Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011"

Transkript

1 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

2 sida 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte Frågeställningar Metod Resultat Medarbetarenkät grupp- och serviceboenden som drivs av Humana Omsorg AB Medarbetarenkät i gruppboenden som drivs av Carema Care Medarbetarenkät daglig verksamhet som drivs av Carema Care Slutsatser... 8 Bilagor 1. Sammanställning medarbetarenkät boende Humana Omsorg AB 2. Sammanställning medarbetarenkät boende Carema Care 3. Sammanställning medarbetarenkät daglig verksamhet Carema Care

3 sida 3 (9) Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter, LSS april Sammanfattning En undersökning av vad medarbetarna anser om entreprenadverksamheterna Humana Omsorg AB och Carema Care som arbetsgivare och omsorgsgivare har genomförts under april 2011 av planeringsavdelningen. Under september 2009 genomfördes motsvarande undersökning då Attendo Care AB ansvarade för driften av de boenden som sedan juni 2010 drivs av Humana Omsorg AB. En jämförelse av resultaten av undersökningarna har gjorts av vad medarbetarna anser om verksamhetens ledning och kvalitet i verksamheten för brukarna. Jämförelsen visar att medarbetarna anser att verksamheterna som idag drivs av Humana Omsorg AB har försämrats kraftigt. Ledningens förmåga att leda verksamheten värderas lågt och medarbetarna pekar genom sina svar på att de upplever att förutsättningarna för att göra ett bra arbete för brukarna har försämrats. P.g.a. resultatet av medarbetarenkätundersökningen har samtal med verksamhetschefen och biträdande verksamhetschefen skett. Av samtalet framkommer att medvetenhet finns om problemet och att verksamhetschefen har talat med sin chef (driftchef). Ett beslut finns att en åtgärdsplan skall vara färdig i vecka 25. Verksamhetschefen utlovar att åtgärdsplanen skall vara undertecknad tillhanda innan socialnämndens sammanträde den 22 juni. Planeringsavdelningen kommer att träffa driftchefen 31 maj för information och diskussion om situationen. Resultatet av medarbetarundersökningen i Carema Care:s boenden och dagliga verksamhet visar att personalen anser att dessa verksamheter fungerar tillfredställande. Medarbetarnas värdering på frågan om hot och våld ligger högt och visar att över hälften av medarbetarna har blivit utsatta för hot och våld i sitt arbete. Det är ett förhållande som bör beaktas i det arbete som bedrivs för att förbättra verksamheten. 2. Bakgrund Verksamheten vid kommunens grupp- och servicebostäder för utvecklingsstörda drevs av socialnämnden dels i egenregi dels på entreprenad av Attendo Care AB till 1 november Efter den tidpunkten övergick boendena som drivits i egenregi till Carema Care och de boenden som drivits av Attendo Care AB övergick till Avesina AB som under juni 2010 köptes av Humana Omsorg AB. Enligt den av socialnämnden fastställda planen för kvalitetsuppföljning ska socialnämnden genomföra medarbetarenkäter i verksamheter som drivs på entreprenad. Planeringsavdelningen har under 2011 haft i uppdrag att följa upp vad medarbetarna i handikappomsorgens boenden för vuxna och dagliga verksamhet anser om verksamheten och arbetsrförhållandena inom Carema Care:s boenden och dagliga verksamhet och Humana Omsorg AB:s boenden För att få kunskap om personalens uppfattning av kvaliteten i verksamheten och eventuella förändringar i denna har förvaltningen använt samma enkätfrågor som vid den enkätundersökning som gjordes I undersökningen görs en jämförelse mellan Attendo Care AB som 2009 drev de boenden som idag drivs av Humana Omsorg AB.

4 sida 4 (9) 3. Syfte Syftet är att följa upp kvaliteten inom Humana Omsorg AB: s och Carema Care:s verksamhet för boende och daglig verksamhet. Utgångspunkten är att medarbetarnas arbetsförhållanden är av vikt för verksamhetens kvalitet för brukaren. Att som personal ha förtroende att utföra sina arbetsuppgifter och möjligheten att vara med och forma arbetets innehåll samt att ledarskapet fungerar väl är av central betydelse för verksamhetens kvalitet. 3.1 Frågeställningar 1. Håller verksamheterna tillräckligt god kvalitet enligt enkätundersökningen? 2. Har kvaliteten förändrats sedan nya huvudmän driver verksamheten? 3. Kan förbättringsområden identifieras och vilka är dessa enligt enkätundersökningen? 4. Metod Samtliga medarbetare (tillsvidareanställda och anställda 3 månader eller längre) i verksamheterna 1 mars 2011 har fått en enkät att fylla i under april månad. Någon påminnelse om att besvara enkäten har inte skickats ut. En jämförelse av resultaten av enkätsvaren mellan Attendo Care AB 2009 och Humana Omsorg AB 2011 görs. Carema Care:s verksamheter redovisas utan jämförelser med annan verksamhet. Totalt har 164 enkäter skickats ut. I nedanstående tabell redovisas omfattningen av undersökningen Tabell 1: Underlag för medarbetarundersökning Målgrupp Antal utskickade medarbetare enkäter Antal besvarade enkäter Svarsfrekvens % Attendo SBO Humana SBO Carema SBO Carema DV Kommentar Svarsfrekvensen i 2011 års undersökning är god hos personalen i Humanas boende och något bättre än svarsfrekvensen när Attendo Care AB drev dessa boenden. Personalen i Carema Care:s dagliga verksamhet har varit bäst på att besvara enkäten. Svarsfrekvensen i Carema Care:s boenden är mindre god då 32 medarbetare inte har besvarat enkäten. 5. Resultat Resultatet av undersökningen redovisas i tre tabeller. I den första tabellen nedan jämförs svaren på frågorna från medarbetarna hos Attendo Care AB 2009 med svaren på samma frågor sedan Humana Omsorg AB tagit över verksamheten. I princip är det samma medarbetare som ger svar på hur de upplever arbetsplatsen de båda åren men med olika ansvariga huvudmän för driften. Det skall påpekas att i undersökningen efterfrågas inte en jämförande bedömning från personalen dvs. ställs inte frågor om verksamheten blivit bättre

5 sida 5 (9) eller sämre utan samma frågor om hur arbetsplatsen och verksamheten upplevs ställs vid två olika tillfällen med ca 1,5 år emellan. Det är således resultatet av två undersökningar som jämförs med varandra. I den andra tabellen redovisas svaren på frågorna personalen i Carema Care:s boenden lämnat och i den tredje tabellen redovisas svaren personalen i den dagliga verksamheten hos Carema Care har lämnat. 5.1 Medarbetarenkät grupp- och serviceboenden som drivs av Humana Omsorg AB Humana Omsorg AB har brukare med högre funktionsförmåga i sina boenden än Carema Care har i sina och flera brukare bor i servicebostad. Antalet personer som bor i serviceboenden är 19 och antalet som bor i gruppboende är 31. Antalet tillsvidareanställda och anställda 3 månader eller längre var 42. Av dem har 31 besvarat enkäten. Hur många av dem som besvarat enkäten som bor i respektive typer av boenden framkommer inte av enkäten. Tabell 2: Jämförelse medarbetare i boende hos Attendo Care AB april 2009 med Humana Omsorg AB april 2011 Jag trivs på min arbetsplats Jag kan rekommendera mitt arbete till utomstående På min arbetsplats åtgärdas eventuella psykosociala arbetsmiljöproblem Blivit utsatt för hot och eller våld i mitt arbete Blivit utsatt för kränkande särbehandling på mitt arbete På min arbetsplats visar vi varandra respekt Jag hinner utföra mina arbetsuppgifter inom arbetstiden PÅ min arbetsplats åtgärdas eventuella fysiska arbetsmiljöproblem Jag har fått en bra introduktion. (Anställd under året). Tillgång till information som behövs för att jag ska kunna utföra mitt arbete Jag kan påverka min egen arbetssituation Om Ja: Jag är nöjd med våra arbetsplatsträffar På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar regelbundet M ina arbetsuppgifter är utvecklande för mig Jag får använda min kompetens i mitt arbete Jag är nöjd med min individuella kompetensutveckling Jag känner till bedömningskriterierna vid lönesättning på min arbetsplats Om Ja. Jag är nöjd med uppföljningssamtalet Uppföljningssamtal med chef under Jag har ett tydligt uppdrag för mitt arbete Jag och min chef har en bra kommunikation med varandra M in chef ger mig stöd när jag har behov av det i mitt arbete M in chef leder verksamheten mot en tydlig idé om framtiden På min arbetsplats är vi bra på att ta itu med konflikter På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att förbättra verksamheten Jag uppfattar att vi ger våra brukare ett bra bemötande Anpassar verksamhetens innehåll till brukarens behov Jag delar med mig av den kunskap jag har till arbetskollegor Jag känner till de mål vi har för verksamheten Attendo 2009 Humana 2011 Kommentar Svarsfrekvensen i svaren från Humanas medarbetare är god, 74 %. Det innebär att 31 av 42 anställda har besvarat enkäten och att 9 inte har besvarat den. Svaren får därför anses vara representativa för de tillfrågade medarbetarna. Vid en jämförelse av svaren på frågorna med de svar personalen lämnade då Attendo Care AB drev verksamheten kan en kraftig försämring av resultaten utläsas. På så gott som samtliga frågor om ledarskap och förutsättningar för arbetet kan försämringar utläsas av medarbetarnas svar. På flera frågor når resultatet inte upp till en genomsnittlig nivå.

6 sida 6 (9) Av enkäten framkommer att chefen är starkt ifrågasatt. Enligt enkätsvaren tas ex. inte psykosociala arbetsmiljöproblem om hand. Personalen upplever stora brister i kommunikationen med chefen och enligt enkätsvaren brister chefen i stödet till personalen. Utöver den kritik chefen själv får i enkäten framkommer försämringar i verksamheten som kan påverka brukarna. Personalen ger betydligt lägre värdering av verksamheten än vid tidigare mätning på flera frågor såsom att hinna med att utföra arbetsuppgifter, information och stöd för att utföra arbetet och anpassning av verksamhetens innehåll till brukarnas behov, introduktion av nyanställda mm. Det förefaller enligt enkätsvaren som om personalen anser sig kunna upprätthålla verksamheten för brukarna genom att stödja och respektera varandra. De anser enligt enkätsvaren att de har ett gott bemötande gentemot brukarna. Förekomsten av hot och våld i arbetet har ökat jämfört med hur situationen var enligt medarbetarenkäten Nästen hälften av medarbetarna har blivit utsatta för hot och våld i arbetet vilket kan jämföras med några få i tidigare undersökning. De flesta brukare har bott i boenden båda undersökningsåren. Brukare/ställföreträdare gav i brukarundersökningen som genomfördes i december 2010 ungefär samma omdöme som verksamhetens kvalitet när Attendo CareAB drev verksamheten. Helhetsbedömningen av verksamheten var nästan identisk mellan åren och genomsnittet av svaren låg på en värdering på mellan 7,5 8,1 på de tre frågor som kan sägas utgöra frågor om helheten i verksamheten. Denna höga grad av nöjdhet på gruppnivå är ett gott resultat. Medarbetarenkäten i april 2011 ger en betydligt sämre bild av verksamheten än brukarundersökningen gav av verksamheten i december Medarbetarenkät i gruppboenden som drivs av Carema Care Brukarna i Carema Care:s boenden har stor vårdtyngd och bor alla i gruppbostad. Antalet personer som bor i Carema Care:s boenden är 46. Caremas boenden är organiserade i två chefsområden med var sin verksamhetschef. Totalt är det 73 personer tillsvidareanställda eller anställda 3 månader eller längre för denna verksamhet. Antalet svarande är 41 varav ungefär lika många har svarat från respektive chefsområde. Tabell 3: Medarbetare anställda i boenden hos Carema Care april 2011

7 sida 7 (9) Jag trivs på min arbetsplats Jag kan rekommendera mitt arbete till utomstående På min arbetsplats åtgärdas eventuella psykosociala arbetsmiljöproblem Blivit utsatt för hot och eller våld i mitt arbete Blivit utsatt för kränkande särbehandling på mitt arbete På min arbetsplats visar vi varandra respekt Jag hinner utföra mina arbetsuppgifter inom arbetstiden PÅ min arbetsplats åtgärdas eventuella fysiska arbetsmiljöproblem Jag har fått en bra introduktion. (Anställd under året). Tillgång till information som behövs för att jag ska kunna utföra mitt arbete Jag kan påverka min egen arbetssituation Om Ja: Jag är nöjd med våra arbetsplatsträffar På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar regelbundet M ina arbetsuppgifter är utvecklande för mig Jag får använda min kompetens i mitt arbete Jag är nöjd med min individuella kompetensutveckling Jag känner till bedömningskriterierna vid lönesättning på min arbetsplats Om Ja. Jag är nöjd med uppföljningssamtalet Uppföljningssamtal med chef under Jag har ett tydligt uppdrag för mitt arbete Jag och min chef har en bra kommunikation med varandra M in chef ger mig stöd när jag har behov av det i mitt arbete M in chef leder verksamheten mot en tydlig idé om framtiden På min arbetsplats är vi bra på att ta itu med konflikter På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att förbättra verksamheten Jag uppfattar att vi ger våra brukare ett bra bemötande Anpassar verksamhetens innehåll till brukarens behov Jag delar med mig av den kunskap jag har till arbetskollegor Jag känner till de mål vi har för verksamheten Carema Boenden 2011 Kommentar Svarsfrekvensen i svaren från Carema Care:s medarbetare är 56%. Endast 41 medarbetare av 73 har besvarat enkäten. Den värdering medarbetarna gör av Carema Care:s ledarskap och verksamhet i undersökningen visar en fungerande verksamhet. Den bedömningen baseras på att medarbetarnas värderingar om verksamheten ligger över ett genomsnittligt värde (som ligger mellan 5 och 6) i skalan på samtliga frågor. Medarbetarnas värdering på frågan om hot och våld ligger högt och visar att över hälften av medarbetarna har blivit utsatta för hot och våld i sitt arbete. Det är ett förhållande som bör beaktas i det arbete som bedrivs för att förbättra verksamheten. 5.3 Medarbetarenkät daglig verksamhet som drivs av Carema Care

8 sida 8 (9) Tabell 4: Medarbetare anställda i daglig verksamhet hos Carema Care april 2011 Jag trivs på min arbetsplats Jag kan rekommendera mitt arbete till utomstående På min arbetsplats åtgärdas eventuella psykosociala arbetsmiljöproblem Blivit utsatt för hot och eller våld i mitt arbete Blivit utsatt för kränkande särbehandling på mitt arbete På min arbetsplats visar vi varandra respekt Jag hinner utföra mina arbetsuppgifter inom arbetstiden PÅ min arbetsplats åtgärdas eventuella fysiska arbetsmiljöproblem Jag har fått en bra introduktion. (Anställd under året). Tillgång till information som behövs för att jag ska kunna utföra mitt arbete Jag kan påverka min egen arbetssituation Om Ja: Jag är nöjd med våra arbetsplatsträffar På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar regelbundet M ina arbetsuppgifter är utvecklande för mig Jag får använda min kompetens i mitt arbete Jag är nöjd med min individuella kompetensutveckling Jag känner till bedömningskriterierna vid lönesättning på min arbetsplats Om Ja. Jag är nöjd med uppföljningssamtalet Uppföljningssamtal med chef under Jag har ett tydligt uppdrag för mitt arbete Jag och min chef har en bra kommunikation med varandra M in chef ger mig stöd när jag har behov av det i mitt arbete M in chef leder verksamheten mot en tydlig idé om framtiden På min arbetsplats är vi bra på att ta itu med konflikter På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att förbättra verksamheten Jag uppfattar att vi ger våra brukare ett bra bemötande Anpassar verksamhetens innehåll till brukarens behov Jag delar med mig av den kunskap jag har till arbetskollegor Jag känner till de mål vi har för verksamheten Carema DV Kommentar Svarsfrekvensen i svaren avseende daglig verksamhet hos Carema Care från medarbetarna var hög. Av 49 utskickade enkäter var det 40 som kom tillbaka besvarade. Svarsfrekvensen var 82 %. Medarbetarnas värdering av verksamheten ligger över 7 för nästan samtliga frågor. Det tyder på en väl fungerande verksamhet. 6. Slutsatser Tre frågeställningar finns för undersökningen. 1. Håller verksamheterna tillräckligt god kvalitet enligt medarbetarundersökningen? 2. Har kvaliteten förändrats sedan nya huvudmän driver verksamheten? 3. Kan förbättringsområden identifieras och vilka är dessa enligt enkätundersökningen? Enligt medarbetarna i Humana Omsorg AB:s boenden är arbetsförhållanden och förutsättningarna för verksamheten inte bra. Kvaliteten i verksamheten har försämrats och det finns ett starkt behov för Humana Omsorg AB att aktivt arbeta med förbättringsåtgärder. Medarbetarnas uppfattning om verksamhetens ledning och kvalitet föranleder socialnämnden att noga följa det utvecklingsarbete som behöver ske. P.g.a. resultatet av medarbetarenkätundersökningen har samtal med verksamhetschefen och biträdande verksamhetschefen skett. Av samtalet framkommer att medvetenhet finns om problemet och att verksamhetschefen har talat med sin chef (driftchef). Ett beslut finns att en åtgärdsplan skall vara färdig i vecka 25. Verksamhetschefen utlovar att åtgärdsplanen skall vara undertecknad tillhanda innan socialnämndens sammanträde den 22 juni.

9 sida 9 (9) Planeringsavdelningen kommer att träffa driftchefen 31 maj för information och diskussion om situationen. Resultatet av medarbetarenkäten i Carema Care:s verksamheter faller inom ramen för vad som kan anses vara normalt resultat. Förekomsten av hot och våld i boendena är förhållanden som bör uppmärksammas och arbetas med för att minimera. Wolf Zughaft T.f. socialchef Heinrich Schöpf Planeringschef

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer