Brukarenkät Äldreomsorg 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarenkät Äldreomsorg 2008"

Transkript

1 Brukarenkät Äldreomsorg 2008 Margareta Bolinder Kvalitetsledare

2 BRUKARENKÄT ÄLDREOMSORG 2008 SAMMANFATTNING Syftet med undersökningen är att mäta hur nöjda brukarna är med vården de får av äldreomsorgen. Enkäten omfattar frågor och påståenden som avser att belysa vad som är allra viktigast för en god omsorg, hur brukarna tycker att omsorgen fungerar, om brukarna anser att det är enkelt att få kontakt med en handläggare på besluts- och stödenheten när behov av hjälp uppstår, hur nöjda brukarna är med hjälpen de får och hur hjälpen uppfyller deras förväntningar m.m. Resultatet visar att det är viktigast att få hjälp vid behov, få ett respektfullt bemötande och att personalen är kunnig. Majoriteten av dem som har besvarat enkäten anser att omsorgen fungerar mycket bra (medelvärde i parentes): av anser att den är väl anpassad till hur de vill ha den (8.64). av anser att de känner sig trygga och får hjälp när de behöver det (8.2). av anser att personalen är engagerad (8.77). av anser att de alltid blir respektfullt bemött av personalen (.12). av anser att personalen har goda kun-skaper och är kunniga i omvårdnadsarbete (8.65). 8 av anser att maten som serveras är god och vällagad (7.88). 6 av upplever att det finns möjligheter till utflykter/aktiviteter (6.03). Resultatet visar också att: Nästan en tredjedel känner till att det finns en synpunkts- och förslagshantering för att framföra synpunkter, klagomål, förslag och beröm till omsorgsförvaltningen. 3 av 4 anser att det är enkelt att få kontakt med en handläggare på besluts- och stödenheten när behov av hjälp uppstår. av är i allra högsta grad nöjda med hjälpen de får (medelvärde 8.76). av anser i allra högsta grad att hjälpen uppfyller deras förväntningar (medelvärde 8.62). På skalan 1 till (bästa värdet) är medelvärdet 8.3 med avseende på hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Sammanfattning 2 Bakgrund 4 Syfte 4 Metod 5 Resultat 5 Viktigast för en god omsorg 5 Hur omsorgen fungerar 6 - Den hjälp jag får är väl anpassad till hur jag vill ha den 6 - Jag känner mig trygg och jag får hjälp när jag behöver det 7 - Jag upplever att personalen är engagerad 7 - Jag blir alltid respektfullt bemött av personalen 8 - Jag upplever att personalen har goda kunskaper och är kunnig i omvårdnadsarbetet 8 - Jag upplever att maten som serveras är god och vällagad - Jag upplever att det finns möjligheter till utflykter/ aktiviteter Synpunkts- och förslagshantering Kontakt med handläggare på besluts- och stödenheten Helhetsbedömning 11 Sammanfattning av resultatet 13 3

4 BAKGRUND Omsorgsnämnden har givit omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en enkät till brukarna som skall mäta hur nöjda brukarna är med vården de får av äldreomsorgen (On 71/2005). Styrande för arbetet med att ta fram en brukarenkät är t.ex. omsorgsnämndens vision Vi har nöjda omsorgstagare, stolta, engagerade medarbetare och trygga medborgare, omsorgsnämndens verksamhetsidé Vi ska erbjuda den vård och omsorg som våra brukare har rätt till och därigenom bidra till ett bra liv med hög livskvalitet och omsorgsnämndens styrkort (se Balanserat styrkort för omsorgsförvaltningen On 13/2007). Infallsvinklar på vad som är allra viktigast för en god omsorg har härletts utifrån tre träffar (fokusgrupper 1 ) med brukare 2 respektive brukarrepresentanter 3 och med hänsyn till nämndens värdegrund (Socialnämnden 2/2001): Vi sätter brukaren i centrum Med ett respektfullt bemötande som värnar om den enskildes självbestämmande och integritet. Utifrån en helhetssyn som tar hänsyn till människans hela livssituation. Det är i mötet med den enskilde som kvaliteten bestäms. Den enskilde som berörs av vår verksamhet har rätt till inflytande och möjlighet till delaktighet. Resultatet av brukarenkäten utgör ett underlag för uppföljningen av verksamheten och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra verksamheten. SYFTE Syftet med undersökningen är att mäta hur nöjda brukarna är med vården de får av äldreomsorgen. 1 Fokusgrupper genomfördes med omsorgstagare i hemtjänst (ordinärt boende) och från särskilt boende i Björna och Bjästa samt med representanter för brukarorganisationer inom äldreomsorgen. Temat på fokusgrupperna var kvalitet och utgångsfrågan till fokusgruppen var: Hur ska det vara när det är som bäst? Resultaten från fokusgrupperna skiljde sig åt med avseende på vad de tycker är viktigt för att verksamheten ska ha en bra kvalitet. Brukarna värdesatte t.ex. trygghet, att få hjälp när det behövs och att det finns personal. Representanterna från brukarorganisationerna värdesatte t.ex. personalens kunskap och information. 2 Urvalet av deltagarna till de fokusgrupperna i Björna och Bjästa genomfördes av handläggarna på besluts- och stödenheten i dialog med respektive enhetschef. 3 Urvalet av deltagare från de olika brukarorganisationerna PRO, RPG, SKPF, SPF, Afasioch demensföreningen genomfördes inom respektive organisation (inbjudan gick ut till ordföranden eller kontaktperson i respektive förening). 4

5 METOD Brukarenkäten skickades ut till samtliga omsorgstagare inom äldreomsorgen (2481 personer) med beslut enligt socialtjänstlagen 4. Av dem har 1687 personer hemtjänst och 74 personer bor i ett äldreboende. Svarsfrekvensen är 7.4 procent (ordinärt boende 87.4 procent, särskilt boende 62.2 procent). Svarsfrekvens fördelat på ålder 5 : -44 år 27. procent år 3.2 procent år 81.5 procent år 62.5 procent år 64.7 procent 85- år 67.8 procent. Av dem som har skickat in enkäten har 87. procent besvarat enkäten. De övriga har uppgivit att det inte är aktuellt för dem att besvara enkäten (t.ex. p.g.a. att de endast har trygghetslarm). Drygt 64 procent av enkäterna har besvarats med utgångspunkt från omsorgstagarens upplevelse och de resterande enkäterna har besvarats med utgångspunkt från anhörig/närståendes upplevelse. RESULTAT Viktigast för en god omsorg På frågan Vad är allra viktigast för en god omsorg? hade respondenten till uppgift att ta ställning till vilka tre 6 av följande påståenden som är allra viktigast för en god omsorg: Det är viktigt att jag får vara med och bestämma över hur hjälpen ges till mig. Det är viktigt att få hjälp när jag behöver det för att känna mig trygg. Det är viktigt att personalen är engagerad. Det är viktigt att jag alltid blir respektfullt bemött. Det är viktigt att personalen har goda kunskaper och är kunnig i omvårdnadsarbetet. Det är viktigt att maten är god och vällagad. Det är viktigt att det finns möjligheter till aktiviteter/utflykter. Resultatet visar att nästan 76 procent anser att Det är viktigt att få hjälp när jag behöver det för att känna mig trygg (hjälp vid behov), drygt 55 procent anser att Det är viktigt att jag alltid blir respektfullt bemött (respektfullt bemötande) och drygt 50 procent anser att Det är 4 Enkäten skickades ut under vecka och 11 och en påminnelse skickades ut under vecka Baserat på totalt antal brukare per insats En del respondenter har besvarat fler än tre påståenden. 5

6 viktigt att personalen har goda kunskaper och är kunnig i omvårdnadsarbetet (kunnig personal) är viktigast för en god omsorg. Viktigast för en god omsorg A. Anpassad efter önskemål B. Hjälp vid behov C. Engagerad personal D. Respektfullt bemötande E. Kunnig personal F. God/vällagad mat G. Möjligheter till aktiviteter/utflykter % 46,5 75,7 43,8 55,3 51,7 35,2 15,8 Rangordning viktighet Hur omsorgen fungerar På frågan Hur tycker du att omsorgen fungerar? fick respondenten ta ställning till följande påståenden och betygsätta dem på skalan 1 (instämmer inte alls) till (instämmer helt): Den hjälp jag får är väl anpassad till hur jag vill ha den. Jag känner mig trygg och jag får hjälp när jag behöver det. Jag upplever att personalen är engagerad. Jag blir alltid respektfullt bemött av personalen. Jag upplever att personalen har goda kunskaper och är kunnig i omvårdnadsarbetet. Jag upplever att maten som serveras är god och vällagad. Jag upplever att det finns möjligheter till utflykter/aktiviteter. Den hjälp jag får är väl anpassad till hur jag vill ha den t för hur omsorgen fungerar med avseende på anpassad efter önskemål är 8.64 (ordinärt boende 8.71, särskilt boende 8.47). Nästan 54 procent instämmer helt med påståendet. 6

7 Den hjälp jag får är väl anpassad till hur jag vill ha den 1- Anpassad efter önskemål 8,64 8,71 8,47 Jag känner mig trygg och jag får hjälp när jag behöver det t för hur omsorgen fungerar med avseende på hjälp vid behov är 8.2 (ordinärt boende 8.3, särskilt boende 8.0). Nästan 61 procent instämmer helt med påståendet. Jag känner mig trygg och jag får hjälp när jag behöver det 1- Hjälp vid behov 8,2 8,3 8, Jag upplever att personalen är engagerad t för hur omsorgen fungerar med avseende på engagerad personal är 8.77 (ordinärt boende 8.82, särskilt boende 8.65). 56 procent instämmer helt med påståendet. 7

8 Jag upplever att personalen är engagerad 1- Engagerad personal 8,77 8,82 8,65 Jag blir alltid respektfullt bemött av personalen t för hur omsorgen fungerar med avseende på respektfullt bemötande är.12 (ordinärt boende.18, särskilt boende 8.6). Drygt 65 procent instämmer helt med påståendet. Jag blir alltid respektfullt bemött av personalen 1- Respektfullt bemötande,12,18 8,6 Jag upplever att personalen har goda kunskaper och är kunnig i omvårdnadsarbetet t för hur omsorgen fungerar med avseende på kunnig personal är 8.65 (ordinärt boende 8.60, särskilt boende 8.78). Nästan 52 procent instämmer helt med påståendet. 8

9 Jag upplever att personalen har goda kunskaper och är kunnig i omvårdnadsarbetet 1- Kunnig personal 8,65 8,6 8,78 Jag upplever att maten som serveras är god och vällagad t för hur omsorgen fungerar med avseende på god/vällagad mat är 7.88 (ordinärt boende 7.62, särskilt boende 8.33). Drygt 42 procent instämmer helt med påståendet. Jag upplever att maten som serveras är god och vällagad 1- God/vällagad mat 7,88 7,62 8,33 8 Jag upplever att det finns möjligheter till utflykter/aktiviteter t för hur omsorgen fungerar med avseende på möjligheter till aktiviteter/utflykter är 6.03 (ordinärt boende 5.48, särskilt boende 6.8). Nästan 25 procent instämmer helt med påståendet.

10 Jag upplever att det finns möjligheter till utflykter/aktiviteter 1- Möjlighet till aktiviteter/utflykter 6,03 6 5,48 5 6,8 8 Synpunkts- och förslagshantering På frågan Känner du till att det finns en synpunkts- och förslagshantering för att framföra synpunkter, klagomål, förslag och beröm till omsorgsförvaltningen? uppger nästan 28 procent att de gör detta. Känner du till att det finns en synpunktsoch förslagshantering för att framföra synpunkter, klagomål, förslag och beröm till omsorgsförvaltningen? Ja Nej Kontakt med handläggare på besluts- och stödenheten På frågan Anser du att det är enkelt att få kontakt med en handläggare på besluts- och stödenheten när behov av hjälp uppstår? uppger nästan 77 procent att de anser detta (ordinärt boende 7.2 procent, särskilt boende 68.8 procent).

11 Anser du att det är enkelt att få kontakt med en handläggare på besluts- och stödenheten när behov av hjälp uppstår? Ja Nej Helhetsbedömning Följande frågor ställdes om helheten och respondenten fick betygsätta dem på skalan 1 (inte alls nöjd) till (i allra högsta grad nöjd): Hur nöjd är Du med hjälpen? Hur väl uppfyller hjälpen dina förväntningar på den? Föreställ Dig en hjälp som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? På frågan Hur nöjd är Du med hjälpen? uppger nästan 52 procent att de är i allra högsta grad är nöjda med hjälpen de får. t är 8.76 (ordinärt boende 8.77, särskilt boende 8.73). Hur nöjd är Du med hjälpen? 1- Nöjd med hjälpen 8,76 8,77 8,73 11

12 På frågan Hur väl uppfyller hjälpen dina förväntningar på den? uppger 47 procent att de är i allra högsta grad är nöjda med hjälpen de får i förhållande till sina förväntningar. t är 8.62 (ordinärt boende 8.66, särskilt boende 8.53). Hur väl uppfyller hjälpen dina förväntningar på den? 1- Uppfyllelse av förväntningar 8,62 8,66 8,53 Utifrån uppmaningen Föreställ Dig en hjälp som är perfekt i alla avseenden ställdes frågan Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får?. Av omsorgstagarna som besvarade enkäten uppger 37 procent att de är i allra högsta grad är nöjda med hjälpen de får med avseende på en perfekt hjälp. t är 8.30 (ordinärt boende 8.35, särskilt boende 8.1). Föreställ Dig en hjälp som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får? 1- Avstånd till en i alla avseenden perfekt hjälp 8,3 8,35 8,1 8 12

13 SAMMANFATTNING AV RESULTAT Av resultatet framgår att Det är viktigt att få hjälp när jag behöver det för att känna mig trygg (hjälp vid behov), Det är viktigt att jag alltid blir respektfullt bemött (respektfullt bemötande) och Det är viktigt att personalen har goda kunskaper och är kunnig i omvårdnadsarbetet (kunnig personal) är viktigast för en god omsorg. na för påståendena som avser att belysa hur omsorgen fungerar (1 instämmer inte alls till instämmer helt) är: Den hjälp jag får är väl anpassad till hur jag vill ha den: Jag känner mig trygg och jag får hjälp när jag behöver det: 8.2. Jag upplever att personalen är engagerad: Jag blir alltid respektfullt bemött av personalen: :12. Jag upplever att personalen har goda kunskaper och är kunnig i omvårdnadsarbetet: Jag upplever att maten som serveras är god och vällagad: Jag upplever att det finns möjligheter till utflykter/aktiviteter: Nästan 28 procent av dem som har besvarat enkäten känner till att det finns en synpunkts- och förslagshantering för att framföra synpunkter, klagomål, förslag och beröm till omsorgsförvaltningen. Nästan 77 procent anser att det är enkelt att få kontakt med en handläggare på besluts- och stödenheten när behov av hjälp. na för påståendena som avser att belysa helheten (1 inte alls nöjd till i allra högsta grad nöjd) är: Hur nöjd är Du med hjälpen? Hur väl uppfyller hjälpen dina förväntningar på den? Föreställ Dig en hjälp som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den som du får?

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010 BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 0 Margareta Bolinder Sundin Kvalitetsledare SAMMANFATTNING Syftet med undersökningen var att mäta hur nöjda brukarna är med hjälpen de får av äldreomsorgen. Enkäten, som användes

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Kundundersökning inom äldreomsorgen 2012 Attitydundersökning

Kundundersökning inom äldreomsorgen 2012 Attitydundersökning Kundundersökning inom äldreomsorgen 2012 Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Attityd i Karlstad AB 2012 1 Sammanfattning Den nu föreliggande undersökningen inom äldreomsorgen avser två undersökningsområden;

Läs mer

Nacka Kommun, Arbetsmarknadsinsatser. Kundundersökning. januari Genomförd av Enkätfabriken

Nacka Kommun, Arbetsmarknadsinsatser. Kundundersökning. januari Genomförd av Enkätfabriken Nacka Kommun, Arbetsmarknadsinsatser Kundundersökning januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning 4 Sammanfattande NKI 5 NKI-frågor 6 Förklaring åtgärdsmatris

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun Lokala värdighetsgarantier Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett

Läs mer

Socialnämndens vision för äldre i Habo kommun

Socialnämndens vision för äldre i Habo kommun Socialnämndens vision för äldre i Habo kommun 2018-2025 Inledning Den enskildes behov ska vara utgångspunkten för den service, vård och omsorg som Habo kommun erbjuder. En ålderdom med värdighet I Habo

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Kalvhagens förskola Antal svar för aktuell förskola: 5 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: 8 % Svarsfrekvens: % 2 Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola S:t Pers skola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola S:t Pers skola Sigtuna kommun Skolundersökning 6 Föräldrar grundskola S:t Pers skola Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: 68 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Kundundersökning inom äldreomsorgen och handikappomsorgen 2012

Kundundersökning inom äldreomsorgen och handikappomsorgen 2012 Ärende 12 Dnr VON-2012-199 Dpl 2 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsstab Tjänsteskrivelse 2012-06-07 Pia Adenmark, 054-540 55 72 pia.adenmark@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Kundundersökning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola S:ta Gertruds skola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola S:ta Gertruds skola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola S:ta Gertruds skola Antal svar: (svarsfrekvens: 3 %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: 6 (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning 16 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: 9 %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: 68 (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Graniten förskola Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 55 % Svarsfrekvens: 54 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 96 % Svarsfrekvens: 59

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs Antal svar: 21 (svarsfrekvens: 44 %) Antal svar Sigtuna årskurs totalt: 2 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga Respondentprofil

Läs mer

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdigt liv och välbefinnande Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 20 Haparanda stad Invånarenkät 20 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga

Läs mer

Brukarundersökning Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering Vuxengruppen och Unga vuxna. December 2014

Brukarundersökning Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering Vuxengruppen och Unga vuxna. December 2014 Brukarundersökning 2014 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering Vuxengruppen och Unga vuxna December 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-12-19 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 9 svar, 4% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 49 48 48 40 4 Medelvärde,4,, 8 9 6, 4. Mitt barns

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 5

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 5 Sigtuna kommun Skolundersökning 16 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna årskurs totalt: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola Järfälla kommun Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Fastebol förskola Antal svar: 58 (svarsfrekvens: 95 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 71 (svarsfrekvens: 66 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens reception. Juni 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens reception. Juni 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens reception 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 01 Föräldrar grundskola Råsundaskolan Antal svar för aktuell skola: 10 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 36 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 3 % Presentation Om undersökningen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning 2017

Brukarundersökning 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2017-11-07 ON 2017/0102 53515 Omsorgsnämnden Brukarundersökning 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006 Brukarundersökning Flyktingmottagningen 2006 Dec 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar grundskola Ekensbergsskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 28 Svarsfrekvens: 48 % Antal svar för aktuell skola: 43 Svarsfrekvens: 39 % Antal svar

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Bergshamraskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 17 Svarsfrekvens: 34 % Antal svar för aktuell skola: 37 Svarsfrekvens: 28 % Antal svar för

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ekillaskolan åk 8

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ekillaskolan åk 8 Sigtuna kommun Skolundersökning 1 Föräldrar grundskola Ekillaskolan åk 8 Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna åk 8 totalt: 1 (svarsfrekvens: 8 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Josefinaskolan årskurs 8 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: 39 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Sta Gertruds skola årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 23 Svarsfrekvens: 2 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 2 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Väringaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 66 % Antal svar för aktuell skola: 39 Svarsfrekvens: 62 % Antal svar för alla

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER för äldre- och omsorgsverksamheten i Sigtuna kommun DETTA ÄR VÅR VÄRDEGRUND SJÄLVBESTÄMMANDE Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet. För oss innebär det

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, % Utveckling och lärande 5 Medelvärde. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 70,5 67,7 5 7. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Väringaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 5 % Antal svar för aktuell skola: 39 Svarsfrekvens: 2 % Antal svar för alla

Läs mer

Sätunaskolan. Föräldrar År 5 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Sätunaskolan. Föräldrar År 5 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3 4 2 Medelvärde 3, 2. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 3 9 20 2 3 3, 43 2 7 3. Mitt barn får det stöd

Läs mer

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Detta kan du förvänta dig av kommunens service Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen ANTAGNA AV SOCIALNÄMNDEN JANUARI 2014, REVIDERADE JANUARI 2017 NATIONELL VÄRDEGRUND Socialtjänstens omsorg om

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Kvalitetsundersökning äldreomsorg 2016 SÄRSKILT BOENDE

Kvalitetsundersökning äldreomsorg 2016 SÄRSKILT BOENDE Vard och omsorg Kvalitetsundersökning äldreomsorg 2016 SÄRSKILT BOENDE Som ett led i vård och omsorgsnämndens arbete för en bättre kvalitet i vården och omsorgen genomförs kvalitetsundersökningar. Vi vill

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser äldreomsorgen i Karlstads kommun, både hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson

Läs mer

Källskolan. Föräldrar År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun

Källskolan. Föräldrar År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun Utveckling och lärande 44 44 Medelvärde 9,4 2. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande.,8 4 4,. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs. 7, 5 8,4 4. Skolan

Läs mer

Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning

Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB Attityd i Karlstad AB 2012 1 Sammanfattning Den nu föreliggande undersökningen inom LSS-området (LSS:

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Lidingö stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar: 22 (svarsfrekvens: 1 %) Antal svar Lidingö, alla förskolor: 183 (svarsfrekvens: 7 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 133/18 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller

Läs mer

Källskolan. Föräldrar År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun

Källskolan. Föräldrar År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun Utveckling och lärande 47 4 Medelvärde 8 3. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 83 7 föregående år 00 38 38 6 5 3, 3. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Bilaga Dnr 4.1-142/218 Februari 217 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 217 stockholm.se Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 217 Februari 217 Utgivare: Äldreförvaltningen

Läs mer

REDOVISNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING 2006 AVSEENDE HEMTJÄNST

REDOVISNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING 2006 AVSEENDE HEMTJÄNST 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Omvårdnadsförvaltningen 2007-01-19 Dnr: ON/2005/0029 826 80 SÖDERHAMN Omvårdnadsnämnden REDOVISNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING 2006 AVSEENDE HEMTJÄNST Omvårdnadsnämndens vision är att äldre

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende sida () Brukarundersökningar Hemtjänst och särskilt boende sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet av verksamheten är en del av socialförvaltningens

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer