Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund"

Transkript

1 Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010

2 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall 4 Resultatredovisning 4 Kommentar till metod och resultattolkning 4 Åldersfördelning 5 Vem har besvarat enkäten? 5 Livssituation 6 Påverkansmöjligheter 7 Personalens bemötande 9 Sammanfattande bedömning 11 Öppna svar 11 Slutsatser 12 Förbättringsförslag för framtida undersökningar 12 Bilagor Följebrev Enkät "Vad tycker du om din assistans?"

3 3 Inledning En väsentlig del av kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten är att känna till vad brukarna anser om verksamheten. Med kunskap om hur brukarna uppfattar den assistans de får ökar förutsättningarna för att utveckla och höja kvaliteten i verksamheten. Håller den utförda assistansen den kvalitet brukaren har rätt att förvänta sig? Antalet personer som har personlig assistans och valt Lunds kommun som utförare minskar successivt genom att nytillkomna brukare i hög grad väljer andra utförare. Resultatet av undersökningen kan vara ett stöd/underlag för fortsatt verksamhetsutveckling. Eventuellt kan också en brukarundersökning ge indikationer på vad som orsakar att antalet brukare som väljer Lunds kommun som utförare minskar och om detta är något som LSS-verksamheten kan påverka. En brukarundersökning genomfördes under maj månad Syfte Syftet med undersökningen är att inhämta information om vad brukare med beslut om personlig assistans tycker om verksamheten. Målgrupp Målgruppen är personer med beslut om personlig assistans enligt LASS (Lag om assistansersättning) eller LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och som har valt Lunds kommun som utförare. Totalt omfattar målgruppen 56 personer. Nio brukare, vars familjemedlemmar är anställda enligt PAN avtalet (Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare), exkluderas p.g.a. den nära relationen. I maj 2010 hade 195 personer i kommunen beslut om personlig assistans enligt LASS (180) eller LSS (15). Arbetsprocess Vård och omsorgsförvaltningen utarbetade enkäterna. Enkäten har, via post, skickats ut till 47 brukare i Lunds kommun. Samtliga brukare erbjöds hjälp att fylla i enkäten av socionomkandidater. Kommunkontorets utvecklingsavdelning har därefter ansvarat för utskick, dataregistrering, bearbetning, resultatredovisning och analys. En påminnelse skickades ut till dem som inte hade svarat inom angiven svarstid. Fältarbetet pågick under maj Enkätens uppbyggnad Enkäten är uppdelad i tre kvalitetsområden tillsammans med en sammanfattande bedömning av assistansen. Kvalitetsområdena är: Livssituation Påverkansmöjligheter Personalens bemötande Enkäten byggs upp av ett antal positivt formulerande påståenden. Dessa påståenden utgör den idealiska situation som vård- och omsorgsnämnden eftersträvar i verksamheten. Brukaren ska, utifrån en skala mellan 1-10, ta ställning till hur mycket han/hon instämmer eller inte instämmer i respektive påstående. Svar 1 innebär att man inte alls instämmer i påståendet/inte alls är nöjd medan svar 10 innebär att man instämmer helt/i allra högsta grad är nöjd. Efter varje kvalitetsområde ombeds brukaren att göra en sammanfattande bedömning av sin assistans. Brukarna får även frågan om hur enkäten besvarats, med eller utan stöd av anhörig, närstående, god man eller socionomkandidat. Därefter lämnas utrymme för egna kommentarer och synpunkter.

4 4 Svarsfrekvens och bortfall Totalt inkom 32 enkäter, varav den totala svarsfrekvensen för enkäten uppgick till 68 %. Två av enkäterna var ofullständigt ifyllda, varför antalet bearbetningsbara uppgick till 30 st, 64 %. Tabell 1. Svarsfrekvens och bortfall Svarsfrekvens och bortfall Population 47 Inkomna svar 32 Svarsfrekvens (%) 68 % Personer som av olika anledningar inte kunde eller ville svara 2 Bearbetningsbara svar 30 Bearbetningsbara svar (%) 64 % Resultatredovisning I rapporten redovisas svaren från enkätundersökningen i tabell och diagramform. Figurerna 3-15 visar svaren för de frågor i enkäten där brukaren skulle göra en bedömning utifrån en skala mellan I dessa diagram redovisas svar (1-4), Instämmer inte, svar (7-10), Instämmer, svar (5-6) Varken eller samt vilket innebär att respondenten valt att inte svara på frågan. Vid sidan av diagrammen finns tabeller som visar både antal och andel svar i de olika kategorierna. Kommentar till metod och resultattolkning Populationen i enkätundersökningen är liten. Resultaten kan ses som indikatorer på den generella uppfattningen hos brukarna snarare än som statistiskt säkerställd fakta. Då antal svaranden uppgår till 30 motsvarar en person 3,3 % av undersökningens respondenter.

5 5 Resultatredovisning Könsfördelningen var något ojämn. 16 kvinnor och 12 män svarade på frågan om kön. Två av de svarande valde att inte besvara frågan. Figur 1. Könsfördelning Antal svaranden efter kön Man Kvinna Åldersfördelning Åldersfördelningen visar att de flesta svaranden är 50 år eller äldre, 22. I ålderskategorin återfanns fyra av brukarna. De minsta åldersgrupperna var brukare 19 år eller yngre där två av brukarna ingick samt brukare mellan med endast en person. En avstod från att ange sin ålder. Figur 2. Åldersfördelning Antal svarande efter ålder år år år år - Vem har besvarat enkäten? Enkäten innehöll en fråga om enkäten har besvarats av brukaren själv eller med stöd av anhörig/närstående/god man eller socionomkandidat. Sammanställningen visar att majoriteten, 83,3 % av brukarna haft stöd av en anhörig, närstående eller god man vid besvarandet av enkäten. 16,7 % av brukarna har uppgett att de besvarat enkäten själva. Ingen har utnyttjat möjligheten att besvara enkäten tillsammans med socionomkandidat.

6 6 Tabell 2. Vem har besvarat enkäten? Besvarad av: Antal Andel (%) Själv 5 16,7 Anhörig/närstående/god man 25 83,3 Socionomkand. 0 0,0 Samtliga Livssituation På kvalitetsområdet Livssituation ställdes fyra frågor som kan relateras till hur brukaren upplevde sin vardag och sin livssituation i relation till sin assistans. Sammanfattande för hela frågeblocket är ett övervägande instämmande från brukarna, med de påståenden som ställts upp. Undantaget den sista frågan där 10 % av brukarna upplevde att de inte har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning de vill. Figur 3. Fråga 1 Jag är trygg med min assistans 1. Jag är trygg i min assistans 3,3% 3,3% 10,0% 3,3 1 83,3 25 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 3,3 1 83,3% Fråga 1: 83,3 % av brukarna instämde i påståendet att de är trygga med sin assistans, medan 3,3 % inte instämde. 10 % uppger ett svar mittemellan, varken/eller och ytterligare 3,3 % har avstått från att svara. Figur 4. Fråga 2 Min assistans utgår från mina behov och önskemål 2. Min assistans utgår ifrån mina behov och önskemål 10,0% 3,3% 3,3 1 86,7 26 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 0,0 0 86,7% Fråga 2: I påståendet, min assistans utgår från mina behov och önskemål, instämde 86,7 % av de svarande. 3,3 % instämde inte påståendet, medan andelen som svarade varken eller var 10 %.

7 7 Figur 5. Fråga 3 Jag är trygg i min bostad 3. Jag är trygg i min bostad 3,3% 3,3% 3,3 1 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 3,3 1 0,0 0 93,3% Fråga 3: 93,3 % av brukarna uppgav att de kände sig trygga i sin bostad, medan 3,3 % inte instämde i påståendet. Andelen som svarade varken eller var 3,3 %. Figur 6. Fråga 4 Jag har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning jag vill 4. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning jag vill 3,3% 10,0% 10,0% 10,0 3 76,7 23 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 3,3 1 76,7% Fråga 4: På det sista påståendet instämde 76,7 % av brukarna, samtidigt som 10,0 % inte instämde. Det var en större andel personer som upplevde sig ha svårt att delta i aktiviteter i önskvärd utsträckning jämfört med de andra påståendena inom kvalitetsområdet. Påverkansmöjligheter På kvalitetsområdet Påverkansmöjligheter ställdes fyra frågor om hur brukaren upplevde sina möjligheter till att påverka och planera sin assistans. Sammanfattande för hela frågeblocket är ett något lägre resultat jämfört med de övriga kvalitetsområdena. Det är fler brukare som inte instämde i de fyra påståendena, jämfört med de flesta påståenden inom de andra kvalitetsområdena.

8 8 Figur 7. Fråga 5 Jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig 5. Jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig 16,7% 16,7% 16,7 5 66,7 20 Varken ja eller nej (5-6) 16,7 5 0,0 0 66,7% Fråga 5: På påståendet, jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig, var det 66,7 % av brukarna som instämde. 16,7 % instämde inte och 16,7 % svarade varken eller. Det framgår att det fanns en relativt stor andel av brukarna som inte instämde eller ställde sig tveksamma till påståendet jämfört med andra påståenden. Figur 8. Fråga 6 Jag och assistenterna planerar tillsammans hur min assistans ska utföras 6. Jag och assistenterna planerar tillsammans hur min assistans ska utföras 6,7% 10,0% 10,0 3 83,3 25 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 0,0 0 83,3% Fråga 6: 83,3 % av brukarna upplevde att de tillsammans med sina assistenter planerar hur assistansen ska utföras. 10 % instämde inte och 6,7 % svarade varken eller. Figur 9. Fråga 7 Min assistans kan snabbt anpassas efter hur mina behov förändras 7. min assistans kan snabbt anpassas efter hur mina behov förändras 3% 6,7% 10,0% 10,0 3 80,0 24 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 3,3 1 80,0% Fråga 7: Av brukarna är det 80 % som instämde i påståendet, att assistansen snabbt kan anpassas efter hur brukarens behov förändras, medan 10,0 % inte instämde. 6,7 % har svarat varken eller och 3,3 % har valt att inte svara alls.

9 9 Figur 10. Fråga 8 Om den assistent jag väntar inte kan komma får jag information om vem som kommer istället 8. Om den assistent jag väntar inte kan komma får jag information om vem som kommer istället 10,0% 16,7% 16,7 5 73,3 22 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 0,0 0 73,3% Fråga 8: På detta påstående instämde 73,3 % av brukarna, samtidigt som 16,7 % inte instämde. 10 % svarade varken eller. Även här syns att en relativt stor andel av brukarna ställde sig tveksamma till påståendet jämfört med andra påståenden. Personalens bemötande På kvalitetsområdet Personalens bemötande ställdes fyra frågor om hur brukaren upplevde personalens bemötande och interagerandet med personalen vid sin assistans. Resultatet för hela blocket visar att de flesta brukare instämde på samtliga fyra påståenden. Undantaget är de två sista frågorna om integritet och personkemi, (fråga 11, 12) där ett fåtal brukare inte instämde. Figur 11. Fråga 9 Jag tycker att assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande 9. Jag tycker att assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande 6,7% 0,0 0 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 0,0 0 93,3% Fråga 9: På påståendet, jag tycker assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande, var det 93,3 % av brukarna som instämde, medan 6,7 % svarade varken eller.

10 10 Figur 12. Fråga 10 Jag tycker att assistenterna lyssnar på mig 10. Jag tycker att assistenterna lyssnar på mig 3,3% 0,0 0 96,7 29 Varken ja eller nej (5-6) 3,3 1 0,0 0 96,7% Fråga 10: 96,7 % ansåg att assistenterna lyssnar på dem, medan 3,3 % svarade varken eller. Ingen brukare svarade att de inte instämde i påståendet. Figur 13. Fråga 11 Jag behåller min integritet när jag har assistans 11. Jag behåller min integritet när jag har assistans 3,3% 3,3% 3,3 1 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 0,0 0 3,3 1 93,3% Fråga 11: 96,3 % av brukarna instämde i påståendet, jag behåller min integritet när jag får assistens, medan 3,3 % inte instämde. En person 3,3 % valde att inte svara. Figur 14. Fråga 12 Jag tycker att personkemin stämmer mellan mig och min assistent 12. Jag tycker att personkemin stämmer mellan mig och min assistent 10% 3% 3,3 1 86,7 26 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 0,0 0 87% Fråga 12: 86,7 % av brukarna tyckte att personkemin stämmer med sin assistent. 3,3 % instämde inte i det och 10 % svarade varken eller.

11 11 Sammanfattande bedömning Efter utvärderingen av de tre kvalitetsområdena, ombads brukarna att göra en sammanfattande bedömning av sin assistans. Ingen brukare har angivit att de inte är nöjda. Vilket kan ses som ett sammanfattande positivt betyg för assistansen inom LSS-verksamheten. Figur 15. Fråga 13, Sammanfattande bedömning av min vård och omsorg 13. Sammanfattande bedömning av min vård och omsorg 6,7% Inte alls nöjd (1-4) I allra högsta grad nöjd (7-10) Varken ja eller nej (5-6) Inte alls nöjd (1-4) 0,0 0 I allra högsta grad nöjd (7-10) 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 0,0 0 93,3% Fråga 13: I den sammanfattande bedömningen har brukarna vägt samman alla aspekterna av sin assistans till ett totalbetyg. 93,3 % av brukarna uppgav att de är nöjda med sin assistans medan 6,7 % (2 personer) har svarat varken eller. Öppna svar I slutet av enkäten fanns det möjlighet för brukarna att ge övriga synpunkter på sin assistans. Totalt 8 personer, 26,7 % av de svarande lämnade egna synpunkter. Synpunkterna är spridda och behandlar olika ämnen, vilket gör det svårt att identifiera några generella mönster. Två av kommentarerna berör besvarandet av enkäten där brukarens svårigheter att själv kommunicera sina åsikter och synpunkter lyfts fram. Vidare berör några av frågorna assistenterna och hur deras insatser, egenskaper och personlighet påverkar betyget. Det framkom också kommentarer om att byte av personal för ofta bör undvikas och att OB-tillägg borde omfatta även anhörigassistent. Nedan återges samtliga synpunkter: Jag tycker att det verkligen är mycket orättvist att en anhörig assistent inte kan få OB tillägg. Denna regel borde ändras Interna intriger förekom mellan assistenterna, så en assistent fick sluta. Eftersom denna brukare ej kan förmedla synpunkter är det mina synpunkter som god man som är ifyllda. Byte av personal är ofta inte bra. Man måste känna sin brukare, när inte brukaren själv kan säga ifrån Frågor nr. 9-12, sjunker till 8 från 10 pga. en assistent. Jag är jättenöjd med min assistans just nu men bedömningen beror väldigt mycket på vem min assistent är.

12 12 Jag har personal ans. genom Kooperativet Lila, anställer och bestämmer själv. Som förvaltare har jag hjälpt min huvudman att svara. Fråga 5 o 6 är svårast att svara på, då min huvudman inte kan tala, men har ett uttrycksfullt kroppsspråk. Genom sin förvaltare kan min huvudman dock påverka och planera till stor del. Slutsatser Undersökningen visar på nöjda brukare inom LSS-verksamheten för personlig assistans i Lunds kommun. Alla påståenden når upp till en instämmande frekvens på över 65 % av de svarande och på många av påståendena ligger instämmandet på mellan %. Särskilt gott betyg får kvalitetsområdet Personalens bemötande. Den sammanlagda bedömningen pekar i samma riktning och uppvisar nästan hundraprocentig nöjdhet bland de svarande. Trots att enkäten främst redovisar instämmande på de positiva påståendena, finns det vissa områden där en eller flera brukare har gett ett lägre betyg. Det område som uppvisar sämst resultat är påverkansmöjligheter. Inom detta område har fler brukare inte instämt eller svarat varken eller på påståendena. Påverkan av vilka assistenter som ska anställas och information vid assistentbyte, (fråga 5, 8) har fått minst instämmanden. Även på punkterna planering och behovsanpassning av assistans, (fråga 6, 7) finns det flera brukare som inte instämmer. Detta pekar på att man bör rikta insatser mot just området påverkan och planering samt arbeta för att förbättra informationen till brukarna. Inom kvalitetsområdet, Livssituation har punkten om möjlighet att delta i aktiviteter i den utsträckning som önskas (fråga 4), fått ett något lägre betyg. Detta kan vara en indikation på att arbeta vidare med att tillgodose brukarnas önskemål vad gäller aktiviteter. Förbättringsförslag för framtida undersökningar Den lilla populationen i undersökningen ger anledning till att fundera över det rent metodmässiga tillvägagångssättet i undersökningen. Som exempel på alternativa metoder eller komplement till en statistisk enkätundersökning kan nämnas fokusgrupper eller intervjuer/hembesök med anhöriga och brukare där upplevelserna av assistans och livssituation diskuteras samt rena anhörigenkäter. Undersökningen har visat att en stor del av enkäterna har besvaras med stöd av eller helt och hållet av anhöriga, närstående eller goda män. Detta framkom dels genom att endast fem av 30 brukare uppgett att de själva, utan stöd, besvarat enkäten, dels genom de kommentarer som lämnats i anslutning till undersökningen. Eftersom många av brukarna behöver stöd i att kommunicera sin situation kan det finnas en anledning att komplettera en brukarundersökning med en enkät till närstående för att lyfta fram och beskriva andra aspekter av assistansens utförande.

13 13 Vård- och omsorgsförvaltningen Vad tycker du om din assistans För att kunna ge dig bästa möjliga assistans behöver vi din hjälp. Vi har sammanställt 13 frågor där vi vill veta vad du tycker om din assistans. Du svarar anonymt. Vård- och omsorgsförvaltningen får en sammanställning av resultatet som kan användas för att göra verksamheten så bra som möjligt. Om du vill ha hjälp att fylla i enkäten kan du få det av två socionomkandidater ifrån Socialhögskolan i Lund. De heter Mikael Håkansson och Ingrid Hammarström. De kan antingen komma hem till dig eller kan du träffa dem på ett neutralt kontor. Du kan boka tid med dem på telefon : Måndagen den 26 april mellan kl Onsdagen den 28 april mellan kl Tisdagen den 4 maj mellan kl eller via e-post: Dina svar vill vi gärna ha senast den 12 maj. Du skickar in dem till Kommunkontoret på Lunds kommun som svarar för bearbetningen av dina svar. Med enkäten kom ett portofritt svarskuvert som du ska använda. Lund den 19 april 2010 Carina Westerelve Kvalitetschef

14 14 Vård- och omsorgsförvaltningen Vad tycker du om din assistans? Är du? Man Kvinna Hur gammal är du? -19 år år år år 65 år I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående om du använder en skala från 1-10, där 1 betyder "instämmer inte alls" och 10 betyder "instämmer helt"? Livssituation Instämmer inte alls=1 Instämmer helt=10 1 Jag är trygg med min assistans 2 Min assistans utgår från mina behov och önskemål 3 Jag är trygg i min bostad 4 Jag har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning jag vill Markera ett svarsalternativ. Påverkan Instämmer inte alls=1 Instämmer helt=10 5 Jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig 6 Jag och assistenterna planerar tillsammans hur min assistans ska utföras

15 15 7 Min assistans kan snabbt anpassas efter hur mina behov förändras 8 Om den assistent jag väntar inte kan komma får jag information om vem som kommer istället Bemötande Instämmer inte alls=1 Instämmer helt=10 9 Jag tycker att assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande 10 Jag tycker att assistenterna lyssnar på mig 11 Jag behåller min integritet när jag har assistans 12 Jag tycker att personkemin stämmer mellan mig och assistenterna Avslutningsvis vill vi att du gör en sammanfattande bedömning av din assistans, där 1 betyder inte alls nöjd och 10 betyder i allra högsta grad nöjd. Sammanfattande bedömning Inte alls nöjd=1 I allra högsta grad nöjd=10 13 Sammanfattande bedömning av min assistans Vet du vem du skall vända dig till när du är missnöjd med din assistans? Enkäten har besvarats av Mig själv ja nej Med stöd av Anhörig/närstående/god man Socionomkandidat Har du andra synpunkter du vill framföra

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

VAD TYCKER BRUKARNA?

VAD TYCKER BRUKARNA? RAPPORT 2013:1 VAD TYCKER BRUKARNA? En brukarundersökning inom daglig verksamhet i fem kommuner i Västernorrland Författare: Eva Rönnbäck Vad tycker brukarna? 2013:1 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer