STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA"

Transkript

1 STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

2 Rapportens innehåll Om undersökningen Frågor / påståenden Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens samt vem som besvarat undersökningen Sammanfattning av resultaten 2

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga personer inom funktionshinder med Gruppboende i Stockholm som staden idag har avtal med. Urvalet är hämtat från Stockholms stads register. Undersökningen omfattar regiformerna stadens egen regi samt privat utförare. Denna rapport är en stadsdelsrapport och visar resultatet för Bromma med jämförelser mot staden totalt och över tid där så är möjligt. Undersökningen har genomförts som en postal enkät med möjlighet att besvara enkäten via webblänk med personlig inloggning. Totalt genomfördes 2 påminnelser. För att öka svarsfrekvensen har de kontaktorganisation som önskat fått samtliga enkäter skickade till enheten för utdelning istället för direktutsick till brukaren eller anhörig/god man. Svarsfrekvenser har redovisats vid två tillfällen under fältperioden till kontaktpersonerna. Undersökningen genomfördes under perioden 21 maj 31 augusti Resultaten redovisas enbart i grupper där minst 5 personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en enhet har färre än 5 svar redovisas inte enheten separat men ingår i totalresultatet Brytningar görs även på kön, vem som har svarat på enkäten och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen entreprenad samt privat/övrig, i stadens utförare ingår regiformen egen regi i staden. Totalt för stadsdelen inkom 39 st svar vilket ger en svarsprocent på 49 %. Graferna visar positivt till vänster i grönt och negativt till höger i rött. Andel som har svarat vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel stämmer ganska bra och stämmer helt redovisas som topbox värden vid sidan om grafen. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Stockholm Stad, ansvarig konsult har varit Anna Ragnarsson, 3

4 Frågor/påståenden som ingått in undersökningen Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får. Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Personalen lyssnar på mig. Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar. Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter (till exempel deltagande i fritidsaktiviteter, kurser, egna nöjen). Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Jag trivs med personalen. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag känner mig trygg i min egen lägenhet. Jag känner mig trygg i gemensamhetsutrymmena. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Vet du att du har möjlighet att välja boendet? Jag har själv valt mitt boende. Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Jag är nöjd med mitt boende. Frågorna var enkla att svara på. Vem har svarat på de här frågorna? 4

5 Tips för analys och kommunikationen av resultatet Tips vid analysen Titta efter styrkor och utvecklingsområden i resultaten och diskutera hur ni skall arbeta vidare för att behålla / förbättra resultaten. Identifiera vad som förändrats över tid och reflektera över vad som kan ligga till grund för detta. Jämför undergrupper med stadens totalresultat och identifiera var de största gapen finns, identifiera goda exempel som man kan dra lärdom av. Tänk på att resultaten alltid ska tolkas i sitt sammanhang. Om tex stora förändringar skett inom exempelvis en stadsdel/enhet kan det påverka resultatet och samtidigt är det bra att dra lärdomar av detta framåt. Om ni har ett bra resultat, slå er inte till ro med det! Finns det möjlighet till ytterligare förbättringar? Finns det olika faktorer som kan hota det starka resultatet som finns inom exempelvis en stadsdel? Om ni har ett svagt resultat, försök inte åtgärda allt på en gång! Identifiera istället vad som är särskilt viktigt att ta tag i, vad kan ni åtgärda snabbt och enkelt, vad kan ta lite längre tid? Råd kring kommunikation av resultaten Säg aldrig att resultat är dåliga. Dels ger det fel fokus, dels kan ett resultat som ser dåligt ut efter förutsättningarna vara godkända. Säg att resultaten är låga istället. Lyft fram det som är bra också. Om exempelvis en stadsdel ligger väldigt lågt så har de säkert ändå ett par frågor som ligger kring medel, lyft fram det som positivt. Var öppna. Är det låga resultat måste man vara tydlig med det, samt poängtera att något måste göras, samt att alla har ett ansvar för att resultaten ser ut som de gör och att det sker förbättringar. 5

6 SVARSFREKVENS SAMT VEM SOM BESVARAT UNDERSÖKNINGEN 6

7 Svarsfrekvens Stockholms Stad Urval brutto 2014 Urval netto 2014 Antal svar 2014 Svarsfrekven s (%) 2014 Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet % Kulla Gulla gruppbostad Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Man % Kvinna % Egen regi % Privat regi % Hela Sdf Hela Staden % 7

8 Kön Man Kvinna 8

9 Vem har svarat på de här frågorna? 36% Jag har svarat på frågorna själv. 35% Jag har fått hjälp att svara på frågorna. Någon annan, anhörig/vän har svarat åt mig 2 38% 3 35% 28%

10 SAMMANFATTNING 10

11 Gruppboende- Stadsdelsrapport FH Bromma Sammanfattning Vem har besvarat enkäten Svarsfrekvensen är 49 %. 36% har besvarat enkäten helt själv, har svarat med hjälp av någon annan medan 3 av enkäterna är besvarade av någon annan. 62% av de svarande var män och 38% kvinnor. Övergripande index Brukare i Bromma är på det hela taget något nöjda med sin dagliga verksamhet. Andelen nöjda har stadigt minskat från 75% 2012, 74% 2013 till 71% Särskilt nöjda är brukarna med Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar (95% nöjda). Andelen nöjda är lägst med påståendet att Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får (65 % nöjda). Brukarna i Bromma är mest missnöjda med biståndshandläggarnas bemötande ( att de lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 43% instämmer inte alls i att biståndshandläggaren bemöter dem på ett bra sätt. Missnöjet har ökat sedan 2013 och är större jämfört med resultatet för staden i stort. Helhetsomdöme Andelen brukare som är nöjda med sitt boende ligger på en hög nivå. 83% är nöjda i årets mätning, varav 6 anger att de är mycket nöjda. Andelen nöjda har ökat sedan 2012 ( 7 nöjda 2012 och ). Resultat inom respektive delområde Att kunna vara med och bestämma Jämfört med 2013 är omdömena från brukarna i Bromma mer positiva. Högst betyg, med 94% nöjda, får påståendet om att Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar. Alltfler instämmer i att det går bra att säga till personalen om något är fel. 11

12 Daglig verksamhet - Stadsdelsrapport FH Bromma Sammanfattning Trygghet Andelen nöjda ligger på en hög nivå. 83% känner sig trygga i sin dagliga verksamhet jämfört med 76% Att få stöd (hjälp) som passar just mig Andelen nöjda är i stort sett oförändrat vad gäller uppfattningen om att Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter (68% 2014 jmf med 66% 2013). På denna punkt är andelen missnöjda större i Bromma än i staden i stort. Högst betyg får påståendet Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad (91% nöjda). Tillgänglighet I Bromma är brukarnas bedömningar mer positiva, jämfört med staden i stort, när det gäller hur lätt det är att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 6 håller med i påståendet vilket är en ökning från 38% Möjlighet att välja 61% instämmer helt eller delvis i att Jag har själv valt mitt boende jämfört med 63% Bemötande från biståndshandläggaren är nöjda och 43% missnöjda med hur biståndsbedömaren bemöter brukarna. Andelen missnöjda har ligger markant högre än 2013 ( missnöjda). I Bromma är andelen som är missnöjda med biståndshandläggarens bemötande högre jämfört med staden i stort (). Övrigt De inom egen regi är mer nöjda än de inom privat regi. Störst skillnad mellan män och kvinnor finns i påståendet Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter, 55% av männen är nöjda jämfört 91% av kvinnorna. 12

13 Index Nöjdhet 13

14 Index nöjdhet Andelen som har svarat för de fem påståendena Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får. Personalen lyssnar på mig Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Jag känner mig trygg i min egen lägenhet. Jag är nöjd med min boende 75% 74% 71% Bromma 2012 Bromma 2013 Bromma

15 Indikator 15

16 Indikator Indikatorer funktionsnedsättning Staden totalt Bromma Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn Nöjda brukare - Daglig verksamhet Nöjda brukare - korttidsboende Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning Obligatoriska nämndindikatorer Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

17 Andel nöjda 17

18 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Jag är nöjd med mitt boende. Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får. 10 Personalen lyssnar på mig. Stadsdelen totalt 2014 Stadsdelen totalt 2013 Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). 8 6 Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar. Stadsdelen totalt 2012 Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 4 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Jag känner mig trygg i min egen lägenhet. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag trivs med personalen. Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 18 Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter (till exempel deltagande i fritidsaktiviteter, kurser, Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

19 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Jag har själv valt mitt boende. Jag är nöjd med mitt boende. Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Personalen lyssnar på mig. Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar. Man 2014 Man 2013 Kvinna 2014 Kvinna 2013 Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Jag känner mig trygg i gemensamhetsutrymmen a. Jag känner mig trygg i min egen lägenhet. Jag trivs med personalen. Jag har de hjälpmedel jag Jag vet vem min behöver i min bostad. stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) 19 Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter (till exempel deltagande i Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

20 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) 63% 10 55% 81% Privat regi 2013 Egen regi % 8 87% Egen regi % 2 78% 6 57% 68% 65% 75% 86% Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet. 75% 78% 75% 20

21 Andel nöjda per fråga Andel nöjda (betyg 4 + 5) Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Jag är nöjd med mitt boende. Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Personalen lyssnar på mig. Svarat själv Svarat med hjälp av annan Någon annan har svarat Jag har själv valt mitt boende. 6 4 Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar. Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). 2 Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Jag känner mig trygg i gemensamhetsutrymmen a. Jag känner mig trygg i min egen lägenhet. Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det. Jag trivs med personalen. 21 Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter (till exempel deltagande i Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Observera att endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

22 TOTALT FÖR STADSDELEN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 22

23 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 32% 41% 41% 32% 37% 27% 27% 12% 23% 8% 5% 6% 8% 6% 8% Topbox Vet ej 74% 5% 65% 54% 3% 68% 8% Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 42% 21% 12% 7% 12% 6% 5% 3% 6% 84% 4% 82% 6% 74% 6% Personalen lyssnar på mig. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 51% 53% 5 35% 4 31% 2 8% 8% 16% 4% 2% 6% 8% 5% 86% 3% 86% 5% 83% 7 3% Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar. Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 76% 8 76% 23 18% 18% 1 2% 1% 2% 6% 6% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 95% 4% 94% 94% 5% 95% 5%

24 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende 54% Sdf % Sdf % Sdf % 32% % 13% 6% 7% 8% 15% Topbox 5% 3% 3% Vet ej 86% 2% 83% 5% 82% 73% Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp) Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 47% 43% 3 22% 23% 28% 2 17% 1 13% 4% 4% 3% 3% 3% 7 6% 6 66% 5% 67% 8% Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 43% 3 26% 23% 32% 31% 8% 7% 5% 13% 16% 3% 16% 8% 5% 8 5% 68% 16% 66% 3% 71% 3% Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad Sdf % 31% 8% 2% 2% 6% 3% Sdf 2013 Sdf % 23% 1 3% 3% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 87% 8% 91% 83% 5% 84% 5% 24

25 Trygghet Jag vet vem min stödperson är Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf 2012 Jag trivs med personalen Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 63% 54% 61% 73% 75% 76% 78% 28% 2 27% 18% 18% 8% 5% 1% 2% 3% 3% 12% 3% 16% 5% 7% 8% 5% 16% 3% 1% 6% 5% 5% Topbox Vet ej 91% 6% 86% 8% 88% 3% 95% 5% 8 3% 83% 5% 81% 7 3% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf 2012 Jag känner mig trygg i min egen lägenhet 53% 6 47% 54% 21% 2 23% 15% 1 1 5% 3% 6% 12% 6% 16% 5% 5% 83% 5% 83% 8% 68% 6% 73% 5% Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf 2012 Jag känner mig trygg i gemensamhetsutrymmena Sdf 2014 Sdf 2013 Sdf % 68% 62% 61% 67% % 2% 2% 6% 6% 1 8% 5% 23% 5% 5% 5% 24% 17% 16% 8% 8% 4% 3% 8% 3% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 91% 3% 83% 5% 86% 85% 85% 5% 83% 5% 76%

26 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel) 37% 34% 13% 1 6% Topbox Vet ej 71% Sdf % 2 6% 1 3% 81% 18% Sdf % 3% 6% 66% 16% Sdf % 27% 27% 7% 3% 63% 23% Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet) 21% 51% 23% Sdf % 42% 12% 12% 8% 6 32% Sdf % 1 24% 17% 21% 38% 22% Sdf % 13% 42% 21% 4% 37% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 26

27 Möjlighet att välja Jag har själv valt mitt boende Topbox Vet ej 4 24% 13% 4% 1 64% 8% Sdf % 24% 3% 27% 61% 13% Sdf % 2 63% 5% Sdf 2012 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 27

28 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information) Topbox Vet ej 38% 31% 17% 5% 6 1 Sdf % 32% 3 26% Sdf % 7% 18% 5 24% Sdf % 15% 2 65% 47% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 28

29 Övrigt Jag är nöjd med mitt boende Topbox Vet ej 63% 4% 4% 3% 8 3% Sdf % 83% 5% Sdf % 21% 8% 3% 7 Sdf % 21% 13% 3% 5% 7 3% Frågorna var enkla att svara på 43% 17% 5% 3% 75% 6% Sdf % 32% 1 3% 3% 74% Sdf % 2 23% 6% 6% 66% 5% Sdf 2012 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 29

30 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja boendet? 62% 16% 22% Sdf % 16% Sdf % 18% 21% Sdf % 26% Ja Nej Vet ej 30

31 REGIFORM - Resultat per fråga med jämförelser över tid 31

32 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 37% 55% 53% 5% 35% 37% 36% 27% 27% 12% 5% 8% 18% % 7% 18% 74% 5% 82% 8% 55% 13% 8 36% 4% Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 5 48% % 7% 5% 17% 3% 1 1 7% 5% 15% 84% 4% 83% 81% 93% 6 Personalen lyssnar på mig Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % % 57% 35% 43% 23% 8% 17% 4% 2% 4% 7% 86% 3% 83% 87% 8% 93% 77% Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 77% 77% 82% 92% 18% 23% 2% 1% 2% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 8% 1 95% 4% % 10 7% 91% 4% 32

33 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 67% 6 48% 48% 3 32% 27% 13% 7% 5% 3% 8% 4% 13% 86% 2% 92% 78% 8% 87% 78% Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp) Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 46% 57% 64% % 24% 24% 13% 5% 5% 4% 4% 1 7 6% 91% 8% 57% 16% 71% 62% Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 43% 4 64% 35% % 1 1 7% 8% 18% 2 7% 1 7% 5% 5% 1 8 5% 73% 15% 65% 17% 71% 62% 5% Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi 2013 Privat regi % 46% 6 68% 82% 38% 31% 28% 18% 8% 2% 2% 18% 1 5% 23% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 87% 8% 10 8% 86% 16% 77% 7% 86% 4% 33

34 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Topbox Vet ej Egen regi 2014 Privat regi 2014 Egen regi % 73% 86% 92% 13% 18% 13% 5% 1% 2% 8% 4% 4% 91% 6% 10 78% 12% 10 Privat regi % 5% 8 5% Jag trivs med personalen Egen regi % 82% 28% 7% 18% 3% 1% 8 3% 10 Privat regi % 21% 17% 8% 75% 8% Egen regi % 7 Privat regi % 26% 13% 4% 83% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det 53% 2 1 5% 3% Egen regi % 17% 17% Privat regi % 26% Egen regi % 31% 8% 8% 8% Privat regi % 1 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 83% 5% 83% 83% 12% 77% 62% 34

35 Trygghet forts. Jag känner mig trygg i min egen lägenhet Topbox Vet ej 7 2 6% 2% 2% 91% 3% Egen regi % 8% 10 Privat regi % 4% 17% 8% 75% 8% Egen regi % 7 Privat regi % 3 91% Jag känner mig trygg i gemensamhetsutrymmena 61% 24% 8% 4% 3% 85% 5% Egen regi Privat regi % 13% 75% 8% Egen regi % 7% 64% Privat regi % 26% 83% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 35

36 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel) Topbox Vet ej 37% 34% 13% 1 6% 71% Egen regi % 17% 10 Privat regi % 37% 16% 5% 68% 27% Egen regi Privat regi % 12% 2 6% 12% 53% 26% Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet) 21% 51% 23% Egen regi % 27% 82% 8% Privat regi % 53% 13% 13% 13% 6 42% Egen regi % 15% 31% 15% 8% 46% 7% Privat regi % % 31% 3 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 36

37 Möjlighet att välja Jag har själv valt mitt boende Topbox Vet ej 4 24% 13% 4% 1 64% 8% Egen regi % 8% 8% 17% 75% Privat regi % 1 Egen regi % 7% 13% 7% 2 6 Privat regi % 2 15% 2 65% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 37

38 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information) Topbox Vet ej 38% 31% 17% 5% 6 1 Egen regi % 13% 38% Privat regi % 5% % Egen regi % 27% 27% 55% 27% Privat regi % 24% 6% 24% 47% 23% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 38

39 Övrigt Jag är nöjd med mitt boende Topbox Vet ej 63% 4% 4% 3% 8 3% Egen regi % 8% 10 Privat regi % 17% 8% 17% 75% 8% Egen regi % 7% 2 73% Privat regi % 35% 13% 4% 83% Frågorna var enkla att svara på 43% 17% 5% 3% 75% 6% Egen regi % 17% 8% 92% Privat regi % 42% 26% 5% 5% 63% 17% Egen regi % 21% 7% 71% 7% Privat regi % 1 24% 1 5% 62% 5% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 39

40 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja Gruppboende? 62% 16% 22% Egen regi % 8% Privat regi % 12% 24% Egen regi % 31% 8% Privat regi Ja Nej Vet ej 40

41 KÖN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 41

42 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får Topbox Vet ej Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 36% 5 8% 23% 3 36% 31% 17% 8% 8% 15% 12% 8% 8% 72% 18% 54% 44% 4% 75% Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel Man % 35% 15% 5% 8 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 27% 65% 36% 54% 13% 8% 8% 13% 4% 4% 18% 85% 78% 8% 64% Personalen lyssnar på mig Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 46% 52% 55% 5 28% 46% 36% 12% 8% 8% 82% 8% 92% 8 91% Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar Man % 5% Kvinna % 21% 7% Man % 8% 8% Kvinna Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 95% 93% 7% 92% 4% 10 42

43 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende Topbox Vet ej Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 48% 5 58% 43% 38% 31% 1 5% 7% 8% 12% 8% 8% 86% 7 81% 83% Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp) Man % 5% 15% 65% 17% Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 24% 2 17% 2 2 4% 12% 1 75% 8% 64% 4% 7 Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 64% 15% % 17% 8% 2 5% 13% 55% 17% 91% 15% 63% 4% 73% Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad Man 2014 Kvinna 2014 Man 2013 Kvinna % 26% 46% 38% 58% 2 64% 27% 5% 15% 8% 4% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 95% 17% 85% 7% 88% 8% 73% 43

44 Trygghet Jag vet vem min stödperson är Topbox Vet ej Man % 5% 5% 5% 86% 8% Kvinna % 86% 7% Man % 13% 4% 83% 4% Kvinna % 18% 10 Jag trivs med personalen Man % 5% 86% 8% Kvinna % 31% 15% 8% 77% Man % 23% 12% 4% 4% 81% Kvinna % 36% 82% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Man % Kvinna % 38% 15% Man % 17% 13% Kvinna Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 82% 8% 85% 7% 71% 8% 6 44

45 Trygghet forts. Jag känner mig trygg i min egen lägenhet Topbox Vet ej Man % 5% 82% 8% Kvinna % 7% 7% 86% Man % 23% 8% 4% 88% Kvinna % 82% Jag känner mig trygg i gemensamhetsutrymmena Man % 82% 8% Kvinna % 21% 7% 7% 86% Man % 15% 15% 12% 73% Kvinna % 18% 82% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 45

46 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel) Topbox Vet ej Man % 6% 94% 26% Kvinna % 21% 7% 64% 7% Man % 5% 5% 77% 15% Kvinna % Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet) Man % 4 7% 13% 13% 67% 35% Kvinna % 45% 18% 73% 27% Man % 4 23% Kvinna % 22% 18% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 46

47 Möjlighet att välja Jag har själv valt mitt boende Topbox Vet ej Man % 5% 5% % Kvinna % 23% 15% 23% 62% 13% Man % % 64% Kvinna % Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 47

48 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information) Topbox Vet ej Man % 13% 38% 44% 3 Kvinna % 8% 2 Man % 32% 26% 26% 47% 24% Kvinna % 22% 22% 56% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 48

49 Övrigt Jag är nöjd med mitt boende Topbox Vet ej Man % % Kvinna % 2 13% 87% Man % 12% 4% 8% 77% Kvinna % 8% 17% 83% Frågorna var enkla att svara på Man % 1 5% 76% Kvinna % Man % 2 2 8% 4% 68% 4% Kvinna Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 49

50 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja Gruppboende? Man % 13% Kvinna % 8% 28% Man % 7% 16% Kvinna % 13% Ja Nej Vet ej 50

51 VEM SOM BESVARAT ENKÄTEN - Resultat per fråga med jämförelser över tid 51

52 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får Topbox Vet ej Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % % Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel 5 36% % 18% 27% 3 13% 75% 73% 64% 67% 57% 22% 3 Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat 2013 Personalen lyssnar på mig Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 3 36% 36% 45% % Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 64% 75% % 52 63% 5 45% 36% 56% 45% % 2 22% % 13% % % 1 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 78% 8 82% 8 88% 75% % % %

53 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende Topbox Vet ej Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 44% 36% 56% 73% 4 45% 44% 55% % 18% 8 82% 82% % Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp) Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % % 27% % 18% % % 64% % 78% 18% Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 5 36% 44% 43% Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 45% 6 57% 7 75% % 44% 1 36% 55% % % 2 2 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 8 18% 6 45% 78% 57% 22% 67% 1 82% % 22% 10 91%

54 Trygghet Jag vet vem min stödperson är Topbox Vet ej Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 73% 78% 88% 63% 10 13% 17% 18% 17% 22% 13% 83% 10 91% 10 88% 2 75% Jag trivs med personalen Svarat själv 2014 Svarat själv 2013 Med hjälp av annan 2014 Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat 2014 Någon annan svarat % 56% 55% 73% % 36% % 22% % 8 78% 1 91% Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Svarat själv % 36% 18% Svarat själv % 22% Med hjälp av annan % Med hjälp av annan 2013 Någon annan svarat % 5 22% 38% 13% Någon annan svarat % Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 82% 56% 82% 78% 88% 2 78% 18% 54

55 Trygghet forts. Jag känner mig trygg i min egen lägenhet Topbox Vet ej Svarat själv % 18% 73% Svarat själv Med hjälp av annan % 18% 82% Med hjälp av annan % 8 Någon annan svarat Någon annan svarat % 36% 10 Jag känner mig trygg i gemensamhetsutrymmena Svarat själv % 18% 73% Svarat själv Med hjälp av annan % 18% 73% Med hjälp av annan % 22% 78% Någon annan svarat % 44% 10 1 Någon annan svarat % 36% 10 Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 55

56 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel) Topbox Vet ej Svarat själv % 45% 91% 8% Svarat själv Med hjälp av annan % 8 18% Med hjälp av annan % 38% 13% 13% 75% Någon annan svarat % 13% 63% 2 Någon annan svarat % 56% 18% Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet) Svarat själv % 55% 91% 8% Svarat själv % 13% 5 2 Med hjälp av annan % 18% Med hjälp av annan % 13% Någon annan svarat Någon annan svarat % % Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 56

57 Möjlighet att välja Jag har själv valt mitt boende Topbox Vet ej Svarat själv % 17% 5 Svarat själv % 27% 73% Med hjälp av annan % 22% 67% 18% Med hjälp av annan % 13% 5 Någon annan svarat % 44% 56% 1 Någon annan svarat Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 57

58 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information) Topbox Vet ej Svarat själv % Svarat själv % 38% 63% 27% Med hjälp av annan % 56% 22% 18% Med hjälp av annan % Någon annan svarat % 17% 5 4 Någon annan svarat Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 58

59 Övrigt Jag är nöjd med mitt boende Topbox Vet ej Svarat själv % 8% 8% 17% 75% Svarat själv % 27% 18% 82% Med hjälp av annan % 18% 82% Med hjälp av annan % 78% Någon annan svarat % 22% 8 1 Någon annan svarat % 36% 91% Frågorna var enkla att svara på Svarat själv % 8% 17% 8% 75% Svarat själv Med hjälp av annan Med hjälp av annan % 56% Någon annan svarat % 2 57% 22% Någon annan svarat % 36% 82% Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 59

60 Kännedom om möjlighet att välja Vet du att du har möjlighet att välja Gruppboende? Svarat själv % 17% Svarat själv % 22% Med hjälp av annan % 27% Med hjälp av annan % 22% Någon annan svarat Någon annan svarat % 22% 22% Ja Nej Vet ej 60

61 Resultat per enhet och jämförelse med tidigare år 61

62 Att kunna vara med och bestämma Jag har själv varit med och planerat det stöd (hjälp) jag får. Andel nöjda (4 + 5) 6 74% Kulla Gulla gruppbostad Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet

63 Att kunna vara med och bestämma Det går bra att säga till personalen om jag tycker att något är fel. Andel nöjda (4 + 5) 75% 84% Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet 75% Kulla Gulla gruppbostad

64 Personalen lyssnar på mig. Gruppboende - Stadsdelsrapport FH Bromma Att kunna vara med och bestämma Andel nöjda (4 + 5) 78% 86% Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet 5 75% 2014 Kulla Gulla gruppbostad

65 Att kunna vara med och bestämma Jag får ta emot gäster i min bostad när jag själv önskar. Andel nöjda (4 + 5) 95% 91% Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Kulla Gulla gruppbostad Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet 75%

66 Att få rätt stöd som passar just mig Jag får det stöd (hjälp) jag behöver i mitt boende. Andel nöjda (4 + 5) 78% 86% Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda 8 10 Kulla Gulla gruppbostad Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet

67 Att få rätt stöd som passar just mig Personalen frågar hur jag vill ha mitt stöd (hjälp). Andel nöjda (4 + 5) 71% 7 Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda 10 Kulla Gulla gruppbostad Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet

68 Personalen ger mig det stöd (hjälp) jag behöver för egna aktiviteter (till exempel deltagande i fritidsaktiviteter, kurser, egna nöjen). Gruppboende - Stadsdelsrapport FH Bromma Att få rätt stöd som passar just mig 7 8 Andel nöjda (4 + 5) Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda 8 10 Kulla Gulla gruppbostad 75% 75% Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet

69 Att få rätt stöd som passar just mig Jag har de hjälpmedel jag behöver i min bostad. Andel nöjda (4 + 5) 87% 84% Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Kulla Gulla gruppbostad Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet 75% 75%

70 Trygghet Jag vet vem min stödperson är. (Den person som har ansvaret för mig.) Andel nöjda (4 + 5) 91% 8 Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Kulla Gulla gruppbostad Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet 6 75%

71 Trygghet Jag trivs med personalen Andel nöjda (4 + 5) 84% 8 Kulla Gulla gruppbostad Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet 6 75%

72 Trygghet Det är lätt att prata med personalen om jag behöver det Andel nöjda (4 + 5) 78% 83% Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda 10 Kulla Gulla gruppbostad Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet

73 Trygghet Jag känner mig trygg i min egen lägenhet. Andel nöjda (4 + 5) 91% 88% Kulla Gulla gruppbostad Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet

74 Trygghet Jag känner mig trygg i gemensamhetsutrymmena. Andel nöjda (4 + 5) 85% 83% Kulla Gulla gruppbostad 75% 10 Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda 8 10 Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet 75%

75 Tillgänglighet Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel). Andel nöjda (4 + 5) 61% 71% Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Kulla Gulla gruppbostad 75% Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet

76 Tillgänglighet Det är lätt att förstå information från staden (skyltar, broschyrer, internet). Andel nöjda (4 + 5) 42% 51% Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda 75% Kulla Gulla gruppbostad Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet

77 Möjlighet att välja Jag har själv valt mitt boende. Andel nöjda (4 + 5) 52% 64% Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Kulla Gulla gruppbostad Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet 6 75%

78 Bemötande från biståndshandläggaren Biståndshandläggaren bemöter mig på ett bra sätt (lyssnar, förklarar och ger tydlig information). Andel nöjda (4 + 5) 61% 6 Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda 4 Kulla Gulla gruppbostad 2014 Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet

79 Övrigt Jag är nöjd med mitt boende. Andel nöjda (4 + 5) 8 8 Kulla Gulla gruppbostad 75% 10 Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet 6 75%

80 Övrigt Frågorna var enkla att svara på. Andel nöjda (4 + 5) 6 75% Söderberga gruppbostad 22:an \ Frösunda 10 Kulla Gulla gruppbostad Ibsengatan gruppbostad \ Helalivet 6 75%

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720

Läs mer

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Gruppboende Ullevidevägen gruppbostad, Attendo LSS A Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Daglig verksamhet Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD. Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema

Personer med funktionsnedsättning 2013 GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD. Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör DAGLIG VERKSAMHET Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 213 Vård- och omsorgsboende Åsengårdens gruppboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat per fråga

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma BARNBOENDE Stadsdelsrapport - Bromma OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen genomfördes med

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Boendestöd Hagersten Liljeholmen - Egen regi Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Södermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Enkät i grundsärskolan 2016

Enkät i grundsärskolan 2016 Enkät i grundsärskolan Rapporten innehåller totalresultatet för elever i grundsärskola för både kommunala och fristående skolor. 9/0/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har Markör

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 DAGLIG VERKSAMHET Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Enkät i särskolans fritidshem

Enkät i särskolans fritidshem Enkät i särskolans fritidshem Rapporten innehåller totalresultatet för föräldrar till barn i fritidshem på särskola. /7/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Gruppboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2012 i fritidshem Stockholm Sjuling 6 Södermalmsskolan Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat jämfört med tidigare år Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Rapporten innehåller resultatet för

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och Rapporten innehåller

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och Rapporten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Stockholms RH-gy Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena:

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE 2015 TOTALRAPPORT SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten inom verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete MÅLGRUPP Målgruppen

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Serviceboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Elektrikergymnasiet / El- och energiprogrammet (EE) Rapporten innehåller

Läs mer