Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen."

Transkript

1 Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser handikappomsorgen i Karlstads kommun, totalt 12 olika insatser. Undersökningen är genomförd våren Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB och kontaktpersoner för undersökningen är Nina Engdahl. 1

2 Bakgrund Karlstads kommun har beslutat om att årligen genomföra kund- och brukarundersökningar för samtliga förvaltningar och bolag. En kund- och brukarundersökning i Karlstads kommun har flera syften, bland annat ge information om kvaliteten i verksamheten, vara ett underlag för val samt vara underlag för utveckling av verksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) har sedan 1990-talet genomfört undersökningar som syftat till att mäta kvaliteten inom äldre- och handikappomsorgen. Den nu föreliggande undersökningen inom handikappomsorgen avser 12 insatser. I årets mätning har vi på Attityd i Karlstad genomfört datainsamling samt rapportering av undersökningen. Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka kvaliteten inom handikappomsorgen utifrån kundens perspektiv. Årets mätning inkluderar: Bostad med särskild service gruppbostad Bostad med särskild service servicebostad Daglig verksamhet Kontaktperson Ledsagare Avlösarservice Korttidsboende Korttidsfamilj 2

3 Personlig assistans Boendestöd Barn- och ungdomsboende Elevhem 2

4 Genomförande Vård- och omsorgsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen genomfört undersökningar som riktar sig till handikappomsorgen genomfördes en undersökning där samtliga tio insatser ingick, medan undersökningen 2011 fokuserade på tre av insatserna, för att 2012 återigen genomföras på samtliga tio insatser. Årets mätning har kompletterats med ytterligare två insatser, barn- och ungdomsboende samt elevhem. Erfarenheter från dessa mätningar, samt 2012 års mätning som vi på Attityd administrerade, ligger till grund för uppbyggnaden av årets undersökning. Datainsamlingen har liksom tidigare skett med hjälp av postenkät till respektive brukare inom handikappomsorgen. I de fall en brukare har flera insatser har en samordning mellan de tolv insatserna skett så att det har gått ut ett kuvert med samtliga undersökningar till brukaren. Vård- och omsorgsförvaltningen bistod med register över samtliga brukare per insats, varpå vi på Attityd gjorde en matchning mellan insatserna. Förutom utskick av enkäten till brukaren har information även gått ut till god man, i de fall det funnits en god man. I samband med att den första enkäten gick ut skickades även en allmän information utan koppling till brukarna till den gode mannen. Syftet med brevet till god man var att informera om undersökningen samt att de vid behov hjälpa brukaren med ifyllandet av enkäten. Inför påminnelsen förstärktes brevet med information om vilka av brukarna som inte svarat, med koppling till den gode mannen (se bilaga 2). I de fall brukaren var 3

5 minderårig skickades enkäterna samt kompletterande i information till vårdnadshavaren (bilaga 3). I år skickades enkäterna ut i Karlstads kommuns egna kuvert till skillnad från 2012 då enkäterna skickades ut i Attityds kuvert. Datainsamlingen genomfördes den 26 mars-6 maj, En påminnelse gick ut den april och datainsamlingen avslutades den 6 maj. Löpande under datainsamlingen har enkätsvaren matats in i SPSS. Attityd återkopplade med svarsfrekvenser per insats inför att påminnelsen skickades ut till de som inte svarat. Frågor Frågorna per insats är snarlika, varav fyra stycken är gemensamma samt 1-4 frågor som är specifika för den aktuella insatsen. De frågor som är gemensamma är: Jag får hjälp av min personal med det jag inte klarar av själv. Jag får vara med och bestämma vad min personal ska hjälpa mig med. Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personal. (Helhetsintryck) Min personal är snäll och trevlig (Bemötande) Övriga frågor berör kännedom om vilken personal som ska hjälpa brukaren, bestämma vilken tid brukaren får hjälp, hur brukaren trivs, om brukaren får bestämma mat, om man träffar kontaktpersonen/ledsagaren/ avlösaren/personalen så ofta som det är bestämt, om man är på korttidsboendet/korttidsfamiljen så ofta som det är bestämt, inflytande och aktivitet. Själva utformningen av enkäterna har anpassats till målgruppen för att få en så god förståelse som möjligt. Frågorna har ställs på en femgradig skala med både text och symbol (smileys) för respektive svarsalternativ. Se bilaga 1 för enkäterna inkl följebrev och bilaga 2 för påminnelsebrev. Inga förändringar har gjorts jämfört med 2012 års enkäter. När det gäller resultat uppdelat på bakgrundsvariabler har Karlstads kommuns riktlinjer för KBU använts. Dessa säger: Antalet respondenter per enhet får ej understiga fem respondenter. Svarsfrekvens ska redovisas i procent. Undersökningar med lägre svarsfrekvens än 40 procent redovisas inte på karlstad.se. Om du vill redovisa resultat uppdelat på respondentens bakgrundsvariabler, såsom kön, ålder eller utbildningsnivå, får resultat redovisas om gruppen består av fler än 50 personer och minoritetsgruppen är minst tio personer. Resultatet presenteras på totalnivå, analys har gjorts utifrån bakgrundsvariablerna; omsorgstagarens kön, ålder vem som svarat på 3

6 undersökningen (omsorgstagaren/anhörig), samt på några av insatserna per huvudman utförare. Bilagor Förutom denna sammanfattande totalrapport för handikappomsorgen finns enhetsrapporter per enhet för gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet. 3

7 Läsarinstruktion till totalrapporten Totalrapporten inleds med en beskrivning av svarsfrekvens, totalt sett och per insats. Vi presenterar även en beskrivning av respondenterna utifrån bakgrundsvariablerna; omsorgstagarens kön, vem som svarat och huvudman (gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet). Vi har valt att presentera resultatet i medelvärdesform. Skalan är femgradig, från 1 (Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt). Resultatet innehåller: Ett samlat totalindex för samtliga insatser, totalt och per insats Fyra gemensamma frågor resultat på totalnivå samt per enhet Resultat per insats Medelvärde per fråga Resultatet i de unika rapporterna per enhet för servicebostad, gruppbostad och daglig verksamhet innehåller: Medelvärde per fråga (även uppdelat på kön om gruppens storlek tillåter). Frekvens per fråga i jämförelse med det totala värdet för samtliga enheter i Karlstad. (Även uppdelat på kön om gruppens storlek tillåter). Rapporten avslutas med en analys av resultatet. 4

8 Om svarsfrekvens och bortfall Inom handikappomsorgen har totalt enkäter skickats ut, varav sju haft felaktig adress. 601 enkäter har inkommit, 60 procent av 997 enkäter, besvarats. Tabellen visar en redovisning av antalet utskickade enkäter och svarsfrekvens per insats samt vem som besvarat undersökningen. 5

9 Högst svarsfrekvens har elevhem på 73 procent följt av Korttidsboende på 67 %. Det är fler flickor/kvinnor än pojkar/män som besvarat undersökningen. Andelen enkäter som är ifyllda av vårdnadshavare/god man varierar beroende på insats. Hög andel som besvarats av vårdnadshavare/god man återfinns inom Korttidsboende och Barn- och ungdomsboende. Svarsfrekvensen för Korttidsfamilj är för låg och vad gäller Barn- och ungdomsboende har vi för få respondenter för att kunna presentera ett resultat. Däremot ligger respondenternas svar med i LSS totalt. 6

10 Ovan presenteras respondenternas ålder per insats i antal och i procent. 7

11 Ovan presenteras svarsfrekvens per de tre insatser som har enheter, nämligen daglig verksamhet, servicebostad och gruppbostad. 8

12 Totalindexet grundar sig på samtliga frågor i de 12 insatserna, se bilagor för enkäterna. 9

13 Det totala LSS-värdet för 2013 är 4,4 på den femgradiga skalan, vilket överensstämmer med 2012 års värde. Samtliga insatser får höga index, spridningen är 4,1 4,8. De insatser som får de högsta totalmedelvärdena 2013 är Avlösarservice och Personlig assistans, medan Korttidsboende får lägst totalindex i årets mätning. Elevhem fanns inte med i 2012 års mätning, därav saknat värde i diagrammet. Korttidsfamilj har för låg svarsfrekvens för att presentera ett resultat

14 Samtliga LSS-initiativ har fyra gemensamma frågor som presenteras här. 11

15 Den insats som ges högst betyg vad gäller frågan Jag får hjälp av min personal med det jag inte klarar av själv är Personlig assistans, med 4,8 i medelvärde. Denna tillsammans med Korttidsfamilj toppade även frågan i 2012 års mätning. Lägst men fortfarande höga värden ges insatserna Kontaktperson och Korttidsboende som får 4,2 i medelvärde. Lägst värde 2012 fick Boendestöd, som i årets mätning höjt sig från 4,1 till 4,4. 12

16 På frågan Jag får vara med och bestämma vad min personal ska hjälpa mig med får samtliga insatser höga värden, från 4,0 4,6. Insatsen Ledsagare har det högsta värdet, vilket de även hade Lägst värde får Korttidsboende med 4,0, vilka även låg lägst

17 Frågan Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personal är undersökningens motsvarighet till Helhetsintryck i Karlstads kommuns kund- och brukarundersökningar. Spridningen i svar är mellan 3,9-4,8. Högst värde får Ledsagare med 4,8 tätt följt av Personlig assistans på 4,7. Lägst värde, men fortfarande ett högt värde, får korttidsboende på 3,9. 14

18 Frågan Min personal är snäll och trevlig motsvarar den koncerngemensamma frågan om bemötande i Karlstads kommuns kund- och brukarundersökningar. Samtliga insatser får höga betyg vad gäller bemötandet, från 4,4 4,9 i medelvärde på den femgradiga skalan. Högst värden finner vi på insatserna Ledsagare och Personlig assistans. Lägst men ändå höga värden finner vi på insatserna Korttidsboende och Servicebostad. 15

19 Det är små skillnader i uppfattning utifrån brukarens kön på de fyra gemensamma frågorna, vi kan ana en något positivare inställning från flickor/kvinnor jämfört med pojkar/män. 16

20 Följande resultatdel behandlar respektive insats. Inom respektive insats presenteras resultat per fråga i medelvärdesform. Vi presenterar även skillnader i resultat utifrån: Kön Ålder Vem som svarat på undersökningen Enhet (gäller Gruppbostad, Servicebostad och Daglig verksamhet) Notera att det i flera fall är mycket små grupper inom insatsen. 17

21 Det finns inga signifikanta skillnader sett till kön, ålder eller vem som svarat på enkäten. 18

22 Det finns inga signifikanta skillnader sett till kön, ålder samt vem som svarat på enkäten. 19

23 Det finns inga signifikanta skillnader på kön, ålder eller enhet. Enhetsresultat presenteras dels i enhetsrapporterna dels i bilaga, som ligger sist i rapporten. Det finns skillnader i svar beroende på vem som svarar på enkäten. Vi kan konstatera att vårdnadshavare/god man i större utsträckning svarar vet ej på frågorna. På frågan Jag vet vilken personal på daglig verksamhet som ska hjälpa mig är det fler bland de respondenter som är vårdnadshavare/god man som svarar att de kan inte svara på frågan, 26 procent jämfört med tre procent bland brukaren själv och sex procent i den grupp när brukaren och vårdnadshavaren/god man svarat tillsammans. Brukaren själv håller i större utsträckning med i påståendet (betyg 4 och 5). Det är 83 procent jämfört med 76 procent i gruppen som svarar tillsammans och 52 procent i gruppen där det är vårdnadshavaren/god man som håller med. Även när det gäller frågan Jag är nöjd med den hjälp jag får av personalen på daglig verksamhet är det fler vårdnadshavare/god man som inte kan svara på frågan, 26 procent jämfört med ingen bland brukaren själv och åtta procent i den grupp när brukaren och vårdnadshavaren/god man svarat tillsammans. Brukaren själv håller i större utsträckning med i påståendet (betyg 4 och 5). Det är 90 procent jämfört med 81 procent i gruppen som svarar tillsammans och 65 procent i gruppen där det är vårdnadshavaren/god man som håller med. 20

24 På frågan Personalen på daglig verksamhet är snäll och trevlig ser vi också att det är fler vårdnadshavare/god man inte kan svara på frågan, 17 procent jämfört med ingen bland brukaren själv och två procent i den grupp när brukaren och vårdnadshavaren/god man svarat tillsammans. Brukaren själv håller i större utsträckning med i påståendet (betyg 4 och 5). Det är 97 procent jämfört med 89 procent i gruppen som svarar tillsammans och 78 procent i gruppen där det är vårdnadshavaren/god man som svarat att de håller med. Även när det gäller frågan Jag får vara med och bestämma vilka av arbetsuppgifterna på min dagliga verksamhet som jag vill göra ser vi att det är fler vårdnadshavare/god man som inte kan svara på frågan, 35 procent jämfört med tre procent bland brukaren själv och åtta procent i den grupp när brukaren och vårdnadshavaren/god man svarat tillsammans. Brukaren själv håller i större utsträckning med i påståendet (betyg 4 och 5). Det är 79 procent jämfört med 65 procent i gruppen som svarar tillsammans och 26 procent i gruppen där det är vårdnadshavaren/god man som svarat att de håller med. 20

25 Det finns inga signifikanta skillnader sett till kön, ålder samt vem som svarat på enkäten. 21

26 Det finns inga signifikanta skillnader sett till kön, ålder samt enhet. Enhetsresultat presenteras dels i enhetsrapporterna dels i bilaga, som ligger sist i rapporten. På en fråga finns en skillnad utifrån vem som svarar på enkäten och det är Jag får vara med och bestämma vilken tid jag får hjälp. Det är främst vårdnadshavaren/god man som inte kan svara på frågan, 46 procent jämfört med 16 procent av den grupp där brukaren och vårdnadshavare/god man svarar tillsammans och ingen av burkarna själva. 22

27 Det finns inga signifikanta skillnader sett till kön och vem som svarar på enkäten. Det finns en skillnad i svar utifrån respondenternas ålder. Jag får vara med och bestämma när jag ska träffa min kontaktperson. Respondenter i ålder upp till 20 år svarar i större utsträckning att de håller med i påståendet (betyg 4 och 5) jämfört med de övriga grupperna. Det är 92 procent jämfört med 69 procent (21-40 år), 54 procent (41-60 år) och 76 procent (60 år eller äldre) som instämmer i påståendet. 23

28 Det finns inga signifikanta skillnader sett till kön, ålder samt vem som svarat på enkäten. 24

29 Det finns inga signifikanta skillnader sett till kön, ålder samt vem som svarat på enkäten. 25

30 Det finns inga signifikanta skillnader utifrån kön. Sett till ålder finns en skillnad på frågan Jag får vara med och bestämma vad min personliga assistent/mina personliga assistenter ska hjälpa mig med. Det är 86 procent bland respondenterna i åldern 61 år eller äldre som håller med (betyg 4 och 5) i påståendet. Motsvarande siffra bland respondenterna i åldern år är 84 procent och bland respondenterna i ålder år, 50 procent. Sett till bakgrundsvariabeln vem som svarar på enkäten finns en hel del skillnader i svaren. På frågan Jag får vara med och bestämma vad min personliga assistent/mina personliga assistenter ska hjälpa mig med är det 94 procent av brukarna som svarat själv på enkäten som håller med (betyg 4 och 5) i påståendet. Motsvarande siffra bland de respondenter som svarar tillsammans med sin vårdnadshavare/god man är 78 procent och 50 procent bland vårdnadshavaren/god man. På frågan Jag får vara med och bestämma vilken tid jag får hjälp ser vi att respondenter som svarar tillsammans med vårdnadshavare/god man svarar i större utsträckning håller med (4 och 5) i påståendet. 83 procent jämfört med 77 procent av bland brukarna som svarar själv och 40 procent bland de där det är vårdnadshavaren/god man som svarat på enkäten. När det gäller frågan Jag vet vilken personlig assistent/vilka personliga assistenter 26

31 som ska hjälpa mig ser vi att respondenter som svarar tillsammans med vårdnadshavare/god man eller svarar själva i större utsträckning håller med (4 och 5) i påståendet. Det är runt procent av dessa som håller med jämfört med 50 procent då vårdnadshavaren/god man svarat på enkäten. På frågan Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personliga assistent/mina personliga assistenter ser vi att brukare som svarar på enkäten själva i större utsträckning håller med (4 och 5) i påståendet. Det är 98 procent jämfört med 89 procent av respondenterna som svarar tillsammans med vårdnadshavare/god man och 80 procent bland de där det är vårdnadshavaren/god man som svarat på enkäten. 26

32 Det finns inga signifikanta skillnader utifrån vem som svarar på enkäten och inte heller utifrån enhet. Enhetsresultat presenteras dels i enhetsrapporterna dels i bilaga, som ligger sist i rapporten. Sett till bakgrundsvariabeln kön finns det en skillnad på frågan Jag vet vilken personal som ska hjälpa mig. Det är fler bland männen som svarar att de håller med (betyg 5), 60 procent jämfört med 49 procent av kvinnorna. På två av frågorna återfanns det signifikanta skillnader i svaren utifrån ålder. Det är bland annat på frågan Jag får vara med och bestämma vilken tid jag får hjälp. Det är 67 procent bland respondenter mellan år som svarar att de håller med (betyg 4 och 5) i påståendet. Motsvarande siffra bland respondenter i åldern år är 64 procent och 44 procent bland respondenterna som är 61 år eller äldre. Vi ser även att det är viss skillnad utifrån ålder på frågan Min personal är snäll och trevlig. Det är 97 procent av respondenterna som är mellan år svarar att de håller med (betyg 4 och 5) i påståendet, jämfört med 85 procent bland respondenterna mellan år och 75 procent bland respondenterna som är 61 år eller äldre. 27

33 Syftet med undersökningen har varit att kartlägga kvaliteten på de insatser som görs inom ramen för handikappomsorgen. I den kommande analysen följer våra avslutande kommentarer och rekommendationer till resultatet. Vi för ett resonemang kring utvecklingen från tidigare mätningar med koppling till de verksamhetsmål som Vård- och omsorgsförvaltningen har satt upp samt analyserar de skillnader som föreligger utifrån den bakgrundsinformation vi har om respondenterna. 28

34 Resultatet mellan 2012 och 2013 års mätning överensstämmer mycket väl. Det totala LSS-värdet för 2013 är 4,4 på den femgradiga skalan, vilket överensstämmer med 2012 års värde. Samtliga insatser får i årets mätning höga index, spridningen är 4,1 4,8. De insatser som får de högsta totalmedelvärdena 2013 är Ledsagare, Avlösarservice och Personlig assistans, medan Korttidsboende får lägst totalindex i årets mätning. En positiv förändring sedan 2012 ser vi för Boendestöd som ökat från 4,2 till 4,4. Inom Boendestöd ser vi en förbättring både vad gäller påståendet Jag får hjälp av min personal med det jag inte klarar av själv och Min personal är snäll och trevlig. Vi ser även att Ledsagare har förbättrat sig något från 4,5 till 4,6 och även här har resultatet förbättrats vad gäller påståendet Jag får hjälp av min personal med det jag inte klarar av själv samt Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personal. Däremot ser vi några värden som förändrat sig negativt och det är Korttidsboende och Avlösarservice (försämring gällande Jag får hjälp av min personal med det jag inte klarar av själv samt Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personal ). När det gäller Personlig assistans ser vi en liten förändring avseende Jag får vara med och bestämma vad min personal ska hjälpa mig med samt Min personal är snäll och trevlig. Vi ser små skillnader utifrån respondenternas bakgrund, liksom 2012 kan vi konstatera att det främst är skillnad beroende på vem som svarar på undersökningen. Brukarna själva är oftast mer positiva jämfört med de fall då 29

35 vårdnadshavare/närstående/god man bistår vid ifyllandet. Andelen vet ej ökar då anhöriggruppen deltar eller står för ifyllandet, vilket är högst naturligt eftersom de oftast inte har lika god inblick i verksamheten som brukaren själv. 29

36 Vi såg i 2012 års mätning en försämring av resultatet vad gäller andelen nöjda kunder. I årets mätning har andelen återigen ökat. Vilka insatser har gjorts t ex inom insatsen Ledsagare som har förbättrat sig från 4,5 till 4,8 vad gäller nöjdhet? Tre insatser visar på en negativ utveckling avseende nöjdhet; Avlösarservice, Gruppbostad och Korttidsboende. Vad beror dessa försämringar på? Vad har hänt inom insatsen under det senaste året som kan ha påverkat den totala nöjdheten? Inom Gruppbostad har delar av verksamheten lagts ut på entreprenad och vi kan konstatera att de två enheter som idag har en privat huvudman har lägre värden än genomsnittet på flera av frågorna i kund- och brukarundersökningen. Vi kan också konstatera att en av de kommunala enheterna, med en lägre svarsfrekvens än övriga enheter, också har ett sämre resultat. Det är värt att fundera på vad den lägre svarsfrekvensen beror på och hur detta påverkar den totala bilden av den aktuella enheten. 30

37 Totalt sett får frågan om bemötande, Personalen är snäll och trevlig, ett mycket gott betyg även i år, även om den har sänkt sig något (från 4,8 till 4,7). Betygen varierar från 4,4 till 4,9. Högst betyg får Ledsagare och Personlig assistans. Lägst betyg, men inte låga, ger brukare inom Korttidsboende och Servicebostad med vardera 4,4 i betyg. Det är få skillnader utifrån ålder i undersökningen, vi kan däremot konstatera att det inom insatsen Servicebostad finns en skillnad utifrån ålder, där de yngre är mer positiva i sina svar jämfört med de äldre brukarna. 31

38 Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan 2012 ovanstående kvalitetsmått som grundar sig på en eller två frågor från kund- och brukarundersökningarna för hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende och LSS. Siffrorna visar andelen som satt betyg 4 och 5 på den femgradiga skalan. Vid bedömning tas hänsyn till samtliga som svarat på frågan, både de som svarat på betygsskalan samt de som svarat vet ej. NÖJDHET Kvalitetsmåttet Nöjdhet byggs upp av en fråga (med lite olika formulering för de tre mätningarna). Även i årets mätning kan vi konstatera att brukarna är mycket nöjda vad gäller hemtjänst, särskilt boende och LSS. Den totala nöjdheten är 81. Nöjdast är omsorgstagarna inom LSS med värdet 84. För brukare inom hemtjänsten är andelen nöjda kunder 81 procent och 79 procent inom särskilt boende. (2012 års siffror i parentes nedan) HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE Jag är som helhet nöjd med hemtjänsten: 81 % (81 %) SÄRSKILT BOENDE Jag är som helhet nöjd med äldreboendet: 79 % (82 %) 32

39 LSS Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personal: 84 % (82 %) TRYGGHET Kvalitetsmåttet Trygghet bygger på 1-2 frågor enligt nedan. Totala trygghetsmåttet är 78 för samtliga tjänster, vilket är något lägre än HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE Jag känner mig trygg på dagen med stöd av hemtjänsten: 75 % (77 %) Jag känner mig trygg på natten med stöd av nattpersonalen: 79 % (80 %) SÄRSKILT BOENDE Jag känner mig trygg i mitt boende med stöd av personalen på äldreboendet: 82 % (86 %) LSS Jag trivs i min bostad/på daglig verksamhet/i korttidsboende/hos korttidsfamilj : 84 % (83 %) INFLYTANDE Kvalitetsindexet Inflytande byggs upp av nedanstående frågor. Vi ser en förbättring totalt sett och per verksamhetsområde. HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE Hemtjänstpersonalen tar hänsyn till hur jag vill att min hjälp ska utföras: 75 % (73 %) Jag kan påverka vilka tider jag får hjälp: 49 % (49 %) SÄRSKILT BOENDE Personalen på äldreboendet tar hänsyn till hur jag vill att min hjälp ska utföras: 71 % (72 %) Jag kan påverka vilka tider jag får hjälp: 51 % (45 %) LSS Jag och min familj får vara med och bestämma vad min personal ska hjälpa mig 32

40 med: 77 % (75 %) Jag får vara med och bestämma vilken tid jag får hjälp: 73 % (64 %) 32

41 Underlag för val Ett av syftena med undersökningen är att ge underlag för val. Nu finns ett gemensamt insamlat resultat som ska ligga till grund för att underlätta val till hemtjänst i ordinärt boende och till särskilt boende. Här presenteras även andra undersökningar och information om den enskilda hemtjänsten och det enskilda boendet. Det är nu det börjar förbättringsarbetet! Undersökningen är tänkt att bidra till utveckling och förbättringsarbete på respektive enhet och i respektive arbetsgrupp. Både totalrapporten, enhetsrapporten och resultat per arbetslag kan och bör användas. De unika resultaten kan med fördel jämföras med tidigare genomförda undersökningar. Observera att det kan finnas skillnader vad gäller skala och uppbyggnad av frågorna mellan undersökningarna. Totalrapporten är tänkt att användas för att få en jämförelse med de andra verksamheterna i undersökningen och eventuellt benchmarka emot. Stödfrågor för den egna analysen och det fortsatta förbättringsarbetet kan vara: Vilka indexområden har verksamheten höga respektive låga betyg för? Vilka specifika frågor har verksamheten höga respektive låga betyg för? Hur bibehålls de höga betygen, vad i arbetssättet ligger till grund för de positiva omdömena? Hur kan de lägre betygen förbättras? 33

42 Vilka nya frågor väcks med anledning av resultatet? Vilken ytterligare information kan behöva samlas in från brukare, anhöriga/närstående och gode män? Vilken ytterligare information kan behöva samlas in från personalen? Ytterligare information kan samlas in för att ge en mer nyanserad bild av undersökningsresultatet, samt även förklara resultatet ytterligare. T ex om en fråga behöver belysas ytterligare, vem eller vilka kan ge en fördjupad bild av frågan? Här kan mer kvalitativa undersökningsmetoder vara relevanta, t ex personliga intervjuer eller gruppintervjuer. Vad kan ligga bakom resultatet? Kan det till exempel vara organisatoriska aspekter, ledarskap, kommunikativa, eller sociodemografiska orsaker? Vilka slutsatser dras utifrån ovanstående? Vilka aktiviteter planeras att genomföras med målet att förändra ett resultat? Vem eller vilka är ansvariga och när ska det vara klart? 33

43 34

44 35

45 36

46 37

47 38

48 39

49 40

50 41

51 42

52 43

53 44

54 45

55 46

56 47

57 48

58 49

59 50

60 51

61 52

62 53

63 54

64 55

65 56

66 57

67 58

68 59

69 60

70 61

71 62

72 63

73 64

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser äldreomsorgen i Karlstads kommun, både hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE 2015 TOTALRAPPORT SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten inom verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete MÅLGRUPP Målgruppen

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser förskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser förskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser förskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktpersoner på Karlstads kommun är Johan Sjövall och Anna-Lena

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser familjedaghem i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser familjedaghem i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser familjedaghem i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser fritidshemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser fritidshemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser fritidshemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2015. Kontaktperson på Karlstads kommun är Anna-Lena Norlander Groth,

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan KBU Grundskolan Åk 8 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd Resultat av brukarenkäter 2012 Funktionsstöd Svarsfrekvens Brukarenkät 2012 Enkätt Lagrum Vem Utskickade enkäter Inkomna svar % Avlösarservice LSS o SoL Företrädare 37 13 35% Bostad barn LSS Företrädare

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2015.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2015. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2015. Kontaktperson på Karlstads kommun är Anna-Lena Norlander Groth,

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Uppdrag enligt styrkort

Uppdrag enligt styrkort Uppdrag enligt styrkort - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan KBU Grundskolan Åk 6 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

KBU Grundskolan Fritids Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Fritids Åk Kronoparksskolan KBU Grundskolan Fritids Åk 6 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 DAGLIG VERKSAMHET Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Gruppboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Karlstad_Karlstads kommuns hemtjänst, enhet 2 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Karlstad_Karlstads kommuns hemtjänst, enhet 2 (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Karlstad_Karlstads kommuns hemtjänst, enhet 2 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016 Göteborgs stad Utförarenkät 2016 Information om undersökningarna Göteborgs Stad har under flera års tid genomfört utförarundersökningar. Enkäten för utförare genomfördes senast 2014. Undersökningen för

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Kvalitet- och beställarenheten Carolina Day, verksamhetsutvecklare Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Serviceboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning RAPPORT januari 2014 Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning Sammanfattning I Pilen för 2013 för Omsorgsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR Rapport Total Försommaren 2006 ARS P0766 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD. Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema

Personer med funktionsnedsättning 2013 GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD. Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Gruppboende Ullevidevägen gruppbostad, Attendo LSS A Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Assistans och hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Assistans och hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Assistans och hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder Uppföljning av insatser inom område funktionshinder Biståndshandläggarna genomför kontinuerligt en enkel enkät i samband med ordinarie uppföljning av biståndsbeslut- hur brukaren upplever utförandet av

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Borås Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

KBU Förskolan Förskolan August

KBU Förskolan Förskolan August KBU Förskolan 6 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer