Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008"

Transkript

1 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009

2 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd metod för att förverkliga och styra mot socialnämndens mål. I den Balanserad styrningen strävar vi efter att arbeta med fem olika perspektiv, varav brukarperspektivet är ett. Socialnämnden sätter varje år upp resultatmål för verksamheten som sammanställs i en Socialplan. Därefter arbetar enheterna för att nå målen. I 2008 års Socialplan finns resultatmål i brukarperspektivet angivna vad gäller god omsorg, delaktighet i samhället och självständigt liv. Mätmetoden anges ske i form av enkätundersökningar och för handikappomsorgen är målet att 85 % av brukarna ska vara nöjda med socialförvaltningens stöd. Inom socialförvaltningen har brukarnas uppfattningar om verksamheten mätts på olika sätt sedan Vanligt förekommande har fokusgrupper och samtalsgrupper varit. I år, 2008, har en särskild enkät utformats för personer som har beslut om personlig assistans. Syfte För att veta hur brukarna uppfattar de framgångsfaktorer som Socialnämnden formulerat har en enkätundersökning genomförts för personer med personlig assistans. Med undersökningen ville vi veta vad personerna tycker om den verksamhet som bedrivs. Enkäten syftade dels till att ta reda på vilket stöd brukarna tycker är särskilt viktigt och dels förväntades undersökningen ge en uppfattning om hur nöjda brukarna är av den verksamhet som bedrivs idag. Metod Undersökningen har riktats till brukare som har beslut om personlig assistans. Underlaget till enkätfrågorna har varit socialnämndens mål samt frågor som brukarna antas uppfatta som viktiga och meningsfulla för dem. Enkäten skickades till 24 brukare som har personlig assistans. Därefter kontaktades personen eller företrädare för honom/henne via telefon där syftet med enkäten förklarades. Enkäten fylldes i anonymt och skickades tillbaks till socialförvaltningen. Om inte brukaren själv kunde fylla i enkäten uppmanade vi företrädaren för honom/henne att göra det. Enkätavsnitt 1 Enkätens första del är uppdelad. I den första delen får brukaren dels välja ut fyra av de påståenden som de anser vara allra viktigast. I den andra delen har brukaren fått betygsätta samtliga påståenden som fanns med i enkäten vilket ger svar på hur bra de anser att verksamheten fungerar idag. Betygsskalan är satt till 1 5 där ett är lägsta betyg och fem är högsta betyg. Enkätavsnitt 2 Det andra avsnittet består av tre övergripande nöjdhetsfrågor som betygssätt ur ett nöjdhetsperspektiv i en skala 1 5. Socialstyrelsen har under 2008 uppmanat kommunerna att i sina enkäter ta med dessa tre frågor för att jämförelser ska kunna ske över hela riket. Brukarundersökningen är genomförd under november/december Bakgrundsvariabler Enkäten inleds med ett antal bakgrundsvariabler. Dessa kan bl.a. användas vid analys och diskussion av resultatet. Har män och kvinnor olika uppfattningar vad som är viktigt och hur bra det fungerar? Har åldern någon betydelse för uppfattningar? I denna redovisning har dock 2

3 inga sådana korsvisa jämförelser gjorts då antalet enkätsvar anses för lågt för att sådana slutsatser ska bli tillförlitliga. Urval Samtliga personer med beslutet personlig assistans har fått möjlighet att besvara enkäten. Svarsfrekvens Av de 24 personer som gavs tillfälle att fylla i enkäten var 19 personer intresserade att genomföra undersökningen. Det ger en svarsfrekvens på 79 %. Resultat Andel svar fördelat utifrån män och kvinnor Brukare Antal enkätsvar Procentandel svar Män % Kvinnor 9 47 % Summa % Åldersfördelning Antal svar Procent år 7 39 % år 8 44 % 60- år 3 17 % Summa % Kunskap om var man ska vända sig om man har klagomål eller synpunkter Ja 15 personer Nej 3 personer 3

4 Viktning vad tycker brukarna är allra viktigast Resultatet grundar sig på 17 av 19 inkomna enkäter. Två av enkätsvaren hade missuppfattat viktningsdelen. Den första delen av enkäten består av nio påståenden, där brukaren får välja ut de 4 påståenden som de tycker är allra viktigast. Resultatet kan utläsas i diagrammet nedan och siffrorna anger antalet personer som valt just det påståendet. Viktigt, antal Det är oftast samma personliga assistent som kommer till mig 12 Jag trivs med de personliga assistenterna 15 De personliga assistenterna lyssnar på mig 8 Jag får den hjälp/stöd som jag behöver 12 Jag får själv vara med och bestämma om vilken hjälp/stöd jag ska ha 7 Jag har en meningsfull sysselsättning/arbete 6 Jag har möjlighet att umgås med andra människor 4 Jag har möjlighet att på min fritid göra saker sim jag själv vill 2 Jag får den information jag behöver från socialförv./personalen 0 De tre faktorerna som ansågs allra viktigast var: Att jag trivs tillsammans med mina personliga assistenter Att det oftast är samma assistenter som kommer till mig Att jag får den hjälp jag behöver De tre faktorer som ansågs vara relativt sett minst viktiga var: Att jag får den information jag behöver från socialförvaltningen/personalen Att jag har möjlighet att på min fritid göra saker som jag själv vill Att jag har möjlighet att umgås med andra människor 4

5 Betygsättning så här betygsätter brukarna den verksamhet som bedrivs idag I den andra delen av enkäten har brukarna fått sätta betyg på alla de nio påståendena på en skala 1 5, där 1 motsvarar sämsta betyget och 5 det bästa betyget. Denna del ska ge svar på hur bra dessa påståenden fungerar idag. Resultatet grundar sig på 19 enkäter. Snittbetyg - oavsett vikt Det är oftast samma personliga assistent som kommer till mig 4,37 Jag trivs med de personliga assistenterna 4,26 De personliga assistenterna lyssnar på mig 4,05 Jag får den hjälp/stöd som jag behöver 4,47 Jag får själv vara med och bestämma om vilken hjälp/stöd jag ska ha 3,69 Jag har en meningsfull sysselsättning/arbete 3,61 Jag har möjlighet att umgås med andra människor 4,05 Jag har möjlighet att på min fritid göra saker sim jag själv vill 3,78 Jag får den information jag behöver från socialförv./personalen 3,81 Fem av påståendena har fått medelbetyg mellan 4 5, medan fyra påståenden har fått ett medelbetyg. 5

6 Avsnitt 2 De tre frågorna som övergripande berör brukarnas nöjdhet fick följande medelbetyg. De tre frågorna kommer under de närmaste åren att finnas med i förvaltningens enkätfrågor inom både äldreomsorgen, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Snittbetyg Hur nöjd är du med assistansen i sin helhet? 4,3 Hur väl uppfyller ditt boende dina förväntningar? 4,1 Föreställ dig en assistans som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt assistans har du det idag? 3,9 Sammanfattning och diskussion Bakgrundsvariabler Av bakgrundsvariablerna kan vi utläsa att männen utgör en något större andel än kvinnorna. 15 av 18 personer har uppgett att de vet var de ska vända sig om de har synpunkter eller något att klaga på. Det är jämfört med flera andra enkätundersökningar ett riktigt bra resultat. Svarsfrekvens Inkomna enkäter är 19 av 23 utskickade vilket ger en svarsfrekvens på 83 %. Det är en hög svarsfrekvens. Det bör observeras att anhöriga eller företrädare till brukarna kunde svara i de fall där det behövdes, vilket troligen medfört att svarsfrekvensen blivit så pass hög. Viktning De framgångsfaktorer som kan sägas tillhöra god omsorg var de saker som brukarna viktade allra högst. De tre viktigaste var: - att jag trivs med de personliga assistenterna 17/19 - att det oftast är samma assistenter som kommer 12/19 - att jag får den hjälp som jag behöver 12/19 Alla påstående antas vara viktiga, men följande tre faktorer ansåg minst viktiga i jämförelse: - att jag får den information jag behöver från socialförvaltningen/personalen 0/19 - att jag får möjlighet att göra det jag vill på min fritid 2/19 - att jag får möjlighet att umgås med andra människor 4/19 6

7 Betygsättning De tre faktorer som ansågs vara allra viktigast är de som får högst betyg. Medelbetygen för dessa är 4,3, 4,4 och 4,5. Det tycks som om de faktorer som brukarna tycker är viktigast också fungerar allra bäst, vilket är glädjande. De tre faktorer som kom längst ner på viktningslistan fick lägre betyg, 3,8, 3,8 respektive 4,1. Lägst betyg fick faktorerna om nöjdhetsgraden när det gäller sysselsättning 3,6 respektive inflytandet över omsorgsplaneringen 3,7. Ingen av de bedömda faktorerna får låga betyg vilket tyder på att brukarna i stort är nöjda med socialförvaltningens insatser. Övergripande frågor De tre övergripande frågeställningarna betygssattes ur nöjdhetsgrad. Dessa fick ett högt betyg. Slutsatser Bevarandeområde (det här är viktigt och fungerar bra) Brukarna har ansett att följande områden är allra viktigast. De har också gett mycket goda betyg till dessa. - att personkemin stämmer mellan brukare och assistent - att socialförvaltningen lyckas hålla kontinuitet vad gäller personal - att de beslutade insatserna om stöd hålls Av de svarande går att utläsa att insatsen personlig assistans håller en mycket hög kvalitet när det gäller omsorgen, vilket är viktigt att bevara. Förbättringsområde Följande områden har inte viktats lika högt. De har dock fått ett lägre medelbetyg än de tidigare nämnda: - fritidssysselsättning - sysselsättning/arbete - medbestämmande/inflytande - information Dessa områden bör väljas ut för närmare analys och en diskussion bör inledas för hur dessa områden kan utvecklas. Aktiviteter kan med fördel formuleras i enhetens styrkort/handlingsplan. I enkätens andra del ställdes några övergripande frågor om nöjdheten med insatserna, boendet och assistansen. Bedömningen av dessa frågor gav höga betyg, vilket stärker omdömet om att socialförvaltningens insatser av personlig assistans är god. Socialnämndens resultatmål Socialnämnden har i 2008 års Socialplan satt upp två resultatmål i brukarperspektivet för handikappomsorgen. Resultatmålen inriktar sig på två områden, god omsorg och självständigt liv. Den genomförda enkätundersökningen speglar tydligt det första områden och bör ligga som underlag när handikappomsorgens avdelning redovisar utfallet av resultatmålen i 2008 års bokslut. Resultatmålet 85 % nöjda brukare kan anses uppnått. Januari 2009 Jan Borgehed utredningssekreterare 7

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Leena Hagsmo Sara Westlindh Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun 27:1 Leena Hagsmo och Sara Westlindh. Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Dokumentationsrapport

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer