Brukarenkät hemtjänsten 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarenkät hemtjänsten 2011"

Transkript

1 Rapport (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland dem som har hemtjänst. De senaste åren har enkäten förändrats för att göra den lättare att besvara. Utformningen har blivit tydligare, frågorna lättare att förstå och svarsalternativen färre. Detta har lett till att svarsfrekvensen ökat kontinuerligt och ligger nu på 69 procent, vilket kan jämföras 6 procent för 00 och Borås stad som ligger på 65 procent för motsvarande enkätundersökning för hemtjänsten. Generellt anses svarsfrekvenser över 50 procent vara bra. Enkäten skickades ut till 80 personer varav 55 personer svarade. Det finns ingen skillnad i svarsfrekvens mellan män och kvinnor. Enkäten skickades inte ut till dem som endast hade trygghetslarm, vilket är en förändring från föregående år då även dessa brukare fick enkäten. Frågorna i enkäten utgår från omsorgsnämndens verksamhetsplan och hemtjänstens servicedeklaration. Brukarna fick därmed möjlighet att ge sin uppfattning om huruvida kommunen uppfyller det som utlovas i servicedeklarationen eller inte. Efter tre veckor skickades en påminnelse ut till dem som då ännu inte besvarat enkäten. Svarsfrekvensen före påminnelsen var 55 procent ( procent år 00). Registreringen av svar och respondenter genomfördes på ett sådant sätt att respondenterna inte kunde knytas till respektive svar. Samtliga brukare som deltog i undersökning fick en skraplott. I diagrammen nedan utgörs, där inget annat anges, 0 års undersökning av blå staplar, 00 års undersökning av röda staplar och 009 års undersökning av grå staplar. Siffrorna under staplarna anger svarsalternativen: : Inte : : :. Av de personer som besvarade enkäten var 58 procent kvinnor. 6 procent av respondenterna hade serviceinsatser, såsom städning och tvätt, 7 procent hade omvårdnadsinsatser, 8 procent hade trygghetslarm och 5 procent hade hemlevererade matportioner. Av dem som fick enkäten har 6 procent (5 brukare) annan utförare än kommunen. Oavsett val av utförare möter alla brukare kommunens handläggare, varför det bedömdes rimligt att enkäten skickades även till dem som valt privat hemtjänst. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 57 8 Bollebygd Ballebovägen

2 (5) Helheten Brukarna i Bollebygd är a med sin hemtjänst. Helhetsbetyget bedöms utifrån ett sammanvägt index som bygger på medelvärdet för tre frågor som besvaras på en skala från ett till tio (figur ). Medelbetyget för hemtjänsten som helhet är 8,5 på en tiogradig skala. Motsvarande siffra för 00 är 8, och för 009: 7,. Figur : Medelbetyg för hemtjänsten utifrån en bedömning av helheten på en skala till 0, fördelat per år och fråga A B C Frågorna A) Hur är du med hjälpen i sin helhet? B) Hur väl uppfyller hjälpen dina förväntningar på den? C) Föreställ dig en hjälp som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt Personal 98 procent av brukarna inom hemtjänsten i Bollebygds kommun uppger att de är a med personalens bemötande (figur ). 8 procent anger att de är mycket a och 7 procent är a. Brukarna ger personalens bemötande ett medelbetyg på,8 på en fyragradig skala. Resultatet har knappt förändrats de senaste åren och ligger i linje med omsorgsförvaltningens pågående arbete med lokala värdighetsgarantier, där frågor om bemötande och värdighet är centrala. På frågan hur a brukarna är med personalens handlag och färdigheter, svarar 8 procent att de är a eller mycket a (figur ). Medelbetyg,5. Resultatet är en minskning från 00 års mycket höga siffra då 96 procent var e eller mycket a. Brukarnas relation till sin kontaktperson är god, 78 procent är a eller mycket a (figur ). Detta är dock en minskning från föregående år då 9 procent var a. 7 procent svarade vet ej på denna fråga. Andelen brukare som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål uppgår till 89 procent, att jämföra med 97 respektive 98 procent för föregående år. Figur : Hur är du med hur personalen bemöter dig? Figur : Hur är du med personalens handlag och färdigheter? Figur : Hur är du med den relation du har med din kontaktperson? 8 7 6

3 (5) Inflytande En viktig del i kommunens arbete med inflytande gäller brukarnas möjligheter att framföra synpunkter på verksamheten. 79 procent uppger att de vet hur de ska gå tillväga för att framföra synpunkter (figur 5). Detta är en kraftig ökning från 00 års undersökning då procent svarade på frågan. Nästa fråga handlar om hur a brukarna är med hur man försökt åtgärda det de haft synpunkter på (figur 6): 68 procent uppger att de är a eller mycket a. Värt att notera är att 8 procent svarade vet ej på frågan. Figur 5: Vet du hur du ska gå till väga för att framföra synpunkter på den hjälp du får? Figur 6: Hur är du med hur man försökt åtgärda det du haft synpunkter på? 7 6 Handläggning Inte alls I syfte att skilja upplevelsen av handläggningen från upplevelsen av vården eller omsorgen innehåller enkäten en fråga om biståndshandläggarens bemötande. 8 procent uppger att de är a med biståndshandläggarens bemötande, vilket är en minskning från föregående år då 97 procent uppgav att de var a eller mycket a (figur 7). Andelen som är a med handläggningstiden följer samma mönster: 8 procent säger sig vara a. Andelen som anser att de är a med hur lätt det är att förstå biståndsbeslutet är något lägre: 76 procent (figur 8). Andelen som svarat vet ej på denna fråga har dock minskat från procent 00 till procent 0, vilket gör den senaste mätningen mer precis. Figur 7: Hur är du med biståndshandläggarens bemötande? Figur 8: Hur är du med hur lätt det var att förstå beslutet om din insats? 7 6

4 (5) Information Enkäten innehåller ett antal frågor som rör brukarnas uppfattning av den information de får. Här har frågan om huruvida brukarna har kännedom om hemtjänstens servicedeklaration ändrats (figur 9 och 0). Svaren visar att 85 procent uppger att de vet vad de kan förvänta sig av hemtjänsten, att jämföra med 00 då 9 procent uppgav att de hade kännedom om hemtjänstens servicedeklaration. Vetskapen om vem som besöker brukaren är viktig för brukarnas känsla av trygghet. Eftersom det oftast är kontaktpersonen som besöker brukaren har frågan om huruvida brukaren vet vem som är dennes kontaktperson införts i årets enkät. 79 procent uppger att de vet vem de har som kontaktperson (figur ). Nästa fråga berör hur a brukarna är med det sätt på vilket personalen meddelar om de inte kan komma på överenskommen tid (figur ). 70 procent svarar att de är a eller mycket a, vilket är en förbättring med tio procentenheter från föregående år. Figur 9: Vet du vad du kan förvänta dig av hemtjänsten (exempelvis vilken service och vilket bemötande du har rätt till)? Figur 0: Andel som uppger att de har kännedom vilken service de har rätt till Figur : Vet du vem som är din kontaktperson? Figur : Hur är du med på vilket sätt personalen meddelar dig om de inte kan komma på överenskommen tid?

5 5(5) Trygghet Frågan om trygghet är central inom all äldreomsorg. I hemtjänstens servicedeklaration utlovas att personalen ska ha synlig namnskylt med foto när de besöker brukare. Enligt variablerna - Aldrig, Ibland, ofta, Alltid - uppfattar 6 procent att personalen aldrig bär synlig namnskylt (figur ). Detta är en avsevärd förbättring gentemot såväl 00 (5 procent) som 009 ( procent). Andelen brukare som anser att hjälpen stämmer överens med det som beviljats är oförändrad från föregående år: 90 procent är a eller mycket a (figur ). I den avslutande frågan om trygghet efterfrågas brukarnas het med den hjälp de får när de larmar. Andelen brukare som uppger att de är a eller mycket a med detta har minskat från närmare 90 procent 00 till 65 procent 0 (figur ). Andelen som svarat vet ej är procent, vilket kan bero på att de aldrig har haft anledning att larma. Figur : Bär personalen synlig namnskylt med foto när de är hemma hos dig? Figur : Hur är du med hur väl hjälpen stämmer med det du är beviljad? Figur : Hur är du med den hjälp du får när du larmar? Maten Undersökningen berör även brukarnas synpunkter på maten. Både vad gäller smak och variation märktes en uppgång år 00. För år 0 har resultatet försämrats. Andelen brukare som uppger att de är a eller mycket a med smak och variation på maten har minskat från 9 procent 00 till 6 respektive 57 procent 0 (figur 5 och 6). På dessa frågor svarar 5 procent vet ej. Figur 5: Hur är du med hur maten smakar? 6 Figur 6: Hur är du med variationen på maten? 7 6

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer