Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel"

Transkript

1

2 Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

3 Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan flickor/pojkar Index per område, KF-indikator och NFI Stadsdelsspecifika frågor

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och de två senare utskicken innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka - år 2. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var inskrivna på förskolan i slutet av januari år 2. Denna rapport visar resultaten för Gläntan Pysslingen AB i Enskede-Årsta-Vantör stadsdel. Resultaten i rapporten jämförs för förskolan år 2-2 med stadsdelen totalt år 2 och för flickor och pojkar på förskolan med förskolan totalt år 2 såvida minst personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för Gläntan Pysslingen AB är st, vilket ger en svarsprocent på %. Antal svar för Enskede-Årsta-Vantör stadsdel är st, vilket ger ger en svarsprocent på 9 %. Totalt för Stockholm stad inkom 9 svar, vilket ger en svarsprocent på %. Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund,

5 Frågorna i enkäten. Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. 2. Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande.. Mitt barn uppmuntras i att utvecklas språkligt (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, sin förmåga att lyssna, reflektera, utveckla sitt skriftspråk).. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå mängd, antal, ordning, mätning, tid).. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (t.ex. förståelse för sambanden i naturen mellan människor, växter och djur).. Mitt barn uppmuntras till lek genom eget skapande (t.ex. dramalek, bildskapande, konstruktion).. Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.. Mitt barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp. 9. Mitt barn känner sig tryggt.. Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas.. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). 2. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar.. Mitt barns tankar och idéer tas tillvara.. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.. Jag får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling.. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker.. Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan (t.ex. besök på teater, konserter, museer, möjligheten att själva uttrycka sig med musik, måla, dansa m.m.). 9. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. 2. Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. 2. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Not: Vissa stadsdelar har egna extrafrågor utöver ovanstående 2 frågor.

6 Inför läsning av rapporten Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer i resultatredovisningen. Resultaten redovisas enbart i grupper där minst personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en förskola har färre än svar redovisas inte förskolan separat men vårdnadshavarens svar ingår i totalresultaten. Andel som har svarat Vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel som besvarat påståendet med eller (-Instämmer helt) visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg + ) svar per aktuellt frågeområde. KF-indikator är andelen nöjda (betyg + ) svar på fråga 2. Index per område och KF-indikator mäts i skalan -. NFI (NöjdFöräldraIndex) är en indexering av fråga 2 och mäts i skalan -. Frågorna nedan har sedan förra årets undersökning omformulerats vilket innebär att de jämförande resultaten mellan åren bör tolkas med försiktighet. Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras formulerade år 22 Mitt barns nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Mitt barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp formulerades år 22 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (tex utveckla sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra) formulerades år 22 Förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmåga. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar formulerades år 22 Mitt barn får stöd i att ta egna initiativ och eget ansvar. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker formulerades år 22 Miljön är trygg och säker i förskolan.

7 Svarsfrekvens Gläntan Pysslingen AB Urval brutto Urval netto Antal svar Svarsfrekvens (%) Förskolan totalt Måsen 2 Piraten 2 Rövarkulan Kotten Diamanten 2 Lilla Kotten 9

8 Förskolan per år

9 Gläntan Pysslingen AB andel nöjda (betyg + ) per fråga per år : Utveckling och lärande 2: Helhetsbild : Utvecklas språkligt 2: Valmöjlighet : Matematiska tänkande 9: Rekommendera förskolan : Synliggörs, dokumenteras och följs upp Gläntan Pysslingen AB 2 2 : Trygg och säker 9: Känner sig tryggt Gläntan Pysslingen AB 22 Gläntan Pysslingen AB 2 : Information om mål och arbetssätt : Lika möjligheter för flickor och pojkar : Kännedom om vad förskolan gör : Sociala förmågor : Välkommen : Tankar och idéer tas tillvara 2: Initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

10 Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Förskola 2 Förskola 22 Förskola 2 Stadsdelen totalt 2 Gläntan Pysslingen AB per år jämfört med stadsdelen totalt Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Förskola 2 Stadsdelen totalt Mitt barn uppmuntras i att utvecklas språkligt. Förskola 2 Förskola 22 Förskola 2 Stadsdelen totalt Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Förskola 2 Förskola 22 Förskola 2 Stadsdelen totalt Mitt barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Förskola 2 Stadsdelen totalt Mitt barn uppmuntras till lek genom eget skapande. Förskola 2 Stadsdelen totalt Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Förskola 2 Stadsdelen totalt Mitt barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp. Förskola 2 Förskola 22 Förskola 2 Stadsdelen totalt 2 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

11 Gläntan Pysslingen AB per år jämfört med stadsdelen totalt Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Förskola 2 Mitt barn känner sig tryggt. Förskola 22 Förskola 2 9 Stadsdelen totalt Förskola 2 Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Förskola 22 Förskola Stadsdelen totalt Förskola 2 Mitt barn uppmuntras i att utvecklas sina sociala förmågor. Förskola 22 Förskola 2 2 Stadsdelen totalt 2 9 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

12 Gläntan Pysslingen AB per år jämfört med stadsdelen totalt Barns inflytande Andel (%) Nöjda* Vet ej Förskola 2 Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Förskola 22 2 Förskola Stadsdelen totalt 2 Förskola 2 22 Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Förskola 22 2 Förskola 2 2 Stadsdelen totalt 2 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

13 Gläntan Pysslingen AB per år jämfört med stadsdelen totalt Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Förskola 2 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Förskola 22 Förskola 2 2 Stadsdelen totalt Förskola 2 Jag får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling. Förskola 22 Förskola Stadsdelen totalt 2 29 Förskola 2 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Förskola 22 2 Förskola 2 2 Stadsdelen totalt 2 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt 2 * Nöjda visar de som har svarat och.

14 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Förskola 2 Förskola 22 Förskola 2 Stadsdelen totalt 2 Gläntan Pysslingen AB per år jämfört med stadsdelen totalt Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med de Förskola 2 kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan. Stadsdelen totalt Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Förskola 2 Förskola 22 Förskola 2 Stadsdelen totalt Förskola 2 Jag har haft möjlighet att välja Förskola 22 vilken förskola mitt barn ska gå Förskola 2 på. Stadsdelen totalt 2 2 Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Förskola 2 Förskola 22 Förskola 2 Stadsdelen totalt ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

15 Förskolan flickor/pojkar

16 Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Gläntan Pysslingen AB flickor och pojkar per år jämfört med förskolan totalt Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Flicka 2 Pojke 2 Flicka 22 2 Pojke 22 Förskolan totalt Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Flicka 2 Pojke 2 Förskolan totalt Mitt barn uppmuntras i att utvecklas språkligt. Flicka 2 Pojke 2 Flicka Pojke 22 2 Förskolan totalt 2 Flicka 2 9 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Pojke 2 Flicka 22 Pojke Förskolan totalt 2 9 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

17 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Gläntan Pysslingen AB flickor och pojkar per år jämfört med förskolan totalt Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Flicka 2 Pojke 2 Förskolan totalt Mitt barn uppmuntras till lek genom eget skapande. Flicka 2 Pojke 2 Förskolan totalt 2 Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Flicka 2 Pojke Förskolan totalt Flicka Mitt barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp. Pojke 2 Flicka 22 Pojke Förskolan totalt ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

18 Gläntan Pysslingen AB flickor och pojkar per år jämfört med förskolan totalt Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Flicka 2 Pojke 2 Mitt barn känner sig tryggt. Flicka Pojke 22 9 Förskolan totalt 2 Flicka 2 2 Pojke 2 9 Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Flicka Pojke Förskolan totalt 2 Flicka 2 9 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor. Pojke 2 Flicka Pojke 22 Förskolan totalt 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

19 Gläntan Pysslingen AB flickor och pojkar per år jämfört med förskolan totalt Barns inflytande Andel (%) Nöjda* Vet ej Flicka 2 Pojke 2 Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Flicka 22 2 Pojke 22 2 Förskolan totalt 2 Flicka Pojke 2 2 Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Flicka 22 2 Pojke 22 2 Förskolan totalt 2 22 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

20 Gläntan Pysslingen AB flickor och pojkar per år jämfört med förskolan totalt Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Flicka Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Pojke 2 Flicka 22 Pojke Förskolan totalt 2 Flicka 2 Jag får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling. Pojke 2 Flicka Pojke Förskolan totalt 2 Flicka 2 2 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Pojke 2 Flicka Pojke Förskolan totalt 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

21 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Gläntan Pysslingen AB flickor och pojkar per år jämfört med förskolan totalt Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Flicka 2 Pojke 2 Flicka 22 Pojke 22 Förskolan totalt Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan. Flicka 2 Pojke 2 Förskolan totalt Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Flicka 2 Pojke 2 Flicka 22 Pojke 22 Förskolan totalt Jag har möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Flicka 2 Pojke 2 Flicka 22 Pojke 22 Förskolan totalt Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Flicka 2 Pojke 2 9 Flicka 22 9 Pojke 22 Förskolan totalt 2 9 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt 9 9 * Nöjda visar de som har svarat och.

22 Index per område, KF-indikator och NFI

23 Gläntan Pysslingen AB index per område och år samt KF-indikator jämfört med stadsdelen totalt Utveckling och lärande Förskola 2 Förskola 22 Förskola 2 9 Stadsdelen totalt 2 Förskola 2 9 Normer och värden Förskola 22 Förskola 2 9 Stadsdelen totalt 2 Förskola 2 9 Barns inflytande Förskola 22 Förskola 2 Stadsdelen totalt 2 2 Förskola 2 Samverkan med hemmet Förskola 22 Förskola 2 Stadsdelen totalt 2 9 KF-indikator Förskola 2 Stadsdelen totalt 2

24 *NFI (NöjdFöräldraIndex ) är en indexering av fråga 2: "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola." Gläntan Pysslingen AB NFI jämfört med stadsdelen totalt Förskola 2 9 NFI Stadsdelen totalt 2

25 Stadsdelsspecifika frågor

26 Gläntan Pysslingen AB per år Stadsdelsspecifika frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Förskola 2 9 I mitt barns förskola serveras en varierad och näringsrik kost. Förskola 22 9 Förskola 2 Förskola Förskolan arbetar medvetet med att ge barnen möjligheter till upplevelser ute i naturen. Förskola Förskola 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

27 Gläntan Pysslingen AB flickor och pojkar per år Stadsdelsspecifika frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Flicka I mitt barns förskola serveras en varierad och näringsrik kost. Pojke 2 Flicka Pojke Flicka Förskolan arbetar medvetet med att ge barnen möjligheter till upplevelser ute i naturen. Pojke 2 Flicka Pojke 22 2 ) Instämmer inte alls 2) ) ) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat och.

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 213 1 Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 13 131 Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2013 094207 Kling & Klang Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola Stockholm stad Förskoleundersökning 86 Gläntan Pysslingen ABFörskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm Stockholm stad Familjedaghem 2 Södermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hässelby-Vällingby stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Hässelby-Vällingby stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Hässelby-Vällingby stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Älgen, Älghagsstigen 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 19 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Gamla Stans Förskola, Norra Dryckesgränd

Gamla Stans Förskola, Norra Dryckesgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 216 127 Gamla Stans Förskola, Norra Dryckesgränd 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Sunnan

Förskolan Sunnan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Sunnan 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 6 5 Sockenstugan, Sockenvägen 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Liten Blir Stor

Förskolan Liten Blir Stor Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Liten Blir Stor 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Växthuset

Förskolan Växthuset Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Förskolan Växthuset Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 16 Norrbackagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sagobacken

Förskolan Sagobacken Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Sagobacken -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Stockholms stad Förskoleundersökning Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månen, Loviselundsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 217 1827 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pratbubblan Kista

Förskolan Pratbubblan Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1787 Förskolan Pratbubblan Kista 17-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen --5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg - Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Förskolan Kastanjen

Förskolan Kastanjen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 71 Förskolan Kastanjen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola Stockholms stad Förskoleundersökning Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 88 Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 517 Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Spöket, Dalagatan

Förskolan Spöket, Dalagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 147 Förskolan Spöket, Dalagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349 Stockholms stad Förskoleundersökning 2 Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 9 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16 Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Toppen, Persmässgränd 1 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Gustav Adolf

Förskolan Gustav Adolf Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Förskolan Gustav Adolf 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Banérportens Förskola, Karlavägen

Banérportens Förskola, Karlavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Banérportens Förskola, Karlavägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116 Stockholms stad Förskoleundersökning 69 Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Tunnlandsvägen 30

Förskolan Tunnlandsvägen 30 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Tunnlandsvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 8 Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen 1-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Leendet, Franzéngatan 79

Förskolan Leendet, Franzéngatan 79 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Leendet, Franzéngatan 9 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen 17-6-4 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6

Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 3857 Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen 17-6-5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a Stockholms stad Förskoleundersökning 1 181 Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 1a 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Arken Askersundsg 8

Förskolan Arken Askersundsg 8 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Arken Askersundsg Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9- -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer