STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN"

Transkript

1 STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

2 Rapportens innehåll Om undersökningen Frågor / påståenden Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens samt vem som besvarat undersökningen Sammanfattning av resultaten 2

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga personer inom funktionshinder med Daglig verksamhet i Stockholm som staden idag har avtal med. Urvalet är hämtat från Stockholms stads register. Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi samt privat utförare. Denna rapport är en stadsdelsrapport och visar resultatet för Hägersten-Liljeholmen med jämförelser mot staden totalt och över tid där så är möjligt. Undersökningen har genomförts som en postal enkät med möjlighet att besvara enkäten via webblänk med personlig inloggning. Totalt genomfördes 2 påminnelser. För att öka svarsfrekvensen har de kontaktorganisation som önskat fått samtliga enkäter skickade till enheten för utdelning istället för direktutsick till brukaren eller anhörig/god man. Svarsfrekvenser har redovisats vid två tillfällen under fältperioden till kontaktpersonerna. Undersökningen genomfördes under perioden 21 maj 31 augusti Resultaten redovisas enbart i grupper där minst 5 personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en enhet har färre än 5 svar redovisas inte enheten separat men ingår i totalresultatet Brytningar görs även på kön, vem som har svarat på enkäten och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen entreprenad samt privat/övrig, i stadens utförare ingår regiformen egen regi i staden. Totalt för stadsdelen inkom 120 stycken svar vilket ger en svarsprocent på 56 %. Graferna visar positivt till vänster i grönt och negativt till höger i rött. Andel som har svarat vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel stämmer ganska bra och stämmer helt redovisas som topbox värden vid sidan om grafen. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Stockholm Stad, ansvarig konsult har varit Anna Ragnarsson, 3

4 Frågor/påståenden som ingått in undersökningen Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Personalen lyssnar på mig. Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Jag trivs med personalen. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Vem har svarat på de här frågorna? 4

5 Tips för analys och kommunikationen av resultatet Tips vid analysen Titta efter styrkor och utvecklingsområden i resultaten och diskutera hur ni skall arbeta vidare för att behålla / förbättra resultaten. Identifiera vad som förändrats över tid och reflektera över vad som kan ligga till grund för detta. Jämför undergrupper med stadens totalresultat och identifiera var de största gapen finns, identifiera goda exempel som man kan dra lärdom av. Tänk på att resultaten alltid ska tolkas i sitt sammanhang. Om tex stora förändringar skett inom exempelvis en stadsdel/enhet kan det påverka resultatet och samtidigt är det bra att dra lärdomar av detta framåt. Om ni har ett bra resultat, slå er inte till ro med det! Finns det möjlighet till ytterligare förbättringar? Finns det olika faktorer som kan hota det starka resultatet som finns inom exempelvis en stadsdel? Om ni har ett svagt resultat, försök inte åtgärda allt på en gång! Identifiera istället vad som är särskilt viktigt att ta tag i, vad kan ni åtgärda snabbt och enkelt, vad kan ta lite längre tid? Råd kring kommunikation av resultaten Säg aldrig att resultat är dåliga. Dels ger det fel fokus, dels kan ett resultat som ser dåligt ut efter förutsättningarna vara godkända. Säg att resultaten är låga istället. Lyft fram det som är bra också. Om exempelvis en stadsdel ligger väldigt lågt så har de säkert ändå ett par frågor som ligger kring medel, lyft fram det som positivt. Var öppna. Är det låga resultat måste man vara tydlig med det, samt poängtera att något måste göras, samt att alla har ett ansvar för att resultaten ser ut som de gör och att det sker förbättringar. 5

6 SVARSFREKVENS SAMT VEM SOM BESVARAT UNDERSÖKNINGEN 6

7 Svarsfrekvens Stockholms Stad Urval brutto 2014 Urval netto 2014 Antal svar 2014 Svarsfrekven s (%) 2014 Glasade Gången dv % Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Örnsbergs dagliga verksamhet Resursteamet i Liljeholmen % Homsan\Ålgryte % Steget framåt, Hägersten-Liljeholmen Man Kvinna % Egen regi Privat regi % Hela sdf % Hela Staden % 7

8 Kön Man Kvinna 8

9 Vem har svarat på de här frågorna? 4 Jag har svarat på frågorna själv. 4 4 Jag har fått hjälp att svara på frågorna. Någon annan, anhörig/vän har svarat åt mig 2 23% %

10 SAMMANFATTNING 10

11 Sammanfattning Vem har besvarat enkäten Svarsfrekvensen är 56 %. 42 % har besvarat enkäten helt själv, 29 % har svarat med hjälp av någon annan medan 29 % av enkäterna är besvarade av någon annan. 53 % av de svarande var män och 48 % kvinnor. Övergripande resultat Brukare i Hägersten-Liljeholmen är på det hela taget nöjda med sin dagliga verksamhet. Det gäller helhetsomdömet och påståenden som rör själva verksamheten. Mer kritisk är hållningen till tillgängligheten i staden specifikt påståendet Det är lätt att förstå information staden (56 % 2014 jmf 50 % 2013). Helhetsomdöme Andelen brukare som är nöjda med sin dagliga verksamhet ligger på en hög. 95 % är nöjda i årets mätning, varav 61 % anger att de är mycket nöjda. Motsvarande andel 2013 var 85 % nöjda varav 58 % mycket nöjda. Andelen nöjda år 2012 var 91 %. Resultat inom respektive delområde Att kunna vara med och bestämma Jämfört med 2013 är omdömena från brukarna i Hägersten-Liljeholmen mer positiva. Högst betyg inom detta området 93 % nöjda får påståendet Personalen lyssnar på mig. Att få stöd (hjälp) som passar just mig Andelen nöjda har ökat vad gäller uppfattningen att Jag får det stöd (hjälp) jag behöver (94 % 2014 jmf med 82 % 2013). Lägst betyg får påståendet Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Det har dock förbättrats jämfört med föregående år (80 % 2014, 70 % 2013). 11

12 Sammanfattning Trygghet Genomgående höga betyg. Andelen nöjda ligger mellan 87 % och 98 %. Jämfört med fjolåret är andelen nöjda något högre. Tillgänglighet I Hägersten-Liljeholmen, liksom för staden i stort, så är brukarnas bedömningar mindre positiva när det gäller hur lätt det är att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 3 tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Jämfört med 2013 (40 % missnöjda) är detta en förbättring. 56 % är nöjda med hur lätt det är att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). I fjol var andelen nöjda 50 %. Möjlighet att välja 82 % instämmer i (4+5 i den fem-gradiga skalan) i att de själva har valt den dagliga verksamhet som de går på. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med Bemötande från biståndshandläggaren Andelen nöjda har ökat sedan 2013 (79 % 2014 jmf med 68 % 2013). Andelen missnöjda är lägre jämfört med staden i stort. Övrigt Mellan egen regi och privat regi syns inte några påtagliga skillnader i de påståenden som rör den dagliga verksamheten. Andelen nöjda varierar endast med någon eller ett par procentenheter. Både privat och egen regi har fått bättre resultat jämfört med Män instämmer mer än kvinnor i påståenden som rör medbestämmande och planering av den dagliga verksamheten. Det gäller i synnerhet påståendet om att personalen lyssnar på mig (98 % män, 86 % kvinnor). 12

13 Index Nöjdhet 13

14 Index nöjdhet Andelen som har svarat för de fyra påståendena Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Personalen lyssnar på mig Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet Jag är nöjd med min dagliga verksamhet 8 81% 83% Hägersten- Liljeholmen 2012 Hägersten- Liljeholmen 2013 Hägersten- Liljeholmen

15 Indikator 15

16 Indikator Indikatorer funktionsnedsättning Staden totalt Hägersten- Liljeholmen Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn Nöjda brukare - Daglig verksamhet Nöjda brukare - korttidsboende Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning Obligatoriska nämndindikatorer Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

17 Andel nöjda 17

18 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Stadsdelen totalt 2014 Stadsdelen totalt 2013 Stadsdelen totalt 2012 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 18 Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

19 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Man 2014 Man 2013 Kvinna 2014 Kvinna 2013 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 19 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

20 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Privat regi 2014 Privat regi 2013 Egen regi 2014 Egen regi 2013 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Jag trivs med personalen. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 20 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

21 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Frågorna var enkla att svara på. Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Svarat själv Svarat med hjälp av annan Någon annan har svarat Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 6 4 Personalen lyssnar på mig. Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver. Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag trivs med personalen. 21 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

22 TOTALT FÖR STADSDELEN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 22

23 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % % % 1 5% 6% 8% 5% Topbox Vet ej % 6% 3% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % % 28% % 5% 3% 5% % 7 3% 5% 5% Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 35% 4 28% 8% 3% 3% % 5% Personalen lyssnar på mig. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 6 63% 65% 23 31% % 1% 6% 1% 8% 1% 13% 1% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 8 3% 93% 9 8 1%

24 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 58% 5 58% 3 36% 3 25% Topbox Vet ej 3% 88% 9 3% 15% 1% 8 13% 83% 1% Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 23% 3 21% 1 13% 3% 3% 3% 1 81% 5% 88% 7 7 6% Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf % 43% % 31% 21% 16% 1 5% 1% 75% 8 7 Sdf 2012 Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill % Sdf % 6% 3% Sdf 2013 Sdf % 4 31% 28% 1 1 5% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 7 5% % 24

25 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 73% Sdf % Sdf % Sdf % Jag trivs med personalen % Topbox Vet ej 3% 9 1% 96% 8 8% 1% 8 11% Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 65% 7 28% 2 25% 23% 6% 1% 8% 1% 6% 1% 9 1% 98% 91% 9 Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Sdf 2014 Sdf % 3 3 3% 5% 3% 8 3% 9 5% Sdf 2012 Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 66% 61% 26% % 1% 1% 8% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls % 3% 25

26 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). 36% 33% 1 11% 8% Topbox 68% Vet ej 8% Sdf % 8% 6 1 Sdf % 16% 16% 8% 6 Sdf % 28% 2 3% 5% 7 1 Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 25% 26% 2 13% 1 51% 1 Sdf % % 56% 2 Sdf % % 5 1 Sdf % 2 18% 1 13% 58% 23% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 26

27 Möjlighet att välja Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Topbox Vet ej 4 26% % Sdf % 3 6% 8% 8 8% Sdf % 15% 13% 16% 68% Sdf 2012 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 27

28 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Topbox Vet ej % 8% 6 13% Sdf % 3 5% 7 15% Sdf % 6% 3% 68% 1 Sdf % 1 1% 7 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 28

29 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej 56% 33% 8 Sdf % 3 3% 3% 95% 3% Sdf % 26% 1 3% 85% 1% Sdf % 1% 3% 91% Frågorna var enkla att svara på. 46% 3 16% 3% 5% 76% 6% Sdf % 33% 11% 5% 81% Sdf % 23% 21% 5% 66% Sdf 2012 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 29

30 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? 73% 11% 16% Sdf % Sdf % 18% 21% Sdf % 1 18% Ja Nej Vet ej 30

31 REGIFORM - Resultat per fråga med jämförelser över tid 31

32 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % % 3 46% 31% 3 28% 1 8% 8% 1 2 5% 1 5% % 73% 71% 3% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 4 46% % % 1 1 3% % 85% 7 Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 61% 53% 35% 43% % 3% 6% 3% 1 1 3% 3% % 88% 81% 3% Personalen lyssnar på mig. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 63% 6 61% % 25% 31% 2 28% 11% 3% 1% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls % 9 3% 6%

33 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 58% 58% 55% % 35% 3% 6% 3% 3% 1 15% 88% % 8 Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % % 38% 4 28% 2 13% 18% 3% 3% 8% 1 5% 8% 3% 81% 88% 88% 78% 6 5% 3% 11% Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 48% % % % % 1 5% 75% 78% 81% 71% 6 6% 3% 5% Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 55% 53% % % 1 8% 13% 5% 6% 5% 3% 3% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls % 68% 5% 6% 3%

34 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 73% 78% 7 68% % 1 18% 3% 3% 1 3% % 93% 8 11% 3% Jag trivs med personalen Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 63% 28% 31% 25% 25% 26% 6% 1% % 98% 93% 8 1% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % % 3% % 3% Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 34 23% 26% % 13% 8% 3% % 85% 3%

35 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Topbox Vet ej 36% 33% 1 11% 8% 68% 8% Egen regi % 31% 1 13% % Privat regi % 1 71% 5% Egen regi % 18% 15% 23% 5% 56% 11% Privat regi % 16% 11% 11% 63% Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 25% 26% 2 13% 1 51% 1 Egen regi % 15% 15% 15% 55% 2 Privat regi Egen regi % 18% 53% 2 Privat regi % 48% 15% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 35

36 Möjlighet att välja Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Topbox Vet ej 4 26% % Egen regi % 2 6% 8% 8 Privat regi % 3 5% 8 8% Egen regi % 18% 13% 3% 13% 73% Privat regi % 13% 5% 18% 6 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 36

37 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Topbox Vet ej % 8% 6 13% Egen regi % 8% 6% 8 1 Privat regi % 38% 1 8% 6% 7 16% Egen regi % 2 21% 8% 3% 68% 1 Privat regi % % 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 37

38 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej 56% 33% 8 Egen regi % 33% 9 Privat regi % 3 3% 95% Egen regi % 25% 11% 86% Privat regi % 2 1 3% 3% 8 Frågorna var enkla att svara på. 46% 3 16% 3% 5% 76% 6% Egen regi % 3 15% 8 13% Privat regi % 2 8 Egen regi % 15% 8% 1 68% Privat regi % 6% 65% 8% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 38

39 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? 73% 11% 16% Egen regi % Privat regi % 1 13% Egen regi % 15% 1 Privat regi % Ja Nej Vet ej 39

40 KÖN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 40

41 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Man % 38% 8% 8 Kvinna % 1 7 Man % 1 5% 1 68% 3% Kvinna % 3 15% 3% 5% 78% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 3 31% 38% % 6% 6% 5% 13% 8% 9 78% 7 8 Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 55% 5 43% 2 26% 33% 1 1 3% 9 93% 8 83% 6% 6% Personalen lyssnar på mig. Man 2014 Kvinna % 7 33% 1 1 Man % 2 3% 3% Kvinna % 23% 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 41 98% 86% 9 86%

42 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Topbox Vet ej Man % 35% 8% 9 Kvinna % Man % 15% 3% 8 3% Kvinna % 83% 5% Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 36% 45% 3 28% 3 36% 2 18% 6% 11% 8% 3% % 73% 3% Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 4 45% % 35% % 13% 6% 3% 8% 76% 8 63% 8 6% Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill. Man % Kvinna % Man Kvinna % 13% 3% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls %

43 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Topbox Vet ej Man % 98% Kvinna % 23% 1 3% 8 5% Man % 2 96% Kvinna % 1 93% Jag trivs med personalen Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 73% 2 28% % 8 93% 3% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Man 2014 Kvinna % 3 11% 96% 85% 3% Man 2013 Kvinna 2013 Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 2 73% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 98% 93% 88% 93% 6% 6%

44 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Topbox Vet ej Man % 2 8% Kvinna % 2 11% 18% 6 8% Man % 1 15% 6 6% Kvinna % % 11% 5 1 Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Man % % 63% 1 Kvinna % 23% Man % % 18% Kvinna % 26% 6% 1 23% 5 2 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 44

45 Möjlighet att välja Jag har själv valt den dagliga verksamhet som jag går på. Topbox Vet ej Man % 35% 1 83% Kvinna % 8 8% Man % 16% 5% 18% 6 11% Kvinna % % Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 45

46 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Topbox Vet ej Man % 8% 81% 11% Kvinna % 5% 7 1 Man % 2 2 6% 7 16% Kvinna % 21% 6% 65% 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 46

47 Övrigt Jag är nöjd med min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Man % 3 96% Kvinna % 9 Man % 11% 3% 8 Kvinna % 28% 86% Frågorna var enkla att svara på. Man % 5% 8 8% Kvinna % 38% 15% 5% 7 Man % Kvinna % 31% 18% 3% 8% 7 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 47

48 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja daglig verksamhet? Man % 8% 18% Kvinna % 8% Man % 23% Kvinna % 1 18% Ja Nej Vet ej 48

49 VEM SOM BESVARAT ENKÄTEN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 49

50 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat min dagliga verksamhet. Topbox Vet ej Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 11% 4 48% 33% 71% 43% 48% Jag kan vara med och bestämma vad jag ska göra på min dagliga verksamhet. 26% 38% % 6% 3 5% 6% 8% 8% 26% 8 93% 7 65% % Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 1 23% 41% % 43% 5 41% % 13% 2 13% 3% 13% 5% 6% % 81% 3% 7 73% 6% 5 1 Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Personalen lyssnar på mig. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % % 41% 48% 5 58% % 81% 50 38% 61% 33% 43% 5 36% 35% 21% 33% 3% 3% 3% 2 2 3% % 6% 1 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 93% 95% 91% 3% 76% % 91% 9 9 3% 91% 93% 85% 3%

51 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver Topbox Vet ej Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 36% 55% 6 71% 36% % % % 3% 3% 6% 9 88% 9 3% 8 9 6% 73% 3% Personal frågar hur de kan stödja (hjälpa) mig. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 25% 21% 53% 56% 66% 41% 41% % 25% 3 2 6% 15% 5% 6% 3% 1 1 3% 91% 78% 91% 5% % 6 Jag får lära mig nya saker på min dagliga verksamhet. Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 31% 25% 2 33% 18% % Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill % % 51 53% 33% 31% 26% 26% 36% 25% 21% 28% 3 18% 11% 1 3% 13% % 6% 6% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 85% 83% 8 5% 3% % 8 86% 8 3% % 15%

52 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Jag trivs med personalen Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 63% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet. 61% 6 61% 68% 75% 6 58% 61% 81% 81% % 26% 2 36% 26% 2 23% 2 26% 26% 38% 18% % 23% 11% 3% 3% 28% 2 2 5% 3% 2 3 3% 21% 15% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Topbox Vet ej 10 95% 9 3 6% 91% 8 18% 7 96% 98% 10 5% 91% 10 6% % 15% 8 95% 9 5% 3% 91% 9 8 3%

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör DAGLIG VERKSAMHET Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Nacka kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN November 2013

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Målavstämning 2014, Anhörigstöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-04 Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson,

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten. Undersökning genomförd hösten 2012

Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten. Undersökning genomförd hösten 2012 Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten Undersökning genomförd hösten 12 Linköping, december 12 Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten Sammanfattning Äldrenämndens målsättning är att index

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2009

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

SHIS HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2011

SHIS HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2011 SHIS HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2011 USK AB Linda Zetterman 08 508 350 35 linda.zetterman@uskab.se INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 SAMMANFATTNING... 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 Syfte... 4 METOD OCH GENOMFÖRANDE... 4

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Övergripande rapport 2015 Samtliga Länsstyrelsers resultat Uppdrag: Länsstyrelsegemensam brukarundersökning

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

HUMANISTISK SERVICE. BRUKARUNDERSÖKNING Nöjd Kund Index. Vård och Omsorg. Servicetjänster. Omvårdnad. Februari 2010 METAKONCEPT

HUMANISTISK SERVICE. BRUKARUNDERSÖKNING Nöjd Kund Index. Vård och Omsorg. Servicetjänster. Omvårdnad. Februari 2010 METAKONCEPT HUMANISTISK SERVICE Vård och Omsorg BRUKARUNDERSÖKNING Nöjd Kund Index Servicetjänster Omvårdnad Februari 2010 METAKONCEPT Staffanstorps kommun NKI feb-10 - METAKONCEPT - sid 1(13) Innehåll sida 1. BAKGRUND...3

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer