Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 13-15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 13-15"

Transkript

1 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 Capital of Scandinavia

2 Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar Index per område samt KF-indikator Sida

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav de första två innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och det sista utskicket innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka -1 år 1. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade samtliga barn som i mitten av januari år 1 var inskrivna på en förskola i Stockholm stad. Denna rapport visar resultaten för Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1. Resultaten i rapporten jämförs med stadsdelen totalt samt mellan år 1-1 för förskolan och flickor/pojkar såvida minst personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 är vilket ger en svarsprocent på %. Antal svar för Enskede-Årsta-Vantör är vilket ger en svarsprocent på 6 %. Totalt för Stockholm stad inkom 6 svar, vilket ger en svarsprocent på 6 %. För stadens egna enheter är svarsprocenten 6 % och för de fristående enheterna %. Undersökningen har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB, projektledare Maria Eklund, Sida

4 Frågorna i enkäten Sammanfattande omdöme 1. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. *. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. *. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Utveckling och lärande. Jag upplever att den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk (utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, att lyssna och utveckla sitt skriftspråk). 6. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande (mängd, antal, ordning, mätning, tid).. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (sambanden i naturen mellan människor, växter och djur).. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama).. Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan (genom att förskolan tar emot eller besöker teater, musik, dans, samarbetar med bibliotek eller besöker museer och liknande). 1. Jag upplever att mitt barn använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande. ** Samverkan med hemmet 1. Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 1. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum).. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 1. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt.. Jag upplever att jag på ett enkelt sätt kan kommunicera digitalt med mitt barns förskola. **. Upplever du att du som vårdnadshavare blivit diskriminerad i kontakt med förskolans verksamhet? ***. Vilken av följande sju diskrimineringsgrunder var orsaken till att du upplevde dig diskriminerad i kontakt med förskolans personal? *** 6. Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? Kost, rörelse och hälsa. Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan.. Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat.. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. * Fråga 1 och har bytt plats från och med 1. Frågeblocket har flyttats till början av enkäten. Normer och värden samt barns inflytande. Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. 1. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor (utveckla sin empati, initiativförmåga, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra). 1. Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. 1. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 1. Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? *** 16. Vilken av följande sju diskrimineringsgrunder var orsaken till att du upplevde att ditt barn har diskriminerats av förskolans personal? *** 1. Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? ** Ny fråga 1, ingår ej i respektive delindex. *** Diskriminering innebär att ett barn eller en förälder missgynnas (det vill säga inte behandlas på samma sätt som andra barn eller föräldrar) direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna, som följer av lag, är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Konflikter mellan föräldrar och mellan barn faller utanför lagen och räknas inte som diskriminering.

5 Inför läsning av rapporten Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (1-). Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. Det innebär att summan av betyget 1,,, och (instämmer inte -instämmer ) summerar till 1 procent, avrundningar till närmaste al har gjorts för respektive betyg vilket innebär att en summering av alen inte nödvändigtvis summerar till 1 procent. Vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. Syftet med att redovisa vet ej separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas vet ej så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket gör att en jämförelse mellan resultaten (tex. över åren) inte kan göras. Vid beräkning av resultaten används respektive års urval och underlag som utgångspunkt. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg + ) per aktuellt frågeområde och mäts i skalan -1. KF-indikator är andelen nöjda (betyg + ) svar på frågan Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola och mäts i skalan -1. Inga resultat redovisas i grupper med mindre än svarande. Jämförelse mellan tidigare års undersökningar görs där så är möjligt, se frågorna i enkäten för specifikation. Sida

6 Svarsfrekvens Svarsfrekvens (%) 1 Svarsfrekvens (%) 16 Svarsfrekvens (%) 1 Stockholms stad totalt Enskede-Årsta-Vantör Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd Förskolan, flickor 1 1 Förskolan, pojkar 1 16 Avdelningar 1 (tidigare års avdelningar med andra namn listas ej här): Avd avd avd Antal svar 1 Urval netto 1 Antal svar 16 Urval netto 16 Antal svar 1 Urval netto 1 Sida 6

7 Övergripande resultat

8 : Jag blir bemött respektfullt 1: Information om förskolans mål : Information om maten : Kommunicera digitalt : Fysisk aktivitet uppmuntras : Varierad och näringsrik kost Andel nöjda (betyg + ) 1: Nöjd med helheten : Trygg och säker : Rekommendera förskolan : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling 6: Matematiskt tänkande : Naturvetenskapliga fenomen Stadsdel 1 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd : Välkommen att ställa frågor : Själv skapa och uttrycka sig 1: Delaktighet och inflytande : Kulturutbud 1: Utveckling och lärande synliggörs 1: Barnet bemött respektfullt 1: Lika möjlighet att utvecklas : Känner sig tryggt 1: Sociala förmågor 1: Använder digitala verktyg Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Sida

9 1: Information om förskolans mål : Information om maten : Jag blir bemött respektfullt : Fysisk aktivitet uppmuntras : Varierad och näringsrik kost Andel nöjda (betyg + ) 1: Nöjd med helheten : Trygg och säker : Rekommendera förskolan : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling 6: Matematiskt tänkande Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd : Välkommen att ställa frågor : Naturvetenskapliga fenomen 1: Delaktighet och inflytande : Själv skapa och uttrycka sig 1: Utveckling och lärande synliggörs 1: Barnet bemött respektfullt 1: Lika möjlighet att utvecklas 1: Sociala förmågor : Kulturutbud : Känner sig tryggt Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. Sida

10 : Jag blir bemött respektfullt 1: Information om förskolans mål : Information om maten : Kommunicera digitalt uppmuntras : Varierad och näringsrik kost Andel nöjda (betyg + ) : Fysisk aktivitet 1: Nöjd med helheten 1 : Trygg och säker : Rekommendera förskolan 6 1 : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling 6: Matematiskt tänkande : Naturvetenskapliga fenomen Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd Pojke 1 Flicka 1 : Välkommen att ställa frågor : Själv skapa och uttrycka sig 1: Delaktighet och inflytande : Kulturutbud 1: Utveckling och lärande synliggörs 1: Barnet bemött respektfullt 1: Lika möjlighet att utvecklas 1: Använder digitala verktyg : Känner sig tryggt 1: Sociala förmågor Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Sida 1

11 Per år

12 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Utveckling och lärande Nöjda* Vet ej Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola Förskola Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. Stadsdel 1 Förskola Förskola Förskola 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. Stadsdel 1 Förskola Förskola 16 6 Förskola 1 1 * Nöjda visar de som har svarat och. Sida 1

13 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Utveckling och lärande Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Stadsdel 1 Förskola Förskola 16 6 Förskola Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola Förskola Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola Förskola * Nöjda visar de som har svarat och. Sida 1

14 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Utveckling och lärande Instämmer* Vet ej Jag upplever att mitt barn använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande. Stadsdel Förskola Förskola 16 Förskola 1 * Instämmer visar de som har svarat och. Sida 1

15 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Normer och värden samt barns inflytande Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Stadsdel 1 Förskola Förskola Förskola Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. Stadsdel 1 Förskola Förskola Förskola Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 16 Förskola * Nöjda visar de som har svarat och. Sida 1

16 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Normer och värden samt barns inflytande Nöjda* Vet ej Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Stadsdel Förskola 1 1 Förskola 16 1 Förskola 1 6 * Nöjda visar de som har svarat och. Sida 16

17 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Samverkan med hemmet Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Stadsdel 1 Förskola Förskola Förskola Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Stadsdel 1 Förskola Förskola Förskola 1 1 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola Förskola 1 6 * Nöjda visar de som har svarat och. Sida 1

18 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Samverkan med hemmet Nöjda* Vet ej Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Stadsdel 1 Förskola Förskola 16 Förskola 1 Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Stadsdel 1 Förskola Förskola 16 1 Förskola Jag upplever att jag på ett enkelt sätt kan kommunicera digitalt med mitt barns förskola. Stadsdel 1 Förskola Förskola 16 Förskola 1 * Nöjda visar de som har svarat och. Sida 1

19 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Kost, rörelse och hälsa Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Stadsdel 1 Förskola Förskola Förskola Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola Förskola 1 6 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Stadsdel 1 Förskola Förskola 16 Förskola 1 * Nöjda visar de som har svarat och. Sida 1

20 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Nöjda* Vet ej Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Stadsdel 1 Förskola 1 1 Förskola Förskola 1 1 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Stadsdel 1 Förskola Förskola 16 Förskola 1 Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Stadsdel 1 Förskola Förskola Förskola 1 6 * Nöjda visar de som har svarat och. Sida

21 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Diskriminering Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge % 6 Vilken av följande sju diskrimineringsgrunder var orsaken till att du upplevde att ditt barn har diskriminerats av förskolans personal? * Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder 1 Vill ej uppge/vet ej 6 Stadsdel 1 Har du tagit upp händelsen med personalen? (upplever barn diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge 1 Förskola 1 Förskola 16 Inga resultat redovisas där färre än har svarat * Frågan ny fr o m 1 Sida 1

22 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Diskriminering 1 % Upplever du att du som vårdnadshavare har diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge 1 1 Vilken av följande sju diskrimineringsgrunder var orsaken till att du upplevde dig diskriminerad i kontakt med förskolans personal? * Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller trosuppfattning 1 Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Vill ej uppge/vet ej 1 Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? (upplever vårdnadshavare diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge 1 Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 16 Inga resultat redovisas där färre än har svarat * Frågan ny fr o m 1 Sida

23 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 per år Stadsdelsspecifik fråga Nöjda* Vet ej Jag känner till att förskolans ramtid är Stadsdel Förskola Förskola 16 1 Förskola * Nöjda visar de som har svarat och. Sida

24 Flickor/pojkar

25 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Nöjda* Vet ej Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka * Nöjda visar de som har svarat och. Sida

26 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka * Nöjda visar de som har svarat och. Sida 6

27 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och Utveckling och lärande Instämmer* Vet ej Jag upplever att mitt barn använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande. Stadsdel 1 Pojke Flicka 1 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka 1 * Instämmer visar de som har svarat och. Sida

28 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka * Nöjda visar de som har svarat och. Sida

29 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Nöjda* Vet ej Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Stadsdel 1 Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka 1 * Nöjda visar de som har svarat och. Sida

30 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka * Nöjda visar de som har svarat och. Sida

31 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Nöjda* Vet ej Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag upplever att jag på ett enkelt sätt kan kommunicera digitalt med mitt barns förskola. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke Flicka 16 Pojke 1 Flicka 1 * Nöjda visar de som har svarat och. Sida 1

32 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Kost, rörelse och hälsa Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka * Nöjda visar de som har svarat och. Sida

33 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Nöjda* Vet ej Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Stadsdel 1 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 16 Flicka 16 Pojke 1 Flicka * Nöjda visar de som har svarat och. Sida

34 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Diskriminering 1 1 % 6 Vilken av följande sju diskrimineringsgrunder var orsaken till att du upplevde att ditt barn har Kön diskriminerats av förskolans personal? * Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet 1 Religion eller trosuppfattning 1 Funktionsnedsättning 1 Sexuell läggning Ålder 1 Vill ej uppge/vet ej 6 Stadsdel 1 Har du tagit upp händelsen med personalen? (upplever barn diskrimineras) Ja Nej Pojke 1 Flicka 1 Vill ej uppge 1 Inga resultat redovisas där färre än har svarat * Frågan ny fr o m 1 Sida

35 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Upplever du att du som vårdnadshavare har diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Diskriminering 1 1 % Vilken av följande sju diskrimineringsgrunder var orsaken till att du upplevde dig diskriminerad i Kön kontakt med förskolans personal? * Könsöverskridande identitet eller uttryck 1 Etnisk tillhörighet Religion eller trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Vill ej uppge/vet ej 1 Stadsdel 1 Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? (upplever vårdnadshavare diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge 1 Pojke 1 Flicka 1 Inga resultat redovisas där färre än har svarat * Frågan ny fr o m 1 Sida

36 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 flickor och pojkar per år Stadsdelsspecifik fråga Nöjda* Vet ej Jag känner till att förskolans ramtid är Pojke Flicka 1 Pojke Flicka Pojke Flicka * Nöjda visar de som har svarat och. Sida 6

37 Index per område och KF-indikator

38 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 index per område och år samt KF-indikator 1 Utveckling och lärande Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 16 Förskola Normer och värden samt barns inflytande Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 16 Förskola Samverkan med hemmet Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 16 Förskola Kost, rörelse och hälsa Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 16 Förskola 1 61 Nöjdhet, trygghet och rekommendation Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 16 Förskola KF-indikator Stadsdel 1 Förskola 1 Förskola 16 Förskola 1 6 Observera att i tidigare års undersökningar ingick inte alla årets frågor i frågeområdena. Sida

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg - Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Liten Blir Stor

Förskolan Liten Blir Stor Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Liten Blir Stor 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 15 Sockenstugan, Sockenvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 5

Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 5 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen 45

Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen 45 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd

Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen 17-6-4 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Växthuset

Förskolan Växthuset Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Förskolan Växthuset Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Sagobacken

Förskolan Sagobacken Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Sagobacken -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Förskolan Sunnan

Förskolan Sunnan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Sunnan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 517 Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Lammet, Gamla Brogatan 15

Lammet, Gamla Brogatan 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 88 Lammet, Gamla Brogatan 15 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månen, Loviselundsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Gustav Adolf

Förskolan Gustav Adolf Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Förskolan Gustav Adolf 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Banérportens Förskola, Karlavägen

Banérportens Förskola, Karlavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Banérportens Förskola, Karlavägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pratbubblan Kista

Förskolan Pratbubblan Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1787 Förskolan Pratbubblan Kista 17-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Spöket, Dalagatan

Förskolan Spöket, Dalagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 147 Förskolan Spöket, Dalagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Kastanjen

Förskolan Kastanjen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 71 Förskolan Kastanjen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Villekulla/Maria

Förskolan Villekulla/Maria Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Villekulla/Maria Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Propellern, Horisontvägen 97

Propellern, Horisontvägen 97 Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1587 Propellern, Horisontvägen 97 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 217 1827 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Rönnholmsgränd 42

Förskolan Rönnholmsgränd 42 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Rönnholmsgränd 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349 Stockholms stad Förskoleundersökning 2 Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 9 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16 Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Toppen, Persmässgränd 1 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan

Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 2 22 Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Gläntan i Sätra

Förskolan Gläntan i Sätra Stockholms stad Förskoleundersökning 17 777 Förskolan Gläntan i Sätra Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116 Stockholms stad Förskoleundersökning 69 Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd

Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Tunnlandsvägen 30

Förskolan Tunnlandsvägen 30 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Tunnlandsvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 8 Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen 1-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Gökboet, Dybecksvägen

Gökboet, Dybecksvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 5 Gökboet, Dybecksvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Regnbågen Tensta Allé 10

Förskolan Regnbågen Tensta Allé 10 Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Regnbågen Tensta Allé Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Leendet, Franzéngatan 79

Förskolan Leendet, Franzéngatan 79 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Leendet, Franzéngatan 9 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Stockholms stad Förskoleundersökning Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6

Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a Stockholms stad Förskoleundersökning 1 181 Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 1a 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Björken Helsingborgsvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9- -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Svea, Döbelnsgatan 38

Förskolan Svea, Döbelnsgatan 38 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 91 Förskolan Svea, Döbelnsgatan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Lofoten

Förskolan Lofoten Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Lofoten 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola Stockholms stad Förskoleundersökning Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 3857 Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen 17-6-5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 67 A

Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 67 A Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 6 A Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen

Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 17 Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba

Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba Stockholms stad Förskoleundersökning 17 97 Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 15

Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eira, Kungsholms hamnplan 6

Förskolan Eira, Kungsholms hamnplan 6 Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Förskolan Eira, Kungsholms hamnplan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Karen Blixens gata 15

Förskolan Karen Blixens gata 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Karen Blixens gata 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Gröndalsgården

Förskolan Gröndalsgården Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Gröndalsgården 7-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Grönmossen

Förskolan Grönmossen Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Förskolan Grönmossen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 7 7 Mother Goose International Pre-school Kista Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen --5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen 7 A

Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen 7 A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen A 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan

Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 98 Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

MA Vätterosen, Vita Huset, Nordmarksvägen 6a

MA Vätterosen, Vita Huset, Nordmarksvägen 6a Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Nordmarksvägen a Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Hoppetossa Raketen, Flygargatan

Hoppetossa Raketen, Flygargatan Stockholms stad Förskoleundersökning 585 Hoppetossa Raketen, Flygargatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 10

Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 10 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månstugan Hjulsta Backar - -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen

JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 7 JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Vintergatan Kärrtorpsvägen 70

Förskolan Vintergatan Kärrtorpsvägen 70 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Vintergatan Kärrtorpsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 1

Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 1 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 181

Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 181 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Klisterburken, Jämtlandsgatan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Olympens förskola Telefonplan, Tellusborgsvägen

Olympens förskola Telefonplan, Tellusborgsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 7 877 Olympens förskola Telefonplan, Tellusborgsvägen 7-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Tappvägen 23, Mariehällsskolan

Förskolan Tappvägen 23, Mariehällsskolan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Tappvägen, Mariehällsskolan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Paletten

Förskolan Paletten Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Paletten Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 11

Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 11 Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 7-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 9

Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 9 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 9 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Lycée Français Saint Louis, Essingestråket

Lycée Français Saint Louis, Essingestråket Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Lycée Français Saint Louis, Essingestråket -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 6 5 Sockenstugan, Sockenvägen 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 16 Norrbackagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 19 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Älgen, Älghagsstigen 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 88 Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer