STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN"

Transkript

1 STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

2 Rapportens innehåll Om undersökningen Frågor / påståenden Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens samt vem som besvarat undersökningen Sammanfattning av resultaten 2

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga personer inom funktionshinder med Daglig verksamhet i Stockholm som staden idag har avtal med. Urvalet är hämtat från Stockholms stads register. Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi samt privat utförare. Denna rapport är en stadsdelsrapport och visar resultatet för Hägersten-Liljeholmen med jämförelser mot staden totalt och över tid där så är möjligt. Undersökningen har genomförts som en postal enkät med möjlighet att besvara enkäten via webblänk med personlig inloggning. Totalt genomfördes 2 påminnelser. För att öka svarsfrekvensen har de kontaktorganisation som önskat fått samtliga enkäter skickade till enheten för utdelning istället för direktutsick till brukaren eller anhörig/god man. Svarsfrekvenser har redovisats vid två tillfällen under fältperioden till kontaktpersonerna. Undersökningen genomfördes under perioden 21 maj 31 augusti Resultaten redovisas enbart i grupper där minst 5 personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en enhet har färre än 5 svar redovisas inte enheten separat men ingår i totalresultatet Brytningar görs även på kön, vem som har svarat på enkäten och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen entreprenad samt privat/övrig, i stadens utförare ingår regiformen egen regi i staden. Totalt för stadsdelen inkom 120 stycken svar vilket ger en svarsprocent på 56 %. Graferna visar positivt till vänster i grönt och negativt till höger i rött. Andel som har svarat vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel stämmer ganska bra och stämmer helt redovisas som topbox värden vid sidan om grafen. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Stockholm Stad, ansvarig konsult har varit Anna Ragnarsson, 3

4 Frågor/påståenden som ingått in undersökningen Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Personalen lyssnar på mig. Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Jag trivs med personalen. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Vem har svarat på de här frågorna? 4

5 Tips för analys och kommunikationen av resultatet Tips vid analysen Titta efter styrkor och utvecklingsområden i resultaten och diskutera hur ni skall arbeta vidare för att behålla / förbättra resultaten. Identifiera vad som förändrats över tid och reflektera över vad som kan ligga till grund för detta. Jämför undergrupper med stadens totalresultat och identifiera var de största gapen finns, identifiera goda exempel som man kan dra lärdom av. Tänk på att resultaten alltid ska tolkas i sitt sammanhang. Om tex stora förändringar skett inom exempelvis en stadsdel/enhet kan det påverka resultatet och samtidigt är det bra att dra lärdomar av detta framåt. Om ni har ett bra resultat, slå er inte till ro med det! Finns det möjlighet till ytterligare förbättringar? Finns det olika faktorer som kan hota det starka resultatet som finns inom exempelvis en stadsdel? Om ni har ett svagt resultat, försök inte åtgärda allt på en gång! Identifiera istället vad som är särskilt viktigt att ta tag i, vad kan ni åtgärda snabbt och enkelt, vad kan ta lite längre tid? Råd kring kommunikation av resultaten Säg aldrig att resultat är dåliga. Dels ger det fel fokus, dels kan ett resultat som ser dåligt ut efter förutsättningarna vara godkända. Säg att resultaten är låga istället. Lyft fram det som är bra också. Om exempelvis en stadsdel ligger väldigt lågt så har de säkert ändå ett par frågor som ligger kring medel, lyft fram det som positivt. Var öppna. Är det låga resultat måste man vara tydlig med det, samt poängtera att något måste göras, samt att alla har ett ansvar för att resultaten ser ut som de gör och att det sker förbättringar. 5

6 SVARSFREKVENS SAMT VEM SOM BESVARAT UNDERSÖKNINGEN 6

7 Svarsfrekvens Stockholms Stad Urval brutto 2014 Urval netto 2014 Antal svar 2014 Svarsfrekven s (%) 2014 Glasade Gången dv % Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Örnsbergs dagliga verksamhet Resursteamet i Liljeholmen % Homsan\Ålgryte % Steget framåt, Hägersten-Liljeholmen Man Kvinna % Egen regi Privat regi % Hela sdf % Hela Staden % 7

8 Kön Man Kvinna 8

9 Vem har svarat på de här frågorna? 4 Jag har svarat på frågorna själv. 4 4 Jag har fått hjälp att svara på frågorna. Någon annan, anhörig/vän har svarat åt mig 2 23% %

10 SAMMANFATTNING 10

11 Sammanfattning Vem har besvarat enkäten Svarsfrekvensen är 56 %. 42 % har besvarat enkäten helt själv, 29 % har svarat med hjälp av någon annan medan 29 % av enkäterna är besvarade av någon annan. 53 % av de svarande var män och 48 % kvinnor. Övergripande resultat Brukare i Hägersten-Liljeholmen är på det hela taget nöjda med sin dagliga verksamhet. Det gäller helhetsomdömet och påståenden som rör själva verksamheten. Mer kritisk är hållningen till tillgängligheten i staden specifikt påståendet Det är lätt att förstå information staden (56 % 2014 jmf 50 % 2013). Helhetsomdöme Andelen brukare som är nöjda med sin dagliga verksamhet ligger på en hög. 95 % är nöjda i årets mätning, varav 61 % anger att de är mycket nöjda. Motsvarande andel 2013 var 85 % nöjda varav 58 % mycket nöjda. Andelen nöjda år 2012 var 91 %. Resultat inom respektive delområde Att kunna vara med och bestämma Jämfört med 2013 är omdömena från brukarna i Hägersten-Liljeholmen mer positiva. Högst betyg inom detta området 93 % nöjda får påståendet Personalen lyssnar på mig. Att få stöd (hjälp) som passar just mig Andelen nöjda har ökat vad gäller uppfattningen att Jag får det stöd (hjälp) jag behöver (94 % 2014 jmf med 82 % 2013). Lägst betyg får påståendet Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Det har dock förbättrats jämfört med föregående år (80 % 2014, 70 % 2013). 11

12 Sammanfattning Trygghet Genomgående höga betyg. Andelen nöjda ligger mellan 87 % och 98 %. Jämfört med fjolåret är andelen nöjda något högre. Tillgänglighet I Hägersten-Liljeholmen, liksom för staden i stort, så är brukarnas bedömningar mindre positiva när det gäller hur lätt det är att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 3 tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Jämfört med 2013 (40 % missnöjda) är detta en förbättring. 56 % är nöjda med hur lätt det är att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). I fjol var andelen nöjda 50 %. Möjlighet att välja 82 % instämmer i (4+5 i den fem-gradiga skalan) i att de själva har valt den dagliga verksamhet som de går på. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med Bemötande från biståndshandläggaren Andelen nöjda har ökat sedan 2013 (79 % 2014 jmf med 68 % 2013). Andelen missnöjda är lägre jämfört med staden i stort. Övrigt Mellan egen regi och privat regi syns inte några påtagliga skillnader i de påståenden som rör den dagliga verksamheten. Andelen nöjda varierar endast med någon eller ett par procentenheter. Både privat och egen regi har fått bättre resultat jämfört med Män instämmer mer än kvinnor i påståenden som rör medbestämmande och planering av den dagliga verksamheten. Det gäller i synnerhet påståendet om att personalen lyssnar på mig (98 % män, 86 % kvinnor). 12

13 Index Nöjdhet 13

14 Index nöjdhet Andelen som har svarat för de fyra påståendena Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Personalen lyssnar på mig Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet Jag är nöjd med min dagliga verksamhet 8 81% 83% Hägersten- Liljeholmen 2012 Hägersten- Liljeholmen 2013 Hägersten- Liljeholmen

15 Indikator 15

16 Indikator Indikatorer funktionsnedsättning Staden totalt Hägersten- Liljeholmen Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn Nöjda brukare - Daglig verksamhet Nöjda brukare - korttidsboende Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning Obligatoriska nämndindikatorer Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

17 Andel nöjda 17

18 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Stadsdelen totalt 2014 Stadsdelen totalt 2013 Stadsdelen totalt 2012 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 18 Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

19 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Man 2014 Man 2013 Kvinna 2014 Kvinna 2013 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 19 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

20 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Privat regi 2014 Privat regi 2013 Egen regi 2014 Egen regi 2013 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 20 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

21 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Svarat själv Svarat med hjälp av annan Någon annan har svarat Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag trivs med personalen. 21 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

22 TOTALT FÖR STADSDELEN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 22

23 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % % % 1 5% 6% 8% 5% Topbox Vet ej % 6% 3% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % % 28% % 5% 3% 5% % 7 3% 5% 5% Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 35% 4 28% 8% 3% 3% % 5% Personalen lyssnar på mig. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 6 63% 65% 23 31% % 1% 6% 1% 8% 1% 13% 1% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 8 3% 93% 9 8 1%

24 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 58% 5 58% 3 36% 3 25% Topbox Vet ej 3% 88% 9 3% 15% 1% 8 13% 83% 1% Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 23% 3 21% 1 13% 3% 3% 3% 1 81% 5% 88% 7 7 6% Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf % 43% % 31% 21% 16% 1 5% 1% 75% 8 7 Sdf 2012 Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill % Sdf % 6% 3% Sdf 2013 Sdf % 4 31% 28% 1 1 5% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 7 5% % 24

25 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 73% Sdf % Sdf % Sdf % Jag trivs med personalen % Topbox Vet ej 3% 9 1% 96% 8 8% 1% 8 11% Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 65% 7 28% 2 25% 23% 6% 1% 8% 1% 6% 1% 9 1% 98% 91% 9 Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Sdf 2014 Sdf % 3 3 3% 5% 3% 8 3% 9 5% Sdf 2012 Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 66% 61% 26% % 1% 1% 8% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls % 3% 25

26 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). 36% 33% 1 11% 8% Topbox 68% Vet ej 8% Sdf % 8% 6 1 Sdf % 16% 16% 8% 6 Sdf % 28% 2 3% 5% 7 1 Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 25% 26% 2 13% 1 51% 1 Sdf % % 56% 2 Sdf % % 5 1 Sdf % 2 18% 1 13% 58% 23% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 26

27 Möjlighet att välja Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Topbox Vet ej 4 26% % Sdf % 3 6% 8% 8 8% Sdf % 15% 13% 16% 68% Sdf 2012 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 27

28 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Topbox Vet ej % 8% 6 13% Sdf % 3 5% 7 15% Sdf % 6% 3% 68% 1 Sdf % 1 1% 7 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 28

29 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej 56% 33% 8 Sdf % 3 3% 3% 95% 3% Sdf % 26% 1 3% 85% 1% Sdf % 1% 3% 91% Frågorna var enkla att svara på. 46% 3 16% 3% 5% 76% 6% Sdf % 33% 11% 5% 81% Sdf % 23% 21% 5% 66% Sdf 2012 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 29

30 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? 73% 11% 16% Sdf % Sdf % 18% 21% Sdf % 1 18% Ja Nej Vet ej 30

31 REGIFORM - Resultat per fråga med jämförelser över tid 31

32 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % % 3 46% 31% 3 28% 1 8% 8% 1 2 5% 1 5% % 73% 71% 3% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 4 46% % % 1 1 3% % 85% 7 Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 61% 53% 35% 43% % 3% 6% 3% 1 1 3% 3% % 88% 81% 3% Personalen lyssnar på mig. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 63% 6 61% % 25% 31% 2 28% 11% 3% 1% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls % 9 3% 6%

33 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 58% 58% 55% % 35% 3% 6% 3% 3% 1 15% 88% % 8 Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % % 38% 4 28% 2 13% 18% 3% 3% 8% 1 5% 8% 3% 81% 88% 88% 78% 6 5% 3% 11% Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 48% % % % % 1 5% 75% 78% 81% 71% 6 6% 3% 5% Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 55% 53% % % 1 8% 13% 5% 6% 5% 3% 3% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls % 68% 5% 6% 3%

34 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 73% 78% 7 68% % 1 18% 3% 3% 1 3% % 93% 8 11% 3% Jag trivs med personalen Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 63% 28% 31% 25% 25% 26% 6% 1% % 98% 93% 8 1% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % % 3% % 3% Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 34 23% 26% % 13% 8% 3% % 85% 3%

35 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Topbox Vet ej 36% 33% 1 11% 8% 68% 8% Egen regi % 31% 1 13% % Privat regi % 1 71% 5% Egen regi % 18% 15% 23% 5% 56% 11% Privat regi % 16% 11% 11% 63% Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 25% 26% 2 13% 1 51% 1 Egen regi % 15% 15% 15% 55% 2 Privat regi Egen regi % 18% 53% 2 Privat regi % 48% 15% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 35

36 Möjlighet att välja Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Topbox Vet ej 4 26% % Egen regi % 2 6% 8% 8 Privat regi % 3 5% 8 8% Egen regi % 18% 13% 3% 13% 73% Privat regi % 13% 5% 18% 6 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 36

37 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Topbox Vet ej % 8% 6 13% Egen regi % 8% 6% 8 1 Privat regi % 38% 1 8% 6% 7 16% Egen regi % 2 21% 8% 3% 68% 1 Privat regi % % 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 37

38 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej 56% 33% 8 Egen regi % 33% 9 Privat regi % 3 3% 95% Egen regi % 25% 11% 86% Privat regi % 2 1 3% 3% 8 Frågorna var enkla att svara på. 46% 3 16% 3% 5% 76% 6% Egen regi % 3 15% 8 13% Privat regi % 2 8 Egen regi % 15% 8% 1 68% Privat regi % 6% 65% 8% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 38

39 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? 73% 11% 16% Egen regi % Privat regi % 1 13% Egen regi % 15% 1 Privat regi % Ja Nej Vet ej 39

40 KÖN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 40

41 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Man % 38% 8% 8 Kvinna % 1 7 Man % 1 5% 1 68% 3% Kvinna % 3 15% 3% 5% 78% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 3 31% 38% % 6% 6% 5% 13% 8% 9 78% 7 8 Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 55% 5 43% 2 26% 33% 1 1 3% 9 93% 8 83% 6% 6% Personalen lyssnar på mig. Man 2014 Kvinna % 7 33% 1 1 Man % 2 3% 3% Kvinna % 23% 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 41 98% 86% 9 86%

42 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Topbox Vet ej Man % 35% 8% 9 Kvinna % Man % 15% 3% 8 3% Kvinna % 83% 5% Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 36% 45% 3 28% 3 36% 2 18% 6% 11% 8% 3% % 73% 3% Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 4 45% % 35% % 13% 6% 3% 8% 76% 8 63% 8 6% Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Man % Kvinna % Man Kvinna % 13% 3% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls %

43 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Topbox Vet ej Man % 98% Kvinna % 23% 1 3% 8 5% Man % 2 96% Kvinna % 1 93% Jag trivs med personalen Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 73% 2 28% % 8 93% 3% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Man 2014 Kvinna % 3 11% 96% 85% 3% Man 2013 Kvinna 2013 Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 2 73% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 98% 93% 88% 93% 6% 6%

44 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Topbox Vet ej Man % 2 8% Kvinna % 2 11% 18% 6 8% Man % 1 15% 6 6% Kvinna % % 11% 5 1 Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Man % % 63% 1 Kvinna % 23% Man % % 18% Kvinna % 26% 6% 1 23% 5 2 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 44

45 Möjlighet att välja Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Topbox Vet ej Man % 35% 1 83% Kvinna % 8 8% Man % 16% 5% 18% 6 11% Kvinna % % Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 45

46 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Topbox Vet ej Man % 8% 81% 11% Kvinna % 5% 7 1 Man % 2 2 6% 7 16% Kvinna % 21% 6% 65% 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 46

47 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Man % 3 96% Kvinna % 9 Man % 11% 3% 8 Kvinna % 28% 86% Frågorna var enkla att svara på. Man % 5% 8 8% Kvinna % 38% 15% 5% 7 Man % Kvinna % 31% 18% 3% 8% 7 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 47

48 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? Man % 8% 18% Kvinna % 8% Man % 23% Kvinna % 1 18% Ja Nej Vet ej 48

49 VEM SOM BESVARAT ENKÄTEN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 49

50 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 11% 4 48% 33% 71% 43% 48% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. 26% 38% % 6% 3 5% 6% 8% 8% 26% 8 93% 7 65% % Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 1 23% 41% % 43% 5 41% % 13% 2 13% 3% 13% 5% 6% % 81% 3% 7 73% 6% 5 1 Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Personalen lyssnar på mig. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % % 41% 48% 5 58% % 81% 50 38% 61% 33% 43% 5 36% 35% 21% 33% 3% 3% 3% 2 2 3% % 6% 1 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 93% 95% 91% 3% 76% % 91% 9 9 3% 91% 93% 85% 3%

51 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Topbox Vet ej Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 36% 55% 6 71% 36% % % % 3% 3% 6% 9 88% 9 3% 8 9 6% 73% 3% Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 25% 21% 53% 56% 66% 41% 41% % 25% 3 2 6% 15% 5% 6% 3% 1 1 3% 91% 78% 91% 5% % 6 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 31% 25% 2 33% 18% % Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill % % 51 53% 33% 31% 26% 26% 36% 25% 21% 28% 3 18% 11% 1 3% 13% % 6% 6% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 85% 83% 8 5% 3% % 8 86% 8 3% % 15%

52 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Jag trivs med personalen Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 63% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. 61% 6 61% 68% 75% 6 58% 61% 81% 81% % 26% 2 36% 26% 2 23% 2 26% 26% 38% 18% % 23% 11% 3% 3% 28% 2 2 5% 3% 2 3 3% 21% 15% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Topbox Vet ej 10 95% 9 3 6% 91% 8 18% 7 96% 98% 10 5% 91% 10 6% % 15% 8 95% 9 5% 3% 91% 9 8 3%

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720

Läs mer

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Daglig verksamhet Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Gruppboende Ullevidevägen gruppbostad, Attendo LSS A Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör DAGLIG VERKSAMHET Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Boendestöd Hagersten Liljeholmen - Egen regi Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma BARNBOENDE Stadsdelsrapport - Bromma OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen genomfördes med

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Södermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 213 Vård- och omsorgsboende Åsengårdens gruppboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat per fråga

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 DAGLIG VERKSAMHET Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Enkät i grundsärskolan 2016

Enkät i grundsärskolan 2016 Enkät i grundsärskolan Rapporten innehåller totalresultatet för elever i grundsärskola för både kommunala och fristående skolor. 9/0/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har Markör

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Enkät i särskolans fritidshem

Enkät i särskolans fritidshem Enkät i särskolans fritidshem Rapporten innehåller totalresultatet för föräldrar till barn i fritidshem på särskola. /7/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2012 i fritidshem Stockholm Sjuling 6 Södermalmsskolan Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen Resultatenhet 2 Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och Rapporten innehåller

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Älvsjö sdf. STOCKHOLM Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika

Älvsjö sdf. STOCKHOLM Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö sdf STOCKHOLM 21-5-2 Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika FÖRSKOLEUNDERSÖKNING 21 Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan

Läs mer

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga Enskedegårds förskolor Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE 2015 TOTALRAPPORT SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten inom verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete MÅLGRUPP Målgruppen

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar

Läs mer

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD. Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema

Personer med funktionsnedsättning 2013 GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD. Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Rapporten innehåller totalresultatet för årsk i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun för kommunala och fristående gymnasieskolor // SIDAN 1 Jämför Gymnasieskolor Består av Stockholms

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer