Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014"

Transkript

1 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen... 3 Syfte... 3 Enkätens utformning... 3 Svarsalternativ... 4 Hur når vi brukarna?... 4 Information... 4 Svarsfrekvens och eventuella felkällor... 4 Redovisning av resultatet... 5 Övergripande resultat, nöjdhet... 5 Kvinnor och män, nöjdhet, 2013 och Intern och extern drift... 8 Vad brukarna är minst och mest nöjda med... 9 Resultat i bilagor... 9 Till sist Bilaga

3 Om undersökningen I augusti 2014 skickades en enkät ut till alla brukare som får stöd genom funktionshinderverksamheten i Mölndals stad och i oktober avslutades svarsperioden. En sådan brukarundersökning, med samma frågor år från år, har genomförts sedan De som nu får enkäten är brukare med beslut om avlösarservice, boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagarservice och personlig assistans. Syfte Syftet med enkätundersökningen är att fråga efter brukarnas syn på kvaliteten i verksamheten, som en del av uppföljningen av verksamheten. Precis som annan uppföljning ska resultatet vara underlag för den fortsatta utvecklingen. Underlaget blir till hjälp i ett kontinuerligt förbättringsarbete, som har som mål att ge brukarna ett ännu bättre stöd och en ännu bättre vård och omsorg. Enkätens utformning Enkäten inleds med en övergripande fråga om hur nöjd man är med verksamheten i stort. Efter det kommer tolv delfrågor som tre och tre kan hänföras till fyra områden: Fråga 1 Hur nöjd är du med verksamheten i stort Bemötande Fråga 2a. Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation Fråga 2b. Personalen tar hänsyn till mig och den person jag är Fråga 2c. Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den hjälp/insats jag får Tydlighet 3a. Jag får information och motivering till de beslut som fattas 3b. Jag får veta vad som förväntas av mig 3c. Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd Tillgänglighet 4a. Jag får information på ett begripligt sätt 4b. Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 4c. Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag behöver hjälp med Trygghet 5a. Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för sitt arbete 5b. Jag får den hjälp jag fått löfte om 5c. Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt Tidigare har det fjärde området kallats Kompetens, men begreppet Trygghet speglar bättre innehållet i frågorna. De handlar om huruvida brukaren känner sig trygg med den hjälp man får. 3

4 Svarsalternativ På den första övergripande frågan, om hur nöjd man är med verksamheten i stort, kan man svara mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd eller mycket missnöjd. De övriga tolv frågorna är påståenden där man instämmer genom att svara ja, alltid, ja, för det mesta, nej, för det mesta inte eller nej, aldrig. Alternativen går från mest positivt till mest negativt. När nöjdheten på en fråga eller ett område redovisas, läggs de båda första svarsalternativen samman ( mycket nöjd och ganska nöjd eller ja, alltid och ja, för det mesta ) till andel nöjda av dem som svarat, uttryckt i procent. (Enkäten finns med i Bilaga 3.) Hur når vi brukarna? Enkäten skickades ut till brukarna på deras bostadsadresser. Då insatsen gäller barn eller familjer med barn med funktionsnedsättningar (korttidstillsyn och korttidsvistelse) adresserades enkäten till föräldrar personer som hade en verkställd insats i halvårsskiftet juni-juli 2014 fick enkäten. Information I samband med att enkäten skickades ut lades nyheter ut på stadens hemsida, på stadens Facebook-sida och som en annons i Mölndals-Posten. Informationen riktade sig till brukare, som uppmanades att tycka till om sitt stöd. Svarsfrekvens och eventuella felkällor 2014 är sjunde året som brukarundersökningen genomförs. De två första åren var svarsfrekvensen hög. Sedan sjönk den men låg ganska jämnt de tre följande åren. Under 2013 sjönk svarsfrekvensen oroande mycket. Ju lägre svarsfrekvensen är, desto mindre statistiskt tillförlitligt blir resultatet ökade svarsfrekvensen med tre procentenheter, men är fortfarande låg, 45 %. Tabell 1. Svarsfrekvens genom åren År Utsända enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens 65 % 65 % 56 % 56 % 54 % 42 % 45 % (De första åren fick brukare i hälften av insatserna enkäten och den andra hälften året därpå, senare fick alla brukare enkät varje år, vilket förklarar att antalet utsända enkäter skiljer sig så mycket åt.) Det kan finnas flera orsaker till att inte fler personer har svarat. Hur man ser på värdet av att göra sin röst hörd, viljan att besvara, påverkas av vad andra i ens omgivning säger och tycker. Den som får flera enkäter, vilket händer om man fler insatser, kan tycka att det blir för många enkäter och tappa motivation att svara. En del av förklaringen kan vara att frågorna upplevs svåra att förstå eller svåra (eller förklara om 4

5 en anhörig hjälper brukaren). Några signalerar att man inte vill eller kan besvara enkäten och någon har angett att det är svårt för brukaren att svara: Brukaren saknar förmåga att svara på er enkät. De som skickar in sitt svar på enkäten - är det de som är mest nöjda eller minst nöjda eller är det en faktor utan betydelse? Ingen bortfallsundersökning har gjorts, så det går inte att säga hur representativa de som besvarat enkäten är. Med hänsyn taget till en relativt låg svarsfrekvens och eventuella felkällor kan man säga att resultatet ger en bild av vad de brukare som svarat tycker om funktionshinderverksamheten hösten Hur representativ den bilden är går inte riktigt att bedöma. Redovisning av resultatet Brukarundersökningar ses som en del av uppföljningen av hur kvaliteten i verksamheten uppfattas av brukarna. Det övergripande resultatet redovisas för allmänheten genom att denna rapport läggs ut på stadens hemsida. Inom funktionshinderverksamheten kan resultatet bli en del av underlag för utvecklingsarbete. De olika enheterna får ett resultat på enhetsnivå, under förutsättning att antalet svarande inte är för få. Resultat på enhetsnivå kan användas för att identifiera goda resultat som är viktiga att bevara eller svaga resultat som behöver förbättras. Det förbättringsarbete som sker redovisas i kommande verksamhetsberättelser. För att brukare och anhöriga ska få återkoppling på resultatet kan det till exempel redovisas i möten med brukare och anhöriga i respektive verksamhet och användas i diskussion om hur verksamheten kan utvecklas. Att resultatet uppmärksammas kan bidra till ökad motivation att svara vid nästa utskick av enkäter. Övergripande resultat, nöjdhet Tabell 2. Andel som svarat alltid/mestadels nöjd, över åren, i procent: Funktionshinder totalt över åren I huvudsak nöjd med Verksamheten i stort 94 % 93 % 94 % 95 % 95 % Bemötande 93 % 93 % 95 % 95 % 94 % Tydlighet 86 % 85 % 87 % 88 % 88 % Tillgänglighet 87 % 90 % 92 % 92 % 91 % Trygghet 93 % 93 % 95 % 94 % 93 % Tidigare har tendensen varit en svag förändring mot ökad andel nöjda från år till år tycks förändringen ha avstannat och i några frågeområden har andelen nöjda sjunkit. Ingen minskning är dock större än en procentenhet. 95 % anser sig vara i huvudsak nöjda med verksamheten i stort, 94 % är nöjda med bemötandet och 93 % med tryggheten. 91 % är nöjda med tillgängligheten och 88 % med tydligheten. 5

6 Tabell 3. Antal svar och andel svar i procent, fördelat på de olika svarsalternativen i de olika områdena, 2012, 2013 och Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 55 4 % % 92 7 % 70 5 % Svarsalt % 20 2 % 41 3 % 22 2 % 17 1 % Totalt % % % % % Hög nöjdhet 95 % 94 % 88 % 91 % 93 % Låg nöjdhet 5 % 6 % 12 % 9 % 7 % 2013 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 50 4 % 95 9 % 74 7 % 56 5 % Svarsalt % 8 1 % 38 3 % 13 1 % 8 1 % Totalt % % % % % Hög nöjdhet 95 % 95 % 88 % 92 % 94 % Låg nöjdhet 5 % 5 % 12 % 8 % 6 % 2012 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 40 3 % % 71 6 % 50 4 % Svarsalt % 17 1 % 40 3 % 24 2 % 16 1 % Totalt % % % % Hög nöjdhet 94 % 95 % 87 % 92 % 95 % Låg nöjdhet 6 % 5 % 13 % 8 % 5 % Resultaten skiljer sig inte mycket åt de senaste åren. Den lilla förändring som kunde ses 2013, att fler väljer det mest positiva svarsalternativet 1 jämfört med 2 (det näst bästa), syns också 2014 när det gäller omdömet om verksamheten i stort, men inte på övriga frågeområden. 6

7 Kvinnor och män, nöjdhet, 2013 och Tabell 4. Antal svar och andel svar i %, fördelat på de olika svarsalternativen i de olika områdena, uppdelat på män och kvinnor och på åren 2013 och Män 2014 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 22 4 % 47 8 % 38 6 % 26 4 % Svarsalt % 12 2 % 22 3 % 13 2 % 10 2 % Totalt % % % % Hög nöjdhet 95 % 94 % 89 % 92 % 94 % Låg nöjdhet 5 % 6 % 11 % 8 % 6 % Kvinnor 2014 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 20 4 % % 39 7 % 29 6 % Svarsalt % 6 1 % 16 3 % 6 1 % 4 1 % Totalt % % % % % Hög nöjdhet 96 % 95 % 88 % 92 % 93 % Låg nöjdhet 4 % 5 % 13 % 8 % 7 % Män 2013 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 30 5 % % 42 7 % 32 5 % Svarsalt % 4 1 % 20 3 % 10 2 % 4 1 % Totalt % % % % % Hög nöjdhet 95 % 94 % 86 % 91 % 94 % Låg nöjdhet 5 % 6 % 14 % 9 % 6 % Kvinnor 2013 Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 22 4 % 30 6 % 32 6 % 24 5 % Svarsalt % 4 1 % 18 3 % 3 1 % 4 1 % Totalt % % % % % Hög nöjdhet 95 % 95 % 91 % 93 % 94 % Låg nöjdhet 5 % 5 % 9 % 7 % 6 % Skillnaderna mellan hur män och kvinnor svarar är fortsatt små. Det skiljer inte mer än en procentenhet när man ser till sammantagen nöjdhet i de olika delarna varken under 2013 eller 2014, med undantag för tydlighet och tillgänglighet under 2013, då kvinnorna var mer nöjda än männen. Jämför man däremot fördelningen inom nöjdhet, vilka som använt det mest positiva svarsalternativet 1 och de som använt det näst bästa, svarsalternativ 2, ser bilden lite 7

8 annorlunda ut. I samtliga områden under båda åren har männen en högre andel svarsalternativ 1 än kvinnorna (med undantag för två områden 2013 där andelen är densamma för män och kvinnor). Överlag är alltså männen mer nöjda. Störst skillnad 2014 gäller verksamheten i stort där 61 % av männen säger sig vara mycket nöjda mot 56 % av kvinnorna och frågorna kring trygghet, där 57 % av männen svarar ja, alltid på frågorna kring trygghet mot 49 % av kvinnorna. Intern och extern drift Merparten av funktionshinderverksamheten drivs i intern drift, med personal anställd i Mölndals stad. Inom personlig assistans kan brukare välja att själva anställa sina assistenter, anlita ett assistansföretag eller anlita Mölndals stad att utföra tjänsten. En del av daglig verksamhet, Mölndals och Lindome dagliga verksamhet, drivs på entreprenad av Attendo LSS AB. En jämförelse mellan personlig assistans i intern och extern regi är inte meningsfull, eftersom antalet utskickade enkäter och inkomna svar är så få. För daglig verksamhet är det ett större antal brukare som fått enkäten och besvarat. Här nedan görs en jämförelse av nöjdhet mellan daglig verksamhet i intern drift och daglig verksamhet i extern drift. Extern drift Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 1 2 % 3 5 % 5 8 % 3 5 % Svarsalt % 1 2 % 1 2 % 1 2 % 0 0 % Totalt Hög nöjdhet % % % % % Låg nöjdhet 0 0 % 2 3 % 4 6 % 6 9 % 3 5 % Intern drift Allmän nöjdhet (1 fråga) Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Trygghet Svarsalt % % % % % Svarsalt % % % % % Svarsalt % 5 3 % 13 8 % 8 5 % 7 4 % Svarsalt % 7 4 % 8 5 % 5 3 % 3 0 % Totalt Hög nöjdhet % % % % % Låg nöjdhet 4 7 % 12 7 % % 13 8 % 10 6 % I den externa driften fick 68 personer enkäten och 23 skickade in svar, en svarsfrekvens på 34 %. Motsvarande siffror i intern drift var 139 utskickade enkäter, varav 62 skickades in, en svarsfrekvens på 45 %. Det är alltså ett litet antal personer i båda grupperna. I första gruppen representerar varje person drygt 4 % och i den andra ca 1,5 %. När det är få svarande får varje svar stor genomslagskraft. Den sammantagna nöjdheten är lite större inom extern drift när det gäller allmän nöjdhet, bemötande, tydlighet och trygghet. En större andel inom intern drift valde det mest positiva svarsalternativet ( mycket nöjd eller ja, alltid ) jämfört med det näst 8

9 bästa ( ganska nöjd eller ja, för det mesta ) när det gäller allmän nöjdhet, tydlighet och trygghet. Med utgångspunkt i det här materialet kan man inte dra någon bestämd slutsats om brukare i daglig verksamhet är mest nöjda med den externa eller med den interna driften. Vad brukarna är minst och mest nöjda med Om man tittar på de enskilda frågorna (se bilaga 2) och allas svar så varierar nöjdheten (de två sammanlagda positiva svarsalternativen) mellan 85 procents och 95 procents nöjdhet. Den fråga som ligger i underkant på den skalan är: Fråga 3c: Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd, 85 % nöjda Frågan om man vet hur man lämnar synpunkter eller klagar om man inte är nöjd hade även 2013 lägst omdöme och är fortsatt ett område som kan förbättras. En enkät besvaras en gång om året, men det är viktigt att veta hur man även i vardagen kan lämna synpunkter på det stöd man får. De tre frågorna i den övre delen av skalan, där 95 % är nöjda, är: Fråga 2a: Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation Fråga 2b: Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är Fråga 5 c: Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt De två första frågorna som båda handlar om bemötande, låg högst även Resultat i bilagor Till denna rapport hör tre olika bilagor: Bilaga 1: Resultat redovisas samlat på insatsnivå avlösarservice, boendestöd o.s.v. Till tabellen finns också en kort beskrivning av resultatet för varje insats. Där kan man se hur svaren ser ut per fråga i jämförelse med de två föregående åren. Frågan med högst andel nöjda för respektive år (eller frågorna om flera har samma högsta andel) har markerats med grön färg. Frågan med lägst andel nöjda för respektive år har markerats med röd färg. I några av insatserna ges exempel på övriga synpunkter, som lämnats i samband med enkätsvaret och som också berättar något om hur man uppfattar insatsen. När man läser resultatet ska man lägga märke till att i några insatser är svarsfrekvensen särskilt låg, liksom att i några av insatserna är gruppen som fått enkäten redan från början liten. Är svarsfrekvensen dessutom låg kan några få personers svar få ett oproportionerligt stort genomslag, jämfört med om flera eller hela gruppen hade svarat. Bilaga 2: Översikt över resultatet för samtliga insatser och för funktionshinder totalt, nöjdheten per fråga i antal och procent. I tabellen betyder grön färgmarkering att andelen nöjda ökat 2014 jämfört med 2013, gul färg att andelen nöjda är oförändrad och röd färg att andelen nöjda minskat. 9

10 Bilaga 3: Exempel på följebrev och enkät som skickats ut, i detta fall till brukare med insatsen Avlösarservice. Till sist För att sammanfatta resultatet av 2014 års brukarundersökning inom funktionshinder kan man säga att det visar en svag tendens nedåt. Andelen nöjda har minskat i fler delfrågor än där de höjts, jämfört med föregående år. I flera frågor är det ingen förändring. Gemensamt för alla insatser är att områdena tydlighet och tillgänglighet, liksom tidigare år, har lägre andel nöjda än områdena bemötande och trygghet. Frågan jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd har lägst andel nöjda, vilket också är en tendens från tidigare år. Positivt är att andelen, som är nöjda med verksamheten i stort, sakta har stigit genom åren kvarstår den på samma nivå som föregående år. 95 % av de brukare som svarat är nöjda med verksamheten i stort, lika många som Andelen som är nöjda med bemötande och trygghet ligger också högt i de flesta insatserna. Att svarsfrekvensen är fortsatt mycket låg, om än förbättrad jämfört med föregående år, är ett bekymmer eftersom tillförlitligheten till resultatet minskar. Det är frivilligt att besvara en enkät. För att ändå uppmuntra fler att göra sina röster hörda behövs troligen en mer aktiv process, där chefer och personal förbereder följer upp - visar att svaren har betydelse. Då kan resultatet bli en starkare signal om vad brukare tycker om kvaliteten i verksamheten och bli en än mer betydelsefull del i utveckling av verksamheten. 10

11 Bilaga 1 Avlösarservice 2014: Inkomna enkätsvar: 20 Utsända enkäter: 33 Svarsfrekvens: 61 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 89 % 100 % 95 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 94 % 100 % 100 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 94 % 100 % 100 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 100 % 94 % 100 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 74 % 93 % 90 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 79 % 75 % 85 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 94 % 100 % 85 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 90 % 100 % 100 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 95 % 93 % 90 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 89 % 87 % 90 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 84 % 88 % 90 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 89 % 87 % 85 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 89 % 94 % 95 % Enkäten har besvarats av föräldrar. Gruppen som fick enkäten är liten, 33 personer, varav 20 skickade in svar. I jämförelsen med 2013 är andelen nöjda lägre 2014 när det gäller nöjdhet med verksamheten i stort. Frågorna kring bemötande har fortsatt en hög andel nöjda. Bland övriga frågor finns det både sådana där andelen nöjda är lägre än 2013 och där andelen nöjda är högre. Bland kommentarerna finns missnöje med informationen, och om oklarhet kring vem som skall rapportera till vem. En annan är mer positiv, Väldigt nöjd med vår avlösarservice. Stor hjälp i vår vardag och väldigt flexibel. 11

12 Boendestöd 2014: Inkomna enkätsvar: 67 Utsända enkäter: 186 Svarsfrekvens: 36 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 92 % 92 % 95 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 97 % 98 % 98 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 95 % 96 % 92 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 93 % 92 % 83 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 91 % 96 % 94 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 89 % 94 % 82 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 80 % 76 % 77 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 95 % 98 % 92 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 84 % 92 % 90 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 90 % 94 % 90 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 91 % 92 % 89 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 93 % 100 % 90 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 96 % 98 % 95 % Svarsfrekvensen är fortsatt låg var den 34 %, nu 36 % hade andelen nöjda höjts i de flesta frågorna jämfört med föregående år har andelen nöjda sjunkit igen i många frågor. Många som svarat har också lämnat kommentarer. De som är mindre nöjda talar till exempel om att det är för många personer inblandade, inte kommer på den tiden vi har kommit överens om eller att Man har inte kunskap om mitt handikapp kan inte hantera min problematik. Andra kommentarer handlar om att Jag är mycket nöjd har hjälpt mig att ta det lite lugnt och utföra en sak i taget eller toppen för mig kan alltid nå dom när jag blir sämre. 12

13 Bostad med särskild service 2014: Inkomna enkätsvar: 89 Utsända enkäter: 214 Svarsfrekvens: 42 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 99 % 96 % 95 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 99 % 98 % 93 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 100 % 98 % 94 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 93 % 91 % 91 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 90 % 90 % 87 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 94 % 87 % 89 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 91 % 90 % 85 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 94 % 95 % 89 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 92 % 92 % 88 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 90 % 94 % 81 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 97 % 93 % 90 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 97 % 95 % 91 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 100 % 95 % 95 % Svarsfrekvensen 2013 var 47 % och har 2014 sjunkit till 42 %. I några frågor (2c, 5c och 3b) är andelen nöjda oförändrad eller har höjts, i övriga frågor är andelen nöjda lägre år 2014 jämfört med Många har lämnat kommentarer. De som är mindre nöjda talar bland annat om kompetens och information, personalen har inte fått tillräcklig utbildning om mina diagnoser, en del personal brister i att läsa information och om brist på aktiviteter: Kommer sällan ut på aktiviteter. Skulle vilja att personalen på ett enkelt sätt tog med mig som brukare ut på promenader. Skulle vilja vara mer delaktig i matlagning mm. Sitter oftast bara och gör ingenting. Någon tycker sig märka en viss attityd hos några i personalen, men: De övriga har kunskap, empati och ett proffsigt bemötande! En annan positiv kommentar: Jag trivs med personalen och tycker om överraskningar som personalen gör, t.ex. gemensamma söndagsmiddagar och utflykter. 13

14 Daglig verksamhet 2014: Inkomna enkätsvar: 85 Utsända enkäter: 207 Svarsfrekvens: 41 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 95 % 94 % 95 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 95 % 94 % 95 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 97 % 96 % 94 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 86 % 90 % 94 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 93 % 96 % 90 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 91 % 94 % 91 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 83 % 82 % 86 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 96 % 94 % 92 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 93 % 92 % 91 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 95 % 96 % 92 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 95 % 99 % 92 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 93 % 95 % 95 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 95 % 98 % 96 % Andelen nöjda har ökat i några frågor och minskat i några. Den största förändringen i enskilda frågor jämfört med föregående år är frågan jag får information och motivering till de beslut som fattas, där andelen nöjda minskat från 96 % år 2013 till 90 % Kommentarerna handlar mycket om trivseln på arbetsplatsen, med gruppen och arbetsuppgifterna. Det kan handla om svårigheten att finna sig tillrätta efter förändringar i verksamheten eller tillfredsställelsen i att efter att ha deltagit i verksamheter, där hen inte trivts, har slutat och kommit till något som passar bättre: Det bästa jag gjort! Äntligen en utvecklande verksamhet. 14

15 Kontaktperson 2014: Inkomna enkätsvar: 66 Utsända enkäter: 128 Svarsfrekvens: 52 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 95 % 96 % 93 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 96 % 92 % 92 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 96 % 94 % 93 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 93 % 88 % 93 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 91 % 88 % 91 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 84 % 78 % 88 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 84 % 78 % 81 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 93 % 88 % 95 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 87 % 81 % 90 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 91 % 84 % 88 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 96 % 85 % 93 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 93 % 87 % 92 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 96 % 90 % 93 % Svarsfrekvensen, 52 %, för dem som har insatsen kontaktperson är 2014 högre än genomsnittet i funktionshinder. År 2014 är 93 % nöjda med verksamheten, tre procentenheter lägre än föregående år. I två andra frågor (2a och 2b) är andelen nöjda densamma eller har sänkts jämfört med I alla övriga frågor har andelen nöjda höjts med mellan tre och tio procentenheter. Många har skrivit kommentarer, de flesta relaterade till den egna kontaktpersonen, som man är nöjd eller missnöjd med. 15

16 Korttidsvistelse 2014: Inkomna enkätsvar: 50 Utsända enkäter: 97 Svarsfrekvens: 52 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 96 % 97 % 100 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 98 % 95 % 100 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 100 % 97 % 100 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 100 % 97 % 100 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 77 % 89 % 90 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 86 % 95 % 91 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 82 % 84 % 92 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 96 % 92 % 100 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 98 % 89 % 98 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 91 % 92 % 96 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 96 % 95 % 100 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 95 % 97 % 96 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 96 % 97 % 100 % Enkäten har besvarats av föräldrar. Svarsfrekvensen, 52 %, är bättre än föregående år då den var 39 %. Den är också bättre än genomsnittet i funktionshinder, som 2014 är 45 %. Andelen nöjda har höjts i alla frågor utom två (3b och 5b) och ligger jämfört med andra insatser inom funktionshinder överlag högt. Några få har skrivit egna kommentarer. Någon tycker att Planeringen över aktiviteter hålls väldigt sällan skapar en stor oro hos vårt barn. En av de positiva kommentarerna säger att Vi är som tidigare mycket nöjda med korttids, en annan att Generellt är korttids en fantastisk stöttning! 16

17 Korttidstillsyn 2014: Inkomna enkätsvar: 18 Utsända enkäter: 36 Svarsfrekvens: 50 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 95 % 100 % 94 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 100 % 100 % 89 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 86 % 100 % 94 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 96 % 100 % 94 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 83 % 78 % 83 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 95 % 94 % 89 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 86 % 89 % 94 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 87 % 100 % 94 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 91 % 100 % 94 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 95 % 94 % 94 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 95 % 94 % 94 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 91 % 94 % 89 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 100 % 94 % 94 % Enkäten har besvarats av föräldrar. Gruppen som fick enkäten är liten, 36 personer fick enkäten och hälften har besvarat den. Andelen nöjda är hög, men har jämfört med 2013 minskat i de flesta frågor år Med ett litet antal svarande går det inte att säga mycket om resultatet. 17

18 Ledsagarservice 2014: Inkomna enkätsvar: 38 Utsända enkäter: 62 Svarsfrekvens: 61 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 95 % 92 % 94 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 94 % 97 % 97 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 94 % 97 % 97 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 96 % 90 % 92 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 83 % 86 % 89 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 87 % 84 % 94 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 89 % 93 % 86 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 96 % 93 % 94 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 91 % 93 % 86 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 87 % 90 % 89 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 91 % 93 % 95 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 87 % 93 % 85 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 90 % 93 % 91 % Svarsfrekvensen i ledsagarservice, 61 %, är högre än föregående år, då den var 42 %, och även högre än funktionshinder totalt. I några frågor har andelen nöjda ökat, i andra har den minskat. Andelen nöjda inom område trygghet (5a, b, och c) har minskat medan andelen nöjda med bemötande (2a, b och c) ligger kvar på hög nivå. 18

19 Personlig assistans 2014: Inkomna enkätsvar: 31 Utsända enkäter: 73 Svarsfrekvens: 42 % Andel som svarat alltid eller mestadels nöjd, i procent, : Fråga Hur nöjd är du med verksamheten i stort 67 % 95 % 93 % 2 a Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 71 % 96 % 97 % 2 b Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 86 % 96 % 97 % 2 c Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den 67 % 88 % 89 % hjälp/insats jag får 3 a Jag får information och motivering till de beslut som fattas 57 % 84 % 87 % 3 b Jag får veta vad som förväntas av mig 86 % 92 % 89 % 3 c Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 100 % 84 % 83 % 4 a Jag får information på ett begripligt sätt 86 % 92 % 93 % 4 b Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 86 % 92 % 93 % 4 c Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag 71 % 92 % 93 % behöver hjälp med 5 a Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för 86 % 100 % 90 % sitt arbete 5 b Jag får den hjälp jag fått löfte om 100 % 100 % 97 % 5 c Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 86 % 92 % 97 % 2012 fick enbart personer som hade ett grundläggande assistansbehov upp till 20 timmar/vecka (enligt LSS) enkäten, medan 2013 och 2014 skickades den även till de som behöver hjälp mer än 20 timmar/vecka (enligt socialförsäkringsbalken). Alla brukare har fått enkäten oavsett om de har assistans från staden eller från annan utförare. Om man jämför andelen nöjda 2014 med andel nöjda 2013 finns inget tydligt mönster. I några frågor har andelen nöjda ökat och i andra minskat, men skillnaderna är inte stora. 19

20 Funktionshinder över tid Resultat av brukarenkät - alltid/mestadels nöjd Fråga Fråga Totalt Antal % Totalt Antal % Totalt Antal % Total Antal % Totalt Antal % Hur nöjd är du med verksamheten i stort Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 2a Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 2b Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den hjälp/insats jag får 2c Jag får information och motivering till de beslut som fattas 3a Jag får veta vad som förväntas av mig 3b Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 3c Jag får information på ett begripligt sätt 4a Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten 4b Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag behöver hjälp med 4c Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för sitt arbete 5a Jag får den hjälp jag fått löfte om 5b Jag får hjälp på ett tryggt och säkert sätt 5c Resultat brukarenkät - Resultat över tid 95 Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder Funktionshinder a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

VAD TYCKER BRUKARNA?

VAD TYCKER BRUKARNA? RAPPORT 2013:1 VAD TYCKER BRUKARNA? En brukarundersökning inom daglig verksamhet i fem kommuner i Västernorrland Författare: Eva Rönnbäck Vad tycker brukarna? 2013:1 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer