Enkät brukare oktober/november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät brukare oktober/november 2013"

Transkript

1 1 Socialförvaltningen Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri, gruppbostad och personlig assistans. Planeringen var att brukarundersökningen skulle genomföras vartannat år, men i årets undersökning utgår äldreomsorg. Anledningen är att Socialstyrelsens årliga nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen bedöms fullt tillräcklig. Redovisning sker på enhetsnivå och resultatet kan analyseras och användas i förbättrings- och utvecklingsarbetet i lika stor utsträckning som vår egen undersökning. Den enkät som skickas ut, omfattar i hög grad de områden som belysts i kommunens egen. Socialförvaltningen har därför gjort den bedömningen att den nationella undersökningen och dess resultat, fortsättningsvis är fullt tillräcklig. Årets undersökning är ett av flera verktyg för att mäta kvalitet och ger möjlighet att jämföra resultat över tid i det interna kvalitets- och förbättringsarbetet. Resultatet kan även användas för att presentera vår verksamhet och visa vad våra kunder och deras anhöriga och gode män tycker om den. Enkäten bygger på positiva påståenden och har indelats utifrån fem av Socialförvaltningens kvalitetsområden. Enkäten har utformats så att påståendena i stort sett är desamma oavsett verksamhet men antalet påståenden kan variera mellan de olika verksamhetsområdena. De fem kvalitetsområdena är; - Information - Delaktighet - Bemötande - Tillgänglighet - Säkerhet/trygghet

2 2 Brukaren har haft att ta ställning till varje påstående i en 4- gradig skala med instämmer inte alls som lägsta värdet (1) och Instämmer helt som gett högsta värdet (4). Graderingen innebär i resultatet ett riktvärde för godkänt på 2,5 3,0. Medelvärde över 3,0 bedöms som ett mycket bra resultat och medelvärde under 2,5 bedöms vara i behov av en djupare analys, eventuellt följt av ett utvecklings- och förbättringsarbete. Information om undersökningen har gått ut till personal via intranätet samt via grupp- och verksamhetschefer. Innan utskick uppdaterades verksamhetssystemets brukarregister och varje kontaktman gavs ansvaret att uppdatera personuppgifter. Innan utskick gjordes ytterligare en kontroll manuellt. Varje brukare erhöll två enkäter, som skickades ut första veckan i oktober med svarstid fram till 8 november. Den ena enkäten är vår egen och den andra bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) nöjd kund index (NKI). Vi har använt oss av samma frågor, tre till antalet och kallar enkäten nöjd brukar index (NBI). Enkäten har en 10-gradig skala med ett riktvärde på minst 5,5 för att resultatet ska bedömas som godkänt. Resultatet av undersökningen utgör endast en del av förvaltningens kvalitetsarbete. Resultatet ska på enhets- och verksamhetsnivå analyseras och tillsammans med andra undersökningar såsom Öppna Jämförelser, granskningar, revisionsrapporter, tillsynsrapporter, analys av avvikelser, klagomål e t c, användas som underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete. Resultatet bidrar också till en återkoppling till verksamhetschefer, gruppchefer och kontaktmän om det arbete som pågått och pågår har gett önskat resultat, men påvisar även områden för fortsatt arbete och utveckling. Den målgrupp vi fortsättningsvis vänder oss till med vår brukarundersökning har ofta p g a sin ohälsa/funktionsnedsättning svårigheter att besvara en enkät. Enkäten besvaras istället av god man/förvaltare/anhörig. Erfarenhet från egna och även nationella undersökningar visar att brukarens uppfattning inte alltid överensstämmer med god mans/förvaltares/anhörigs.

3 3 Vi redovisar därför hur många personer inom respektive svarandegrupp som uppgetts ha besvarat enkäten. Sammanfattning: 2013 års brukarundersökning visar på ett bra resultat men ger även indikationer om att fortsatt utvecklingsarbete är nödvändigt för att säkra kvaliteten i verksamheten. 161 enkäter skickades ut och 88 besvarade enkäter kom in vilket ger en svarsfrekvens på 54 %. Svarsfrekvensen varierar mellan de olika verksamheterna och enheterna vilket också påverkar varje enhets resultat. Den totala svarsfrekvensen bedöms dock som bra med tanke på målgruppen. På 53 av enkäterna uppges brukaren vara den som svarar, på 18 enkäter uppges anhörig, på 25 god man och på 3 övrig. Antalet överstiger antal besvarade enkäter och trolig orsak är att både brukare och god man/anhörig/övrig fyllts i då den sistnämnde varit brukaren behjälplig med att besvara enkäten. Samtliga kvalitetsområden som ingår i undersökningen får ett totalt medelvärde inom gränsen för godkänt. Bemötande får ett totalt medelvärde på 3,2. Trygghet/säkerhet får ett totalt medelvärde på 3,2. Tillgänglighet får ett totalt medelvärde på 3,1 Delaktighet får ett totalt medelvärde på 2,9 och Information får ett totalt medelvärden på 2,9 Ingen av enheterna hamnar under riktvärdet för godkänt (2,5) inom något av kvalitetsområdena. Det sammantagna resultatet visar på att brukarna, anhöriga och gode män upplever sig väl bemötta av och trygga med förvaltningens vård- och omsorgspersonal Boende inom socialpsykiatrin får goda medelvärden inom samtliga kvalitetsområden. Enbart delaktighet ligger under medelvärde 3,0 Boendestödet får goda medelvärden. Tre kvalitetsområden har medelvärden strax under 3,0. Det finns dock separata påståenden som fått ett medelvärde under 2,5 och som därför kräver en djupare analys av verksamheten för att utröna orsaken till resultatet och om det är grund för ett förbättringsarbete. Gruppbostäderna får samtliga godkänt medelvärde. Det skiljer från 2,6 i medelvärde till 3,5 i enheternas totala resultat. I det totala resultatet hamnar kvalitetsområdena delaktighet och tillgänglighet under riktvärdet 2,5 för godkänt, men varierar

4 4 sedan i det individuella resultatet. Det finns dock separata påståenden som fått ett medelvärde under 2,5 och som därför kräver en djupare analys av verksamheten för att utröna orsaken till resultatet och om det är grund för ett förbättringsarbete. Svarsfrekvens och vem som svarat på enkäten varierar mellan boendena och det påverkar givetvis resultatet. Personlig assistans har totalt ett medelvärde på 3,2 och endast ett kvalitetsområde hamnar under medelvärdet 3,0. Kvalitetsområdet information ligger på 2,9 i medelvärde. Även här finns enskilda påståenden som hamnar under medelvärde för godkänt och behöver därför analyseras mer av verksamheten. Det är få brukare/anhöriga/gode män som tagit möjligheten till att ge ytterligare kommentarer. De som framkommit redovisas under respektive verksamhet. Flest synpunkter kommer från brukare med boendestöd. Det är av vikt att beakta att ett resultat som ligger under det givna riktvärdet inte behöver innebära att verksamheten inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Svarsfrekvensen påverkar resultatets tillförlitlighet, brukarens mående kan påverka, anhörig, god man, förvaltare som är behjälplig kan påverka svaret i både positiv och negativ riktning. Det är också viktigt att ställa sig frågan om vi varit tydliga och informativa om verksamhetens innehåll eller har otydlighet skapat orealistiska förväntningar på verksamheten från brukare och anhöriga/gode män. Det finns ett antal orsaker till resultaten och det är därför av vikt att verksamhetschef med varje enhets gruppchef och medarbetare analyserar resultatet och därefter vidtar de åtgärder och verksamhetsförändringar de finner nödvändiga för den specifika enheten, men också att man arbetar med att bibehålla de goda resultaten genom fortsatt utveckling och förbättringsarbete. Resultat Brukarundersökningens resultat som helhet bedöms väl godkänt. Av utskickade 161 enkäter besvarades 88 (54 %) Medelvärde/verksamhet totalt Boendestöd 2,9 3,0 Särskilt boende soc.psyk 3,2 2,4 Gruppbostad 3,0 3,1 Personlig assistans 3,3 3,4

5 5 Medelvärde/kvalitetsområde totalt Säkerhet/Trygghet 3,2 3,2 Bemötande 3,2 3,1 Tillgänglighet 3,1 2,9 Delaktighet 2,9 2,8 Information 2,9 2,7 Ingen verksamhet och inget kvalitetsområde ligger under riktvärdet (2,5) Medelvärde för NBI totalt 7,5 (riktvärde 5,5) RESULTAT PER VERKSAMHET Boendestöd 69 utskickade enkäter, 34 inkomna svar vilket ger en svarsfrekvens på 49 % Uppgift om besvarat själv: 27 Uppgift om anhörig besvarat: 1 Uppgift om god man besvarat 5 Uppgift om övrig besvarat: 0 Framgår inte alltid om anhörig/god man/övrig varit behjälplig eller helt besvarat i brukarens ställe Boendestöd fick totalt ett medelvärde på 2,9 vilket är ett resultat som visar att brukare/anhöriga/gode män till största delen är nöjda och till och med mycket nöjda med delar av verksamheten. Tillgänglighet: 3,1 Säkerhet/Trygghet: 3,0 Bemötande: 2,9 Delaktighet: 2,9 Information: 2,5 Inom varje kvalitetsområde kan varje påstående ha varierande medelvärden och boendestödsgruppen måste arbeta vidare med sitt eget resultat. De påståenden som fick högst medelvärde inom boendestöd är som följer; Jag får boende stöd på överenskommen tid (3,4) Jag har möjlighet att själv utföra det jag kan (3,4) Jag får meddelande om boendestödet inte kommer på överenskommen tid (3,4)

6 6 Tre påståenden får ett medelvärde under riktvärdet för godkänt 2,5 Jag kan påverka vem som är min kontaktman (2,3) Jag får information om mina rättigheter (2,3) Boendestödjare som inte varit hos mig tidigare vet vad som ska göras (2,4) Sex av påståendena bedöms särskilt viktiga avseende bemötande och nöjdhet. Boendestöd har fått bra medelvärden på samtliga. De insatser jag beviljats ger mig möjlighet att leva och bo som andra 3,2 Jag blir bemött på ett respektfullt sätt 3,0 Jag har förtroende för personalen 3,3 Jag känner mig trygg med de insatser jag får 3,3 Jag känner mig trygg med personalen 3,2 Jag är nöjd med den hjälp jag får 3,2 NBI (nöjd brukar index) totalt : 7,1 Hur perfekt service : 6,7 Förväntningar uppfyllda: 7,3 Hur nöjd: 7,2 Fria kommentarer: - Osäker på vad boendestöd är - Vi borde kunna arbeta i hemmet ibland - Jag tror inte att personalen har de kunskaper de bör ha om autism och Aspergers, Tyvärr, De brukar du kan mer än du tror Fy sjutton!!! Och varför har ni ingen svarsruta som heter Vet ej.. Upplysningsvis: Asperger är livslångt och växer aldrig bort!!!. Visste ni det? - När jag kan ta emot finns det inte till en annan dag. Bostödjarna bestämmer inte tid själva. Även om de ringer några dagar innan. Då blir man utan den veckan. - Personalen har alltid bråttom de säger att de har många att hjälpa. - Jag önskar att jag hade 1 timme till i veckan för en timme går så fort. - För parat men min bostödjare tycker jag är så viktig för mig en bra personal som jag har tycker jag E är mycket bra i vi trivs ihop hon o jag mvh E. Jag har tillit till E Särskilt boende socialpsykiatri 21 utskickade enkäter, 11 inkomna svar vilket ger en svarsfrekvens på 50 % Uppgift om besvarat själv: 9 Uppgift om anhörig besvarat: 1

7 7 Uppgift om god man besvarat 1 Uppgift om övrig besvarat: 0 Framgår inte alltid om anhörig/god man/övrig varit behjälplig eller helt besvarat i brukarens ställe Boende totalt fick ett medelvärde på 3,2 vilket är ett resultat som visar att brukare/anhöriga/gode män till största delen är nöjda och till och med mycket nöjda med delar av verksamheten. Säkerhet/Trygghet: 3,4 Bemötande: 3,3 Tillgänglighet: 3,1 Information: 3,1 Delaktighet: 2,9 Inom varje kvalitetsområde kan varje påstående ha varierande medelvärden och verksamheten måste arbeta vidare med sitt eget resultat. De påståenden som fick högst medelvärde inom boende socialpsykiatri är som följer; Jag vet vem som är min kontaktman (3,8) Jag är nöjd med den hjälp jag får (3,6) Jag har förtroende för personalen(3,6) Inget påstående får ett medelvärde under riktvärdet för godkänt 2,5 Sex av påståendena bedöms särskilt viktiga avseende bemötande och nöjdhet. Boende inom socialpsykiatri har fått mycket bra medelvärden på samtliga. De insatser jag beviljats ger mig möjlighet att leva och bo som andra 3,2 Jag blir bemött på ett respektfullt sätt 3,2 Jag har förtroende för personalen 3,6 Jag känner mig trygg med de insatser jag får 3,2 Jag känner mig trygg med personalen 3,5 Jag är nöjd med den hjälp jag får 3,6 NBI (nöjd brukar index) totalt : 7,0 Hur perfekt service : 6,4 Förväntningar uppfyllda: 6,6 Hur nöjd: 8,0 Fria kommentarer: - Jag trivs här, men jag skulle vilja ha barn och det går inte här. Jag måste ha något annat ställe i så fall. Det tycker jag är förbannat dåligt. Men det är väl att flytta barn i så fall.

8 8 Gruppbostad 54 utskickade enkäter, 30 inkomna svar vilket ger en svarsfrekvens på 55 %. Uppgift om besvarat själv: 6 Uppgift om anhörig besvarat: 10 Uppgift om god man besvarat 15 Uppgift om övrig besvarat: 0 Framgår inte alltid om anhörig/god man/övrig varit behjälplig eller helt besvarat i brukarens ställe Gruppbostad totalt fick ett medelvärde på 3,0 vilket är ett resultat som visar att brukare/anhöriga/gode män till största delen är nöjda och till och med mycket nöjda med delar av verksamheten. Säkerhet/Trygghet: 3,1 Bemötande: 3,1 Information: 3,1 Tillgänglighet: 2,9 Delaktighet: 2,9 Inom varje kvalitetsområde kan varje påstående ha varierande medelvärden och verksamheten måste arbeta vidare med sitt eget resultat. De påståenden som fick högst medelvärde inom gruppbostad är som följer; Jag vet vem som är min kontaktman (3,5) Jag blir bemött på ett respektfullt sätt (3,4) Jag vet att socialförvaltningen har en särskild blankett för beröm och klagomål (3,4) Ett påstående får ett medelvärde under riktvärdet för godkänt 2,5 Jag kan påverka vem som är min kontaktman (2,1) Sex av påståendena bedöms särskilt viktiga avseende bemötande och nöjdhet. Gruppbostad har fått bra medelvärden på samtliga. De insatser jag beviljats ger mig möjlighet att leva och bo som andra 3,0 Jag blir bemött på ett respektfullt sätt 3,4 Jag har förtroende för personalen 3,2 Jag känner mig trygg med de insatser jag får 3,2 Jag känner mig trygg med personalen 3,3 Jag är nöjd med den hjälp jag får 3,1 NBI (nöjd brukar index) totalt : 7,3

9 9 Hur perfekt service : 7,1 Förväntningar uppfyllda: 7,5 Hur nöjd: 7,5 Fria kommentarer: - Blivit beviljad utökad insats från min kontaktperson från 2 till 4 ggr/mån men detta har fortfarande inte trätt i kraft. - Jag hoppas att personalen får den utbildning och vidareutbildning som de anser att de behöver. - Brukaren trivs bra här på boendet - En anledning till att jag kryssat i så mycket på delvis är att personalen är så olika. Det här var så krångliga frågor mamma och pappa fick förklara jättemycket för mig. - Personlig assistans 17 enkäter utskickade, 13 enkäter inkomna vilket ger en svarsfrekvens på 76 % Uppgift om besvarat själv: 2 Uppgift om anhörig besvarat: 5 Uppgift om god man besvarat 3 Uppgift om övrig besvarat: 3 Framgår inte alltid om anhörig/god man/övrig varit behjälplig eller helt besvarat i brukarens ställe Personlig assistans totalt fick ett medelvärde på 3,3 vilket är ett resultat som visar att brukare/anhöriga/gode män till största delen är nöjda och till och med mycket nöjda med delar av verksamheten. Säkerhet/Trygghet: 3,5 Bemötande: 3,5 Tillgänglighet: 3,3 Delaktighet: 3,0 Information: 2,9 Inom varje kvalitetsområde kan varje påstående ha varierande medelvärden och verksamheten måste arbeta vidare med sitt eget resultat. De påståenden som fick högst medelvärde inom personlig assistans är som följer; Jag får den hjälp jag behöver (3,8) Jag känner mig trygg med personalen (3,8) Den hjälp jag får är utformad efter mina behov (3,7) Ett påstående får ett medelvärde under riktvärdet för godkänt 2,5 Jag är delaktig i mina insatsers utformning i en genomförandeplan (2,2)

10 10 Sex av påståendena bedöms särskilt viktiga avseende bemötande och nöjdhet. Personlig assistans har fått mycket bra medelvärden på samtliga. De insatser jag beviljats ger mig möjlighet att leva och bo som andra 3,7 Jag blir bemött på ett respektfullt sätt 3,4 Jag har förtroende för personalen 3,7 Jag känner mig trygg med de insatser jag får 3,7 Jag känner mig trygg med personalen 3,8 Jag är nöjd med den hjälp jag får 3,7 NBI (nöjd brukar index) totalt : 8,5 Hur perfekt service : 8,0 Förväntningar uppfyllda: 8,6 Hur nöjd: 8,9 Fria kommentarer: - Personalen hos L utför sitt arbete till min belåtenhet/god man - Assistenterna ska som i Danmark utföra o hjälpa till med sex, borde ingå i deras jobb. Bilaga 1 Enkät boendestöd Bilaga 2 Enkät boende - socialpsykiatri Bilaga 3 Enkät gruppboende Bilaga 4 Enkät personlig assistans Bilaga 5 Enkät NBI (nöjd brukar index) Bilaga 6 Medelvärde per verksamhetsområde Bilaga 7 Svarsalternativ boendestöd Bilaga 8 Graf svarsalternativ boendestöd Bilaga 9 Svarsalternativ boende socialpsykiatri totalt Bilaga 10 Graf svarsalternativ boende socialpsykiatri totalt Bilaga 11 Svarsalternativ gruppboende totalt Bilaga 12 Graf gruppboende totalt Bilaga 13 Svarsalternativ personlig assistans Bilaga 14 Graf svarsalternativ personlig assistans

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende sida () Brukarundersökningar Hemtjänst och särskilt boende sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet av verksamheten är en del av socialförvaltningens

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun 2011-08-24 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-27 Dnr. 209-2015-1.2.1 Handläggare Emilia Tuvesson 08-508 13 221 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26 Redovisning

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning RAPPORT januari 2014 Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning Sammanfattning I Pilen för 2013 för Omsorgsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE 2015 TOTALRAPPORT SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten inom verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete MÅLGRUPP Målgruppen

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser handikappomsorgen i Karlstads kommun, totalt 12 olika insatser. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Brukarundersökningar 2012

Brukarundersökningar 2012 sida 1 (12) Brukarundersökningar 2012 Hemtjänst & Särskilt boende sida 2 (12) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 SVARSFREKVENS... 3 RESULTAT SÄRSKILT BOENDE... 3 RESULTAT HEMTJÄNSTEN... 8 ANALYS...

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd Resultat av brukarenkäter 2012 Funktionsstöd Svarsfrekvens Brukarenkät 2012 Enkätt Lagrum Vem Utskickade enkäter Inkomna svar % Avlösarservice LSS o SoL Företrädare 37 13 35% Bostad barn LSS Företrädare

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Uppdrag enligt styrkort

Uppdrag enligt styrkort Uppdrag enligt styrkort - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Gruppboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Kommungemensam biblioteksenkät 2016

Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Tuve bibliotek Rapport Huvudresultat Biblioteksenkäten 2016 Tuve bibliotek Inledning Huvudresultat Rapporten omfattar tre delar: svarsfrekvenser, resultat för NKI och

Läs mer

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun 1(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Bakgrund Arvidsjaurs miljö- och

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Kommungemensam biblioteksenkät 2016

Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Örgryte Härlanda Bibliotek Rapport Huvudresultat Biblioteksenkäten 2016 Örgryte Härlanda Bibliotek Inledning Huvudresultat Rapporten omfattar tre delar: svarsfrekvenser,

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

Rapport bemötande inom äldre- och handikappomsorgen 2008/09

Rapport bemötande inom äldre- och handikappomsorgen 2008/09 Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2009-05-13 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr: Fax 08-590 733 41 SÄN/2008:170 Gun-Britt.Karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Äpplets Montessoriförskola

Äpplets Montessoriförskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 00% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 8 9 3 8 Medelvärde 3 3, 74 48 33 3 3, 4. Mitt barns

Läs mer

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning.

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Enkät/intervju: Personlig assistans, jämfört med Enkäten besvarades av: Brukaren Anhörig Brukaren genom annan Ej

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Vad tycker du? dududu?

Vad tycker du? dududu? Vad tycker du? dududu? Landskrona stad Rapport från Brukarundersökning 2013-2014 Område funktionshinder Författare: Cecilia Karlsson 2014-06-19 INNEHÅLL SIDA INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 Brukarundersökning 2011-2012

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer