Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012."

Transkript

1 Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars Oktober 2012

2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under vecka 12 år 2012 inom OF i Hultsfreds kommun visar att den uppmätta svarsfrekvensen ligger på 57 %. De som har svarat på enkäterna är 61 stycken av 107 utlämnade enkäter. De som av olika anledningar inte har kunnat svara eller som inte har svarat ligger på 43 % vilket innebär 46 stycken av 107 utlämnade enkäter. Brukarundersökningen är gjord utifrån de som hade påbörjade beviljade insatser utifrån lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL). De boendeformer som varit aktuella vid genomförandet av enkäten är gruppbostad/trapphus, servicebostad, ordinärt boende för de som har personlig assistans eller boendestöd i Hultsfreds kommun. Resultatet av brukarundersökningen visar att när det gäller att känna delaktighet i sin vardag så tycker 50 % av brukarna att de känner någon form av delaktighet. 7 % känner ingen delaktighet och 43 % har inte kunnat svara eller har inte svarat på enkäten. När det gäller integritet/respekt så är det 54 % av brukarna som känner någon form av integritet/respekt och 3 % känner det inte. 43 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten. När det gäller att känna nöjdhet med sin vardag samt sina insatser som är beviljade samt hur man är nöjd med stödet man får så är det 54 % som känner sig nöjda i någon form. De som inte känner sig nöjda är 3 % och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat på enkäten är 43 %.

3 Innehåll 1. Sammanfattning sid Innehållsförteckning sid Inledning sid.4 4. Boendeformer sid Gruppbostad/trapphusboende sid Servicebostad sid Personlig assistans, ordinärt boende sid Boendestöd, ordinärt boende sid Bakgrund sid Bildsystemet piktogram och enkätverktyget Pict-O-Stat sid Omvärldsbevakning sid Metod sid Olika enkäter sid Genomförande sid Förberedelser sid Tekniskt stöd sid Hjälpare sid Svarsfrekvens sid Målnivå sid Resultat- brukarundersökning inom LSS och SoL sid Undersökningsområde sid Undersökningsgrupp sid Svarsfrekvens sid Delaktighet sid Integritet/respekt sid Nöjdhet sid Kommentarer i brukarundersökning sid Sammanställning hela OF sid Delaktighet sid Integritet/respekt sid Nöjdhet sid Bilagor

4 3. Inledning Socialförvaltningen inom äldreomsorgen har haft brukarundersökningar under flera år tillbaka. Mätningarna där är öppna jämförelser och Nöjd kundindex (NKI). Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har inte haft någon brukarundersökning tidigare med undantag av dagverksamheten psykiatri tre år tillbaka. Där har intervjuer utförts till samtliga brukare som befinner sig på dagverksamheten. Frågeställningarna där riktar sig till att kunna förbättra och påverka dagverksamheten och även en mätning över nöjdheten. Undersökningen är framtagen av enhetscheferna inom OF, Charlotte Elmèr, Annelie Marosan, Jette Madsen och verksamhetschef Katarina Dunhage Jakobsson. Denna rapport beskriver resultatet av en enkätundersökning som genomfördes under vecka 12 år 2012 till brukare som bor i LSS 9:9-boenden samt de som har personlig assistans och boendestöd enligt SoL. Denna rapport görs som ett led i nämndens kvalitetsuppföljning och där riktvärdena utgår efter de balanserade styrkortens målvärde för Enkäten kommer att användas som mätning av brukarens delaktighet och nöjdhet varje år. 4. Boendeformer Brukarundersökningen är utförd i bostäder med särskild service (9:9 boende) och i ordinärt boende för personlig assistans och boendestöd i Hultsfreds kommun Gruppbostad/trapphusboende: En gruppbostad innebär att ett antal lägenheter, 4-7 stycken, finns samlade runt gemensamma utrymmen och det finns tillgång till personal dygnet runt. Till en gruppbostad kopplas ibland enstaka satellitboenden också. 4.2 Servicebostad: I servicebostad kan man få stöd av personal utifrån sitt behov. I närheten av servicebostaden finns det som regel en gemensamhetslokal för social samvaro där olika aktiviteter anordnas. 4.3 Personlig assistans, ordinärt boende: Det är brukaren som har personlig assistans som bestämmer vad assistenten ska göra och när och hur assistansen ska ges. Personlig assistans utförs där brukaren befinner sig. Det kan vara i olika verksamheter, på olika platser, olika tider på dygnet. Det är assistenten som anpassar sig efter brukarens vanor. 4.4 Boendestöd, ordinärt boende: Brukarna har stöd i sin vardag av personal från boendestödet. Samtliga brukare bor i ordinärt boende. Insatsen riktar sig endast till personer med psykisk funktionsnedsättning som står i begrepp om att kunna göra en förändring i sitt liv till ett mer meningsfullt och självständigt liv där stödet under perioder kan variera. Brukarna ska kunna vara delaktiga i alla sina insatser som ges av boendestödet.

5 I kommunen finns gruppbostäder fördelade per antal och ort enligt följande: Virserum 3 gruppbostäder Målilla 2 gruppbostäder Hultsfred 3 traditionella gruppbostäder 1 gruppbostad med inriktning autism 1 trapphusboende 2 servicebostäder Personlig assistans samt boendestöd arbetar i hela kommunen på samtliga orter. 5. Bakgrund 5.1 Bildsystemet piktogram och enkätverktyget Pict-O-Stat Piktogram är ett bildsystem för kommunikation. Piktrogrambilder används som ett visuellt språk och är väl beprövat. Det omfattar bilder och finns tillgänglig på 15 olika språk. Till vår brukarundersökning har vi hämtat bilder och information från bildsystemet Piktogram. Information har även hämtats från enkätverktyget Pict-O-Stat som är ett enkätverktyg som använder sig av inspelat tal, text, piktogrambilder eller fotografier för att ställa frågor till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I enkätverktyget finns ett bibliotek med frågor som rör boende. I detta enkätverktyg finns möjligheter att forma enkäter utifrån brukarens behov för att i så stor utsträckning som möjligt kunna svara på en brukarundersökning. Pict-O-Stat är testat och utvärderat i flera omgångar. Enkätverktyget är webbaserat, vilket innebär att det går att svara på frågorna från vilken dator som helst som har Internetanslutning. Det underlättar för personer som har dator med speciella hjälpmedel hemma. Pict-O-Stat erbjuder stöd i tre olika nivåer. Nivå 1, med text och tal Nivå 2, med text, tal och piktogrambilder Nivå 3, där man kan lägga in personliga bilder 5.2 Omvärldsbevakning I Socialstyrelsens undersökning 2009 av levnadsförhållanden för vuxna personer med funktionsnedsättning och insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) ser man stora skillnader i levnadsförhållanden gentemot totalbefolkningen. Personer med insatser enligt LSS deltar i mindre utsträckning i kultur och nöjesliv, motionerar mindre och vistas mindre ute i naturen än totalbefolkningen. Boendestandarden har ökat de sista 15 åren och ligger på ungefär samma nivå som totalbefolkningen men det är få som har tillgång till dator och Internet i sin bostad.

6 6. Metod 6.1 Olika enkäter Enkäten är gjord i fyra olika versioner, två med olika utformning till personer i gruppbostad/trapphusboende, en till personer som har assistans och en till de personer som har stöd av boendestödet. Versionerna till dem som har personlig assistans och till personerna som har boendestödet innehåller samma frågor men skiljer sig på rubriken därför kan de redovisas tillsammans. 6.2 Genomförande Brukarundersökningen genomfördes år 2012 under vecka 12. De som fick enkäten var brukare i Hultsfreds kommun utifrån LSS och som hade boendestöd utifrån SoL. 6.3 Förberedelser Att besvara enkäten har varit frivilligt för brukarna. Alla svar och uppgifter hanteras konfidentiellt och ska inte kunna spåras. Information om enkäten har innan genomförandet hållits en dialog med överförmyndaren på överförmyndarnämnden som skickat ut skriftlig information till berörda företrädare om att undersökningen kommer att ske. Enkäten är utlämnad till de personer som hade någon insats från kommunen inom verksamheterna den och enkäten genomfördes under hela v. 12 År Tekniskt stöd Eftersom ingen av verksamheterna har tillgång till brukardatorer och ett fåtal personer har dator med Internetanslutning har vi inte kunnat erbjuda något tekniskt stöd utan har istället valt att dela ut enkäten i pappersform. 6.5 Hjälpare Vi har valt att försöka få brukarna att i så stor omfattning som möjligt klara av att svara på enkätfrågorna själv. I vissa fall har stöd behövt ges av personal. Vi har då valt att annan personal från annan arbetsplats varit ett stöd i att lotsa brukaren i enkäten. I vissa fall har känd personal varit ett stöd för brukare på grund av att några inte klarar att ta emot ny personal. Innan enkäten delades ut fick personal en muntlig samt skriftlig genomgång av enhetschefen gällande enkäten. Tanken var där att ge sparsam information för att hjälparna skulle kunna utföra detta så neutralt som möjligt och bara vara ett stöd för brukaren. 6.6 Svarsfrekvens Som mål med brukarundersökningen sattes en svarsfrekvens på 85 % som möjlig att uppnå.

7 6.7 Målnivå Målnivå är ett sätt att mäta kvalitet. Vi har valt att sätta målnivå efter de mål som Socialnämnden antagit inför 2013 och där de balanserade styrkorten ger ett mätbart och jämförbar målnivå från år till år. Målnivån för de olika mätområdena är 70. I de balanserade styrkorten för 2013 som grundar sig på Socialnämndens satta mål inom hela OF är följande; Kontinuerlig kompetensutveckling (Utveckling) Medarbetaren känner stolthet för sitt arbete (Verksamhet och medarbetare) Medarbetaren känner sig delaktig (Verksamhet och medarbetare) Medarbetaren anser att arbetsmiljön är god (Verksamhet och medarbetare) Den enskilde påverkar sin vardag (invånare och brukare) Den enskilde möts på ett respektfullt sätt (invånare och brukare) Verksamheten bedrivs inom budget (Ekonomi) 7. Resultat - brukarundersökning inom LSS och SoL 7.1 Undersökningsområde I detta avsnitt redovisas svaren på enkätundersökningen. Studien genomfördes inom OF med dem som har insatser utifrån LSS och bor i bostäder med särskild service (9:9 boende), de som har personlig assistans och de som har boendestöd enligt SoL. Boendeformer som har varit aktuella vid genomförandet av enkäten är gruppbostad/trapphusboende, servicebostad, egna lägenheter för de som har personlig assistans eller boendestöd enligt SoL. Resultatet kommer att redovisas i sin helhet inom OF och delas upp i nedanstående fyra områden: - Undersökningsgrupp och svarsfrekvens - Delaktighet - Integritet/respekt - Nöjdhet - Resultatet kommer att redovisas uppdelade i tre grupper med enkätmodellerna som bas. Vid inhämtandet av brukarnas synpunkter utifrån ovanstående punkter hade vi gjort fyra olika modeller av enkätunderlag och på grund av att två av dem var riktade till två olika verksamheter men innehöll likadana frågealternativ så har vi i resultatet valt att redovisa dessa båda tillsammans. Detta innebär att resultatet visas utifrån tre olika modeller. 7.2 Undersökningsgrupp Brukarna består av dem som 1 januari år 2012 hade insatser beviljade utifrån LSS inom särskild service (9:9 boende), de som har personlig assistans och de som har boendestöd enligt SoL. Brukarna hade en vecka på sig att svara och återlämna enkäten med stöd av personal. Personal fick i uppdrag att genomföra utlämning av enkäter samt vara ett stöd för

8 brukare i de fall det behövdes. Tanken var att alla skulle svara själva utan att någon påverkade deras svar. Det vi vill veta var i vilken utsträckning brukare kan påverka sitt liv. Utgångspunkterna i frågorna var utifrån delaktighet, integritet/respekt och nöjdhet. 7.3 Svarsfrekvens Den uppmätta svarsfrekvensen inom hela OF kommer att redovisas först i resultatet och redovisas i procent. Enkäten delades ut till 107 stycken inom omsorgen och socialpsykiatrin inom OF i Hultsfreds kommun. 61 personer har besvarat enkäten medan 46 personer ej har svarat. De som har svarat på enkäten utgör 57 % av 107 personer och de som inte har svarat utgör 43 % av 107 personer. Svarsfrekvens 43% besvarade 57% obesvarade

9 7.4 Delaktighet Detta avsnitt handlar om huruvida man är delaktig i besluten i sitt eget hem och om man får bestämma i olika frågor och vad man vill göra i sin vardag. För att få svar på vilken betydelse möjligheten till delaktighet i sitt eget hem valde vi ett antal frågor som har med delaktighet att göra. De frågor som rör delaktighet är: Version 1: Har du möjlighet att bestämma vad du sak göra under en dag? Bestämmer du vad du ska laga för mat? Bestämmer du i ditt hem? Version 1, Delaktighet (se bilaga 1 och 2) Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Har du möjlighet att bestämma vad du ska göra under en dag? Bestämmer du vad du ska laga för mat? Inget svar Bestämmer du i ditt hem? Tabellen visar att 16 personer av 34 tycker att de har möjlighet att bestämma vad de ska göra under en dag och 8 personer tycker att de kan göra det ibland. 1 person kan inte svara och 10 har inte svarat på enkäten. På fråga 2 tycker 15 personer att de får bestämma vad de ska laga för mat och 6 personer får bestämma vad de ska laga ibland. 3 personer tycker aldrig att de får bestämma vad de ska laga för mat och 1 person kan inte svara. 10 personer har inte svarat på frågan. På fråga 3 tycker 20 personer att de får bestämma i sitt hem och 4 personer tycker att de får göra det ibland. 1 peson kan inte svara och 10 har inte svarat på frågan.

10 Version 2: Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig? Vem bestämmer i ditt hem? Vem bestämmer vad du ska äta? Version 2, Delaktighet (se bilaga 3) Jag Personal God man Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig? Föräldrar/syskon Kan inte svara Inget svar Vem bestämmer i ditt hem? Vem bestämmer vad du ska äta? Tabellen visar att 13 personer tycker att de får bestämma vad de ska göra när de är lediga och 2 personer tycker det är personalen som bestämmer vad de ska göra när de är lediga. 4 personer kan inte svara på fråga 1. På frågan vem som bestämmer i ditt hem så är det 14 personer som tycker att de själv får bestämma och 1 person tycker det är personalen som bestämmer. 4 personer kan inte svara. På frågan om vem som bestämmer vad du ska äta tycker 13 personer att de själva får bestämma vad de ska äta och 2 personer tycker att det är personalen som bestämmer. 4 personer har inte kunnat svara. Version 3: Får du bestämma vad du ska göra när du är ledig? Får du bestämma vad du ska äta? Version 3, Delaktighet (se bilaga 4) Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Får du bestämma vad du ska göra när du är ledig? Får du bestämma vad du ska äta? Tabellen visar att 17 personer tycker att de får bestämma vad de ska göra när de är lediga och 3 personer tycker att de får bestämma det ibland. 2 personer tycker att de aldrig får bestämma vad de ska göra när de är lediga. 16 personer kan inte svara och 15 har inte svarat. På frågan om vem som bestämmer vad du ska äta så är det 19 personer som tycker att de själva får bestämma och 1 person tycker att denne får bestämma ibland. 2 personer tycker att de aldrig får bestämma vad de ska äta. 16 personer kan inte svara och 15 har inte svarat.

11 7.5 Integritet/Respekt Detta avsnitt handlar om huruvida man upplever att man har integritet och blir bemött med respekt utifrån vad man uppfattar på vilket sätt personalen ger sitt stöd. För att få svar på vilken betydelse det har att bli bemött utifrån integritet och respekt i sitt hem valde vi ett antal frågor som har med integritet/respekt att göra. De frågor som rör integritet/respekt är: Version 1: Knackar/ringer personalen på din dörr? Tycker du att personal lyssnar på hur du vill ha det? Version 1, Integritet/respekt (se bilaga 1 och 2) Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Knackar/ringer personalen på din dörr? Tycker du att personalen lyssnar på hur du vill ha det? Tabellen visa att 21 personer tycker att de blir behandlade med integritet/respekt genom att personalen ringer eller knackar på deras dörr innan de går in. 2 personer tycker detta ibland och 1 person tycker att personalen aldrig ringer eller knackar på dennes dörr. 1 person kan inte svara och 10 personer har inte svarat på frågan. På fråga 2 tycker 17 personer att personalen lyssnar på hur de vill ha det och 7 personer tycker att de blir lyssnade på ibland. 1 person kan inte svara och 10 personer har inte svarat på frågan. Version 2: Knackar/ringer personalen på din dörr? Vem bestämmer över sakerna i ditt hem? Denna tabell för version 2 innehåller två frågor med olika svarsalternativ (se nedan) Version 2, Integritet/respekt (se bilaga 3) Ja Nej Kan inte svara Inget svar Knackar/ringer personalen på din dörr? Vem bestämmer över sakerna i ditt hem? Jag God man Föräldrar/syskon Kan inte svara Inget svar

12 Tabellen visar att 14 personer tycker att de blir bemötta med integritet och respekt genom att personalen ringer på deras dörr. 1 person tycker inte detta och 4 personer kan inte svara. På fråga 2 tycker 14 personer att det är de som bestämmer över sakerna i sitt hem och 1 person tycker att det är föräldrar eller syskon som bestämmer över deras saker. 4 personer kan inte svara. Version 3: Knackar/ringer personalen på din dörr? Får du bestämma över sakerna i ditt hem? Version 3, Integritet/respekt (se bilaga 4) Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Knackar/ringer personalen på din dörr? Får du bestämma över dina saker i din lägenhet? Tabellen visar att 22 personer tycker att de alltid blir bemötta utifrån integritet och respekt. 16 personer kan inte svara och 15 personer har inte svarat. På frågan om de får bestämma över sina saker i deras lägenhet svarar 19 personer att de alltid får det. 3 personer tycker att de får bestämma ibland. 16 personer kan inte svara och 15 personer har inte svarat på frågan. 7.6 Nöjdhet Detta avsnitt handlar om huruvida man upplever att man har är nöjd med stödet man får och hur nöjd man är med bemötandet samt hur man trivs i sin lägenhet. För att få svar på vilken betydelse nöjdheten har i stödet man får valde vi ett antal frågor som har med nöjdhet att göra. De frågor som rör nöjdheten är: Version 1: Tycker du att det känns bra att ha personalen i ditt hem? Är du nöjd med hur du blir bemött av personalen? Uppfyller stödet du får dina behov och önskemål? Version 1, Nöjdhet (se bilaga 1 och 2) Tycker du att det känns bra att ha personal i ditt hem? Är du nöjd med hur du blir bemött av personal? Uppfyller stödet du får dina behov och önskemål? Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar

13 Tabellen visar att 15 personer tycker att det alltid känns bra att personal i sitt hem och 9 personer tycker det ibland. 1 person kan inte svara och 10 personer har inte svarat. På fråga 2 tycker 19 personer att de alltid är nöjda med personalens bemötande och 5 personer tycker att de ibland blir bra bemötta. 1 person kan inte svara och 10 har inte svarat. På fråga 3 tycker 17 personer alltid att stödet de får uppfyller deras behov och önskemål och 7 personer tycker att det uppfylls ibland. 1 person kan inte svara och 10 personer har inte svarat. Version 2: Är personalen snäll mot dig? Trivs du i ditt hem? Är du nöjd med personalen? Är du nöjd med hjälpen du får? Version 2, Nöjdhet (se bilaga 2) Ja Nej Kan inte svara Inget svar Är personalen snäll mot dig? Trivs du i ditt hem? Är du nöjd med personalen? Är du nöjd med hjälpen du får? Tabellen visar på fråga 1 att 15 personer tycker att personalen är snäll mot dem och 4 personer kan inte svara på frågan. På fråga 2 tycker 15 personer att de trivs i sitt hem och 4 kan inte svara på frågan. På fråga 3 tycker 15 personer att de är nöjda med personalen och 4 personer kan inte svara på frågan. På fråga 4 tycker 13 personer att de är nöjda med hjälpen de får och 2 personer tycker inte de är nöjda. 4 personer kan inte svara på frågan.

14 Version 3: Är personalen snäll mot dig? Trivs du i din lägenhet? Är du nöjd med personalen? Är du nöjd med stödet du får? Version 3, Nöjdhet (se bilaga 3) Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Är personalen snäll mot dig? Trivs du i din lägenhet? Är du nöjd med personalen? Är du nöjd med stödet du får? Tabellen visar att på fråga 1 tycker 20 personer alltid att personalen är snäll och 2 personer tycker det ibland. 16 personer kan inte svara och 15 personer har inte svarat på frågan. På fråga 2 tycker 20 personer att de alltid trivs i sin lägenhet, 1 person tycker att den trivs ibland och 1 person tycker aldrig den trivs i sin lägenhet. 16 personer kan inte svara och 15 har inte svarat på frågan. På fråga 3 tycker 19 personer att de alltid är nöjda med personalen och 3 personer tycker att de är nöjd med personalen ibland. 16 personer kan inte svara och 15 personer har inte svarat. På fråga 4 tycker 21 personer att de är nöjda med stödet de får och 1 person tycker den är nöjd med stödet ibland. 16 personer kan inte svara och 15 personer har inte svarat på frågan. 7.7 Kommentarer i brukarundersökningen Brukarna som besvarat enkäten har i slutet fått en fråga som handlar om att de kan tala om något annat som de tycker är viktigt. Där kan även personal som varit stöd för brukaren ha skrivit någon form av information som framkommit vid ifyllnadstillfället. Kommentarer: Version 1: Vardagar är jag på dagverksamheten, fredagar, lördagar och söndagar är jag hemma och kan göra vad jag vill och behöver göra. Jag äter något jag tycker är gott och billigt. De knackar ibland. För det mesta blir jag bra bemött av personalen, det finns någon som jag har lite svårt för personkemin stämmer väl inte. Skulle önska att vi kunde åka iväg någonstans ibland t ex åka och fika eller handla. Personalen är bra och trevliga. De ringer och talar om de kommer tidigare eller senare. Personalen har för bråttom. Personen har sondmat. Personalen har en egen ingång.

15 Kommentar till frågan Tycker du att det känns bra att ha personal i ditt hem?, det beror på vilket humör jag är på, men jag har ju vant mig. För det mesta är personen nöjd med personalens bemötande. Version 2: En person har svarat nej på frågan Knackar/ringer personalen på din dörr?, anledningen är att personen larmar. På frågan Vem bestämmer över sakerna i ditt hem? har en person svarat 2 alternativ, jag och god man. En person har svarat 2 alternativ på frågan Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig?, både jag och personalen. På frågan Vem bestämmer i ditt hem? har en person svarat 2 alternativ, både jag och personal. På frågan Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig? har en person svarat 2 alternativ både jag och föräldrar. På frågan Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig? har en person svarat 2 alternativ både jag och personal. Version 3: På frågan Trivs du i din lägenhet? har en person svarat ibland, störd av grannen. Ibland tjatar personalen men då visar jag ut dom ur lägenheten. Tycker om att hälsa på mamma när jag är ledig. Ut och gå med rullstolen mer, bland annat till och från jobbet. Hitta på mer saker. Diskar själv. Tyckte om att besvara frågorna i enkäten. Prata med personal. 8. Sammanställning hela OF I detta avsnitt kommer svaren att sammanställas utifrån delaktighet, integritet/respekt och nöjdhet inom hela OF. 8.1 Delaktighet När det gäller att känna delaktighet i sitt hem och att vara delaktig i olika beslut kring sin vardag så har vi formulerat ett antal frågor som har med delaktighet att göra. Här nedan kommer en sammanställning av resultatet i sin helhet i hela OF i Hultsfreds kommun. Detta kommer att redovisas i procent och visa de som känner någon form av delaktighet, alltid och ibland, de som inte känner delaktighet och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat. Tabell 1. Delaktighet i procent

16 procent Känner delaktighet i någon form Känner ingen delaktighet Kan inte eller inget svar Tabellen visar att 50 % känner delaktighet i någon form och 7 % känner ingen delaktighet. 43 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten. 8.2 Integritet/respekt När det gäller att känna sin integritet och att bli bemött med respekt så har vi formulerat ett antal frågor som har med integritet/respekt att göra. Här nedan kommer en sammanställning av resultatet i sin helhet i hela OF i Hultsfreds kommun. Detta kommer att redovisas i procent och visa de som känner någon form av integritet/respekt, alltid och ibland, de som inte känner integritet/respekt och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat. Tabell 2. Integritet/respekt i procent procent Känner integritet och blir bemött med respekt Känner ingen integritet och respekt Kan inte eller inget svar Tabellen visar att 54 % känner integritet/respekt i någon form och 3 % känner ingen integritet/respekt. 43 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten.

17 8.3 Nöjdhet När det gäller att känna nöjdhet med sin vardag och nöjd med stödet man får samt hur man blir bemött av personalen så har vi formulerat ett antal frågor som har med nöjdhet att göra. Här nedan kommer en sammanställning av resultatet i sin helhet i hela OF i Hultsfreds kommun. Detta kommer att redovisas i procent och visa de som känner någon form av nöjdhet, alltid och ibland, de som inte känner nöjdhet och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat. Tabell 3. Nöjdhet i procent procent Känner nöjdhet Känner ingen nöjdhet Kan inte eller inget svar 43 Tabellen visar att 54 % känner nöjdhet i någon form och 3 % känner ingen nöjdhet. 43 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten.

18 Bilaga 1. Frågor till dig som har stöd av personlig assistans i hemmet. Är Du? Man Kvinna Hur gammal är du?. Fråga 1. Har du möjlighet att bestämma vad du ska göra under en dag? Fråga 2. Bestämmer du vad du ska laga för mat? Fråga 3. Knackar/ringer personalen på din dörr?

19 Fråga 4. Tycker du att personalen lyssnar på hur du vill ha det? Fråga 5. Bestämmer du i ditt hem?.. Fråga 6. Tycker du att det känns bra att ha personal i ditt hem?

20 Fråga 7. Är du nöjd med hur du blir bemött av assistenterna? Fråga 8. Uppfyller stödet du får dina behov och önskemål?.. Har du något annat du vill tala om?

21 Bilaga 2. Frågor till dig som har boendestöd i hemmet. Är Du? Man Kvinna Hur gammal är du?. Fråga 1. Har du möjlighet att bestämma vad du ska göra under en dag? Fråga 2. Bestämmer du vad du ska laga för mat?

22 Fråga 3. Knackar/ringer personalen på din dörr? Fråga 4. Tycker du att personalen lyssnar på hur du vill ha det? Fråga 5. Bestämmer du i ditt hem?

23 Fråga 6. Tycker du att det känns bra att ha personal i ditt hem? Fråga 7. Är du nöjd med hur du blir bemött av personal från boendestödet? Fråga 8. Uppfyller stödet du får dina behov och önskemål? Har du något annat du vill tala om?

24

25 Bilaga 3. Frågor till dig som bor i ett LSSboende i Hultsfreds kommun Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig? (Delaktighet) 1. Jag 2. Personal 3. God man 4. Föräldrar

26 Vem bestämmer i ditt hem? (Integritet/respekt) 1. Jag 2. Personal 3. God man 4. Föräldrar Vem bestämmer vad du ska äta? (delaktighet) 1. Jag 2. Personal 3. God man 3. Föräldrar

27 Knackar/ringer personalen på din dörr? (Integritet/respekt) 1. Ja 2. Nej Är personalen snäll mot dig? (Integritet/respekt) 1. Ja 2. Nej

28 Vem bestämmer över sakerna i ditt hem? (Delaktighet/respekt) 1. Jag 2. Personalen 3. God man 4. Föräldrar Trivs du i ditt hem? (Nöjdhet) 1. Ja 2. Nej

29 Är du nöjd med personalen? (Nöjdhet) 1. Ja 2. Nej Är du nöjd med hjälpen du får? (Nöjdhet) 1. Ja 2. Nej

30 Är du? Man Kvinna Hur många år är du?

31 Bilaga 4. Frågor till dig som bor i ett LSS-boende (gruppbostad, egen lägenhet med stöd av personal eller liknande). Är Du? Man Kvinna Hur gammal är du?. Fråga 1. Får du bestämma vad du ska göra när du är ledig? Fråga 2. Får du bestämma vad du ska äta? Fråga 3. Knackar/ringer personalen på din dörr?

32 Fråga 4. Är personalen snäll mot dig? Fråga 5. Får du bestämma över dina saker i din lägenhet?

33 Fråga 6. Trivs du i din lägenhet? Fråga 7. Är du nöjd med personalen?

34 Fråga 8. Är du nöjd med stödet du får? Har du något annat du vill tala om?

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun 2011-08-24 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Så tycker de boende om bostad med särskild service En undersökning genomförd hösten 2010

Så tycker de boende om bostad med särskild service En undersökning genomförd hösten 2010 Framsida 2_Layout 1 2011-02-03 15.05 Sida 1 Så tycker de boende om bostad med särskild service En undersökning genomförd hösten 2010 Linköping, februari 2011 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING...

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kommunhuset, Sessionssalen 2014-11-12 kl 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Sessionssalen 2014-11-12 kl 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping Kontakt Klostergatan 5b 581 81 Linköping 013-20 60 00 leanlink.se/lss Att jobba hos oss Linköpings kommun leanlink.se Linköpings kommun leanlink.se , tillhör Linköpings kommun och är utförare av olika

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delaktighet, inflytande och medbestämmande Vad ska jag prata om? Vad är delaktighet Varför delaktighet, inflytande och medbestämmande? Brukarinflytande Pict-O-Stat två exempel Delaktighet Delaktighet uppstår

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Resultat av brukarundersökningar 2009

Resultat av brukarundersökningar 2009 Resultat av brukarundersökningar 2009 Hur personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen upplever utförandet av tjänsten Välkommen! På dom här sidorna kan du styra dig fram och läsa om undersökningar

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service På avdelningen Stöd och service arbetar vi med att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning är när en person på grund av en skada eller

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer