Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012."

Transkript

1 Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars Oktober 2012

2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under vecka 12 år 2012 inom OF i Hultsfreds kommun visar att den uppmätta svarsfrekvensen ligger på 57 %. De som har svarat på enkäterna är 61 stycken av 107 utlämnade enkäter. De som av olika anledningar inte har kunnat svara eller som inte har svarat ligger på 43 % vilket innebär 46 stycken av 107 utlämnade enkäter. Brukarundersökningen är gjord utifrån de som hade påbörjade beviljade insatser utifrån lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL). De boendeformer som varit aktuella vid genomförandet av enkäten är gruppbostad/trapphus, servicebostad, ordinärt boende för de som har personlig assistans eller boendestöd i Hultsfreds kommun. Resultatet av brukarundersökningen visar att när det gäller att känna delaktighet i sin vardag så tycker 50 % av brukarna att de känner någon form av delaktighet. 7 % känner ingen delaktighet och 43 % har inte kunnat svara eller har inte svarat på enkäten. När det gäller integritet/respekt så är det 54 % av brukarna som känner någon form av integritet/respekt och 3 % känner det inte. 43 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten. När det gäller att känna nöjdhet med sin vardag samt sina insatser som är beviljade samt hur man är nöjd med stödet man får så är det 54 % som känner sig nöjda i någon form. De som inte känner sig nöjda är 3 % och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat på enkäten är 43 %.

3 Innehåll 1. Sammanfattning sid Innehållsförteckning sid Inledning sid.4 4. Boendeformer sid Gruppbostad/trapphusboende sid Servicebostad sid Personlig assistans, ordinärt boende sid Boendestöd, ordinärt boende sid Bakgrund sid Bildsystemet piktogram och enkätverktyget Pict-O-Stat sid Omvärldsbevakning sid Metod sid Olika enkäter sid Genomförande sid Förberedelser sid Tekniskt stöd sid Hjälpare sid Svarsfrekvens sid Målnivå sid Resultat- brukarundersökning inom LSS och SoL sid Undersökningsområde sid Undersökningsgrupp sid Svarsfrekvens sid Delaktighet sid Integritet/respekt sid Nöjdhet sid Kommentarer i brukarundersökning sid Sammanställning hela OF sid Delaktighet sid Integritet/respekt sid Nöjdhet sid Bilagor

4 3. Inledning Socialförvaltningen inom äldreomsorgen har haft brukarundersökningar under flera år tillbaka. Mätningarna där är öppna jämförelser och Nöjd kundindex (NKI). Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har inte haft någon brukarundersökning tidigare med undantag av dagverksamheten psykiatri tre år tillbaka. Där har intervjuer utförts till samtliga brukare som befinner sig på dagverksamheten. Frågeställningarna där riktar sig till att kunna förbättra och påverka dagverksamheten och även en mätning över nöjdheten. Undersökningen är framtagen av enhetscheferna inom OF, Charlotte Elmèr, Annelie Marosan, Jette Madsen och verksamhetschef Katarina Dunhage Jakobsson. Denna rapport beskriver resultatet av en enkätundersökning som genomfördes under vecka 12 år 2012 till brukare som bor i LSS 9:9-boenden samt de som har personlig assistans och boendestöd enligt SoL. Denna rapport görs som ett led i nämndens kvalitetsuppföljning och där riktvärdena utgår efter de balanserade styrkortens målvärde för Enkäten kommer att användas som mätning av brukarens delaktighet och nöjdhet varje år. 4. Boendeformer Brukarundersökningen är utförd i bostäder med särskild service (9:9 boende) och i ordinärt boende för personlig assistans och boendestöd i Hultsfreds kommun Gruppbostad/trapphusboende: En gruppbostad innebär att ett antal lägenheter, 4-7 stycken, finns samlade runt gemensamma utrymmen och det finns tillgång till personal dygnet runt. Till en gruppbostad kopplas ibland enstaka satellitboenden också. 4.2 Servicebostad: I servicebostad kan man få stöd av personal utifrån sitt behov. I närheten av servicebostaden finns det som regel en gemensamhetslokal för social samvaro där olika aktiviteter anordnas. 4.3 Personlig assistans, ordinärt boende: Det är brukaren som har personlig assistans som bestämmer vad assistenten ska göra och när och hur assistansen ska ges. Personlig assistans utförs där brukaren befinner sig. Det kan vara i olika verksamheter, på olika platser, olika tider på dygnet. Det är assistenten som anpassar sig efter brukarens vanor. 4.4 Boendestöd, ordinärt boende: Brukarna har stöd i sin vardag av personal från boendestödet. Samtliga brukare bor i ordinärt boende. Insatsen riktar sig endast till personer med psykisk funktionsnedsättning som står i begrepp om att kunna göra en förändring i sitt liv till ett mer meningsfullt och självständigt liv där stödet under perioder kan variera. Brukarna ska kunna vara delaktiga i alla sina insatser som ges av boendestödet.

5 I kommunen finns gruppbostäder fördelade per antal och ort enligt följande: Virserum 3 gruppbostäder Målilla 2 gruppbostäder Hultsfred 3 traditionella gruppbostäder 1 gruppbostad med inriktning autism 1 trapphusboende 2 servicebostäder Personlig assistans samt boendestöd arbetar i hela kommunen på samtliga orter. 5. Bakgrund 5.1 Bildsystemet piktogram och enkätverktyget Pict-O-Stat Piktogram är ett bildsystem för kommunikation. Piktrogrambilder används som ett visuellt språk och är väl beprövat. Det omfattar bilder och finns tillgänglig på 15 olika språk. Till vår brukarundersökning har vi hämtat bilder och information från bildsystemet Piktogram. Information har även hämtats från enkätverktyget Pict-O-Stat som är ett enkätverktyg som använder sig av inspelat tal, text, piktogrambilder eller fotografier för att ställa frågor till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I enkätverktyget finns ett bibliotek med frågor som rör boende. I detta enkätverktyg finns möjligheter att forma enkäter utifrån brukarens behov för att i så stor utsträckning som möjligt kunna svara på en brukarundersökning. Pict-O-Stat är testat och utvärderat i flera omgångar. Enkätverktyget är webbaserat, vilket innebär att det går att svara på frågorna från vilken dator som helst som har Internetanslutning. Det underlättar för personer som har dator med speciella hjälpmedel hemma. Pict-O-Stat erbjuder stöd i tre olika nivåer. Nivå 1, med text och tal Nivå 2, med text, tal och piktogrambilder Nivå 3, där man kan lägga in personliga bilder 5.2 Omvärldsbevakning I Socialstyrelsens undersökning 2009 av levnadsförhållanden för vuxna personer med funktionsnedsättning och insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) ser man stora skillnader i levnadsförhållanden gentemot totalbefolkningen. Personer med insatser enligt LSS deltar i mindre utsträckning i kultur och nöjesliv, motionerar mindre och vistas mindre ute i naturen än totalbefolkningen. Boendestandarden har ökat de sista 15 åren och ligger på ungefär samma nivå som totalbefolkningen men det är få som har tillgång till dator och Internet i sin bostad.

6 6. Metod 6.1 Olika enkäter Enkäten är gjord i fyra olika versioner, två med olika utformning till personer i gruppbostad/trapphusboende, en till personer som har assistans och en till de personer som har stöd av boendestödet. Versionerna till dem som har personlig assistans och till personerna som har boendestödet innehåller samma frågor men skiljer sig på rubriken därför kan de redovisas tillsammans. 6.2 Genomförande Brukarundersökningen genomfördes år 2012 under vecka 12. De som fick enkäten var brukare i Hultsfreds kommun utifrån LSS och som hade boendestöd utifrån SoL. 6.3 Förberedelser Att besvara enkäten har varit frivilligt för brukarna. Alla svar och uppgifter hanteras konfidentiellt och ska inte kunna spåras. Information om enkäten har innan genomförandet hållits en dialog med överförmyndaren på överförmyndarnämnden som skickat ut skriftlig information till berörda företrädare om att undersökningen kommer att ske. Enkäten är utlämnad till de personer som hade någon insats från kommunen inom verksamheterna den och enkäten genomfördes under hela v. 12 År Tekniskt stöd Eftersom ingen av verksamheterna har tillgång till brukardatorer och ett fåtal personer har dator med Internetanslutning har vi inte kunnat erbjuda något tekniskt stöd utan har istället valt att dela ut enkäten i pappersform. 6.5 Hjälpare Vi har valt att försöka få brukarna att i så stor omfattning som möjligt klara av att svara på enkätfrågorna själv. I vissa fall har stöd behövt ges av personal. Vi har då valt att annan personal från annan arbetsplats varit ett stöd i att lotsa brukaren i enkäten. I vissa fall har känd personal varit ett stöd för brukare på grund av att några inte klarar att ta emot ny personal. Innan enkäten delades ut fick personal en muntlig samt skriftlig genomgång av enhetschefen gällande enkäten. Tanken var där att ge sparsam information för att hjälparna skulle kunna utföra detta så neutralt som möjligt och bara vara ett stöd för brukaren. 6.6 Svarsfrekvens Som mål med brukarundersökningen sattes en svarsfrekvens på 85 % som möjlig att uppnå.

7 6.7 Målnivå Målnivå är ett sätt att mäta kvalitet. Vi har valt att sätta målnivå efter de mål som Socialnämnden antagit inför 2013 och där de balanserade styrkorten ger ett mätbart och jämförbar målnivå från år till år. Målnivån för de olika mätområdena är 70. I de balanserade styrkorten för 2013 som grundar sig på Socialnämndens satta mål inom hela OF är följande; Kontinuerlig kompetensutveckling (Utveckling) Medarbetaren känner stolthet för sitt arbete (Verksamhet och medarbetare) Medarbetaren känner sig delaktig (Verksamhet och medarbetare) Medarbetaren anser att arbetsmiljön är god (Verksamhet och medarbetare) Den enskilde påverkar sin vardag (invånare och brukare) Den enskilde möts på ett respektfullt sätt (invånare och brukare) Verksamheten bedrivs inom budget (Ekonomi) 7. Resultat - brukarundersökning inom LSS och SoL 7.1 Undersökningsområde I detta avsnitt redovisas svaren på enkätundersökningen. Studien genomfördes inom OF med dem som har insatser utifrån LSS och bor i bostäder med särskild service (9:9 boende), de som har personlig assistans och de som har boendestöd enligt SoL. Boendeformer som har varit aktuella vid genomförandet av enkäten är gruppbostad/trapphusboende, servicebostad, egna lägenheter för de som har personlig assistans eller boendestöd enligt SoL. Resultatet kommer att redovisas i sin helhet inom OF och delas upp i nedanstående fyra områden: - Undersökningsgrupp och svarsfrekvens - Delaktighet - Integritet/respekt - Nöjdhet - Resultatet kommer att redovisas uppdelade i tre grupper med enkätmodellerna som bas. Vid inhämtandet av brukarnas synpunkter utifrån ovanstående punkter hade vi gjort fyra olika modeller av enkätunderlag och på grund av att två av dem var riktade till två olika verksamheter men innehöll likadana frågealternativ så har vi i resultatet valt att redovisa dessa båda tillsammans. Detta innebär att resultatet visas utifrån tre olika modeller. 7.2 Undersökningsgrupp Brukarna består av dem som 1 januari år 2012 hade insatser beviljade utifrån LSS inom särskild service (9:9 boende), de som har personlig assistans och de som har boendestöd enligt SoL. Brukarna hade en vecka på sig att svara och återlämna enkäten med stöd av personal. Personal fick i uppdrag att genomföra utlämning av enkäter samt vara ett stöd för

8 brukare i de fall det behövdes. Tanken var att alla skulle svara själva utan att någon påverkade deras svar. Det vi vill veta var i vilken utsträckning brukare kan påverka sitt liv. Utgångspunkterna i frågorna var utifrån delaktighet, integritet/respekt och nöjdhet. 7.3 Svarsfrekvens Den uppmätta svarsfrekvensen inom hela OF kommer att redovisas först i resultatet och redovisas i procent. Enkäten delades ut till 107 stycken inom omsorgen och socialpsykiatrin inom OF i Hultsfreds kommun. 61 personer har besvarat enkäten medan 46 personer ej har svarat. De som har svarat på enkäten utgör 57 % av 107 personer och de som inte har svarat utgör 43 % av 107 personer. Svarsfrekvens 43% besvarade 57% obesvarade

9 7.4 Delaktighet Detta avsnitt handlar om huruvida man är delaktig i besluten i sitt eget hem och om man får bestämma i olika frågor och vad man vill göra i sin vardag. För att få svar på vilken betydelse möjligheten till delaktighet i sitt eget hem valde vi ett antal frågor som har med delaktighet att göra. De frågor som rör delaktighet är: Version 1: Har du möjlighet att bestämma vad du sak göra under en dag? Bestämmer du vad du ska laga för mat? Bestämmer du i ditt hem? Version 1, Delaktighet (se bilaga 1 och 2) Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Har du möjlighet att bestämma vad du ska göra under en dag? Bestämmer du vad du ska laga för mat? Inget svar Bestämmer du i ditt hem? Tabellen visar att 16 personer av 34 tycker att de har möjlighet att bestämma vad de ska göra under en dag och 8 personer tycker att de kan göra det ibland. 1 person kan inte svara och 10 har inte svarat på enkäten. På fråga 2 tycker 15 personer att de får bestämma vad de ska laga för mat och 6 personer får bestämma vad de ska laga ibland. 3 personer tycker aldrig att de får bestämma vad de ska laga för mat och 1 person kan inte svara. 10 personer har inte svarat på frågan. På fråga 3 tycker 20 personer att de får bestämma i sitt hem och 4 personer tycker att de får göra det ibland. 1 peson kan inte svara och 10 har inte svarat på frågan.

10 Version 2: Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig? Vem bestämmer i ditt hem? Vem bestämmer vad du ska äta? Version 2, Delaktighet (se bilaga 3) Jag Personal God man Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig? Föräldrar/syskon Kan inte svara Inget svar Vem bestämmer i ditt hem? Vem bestämmer vad du ska äta? Tabellen visar att 13 personer tycker att de får bestämma vad de ska göra när de är lediga och 2 personer tycker det är personalen som bestämmer vad de ska göra när de är lediga. 4 personer kan inte svara på fråga 1. På frågan vem som bestämmer i ditt hem så är det 14 personer som tycker att de själv får bestämma och 1 person tycker det är personalen som bestämmer. 4 personer kan inte svara. På frågan om vem som bestämmer vad du ska äta tycker 13 personer att de själva får bestämma vad de ska äta och 2 personer tycker att det är personalen som bestämmer. 4 personer har inte kunnat svara. Version 3: Får du bestämma vad du ska göra när du är ledig? Får du bestämma vad du ska äta? Version 3, Delaktighet (se bilaga 4) Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Får du bestämma vad du ska göra när du är ledig? Får du bestämma vad du ska äta? Tabellen visar att 17 personer tycker att de får bestämma vad de ska göra när de är lediga och 3 personer tycker att de får bestämma det ibland. 2 personer tycker att de aldrig får bestämma vad de ska göra när de är lediga. 16 personer kan inte svara och 15 har inte svarat. På frågan om vem som bestämmer vad du ska äta så är det 19 personer som tycker att de själva får bestämma och 1 person tycker att denne får bestämma ibland. 2 personer tycker att de aldrig får bestämma vad de ska äta. 16 personer kan inte svara och 15 har inte svarat.

11 7.5 Integritet/Respekt Detta avsnitt handlar om huruvida man upplever att man har integritet och blir bemött med respekt utifrån vad man uppfattar på vilket sätt personalen ger sitt stöd. För att få svar på vilken betydelse det har att bli bemött utifrån integritet och respekt i sitt hem valde vi ett antal frågor som har med integritet/respekt att göra. De frågor som rör integritet/respekt är: Version 1: Knackar/ringer personalen på din dörr? Tycker du att personal lyssnar på hur du vill ha det? Version 1, Integritet/respekt (se bilaga 1 och 2) Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Knackar/ringer personalen på din dörr? Tycker du att personalen lyssnar på hur du vill ha det? Tabellen visa att 21 personer tycker att de blir behandlade med integritet/respekt genom att personalen ringer eller knackar på deras dörr innan de går in. 2 personer tycker detta ibland och 1 person tycker att personalen aldrig ringer eller knackar på dennes dörr. 1 person kan inte svara och 10 personer har inte svarat på frågan. På fråga 2 tycker 17 personer att personalen lyssnar på hur de vill ha det och 7 personer tycker att de blir lyssnade på ibland. 1 person kan inte svara och 10 personer har inte svarat på frågan. Version 2: Knackar/ringer personalen på din dörr? Vem bestämmer över sakerna i ditt hem? Denna tabell för version 2 innehåller två frågor med olika svarsalternativ (se nedan) Version 2, Integritet/respekt (se bilaga 3) Ja Nej Kan inte svara Inget svar Knackar/ringer personalen på din dörr? Vem bestämmer över sakerna i ditt hem? Jag God man Föräldrar/syskon Kan inte svara Inget svar

12 Tabellen visar att 14 personer tycker att de blir bemötta med integritet och respekt genom att personalen ringer på deras dörr. 1 person tycker inte detta och 4 personer kan inte svara. På fråga 2 tycker 14 personer att det är de som bestämmer över sakerna i sitt hem och 1 person tycker att det är föräldrar eller syskon som bestämmer över deras saker. 4 personer kan inte svara. Version 3: Knackar/ringer personalen på din dörr? Får du bestämma över sakerna i ditt hem? Version 3, Integritet/respekt (se bilaga 4) Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Knackar/ringer personalen på din dörr? Får du bestämma över dina saker i din lägenhet? Tabellen visar att 22 personer tycker att de alltid blir bemötta utifrån integritet och respekt. 16 personer kan inte svara och 15 personer har inte svarat. På frågan om de får bestämma över sina saker i deras lägenhet svarar 19 personer att de alltid får det. 3 personer tycker att de får bestämma ibland. 16 personer kan inte svara och 15 personer har inte svarat på frågan. 7.6 Nöjdhet Detta avsnitt handlar om huruvida man upplever att man har är nöjd med stödet man får och hur nöjd man är med bemötandet samt hur man trivs i sin lägenhet. För att få svar på vilken betydelse nöjdheten har i stödet man får valde vi ett antal frågor som har med nöjdhet att göra. De frågor som rör nöjdheten är: Version 1: Tycker du att det känns bra att ha personalen i ditt hem? Är du nöjd med hur du blir bemött av personalen? Uppfyller stödet du får dina behov och önskemål? Version 1, Nöjdhet (se bilaga 1 och 2) Tycker du att det känns bra att ha personal i ditt hem? Är du nöjd med hur du blir bemött av personal? Uppfyller stödet du får dina behov och önskemål? Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar

13 Tabellen visar att 15 personer tycker att det alltid känns bra att personal i sitt hem och 9 personer tycker det ibland. 1 person kan inte svara och 10 personer har inte svarat. På fråga 2 tycker 19 personer att de alltid är nöjda med personalens bemötande och 5 personer tycker att de ibland blir bra bemötta. 1 person kan inte svara och 10 har inte svarat. På fråga 3 tycker 17 personer alltid att stödet de får uppfyller deras behov och önskemål och 7 personer tycker att det uppfylls ibland. 1 person kan inte svara och 10 personer har inte svarat. Version 2: Är personalen snäll mot dig? Trivs du i ditt hem? Är du nöjd med personalen? Är du nöjd med hjälpen du får? Version 2, Nöjdhet (se bilaga 2) Ja Nej Kan inte svara Inget svar Är personalen snäll mot dig? Trivs du i ditt hem? Är du nöjd med personalen? Är du nöjd med hjälpen du får? Tabellen visar på fråga 1 att 15 personer tycker att personalen är snäll mot dem och 4 personer kan inte svara på frågan. På fråga 2 tycker 15 personer att de trivs i sitt hem och 4 kan inte svara på frågan. På fråga 3 tycker 15 personer att de är nöjda med personalen och 4 personer kan inte svara på frågan. På fråga 4 tycker 13 personer att de är nöjda med hjälpen de får och 2 personer tycker inte de är nöjda. 4 personer kan inte svara på frågan.

14 Version 3: Är personalen snäll mot dig? Trivs du i din lägenhet? Är du nöjd med personalen? Är du nöjd med stödet du får? Version 3, Nöjdhet (se bilaga 3) Aldrig Ibland Alltid Kan inte svara Inget svar Är personalen snäll mot dig? Trivs du i din lägenhet? Är du nöjd med personalen? Är du nöjd med stödet du får? Tabellen visar att på fråga 1 tycker 20 personer alltid att personalen är snäll och 2 personer tycker det ibland. 16 personer kan inte svara och 15 personer har inte svarat på frågan. På fråga 2 tycker 20 personer att de alltid trivs i sin lägenhet, 1 person tycker att den trivs ibland och 1 person tycker aldrig den trivs i sin lägenhet. 16 personer kan inte svara och 15 har inte svarat på frågan. På fråga 3 tycker 19 personer att de alltid är nöjda med personalen och 3 personer tycker att de är nöjd med personalen ibland. 16 personer kan inte svara och 15 personer har inte svarat. På fråga 4 tycker 21 personer att de är nöjda med stödet de får och 1 person tycker den är nöjd med stödet ibland. 16 personer kan inte svara och 15 personer har inte svarat på frågan. 7.7 Kommentarer i brukarundersökningen Brukarna som besvarat enkäten har i slutet fått en fråga som handlar om att de kan tala om något annat som de tycker är viktigt. Där kan även personal som varit stöd för brukaren ha skrivit någon form av information som framkommit vid ifyllnadstillfället. Kommentarer: Version 1: Vardagar är jag på dagverksamheten, fredagar, lördagar och söndagar är jag hemma och kan göra vad jag vill och behöver göra. Jag äter något jag tycker är gott och billigt. De knackar ibland. För det mesta blir jag bra bemött av personalen, det finns någon som jag har lite svårt för personkemin stämmer väl inte. Skulle önska att vi kunde åka iväg någonstans ibland t ex åka och fika eller handla. Personalen är bra och trevliga. De ringer och talar om de kommer tidigare eller senare. Personalen har för bråttom. Personen har sondmat. Personalen har en egen ingång.

15 Kommentar till frågan Tycker du att det känns bra att ha personal i ditt hem?, det beror på vilket humör jag är på, men jag har ju vant mig. För det mesta är personen nöjd med personalens bemötande. Version 2: En person har svarat nej på frågan Knackar/ringer personalen på din dörr?, anledningen är att personen larmar. På frågan Vem bestämmer över sakerna i ditt hem? har en person svarat 2 alternativ, jag och god man. En person har svarat 2 alternativ på frågan Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig?, både jag och personalen. På frågan Vem bestämmer i ditt hem? har en person svarat 2 alternativ, både jag och personal. På frågan Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig? har en person svarat 2 alternativ både jag och föräldrar. På frågan Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig? har en person svarat 2 alternativ både jag och personal. Version 3: På frågan Trivs du i din lägenhet? har en person svarat ibland, störd av grannen. Ibland tjatar personalen men då visar jag ut dom ur lägenheten. Tycker om att hälsa på mamma när jag är ledig. Ut och gå med rullstolen mer, bland annat till och från jobbet. Hitta på mer saker. Diskar själv. Tyckte om att besvara frågorna i enkäten. Prata med personal. 8. Sammanställning hela OF I detta avsnitt kommer svaren att sammanställas utifrån delaktighet, integritet/respekt och nöjdhet inom hela OF. 8.1 Delaktighet När det gäller att känna delaktighet i sitt hem och att vara delaktig i olika beslut kring sin vardag så har vi formulerat ett antal frågor som har med delaktighet att göra. Här nedan kommer en sammanställning av resultatet i sin helhet i hela OF i Hultsfreds kommun. Detta kommer att redovisas i procent och visa de som känner någon form av delaktighet, alltid och ibland, de som inte känner delaktighet och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat. Tabell 1. Delaktighet i procent

16 procent Känner delaktighet i någon form Känner ingen delaktighet Kan inte eller inget svar Tabellen visar att 50 % känner delaktighet i någon form och 7 % känner ingen delaktighet. 43 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten. 8.2 Integritet/respekt När det gäller att känna sin integritet och att bli bemött med respekt så har vi formulerat ett antal frågor som har med integritet/respekt att göra. Här nedan kommer en sammanställning av resultatet i sin helhet i hela OF i Hultsfreds kommun. Detta kommer att redovisas i procent och visa de som känner någon form av integritet/respekt, alltid och ibland, de som inte känner integritet/respekt och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat. Tabell 2. Integritet/respekt i procent procent Känner integritet och blir bemött med respekt Känner ingen integritet och respekt Kan inte eller inget svar Tabellen visar att 54 % känner integritet/respekt i någon form och 3 % känner ingen integritet/respekt. 43 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten.

17 8.3 Nöjdhet När det gäller att känna nöjdhet med sin vardag och nöjd med stödet man får samt hur man blir bemött av personalen så har vi formulerat ett antal frågor som har med nöjdhet att göra. Här nedan kommer en sammanställning av resultatet i sin helhet i hela OF i Hultsfreds kommun. Detta kommer att redovisas i procent och visa de som känner någon form av nöjdhet, alltid och ibland, de som inte känner nöjdhet och de som inte har kunnat svara eller som inte har svarat. Tabell 3. Nöjdhet i procent procent Känner nöjdhet Känner ingen nöjdhet Kan inte eller inget svar 43 Tabellen visar att 54 % känner nöjdhet i någon form och 3 % känner ingen nöjdhet. 43 % har inte kunnat svara eller har inte besvarat enkäten.

18 Bilaga 1. Frågor till dig som har stöd av personlig assistans i hemmet. Är Du? Man Kvinna Hur gammal är du?. Fråga 1. Har du möjlighet att bestämma vad du ska göra under en dag? Fråga 2. Bestämmer du vad du ska laga för mat? Fråga 3. Knackar/ringer personalen på din dörr?

19 Fråga 4. Tycker du att personalen lyssnar på hur du vill ha det? Fråga 5. Bestämmer du i ditt hem?.. Fråga 6. Tycker du att det känns bra att ha personal i ditt hem?

20 Fråga 7. Är du nöjd med hur du blir bemött av assistenterna? Fråga 8. Uppfyller stödet du får dina behov och önskemål?.. Har du något annat du vill tala om?

21 Bilaga 2. Frågor till dig som har boendestöd i hemmet. Är Du? Man Kvinna Hur gammal är du?. Fråga 1. Har du möjlighet att bestämma vad du ska göra under en dag? Fråga 2. Bestämmer du vad du ska laga för mat?

22 Fråga 3. Knackar/ringer personalen på din dörr? Fråga 4. Tycker du att personalen lyssnar på hur du vill ha det? Fråga 5. Bestämmer du i ditt hem?

23 Fråga 6. Tycker du att det känns bra att ha personal i ditt hem? Fråga 7. Är du nöjd med hur du blir bemött av personal från boendestödet? Fråga 8. Uppfyller stödet du får dina behov och önskemål? Har du något annat du vill tala om?

24

25 Bilaga 3. Frågor till dig som bor i ett LSSboende i Hultsfreds kommun Vem bestämmer vad du ska göra när du är ledig? (Delaktighet) 1. Jag 2. Personal 3. God man 4. Föräldrar

26 Vem bestämmer i ditt hem? (Integritet/respekt) 1. Jag 2. Personal 3. God man 4. Föräldrar Vem bestämmer vad du ska äta? (delaktighet) 1. Jag 2. Personal 3. God man 3. Föräldrar

27 Knackar/ringer personalen på din dörr? (Integritet/respekt) 1. Ja 2. Nej Är personalen snäll mot dig? (Integritet/respekt) 1. Ja 2. Nej

28 Vem bestämmer över sakerna i ditt hem? (Delaktighet/respekt) 1. Jag 2. Personalen 3. God man 4. Föräldrar Trivs du i ditt hem? (Nöjdhet) 1. Ja 2. Nej

29 Är du nöjd med personalen? (Nöjdhet) 1. Ja 2. Nej Är du nöjd med hjälpen du får? (Nöjdhet) 1. Ja 2. Nej

30 Är du? Man Kvinna Hur många år är du?

31 Bilaga 4. Frågor till dig som bor i ett LSS-boende (gruppbostad, egen lägenhet med stöd av personal eller liknande). Är Du? Man Kvinna Hur gammal är du?. Fråga 1. Får du bestämma vad du ska göra när du är ledig? Fråga 2. Får du bestämma vad du ska äta? Fråga 3. Knackar/ringer personalen på din dörr?

32 Fråga 4. Är personalen snäll mot dig? Fråga 5. Får du bestämma över dina saker i din lägenhet?

33 Fråga 6. Trivs du i din lägenhet? Fråga 7. Är du nöjd med personalen?

34 Fråga 8. Är du nöjd med stödet du får? Har du något annat du vill tala om?

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

VAD TYCKER BRUKARNA?

VAD TYCKER BRUKARNA? RAPPORT 2013:1 VAD TYCKER BRUKARNA? En brukarundersökning inom daglig verksamhet i fem kommuner i Västernorrland Författare: Eva Rönnbäck Vad tycker brukarna? 2013:1 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer