Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund"

Transkript

1 Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010

2 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall 4 Resultatredovisning 4 Kommentar till metod och resultattolkning 4 Åldersfördelning 5 Vem har besvarat enkäten? 5 Livssituation 6 Påverkansmöjligheter 7 Personalens bemötande 9 Sammanfattande bedömning 11 Öppna svar 11 Slutsatser 12 Förbättringsförslag för framtida undersökningar 12 Bilagor Följebrev Enkät "Vad tycker du om din assistans?"

3 3 Inledning En väsentlig del av kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten är att känna till vad brukarna anser om verksamheten. Med kunskap om hur brukarna uppfattar den assistans de får ökar förutsättningarna för att utveckla och höja kvaliteten i verksamheten. Håller den utförda assistansen den kvalitet brukaren har rätt att förvänta sig? Antalet personer som har personlig assistans och valt Lunds kommun som utförare minskar successivt genom att nytillkomna brukare i hög grad väljer andra utförare. Resultatet av undersökningen kan vara ett stöd/underlag för fortsatt verksamhetsutveckling. Eventuellt kan också en brukarundersökning ge indikationer på vad som orsakar att antalet brukare som väljer Lunds kommun som utförare minskar och om detta är något som LSS-verksamheten kan påverka. En brukarundersökning genomfördes under maj månad Syfte Syftet med undersökningen är att inhämta information om vad brukare med beslut om personlig assistans tycker om verksamheten. Målgrupp Målgruppen är personer med beslut om personlig assistans enligt LASS (Lag om assistansersättning) eller LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och som har valt Lunds kommun som utförare. Totalt omfattar målgruppen 56 personer. Nio brukare, vars familjemedlemmar är anställda enligt PAN avtalet (Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare), exkluderas p.g.a. den nära relationen. I maj 2010 hade 195 personer i kommunen beslut om personlig assistans enligt LASS (180) eller LSS (15). Arbetsprocess Vård och omsorgsförvaltningen utarbetade enkäterna. Enkäten har, via post, skickats ut till 47 brukare i Lunds kommun. Samtliga brukare erbjöds hjälp att fylla i enkäten av socionomkandidater. Kommunkontorets utvecklingsavdelning har därefter ansvarat för utskick, dataregistrering, bearbetning, resultatredovisning och analys. En påminnelse skickades ut till dem som inte hade svarat inom angiven svarstid. Fältarbetet pågick under maj Enkätens uppbyggnad Enkäten är uppdelad i tre kvalitetsområden tillsammans med en sammanfattande bedömning av assistansen. Kvalitetsområdena är: Livssituation Påverkansmöjligheter Personalens bemötande Enkäten byggs upp av ett antal positivt formulerande påståenden. Dessa påståenden utgör den idealiska situation som vård- och omsorgsnämnden eftersträvar i verksamheten. Brukaren ska, utifrån en skala mellan 1-10, ta ställning till hur mycket han/hon instämmer eller inte instämmer i respektive påstående. Svar 1 innebär att man inte alls instämmer i påståendet/inte alls är nöjd medan svar 10 innebär att man instämmer helt/i allra högsta grad är nöjd. Efter varje kvalitetsområde ombeds brukaren att göra en sammanfattande bedömning av sin assistans. Brukarna får även frågan om hur enkäten besvarats, med eller utan stöd av anhörig, närstående, god man eller socionomkandidat. Därefter lämnas utrymme för egna kommentarer och synpunkter.

4 4 Svarsfrekvens och bortfall Totalt inkom 32 enkäter, varav den totala svarsfrekvensen för enkäten uppgick till 68 %. Två av enkäterna var ofullständigt ifyllda, varför antalet bearbetningsbara uppgick till 30 st, 64 %. Tabell 1. Svarsfrekvens och bortfall Svarsfrekvens och bortfall Population 47 Inkomna svar 32 Svarsfrekvens (%) 68 % Personer som av olika anledningar inte kunde eller ville svara 2 Bearbetningsbara svar 30 Bearbetningsbara svar (%) 64 % Resultatredovisning I rapporten redovisas svaren från enkätundersökningen i tabell och diagramform. Figurerna 3-15 visar svaren för de frågor i enkäten där brukaren skulle göra en bedömning utifrån en skala mellan I dessa diagram redovisas svar (1-4), Instämmer inte, svar (7-10), Instämmer, svar (5-6) Varken eller samt vilket innebär att respondenten valt att inte svara på frågan. Vid sidan av diagrammen finns tabeller som visar både antal och andel svar i de olika kategorierna. Kommentar till metod och resultattolkning Populationen i enkätundersökningen är liten. Resultaten kan ses som indikatorer på den generella uppfattningen hos brukarna snarare än som statistiskt säkerställd fakta. Då antal svaranden uppgår till 30 motsvarar en person 3,3 % av undersökningens respondenter.

5 5 Resultatredovisning Könsfördelningen var något ojämn. 16 kvinnor och 12 män svarade på frågan om kön. Två av de svarande valde att inte besvara frågan. Figur 1. Könsfördelning Antal svaranden efter kön Man Kvinna Åldersfördelning Åldersfördelningen visar att de flesta svaranden är 50 år eller äldre, 22. I ålderskategorin återfanns fyra av brukarna. De minsta åldersgrupperna var brukare 19 år eller yngre där två av brukarna ingick samt brukare mellan med endast en person. En avstod från att ange sin ålder. Figur 2. Åldersfördelning Antal svarande efter ålder år år år år - Vem har besvarat enkäten? Enkäten innehöll en fråga om enkäten har besvarats av brukaren själv eller med stöd av anhörig/närstående/god man eller socionomkandidat. Sammanställningen visar att majoriteten, 83,3 % av brukarna haft stöd av en anhörig, närstående eller god man vid besvarandet av enkäten. 16,7 % av brukarna har uppgett att de besvarat enkäten själva. Ingen har utnyttjat möjligheten att besvara enkäten tillsammans med socionomkandidat.

6 6 Tabell 2. Vem har besvarat enkäten? Besvarad av: Antal Andel (%) Själv 5 16,7 Anhörig/närstående/god man 25 83,3 Socionomkand. 0 0,0 Samtliga Livssituation På kvalitetsområdet Livssituation ställdes fyra frågor som kan relateras till hur brukaren upplevde sin vardag och sin livssituation i relation till sin assistans. Sammanfattande för hela frågeblocket är ett övervägande instämmande från brukarna, med de påståenden som ställts upp. Undantaget den sista frågan där 10 % av brukarna upplevde att de inte har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning de vill. Figur 3. Fråga 1 Jag är trygg med min assistans 1. Jag är trygg i min assistans 3,3% 3,3% 10,0% 3,3 1 83,3 25 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 3,3 1 83,3% Fråga 1: 83,3 % av brukarna instämde i påståendet att de är trygga med sin assistans, medan 3,3 % inte instämde. 10 % uppger ett svar mittemellan, varken/eller och ytterligare 3,3 % har avstått från att svara. Figur 4. Fråga 2 Min assistans utgår från mina behov och önskemål 2. Min assistans utgår ifrån mina behov och önskemål 10,0% 3,3% 3,3 1 86,7 26 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 0,0 0 86,7% Fråga 2: I påståendet, min assistans utgår från mina behov och önskemål, instämde 86,7 % av de svarande. 3,3 % instämde inte påståendet, medan andelen som svarade varken eller var 10 %.

7 7 Figur 5. Fråga 3 Jag är trygg i min bostad 3. Jag är trygg i min bostad 3,3% 3,3% 3,3 1 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 3,3 1 0,0 0 93,3% Fråga 3: 93,3 % av brukarna uppgav att de kände sig trygga i sin bostad, medan 3,3 % inte instämde i påståendet. Andelen som svarade varken eller var 3,3 %. Figur 6. Fråga 4 Jag har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning jag vill 4. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning jag vill 3,3% 10,0% 10,0% 10,0 3 76,7 23 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 3,3 1 76,7% Fråga 4: På det sista påståendet instämde 76,7 % av brukarna, samtidigt som 10,0 % inte instämde. Det var en större andel personer som upplevde sig ha svårt att delta i aktiviteter i önskvärd utsträckning jämfört med de andra påståendena inom kvalitetsområdet. Påverkansmöjligheter På kvalitetsområdet Påverkansmöjligheter ställdes fyra frågor om hur brukaren upplevde sina möjligheter till att påverka och planera sin assistans. Sammanfattande för hela frågeblocket är ett något lägre resultat jämfört med de övriga kvalitetsområdena. Det är fler brukare som inte instämde i de fyra påståendena, jämfört med de flesta påståenden inom de andra kvalitetsområdena.

8 8 Figur 7. Fråga 5 Jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig 5. Jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig 16,7% 16,7% 16,7 5 66,7 20 Varken ja eller nej (5-6) 16,7 5 0,0 0 66,7% Fråga 5: På påståendet, jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig, var det 66,7 % av brukarna som instämde. 16,7 % instämde inte och 16,7 % svarade varken eller. Det framgår att det fanns en relativt stor andel av brukarna som inte instämde eller ställde sig tveksamma till påståendet jämfört med andra påståenden. Figur 8. Fråga 6 Jag och assistenterna planerar tillsammans hur min assistans ska utföras 6. Jag och assistenterna planerar tillsammans hur min assistans ska utföras 6,7% 10,0% 10,0 3 83,3 25 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 0,0 0 83,3% Fråga 6: 83,3 % av brukarna upplevde att de tillsammans med sina assistenter planerar hur assistansen ska utföras. 10 % instämde inte och 6,7 % svarade varken eller. Figur 9. Fråga 7 Min assistans kan snabbt anpassas efter hur mina behov förändras 7. min assistans kan snabbt anpassas efter hur mina behov förändras 3% 6,7% 10,0% 10,0 3 80,0 24 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 3,3 1 80,0% Fråga 7: Av brukarna är det 80 % som instämde i påståendet, att assistansen snabbt kan anpassas efter hur brukarens behov förändras, medan 10,0 % inte instämde. 6,7 % har svarat varken eller och 3,3 % har valt att inte svara alls.

9 9 Figur 10. Fråga 8 Om den assistent jag väntar inte kan komma får jag information om vem som kommer istället 8. Om den assistent jag väntar inte kan komma får jag information om vem som kommer istället 10,0% 16,7% 16,7 5 73,3 22 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 0,0 0 73,3% Fråga 8: På detta påstående instämde 73,3 % av brukarna, samtidigt som 16,7 % inte instämde. 10 % svarade varken eller. Även här syns att en relativt stor andel av brukarna ställde sig tveksamma till påståendet jämfört med andra påståenden. Personalens bemötande På kvalitetsområdet Personalens bemötande ställdes fyra frågor om hur brukaren upplevde personalens bemötande och interagerandet med personalen vid sin assistans. Resultatet för hela blocket visar att de flesta brukare instämde på samtliga fyra påståenden. Undantaget är de två sista frågorna om integritet och personkemi, (fråga 11, 12) där ett fåtal brukare inte instämde. Figur 11. Fråga 9 Jag tycker att assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande 9. Jag tycker att assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande 6,7% 0,0 0 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 0,0 0 93,3% Fråga 9: På påståendet, jag tycker assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande, var det 93,3 % av brukarna som instämde, medan 6,7 % svarade varken eller.

10 10 Figur 12. Fråga 10 Jag tycker att assistenterna lyssnar på mig 10. Jag tycker att assistenterna lyssnar på mig 3,3% 0,0 0 96,7 29 Varken ja eller nej (5-6) 3,3 1 0,0 0 96,7% Fråga 10: 96,7 % ansåg att assistenterna lyssnar på dem, medan 3,3 % svarade varken eller. Ingen brukare svarade att de inte instämde i påståendet. Figur 13. Fråga 11 Jag behåller min integritet när jag har assistans 11. Jag behåller min integritet när jag har assistans 3,3% 3,3% 3,3 1 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 0,0 0 3,3 1 93,3% Fråga 11: 96,3 % av brukarna instämde i påståendet, jag behåller min integritet när jag får assistens, medan 3,3 % inte instämde. En person 3,3 % valde att inte svara. Figur 14. Fråga 12 Jag tycker att personkemin stämmer mellan mig och min assistent 12. Jag tycker att personkemin stämmer mellan mig och min assistent 10% 3% 3,3 1 86,7 26 Varken ja eller nej (5-6) 10,0 3 0,0 0 87% Fråga 12: 86,7 % av brukarna tyckte att personkemin stämmer med sin assistent. 3,3 % instämde inte i det och 10 % svarade varken eller.

11 11 Sammanfattande bedömning Efter utvärderingen av de tre kvalitetsområdena, ombads brukarna att göra en sammanfattande bedömning av sin assistans. Ingen brukare har angivit att de inte är nöjda. Vilket kan ses som ett sammanfattande positivt betyg för assistansen inom LSS-verksamheten. Figur 15. Fråga 13, Sammanfattande bedömning av min vård och omsorg 13. Sammanfattande bedömning av min vård och omsorg 6,7% Inte alls nöjd (1-4) I allra högsta grad nöjd (7-10) Varken ja eller nej (5-6) Inte alls nöjd (1-4) 0,0 0 I allra högsta grad nöjd (7-10) 93,3 28 Varken ja eller nej (5-6) 6,7 2 0,0 0 93,3% Fråga 13: I den sammanfattande bedömningen har brukarna vägt samman alla aspekterna av sin assistans till ett totalbetyg. 93,3 % av brukarna uppgav att de är nöjda med sin assistans medan 6,7 % (2 personer) har svarat varken eller. Öppna svar I slutet av enkäten fanns det möjlighet för brukarna att ge övriga synpunkter på sin assistans. Totalt 8 personer, 26,7 % av de svarande lämnade egna synpunkter. Synpunkterna är spridda och behandlar olika ämnen, vilket gör det svårt att identifiera några generella mönster. Två av kommentarerna berör besvarandet av enkäten där brukarens svårigheter att själv kommunicera sina åsikter och synpunkter lyfts fram. Vidare berör några av frågorna assistenterna och hur deras insatser, egenskaper och personlighet påverkar betyget. Det framkom också kommentarer om att byte av personal för ofta bör undvikas och att OB-tillägg borde omfatta även anhörigassistent. Nedan återges samtliga synpunkter: Jag tycker att det verkligen är mycket orättvist att en anhörig assistent inte kan få OB tillägg. Denna regel borde ändras Interna intriger förekom mellan assistenterna, så en assistent fick sluta. Eftersom denna brukare ej kan förmedla synpunkter är det mina synpunkter som god man som är ifyllda. Byte av personal är ofta inte bra. Man måste känna sin brukare, när inte brukaren själv kan säga ifrån Frågor nr. 9-12, sjunker till 8 från 10 pga. en assistent. Jag är jättenöjd med min assistans just nu men bedömningen beror väldigt mycket på vem min assistent är.

12 12 Jag har personal ans. genom Kooperativet Lila, anställer och bestämmer själv. Som förvaltare har jag hjälpt min huvudman att svara. Fråga 5 o 6 är svårast att svara på, då min huvudman inte kan tala, men har ett uttrycksfullt kroppsspråk. Genom sin förvaltare kan min huvudman dock påverka och planera till stor del. Slutsatser Undersökningen visar på nöjda brukare inom LSS-verksamheten för personlig assistans i Lunds kommun. Alla påståenden når upp till en instämmande frekvens på över 65 % av de svarande och på många av påståendena ligger instämmandet på mellan %. Särskilt gott betyg får kvalitetsområdet Personalens bemötande. Den sammanlagda bedömningen pekar i samma riktning och uppvisar nästan hundraprocentig nöjdhet bland de svarande. Trots att enkäten främst redovisar instämmande på de positiva påståendena, finns det vissa områden där en eller flera brukare har gett ett lägre betyg. Det område som uppvisar sämst resultat är påverkansmöjligheter. Inom detta område har fler brukare inte instämt eller svarat varken eller på påståendena. Påverkan av vilka assistenter som ska anställas och information vid assistentbyte, (fråga 5, 8) har fått minst instämmanden. Även på punkterna planering och behovsanpassning av assistans, (fråga 6, 7) finns det flera brukare som inte instämmer. Detta pekar på att man bör rikta insatser mot just området påverkan och planering samt arbeta för att förbättra informationen till brukarna. Inom kvalitetsområdet, Livssituation har punkten om möjlighet att delta i aktiviteter i den utsträckning som önskas (fråga 4), fått ett något lägre betyg. Detta kan vara en indikation på att arbeta vidare med att tillgodose brukarnas önskemål vad gäller aktiviteter. Förbättringsförslag för framtida undersökningar Den lilla populationen i undersökningen ger anledning till att fundera över det rent metodmässiga tillvägagångssättet i undersökningen. Som exempel på alternativa metoder eller komplement till en statistisk enkätundersökning kan nämnas fokusgrupper eller intervjuer/hembesök med anhöriga och brukare där upplevelserna av assistans och livssituation diskuteras samt rena anhörigenkäter. Undersökningen har visat att en stor del av enkäterna har besvaras med stöd av eller helt och hållet av anhöriga, närstående eller goda män. Detta framkom dels genom att endast fem av 30 brukare uppgett att de själva, utan stöd, besvarat enkäten, dels genom de kommentarer som lämnats i anslutning till undersökningen. Eftersom många av brukarna behöver stöd i att kommunicera sin situation kan det finnas en anledning att komplettera en brukarundersökning med en enkät till närstående för att lyfta fram och beskriva andra aspekter av assistansens utförande.

13 13 Vård- och omsorgsförvaltningen Vad tycker du om din assistans För att kunna ge dig bästa möjliga assistans behöver vi din hjälp. Vi har sammanställt 13 frågor där vi vill veta vad du tycker om din assistans. Du svarar anonymt. Vård- och omsorgsförvaltningen får en sammanställning av resultatet som kan användas för att göra verksamheten så bra som möjligt. Om du vill ha hjälp att fylla i enkäten kan du få det av två socionomkandidater ifrån Socialhögskolan i Lund. De heter Mikael Håkansson och Ingrid Hammarström. De kan antingen komma hem till dig eller kan du träffa dem på ett neutralt kontor. Du kan boka tid med dem på telefon : Måndagen den 26 april mellan kl Onsdagen den 28 april mellan kl Tisdagen den 4 maj mellan kl eller via e-post: Dina svar vill vi gärna ha senast den 12 maj. Du skickar in dem till Kommunkontoret på Lunds kommun som svarar för bearbetningen av dina svar. Med enkäten kom ett portofritt svarskuvert som du ska använda. Lund den 19 april 2010 Carina Westerelve Kvalitetschef

14 14 Vård- och omsorgsförvaltningen Vad tycker du om din assistans? Är du? Man Kvinna Hur gammal är du? -19 år år år år 65 år I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående om du använder en skala från 1-10, där 1 betyder "instämmer inte alls" och 10 betyder "instämmer helt"? Livssituation Instämmer inte alls=1 Instämmer helt=10 1 Jag är trygg med min assistans 2 Min assistans utgår från mina behov och önskemål 3 Jag är trygg i min bostad 4 Jag har möjlighet att delta i aktiviteter i den omfattning jag vill Markera ett svarsalternativ. Påverkan Instämmer inte alls=1 Instämmer helt=10 5 Jag kan påverka vilka assistenter som ska anställas hos mig 6 Jag och assistenterna planerar tillsammans hur min assistans ska utföras

15 15 7 Min assistans kan snabbt anpassas efter hur mina behov förändras 8 Om den assistent jag väntar inte kan komma får jag information om vem som kommer istället Bemötande Instämmer inte alls=1 Instämmer helt=10 9 Jag tycker att assistenterna har ett vänligt och korrekt bemötande 10 Jag tycker att assistenterna lyssnar på mig 11 Jag behåller min integritet när jag har assistans 12 Jag tycker att personkemin stämmer mellan mig och assistenterna Avslutningsvis vill vi att du gör en sammanfattande bedömning av din assistans, där 1 betyder inte alls nöjd och 10 betyder i allra högsta grad nöjd. Sammanfattande bedömning Inte alls nöjd=1 I allra högsta grad nöjd=10 13 Sammanfattande bedömning av min assistans Vet du vem du skall vända dig till när du är missnöjd med din assistans? Enkäten har besvarats av Mig själv ja nej Med stöd av Anhörig/närstående/god man Socionomkandidat Har du andra synpunkter du vill framföra

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Målavstämning 2014, Anhörigstöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-04 Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson,

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten sida (5) Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten Enligt utvärderingsplanen för 007 ska ett antal brukarundersökningar genomföras. En av dem ska enligt utvärderingsplanen undersöka

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg

Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg Enkätundersökning hösten 4 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen Anders Bengtsson

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Nacka kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN November 2013

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Försörjningsstödsenheten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (15) DATUM 2011-06-01 Dnr ON/2010/0119 Ann-Christine Bertilsson, Matilda Green Omvårdnadsnämnden Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 1. ÄRENDE Omvårdnadsnämnden har

Läs mer

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 1 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 2011-01-17 Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2012-02-21 Socialnämnden Tid 2012-02-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

PM. Redovisning av PÅPP-enkäten 2010.

PM. Redovisning av PÅPP-enkäten 2010. 18 april 211 Thomas Johansson Ph.D. Controller PM. Redovisning av PÅPP-enkäten 21. Inledning Kultur- och fritidsnämnden beslutade i maj 27 att tillämpa årliga utvärderingar för den Påse-pengar verksamhet

Läs mer

Demensförbundets anhörigenkät

Demensförbundets anhörigenkät Sammanställning av Demensförbundets anhörigenkät Mars 2003 Demensförbundets anhörigenkät sammanställning Mars 2003 Sammanfattning Demensförbundet har gjort en enkätundersökning bland medlemmarna med syftet

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer