Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd"

Transkript

1 sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

2 sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX (NKI)... 5 MYNDIGHETSUTÖVNING... 6 ANHÖRIGSTÖD... 7 ANALYS... 8

3 sida 3 (9) Sammanfattning Granskningen ingår som en del av förvaltningens kvalitetsuppföljning. Undersökningen sker genom enkätundersökningar (totalundersökningar). Resultatet ska kunna användas i verksamhetens förbättringsarbete. Diagram 1: Måluppfyllelse per verksamhet 87 Särskilt boende 81 Myndighetsutövning 85 Anhörigstöd 76 Bilden visar ett relativt jämnt resultat med en måluppfyllelse på mellan 76 och 87 procent. en visar bäst resultat medan anhörigstödet uppvisar den lägsta måluppfyllelsen. Bakgrund Planeringsavdelningen har haft i uppdrag att följa upp äldreomsorgen. Uppdraget syftar till att följa upp brukarnas upplevda kvalitet. Utvärderingen får ses som en utgångspunkt som ska kunna jämföras över tid. Den kommer även att kompletteras med andra mätningar och analyser. Metod Det genomfördes fyra enkätundersökningar. I samtliga fall skickades enkäten till den adress som fanns angiven i förvaltningens datasystem, Magna Cura, med undantag för brukare som har företrädare/god man. Där skickades enkäten direkt hem till företrädaren/god man. Resultat Av 736 utskickade enkäter inkom 415 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent (svarsfrekvensen 2008 var 67 procent). På frågan om hjälp med enkätens ifyllande anger 56 procent att de har fyllt i enkäten på egen hand. Medan 31 procent har fått hjälp av närstående/företrädare.

4 sida 4 (9) Diagram 2: 1. Jag blir väl bemött av personalen Jag tycker att personalen respekterar mina synpunkter på den vården jag får Jag tycker att personalen har den tid med mig som jag behöver Jag känner mig trygg med personalen Jag tycker personalen är kunnig 6. Jag tycker att jag får det stöd och den uppmuntran jag behöver 7. Jag får den hjälp som jag har blivit lovad 8. Jag är nöjd med den hjälp jag får i dess helhet En sammanfattande bedömning av enkäten är att måluppfyllelsen ligger kring 87 procent. Bilden visar ett relativt jämnt resultat. Helhetsomdömet på procent får anses vara ett bra resultat. Däremot finns det ett område som kan förbättras nämligen tid hos brukare (påstående tre). Särskilt boende och växelvård 1 Av 497 utskickade enkäter inkom 238 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 48 procent (svarsfrekvensen 2008 var 54 procent). På frågan om hjälp med enkätens ifyllande anger 19 procent att de har fyllt i enkäten på egen hand. Medan 74 procent har fått hjälp av närstående/företrädare. 1 Växelvård - Beviljas för att underlätta och stödja sammanboende närstående som tar hand om och hjälper den enskilde i hemmet.

5 sida 5 (9) Diagram 3: Särkilt boende 1. Jag tycker att personalen respekterar mina synpunkter på den vården/hjälpen jag får Det är lätt att komma i kontakt med personal när jag har behov av det 3. Jag har en kontaktperson bland personalen som hjälper mig 4. Personalen har tillräckligt med tid för att ta sig an mig när jag behöver det Jag känner mig trygg i boendet Jag tycker jag får det stöd av personalen jag har förväntat mig Jag tycker att personalen är kunnig Jag är nöjd med de aktiviteter som ordnas för mig Jag är delaktig i viktiga beslut som gäller mig Jag har inflytande över maten som serveras Måltiderna serveras under trivsamma former Jag är nöjd med mina möjligheter att få något att äta eller dricka förutom måltiderna Personalen sköter min fysiska hälsa på ett tillfredställande sätt Det är en trevlig stämning på boendet Jag är nöjd med hjälpen/omvårdnaden i sin helhet 85 Bilden visar att på de allra flesta områdena ligger måluppfyllelsen kring 85 procent. Dock finns det områden med utvecklingspotential. Känslan av att få tillräckligt med tid (Påstående 4), aktiviteter på boenden (påstående 8), brukarens delaktighet kring viktiga beslut (påstående 9) samt inflytande över maten tillhör områden som kan förbättras. Vad gäller maten uppger även 64 procent att man vill ha mer inflytande. Nöjd Kund index (NKI) Utöver fastställda frågor från kvalitetsplanen har vi ställt ytterligare tre frågor som ingår i en nationell jämförelse mellan kommunerna, en s.k. nöjd kund index (NKI). Statistiska centralbyrån (SCB) använder analysmodellen för att ta reda på hur nöjda brukarna är med verksamheten i dess helhet. I modellen ingår tre standardiserade frågor som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. Dessa tre frågor redovisas i nedanstående diagram.

6 sida 6 (9) Diagram 4: NKI frågor fördelat per verksamhet 1. Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? Hur väl uppfyller äldreomsorgen dina förväntningar? Föreställ dig en ideal äldreomsorg. Hur nära ett sådant ideal tycker du att äldreomsorgen i din kommun kommer? Särbo En sammanfattande bedömning är att brukarna ger ett förhållandevis snarlikt betyg på verksamheterna. Skillnaderna mellan hemtjänst och särskilt boende är relativt små. Störst skillnad finner vi i fråga 1 (6 procent). Myndighetsutövning Biståndsenheten ansvarar för myndighetsutövning för socialnämndens målgrupper. Handläggarna fattar beslut främst inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). För att få kunskap om hur den som söker bistånd uppfattar kontakten med sin biståndshandläggare genomförde förvaltningen föreliggande undersökning. En enkät bestående av 12 påståenden lämnades ut till brukare i samband med att brukaren fått sitt första biståndsbeslut eller i samband med omprövning av existerande biståndsbeslut. Av 499 utskickade enkäter inkom 293, vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent.

7 sida 7 (9) Diagram 4: Myndighetsutövning 1. Jag har fåt t inf ormation om vilken hjälp jag kan f å 2. Jag har varit delaktig i beslut et om vilken hjälp jag f år 3. Jag har ut an väntan kommit i kontakt med rätt person 4. Jag är nöjd med den tid det tog innan jag fick träffa handläggaren 5. Jag är nöjd med den tid det tog från min ansökan om hjälp till jag fick hjälp 6. Jag är nöjd med den t id det t og från beslutet om att jag skulle f å hjälp till jag fick hjälp 7. Jag fick läsa utredningen om den hjälp jag ansökte om, som handläggare gjorde innan hon fattade beslut om vilken hjälp jag skulle få Jag har f åt t den hjälp som jag har ansökt om att f å Jag har fått information om vilken avgift jag ska betala för den hjälp jag får Jag har blivit bemött med respekt i kontakten med socialförvaltningen Jag har uppfattningen att handläggaren är tillräckligt kunnig för sin uppgift 90 Målyppfyllelse i procent Bilden visar ett positivt resultat på de allra flesta områdena. Måluppfyllelsen varierar mellan och 91 procent. Dock finns det områden med förbättringspotential. Brukarens möjlighet att läsa utredningen innan ett beslut fattas och information om avgiften som brukaren ska betala är två sådana områden som biståndsenheten kan förbättra. Anhörigstöd Enkäten skickades ut till anhörigvårdare som kommunens anhörigkonsulent har kännedom om. Anhörigbidrag och avlösarservice ingår inte i föreliggande undersökning. Detta pga att svårigheter har funnits med att ta ut pålitliga listor från förvaltningens datasystem Magna Cura. Av 40 utskickade enkäter inkom 19, vilket ger en svarsfrekvens på 48 procent.

8 sida 8 (9) Diagram 5: Anhörigstöd 1. Jag blir väl bemött av socialförvaltningens personal Jag tycker att mina synpunkter på det stöd jag får som anhörigvårdare respekteras Jag känner mig trygg i min roll som anhörigvårdare Jag känner mig delaktig i besluten om den jag vårdar Jag är nöjd med anhörigstöd som jag får 73 Bilden visar att området med bäst resultat är påstående fyra (känna delaktighet i besluten,82 procent). Området med utvecklingspotential är att verka för att anhöriga ska känna sig trygga i sin roll som anhörigvårdare (påstående tre). Det måste dock betonas att dataunderlaget är litet. Resultatet ska tolkas med försiktighet. Analys Svarsfrekvensen inom de olika undersökningarna ligger kring 50 procent. Undersökningens resultat måste därför tolkas med försiktighet. Anhöriga är mer kritiska till vården och omsorgen i allmänhet vilket i viss mån kan förklara skillnaden mellan hemtjänsten och särskilt boende. Ett jämnt resultat över de olika områdena (kring 87 procent). Jämnare än från särskilt boende. Särskilt boende Mer spridning än resultatet från hemtjänsten. Myndighetsutövning Överlag ett bra resultat men med två svaga punkter (info om avgifter samt möjlighet att läsa utredningen innan beslutet verkställs). Anhörigstöd Dataunderlaget är litet och resultatet får tas med försiktighet. Är den undersökning som visar störst utvecklingspotential. Resultatet kan ge underlag för att fundera kring verksamhetens utformning framöver

9 sida 9 (9) Generella slutsatser Det konstateras att jämförelse med tidigare resultat har ej kunnat göras. Nästa års undersökning kommer att kunna visa resultatförändringar över tid. Vad gäller NKI frågorna ger brukarna ett sämre betyg än kommunens helhetsfrågor. Utvecklingsområden Undersökningen visar på flera områden där måluppfyllelsen kan förbättras ytterligare. Graden av uppfyllelse varierar mellan de olika undersökningarna. Följande områden kan lyftas fram; Känslan av att få tillräckligt med tid visar något svagare resultat. Särskilt boende Känslan av att få tillräckligt med tid Aktiviteter i boendet Delaktighet i viktiga beslut när det gäller den egna personen Större inflytande över matsituationen Myndighetsutövning Bättre information till brukarna om avgifter Möjlighet att läsa utredningen innan beslutet verkställs Anhörigstöd Trygghetsupplevelsen Att utveckla system som gör det möjligt att ha en klar bild över brukare/anhöriga med stödet.

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Målavstämning 2014, Anhörigstöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-04 Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson,

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Måttligan Hemtjänst En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Munkfors och Töreboda Nätverket

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Kvalitetsbarometern Bistånd

Kvalitetsbarometern Bistånd Kvalitetsbarometern Bistånd Brukarnas upplevelser av handläggning inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar i Tyresö kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN Januari 2014 Kvalitetsbarometern

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Måttligan Hemtjänst En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Munkfors och Töreboda Nätverket

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer