Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014"

Transkript

1 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen... 3 Syfte... 3 Enkätens utformning... 3 Svarsalternativ... 4 Hur når vi brukarna?... 4 Information... 4 Svarsfrekvens och eventuella felkällor... 4 Redovisning av resultatet... 5 Övergripande resultat, nöjdhet... 5 Kvinnor och män, nöjdhet, 2013 och Intern och extern drift... 8 Vad brukarna är minst och mest nöjda med... 9 Resultat i bilagor... 9 Till sist Bilaga

3 Om undersökningen I augusti 2014 skickades en enkät ut till alla brukare som får stöd genom funktionshinderverksamheten i Mölndals stad och i oktober avslutades svarsperioden. En sådan brukarundersökning, med samma frågor år från år, har genomförts sedan De som nu får enkäten är brukare med beslut om avlösarservice, boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagarservice och personlig assistans. Syfte Syftet med enkätundersökningen är att fråga efter brukarnas syn på kvaliteten i verksamheten, som en del av uppföljningen av verksamheten. Precis som annan uppföljning ska resultatet vara underlag för den fortsatta utvecklingen. Underlaget blir till hjälp i ett kontinuerligt förbättringsarbete, som har som mål att ge brukarna ett ännu bättre stöd och en ännu bättre vård och omsorg. Enkätens utformning Enkäten inleds med en övergripande fråga om hur nöjd man är med verksamheten i stort. Efter det kommer tolv delfrågor som tre och tre kan hänföras till fyra områden: Fråga 1 Hur nöjd är du med verksamheten i stort Bemötande Fråga 2a. Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation Fråga 2b. Personalen tar hänsyn till mig och den person jag är Fråga 2c. Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den hjälp/insats jag får Tydlighet 3a. Jag får information och motivering till de beslut som fattas 3b. Jag får veta vad som förväntas av mig 3c. Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd Tillgänglighet 4a. Jag får information på ett begripligt sätt 4b. Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 4c. Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag behöver hjälp med Trygghet 5a. Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för sitt arbete 5b. Jag får den hjälp jag fått löfte om 5c. Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt Tidigare har det fjärde området kallats Kompetens, men begreppet Trygghet speglar bättre innehållet i frågorna. De handlar om huruvida brukaren känner sig trygg med den hjälp man får. 3

4 Svarsalternativ På den första övergripande frågan, om hur nöjd man är med verksamheten i stort, kan man svara mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd eller mycket missnöjd. De övriga tolv frågorna är påståenden där man instämmer genom att svara ja, alltid, ja, för det mesta, nej, för det mesta inte eller nej, aldrig. Alternativen går från mest positivt till mest negativt. När nöjdheten på en fråga eller ett område redovisas, läggs de båda första svarsalternativen samman ( mycket nöjd och ganska nöjd eller ja, alltid och ja, för det mesta ) till andel nöjda av dem som svarat, uttryckt i procent. (Enkäten finns med i Bilaga 3.) Hur når vi brukarna? Enkäten skickades ut till brukarna på deras bostadsadresser. Då insatsen gäller barn eller familjer med barn med funktionsnedsättningar (korttidstillsyn och korttidsvistelse) adresserades enkäten till föräldrar personer som hade en verkställd insats i halvårsskiftet juni-juli 2014 fick enkäten. Information I samband med att enkäten skickades ut lades nyheter ut på stadens hemsida, på stadens Facebook-sida och som en annons i Mölndals-Posten. Informationen riktade sig till brukare, som uppmanades att tycka till om sitt stöd. Svarsfrekvens och eventuella felkällor 2014 är sjunde året som brukarundersökningen genomförs. De två första åren var svarsfrekvensen hög. Sedan sjönk den men låg ganska jämnt de tre följande åren. Under 2013 sjönk svarsfrekvensen oroande mycket. Ju lägre svarsfrekvensen är, desto mindre statistiskt tillförlitligt blir resultatet ökade svarsfrekvensen med tre procentenheter, men är fortfarande låg, 45 %. Tabell 1. Svarsfrekvens genom åren År Utsända enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens 65 % 65 % 56 % 56 % 54 % 42 % 45 % (De första åren fick brukare i hälften av insatserna enkäten och den andra hälften året därpå, senare fick alla brukare enkät varje år, vilket förklarar att antalet utsända enkäter skiljer sig så mycket åt.) Det kan finnas flera orsaker till att inte fler personer har svarat. Hur man ser på värdet av att göra sin röst hörd, viljan att besvara, påverkas av vad andra i ens omgivning säger och tycker. Den som får flera enkäter, vilket händer om man fler insatser, kan tycka att det blir för många enkäter och tappa motivation att svara. En del av förklaringen kan vara att frågorna upplevs svåra att förstå eller svåra (eller förklara om 4

5 en anhörig hjälper brukaren). Några signalerar att man inte vill eller kan besvara enkäten och någon har angett att det är svårt för brukaren att svara: Brukaren saknar förmåga att svara på er enkät. De som skickar in sitt svar på enkäten - är det de som är mest nöjda eller minst nöjda eller är det en faktor utan betydelse? Ingen bortfallsundersökning har gjorts, så det går inte att säga hur representativa de som besvarat enkäten är. Med hänsyn taget till en relativt låg svarsfrekvens och eventuella felkällor kan man säga att resultatet ger en bild av vad de brukare som svarat tycker om funktionshinderverksamheten hösten Hur representativ den bilden är går inte riktigt att bedöma. Redovisning av resultatet Brukarundersökningar ses som en del av uppföljningen av hur kvaliteten i verksamheten uppfattas av brukarna. Det övergripande resultatet redovisas för allmänheten genom att denna rapport läggs ut på stadens hemsida. Inom funktionshinderverksamheten kan resultatet bli en del av underlag för utvecklingsarbete. De olika enheterna får ett resultat på enhetsnivå, under förutsättning att antalet svarande inte är för få. Resultat på enhetsnivå kan användas för att identifiera goda resultat som är viktiga att bevara eller svaga resultat som behöver förbättras. Det förbättringsarbete som sker redovisas i kommande verksamhetsberättelser. För att brukare och anhöriga ska få återkoppling på resultatet kan det till exempel redovisas i möten med brukare och anhöriga i respektive verksamhet och användas i diskussion om hur verksamheten kan utvecklas. Att resultatet uppmärksammas kan bidra till ökad motivation att svara vid nästa utskick av enkäter. Övergripande resultat, nöjdhet Tabell 2. Andel som svarat alltid/mestadels nöjd, över åren, i procent: Funktionshinder totalt över åren I huvudsak nöjd med Verksamheten i stort 94 % 93 % 94 % 95 % 95 % Bemötande 93 % 93 % 95 % 95 % 94 % Tydlighet 86 % 85 % 87 % 88 % 88 % Tillgänglighet 87 % 90 % 92 % 92 % 91 % Trygghet 93 % 93 % 95 % 94 % 93 % Tidigare har tendensen varit en svag förändring mot ökad andel nöjda från år till år tycks förändringen ha avstannat och i några frågeområden har andelen nöjda sjunkit. Ingen minskning är dock större än en procentenhet. 95 % anser sig vara i huvudsak nöjda med verksamheten i stort, 94 % är nöjda med bemötandet och 93 % med tryggheten. 91 % är nöjda med tillgängligheten och 88 % med tydligheten. 5

6 Tabell 3. Antal svar och andel svar i procent, fördelat på de olika svarsalternativen i de olika områdena, 2012, 2013 och Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 55 4 % % 92 7 % 70 5 % Svarsalt % 20 2 % 41 3 % 22 2 % 17 1 % Totalt % % % % % Hög nöjdhet 95 % 94 % 88 % 91 % 93 % Låg nöjdhet 5 % 6 % 12 % 9 % 7 % 2013 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 50 4 % 95 9 % 74 7 % 56 5 % Svarsalt % 8 1 % 38 3 % 13 1 % 8 1 % Totalt % % % % % Hög nöjdhet 95 % 95 % 88 % 92 % 94 % Låg nöjdhet 5 % 5 % 12 % 8 % 6 % 2012 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 40 3 % % 71 6 % 50 4 % Svarsalt % 17 1 % 40 3 % 24 2 % 16 1 % Totalt % % % % Hög nöjdhet 94 % 95 % 87 % 92 % 95 % Låg nöjdhet 6 % 5 % 13 % 8 % 5 % Resultaten skiljer sig inte mycket åt de senaste åren. Den lilla förändring som kunde ses 2013, att fler väljer det mest positiva svarsalternativet 1 jämfört med 2 (det näst bästa), syns också 2014 när det gäller omdömet om verksamheten i stort, men inte på övriga frågeområden. 6

7 Kvinnor och män, nöjdhet, 2013 och Tabell 4. Antal svar och andel svar i %, fördelat på de olika svarsalternativen i de olika områdena, uppdelat på män och kvinnor och på åren 2013 och Män 2014 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 22 4 % 47 8 % 38 6 % 26 4 % Svarsalt % 12 2 % 22 3 % 13 2 % 10 2 % Totalt % % % % Hög nöjdhet 95 % 94 % 89 % 92 % 94 % Låg nöjdhet 5 % 6 % 11 % 8 % 6 % Kvinnor 2014 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 20 4 % % 39 7 % 29 6 % Svarsalt % 6 1 % 16 3 % 6 1 % 4 1 % Totalt % % % % % Hög nöjdhet 96 % 95 % 88 % 92 % 93 % Låg nöjdhet 4 % 5 % 13 % 8 % 7 % Män 2013 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 30 5 % % 42 7 % 32 5 % Svarsalt % 4 1 % 20 3 % 10 2 % 4 1 % Totalt % % % % % Hög nöjdhet 95 % 94 % 86 % 91 % 94 % Låg nöjdhet 5 % 6 % 14 % 9 % 6 % Kvinnor 2013 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 22 4 % 30 6 % 32 6 % 24 5 % Svarsalt % 4 1 % 18 3 % 3 1 % 4 1 % Totalt % % % % % Hög nöjdhet 95 % 95 % 91 % 93 % 94 % Låg nöjdhet 5 % 5 % 9 % 7 % 6 % Skillnaderna mellan hur män och kvinnor svarar är fortsatt små. Det skiljer inte mer än en procentenhet när man ser till sammantagen nöjdhet i de olika delarna varken under 2013 eller 2014, med undantag för tydlighet och tillgänglighet under 2013, då kvinnorna var mer nöjda än männen. Jämför man däremot fördelningen inom nöjdhet, vilka som använt det mest positiva svarsalternativet 1 och de som använt det näst bästa, svarsalternativ 2, ser bilden lite 7

8 annorlunda ut. I samtliga områden under båda åren har männen en högre andel svarsalternativ 1 än kvinnorna (med undantag för två områden 2013 där andelen är densamma för män och kvinnor). Överlag är alltså männen mer nöjda. Störst skillnad 2014 gäller verksamheten i stort där 61 % av männen säger sig vara mycket nöjda mot 56 % av kvinnorna och frågorna kring trygghet, där 57 % av männen svarar ja, alltid på frågorna kring trygghet mot 49 % av kvinnorna. Intern och extern drift Merparten av funktionshinderverksamheten drivs i intern drift, med personal anställd i Mölndals stad. Inom personlig assistans kan brukare välja att själva anställa sina assistenter, anlita ett assistansföretag eller anlita Mölndals stad att utföra tjänsten. En del av daglig verksamhet, Mölndals och Lindome dagliga verksamhet, drivs på entreprenad av Attendo LSS AB. En jämförelse mellan personlig assistans i intern och extern regi är inte meningsfull, eftersom antalet utskickade enkäter och inkomna svar är så få. För daglig verksamhet är det ett större antal brukare som fått enkäten och besvarat. Här nedan görs en jämförelse av nöjdhet mellan daglig verksamhet i intern drift och daglig verksamhet i extern drift. Extern drift Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 1 2 % 3 5 % 5 8 % 3 5 % Svarsalt % 1 2 % 1 2 % 1 2 % 0 0 % Totalt Hög nöjdhet % % % % % Låg nöjdhet 0 0 % 2 3 % 4 6 % 6 9 % 3 5 % Intern drift Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 5 3 % 13 8 % 8 5 % 7 4 % Svarsalt % 7 4 % 8 5 % 5 3 % 3 0 % Totalt Hög nöjdhet % % % % % Låg nöjdhet 4 7 % 12 7 % % 13 8 % 10 6 % I den externa driften fick 68 personer enkäten och 23 skickade in svar, en svarsfrekvens på 34 %. Motsvarande siffror i intern drift var 139 utskickade enkäter, varav 62 skickades in, en svarsfrekvens på 45 %. Det är alltså ett litet antal personer i båda grupperna. I första gruppen representerar varje person drygt 4 % och i den andra ca 1,5 %. När det är få svarande får varje svar stor genomslagskraft. Den sammantagna nöjdheten är lite större inom extern drift när det gäller allmän nöjdhet, bemötande, tydlighet och trygghet. En större andel inom intern drift valde det mest positiva svarsalternativet ( mycket nöjd eller ja, alltid ) jämfört med det näst 8

9 bästa ( ganska nöjd eller ja, för det mesta ) när det gäller allmän nöjdhet, tydlighet och trygghet. Med utgångspunkt i det här materialet kan man inte dra någon bestämd slutsats om brukare i daglig verksamhet är mest nöjda med den externa eller med den interna driften. Vad brukarna är minst och mest nöjda med Om man tittar på de enskilda frågorna (se bilaga 2) och allas svar så varierar nöjdheten (de två sammanlagda positiva svarsalternativen) mellan 85 procents och 95 procents nöjdhet. Den fråga som ligger i underkant på den skalan är: Fråga 3c: Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd, 85 % nöjda Frågan om man vet hur man lämnar synpunkter eller klagar om man inte är nöjd hade även 2013 lägst omdöme och är fortsatt ett område som kan förbättras. En enkät besvaras en gång om året, men det är viktigt att veta hur man även i vardagen kan lämna synpunkter på det stöd man får. De tre frågorna i den övre delen av skalan, där 95 % är nöjda, är: Fråga 2a: Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation Fråga 2b: Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är Fråga 5 c: Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt De två första frågorna som båda handlar om bemötande, låg högst även Resultat i bilagor Till denna rapport hör tre olika bilagor: Bilaga 1: Resultat redovisas samlat på insatsnivå avlösarservice, boendestöd o.s.v. Till tabellen finns också en kort beskrivning av resultatet för varje insats. Där kan man se hur svaren ser ut per fråga i jämförelse med de två föregående åren. Frågan med högst andel nöjda för respektive år (eller frågorna om flera har samma högsta andel) har markerats med grön färg. Frågan med lägst andel nöjda för respektive år har markerats med röd färg. I några av insatserna ges exempel på övriga synpunkter, som lämnats i samband med enkätsvaret och som också berättar något om hur man uppfattar insatsen. När man läser resultatet ska man lägga märke till att i några insatser är svarsfrekvensen särskilt låg, liksom att i några av insatserna är gruppen som fått enkäten redan från början liten. Är svarsfrekvensen dessutom låg kan några få personers svar få ett oproportionerligt stort genomslag, jämfört med om flera eller hela gruppen hade svarat. Bilaga 2: Översikt över resultatet för samtliga insatser och för funktionshinder totalt, nöjdheten per fråga i antal och procent. I tabellen betyder grön färgmarkering att andelen nöjda ökat 2014 jämfört med 2013, gul färg att andelen nöjda är oförändrad och röd färg att andelen nöjda minskat. 9

10 Bilaga 3: Exempel på följebrev och enkät som skickats ut, i detta fall till brukare med insatsen Avlösarservice. Till sist För att sammanfatta resultatet av 2014 års brukarundersökning inom funktionshinder kan man säga att det visar en svag tendens nedåt. Andelen nöjda har minskat i fler delfrågor än där de höjts, jämfört med föregående år. I flera frågor är det ingen förändring. Gemensamt för alla insatser är att områdena tydlighet och tillgänglighet, liksom tidigare år, har lägre andel nöjda än områdena bemötande och trygghet. Frågan jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd har lägst andel nöjda, vilket också är en tendens från tidigare år. Positivt är att andelen, som är nöjda med verksamheten i stort, sakta har stigit genom åren kvarstår den på samma nivå som föregående år. 95 % av de brukare som svarat är nöjda med verksamheten i stort, lika många som Andelen som är nöjda med bemötande och trygghet ligger också högt i de flesta insatserna. Att svarsfrekvensen är fortsatt mycket låg, om än förbättrad jämfört med föregående år, är ett bekymmer eftersom tillförlitligheten till resultatet minskar. Det är frivilligt att besvara en enkät. För att ändå uppmuntra fler att göra sina röster hörda behövs troligen en mer aktiv process, där chefer och personal förbereder följer upp - visar att svaren har betydelse. Då kan resultatet bli en starkare signal om vad brukare tycker om kvaliteten i verksamheten och bli en än mer betydelsefull del i utveckling av verksamheten. 10

11 Bilaga 1 Avlösarservice 2014: Inkomna enkätsvar: 20 Utsända enkäter: 33 Svarsfrekvens: 61 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 89 % 100 % 95 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 94 % 100 % 100 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 94 % 100 % 100 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 100 % 94 % 100 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 74 % 93 % 90 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 79 % 75 % 85 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 94 % 100 % 85 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 90 % 100 % 100 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 95 % 93 % 90 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 89 % 87 % 90 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 84 % 88 % 90 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 89 % 87 % 85 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 89 % 94 % 95 % Enkäten har besvarats av föräldrar. Gruppen som fick enkäten är liten, 33 personer, varav 20 skickade in svar. I jämförelsen med 2013 är andelen nöjda lägre 2014 när det gäller nöjdhet med verksamheten i stort. Frågorna kring bemötande har fortsatt en hög andel nöjda. Bland övriga frågor finns det både sådana där andelen nöjda är lägre än 2013 och där andelen nöjda är högre. Bland kommentarerna finns missnöje med informationen, och om oklarhet kring vem som skall rapportera till vem. En annan är mer positiv, Väldigt nöjd med vår avlösarservice. Stor hjälp i vår vardag och väldigt flexibel. 11

12 Boendestöd 2014: Inkomna enkätsvar: 67 Utsända enkäter: 186 Svarsfrekvens: 36 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 92 % 92 % 95 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 97 % 98 % 98 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 95 % 96 % 92 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 93 % 92 % 83 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 91 % 96 % 94 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 89 % 94 % 82 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 80 % 76 % 77 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 95 % 98 % 92 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 84 % 92 % 90 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 90 % 94 % 90 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 91 % 92 % 89 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 93 % 100 % 90 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 96 % 98 % 95 % Svarsfrekvensen är fortsatt låg var den 34 %, nu 36 % hade andelen nöjda höjts i de flesta frågorna jämfört med föregående år har andelen nöjda sjunkit igen i många frågor. Många som svarat har också lämnat kommentarer. De som är mindre nöjda talar till exempel om att det är för många personer inblandade, inte kommer på den tiden vi har kommit överens om eller att Man har inte kunskap om mitt handikapp kan inte hantera min problematik. Andra kommentarer handlar om att Jag är mycket nöjd har hjälpt mig att ta det lite lugnt och utföra en sak i taget eller toppen för mig kan alltid nå dom när jag blir sämre. 12

13 Bostad med särskild service 2014: Inkomna enkätsvar: 89 Utsända enkäter: 214 Svarsfrekvens: 42 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 99 % 96 % 95 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 99 % 98 % 93 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 100 % 98 % 94 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 93 % 91 % 91 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 90 % 90 % 87 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 94 % 87 % 89 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 91 % 90 % 85 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 94 % 95 % 89 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 92 % 92 % 88 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 90 % 94 % 81 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 97 % 93 % 90 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 97 % 95 % 91 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 100 % 95 % 95 % Svarsfrekvensen 2013 var 47 % och har 2014 sjunkit till 42 %. I några frågor (2c, 5c och 3b) är andelen nöjda oförändrad eller har höjts, i övriga frågor är andelen nöjda lägre år 2014 jämfört med Många har lämnat kommentarer. De som är mindre nöjda talar bland annat om kompetens och information, personalen har inte fått tillräcklig utbildning om mina diagnoser, en del personal brister i att läsa information och om brist på aktiviteter: Kommer sällan ut på aktiviteter. Skulle vilja att personalen på ett enkelt sätt tog med mig som brukare ut på promenader. Skulle vilja vara mer delaktig i matlagning mm. Sitter oftast bara och gör ingenting. Någon tycker sig märka en viss attityd hos några i personalen, men: De övriga har kunskap, empati och ett proffsigt bemötande! En annan positiv kommentar: Jag trivs med personalen och tycker om överraskningar som personalen gör, t.ex. gemensamma söndagsmiddagar och utflykter. 13

14 Daglig verksamhet 2014: Inkomna enkätsvar: 85 Utsända enkäter: 207 Svarsfrekvens: 41 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 95 % 94 % 95 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 95 % 94 % 95 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 97 % 96 % 94 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 86 % 90 % 94 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 93 % 96 % 90 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 91 % 94 % 91 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 83 % 82 % 86 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 96 % 94 % 92 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 93 % 92 % 91 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 95 % 96 % 92 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 95 % 99 % 92 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 93 % 95 % 95 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 95 % 98 % 96 % Andelen nöjda har ökat i några frågor och minskat i några. Den största förändringen i enskilda frågor jämfört med föregående år är frågan jag får information och motivering till de beslut som fattas, där andelen nöjda minskat från 96 % år 2013 till 90 % Kommentarerna handlar mycket om trivseln på arbetsplatsen, med gruppen och arbetsuppgifterna. Det kan handla om svårigheten att finna sig tillrätta efter förändringar i verksamheten eller tillfredsställelsen i att efter att ha deltagit i verksamheter, där hen inte trivts, har slutat och kommit till något som passar bättre: Det bästa jag gjort! Äntligen en utvecklande verksamhet. 14

15 Kontaktperson 2014: Inkomna enkätsvar: 66 Utsända enkäter: 128 Svarsfrekvens: 52 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 95 % 96 % 93 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 96 % 92 % 92 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 96 % 94 % 93 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 93 % 88 % 93 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 91 % 88 % 91 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 84 % 78 % 88 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 84 % 78 % 81 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 93 % 88 % 95 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 87 % 81 % 90 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 91 % 84 % 88 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 96 % 85 % 93 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 93 % 87 % 92 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 96 % 90 % 93 % Svarsfrekvensen, 52 %, för dem som har insatsen kontaktperson är 2014 högre än genomsnittet i funktionshinder. År 2014 är 93 % nöjda med verksamheten, tre procentenheter lägre än föregående år. I två andra frågor (2a och 2b) är andelen nöjda densamma eller har sänkts jämfört med I alla övriga frågor har andelen nöjda höjts med mellan tre och tio procentenheter. Många har skrivit kommentarer, de flesta relaterade till den egna kontaktpersonen, som man är nöjd eller missnöjd med. 15

16 Korttidsvistelse 2014: Inkomna enkätsvar: 50 Utsända enkäter: 97 Svarsfrekvens: 52 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 96 % 97 % 100 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 98 % 95 % 100 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 100 % 97 % 100 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 100 % 97 % 100 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 77 % 89 % 90 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 86 % 95 % 91 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 82 % 84 % 92 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 96 % 92 % 100 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 98 % 89 % 98 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 91 % 92 % 96 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 96 % 95 % 100 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 95 % 97 % 96 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 96 % 97 % 100 % Enkäten har besvarats av föräldrar. Svarsfrekvensen, 52 %, är bättre än föregående år då den var 39 %. Den är också bättre än genomsnittet i funktionshinder, som 2014 är 45 %. Andelen nöjda har höjts i alla frågor utom två (3b och 5b) och ligger jämfört med andra insatser inom funktionshinder överlag högt. Några få har skrivit egna kommentarer. Någon tycker att Planeringen över aktiviteter hålls väldigt sällan skapar en stor oro hos vårt barn. En av de positiva kommentarerna säger att Vi är som tidigare mycket nöjda med korttids, en annan att Generellt är korttids en fantastisk stöttning! 16

17 Korttidstillsyn 2014: Inkomna enkätsvar: 18 Utsända enkäter: 36 Svarsfrekvens: 50 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 95 % 100 % 94 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 100 % 100 % 89 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 86 % 100 % 94 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 96 % 100 % 94 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 83 % 78 % 83 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 95 % 94 % 89 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 86 % 89 % 94 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 87 % 100 % 94 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 91 % 100 % 94 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 95 % 94 % 94 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 95 % 94 % 94 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 91 % 94 % 89 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 100 % 94 % 94 % Enkäten har besvarats av föräldrar. Gruppen som fick enkäten är liten, 36 personer fick enkäten och hälften har besvarat den. Andelen nöjda är hög, men har jämfört med 2013 minskat i de flesta frågor år Med ett litet antal svarande går det inte att säga mycket om resultatet. 17

18 Ledsagarservice 2014: Inkomna enkätsvar: 38 Utsända enkäter: 62 Svarsfrekvens: 61 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 95 % 92 % 94 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 94 % 97 % 97 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 94 % 97 % 97 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 96 % 90 % 92 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 83 % 86 % 89 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 87 % 84 % 94 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 89 % 93 % 86 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 96 % 93 % 94 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 91 % 93 % 86 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 87 % 90 % 89 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 91 % 93 % 95 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 87 % 93 % 85 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 90 % 93 % 91 % Svarsfrekvensen i ledsagarservice, 61 %, är högre än föregående år, då den var 42 %, och även högre än funktionshinder totalt. I några frågor har andelen nöjda ökat, i andra har den minskat. Andelen nöjda inom område trygghet (5a, b, och c) har minskat medan andelen nöjda med bemötande (2a, b och c) ligger kvar på hög nivå. 18

19 Personlig assistans 2014: Inkomna enkätsvar: 31 Utsända enkäter: 73 Svarsfrekvens: 42 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 67 % 95 % 93 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 71 % 96 % 97 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 86 % 96 % 97 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 67 % 88 % 89 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 57 % 84 % 87 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 86 % 92 % 89 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 100 % 84 % 83 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 86 % 92 % 93 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 86 % 92 % 93 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 71 % 92 % 93 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 86 % 100 % 90 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 100 % 100 % 97 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 86 % 92 % 97 % 2012 fick enbart personer som hade ett grundläggande assistansbehov upp till 20 timmar/vecka (enligt LSS) enkäten, medan 2013 och 2014 skickades den även till de som behöver hjälp mer än 20 timmar/vecka (enligt socialförsäkringsbalken). Alla brukare har fått enkäten oavsett om de har assistans från staden eller från annan utförare. Om man jämför andelen nöjda 2014 med andel nöjda 2013 finns inget tydligt mönster. I några frågor har andelen nöjda ökat och i andra minskat, men skillnaderna är inte stora. 19

20 Funktionshinder över tid Resultat av brukarenkät - alltid/mestadels nöjd Fråga Fråga Totalt Antal % Totalt Antal % Totalt Antal % Total Antal % Totalt Antal % Hur nöjd är du med verksamheten i stort Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 2a Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 2b Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den hjälp/insats jag får 2c Jag får information och motivering till de beslut som fattas 3a Jag får veta vad som förväntas av mig 3b Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 3c Jag får information på ett begripligt sätt 4a Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 4b Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag behöver hjälp med 4c Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för sitt arbete 5a Jag får den hjälp jag fått löfte om 5b Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 5c Resultat brukarenkät - Resultat över tid 95 Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd Resultat av brukarenkäter 2012 Funktionsstöd Svarsfrekvens Brukarenkät 2012 Enkätt Lagrum Vem Utskickade enkäter Inkomna svar % Avlösarservice LSS o SoL Företrädare 37 13 35% Bostad barn LSS Företrädare

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten sida (5) Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten Enligt utvärderingsplanen för 007 ska ett antal brukarundersökningar genomföras. En av dem ska enligt utvärderingsplanen undersöka

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 1 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 2011-01-17 Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-0-0 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun 2(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2009-06-16 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012 Ekonomiskt Bistånd Norrköping Brukarundersökning 2012 November 2012 Inledning Bakgrund Under våren 2012 har det genomförts en brukarundersökning i syfte att mäta hur medborgare (brukare) som söker försörjningsstöd

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Arvidsjaur - maj 2015 Miljö- och byggenheten Åsa Andersson Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Nacka kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN November 2013

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun 1(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Bakgrund Arvidsjaurs miljö- och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer