Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen"

Transkript

1

2 Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen

3 Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola flickor/pojkar Index per område, KF-indikator och NFI

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och de två senare utskicken innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka - år 2. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på förskolan i slutet av januari år 2. Denna rapport visar resultaten för Hälsans Förskola Galaxen. Resultaten i rapporten jämförs för stadsdelen totalt samt mellan år 2-2 för förskolan samt flickor och pojkar såvida minst personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för förskolan är st, vilket ger en svarsprocent på %. Antal svar för Södermalm stadsdel är svar, vilket ger en svarsprocent på %. Totalt för Stockholm stad inkom svar, vilket ger en svarsprocent på 2 %. Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund,

5 Frågorna i enkäten. Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. 2. Mitt barns utveckling synliggörs och dokumenteras.. Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande.. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, sin förmåga att lyssna, reflektera, utveckla sitt skriftspråk).. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå mängd, antal, ordning, mätning, tid).. Mitt barn uppmuntras till att utveckla förståelse för naturvetenskapliga fenomen (t.ex. förståelse för sambanden i naturen mellan människor, växter och djur).. Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.. Mitt barn känner sig tryggt.. Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas.. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra).. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar.. Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov.. Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt.. Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (t.ex. bibliotek, teater, konserter, museer).. Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med musik, dans, sång, rytmik, rörelse.. Mitt barn tycker maten smakar bra.. Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost.. Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan.. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (t.ex. genom utvecklingssamtal, föräldramöten, andra forum). 2. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 2. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. 2. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola.. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. 2. Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Not: Vissa stadsdelar har egna extrafrågor utöver ovanstående 2 frågor.

6 Inför läsning av rapporten Maskinella avrundningar (avrundningar av andelar till heltal) och internt bortfall förekommer i resultatredovisningen. Resultaten redovisas enbart i grupper där minst personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en förskola har färre än svar redovisas inte förskolan separat men vårdnadshavarens svar ingår i totalresultaten. Detsamma gäller vid redovisning flickor/pojkar där måste minst vårdnadshavare till flickor och minst vårdnadshavare till pojkar svarat för att redovisning ska ske. Andel som har svarat Vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel som besvarat påståendet med eller (-Instämmer helt) visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg + ) svar per aktuellt frågeområde. KF-indikator är andelen nöjda (betyg + ) svar på fråga 2. Index per område och KF-indikator mäts i skalan -. NFI (NöjdFöräldraIndex) är en indexering av fråga 2 och mäts i skalan -. Frågan nedan har sedan förra årets undersökning omformulerats vilket innebär att de jämförande resultaten mellan åren bör tolkas med försiktighet. Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud formulerades år 2 Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan (t.ex. besök på teater, konserter, museer, möjligheten att själva uttrycka sig med musik, måla, dansa m.m.).

7 Svarsfrekvens Stockholm stad Urval netto Antal svar Svarsfrekvens Urval netto Antal svar Svarsfrekvens 2 2 (%) (%) 2 Stockholm stad totalt 2 Södermalm stadsdel 2 Hälsans Förskola Galaxen Hälsans Förskola Galaxen flickor 2 Hälsans Förskola Galaxen pojkar Hälsans Förskola Galaxen

8 Övergripande resultat

9 Hälsans Förskola Galaxen andel nöjda (betyg + ) år 2 2: Information om förskolans mål 2: Välkommen att ställa frågor : Utveckling och lärande uppmuntras 2: Valmöjlighet av 2: Utveckling och lärande förskola synliggörs : Rekommendera : Pedagogiska miljön förskolan 2: Helhetsbild : Trygg och säker 2 : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande : Naturvetenskapliga fenomen : Fysiska aktiviteter Förskola 2 Stadsdel 2 : Delaktighet och inflytande : Känner sig tryggt : Information om maten : Lika möjlighet för flickor och pojkar : Varierad och näringsrik kost : Sociala förmågor : Maten smakar bra : Själv skapa och uttrycka sig : Kulturutbud : Blir bemött respektfullt : Eget initiativ och ansvar : Lyhörd för barnets behov Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

10 2: Helhetsbild Hälsans Förskola Galaxen andel nöjda (betyg + ) per fråga per år : Rekommendera förskolan 2: Valmöjlighet av förskola : Utveckling och lärande uppmuntras 2 2: Utveckling och lärande synliggörs : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande Förskola 2 Förskola 2 Förskola 2 : Trygg och säker : Känner sig tryggt Stadsdel 2 2: Information om förskolans mål : Lika möjlighet för flickor och pojkar 2: Välkommen att ställa frågor : Eget initiativ och ansvar : Sociala förmågor Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

11 Hälsans Förskola Galaxen andel nöjda (betyg + ) år 2 2: Information om förskolans mål 2: Välkommen att ställa frågor : Utveckling och lärande uppmuntras 2: Utveckling och lärande 2: Valmöjlighet av förskola synliggörs : Rekommendera förskolan : Pedagogiska miljön 2: Helhetsbild : Trygg och säker 2 : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande : Naturvetenskapliga fenomen : Fysiska aktiviteter Pojke 2 Flicka 2 Stadsdel 2 : Delaktighet och inflytande : Känner sig tryggt : Information om maten : Varierad och näringsrik kost : Maten smakar bra : Själv skapa och uttrycka sig : Kulturutbud : Lika möjlighet för flickor och pojkar : Sociala förmågor : Eget initiativ och ansvar : Lyhörd för barnets behov : Blir bemött respektfullt Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

12 Förskola per år

13 Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Förskola 2 Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 Hälsans Förskola Galaxen per år Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Förskola 2 Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk. Förskola 2 Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Förskola 2 Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

14 Hälsans Förskola Galaxen per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Förskola 2 2 Mitt barn känner sig tryggt. Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 Förskola Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Förskola 2 2 Förskola 2 Stadsdel 2 Förskola 2 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

15 Hälsans Förskola Galaxen per år Inflytande och delaktighet Andel (%) Nöjda* Vet ej Förskola 2 Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 Förskola 2 2 Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Stadsdel 2 Förskola 2 Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Stadsdel 2 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

16 Hälsans Förskola Galaxen per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Förskola 2 2 Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (till exempel bibliotek, teater, konserter eller museer). Förskola Stadsdel Förskola 2 2 Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och rörelse. Stadsdel 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

17 Hälsans Förskola Galaxen per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn tycker att maten smakar bra. Förskola 2 2 Stadsdel Förskola 2 2 Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. Stadsdel Förskola 2 Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan. Stadsdel ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

18 Hälsans Förskola Galaxen per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Förskola 2 Stadsdel Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Förskola 2 Förskola Förskola 2 Stadsdel 2 2 Förskola 2 2 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Förskola 2 2 Förskola 2 Stadsdel 2 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

19 Hälsans Förskola Galaxen per år Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Förskola 2 Förskola Förskola 2 Stadsdel 2 2 Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Förskola 2 Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 2 Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Förskola 2 Förskola Förskola 2 Stadsdel Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Förskola 2 Förskola 2 2 Förskola 2 Stadsdel 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

20 Förskola flickor/pojkar

21 Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Hälsans Förskola Galaxen flickor och pojkar per år Pojke 2 Flicka 2 Pojke 2 Flicka 2 Stadsdel Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Pojke 2 Flicka 2 Pojke 2 2 Flicka 2 2 Stadsdel 2 2 Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Pojke 2 Flicka 2 Pojke 2 2 Flicka 2 2 Stadsdel 2 2 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk. Pojke 2 Flicka 2 Pojke 2 Flicka Stadsdel 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

22 Hälsans Förskola Galaxen flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke 2 2 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Flicka 2 Pojke Flicka 2 2 Stadsdel 2 Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Pojke 2 Flicka 2 Pojke Flicka 2 Stadsdel 2 Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Pojke 2 Flicka Pojke 2 Flicka 2 Stadsdel 2 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt 2 * Nöjda visar de som har svarat och.

23 Hälsans Förskola Galaxen flickor och pojkar per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn känner sig tryggt. Pojke 2 Flicka 2 2 Pojke 2 Flicka 2 2 Stadsdel 2 Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Pojke 2 Flicka 2 2 Pojke 2 Flicka 2 2 Stadsdel 2 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Pojke 2 Flicka 2 Pojke 2 Flicka Stadsdel 2 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

24 Hälsans Förskola Galaxen flickor och pojkar per år Inflytande och delaktighet Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Pojke 2 Flicka 2 2 Pojke 2 Flicka Stadsdel 2 Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Pojke 2 Flicka Stadsdel 2 Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Pojke 2 Flicka 2 Stadsdel 2 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

25 Hälsans Förskola Galaxen flickor och pojkar per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (till exempel bibliotek, teater, konserter eller museer). Pojke 2 Flicka Pojke 2 2 Flicka 2 Stadsdel Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och rörelse. Pojke 2 Flicka 2 Stadsdel 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

26 Hälsans Förskola Galaxen flickor och pojkar per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke Mitt barn tycker att maten smakar bra. Flicka 2 Stadsdel Pojke 2 2 Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. Flicka 2 Stadsdel Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan. Pojke 2 Flicka 2 Stadsdel ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

27 Hälsans Förskola Galaxen flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke 2 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Flicka 2 Stadsdel 2 2 Pojke 2 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Flicka 2 Pojke 2 Flicka 2 2 Stadsdel 2 2 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Pojke 2 Flicka Pojke 2 2 Flicka 2 Stadsdel 2 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

28 Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Hälsans Förskola Galaxen flickor och pojkar per år Pojke 2 Flicka 2 Pojke 2 Flicka 2 Stadsdel Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Pojke 2 Flicka 2 Pojke 2 2 Flicka 2 2 Stadsdel 2 2 Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Pojke 2 Flicka 2 Pojke Flicka 2 2 Stadsdel Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Pojke 2 Flicka 2 Pojke Flicka 2 2 Stadsdel 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

29 Index per område, KF-indikator och NFI

30 Hälsans Förskola Galaxen index per område och år samt KF-indikator Utveckling och lärande Förskola 2 Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 Normer och värden Förskola 2 Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 Inflytande och delaktighet Förskola 2 Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 Samverkan med hemmet Förskola 2 Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 Mat Förskola 2 Stadsdel 2 KF-indikator Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2

31 Hälsans Förskola Galaxen *NFI (NöjdFöräldraIndex ) är en indexering av fråga : "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola." Förskola 2 2 NFI Förskola 2 Stadsdel 2

32 Stadsdelsspecifika frågor

33 Hälsans Förskola Galaxen per år Stadsdelsspecifikt Andel (%) Nöjda* Vet ej Förskola 2 2 Personalen samverkar med mig för mitt barns bästa. Förskola 2 Förskola 2 Stadsdel 2 Förskolans öppettider motsvarar mitt behov av förskola. Förskola 2 Stadsdel 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

34 Hälsans Förskola Galaxen flickor och pojkar per år Stadsdelsspecifikt Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke 2 2 Flicka 2 Personalen samverkar med mig för mitt barns bästa. Pojke 2 Flicka 2 2 Stadsdel 2 Pojke 2 2 Förskolans öppettider motsvarar mitt behov av förskola. Flicka 2 Stadsdel 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen

Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen Stockholm stad Förskoleundersökning 4 Kungsholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel kommunala/fristående

Läs mer

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. Stockholms stad Förskoleundersökning 15 19177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. 15-5-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 91 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 1 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan Stockholm stad Förskoleundersökning 2 27 Förskolan Pärlan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör

Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör Stockholm stad Förskoleundersökning 04 Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem 2014

Stockholm stad Familjedaghem 2014 Stockholm stad Familjedaghem 24 Myhrberg, Ann-Cathrine Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år

Läs mer

Presentation av förskoleundersökningen 2016

Presentation av förskoleundersökningen 2016 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-31 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Södermalm kommunal regi

Södermalm kommunal regi Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Södermalm kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat

Läs mer

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga Enskedegårds förskolor Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät

Läs mer

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen Resultatenhet 2 Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Förskoleundersökning 2011 Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning 2011 Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 Älvsjö Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Hägersten-Liljeholmen kommunal regi

Hägersten-Liljeholmen kommunal regi Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Hägersten-Liljeholmen kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Södermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 213 Vård- och omsorgsboende Åsengårdens gruppboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat per fråga

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Älvsjö sdf. STOCKHOLM Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika

Älvsjö sdf. STOCKHOLM Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö sdf STOCKHOLM 21-5-2 Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika FÖRSKOLEUNDERSÖKNING 21 Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Södermalm

Stockholm stad Förskoleundersökning Södermalm Stockholm stad Förskoleundersökning 4 Södermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel kommunala/fristående

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. Kungsholmen stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. Kungsholmen stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Klara gymnasium Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Klara gymnasium Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Thoren Business School

KBU Gymnasiet 2016 Thoren Business School Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för aktuell förskola: 1 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 11 st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 23 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: 2 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 4 st. Svarsfrekvens: 58 procent

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad KBU Gymnasiet 16 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Ärlingheden förskola

Ärlingheden förskola Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 44 40 Medelvärde,,, 9, 4. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer