Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund"

Transkript

1 Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010

2 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall 4 Resultatredovisning 4 Kommentar till metod och resultattolkning 4 Åldersfördelning 5 Vem har besvarat enkäten? 5 Livssituation 6 Påverkansmöjligheter 7 Personalens bemötande 9 Sammanfattande bedömning 11 Öppna svar 11 Slutsatser 12 Förbättringsförslag för framtida undersökningar 12 Bilagor Följebrev Enkät "Vad tycker du om din assistans?"

3 3 Inledning En väsentlig del av kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten är att känna till vad brukarna anser om verksamheten. Med kunskap om hur brukarna uppfattar den assistans de får ökar förutsättningarna för att utveckla och höja kvaliteten i verksamheten. Håller den utförda assistansen den kvalitet brukaren har rätt att förvänta sig? Antalet personer som har personlig assistans och valt Lunds kommun som utförare minskar successivt genom att nytillkomna brukare i hög grad väljer andra utförare. Resultatet av undersökningen kan vara ett stöd/underlag för fortsatt verksamhetsutveckling. Eventuellt kan också en brukarundersökning ge indikationer på vad som orsakar att antalet brukare som väljer Lunds kommun som utförare minskar och om detta är något som LSS-verksamheten kan påverka. En brukarundersökning genomfördes under maj månad Syfte Syftet med undersökningen är att inhämta information om vad brukare med beslut om personlig assistans tycker om verksamheten. Målgrupp Målgruppen är personer med beslut om personlig assistans enligt LASS (Lag om assistansersättning) eller LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och som har valt Lunds kommun som utförare. Totalt omfattar målgruppen 56 personer. Nio brukare, vars familjemedlemmar är anställda enligt PAN avtalet (Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare), exkluderas p.g.a. den nära relationen. I maj 2010 hade 195 personer i kommunen beslut om personlig assistans enligt LASS (180) eller LSS (15). Arbetsprocess Vård och omsorgsförvaltningen utarbetade enkäterna. Enkäten har, via post, skickats ut till 47 brukare i Lunds kommun. Samtliga brukare erbjöds hjälp att fylla i enkäten av socionomkandidater. Kommunkontorets utvecklingsavdelning har därefter ansvarat för utskick, dataregistrering, bearbetning, resultatredovisning och analys. En påminnelse skickades ut till dem som inte hade svarat inom angiven svarstid. Fältarbetet pågick under maj Enkätens uppbyggnad Enkäten är uppdelad i tre kvalitetsområden tillsammans med en sammanfattande bedömning av assistansen. Kvalitetsområdena är: Livssituation Påverkansmöjligheter Personalens bemötande Enkäten byggs upp av ett antal positivt formulerande påståenden. Dessa påståenden utgör den idealiska situation som vård- och omsorgsnämnden eftersträvar i verksamheten. Brukaren ska, utifrån en skala mellan 1-10, ta ställning till hur mycket han/hon instämmer eller inte instämmer i respektive påstående. Svar 1 innebär att man inte alls instämmer i påståendet/inte alls är nöjd medan svar 10 innebär att man instämmer helt/i allra högsta grad är nöjd. Efter varje kvalitetsområde ombeds brukaren att göra en sammanfattande bedömning av sin assistans. Brukarna får även frågan om hur enkäten besvarats, med eller utan stöd av anhörig, närstående, god man eller socionomkandidat. Därefter lämnas utrymme för egna kommentarer och synpunkter.

4 4 Svarsfrekvens och bortfall Totalt inkom 32 enkäter, varav den totala svarsfrekvensen för enkäten uppgick till 68 %. Två av enkäterna var ofullständigt ifyllda, varför antalet bearbetningsbara uppgick till 30 st, 64 %. Tabell 1. Svarsfrekvens och bortfall Svarsfrekvens och bortfall Population 47 Inkomna svar 32 Svarsfrekvens (%) 68 % Personer som av olika anledningar inte kunde eller ville svara 2 Bearbetningsbara svar 30 Bearbetningsbara svar (%) 64 % Resultatredovisning I rapporten redovisas svaren från enkätundersökningen i tabell och diagramform. Figurerna 3-15 visar svaren för de frågor i enkäten där brukaren skulle göra en bedömning utifrån en skala mellan I dessa diagram redovisas svar (1-4), Instämmer inte, svar (7-10), Instämmer, svar (5-6) Varken eller samt vilket innebär att respondenten valt att inte svara på frågan. Vid sidan av diagrammen finns tabeller som visar både antal och andel svar i de olika kategorierna. Kommentar till metod och resultattolkning Populationen i enkätundersökningen är liten. Resultaten kan ses som indikatorer på den generella uppfattningen hos brukarna snarare än som statistiskt säkerställd fakta. Då antal svaranden uppgår till 30 motsvarar en person 3,3 % av undersökningens respondenter.

5 5 Resultatredovisning Könsfördelningen var något ojämn. 16 kvinnor och 12 män svarade på frågan om kön. Två av de svarande valde att inte besvara frågan. Figur 1. Könsfördelning Antal svaranden efter kön Man Kvinna Åldersfördelning Åldersfördelningen visar att de flesta svaranden är 50 år eller äldre, 22. I ålderskategorin återfanns fyra av brukarna. De minsta åldersgrupperna var brukare 19 år eller yngre där två av brukarna ingick samt brukare mellan med endast en person. En avstod från att ange sin ålder. Figur 2. Åldersfördelning Antal svarande efter ålder år år år år - Vem har besvarat enkäten? Enkäten innehöll en fråga om enkäten har besvarats av brukaren själv eller med stöd av anhörig/närstående/god man eller socionomkandidat. Sammanställningen visar att majoriteten, 83,3 % av brukarna haft stöd av en anhörig, närstående eller god man vid besvarandet av enkäten. 16,7 % av brukarna har uppgett att de besvarat enkäten själva. Ingen har utnyttjat möjligheten att besvara enkäten tillsammans med socionomkandidat.

6 6 Tabell 2. Vem har besvarat enkäten? Besvarad av: Antal Andel (%) Själv 5 16,7 Anhörig/närstående/god man 25 83,3 Socionomkand. 0 0,0 Samtliga Livssituation På kvalitetsområdet Livssituation ställdes fyra frågor som kan relateras till hur brukaren upplevde sin vardag och sin livssituation i relation till sin assistans. Sammanfattande för hela frågeblocket är ett övervägande instämmande från brukarna, med de påståenden som ställts upp. Undantaget den sista frågan där 10 % av brukarna upplevde att de inte har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning de vill. Figur 3. Fråga 1 Jag är trygg med min assistans 1. Jag är trygg i min assistans 3,3% 3,3% 10,0% 3,3 1 83,3 25 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 3,3 1 83,3% Fråga 1: 83,3 % av brukarna instämde i påståendet att de är trygga med sin assistans, medan 3,3 % inte instämde. 10 % uppger ett svar mittemellan, varken/eller och ytterligare 3,3 % har avstått från att svara. Figur 4. Fråga 2 Min assistans utgår från mina behov och önskemål 2. Min assistans utgår ifrån mina behov och önskemål 10,0% 3,3% 3,3 1 86,7 26 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 0,0 0 86,7% Fråga 2: I påståendet, min assistans utgår från mina behov och önskemål, instämde 86,7 % av de svarande. 3,3 % instämde inte påståendet, medan andelen som svarade varken eller var 10 %.

7 7 Figur 5. Fråga 3 Jag är trygg i min bostad 3. Jag är trygg i min bostad 3,3% 3,3% 3,3 1 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 3,3 1 0,0 0 93,3% Fråga 3: 93,3 % av brukarna uppgav att de kände sig trygga i sin bostad, medan 3,3 % inte instämde i påståendet. Andelen som svarade varken eller var 3,3 %. Figur 6. Fråga 4 Jag har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning jag vill 4. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning jag vill 3,3% 10,0% 10,0% 10,0 3 76,7 23 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 3,3 1 76,7% Fråga 4: På det sista påståendet instämde 76,7 % av brukarna, samtidigt som 10,0 % inte instämde. Det var en större andel personer som upplevde sig ha svårt att delta i aktiviteter i önskvärd utsträckning jämfört med de andra påståendena inom kvalitetsområdet. Påverkansmöjligheter På kvalitetsområdet Påverkansmöjligheter ställdes fyra frågor om hur brukaren upplevde sina möjligheter till att påverka och planera sin assistans. Sammanfattande för hela frågeblocket är ett något lägre resultat jämfört med de övriga kvalitetsområdena. Det är fler brukare som inte instämde i de fyra påståendena, jämfört med de flesta påståenden inom de andra kvalitetsområdena.

8 8 Figur 7. Fråga 5 Jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig 5. Jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig 16,7% 16,7% 16,7 5 66,7 20 Varken ja eller nej (5-6) 16,7 5 0,0 0 66,7% Fråga 5: På påståendet, jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig, var det 66,7 % av brukarna som instämde. 16,7 % instämde inte och 16,7 % svarade varken eller. Det framgår att det fanns en relativt stor andel av brukarna som inte instämde eller ställde sig tveksamma till påståendet jämfört med andra påståenden. Figur 8. Fråga 6 Jag och assistenterna planerar tillsammans hur min assistans ska utföras 6. Jag och assistenterna planerar tillsammans hur min assistans ska utföras 6,7% 10,0% 10,0 3 83,3 25 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 0,0 0 83,3% Fråga 6: 83,3 % av brukarna upplevde att de tillsammans med sina assistenter planerar hur assistansen ska utföras. 10 % instämde inte och 6,7 % svarade varken eller. Figur 9. Fråga 7 Min assistans kan snabbt anpassas efter hur mina behov förändras 7. min assistans kan snabbt anpassas efter hur mina behov förändras 3% 6,7% 10,0% 10,0 3 80,0 24 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 3,3 1 80,0% Fråga 7: Av brukarna är det 80 % som instämde i påståendet, att assistansen snabbt kan anpassas efter hur brukarens behov förändras, medan 10,0 % inte instämde. 6,7 % har svarat varken eller och 3,3 % har valt att inte svara alls.

9 9 Figur 10. Fråga 8 Om den assistent jag väntar inte kan komma får jag information om vem som kommer istället 8. Om den assistent jag väntar inte kan komma får jag information om vem som kommer istället 10,0% 16,7% 16,7 5 73,3 22 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 0,0 0 73,3% Fråga 8: På detta påstående instämde 73,3 % av brukarna, samtidigt som 16,7 % inte instämde. 10 % svarade varken eller. Även här syns att en relativt stor andel av brukarna ställde sig tveksamma till påståendet jämfört med andra påståenden. Personalens bemötande På kvalitetsområdet Personalens bemötande ställdes fyra frågor om hur brukaren upplevde personalens bemötande och interagerandet med personalen vid sin assistans. Resultatet för hela blocket visar att de flesta brukare instämde på samtliga fyra påståenden. Undantaget är de två sista frågorna om integritet och personkemi, (fråga 11, 12) där ett fåtal brukare inte instämde. Figur 11. Fråga 9 Jag tycker att assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande 9. Jag tycker att assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande 6,7% 0,0 0 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 0,0 0 93,3% Fråga 9: På påståendet, jag tycker assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande, var det 93,3 % av brukarna som instämde, medan 6,7 % svarade varken eller.

10 10 Figur 12. Fråga 10 Jag tycker att assistenterna lyssnar på mig 10. Jag tycker att assistenterna lyssnar på mig 3,3% 0,0 0 96,7 29 Varken ja eller nej (5-6) 3,3 1 0,0 0 96,7% Fråga 10: 96,7 % ansåg att assistenterna lyssnar på dem, medan 3,3 % svarade varken eller. Ingen brukare svarade att de inte instämde i påståendet. Figur 13. Fråga 11 Jag behåller min integritet när jag har assistans 11. Jag behåller min integritet när jag har assistans 3,3% 3,3% 3,3 1 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 0,0 0 3,3 1 93,3% Fråga 11: 96,3 % av brukarna instämde i påståendet, jag behåller min integritet när jag får assistens, medan 3,3 % inte instämde. En person 3,3 % valde att inte svara. Figur 14. Fråga 12 Jag tycker att personkemin stämmer mellan mig och min assistent 12. Jag tycker att personkemin stämmer mellan mig och min assistent 10% 3% 3,3 1 86,7 26 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 0,0 0 87% Fråga 12: 86,7 % av brukarna tyckte att personkemin stämmer med sin assistent. 3,3 % instämde inte i det och 10 % svarade varken eller.

11 11 Sammanfattande bedömning Efter utvärderingen av de tre kvalitetsområdena, ombads brukarna att göra en sammanfattande bedömning av sin assistans. Ingen brukare har angivit att de inte är nöjda. Vilket kan ses som ett sammanfattande positivt betyg för assistansen inom LSS-verksamheten. Figur 15. Fråga 13, Sammanfattande bedömning av min vård och omsorg 13. Sammanfattande bedömning av min vård och omsorg 6,7% Inte alls nöjd (1-4) I allra högsta grad nöjd (7-10) Varken ja eller nej (5-6) Inte alls nöjd (1-4) 0,0 0 I allra högsta grad nöjd (7-10) 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 0,0 0 93,3% Fråga 13: I den sammanfattande bedömningen har brukarna vägt samman alla aspekterna av sin assistans till ett totalbetyg. 93,3 % av brukarna uppgav att de är nöjda med sin assistans medan 6,7 % (2 personer) har svarat varken eller. Öppna svar I slutet av enkäten fanns det möjlighet för brukarna att ge övriga synpunkter på sin assistans. Totalt 8 personer, 26,7 % av de svarande lämnade egna synpunkter. Synpunkterna är spridda och behandlar olika ämnen, vilket gör det svårt att identifiera några generella mönster. Två av kommentarerna berör besvarandet av enkäten där brukarens svårigheter att själv kommunicera sina åsikter och synpunkter lyfts fram. Vidare berör några av frågorna assistenterna och hur deras insatser, egenskaper och personlighet påverkar betyget. Det framkom också kommentarer om att byte av personal för ofta bör undvikas och att OB-tillägg borde omfatta även anhörigassistent. Nedan återges samtliga synpunkter: Jag tycker att det verkligen är mycket orättvist att en anhörig assistent inte kan få OB tillägg. Denna regel borde ändras Interna intriger förekom mellan assistenterna, så en assistent fick sluta. Eftersom denna brukare ej kan förmedla synpunkter är det mina synpunkter som god man som är ifyllda. Byte av personal är ofta inte bra. Man måste känna sin brukare, när inte brukaren själv kan säga ifrån Frågor nr. 9-12, sjunker till 8 från 10 pga. en assistent. Jag är jättenöjd med min assistans just nu men bedömningen beror väldigt mycket på vem min assistent är.

12 12 Jag har personal ans. genom Kooperativet Lila, anställer och bestämmer själv. Som förvaltare har jag hjälpt min huvudman att svara. Fråga 5 o 6 är svårast att svara på, då min huvudman inte kan tala, men har ett uttrycksfullt kroppsspråk. Genom sin förvaltare kan min huvudman dock påverka och planera till stor del. Slutsatser Undersökningen visar på nöjda brukare inom LSS-verksamheten för personlig assistans i Lunds kommun. Alla påståenden når upp till en instämmande frekvens på över 65 % av de svarande och på många av påståendena ligger instämmandet på mellan %. Särskilt gott betyg får kvalitetsområdet Personalens bemötande. Den sammanlagda bedömningen pekar i samma riktning och uppvisar nästan hundraprocentig nöjdhet bland de svarande. Trots att enkäten främst redovisar instämmande på de positiva påståendena, finns det vissa områden där en eller flera brukare har gett ett lägre betyg. Det område som uppvisar sämst resultat är påverkansmöjligheter. Inom detta område har fler brukare inte instämt eller svarat varken eller på påståendena. Påverkan av vilka assistenter som ska anställas och information vid assistentbyte, (fråga 5, 8) har fått minst instämmanden. Även på punkterna planering och behovsanpassning av assistans, (fråga 6, 7) finns det flera brukare som inte instämmer. Detta pekar på att man bör rikta insatser mot just området påverkan och planering samt arbeta för att förbättra informationen till brukarna. Inom kvalitetsområdet, Livssituation har punkten om möjlighet att delta i aktiviteter i den utsträckning som önskas (fråga 4), fått ett något lägre betyg. Detta kan vara en indikation på att arbeta vidare med att tillgodose brukarnas önskemål vad gäller aktiviteter. Förbättringsförslag för framtida undersökningar Den lilla populationen i undersökningen ger anledning till att fundera över det rent metodmässiga tillvägagångssättet i undersökningen. Som exempel på alternativa metoder eller komplement till en statistisk enkätundersökning kan nämnas fokusgrupper eller intervjuer/hembesök med anhöriga och brukare där upplevelserna av assistans och livssituation diskuteras samt rena anhörigenkäter. Undersökningen har visat att en stor del av enkäterna har besvaras med stöd av eller helt och hållet av anhöriga, närstående eller goda män. Detta framkom dels genom att endast fem av 30 brukare uppgett att de själva, utan stöd, besvarat enkäten, dels genom de kommentarer som lämnats i anslutning till undersökningen. Eftersom många av brukarna behöver stöd i att kommunicera sin situation kan det finnas en anledning att komplettera en brukarundersökning med en enkät till närstående för att lyfta fram och beskriva andra aspekter av assistansens utförande.

13 13 Vård- och omsorgsförvaltningen Vad tycker du om din assistans För att kunna ge dig bästa möjliga assistans behöver vi din hjälp. Vi har sammanställt 13 frågor där vi vill veta vad du tycker om din assistans. Du svarar anonymt. Vård- och omsorgsförvaltningen får en sammanställning av resultatet som kan användas för att göra verksamheten så bra som möjligt. Om du vill ha hjälp att fylla i enkäten kan du få det av två socionomkandidater ifrån Socialhögskolan i Lund. De heter Mikael Håkansson och Ingrid Hammarström. De kan antingen komma hem till dig eller kan du träffa dem på ett neutralt kontor. Du kan boka tid med dem på telefon : Måndagen den 26 april mellan kl Onsdagen den 28 april mellan kl Tisdagen den 4 maj mellan kl eller via e-post: Dina svar vill vi gärna ha senast den 12 maj. Du skickar in dem till Kommunkontoret på Lunds kommun som svarar för bearbetningen av dina svar. Med enkäten kom ett portofritt svarskuvert som du ska använda. Lund den 19 april 2010 Carina Westerelve Kvalitetschef

14 14 Vård- och omsorgsförvaltningen Vad tycker du om din assistans? Är du? Man Kvinna Hur gammal är du? -19 år år år år 65 år I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående om du använder en skala från 1-10, där 1 betyder "instämmer inte alls" och 10 betyder "instämmer helt"? Livssituation Instämmer inte alls=1 Instämmer helt=10 1 Jag är trygg med min assistans 2 Min assistans utgår från mina behov och önskemål 3 Jag är trygg i min bostad 4 Jag har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning jag vill Markera ett svarsalternativ. Påverkan Instämmer inte alls=1 Instämmer helt=10 5 Jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig 6 Jag och assistenterna planerar tillsammans hur min assistans ska utföras

15 15 7 Min assistans kan snabbt anpassas efter hur mina behov förändras 8 Om den assistent jag väntar inte kan komma får jag information om vem som kommer istället Bemötande Instämmer inte alls=1 Instämmer helt=10 9 Jag tycker att assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande 10 Jag tycker att assistenterna lyssnar på mig 11 Jag behåller min integritet när jag har assistans 12 Jag tycker att personkemin stämmer mellan mig och assistenterna Avslutningsvis vill vi att du gör en sammanfattande bedömning av din assistans, där 1 betyder inte alls nöjd och 10 betyder i allra högsta grad nöjd. Sammanfattande bedömning Inte alls nöjd=1 I allra högsta grad nöjd=10 13 Sammanfattande bedömning av min assistans Vet du vem du skall vända dig till när du är missnöjd med din assistans? Enkäten har besvarats av Mig själv ja nej Med stöd av Anhörig/närstående/god man Socionomkandidat Har du andra synpunkter du vill framföra

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende sida () Brukarundersökningar Hemtjänst och särskilt boende sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet av verksamheten är en del av socialförvaltningens

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Active Omsorg och Skolas brukarenkät, om upplevd kvalitet inom verksamheten för Stöd i boendet och annat personligt stöd på uppdrag av omsorgsnämnden,

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Uppdrag enligt styrkort

Uppdrag enligt styrkort Uppdrag enligt styrkort - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten sida (5) Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten Enligt utvärderingsplanen för 007 ska ett antal brukarundersökningar genomföras. En av dem ska enligt utvärderingsplanen undersöka

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Brukarundersökningar 2012

Brukarundersökningar 2012 sida 1 (12) Brukarundersökningar 2012 Hemtjänst & Särskilt boende sida 2 (12) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 SVARSFREKVENS... 3 RESULTAT SÄRSKILT BOENDE... 3 RESULTAT HEMTJÄNSTEN... 8 ANALYS...

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN Enkät till Kulturskolans elever

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-29 Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: emelie.agren@vasteras.se Kopia till Västerås Stad vård och omsorg Skultuna kommundelsförvaltning

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser handikappomsorgen i Karlstads kommun, totalt 12 olika insatser. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013 Sv 152/2013 Sö 151/2013 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2013 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006 Brukarundersökning Flyktingmottagningen 2006 Dec 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Gruppboende Ullevidevägen gruppbostad, Attendo LSS A Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 29 Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 21 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 21129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= Äáëí åçëü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= çã=üéãíà åëíi= äçêéäçéåçé=éääéê= Ç~ÖîÉêâë~ãÜÉí=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= Äáëí åçëü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= çã=üéãíà åëíi= äçêéäçéåçé=éääéê= Ç~ÖîÉêâë~ãÜÉí= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= Äáëí åçëü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= çã=üéãíà åëíi= äçêéäçéåçé=éääéê= Ç~ÖîÉêâë~ãÜÉí= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer