STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN"

Transkript

1 STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

2 Rapportens innehåll Om undersökningen Frågor / påståenden Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens samt vem som besvarat undersökningen Sammanfattning av resultaten 2

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga personer inom funktionshinder med Daglig verksamhet i Stockholm som staden idag har avtal med. Urvalet är hämtat från Stockholms stads register. Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi samt privat utförare. Denna rapport är en stadsdelsrapport och visar resultatet för Hägersten-Liljeholmen med jämförelser mot staden totalt och över tid där så är möjligt. Undersökningen har genomförts som en postal enkät med möjlighet att besvara enkäten via webblänk med personlig inloggning. Totalt genomfördes 2 påminnelser. För att öka svarsfrekvensen har de kontaktorganisation som önskat fått samtliga enkäter skickade till enheten för utdelning istället för direktutsick till brukaren eller anhörig/god man. Svarsfrekvenser har redovisats vid två tillfällen under fältperioden till kontaktpersonerna. Undersökningen genomfördes under perioden 21 maj 31 augusti Resultaten redovisas enbart i grupper där minst 5 personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en enhet har färre än 5 svar redovisas inte enheten separat men ingår i totalresultatet Brytningar görs även på kön, vem som har svarat på enkäten och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen entreprenad samt privat/övrig, i stadens utförare ingår regiformen egen regi i staden. Totalt för stadsdelen inkom 120 stycken svar vilket ger en svarsprocent på 56 %. Graferna visar positivt till vänster i grönt och negativt till höger i rött. Andel som har svarat vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel stämmer ganska bra och stämmer helt redovisas som topbox värden vid sidan om grafen. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Stockholm Stad, ansvarig konsult har varit Anna Ragnarsson, 3

4 Frågor/påståenden som ingått in undersökningen Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Personalen lyssnar på mig. Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Jag trivs med personalen. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Vem har svarat på de här frågorna? 4

5 Tips för analys och kommunikationen av resultatet Tips vid analysen Titta efter styrkor och utvecklingsområden i resultaten och diskutera hur ni skall arbeta vidare för att behålla / förbättra resultaten. Identifiera vad som förändrats över tid och reflektera över vad som kan ligga till grund för detta. Jämför undergrupper med stadens totalresultat och identifiera var de största gapen finns, identifiera goda exempel som man kan dra lärdom av. Tänk på att resultaten alltid ska tolkas i sitt sammanhang. Om tex stora förändringar skett inom exempelvis en stadsdel/enhet kan det påverka resultatet och samtidigt är det bra att dra lärdomar av detta framåt. Om ni har ett bra resultat, slå er inte till ro med det! Finns det möjlighet till ytterligare förbättringar? Finns det olika faktorer som kan hota det starka resultatet som finns inom exempelvis en stadsdel? Om ni har ett svagt resultat, försök inte åtgärda allt på en gång! Identifiera istället vad som är särskilt viktigt att ta tag i, vad kan ni åtgärda snabbt och enkelt, vad kan ta lite längre tid? Råd kring kommunikation av resultaten Säg aldrig att resultat är dåliga. Dels ger det fel fokus, dels kan ett resultat som ser dåligt ut efter förutsättningarna vara godkända. Säg att resultaten är låga istället. Lyft fram det som är bra också. Om exempelvis en stadsdel ligger väldigt lågt så har de säkert ändå ett par frågor som ligger kring medel, lyft fram det som positivt. Var öppna. Är det låga resultat måste man vara tydlig med det, samt poängtera att något måste göras, samt att alla har ett ansvar för att resultaten ser ut som de gör och att det sker förbättringar. 5

6 SVARSFREKVENS SAMT VEM SOM BESVARAT UNDERSÖKNINGEN 6

7 Svarsfrekvens Stockholms Stad Urval brutto 2014 Urval netto 2014 Antal svar 2014 Svarsfrekven s (%) 2014 Glasade Gången dv % Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Örnsbergs dagliga verksamhet Resursteamet i Liljeholmen % Homsan\Ålgryte % Steget framåt, Hägersten-Liljeholmen Man Kvinna % Egen regi Privat regi % Hela sdf % Hela Staden % 7

8 Kön Man Kvinna 8

9 Vem har svarat på de här frågorna? 4 Jag har svarat på frågorna själv. 4 4 Jag har fått hjälp att svara på frågorna. Någon annan, anhörig/vän har svarat åt mig 2 23% %

10 SAMMANFATTNING 10

11 Sammanfattning Vem har besvarat enkäten Svarsfrekvensen är 56 %. 42 % har besvarat enkäten helt själv, 29 % har svarat med hjälp av någon annan medan 29 % av enkäterna är besvarade av någon annan. 53 % av de svarande var män och 48 % kvinnor. Övergripande resultat Brukare i Hägersten-Liljeholmen är på det hela taget nöjda med sin dagliga verksamhet. Det gäller helhetsomdömet och påståenden som rör själva verksamheten. Mer kritisk är hållningen till tillgängligheten i staden specifikt påståendet Det är lätt att förstå information staden (56 % 2014 jmf 50 % 2013). Helhetsomdöme Andelen brukare som är nöjda med sin dagliga verksamhet ligger på en hög. 95 % är nöjda i årets mätning, varav 61 % anger att de är mycket nöjda. Motsvarande andel 2013 var 85 % nöjda varav 58 % mycket nöjda. Andelen nöjda år 2012 var 91 %. Resultat inom respektive delområde Att kunna vara med och bestämma Jämfört med 2013 är omdömena från brukarna i Hägersten-Liljeholmen mer positiva. Högst betyg inom detta området 93 % nöjda får påståendet Personalen lyssnar på mig. Att få stöd (hjälp) som passar just mig Andelen nöjda har ökat vad gäller uppfattningen att Jag får det stöd (hjälp) jag behöver (94 % 2014 jmf med 82 % 2013). Lägst betyg får påståendet Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Det har dock förbättrats jämfört med föregående år (80 % 2014, 70 % 2013). 11

12 Sammanfattning Trygghet Genomgående höga betyg. Andelen nöjda ligger mellan 87 % och 98 %. Jämfört med fjolåret är andelen nöjda något högre. Tillgänglighet I Hägersten-Liljeholmen, liksom för staden i stort, så är brukarnas bedömningar mindre positiva när det gäller hur lätt det är att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 3 tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Jämfört med 2013 (40 % missnöjda) är detta en förbättring. 56 % är nöjda med hur lätt det är att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). I fjol var andelen nöjda 50 %. Möjlighet att välja 82 % instämmer i (4+5 i den fem-gradiga skalan) i att de själva har valt den dagliga verksamhet som de går på. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med Bemötande från biståndshandläggaren Andelen nöjda har ökat sedan 2013 (79 % 2014 jmf med 68 % 2013). Andelen missnöjda är lägre jämfört med staden i stort. Övrigt Mellan egen regi och privat regi syns inte några påtagliga skillnader i de påståenden som rör den dagliga verksamheten. Andelen nöjda varierar endast med någon eller ett par procentenheter. Både privat och egen regi har fått bättre resultat jämfört med Män instämmer mer än kvinnor i påståenden som rör medbestämmande och planering av den dagliga verksamheten. Det gäller i synnerhet påståendet om att personalen lyssnar på mig (98 % män, 86 % kvinnor). 12

13 Index Nöjdhet 13

14 Index nöjdhet Andelen som har svarat för de fyra påståendena Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Personalen lyssnar på mig Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet Jag är nöjd med min dagliga verksamhet 8 81% 83% Hägersten- Liljeholmen 2012 Hägersten- Liljeholmen 2013 Hägersten- Liljeholmen

15 Indikator 15

16 Indikator Indikatorer funktionsnedsättning Staden totalt Hägersten- Liljeholmen Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn Nöjda brukare - Daglig verksamhet Nöjda brukare - korttidsboende Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning Obligatoriska nämndindikatorer Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

17 Andel nöjda 17

18 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Stadsdelen totalt 2014 Stadsdelen totalt 2013 Stadsdelen totalt 2012 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 18 Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

19 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Man 2014 Man 2013 Kvinna 2014 Kvinna 2013 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 19 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

20 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Privat regi 2014 Privat regi 2013 Egen regi 2014 Egen regi 2013 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 20 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

21 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Svarat själv Svarat med hjälp av annan Någon annan har svarat Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag trivs med personalen. 21 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

22 TOTALT FÖR STADSDELEN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 22

23 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % % % 1 5% 6% 8% 5% Topbox Vet ej % 6% 3% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % % 28% % 5% 3% 5% % 7 3% 5% 5% Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 35% 4 28% 8% 3% 3% % 5% Personalen lyssnar på mig. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 6 63% 65% 23 31% % 1% 6% 1% 8% 1% 13% 1% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 8 3% 93% 9 8 1%

24 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 58% 5 58% 3 36% 3 25% Topbox Vet ej 3% 88% 9 3% 15% 1% 8 13% 83% 1% Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 23% 3 21% 1 13% 3% 3% 3% 1 81% 5% 88% 7 7 6% Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf % 43% % 31% 21% 16% 1 5% 1% 75% 8 7 Sdf 2012 Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill % Sdf % 6% 3% Sdf 2013 Sdf % 4 31% 28% 1 1 5% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 7 5% % 24

25 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 73% Sdf % Sdf % Sdf % Jag trivs med personalen % Topbox Vet ej 3% 9 1% 96% 8 8% 1% 8 11% Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 65% 7 28% 2 25% 23% 6% 1% 8% 1% 6% 1% 9 1% 98% 91% 9 Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Sdf 2014 Sdf % 3 3 3% 5% 3% 8 3% 9 5% Sdf 2012 Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 66% 61% 26% % 1% 1% 8% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls % 3% 25

26 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). 36% 33% 1 11% 8% Topbox 68% Vet ej 8% Sdf % 8% 6 1 Sdf % 16% 16% 8% 6 Sdf % 28% 2 3% 5% 7 1 Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 25% 26% 2 13% 1 51% 1 Sdf % % 56% 2 Sdf % % 5 1 Sdf % 2 18% 1 13% 58% 23% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 26

27 Möjlighet att välja Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Topbox Vet ej 4 26% % Sdf % 3 6% 8% 8 8% Sdf % 15% 13% 16% 68% Sdf 2012 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 27

28 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Topbox Vet ej % 8% 6 13% Sdf % 3 5% 7 15% Sdf % 6% 3% 68% 1 Sdf % 1 1% 7 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 28

29 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej 56% 33% 8 Sdf % 3 3% 3% 95% 3% Sdf % 26% 1 3% 85% 1% Sdf % 1% 3% 91% Frågorna var enkla att svara på. 46% 3 16% 3% 5% 76% 6% Sdf % 33% 11% 5% 81% Sdf % 23% 21% 5% 66% Sdf 2012 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 29

30 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? 73% 11% 16% Sdf % Sdf % 18% 21% Sdf % 1 18% Ja Nej Vet ej 30

31 REGIFORM - Resultat per fråga med jämförelser över tid 31

32 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % % 3 46% 31% 3 28% 1 8% 8% 1 2 5% 1 5% % 73% 71% 3% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 4 46% % % 1 1 3% % 85% 7 Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 61% 53% 35% 43% % 3% 6% 3% 1 1 3% 3% % 88% 81% 3% Personalen lyssnar på mig. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 63% 6 61% % 25% 31% 2 28% 11% 3% 1% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls % 9 3% 6%

33 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 58% 58% 55% % 35% 3% 6% 3% 3% 1 15% 88% % 8 Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % % 38% 4 28% 2 13% 18% 3% 3% 8% 1 5% 8% 3% 81% 88% 88% 78% 6 5% 3% 11% Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 48% % % % % 1 5% 75% 78% 81% 71% 6 6% 3% 5% Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 55% 53% % % 1 8% 13% 5% 6% 5% 3% 3% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls % 68% 5% 6% 3%

34 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 73% 78% 7 68% % 1 18% 3% 3% 1 3% % 93% 8 11% 3% Jag trivs med personalen Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 63% 28% 31% 25% 25% 26% 6% 1% % 98% 93% 8 1% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % % 3% % 3% Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 34 23% 26% % 13% 8% 3% % 85% 3%

35 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Topbox Vet ej 36% 33% 1 11% 8% 68% 8% Egen regi % 31% 1 13% % Privat regi % 1 71% 5% Egen regi % 18% 15% 23% 5% 56% 11% Privat regi % 16% 11% 11% 63% Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 25% 26% 2 13% 1 51% 1 Egen regi % 15% 15% 15% 55% 2 Privat regi Egen regi % 18% 53% 2 Privat regi % 48% 15% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 35

36 Möjlighet att välja Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Topbox Vet ej 4 26% % Egen regi % 2 6% 8% 8 Privat regi % 3 5% 8 8% Egen regi % 18% 13% 3% 13% 73% Privat regi % 13% 5% 18% 6 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 36

37 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Topbox Vet ej % 8% 6 13% Egen regi % 8% 6% 8 1 Privat regi % 38% 1 8% 6% 7 16% Egen regi % 2 21% 8% 3% 68% 1 Privat regi % % 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 37

38 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej 56% 33% 8 Egen regi % 33% 9 Privat regi % 3 3% 95% Egen regi % 25% 11% 86% Privat regi % 2 1 3% 3% 8 Frågorna var enkla att svara på. 46% 3 16% 3% 5% 76% 6% Egen regi % 3 15% 8 13% Privat regi % 2 8 Egen regi % 15% 8% 1 68% Privat regi % 6% 65% 8% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 38

39 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? 73% 11% 16% Egen regi % Privat regi % 1 13% Egen regi % 15% 1 Privat regi % Ja Nej Vet ej 39

40 KÖN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 40

41 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Man % 38% 8% 8 Kvinna % 1 7 Man % 1 5% 1 68% 3% Kvinna % 3 15% 3% 5% 78% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 3 31% 38% % 6% 6% 5% 13% 8% 9 78% 7 8 Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 55% 5 43% 2 26% 33% 1 1 3% 9 93% 8 83% 6% 6% Personalen lyssnar på mig. Man 2014 Kvinna % 7 33% 1 1 Man % 2 3% 3% Kvinna % 23% 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 41 98% 86% 9 86%

42 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Topbox Vet ej Man % 35% 8% 9 Kvinna % Man % 15% 3% 8 3% Kvinna % 83% 5% Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 36% 45% 3 28% 3 36% 2 18% 6% 11% 8% 3% % 73% 3% Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 4 45% % 35% % 13% 6% 3% 8% 76% 8 63% 8 6% Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Man % Kvinna % Man Kvinna % 13% 3% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls %

43 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Topbox Vet ej Man % 98% Kvinna % 23% 1 3% 8 5% Man % 2 96% Kvinna % 1 93% Jag trivs med personalen Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 73% 2 28% % 8 93% 3% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Man 2014 Kvinna % 3 11% 96% 85% 3% Man 2013 Kvinna 2013 Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 2 73% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 98% 93% 88% 93% 6% 6%

44 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Topbox Vet ej Man % 2 8% Kvinna % 2 11% 18% 6 8% Man % 1 15% 6 6% Kvinna % % 11% 5 1 Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Man % % 63% 1 Kvinna % 23% Man % % 18% Kvinna % 26% 6% 1 23% 5 2 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 44

45 Möjlighet att välja Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Topbox Vet ej Man % 35% 1 83% Kvinna % 8 8% Man % 16% 5% 18% 6 11% Kvinna % % Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 45

46 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Topbox Vet ej Man % 8% 81% 11% Kvinna % 5% 7 1 Man % 2 2 6% 7 16% Kvinna % 21% 6% 65% 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 46

47 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Man % 3 96% Kvinna % 9 Man % 11% 3% 8 Kvinna % 28% 86% Frågorna var enkla att svara på. Man % 5% 8 8% Kvinna % 38% 15% 5% 7 Man % Kvinna % 31% 18% 3% 8% 7 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 47

48 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? Man % 8% 18% Kvinna % 8% Man % 23% Kvinna % 1 18% Ja Nej Vet ej 48

49 VEM SOM BESVARAT ENKÄTEN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 49

50 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 11% 4 48% 33% 71% 43% 48% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. 26% 38% % 6% 3 5% 6% 8% 8% 26% 8 93% 7 65% % Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 1 23% 41% % 43% 5 41% % 13% 2 13% 3% 13% 5% 6% % 81% 3% 7 73% 6% 5 1 Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Personalen lyssnar på mig. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % % 41% 48% 5 58% % 81% 50 38% 61% 33% 43% 5 36% 35% 21% 33% 3% 3% 3% 2 2 3% % 6% 1 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 93% 95% 91% 3% 76% % 91% 9 9 3% 91% 93% 85% 3%

51 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Topbox Vet ej Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 36% 55% 6 71% 36% % % % 3% 3% 6% 9 88% 9 3% 8 9 6% 73% 3% Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 25% 21% 53% 56% 66% 41% 41% % 25% 3 2 6% 15% 5% 6% 3% 1 1 3% 91% 78% 91% 5% % 6 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 31% 25% 2 33% 18% % Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill % % 51 53% 33% 31% 26% 26% 36% 25% 21% 28% 3 18% 11% 1 3% 13% % 6% 6% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 85% 83% 8 5% 3% % 8 86% 8 3% % 15%

52 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Jag trivs med personalen Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 63% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. 61% 6 61% 68% 75% 6 58% 61% 81% 81% % 26% 2 36% 26% 2 23% 2 26% 26% 38% 18% % 23% 11% 3% 3% 28% 2 2 5% 3% 2 3 3% 21% 15% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Topbox Vet ej 10 95% 9 3 6% 91% 8 18% 7 96% 98% 10 5% 91% 10 6% % 15% 8 95% 9 5% 3% 91% 9 8 3%

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer