Sockenstugan, Sockenvägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sockenstugan, Sockenvägen"

Transkript

1 Stockholms stad Förskoleundersökning Sockenstugan, Sockenvägen Capital of Scandinavia

2 Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar Index per område, KF-indikator och NFI Sida

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och de två senare utskicken innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka -15 år 15. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på förskolan i slutet av december år 1. Denna rapport visar resultaten för 157 Sockenstugan, Sockenvägen. Resultaten i rapporten jämförs med stadsdelen totalt samt mellan år 1-15 för förskolan och flickor/pojkar såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för 157 Sockenstugan, Sockenvägen är vilket ger en svarsprocent på %. Antal svar för Enskede-Årsta-Vantör är 55 vilket ger en svarsprocent på 7 %. Totalt för Stockholm stad inkom 65 svar, vilket ger en svarsprocent på 6 %. Undersökningen har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB, projektledare Maria Eklund, Sida

4 Frågorna i enkäten Utveckling och lärande Jag upplever att den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) på mitt Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. utveckling och lärande. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk (utveckla sitt ordförråd, Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, att lyssna och utveckla sitt förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, sin förmåga att lyssna, skriftspråk) reflektera, utveckla sitt skriftspråk). Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå (mängd, antal, ordning, mätning, tid). mängd, antal, ordning, mätning, tid). Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga naturvetenskapliga fenomen (sambanden i naturen mellan människor, växter och djur). fenomen (t.ex. förståelse för sambanden i naturen mellan människor, växter och djur). Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, uttrycka sig i olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama). musik, dans, sång, rytmik och rörelse. Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud på och utanför förskolan. kulturutbud (t.ex. gå på teater, konserter eller museer). Normer och värden samt barns inflytande Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Mitt barn känner sig tryggt. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor (utveckla Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra). empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Samverkan med hemmet Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. (t.ex. genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. verksamheten. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Kost, rörelse och hälsa Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan. Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Nöjdhet, trygghet och rekommendation Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Frågorna i enkäten har formulerats som positiva påståenden med svarskalan - + vet ej. Vissa stadsdelar har utöver de gemensamma frågorna extrafrågor. Då enkätens formulering har förändrats mellan tidigare års undersökning och år 15 visas vilka påståenden som jämförs över åren.

5 Inför läsning av rapporten Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (1-5). Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. Det innebär att summan av betyget 1,,, och 5 (instämmer inte -instämmer ) summerar till 1 procent, avrundningar till närmaste al har gjorts för respektive betyg vilket innebär att en summering av alen inte nödvändigtvis summerar till 1 procent. Vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. Syftet med att redovisa vet ej separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas vet ej så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket gör att en jämförelse mellan resultaten (tex. över åren) inte kan göras. Vid beräkning av resultaten används alltid årets urval och underlag som utgångspunkt. Detta innebär bland annat att om exempelvis ett index har förändrats i vilka frågor som ingår räknas tidigare års resultat om baserat på de frågor som ingår i årets undersökning. Samma princip gäller för olika redovisningsgrupper, exempelvis stadsdel eller förskoleområde, om förändring har skett i vilka förskolor som ingår i ett redovisningsområde räknas tidigare års resultat om baserat på de förskolor som i år ingår i området. Detta görs för att korrekta jämförelser mellan åren ska kunna göras. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg + 5) per aktuellt frågeområde och mäts i skalan -1. KF-indikator är andelen nöjda (betyg + 5) svar på frågan Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola och mäts i skalan -1. Inga resultat redovisas i grupper med mindre än 5 svarande. Jämförelse mellan tidigare års undersökningar görs där så är möjligt, se frågorna i enkäten för specifikation Sida 5

6 Svarsfrekvens Svarsfrekvens (%) 15 Svarsfrekvens (%) 1 Svarsfrekvens (%) 1 Stockholm stad totalt Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Sockenstugan, Sockenvägen Förskolan, flickor 11 1 Förskolan, pojkar 1 15 Avdelningar: Antal svar 15 Urval netto 15 Antal svar 1 Urval netto 1 Antal svar 1 Urval netto Sida 6

7 Övergripande resultat

8 Andel nöjda (betyg + 5) Nöjd med helheten Rekommendera förskolan Pedagogiska miljön 1 Språklig utveckling Matematiskt tänkande Stadsdel Sockenstugan, Sockenvägen 15 Trygg och säker 7 6 Naturvetenskapliga fenomen Fysisk aktivitet uppmuntras 5 Själv skapa och uttrycka sig Varierad och näringsrik kost 1 Kulturutbud Information om maten Känner sig tryggt Jag blir bemött respektfullt Sociala förmågor Information om förskolans mål Lika möjlighet att utvecklas Välkommen att ställa frågor Delaktighet och inflytande Utveckling och lärande synliggörs Barnet bemött respektfullt Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida

9 Nöjd med helheten Trygg och säker Fysisk aktivitet uppmuntras Rekommendera förskolan Andel nöjda (betyg + 5) Pedagogiska miljön Språklig utveckling Matematiskt tänkande Naturvetenskapliga fenomen Kulturutbud 157 Sockenstugan, Sockenvägen Sockenstugan, Sockenvägen Sockenstugan, Sockenvägen 1 Information om förskolans mål Känner sig tryggt Välkommen att ställa frågor Utveckling och lärande synliggörs Eget initiativ och ansvar Sociala förmågor Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet Sida

10 Andel nöjda (betyg + 5) Nöjd med helheten Trygg och säker Rekommendera förskolan Pedagogiska miljön Språklig utveckling Matematiskt tänkande Naturvetenskapliga fenomen 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15 Pojke 15 Fysisk aktivitet uppmuntras 5 Själv skapa och uttrycka sig Flicka 15 Varierad och näringsrik kost 1 Kulturutbud Information om maten Känner sig tryggt Jag blir bemött respektfullt Sociala förmågor Information om förskolans mål Lika möjlighet att utvecklas Välkommen att ställa frågor Delaktighet och inflytande Utveckling och lärande synliggörs Barnet bemött respektfullt Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida 1

11 Per år

12 157 Sockenstugan, Sockenvägen per år Utveckling och lärande Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola Förskola Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. Stadsdel 15 Förskola Förskola 1 65 Förskola 1 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. Stadsdel 15 Förskola Förskola 1 6 Förskola och Sida

13 157 Sockenstugan, Sockenvägen per år Utveckling och lärande Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Stadsdel 15 Förskola Förskola Förskola Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola Förskola 1 Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola Förskola 1 och Sida 1

14 157 Sockenstugan, Sockenvägen per år Normer och värden samt barns inflytande Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Stadsdel 15 Förskola Förskola 1 6 Förskola 1 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. Stadsdel 15 Förskola Förskola Förskola 1 1 Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola Förskola 1 och Sida 1

15 157 Sockenstugan, Sockenvägen per år Normer och värden samt barns inflytande Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Stadsdel 15 Förskola Förskola Förskola 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar. Stadsdel 15 Förskola Förskola 1 7 Förskola 1 1 och Sida 15

16 157 Sockenstugan, Sockenvägen per år Samverkan med hemmet Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Stadsdel 15 Förskola Förskola 1 6 Förskola Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Stadsdel 15 Förskola Förskola 1 1 Förskola 1 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Stadsdel 15 Förskola Förskola Förskola och Sida 16

17 157 Sockenstugan, Sockenvägen per år Samverkan med hemmet Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Stadsdel Förskola Förskola 1 1 Förskola 1 1 Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Stadsdel 15 Förskola Förskola 1 Förskola 1 och Sida

18 157 Sockenstugan, Sockenvägen per år Kost, rörelse och hälsa Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Stadsdel 15 Förskola Förskola Förskola 1 Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola Förskola 1 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Stadsdel 15 Förskola Förskola 1 6 Förskola och Sida 1

19 157 Sockenstugan, Sockenvägen per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Stadsdel 15 Förskola Förskola Förskola Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Stadsdel 15 Förskola Förskola 1 1 Förskola 1 1 Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Stadsdel 15 Förskola Förskola 1 1 Förskola 1 1 och Sida 1

20 Flickor/pojkar

21 157 Sockenstugan, Sockenvägen flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka och Sida 1

22 157 Sockenstugan, Sockenvägen flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka och Sida

23 157 Sockenstugan, Sockenvägen flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka Pojke 1 Flicka 1 och Sida

24 157 Sockenstugan, Sockenvägen flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Stadsdel 15 Pojke Flicka Pojke Flicka 1 1 Pojke 1 Flicka 1 Stadsdel Pojke Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar. Flicka 15 Pojke Flicka Pojke Flicka 1 1 och Sida

25 157 Sockenstugan, Sockenvägen flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka och Sida 5

26 157 Sockenstugan, Sockenvägen flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Stadsdel 15 Pojke Flicka Pojke 1 1 Flicka 1 1 Pojke Flicka Stadsdel Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Pojke 15 Flicka Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka 1 och Sida 6

27 157 Sockenstugan, Sockenvägen flickor och pojkar per år Kost, rörelse och hälsa Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka och Sida

28 157 Sockenstugan, Sockenvägen flickor och pojkar per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Stadsdel 15 Pojke 15 Flicka 15 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 1 Flicka och Sida

29 Index per område och KF-indikator

30 157 Sockenstugan, Sockenvägen index per område och år samt KF-indikator Utveckling och lärande Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola 1 Förskola 1 1 Normer och värden samt barns inflytande Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola 1 Förskola Samverkan med hemmet Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola 1 Förskola Kost, rörelse och hälsa Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola 1 Förskola Nöjdhet, trygghet och rekommendation Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola 1 Förskola KF-indikator Stadsdel 15 Förskola 15 Förskola 1 Förskola Observera att i tidigare års undersökningar ingick inte alla årets frågor i frågeområdena Sida

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 6 5 Sockenstugan, Sockenvägen 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 15 Sockenstugan, Sockenvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 16 Norrbackagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Älgen, Älghagsstigen 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg - Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 19 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen 17-6-4 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd

Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 88 Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 13-15

Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 13-15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 5

Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 5 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen 45

Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen 45 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Liten Blir Stor

Förskolan Liten Blir Stor Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Liten Blir Stor 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månen, Loviselundsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Växthuset

Förskolan Växthuset Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Förskolan Växthuset Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Pratbubblan Kista

Förskolan Pratbubblan Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1787 Förskolan Pratbubblan Kista 17-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Propellern, Horisontvägen 97

Propellern, Horisontvägen 97 Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1587 Propellern, Horisontvägen 97 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Kastanjen

Förskolan Kastanjen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 71 Förskolan Kastanjen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Villekulla/Maria

Förskolan Villekulla/Maria Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Villekulla/Maria Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sagobacken

Förskolan Sagobacken Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Sagobacken -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 517 Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Lammet, Gamla Brogatan 15

Lammet, Gamla Brogatan 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 88 Lammet, Gamla Brogatan 15 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sunnan

Förskolan Sunnan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Sunnan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Förskolan Spöket, Dalagatan

Förskolan Spöket, Dalagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 147 Förskolan Spöket, Dalagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349 Stockholms stad Förskoleundersökning 2 Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 9 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16 Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Toppen, Persmässgränd 1 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Gläntan i Sätra

Förskolan Gläntan i Sätra Stockholms stad Förskoleundersökning 17 777 Förskolan Gläntan i Sätra Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Banérportens Förskola, Karlavägen

Banérportens Förskola, Karlavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Banérportens Förskola, Karlavägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116 Stockholms stad Förskoleundersökning 69 Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd

Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Tunnlandsvägen 30

Förskolan Tunnlandsvägen 30 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Tunnlandsvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 8 Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen 1-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 217 1827 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Stockholms stad Förskoleundersökning Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 3857 Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen 17-6-5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a Stockholms stad Förskoleundersökning 1 181 Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 1a 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Björken Helsingborgsvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9- -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Lofoten

Förskolan Lofoten Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Lofoten 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola Stockholms stad Förskoleundersökning Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Rönnholmsgränd 42

Förskolan Rönnholmsgränd 42 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Rönnholmsgränd 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan

Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 2 22 Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 67 A

Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 67 A Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 6 A Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen

Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 17 Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba

Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba Stockholms stad Förskoleundersökning 17 97 Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 15

Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gustav Adolf

Förskolan Gustav Adolf Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Förskolan Gustav Adolf 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Gökboet, Dybecksvägen

Gökboet, Dybecksvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 5 Gökboet, Dybecksvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Karen Blixens gata 15

Förskolan Karen Blixens gata 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Karen Blixens gata 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Regnbågen Tensta Allé 10

Förskolan Regnbågen Tensta Allé 10 Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Regnbågen Tensta Allé Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Gröndalsgården

Förskolan Gröndalsgården Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Gröndalsgården 7-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Grönmossen

Förskolan Grönmossen Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Förskolan Grönmossen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Leendet, Franzéngatan 79

Förskolan Leendet, Franzéngatan 79 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Leendet, Franzéngatan 9 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen 7 A

Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen 7 A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen A 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan

Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 98 Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6

Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Hoppetossa Raketen, Flygargatan

Hoppetossa Raketen, Flygargatan Stockholms stad Förskoleundersökning 585 Hoppetossa Raketen, Flygargatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 10

Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 10 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månstugan Hjulsta Backar - -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Eira, Kungsholms hamnplan 6

Förskolan Eira, Kungsholms hamnplan 6 Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Förskolan Eira, Kungsholms hamnplan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 7 7 Mother Goose International Pre-school Kista Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen --5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen

JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 7 JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer