Fsk Trollgården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fsk Trollgården"

Transkript

1 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia

2 Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar Index per område, KF-indikator och NFI 1-- Sida

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och de två senare utskicken innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka -1 år 1. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på förskolan i slutet av december år 1. Denna rapport visar resultaten för 1 Fsk Trollgården. Resultaten i rapporten jämförs med stadsdelen totalt samt mellan år 1-1 för förskolan och flickor/pojkar såvida minst personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för 1 Fsk Trollgården är vilket ger en svarsprocent på %. Antal svar för Farsta är 1 vilket ger en svarsprocent på %. Totalt för Stockholm stad inkom svar, vilket ger en svarsprocent på %. Undersökningen har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB, projektledare Maria Eklund, 1-- Sida

4 Frågorna i enkäten Utveckling och lärande Jag upplever att den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) på mitt Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. utveckling och lärande. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk (utveckla sitt ordförråd, Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, att lyssna och utveckla sitt förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, sin förmåga att lyssna, skriftspråk) reflektera, utveckla sitt skriftspråk). Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå (mängd, antal, ordning, mätning, tid). mängd, antal, ordning, mätning, tid). Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga naturvetenskapliga fenomen (sambanden i naturen mellan människor, växter och djur). fenomen (t.ex. förståelse för sambanden i naturen mellan människor, växter och djur). Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, uttrycka sig i olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama). musik, dans, sång, rytmik och rörelse. Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud på och utanför förskolan. kulturutbud (t.ex. gå på teater, konserter eller museer). Normer och värden samt barns inflytande Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Mitt barn känner sig tryggt. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor (utveckla Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra). empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Samverkan med hemmet Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. (t.ex. genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. verksamheten. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Kost, rörelse och hälsa Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan. Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Nöjdhet, trygghet och rekommendation Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Frågorna i enkäten har formulerats som positiva påståenden med svarskalan - Instämmer + vet ej. Vissa stadsdelar har utöver de gemensamma frågorna extrafrågor. Då enkätens formulering har förändrats mellan tidigare års undersökning och år 1 visas vilka påståenden som jämförs över åren.

5 Inför läsning av rapporten Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (1-). Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. Det innebär att summan av betyget 1,,, och (instämmer inte -instämmer ) summerar till 1 procent, avrundningar till närmaste al har gjorts för respektive betyg vilket innebär att en summering av alen inte nödvändigtvis summerar till 1 procent. Vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. Syftet med att redovisa vet ej separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas vet ej så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket gör att en jämförelse mellan resultaten (tex. över åren) inte kan göras. Vid beräkning av resultaten används alltid årets urval och underlag som utgångspunkt. Detta innebär bland annat att om exempelvis ett index har förändrats i vilka frågor som ingår räknas tidigare års resultat om baserat på de frågor som ingår i årets undersökning. Samma princip gäller för olika redovisningsgrupper, exempelvis stadsdel eller förskoleområde, om förändring har skett i vilka förskolor som ingår i ett redovisningsområde räknas tidigare års resultat om baserat på de förskolor som i år ingår i området. Detta görs för att korrekta jämförelser mellan åren ska kunna göras. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg + ) per aktuellt frågeområde och mäts i skalan -1. KF-indikator är andelen nöjda (betyg + ) svar på frågan Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola och mäts i skalan -1. Inga resultat redovisas i grupper med mindre än svarande. Jämförelse mellan tidigare års undersökningar görs där så är möjligt, se frågorna i enkäten för specifikation. 1-- Sida

6 Svarsfrekvens Svarsfrekvens (%) 1 Svarsfrekvens (%) 1 Svarsfrekvens (%) 1 Stockholm stad totalt Farsta stadsdel Fsk Trollgården Förskolan, flickor 1 1 Förskolan, pojkar 1 Avdelningar: Kantarellen Kardemumman / Lingvägen 1 1 Kattugglan Kotten 1 1 Antal svar 1 Urval netto 1 Antal svar 1 Urval netto 1 Antal svar 1 Urval netto Sida

7 Övergripande resultat

8 Andel nöjda (betyg + ) Nöjd med helheten Rekommendera förskolan Pedagogiska miljön 1 Språklig utveckling Matematiskt tänkande Stadsdel 1 1 Fsk Trollgården 1 Trygg och säker Naturvetenskapliga fenomen Fysisk aktivitet uppmuntras Själv skapa och uttrycka sig Varierad och näringsrik kost 1 Kulturutbud Information om maten Känner sig tryggt Jag blir bemött respektfullt Sociala förmågor Information om förskolans mål Lika möjlighet att utvecklas Välkommen att ställa frågor Delaktighet och inflytande Utveckling och lärande synliggörs Barnet bemött respektfullt Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". 1-- Sida

9 Andel nöjda (betyg + ) Nöjd med helheten Trygg och säker Fysisk aktivitet uppmuntras Rekommendera förskolan Pedagogiska miljön 1 1 Språklig utveckling Matematiskt tänkande Naturvetenskapliga fenomen Kulturutbud 1 Fsk Trollgården 1 1 Fsk Trollgården 1 1 Fsk Trollgården 1 Information om förskolans mål Känner sig tryggt Välkommen att ställa frågor Utveckling och lärande synliggörs Eget initiativ och ansvar Sociala förmågor Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Endast frågor som är jämförbara över 1-- Sida

10 Andel nöjda (betyg + ) Nöjd med helheten Trygg och säker Rekommendera förskolan Pedagogiska miljön 1 Språklig utveckling Matematiskt tänkande Naturvetenskapliga fenomen 1 Fsk Trollgården 1 Pojke 1 Fysisk aktivitet uppmuntras Själv skapa och uttrycka sig Flicka 1 Varierad och näringsrik kost 1 Kulturutbud Information om maten Känner sig tryggt Jag blir bemött respektfullt Sociala förmågor Information om förskolans mål Lika möjlighet att utvecklas Välkommen att ställa frågor Delaktighet och inflytande Utveckling och lärande synliggörs Barnet bemött respektfullt Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". 1-- Sida 1

11 Per år

12 1 Fsk Trollgården per år Utveckling och lärande Instämmer Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola Förskola 1 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. Stadsdel 1 Förskola 1 1 Förskola 1 Förskola 1 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. Stadsdel 1 Förskola Förskola Förskola 1 1 svarat och. 1-- Sida 1

13 1 Fsk Trollgården per år Utveckling och lärande Instämmer Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Stadsdel 1 Förskola Förskola 1 Förskola 1 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola Förskola 1 Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola Förskola 1 1 svarat och. 1-- Sida 1

14 1 Fsk Trollgården per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Stadsdel 1 Förskola Förskola 1 1 Förskola 1 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. Stadsdel 1 Förskola 1 1 Förskola 1 1 Förskola 1 Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 1 Förskola 1 1 svarat och. 1-- Sida 1

15 1 Fsk Trollgården per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Stadsdel 1 Förskola 1 1 Förskola 1 1 Förskola 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar. Stadsdel 1 Förskola 1 1 Förskola 1 1 Förskola 1 svarat och. 1-- Sida 1

16 1 Fsk Trollgården per år Samverkan med hemmet Instämmer Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 1 Förskola Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Stadsdel 1 Förskola Förskola 1 1 Förskola 1 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola Förskola 1 1 svarat och. 1-- Sida 1

17 1 Fsk Trollgården per år Samverkan med hemmet Instämmer Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Stadsdel Förskola 1 1 Förskola 1 1 Förskola 1 1 Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Stadsdel 1 Förskola Förskola 1 Förskola 1 svarat och. 1-- Sida

18 1 Fsk Trollgården per år Kost, rörelse och hälsa Instämmer Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Stadsdel 1 Förskola Förskola 1 1 Förskola 1 Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola Förskola 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Stadsdel 1 Förskola Förskola 1 Förskola svarat och. 1-- Sida 1

19 1 Fsk Trollgården per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Instämmer Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Stadsdel 1 Förskola Förskola Förskola 1 1 Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Stadsdel 1 Förskola 1 1 Förskola Förskola Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Stadsdel 1 Förskola Förskola Förskola svarat och. 1-- Sida 1

20 1 Fsk Trollgården per år Stadsdelsspecifik fråga Instämmer Jag känner mig väl bemött av pedagogerna när jag lämnar och hämtar mitt barn. Förskola 1 Förskola Förskola 1 1 svarat och. 1-- Sida

21 Flickor/pojkar

22 1 Fsk Trollgården flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Instämmer Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka svarat och. 1-- Sida

23 1 Fsk Trollgården flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Instämmer Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka svarat och. 1-- Sida

24 1 Fsk Trollgården flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke Flicka Stadsdel 1 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. Pojke 1 Flicka 1 Pojke Flicka Pojke 1 Flicka 1 Stadsdel 1 1 Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 1 Pojke 1 Flicka 1 svarat och. 1-- Sida

25 1 Fsk Trollgården flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 1 Pojke Flicka 1 1 Pojke 1 Flicka 1 Stadsdel 1 1 Pojke 1 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar. Flicka 1 Pojke 1 Flicka Pojke 1 Flicka 1 svarat och. 1-- Sida

26 1 Fsk Trollgården flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Instämmer Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka svarat och. 1-- Sida

27 1 Fsk Trollgården flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Instämmer Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Stadsdel 1 Pojke Flicka 1 1 Pojke Flicka 1 Pojke 1 1 Flicka Stadsdel Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Pojke 1 Flicka Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 svarat och. 1-- Sida

28 1 Fsk Trollgården flickor och pojkar per år Kost, rörelse och hälsa Instämmer Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka svarat och. 1-- Sida

29 1 Fsk Trollgården flickor och pojkar per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Instämmer Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka svarat och. 1-- Sida

30 1 Fsk Trollgården flickor och pojkar per år Stadsdelsspecifik fråga Instämmer Jag känner mig väl bemött av pedagogerna när jag lämnar och hämtar mitt barn. Pojke Flicka 1 Pojke 1 Flicka Pojke Flicka 1 1 svarat och. 1-- Sida

31 Index per område och KF-indikator

32 1 Fsk Trollgården index per område och år samt KF-indikator 1 Utveckling och lärande Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 1 Förskola 1 Normer och värden samt barns inflytande Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 1 Förskola 1 Samverkan med hemmet Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 1 Förskola 1 Kost, rörelse och hälsa Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 1 Förskola 1 Nöjdhet, trygghet och rekommendation Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 1 Förskola 1 KF-indikator Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 1 Förskola 1 Observera att i tidigare års undersökningar ingick inte alla årets frågor i 1-- Sida

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. Stockholms stad Förskoleundersökning 15 19177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. 15-5-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 91 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 1 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen

Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen Stockholm stad Förskoleundersökning 4 Kungsholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör

Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör Stockholm stad Förskoleundersökning 04 Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel

Läs mer

Södermalm kommunal regi

Södermalm kommunal regi Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Södermalm kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan Stockholm stad Förskoleundersökning 2 27 Förskolan Pärlan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Presentation av förskoleundersökningen 2016

Presentation av förskoleundersökningen 2016 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-31 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem 2014

Stockholm stad Familjedaghem 2014 Stockholm stad Familjedaghem 24 Myhrberg, Ann-Cathrine Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Hägersten-Liljeholmen kommunal regi

Hägersten-Liljeholmen kommunal regi Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Hägersten-Liljeholmen kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga Enskedegårds förskolor Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät

Läs mer

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens

Läs mer

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen Resultatenhet 2 Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för aktuell förskola: 1 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 11 st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 23 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: 2 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 4 st. Svarsfrekvens: 58 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Klara gymnasium Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Klara gymnasium Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Thoren Business School

KBU Gymnasiet 2016 Thoren Business School Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar Ekorrens förskola: (7 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (64 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

Förskoleundersökning 2011 Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning 2011 Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 Älvsjö Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Antal svar Lekplatsvägens förskola: 5 (73 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 6 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad KBU Gymnasiet 16 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Sundbybergs stad Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Antal svar Milots förskola, finska: 12 (67 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 1656 (72 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för Ekorrens förskola: st. Svarsfrekvens: 6 procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: 6 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för Pluto förskola: 8 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

KBU Gymnasiet 2017 Praktiska gymnasiet

KBU Gymnasiet 2017 Praktiska gymnasiet KBU Gymnasiet 201 Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Västra Brotorps förskola Antal svar för Västra Brotorps förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Dimslöjans förskola Antal svar för Dimslöjans förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar för Stella Nova förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Fristående förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer