdelat på olika bakgrundsvariabler förutom att medarbetare under 29 år är något mer försiktiga i sitt omdöme, de är även en grupp som har något större bortfall på just den här frågan. Det finns en stark koppling mellan medarbetarnas förtroende för närmaste chef och hur jag upplever att chefen har förtroende för mig som medarbetare. Detta kan konstateras inte bara i hur de två frågorna korrelerar mot varandra utan även i hur de korrelerar med andra frågor. Det kan även vara intressant att ställa dem mot varandra på det sätt att medarbetare upplever att chefen har högre förtroende för mig än jag har för chefen. Det är dock inte ovanligt att frågor som rör mig och min person får högre värden i enkäter då vi vanligtvis skattar oss själva lite högre än vi skattar andra. 12

13 Båda de här frågorna har starka korrelationer med samtliga frågorna inom mål och kommunikation, speciellt om chefen tar sig tid och är bra på att prioritera. Det finns även starka kopplingar med hur jag upplever att närmaste chef tar tillvara min kompetens och om närmaste chef arbetar för öppet klimat Sist men inte minst har de här två frågorna om förtroende kopplingar till upplevd arbetsglädje. Frågan om arbetsgruppen har förtroende för varandra ligger på mycket bra nivåer kring 80 inom samtliga bakgrundvariabler. Om arbetsgruppen har förtroende för varandra hänger ihop med det öppna klimatet på arbetsplatsen samt hur vi bemöter och behandlar varandra med respekt för allas lika värde. Uppdelat på chefsspann (antal medarbetare en chef har) visar undersökningen att medarbetargrupper om 9 eller färre medarbetare svarar något högre på förtroende mellan chef och medarbetare. Det finns inga stora skillnader vid 10 medarbetar eller fler och chefsspannet påverkar inte alls förtroendet inom gruppen. Förtroende för Arbetsförmedlingens GD Förtroende för närmaste chef Förtroende för mig som medarbetare Arbetsgrupp förtroende för varandra -29 år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor Tabell 6: Resultat frågor som ingår i index Förtroende uppdelat på kön och ålder 13

14 3.3. Mål och kommunikation Samtliga Män Kvinnor Min chef bra på att prioritera Feedback-kultur Vårt mål bidrar till uppdrag Chef tar sig tid Tillräcklig information för att prioritera Tabell 7: Resultat frågor som ingår i index Mål och kommunikation Mål och kommunikationsindex hamnar på 68 på en övergripande nivå, men det finns stora skillnader både bland de olika marknadsområdena och bland avdelningarna, mellan högst och lägst skiljer det hela 27 punkter. Det finns ingen tydlig struktur i hur olika delgrupper svarar på indexet som helhet utan det skiljer ifrån fråga till fråga. Den fråga som ligger lägst inom indexet är på min arbetsplats har vi en kultur som präglas av återkommande/kontinuerlig feedback. Det är även en fråga som uppvisar stora skillnader mellan olika avdelningar och MO, där de högsta ligger runt 70 (oftast små avdelningar) men även MO 11 ligger bland de högsta. Lägst ligger MO 1 och Nationella kunder. Starka kopplingar till förtroende för närmaste chef och om närmaste chef har förtroende för mig. Men även om vi har ett öppet klimat på arbetsplatsen och chefen arbetar för öppet klimat samt om vi har väl fungerande arbetsmetoder. Alla frågor inom mål och kommunikation har starka korrelationer med varandra och det kan därför finnas goda synergieffekter i att jobba med någon av frågorna inom index för att på så sätt även lyfta de andra. Förslagsvis området feedback som vi ovan ser har goda kopplingar till flera andra viktiga frågor som öppet klimat och fungerande arbetsmetoder. Vårt mål bidrar till uppdrag är en av de frågor som ligger högst inom mål och kommunikation. Endast åtta avdelningar/marknadsområden ligger under 70 på frågan och nedbruten på olika bakgrundsvariabler så ligger samtliga över 70. Det är således en fråga med relativt liten spridning. Frågan har även starka kopplingar till väl fungerande arbetsmetoder och bra på att hantera förändring. Vilket är två viktiga frågor för Arbetsförmedlingen den kommande tiden. Avslutningsvis har vi frågan jag får den information jag behöver för att kunna prioritera bland mina arbetsuppgifter som är väldigt viktig för att medarbetaren skall känna autonomi, handlingsutrymme och arbetsglädje. Det hjälper även medarbetare att få bättre kontroll över sin arbetssituation och motverka stress. Vi kan i våra bakgrundvariabler se att yngre kvinnliga medarbetare i lägre utsträckning upplever att de får den information som de behöver, det är också samma grupp som upplever sig mest stressade i sin arbetssituation. 14

15 3.4. Kompetensutveckling Samtliga Män Kvinnor Jag har rätt kompetens för uppdrag Jag lär nya saker Jag får kompetensutveckling Min chef tar tillvara kompetens Tabell 8: Resultat frågor som ingår i index Kompetensutveckling Kompetensutveckling är ett av de index med högst medelvärde. Detta till stor del p.g.a. de första två frågorna jag har rätt komptens för uppdrag och jag lär nya saker som båda ligger på höga nivåer över 80. De här två frågorna är bland dem som har lägst spridning i hela enkäten och oavsett på vilken bakgrundsvariabel som man tittar på så ligger indexvärdet över 80. Det är också svårt att tolka de här två frågorna i förhållande till övriga frågor i enkäten då de tack vare sin låga spridning inte direkt hänger ihop med svaren på någon annan fråga. Medarbetare anser sig i väldigt stor utsträckning har rätt kompetens för uppdraget oavsett hur stressad man är, hur väl chefen tar tillvara ens kompetens, hur stort förtroende chefen har för mig som medarbetare, osv. Kvinnor upplever i större utsträckning att de lär sig nya saker på arbetet, i övrigt små skillnader mellan könen. En intressant diskrepans är dock skillnaden mellan frågorna jag lär nya saker och jag får kompetensutveckling som ligger på hela 15 punkter. Vad lägger man i begreppen lär nya saker och kompetensutveckling och varför skiljer de sig så markant? Båda delarna handlar ju om att utvecklas i sitt arbete. Frågan om jag får kompetensutveckling skiljer sig inte på övergripande nivå mellan könen eller om man jobbar på ett stort eller litet kontor. Där emot finns det vissa skillnader i olika åldergrupper där åringar svarar 7 punkter lägre än medarbetare över 60 år och där män i åldern år svarar 10 punkter lägre än kvinnor över 60 år. Frågan har starka kopplingar med i vilken utsträckning jag känner arbetsglädje, är motiverad och har tillräckligt med handlingsutrymme, men även med frågorna kring attraktiv arbetsgivare. Liknande mönster som frågan om kompetensutveckling uppvisar frågan om min chef tar tillvara kompetens, det är dock inte lika stor spridning mellan olika grupper uppdelat på bakgrundvariabler. Frågan har även en tydligare koppling till förtroendet för närmaste chef och om närmaste chef har förtroende för mig som medarbetare, men även samtliga frågor kring mål och kommunikation och om jag känner mig efterfrågad i mitt arbete. 15

16 3.5. Bemötande och öppet klimat Samtliga Män Kvinnor Närmaste chef arbetar för öppet klimat Chef bra på hantera konflikter Inom AF har vi öppet klimat På min arbetsplats har vi öppet klimat Arbetsplats respekt allas lika värde Jag bidrar till öppet klimat Arbetsgrupp respekt allas lika värde Tabell 9: Resultat frågor som ingår i index Bemötande och öppet klimat På övergripande nivå ligger det öppna klimatet på Arbetsförmedlingen relativt lågt, det har dock ökat med 10 punkter sedan senaste mätningen(2012: 47, 2014:57). Det fanns en negativ trend mellan åren , då det öppnat klimatet på tre år rasade med 16 punkter, vilket det var viktigt att bryta. Medarbetares syn på huruvida det finns ett öppet klimat inom Arbetsförmedlingen hänger nämligen starkt samman med bilden av Arbetsförmedlingen som attraktiv arbetsgivare och om medarbetaren är villig att rekommendera Arbetsförmedlingen till familj och vänner. Det finns inga större skillnader mellan synen på det öppna klimatet inom Arbetsförmedlingen uppdelat på någon bakgrundsvariabel så som ålder eller kön, inte heller huruvida man arbetar på ett litet eller stort kontor verkar spela någon större roll. I vilken utsträckning som vi har ett öppet klimat på arbetsplatsen ligger något bättre än det öppna klimatet inom Arbetsförmedlingen och huruvida min närmaste chef arbetar för att skapa ett öppet klimat på arbetsplatsen ligger ännu något bättre. Vi kan även på de här frågorna se något mer av ett mönster i att medarbetare på mindre kontor väljer att svara något högre. Frågorna kring det öppna klimatet på arbetsplatsen och om min närmaste chef arbetar för att skapa ett öppet klimat hänger ihop med medarbetarens syn på om vi på arbetsplatsen har en kultur som präglas av återkommande/kontinuerlig feedback samt förtroendet både för närmaste chef och om närmaste chefen har förtroende för mig som medarbetare. En intressant diskrepans som finns mellan frågorna inom indexet bemötande och öppet klimat är synen på hur jag själv bidrar till ett öppet klimat, hur min chef arbetar för att skapa ett öppet klimat och om vi på min arbetsplats har ett öppet klimat jämfört med om vi inom Arbetsförmedlingen har ett öppet klimat. Vart sätts gränserna för det öppna klimatet inom Arbetsförmedlingen? 16

17 3.6. Utveckling och arbetsmetoder Samtliga Män Kvinnor Vi har väl fungerande arbetsmetoder Vi är bra på att hantera förändring Tillräcklig tid Tabell 10: Resultat frågor som ingår i index Utveckling och arbetsmetoder Utveckling och arbetsmetoder har ett övergripande index på 62 och är därmed det index med det lägsta medelvärdet. Starkt bidragande till det är frågan om tillräcklig tid som på övergripande nivå inte når över 60 hos varken kvinnor eller män i någon åldersgrupp, det finns dock vissa skillnader i hur man valt att svara beroende på om man arbetar vid ett stort eller litet kontor. Medarbetare på små kontor har ett indexvärde på 62 medan medarbetare på stora kontor har ett indexvärde på 50. Inom små respektive stora kontor finns dock ingen större skillnad mellan kön eller olika åldersgrupper. Frågan har starka kopplingar till övriga frågor kring stress men även huruvida jag har tillräcklig information för att prioritera. Välfungerande arbetsmetoder skiljer sig inte speciellt mycket mellan olika delgrupper som ålder eller kön. Dock finns en viss skillnad i att medarbetare på små kontor skattar arbetsmetoderna sju punkter högre än kollegor på större kontor. Frågan starka kopplingar framför allt till feedback-kultur, mål bidrar till uppdrag och information för att prioritera, men även det Öppna klimat både inom Arbetsförmedlingen och på arbetsplats. Vi har väl fungerande arbetsmetodet Vi är bra på att hantera förändring Tillräcklig tid -29 år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor Tabell 11: Resultat frågor som ingår i index Utveckling och arbetsmetoder uppdelat på kön och ålder Kvinnliga medarbetare i åldern år är de som anser att de i minst utsträckning anser att de har tillräcklig tid för att utföra arbetsuppgifter. 17

18 3.7. Hälsa och prestation Samtliga Män Kvinnor Efterfrågad i mitt arbete Kontroll över arbetssituation Känner arbetsglädje Jag är motiverad Tillräckligt med handlingsutrymme Fysisk arbetsmiljö Inga besvär av stress Kan koppla av på fritid IT-system hjälper mig Tabell 12: Resultat frågor som ingår i index Hälsa och prestation Arbetsförmedlingens medarbetare upplever i stor utsträckning att de är efterfrågade i sitt arbete. Det är en relativt låg spridning på frågan och samtliga uppdelningar på olika bakgrundsvariabler visar på värden över 70. Ett undantag är Män på avdelningen Nationella kunder som ligger på något lägre nivå, dock är det en väldigt liten grupp personer. Att känna sig efterfrågad är viktig för att medarbetare skall känna arbetsglädje och vara motiverade och det finns tydliga kopplingar mellan dessa frågor i enkäten. Förutsättningar för att känna sig efterfrågade är att närmaste chef tar tillvara min kompetens och har förtroende för mig som medarbetare. Det är glädjande och en styrka att samtliga dessa frågor uppvisar goda nivåer kring 70 och över. En annan fråga i enkäten som hänger ihop motivation och arbetsglädje är om jag upplever att jag har tillräckligt med handlingsutrymme för att till fullo använda min kompetens och erfarenhet i mitt arbete. Här ser vi att äldre medarbetare i större utsträckning känner att det har tillräckligt med handlingsutrymme än yngre kollegor, medarbetare över 60 år har ett indexvärde på 68 medan åldergruppen har ett indexvärde på 57. Det finns även en viss skillnad mellan om man jobbar på ett stort eller litet kontor, medarbetare på små kontor svarar i genomsnitt sex punkter högre på frågan än kollegor på stora kontor. Det finns starka kopplingar till mellan handlingsutrymme om jag känner att min närmaste chef tar tillvara min kompetens, om jag får kompetens utveckling samt att jag får den information jag behöver för att prioritera, där främst den sistnämnda har extra starka kopplingar med frågan om handlingsutrymme. Ett av de utvecklingsområden som identifieras i enkäten är stress och främst då den direkta frågan har inga besvär av stress eller oro orsakade av mitt arbete med ett övergripande indexvärde på 54. Frågan om stress är en av de frågor i enkäten som uppvisar högst spridning och det finns ganska tydliga mönster när det gäller stressen hos medarbetare. Den mest stressade gruppen återfinner vi bland kvinnor i åldern som arbetar inom kärnverksamheten. Den här gruppen har ett indexvärde på 46 på frågan inga besvär av stress. Det kan jämföras med manliga medarbetare inom stödverksamhet med ett indexvärde på 67. Det är över lag så att kvinnor är mer stressade än män och att yngre medarbetare är mer stressade än äldre kollegor. Frågan inga besvär av stress har starka kopplingar till flera andra frågor i enkäten men det finns tre andra frågor som också kan sägas mäter en form av stress: Jag har tillräcklig tid att utföra mina arbetsuppgifter, Jag upplever att jag har kontroll över min arbetssituation och Jag kan koppla av från mitt arbete när jag är ledig. 18

19 Genom att sätta ihop de här fyra frågorna skapar vi ett stressindex som kan fånga upp flera olika aspekter av stress. Förutom korrelationer mellan de fyra frågorna som utgör stressindex så kan vi se starka kopplingar till flera andra frågor, t.ex. arbetsglädje och handlingsutrymme, väl fungerande arbetsmetoder och information för att prioritera. En av de tydligaste kopplingarna kan vi dock se med frågorna gällande Arbetsförmedlingen som attraktiv arbetsgivare. Vi har i tabellen nedan delat upp arbetsplatserna utefter vilket värde de fått på stressindex och sedan tittat på hur medarbetarna på de arbetsplatserna valt att svarat på frågorna Attraktiv arbetsgivare, Stolt att arbeta på Arbetsförmedlingen och Rekommenderar Arbetsförmedlingen. Ett tydligt mönster framträder där arbetaplaster med hög stress i mycket lägre utsträckning uppfatar Arbetsförmedlingen som en attraktiv arbetsgivare. Arbetsplatser med stressindex under 50 Arbetsplatser med stressindex mellan Arbetsplatser med stressindex över 70 Attraktiv arbetsgivare Stolt att arbeta på Arbetsförmedlingen Rekommenderar Arbetsförmedlingen Tabell 13: Resultat frågor som ingår i index Attraktiv arbetsgivare uppdelat på stressindex En annan fråga som hänger ihop med stress och arbetsmetoder är frågan Jag upplever att de IT-system jag har stödjer mig i mitt dagliga arbete. Det här är även den frågan i enkäten som har fått det lägsta indexvärdet av medarbetarna. Det är även den enda frågan i hela enkäten där chefer svarar lägre än medarbetare. Mest kritiska till IT-systemen är manliga chefer i åldern med ett värde på 36, kvinnliga chefer i samma ålder har ett värde på 39. Medarbetare inom stödverksamhet anser att IT-system fungerar bättre och både män och kvinnor ligger på indexvärden över 60 inom samtliga åldersgrupper 3.8. Utsatthet Internt I årets enkät uppger 705 medarbetare att de av chef/arbetskamrat under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för något av följande: hot, våld, kränkande särbehandling/mobbning, trakasserier eller sexuella trakasserier. 705 medarbetare motsvarar ca 6,6 % av de som svarat på enkäten. I IC Qualitys databas med kunder som genomfört medarbetarundersökningar 2014 ligger snittet på 7,2 %, vilket placerar Arbetsförmedlingen något under medel. Dock är det viktigt att komma ihåg att man som arbetsgivare alltid måste ha nolltolerans i de här frågorna. 19

20 Diagram 4: Antal som uppgett sig utsatta av chef/medarbetare under senaste 12 månaderna Externt Antalet medarbetare som uppgett sig av kund under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för något av följande: hot, våld, kränkande särbehandling/mobbning, trakasserier eller sexuella trakasserier är något högre och summerar till Den absoluta majoriteten upplever sig utsatta för hot. 20

21 Diagram 5: Antal som uppgett sig utsatta av kund under senaste 12 månaderna 21

22 4. Sammanfattning 2014 års medarbetarundersökning hos Arbetsförmedlingen visar på både styrkor och utvecklingsområden, några mer kända inom organisationen sedan tidigare och andra något överaskande. Bland de mer positiva sidorna ser vi det stora förtroendet inom hela organisationen. Förtroendet sträcker sig inte bara till arbetskamrater och närmaste chef utan även till högsta ledning. Medarbetarna känner även att deras chef visar förtroende för dem vilket är väldigt viktigt både för att känna att min kompetens tillvaratas och att jag känner mig efterfrågad i mitt arbete vilka båda är nyckelfaktorer för arbetsglädjen. Det är viktigt att försöka bibehålla och bygga vidare på detta förtroende inom organisationen för att skapa förutsättningar för bra dialog och möjlighet till förändring inom Arbetsförmedlingens förnyelseresa. Årets mätning visar även att Arbetsförmedlingen har en hög andel ambassadörer bland sina chefer (andel som svarat 7 eller 8 på samtliga tre frågor som behandlar attraktiv arbetsgivare). Då chefer är en av nycklarna i förändringsarbete är det positivt att de är ambassadörer för arbetsgivaren. Detta tillsammans med att medarbetarna har ett stort förtroende för sin närmaste chef skapar en bra grund att bygga vidare på. Det visar sig i IC Qualitys data att chefer som är ambassadörer även har en högre andel medarbetare som är ambassadörer. En av de utmaningar som Arbetsförmedlingen står inför i sitt arbetsmiljöarbete är frågan om stress. Många medarbetare upplever fortfarande väldigt högra stressnivåer och det är något som går ut över såväl arbetsglädje som motivation. Långvarig negativ stress leder även till högre andel sjukskrivningar. Det blir viktigt för Arbetsförmedlingen att komma fram till exakt vilka stressorer som finns i medarbetarnas vardag. Några av dem som framkommer i undersökningen är arbetsmetoder som medarbetarna upplever inte fungerar men även i brister i de IT-system som skall fungera som stöd i det dagliga arbetet. Det öppna klimatet går starkt framåt i årets mätning (upp 10 punkter på myndighetsnivå jämfört med 2012) vilket är väldigt glädjande. Dock ser vi att ökningen kommer från väldigt låga nivåer och det finns fortfarande gott om utvecklingspotential. En fråga som vi ser skapar möjligheter till förändring och möjliggörare för öppet klimat är om man på arbetsplatsen har en kultur som präglas av återkommande/kontinuerlig feedback samt om jag har handlingsutrymme för att utnyttja min kompetens. Det finns starka korrelationer mellan feedbackkultur, handlingsutrymme och öppet klimat, vilket i sin tur hänger starkt ihop med väl fungerande arbetsmetoder och arbetsglädje. 22

23 Bilagor Bilaga A - Frågebatteri Attraktiv arbetsgivare 1. Arbetsförmedlingen är en attraktiv arbetsgivare 2. Jag är stolt över att arbeta på Arbetsförmedlingen 3. Jag kan rekommendera andra att arbeta på Arbetsförmedlingen Förtroende 4. Jag har förtroende för Arbetsförmedlingens GD 5. Jag har förtroende för min närmaste chef 6. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 7. I min arbetsgrupp visar vi förtroende för varandra Mål och kommunikation 8. Min närmaste chef är bra på att prioritera 9. På min arbetsplats har vi en kultur som präglas av återkommande/kontinuerlig feedback. 10. De mål vi sätter på min arbetsplats bidrar till att vi fullföljer Arbetsförmedlingens uppdrag 11. Min närmaste chef tar sig tid för oss medarbetare 12. Jag får den information jag behöver för att kunna prioritera bland mina arbetsuppgifter Kompetensutveckling 13. Jag har rätt kompetens för mitt uppdrag 14. Jag lär mig nya saker i mitt arbete 15. Jag får den kompetensutveckling jag behöver utifrån mitt uppdrag 16. Min närmaste chef tar tillvara min kompetens Bemötande och öppet klimat 17. Min närmaste chef arbetar för att skapa ett öppet klimat på arbetsplatsen 18. Min närmaste chef är bra på att hantera konflikter 19. Inom arbetsförmedlingen har vi ett öppet klimat 20. På min arbetsplats har vi ett öppet klimat 21. På min arbetsplats bemöter vi varandra med respekt för allas lika värde 22. Jag bidrar till ett öppet klimat på min arbetsplats 23. I min arbetsgrupp behandlar vi varandra med respekt för allas lika värde Utveckling och arbetsmetoder 24. På min arbetsplats har vi välfungerande arbetsmetoder 23

24 25. På min arbetsplats är vi bra på att hantera förändringar i vårt uppdrag 26. Jag har tillräcklig tid att utföra mina arbetsuppgifter Hälsa och prestation 27. Jag känner mig efterfrågad i mitt arbete av såväl kund, arbetskamrater som min närmaste chef 28. Jag upplever att jag har kontroll över min arbetssituation 29. Jag känner arbetsglädje 30. Jag är motiverad i mitt arbete 31. Jag upplever att jag har tillräckligt med handlingsutrymme för att till fullo använda min kompetens och erfarenhet i mitt arbete 32. Jag har den fysiska arbetsmiljö som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 33. Jag har inga besvär av stress eller oro orsakade av mitt arbete 34. Jag kan koppla av från mitt arbete när jag är ledig 35. Jag upplever att de IT-system jag har stödjer mig i mitt dagliga arbete Utsatthet 36. Har du av chef/arbetskamrat under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för något av följande: Hot Våld Kränkande särbehandling och mobbning Trakasserier Sexuella trakasserier Har inte blivit utsatt för något av ovanstående 37. Har du av kund under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för något av följande: Hot Våld Kränkande särbehandling och mobbning Trakasserier Sexuella trakasserier Har inte blivit utsatt för något av ovanstående 38. Du har under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för [hot/våld/kränkande särbehandling eller mobbning/trakasserier/sexuella trakasserier/] från chef/arbetskamrat. Har du lämnat in en incidentrapport till arbetsgivaren? 39. Du har under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för [hot/våld/kränkande särbehandling eller mobbning/trakasserier/sexuella trakasserier/] från kund. Har du lämnat in en incidentrapport till arbetsgivaren? 24

25 Bilaga B - Spridning Spridning - Samtliga svar Fråga svarsalternativ Attraktiv arbetsgivare 2% 6% 10% 12% 17% 26% 16% 9% 1% 0% Stolt att arbeta på arbetsförmedlingen 2% 5% 8% 10% 14% 22% 21% 16% 1% 0% Rekommenderar arbetsförmedlingen 3% 6% 8% 10% 14% 22% 21% 15% 1% 0% Förtroende för arbetsförmedlingens GD 1% 1% 3% 6% 12% 24% 26% 14% 13% 0% Förtroende för närmaste chef 4% 4% 5% 5% 8% 16% 27% 30% 2% 0% Förtroende för mig som medarbetare 3% 3% 4% 4% 7% 15% 28% 33% 2% 0% Arbetsgrupp förtroende för varandra 1% 1% 2% 4% 8% 18% 32% 31% 1% 0% Min chef bra på att prioritera 3% 4% 5% 7% 11% 21% 24% 14% 9% 1% Feedback-kultur 5% 7% 9% 11% 18% 23% 17% 8% 3% 1% Vårt mål bidrar till uppdrag 2% 3% 5% 7% 12% 22% 27% 17% 6% 1% Chef tar sig tid 4% 5% 5% 6% 10% 17% 25% 25% 3% 1% Tillräcklig information för att prioritera 3% 4% 6% 7% 13% 22% 26% 16% 2% 0% Jag har rätt kompetens för uppdrag 0% 1% 1% 2% 5% 18% 38% 33% 1% 0% Jag lär nya saker 1% 2% 2% 3% 6% 16% 28% 40% 0% 0% Jag får kompetensutveckling 3% 5% 6% 8% 14% 23% 24% 16% 1% 0% Min chef tar tillvara kompetens 4% 4% 5% 6% 10% 19% 27% 21% 4% 0% Närmaste chef arbetar för öppet klimat 4% 4% 4% 6% 8% 18% 26% 25% 5% 0% Chef bra på hantera konflikter 6% 5% 5% 7% 11% 16% 17% 12% 21% 0% Inom AF har vi öppet klimat 5% 7% 8% 12% 19% 23% 14% 6% 5% 1% På min arbetsplats har vi öppet klimat 4% 5% 6% 9% 13% 22% 24% 13% 2% 1% Arbetsplats respekt allas lika värde 1% 2% 4% 6% 10% 20% 31% 24% 1% 1% Jag bidrar till öppet klimat 0% 0% 1% 2% 5% 17% 37% 36% 2% 0% Arbetsgrupp respekt allas lika värde 1% 1% 2% 3% 5% 13% 31% 43% 2% 0% Vi har väl fungerande arbetsmetoder 3% 5% 8% 10% 17% 29% 19% 7% 2% 0% Vi är bra på att hantera förändring 2% 3% 4% 7% 12% 25% 29% 14% 3% 0% Tillräcklig tid 14% 9% 9% 9% 13% 18% 16% 10% 1% 0% Efterfrågad i mitt arbete 1% 2% 3% 4% 8% 21% 32% 27% 2% 0% Kontroll över arbetssituation 4% 6% 7% 8% 12% 23% 25% 13% 1% 0% Känner arbetsglädje 3% 5% 6% 7% 12% 22% 25% 19% 1% 0% Jag är motiverad 2% 3% 4% 5% 9% 20% 30% 26% 1% 1% Tillräckligt med handlingsutrymme 5% 6% 8% 9% 14% 22% 22% 11% 2% 1% Fysisk arbetsmiljö 4% 5% 6% 6% 10% 18% 26% 24% 1% 1% Inga besvär av stress 11% 10% 10% 10% 12% 17% 17% 11% 1% 1% Kan koppla av på fritid 4% 6% 8% 8% 10% 17% 24% 22% 0% 0% IT-system hjälper mig 10% 11% 12% 12% 16% 18% 13% 6% 1% 0% Kan ej/ vill ej svara Ej svarat 25

26 Spridning - Män Fråga svarsalternativ Attraktiv arbetsgivare 3% 7% 10% 11% 17% 26% 16% 8% 1% 0% Stolt att arbeta på arbetsförmedlingen 3% 6% 8% 10% 14% 22% 21% 16% 1% 0% Rekommenderar arbetsförmedlingen 4% 6% 8% 10% 15% 21% 21% 14% 1% 0% Förtroende för arbetsförmedlingens GD 1% 2% 3% 7% 13% 24% 27% 14% 10% 0% Förtroende för närmaste chef 4% 4% 4% 5% 8% 15% 27% 30% 2% 0% Förtroende för mig som medarbetare 3% 4% 3% 4% 7% 15% 29% 33% 2% 0% Arbetsgrupp förtroende för varandra 1% 1% 2% 4% 8% 18% 33% 31% 1% 0% Min chef bra på att prioritera 4% 4% 5% 7% 12% 22% 25% 14% 8% 0% Feedback-kultur 4% 7% 8% 10% 17% 24% 18% 8% 2% 0% Vårt mål bidrar till uppdrag 3% 4% 5% 7% 12% 23% 27% 15% 4% 0% Chef tar sig tid 4% 5% 5% 6% 9% 18% 27% 24% 2% 0% Tillräcklig information för att prioritera 4% 4% 5% 7% 12% 22% 28% 16% 1% 0% Jag har rätt kompetens för uppdrag 1% 1% 1% 2% 5% 18% 38% 33% 1% 0% Jag lär nya saker 1% 2% 3% 4% 7% 18% 31% 34% 0% 0% Jag får kompetensutveckling 4% 5% 6% 8% 14% 23% 24% 15% 1% 0% Min chef tar tillvara kompetens 5% 4% 5% 6% 10% 19% 29% 19% 3% 0% Närmaste chef arbetar för öppet klimat 4% 4% 4% 5% 8% 18% 28% 25% 4% 0% Chef bra på hantera konflikter 5% 5% 5% 7% 11% 18% 18% 12% 20% 0% Inom AF har vi öppet klimat 6% 7% 9% 12% 18% 23% 15% 6% 4% 1% På min arbetsplats har vi öppet klimat 4% 5% 6% 8% 13% 21% 27% 14% 2% 1% Arbetsplats respekt allas lika värde 1% 2% 3% 5% 9% 19% 33% 26% 1% 1% Jag bidrar till öppet klimat 0% 0% 0% 2% 4% 16% 37% 37% 2% 0% Arbetsgrupp respekt allas lika värde 1% 1% 1% 3% 4% 13% 33% 42% 2% 0% Vi har väl fungerande arbetsmetoder 3% 6% 7% 9% 17% 29% 20% 6% 2% 0% Vi är bra på att hantera förändring 2% 4% 4% 6% 13% 26% 29% 14% 3% 0% Tillräcklig tid 13% 9% 9% 9% 13% 19% 17% 11% 1% 0% Efterfrågad i mitt arbete 1% 2% 3% 4% 8% 21% 33% 25% 2% 0% Kontroll över arbetssituation 4% 5% 7% 8% 11% 23% 27% 14% 1% 0% Känner arbetsglädje 3% 5% 6% 7% 12% 23% 25% 17% 0% 0% Jag är motiverad 3% 3% 4% 5% 9% 21% 30% 24% 0% 0% Tillräckligt med handlingsutrymme 5% 7% 8% 8% 13% 22% 23% 12% 1% 1% Fysisk arbetsmiljö 3% 4% 5% 6% 10% 17% 28% 25% 0% 1% Inga besvär av stress 9% 9% 10% 10% 12% 17% 19% 14% 0% 1% Kan koppla av på fritid 4% 6% 7% 7% 10% 17% 24% 25% 0% 1% IT-system hjälper mig 10% 11% 11% 11% 16% 19% 14% 6% 1% 0% Kan ej/ vill ej svara Ej svarat 26

27 Spridning Kvinnor Fråga svarsalternativ Attraktiv arbetsgivare 2% 6% 10% 12% 17% 26% 16% 9% 1% 0% Stolt att arbeta på arbetsförmedlingen 2% 5% 8% 10% 15% 22% 20% 16% 1% 0% Rekommenderar arbetsförmedlingen 3% 5% 9% 10% 14% 22% 20% 15% 1% 0% Förtroende för arbetsförmedlingens GD 0% 1% 2% 6% 12% 24% 26% 14% 14% 1% Förtroende för närmaste chef 3% 4% 5% 5% 9% 16% 26% 30% 2% 0% Förtroende för mig som medarbetare 3% 3% 4% 4% 7% 14% 28% 34% 2% 0% Arbetsgrupp förtroende för varandra 1% 2% 3% 5% 9% 18% 31% 31% 1% 0% Min chef bra på att prioritera 3% 4% 5% 7% 11% 20% 23% 15% 10% 1% Feedback-kultur 5% 7% 9% 12% 18% 22% 16% 7% 3% 1% Vårt mål bidrar till uppdrag 2% 3% 4% 7% 12% 22% 26% 17% 6% 1% Chef tar sig tid 4% 5% 5% 6% 10% 17% 24% 25% 3% 1% Tillräcklig information för att prioritera 3% 4% 6% 8% 13% 23% 25% 16% 2% 0% Jag har rätt kompetens för uppdrag 0% 1% 1% 2% 5% 18% 37% 34% 1% 0% Jag lär nya saker 1% 1% 2% 3% 6% 15% 27% 44% 0% 0% Jag får kompetensutveckling 3% 5% 6% 8% 14% 23% 23% 17% 2% 0% Min chef tar tillvara kompetens 4% 4% 5% 6% 10% 19% 27% 21% 4% 0% Närmaste chef arbetar för öppet klimat 4% 4% 4% 6% 8% 18% 26% 25% 5% 0% Chef bra på hantera konflikter 6% 5% 6% 7% 11% 16% 16% 12% 21% 0% Inom AF har vi öppet klimat 4% 7% 8% 13% 20% 23% 13% 6% 6% 1% På min arbetsplats har vi öppet klimat 4% 5% 7% 9% 14% 22% 22% 13% 3% 1% Arbetsplats respekt allas lika värde 1% 2% 4% 6% 10% 21% 29% 23% 1% 1% Jag bidrar till öppet klimat 0% 0% 1% 2% 5% 17% 37% 35% 2% 1% Arbetsgrupp respekt allas lika värde 1% 1% 2% 3% 5% 13% 30% 44% 2% 0% Vi har väl fungerande arbetsmetoder 2% 5% 8% 10% 18% 28% 19% 7% 2% 0% Vi är bra på att hantera förändring 1% 3% 4% 7% 12% 25% 29% 15% 4% 0% Tillräcklig tid 14% 10% 10% 10% 14% 17% 15% 10% 1% 0% Efterfrågad i mitt arbete 1% 2% 2% 4% 8% 21% 32% 27% 3% 1% Kontroll över arbetssituation 4% 6% 7% 8% 13% 23% 24% 13% 1% 0% Känner arbetsglädje 2% 5% 6% 7% 12% 22% 25% 20% 1% 0% Jag är motiverad 2% 3% 4% 5% 9% 20% 30% 27% 1% 1% Tillräckligt med handlingsutrymme 4% 6% 8% 9% 15% 23% 22% 11% 2% 1% Fysisk arbetsmiljö 4% 5% 6% 7% 10% 18% 25% 24% 1% 1% Inga besvär av stress 13% 10% 11% 10% 12% 17% 16% 10% 1% 1% Kan koppla av på fritid 4% 7% 9% 8% 11% 17% 24% 20% 1% 0% IT-system hjälper mig 9% 11% 12% 13% 16% 18% 13% 6% 1% 0% Kan ej/ vill ej svara Ej svarat 27

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2016

Medarbetaruppföljning 2016 Medarbetaruppföljning 2016 Stockholms läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Övergripande resultat... 4 3.1 Styrkor... 4 3.2 Utvecklingsområden... 4 4. Metod...

Läs mer

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING SLL Produktionsutskottet 2014-04-22 RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING Introduktion Hanna Emami VD Stina Ramberg Dahl Konsultchef Agenda IC Quality och medarbetarmodellen Uppdraget: Psykosocial arbetsmiljö

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer