Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2014"

Transkript

1 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1

2 Innehållsförteckning Om undersökningen... 3 Syfte... 3 Enkätens utformning... 3 Svarsfrekvens, redovisning av resultat... 4 Resultat, fokus i rapporten... 5 Svar utifrån ålder och kön... 6 Hemtjänst... 7 Äldreboende Till sist Bilaga

3 Om undersökningen Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag för sjätte gången sedan 2008 frågat äldre om deras uppfattning om vården och omsorgen inom hemtjänst och särskilda boenden i landets alla kommuner. För andra gången är det en totalundersökning. Alla äldre i Sverige som har hemtjänst och som bor i äldreboende har tillfrågats om sina synpunkter på äldreomsorgen. Undersökningen genomfördes mars-maj 2014 och resultatet redovisades i slutet av oktober Resultatet har publicerats i Socialstyrelsens skrift Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden Resultatet av undersökningen är också en del av underlaget i Socialstyrelsens och Sveriges kommuners och landstings, SKL:s rapport Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre, jämförelser mellan kommuner och län. Båda skrifterna finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida. Där finns också möjlighet att ta del av resultat för kommuner och enheter, till exempel hur man har svarat fördelat på olika svarsalternativ och hur man svarat utifrån kön, ålder, upplevd hälsa, samt intern och extern drift. Källor till värdena i den här rapporten är tabeller på Socialstyrelsens hemsida och tabeller tillgängliga för aktuella verksamheter hos Indikator, Institutet för kvalitetsindikatorer AB, som genomförde brukarundersökningen på uppdrag av Socialstyrelsen. Syfte De äldres egen uppfattning om äldreomsorgen utgör alltså underlag för Socialstyrelsens arbete med öppna jämförelser, som är ett verktyg för att analysera, följa upp och utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Det övergripande målet är att stödja nationella aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i arbetet med att främja en god vård och omsorg för den enskilde. För landets kommuner kan möjligheten till jämförelser nationellt eller regionalt vara ett redskap i uppföljningen. Resultat på enhetsnivå ger också möjlighet till jämförelser internt inom nämndens ansvarsområde. Verksamheterna kan använda resultatet i sitt kontinuerliga förbättringsarbete genom att analysera sitt resultat, fokusera på bevarande- och förbättringsområden, göra handlingsplaner och följa upp arbetet med dessa. Enkätens utformning I enkäten till brukare inom hemtjänsten ställdes frågor kring hälsa, kontakter med kommunen, inflytande, hjälpens utförande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter, tillgänglighet och om hemtjänsten i sin helhet. 3

4 Brukare i särskilt boende fick frågor om hälsa, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, hjälpens utförande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter, tillgänglighet och om hjälpen i sin helhet. Båda enkäterna avslutades med frågor om vem som svarat på frågorna och om hur samarbetet med hemtjänsten respektive äldreboendet fungerar. (Frågorna finns i en förkortad version i Bilaga 1.) Svarsfrekvens, redovisning av resultat Svar i enkätundersökningar ska ses som en fingervisning om hur de personer som svarat upplever verksamheten vid just det tillfället. En hög svarsfrekvens är generellt positiv eftersom det ökar tillförlitligheten till ett resultat. Tabell 1 här nedan visar hur svarsfrekvensen sett ut de senaste åren och i tabell 2 finns jämförelse nationellt samt mellan enheter inom staden. De värden som presenteras ska klara jämförelser ur ett statistiskt perspektiv. Om det är för få svar från en enhet finns också en risk för att sekretessen röjs. Här i rapporten finns resultat redovisat från enheter där svaren varit minst 30. Verksamheter med antal svar mellan 7 och 29 får ett resultat som kan användas internt, inom den egna verksamheten, men ingår inte i den här rapporten. I tabellerna för hemtjänst finns verksamheter som fick mellan 7 och 29 svar, vilket i den aktuella undersökningen var Aida Vårdservice, Berzelius, CASA Berget, Jakobsdal Care Together och Kooperativet Olga, med på ett annat sätt. I jämförelserna mellan hemtjänstutförare finns en rad kallad extern drift, där dessa ingår tillsammans med Stadsmissionen (som också redovisas separat). På motsvarande sätt finns i jämförelserna mellan äldreboende en rad för Intern drift. Där ingår de båda äldreboenden som också redovisas separat, Eklanda och Lackarebäcks äldreboende, samt de äldreboende som fick mellan 7 och 29 svar: Brattåsgårdens, Fallströmmens, Fässbergs och Sörgårdens äldreboende. Av de 732 personer som fick hemtjänstenkäten i Mölndal 2014 skickade 483 personer in svar, vilket är det antal som döljer sig bakom siffran 66 % för svarsfrekvens i tabell 1 här nedan. Motsvarande antal personer bakom en svarsfrekvens på 57 % i äldreboende, var 238 personer, av de 418 som fick enkäten. När man ser att resultat stiger eller sjunker med flera procentenheter är det bra att hålla i minnet att 1 % här representerar mellan 2 och 5 personer. På en mindre enhet med få svarande bör man därför fokusera mer på tendensen än på siffrorna. Tabell 1. Mölndal totalt, svarsfrekvens hemtjänst och äldreboende, Mölndal, svarsfrekvens, hemtjänst Mölndal, svarsfrekvens, äldreboende % 70 % 71 % 66 % 60 % 59 % 58 % 57 % 4

5 De tre åren steg svarsfrekvensen i Mölndal inom hemtjänsten, men har sjunkit igen Inom äldreboende har tendensen varit svagt neråt, en procentenhet mindre varje år. I en jämförelse med både riket i stort och med Västra Götalandsregionen ligger Mölndal på en ganska normal nivå, sedan hemtjänsten sjunkit även på nationell och regional nivå, se tabell 2. Svarsfrekvensen inom äldreboende har generellt sett inte förändrats mycket. Västra Götalandsregionen förkortas i tabeller och text i fortsättningen till VG-regionen. Tabell 2. Mölndal totalt, svarsfrekvens hemtjänst och äldreboende 2013 och 2014 med jämförelser riket och VG-regionen. Svarsfrekvens, hemtjänst Svarsfrekvens, äldreboende Riket 70 % 67 % Riket 57 % 55 % VG-regionen 73 % 68 % VG-regionen 58 % 56 % Mölndal 71 % 66 % Mölndal 58 % 57 % Resultat, fokus i rapporten Socialstyrelsens rapport och Öppna jämförelser 2014, som nämndes i inledningen, finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida liksom på Mölndals stads hemsida. I den här rapporten lägger vi fokus på de frågor i brukarundersökningen som har särskild koppling till fullmäktiges mål och vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan, liksom till äldreomsorgens nationella värdegrund och lokala värdighetsgarantier. Bland fullmäktiges prioriterade mål 2014 finns två mål, där resultaten i brukarundersökningen är indikatorer på måluppfyllelse. Målen är: o Staden ska tillgodose medborgarnas behov av tillgång till god vård och omsorg. o Mölndalsborna ska känna sig trygga. De tre frågor i enkäten som har direkt koppling till fullmäktiges mål är följande (med svarsalternativen inom parentes): 1. Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? (Ja, alltid/ Oftast/ Ibland/ Sällan/ Nej aldrig) 2. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten/ att bo på ditt äldreboende? (mycket tryggt/ ganska tryggt/ varken tryggt eller otryggt/ ganska otryggt/ mycket otryggt) 3. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har/med ditt äldreboende? (mycket nöjd/ ganska nöjd/ varken nöjd eller missnöjd/ ganska missnöjd/ mycket missnöjd) Därutöver lyfter vi resultat från några områden, som går i linje med den nationella värdegrunden och de värdighetsgarantier som nämnden antagit. Det handlar om områdena delaktighet, hjälpens utförande och tillgänglighet. I tjänsten äldreboende tar vi förutom delaktighet också fram mat och måltidsmiljö samt sociala aktiviteter och utevistelse. 5

6 Svar utifrån ålder och kön Innan vi går in på de olika delfrågorna inom hemtjänst respektive äldreboende tittar vi på det övergripande resultatet för de tre nyss nämnda frågorna och hur man svarat sett till ålder och kön. Tabell 3. Mölndal totalt. Bemötande, trygghet, allmän nöjdhet, svar utifrån ålder, 2013 och Andel som anger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt Andel som anger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten/bo på sitt äldreboende Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten/sitt äldreboende Hemtjänst 2013 Hemtjänst 2014 Äldreboende 2013 Äldreboende år % 80 år > % år % 80 år > % år % 80 år > % år % 80 år > % 100 % 98 % 93 % 95 % 89 % 98 % 94 % 95 % 90 % 83 % 88 % 81 % 89 % 91 % 89 % 87 % 90 % 88 % 86 % 88 % 85 % 86 % 85 % 82 % I tabell 3 har brukarna delats upp i åldersgrupperna år och gruppen 80 år eller äldre. Tendensen i hemtjänsten 2013 var att brukare i åldersgruppen år var mer nöjda i alla tre delarna än de som var 80 år eller äldre har värdena sjunkit i båda åldersgrupperna och när det gäller bemötande och nöjdheten med tjänsten i stort är den äldre åldersgruppen mer nöjd än den yngre. Däremot finns en skillnad när det gäller trygghet. 88 % i åldersgruppen år tycker att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, medan det är 81 % som tycker så bland dem som är över 80 år. Tendensen i äldreboende var 2013 tvärtom. De som var över 80 år var mer nöjda än de i den yngre åldersgruppen är värdena oförändrade eller har sjunkit i alla grupper utom för bemötande, där fler i åldersgruppen är nöjda än föregående år, 94 % mot tidigare 89 %. Skillnaderna mellan åldersgrupperna inom äldreboende är inte markanta i någon av frågorna. 6

7 Tabell 4. Mölndal totalt. Bemötande, trygghet, allmän nöjdhet, svar utifrån kön, 2013 och Andel som anger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt Andel som anger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten/bo på ditt äldreboende Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten/ sitt äldreboende Hemtjänst 2013 Hemtjänst 2014 Äldreboende 2013 Äldreboende 2014 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 98 % 99 % 95 % 95 % 96 % 97 % 96 % 94 % 88 % 82 % 88 % 80 % 85 % 93 % 83 % 89 % 91 % 87 % 90 % 86 % 84 % 87 % 81 % 83 % Tabell 4 visar att 2013 var något fler män än kvinnor nöjda inom hemtjänst medan det var omvänt inom äldreboende. Där var kvinnorna var något mer nöjda än männen. Samma tendens syns 2014 både inom hemtjänst och äldreboende. Generellt har resultaten stannat kvar på samma nivå eller sjunkit några procentenheter, men kvinnornas nöjdhet har sjunkit mer än männens. Största skillnaden 2014 mellan könen finns när det gäller tryggheten med hemtjänsten eller äldreboendet. 88 % av männen tycker att det känns mycket eller ganska tryggt med stöd från hemtjänsten, 80 % av kvinnorna. I äldreboende däremot tycker 83 % av männen att det känns mycket eller ganska tryggt att bo på äldreboendet medan det är 89 % av kvinnorna som känner sig trygga i att bo på äldreboende. Hemtjänst Under avsnittet som bara gäller hemtjänst kommer åter igen frågor kring bemötande, trygghet och nöjdhet med tjänsten, men också delaktighet, hjälpens utförande och tillgänglighet. Jämförelser görs också med riket, alla Sveriges kommuner i genomsnitt, och genomsnittet för de 49 kommunerna i VG-regionen. Tabell 5. Mölndal, hemtjänst alla utförare 2014, jämförelse med 2012 och 2013 Andel som anger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt Andel som anger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten % 75 % 70 % 41 % 46 % 37 % 88 % 88 % 87 % 7

8 Vård- och omsorgsförvaltningen I tabell 5 används två mått som också är indikatorer i verksamhetsplanen, där det frågas efter hur många som anger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt och hur många som tycker att det känns mycket tryggt attt bo hemmaa med stöd från hemtjänsten, alltså de som använt det mest positiva svarsalternativet när de svarat på frågan. I den tredje frågan om nöjdhet med tjänsten och i allaa andra frågor i tabellerna betyder begreppet nöjdhet att den som svarat använt något avv de två första positiva svarsalternativen, mycket nöjd eller ganska nöjd.. I nästa tabell, tabelll 6, markerar färgen vilken grupp av a landets kommuner som s staden tillhör, enligt Öppna jämförelser. o Grönt = kommunens värde för indikatorn hör till de 25 % av landets kommuner med bäst värden i förhållande till de andra kommunerna o Rött = kommunens värde för indikatorn hör till de 25 % av landets kommuner med sämst värden i förhållande till de andra kommunerna o Gult = kommunens värde för indikatorn hör till de 50 % i mellanskiktet Att nöjdheten i Mölndal förändrades från gult till röttt mellan 2012 och 2013 trots att andelen nöjda var densamma berodde alltså på att nöjdheten höjdes i andra kommuner. Tabell 6. Mölndal, hemtjänst alla utförare, i jämförelse med VG-regionens kommuner och med riket som helhet, 2012, 2013 och Andel som anger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt Andel som anger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten Mölndal VG-regionenn Riket % 75 % 70 % 75 % 75 % 75 % 75 % 76 % 41 % 46 % 37 % 43 % 44 % 42 % 43 % 46 % 88 % 88 % 87 % 88 % 88 % 88 % 88 % 89 % % 43 % 89 % I tabell 6 ser man att andelen som är sammantaget nöjda med tjänsten är oförändrat 88 % mellan år 2012 och 2013, men sjönk en procentenhet till 87 % årr Andelen som tycker att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt steg från 2012 till 2013, från 73 till 75 %, men har 2014 sjunkit tilll 70 %, vilket är lägre än ä Samma förhållande gäller för dem som tycker att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, från 41 till 46 % mellan 2012 och 2013 och år 2014 ner till 37 %. Ser man på den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten liggerr Mölndal på nästan samma nivå som övriga kommuner, enn procentenhet lägre änn VG-regionen, två lägre än riket. När det gäller frågan om personalens bemötande ligger värdena regionalt och nationellt stabilt på % genom åren, men Mölndals värde har sjunkit från 755 % år 2013 till 70 % nu år 8

9 2014. Även andelen som tycker att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten har sjunkit i Mölndal, från 46 till 37 %, vilket är lägre än VG-regionen och riket, som 2014 ligger på 42 respektive 43 %. I jämförelsen med landets alla kommuner lämnade Mölndal mellanskiktet och kom till gruppen med de 25 % av kommunerna med lägst andel nöjda, i alla tre frågorna. Tabell 7. Mölndal, hemtjänst alla utförare, frågor om bemötande, trygghet, allmän nöjdhet, svar utifrån regiform, 2013 och Andel som anger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt Andel som anger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten Extern drift 2013 Extern drift 2014 Intern drift 2013 Intern drift % 92 % 98 % 96 % 85 % 84 % 84 % 82 % 90 % 85 % 87 % 88 % I tabell 7 jämförs extern och intern drift och när det gäller frågan om nöjdheten med personalens bemötande har det skett förändringar både inom extern och intern drift var brukarna inom extern drift mest nöjda med bemötandet, medan 2014 det är brukarna inom intern drift som är mest nöjda. Andelen nöjda har sjunkit i båda grupperna, mest inom extern drift, från 100 % till 92 % nöjdhet, inom intern drift från 98 % till 96 %. I frågan om hur tryggt det känns att bo hemma med stöd från hemtjänsten är förändringarna liksom skillnaderna lite mindre. Nöjdheten inom extern drift sjönk från 85 till 84 % mellan 2013 och 2014 och inom intern drift från 84 till 82 %. År 2013 var brukarna inom extern drift mest nöjda med tjänsten som helhet, 2014 är det brukarna inom intern drift som är mer nöjda. Nöjdheten sjönk i extern drift från 90 % till 85 % mellan 2013 och I intern drift ökade den från 87 % till 88 %. Extern drift har högst andel nöjda i frågan om tryggheten att bo hemma med stöd av hemtjänsten. I de andra två, den om personalens bemötande och den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten, har intern drift högsta andel nöjda. Bemötande, trygghet, nöjdhet med tjänsten i sin helhet Vid en snabb blick kan man undra över skillnaden i nivåer på tabell 7 och de tre följande, tabell 8, 9 och 10, som också handlar om bemötande, trygghet och allmän nöjdhet. Förklaringen är att i tabell 7 och 10 har de båda mest positiva svarsalternativen, mycket nöjd och ganska nöjd, lagts samman i alla tre frågorna och i tabell 8 och 9 finns bara det mest positiva svarsalternativet med i tabellen. I tabellerna ser vi i fortsättningen separat resultat för de enheter som har minst 30 svar samt under rubriken Extern drift de enheter som har mellan 7 och 29 svar, vilket i den aktuella 9

10 undersökningen var Aida Vårdservice, Berzelius, CASA Berget, Jakobsdal Care Together och Kooperativet Olga tillsammans med Stadsmissionen (som också redovisas separat). Här nedan visas i tabellerna 8-10 Mölndals resultat som helhet för samma frågor som nyss kring bemötande, trygghet och sammantagen nöjdhet, men i jämförelser både på högre nivåer (VG-regionen och riket) och lägre nivåer (olika hemtjänstutförare i intern drift och raden med extern drift som innehåller alla externa utförare). Grön färg visar högsta värdet bland enskilda utförare och röd färg det lägsta värdet respektive år. Tabell 8. Mölndal, hemtjänst, andel som anger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt, jämförelser med riket, VG-regionen, olika utförare i Mölndal, 2013 och Andel som anger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt Riket 76 % 76 % VG-regionen 75 % 75 % Mölndal 75 % 70 % Bifrost 80 % 82 % Centrala Mölndal 74 % 61 % Kållered 75 % 70 % Lindome 70 % 75 % Stensjön/Rävekärr 63 % 70 % Åby/Balltorp/Uddängen 72 % 68 % Stadsmissionen 80 % 66 % Extern drift - 68 % Tabell 8 visar att på frågan om personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ligger genomsnittet i staden ett stycke under VG-regionen och riket. Bedömningen varierar inom staden hos olika utförare, från 61 % till 82 %, en skillnad på 21 procentenheter mellan lägst och högst andel. Största förändringarna mellan åren är för Stadsmissionen, vars värde sänkts från 80 % till 66 %, för Centrala Mölndal som sänkts från 74 % till 61 % och för Stensjön/Rävekärr vars värde höjts från 63 % till 70 %. Tabell 9. Mölndal, hemtjänst, andel som anger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, 2013 och Andel som anger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten Riket 46 % 43 % VG-regionen 44 % 42 % Mölndal 46 % 37 % Bifrost 54 % 36 % Centrala Mölndal 45 % 31 % Kållered 44 % 46 % Lindome 34 % 41 % Stensjön/Rävekärr 33 % 38 % Åby/Balltorp/Uddängen 55 % 48 % Stadsmissionen 50 % 34 % Extern drift - 33 % 10

11 Mölndal ligger 2014 under genomsnittet i VG-regionen och riket, som visas i tabell 9, i frågan om hur tryggt det känns att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Föregående år låg värdena låg på samma nivå. Andelen nöjda sjönk i VG-regionen och riket också mellan 2013 och 2014, men inte lika mycket. Liksom i förra frågan skiljer det sig mellan de olika utförarna, 17 procentenheter mellan lägst, 31 %, och högst, 48 %. Den största förändringen var i Bifrost, där värdet sjönk 18 % procentenheter, från 54 % 2013 till 36 % Tabell 10. Mölndal, hemtjänst, andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten, 2013 och Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten Riket 89 % 89 % VG-regionen 88 % 88 % Mölndal 88 % 87 % Bifrost 90 % 93 % Centrala Mölndal 87 % 84 % Kållered 90 % 96 % Lindome 85 % 90 % Stensjön/Rävekärr 82 % 82 % Åby/Balltorp/Uddängen 90 % 83 % Stadsmissionen 90 % 85 % Extern drift 90 % 85 % Av tabell 10 framgår att när det gäller den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten ligger Mölndal en procentenhet under VG-regionen och två procentenheter under riksgenomsnittet. Variationen inom staden är inte riktigt lika stor som för bemötande och trygghet, men det skiljer ändå 14 procentenheter mellan lägsta andel nöjda, som är 82 % i ett område och högsta andel nöjda, som är 96 %. Delaktighet Tabell 11. Mölndal, hemtjänst, andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål, 2013 och Andel som anger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål Riket 86 % 87 % VG-regionen 85 % 86 % Mölndal 89 % 87 % Bifrost 95 % 91 % Centrala Mölndal 86 % 81 % Kållered 91 % 90 % Lindome 86 % 89 % Stensjön/Rävekärr 92 % 91 % Åby/Balltorp/Uddängen 89 % 84 % Stadsmissionen 89 % 81 % Extern drift 89 % 86 % 11

12 När det gäller omdömet huruvida personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål har Mölndal en genomsnittsiffra på 87 %, i nivå med VG-regionens 86 % och rikets på 87 %. Det finns skillnader mellan olika utförare, men inte markant stora. Den största inbördes förändringen är för Stadsmissionen, vars värde sjönk från 89 % 2013 till 81 % år Tabell 12. Mölndal, hemtjänst, andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, 2013 och Andel som anger att personalen alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Riket 61 % 61 % VG-regionen 58 % 57 % Mölndal 65 % 67 % Bifrost 66 % 66 % Centrala Mölndal 56 % 61 % Kållered 52 % 67 % Lindome 54 % 63 % Stensjön/Rävekärr 54 % 59 % Åby/Balltorp/Uddängen 74 % 47 % Stadsmissionen 73 % 73 % Extern drift 79 % 77 % I tabell 12 handlar det om att kunna påverka vilka tider man får hjälp av personalen. Mölndal har med 67 % en högre genomsnittssiffra än VG-regionen med 57 % och rikets snitt på 61 %. Skillnaden mellan olika utförare är stor, 27 procentenheter, mellan som lägst 47 % och som högst 73 %. (Här har även extern drift, d.v.s. Stadsmissionen och fem andra utförare tillsammans, en högre andel nöjda än högsta andelen nöjda för en enskild utförare.) Största förändringen från 2013 till 2014 stod Åby/ Balltorp/Uddängen för, från enheten med högst värde 2013 på 74 % till enheten med lägst värde 2014, 47 %. Hjälpens utförande Tabell 13. Mölndal, hemtjänst, andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet, 2013 och Andel som anger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet Riket 82 % 82 % VG-regionen 81 % 81 % Mölndal 85 % 81 % Bifrost 79 % 78 % Centrala Mölndal 82 % 72 % Kållered 84 % 88 % Lindome 81 % 90 % Stensjön/Rävekärr 78 % 85 % Åby/Balltorp/Uddängen 87 % 64 % Stadsmissionen 86 % 79 % Extern drift 91 % 80 % 12

13 Andelen brukare som tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet sjönk i Mölndal, från 85 % 2013 till 81 % 2014, men ligger i nivå med VGregionen på 81 % och riket med i genomsnitt 82 %. Även här finns stora skillnader inom staden. 26 procentenheter skiljer mellan lägsta värde, 64 %, och högsta på 90 %. Också i denna fråga var förändringen störst i Åby/Balltorp/Uddängen, som från högsta värde bland enheterna 2013, 87 %, sjönk till lägsta värde 2014, 64 %. I Centrala Mölndal sänktes andelen nöjda från 82 % till 72 % mellan 2013 och Lindomes värde höjdes från 81 % år 2013 till 90 % år Tabell 14. Mölndal, hemtjänst, andel som uppger att personalen alltid eller oftast brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar, 2013 och Andel som anger att personalen alltid eller oftast brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar Riket 70 % 69 % VG-regionen 69 % 69 % Mölndal 68 % 68 % Bifrost 80 % 67 % Centrala Mölndal 65 % 49 % Kållered 69 % 74 % Lindome 47 % 73 % Stensjön/Rävekärr 53 % 56 % Åby/Balltorp/Uddängen 54 % 63 % Stadsmissionen 75 % 70 % Extern drift 82 % 77 % Sett till genomsnittet i Mölndal ligger andelen brukare som tycker att personalen alltid eller oftast brukar meddela om tillfälliga förändringar kvar på samma nivå 2014 som 2013, 68 %, en procentenhet under VG-regionen och riket. Skillnaden mellan lägsta och högsta värde 2014 är stor, 25 procentenheter, från 49 % till 74 %. Några enheter har sjunkit sedan föregående år, till exempel Centrala Mölndal, som tappade 16 procentenheter, från 65 % 2013 till 49 % Bifrost tappade 13 procentenheter, från 80 %, som var högsta värde 2013, till 67 % år Lindome, som hade lägsta värdet 2013, 47 %, hade nästan högsta värde 2014, 73 %. (Även här hade extern drift tillsammans en högre andel nöjda än någon enskild utförare.) 13

14 Tillgänglighet Tabell 15. Mölndal, hemtjänst, andel som anger att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov, 2013 och Andel som anger att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov Riket 80 % 80 % VG-regionen 77 % 77 % Mölndal 77 % 81 % Bifrost 87 % 83 % Centrala Mölndal 75 % 71 % Kållered 76 % 87 % Lindome 76 % 88 % Stensjön/Rävekärr 70 % 65 % Åby/Balltorp/Uddängen 72 % 82 % Stadsmissionen 73 % 70 % Extern drift 77 % 82 % I förra frågan handlade det om i vilken utsträckning personalen tar kontakt med brukaren om det sker tillfälliga förändringar. I tabell 15 handlar det omvänt om att brukaren kan behöva komma i kontakt med hemtjänstpersonal i något ärende kring hjälpen. I Mölndal är andelen som 2014 tycker att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen 81 %, vilket är högre än VG-regionen med 77 % och riket i stort, med 80 %. Det är också en förbättring med 4 procentenheter sedan 2013, då siffran var 77 %. Flera enheter har högre värden än Åby/Balltorp/Uddängen höjde värdet 10 procentenheter, från 72 till 82 %, Kållered 11 procentenheter från 76 till 87 % och Lindome 12 procentenheter, från 76 till 88 %. Äldreboende I avsnittet om äldreboende i Mölndal fortsätter vi att titta på de frågor från brukarundersökningen som har särskild koppling till kommunfullmäktiges mål och till vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan liksom till äldreomsorgens nationella värdegrund och lokala värdighetsgarantier. Här görs jämförelser mellan intern och extern drift, stadens äldreboenden i egen drift och de två äldreboenden som drivs på entreprenad, Brogården och Berzelius äldreboende. Av stadens äldreboenden i intern drift är det bara Eklanda och Lackarebäcks äldreboende som redovisas separat. I raden intern drift ingår dessa två samt de äldreboende som hade mellan 7 och 29 svar: Brattåsgårdens, Fallströmmens, Fässbergs, och Sörgårdens äldreboende. Jämförelser görs också med riket, alla Sveriges kommuner i genomsnitt, och genomsnittet för de 49 kommunerna i VG-regionen. 14

15 Tabell 16. Mölndals äldreboenden 2014, jämfört med föregående år, 2012 och Andel som anger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt 57 % 58 % 55 % Andel som anger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende 49 % 52 % 48 % Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende 86 % 86 % 82 % I tabell 16 används två mått som också är indikatorer i verksamhetsplanen, där det frågas efter hur många som anger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt och hur många som tycker att det känns mycket tryggt att bo i äldreboende, alltså de som använt det mest positiva svarsalternativet när de svarat på frågan. I den tredje frågan om nöjdhet med tjänsten och i alla andra frågor i tabellerna betyder begreppet nöjdhet att den som svarat använt något av de två första positiva svarsalternativen, Liksom i hemtjänsten har omdömena sjunkit några procentenheter jämfört med föregående år när det gäller bemötande och trygghet, liksom även den sammantagna nöjdheten. De som tycker att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt har minskat från 58 till 55 % och de som tycker att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende har minskat från 52 till 48 %. 82 % är sammantaget mycket eller ganska nöjda med sitt boende, en minskning från 2012 och 2013, då 86 % var nöjda med tjänsten som helhet. Tabell 17. Mölndals äldreboenden i jämförelse med VG-regionen och riket, 2012, 2013 och 2014 Andel som anger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt Andel som anger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende Mölndal VG-regionen Riket % 58 % 55 % 58 % 58 % 58 % 57 % 58 % 57 % 49 % 52 % 48 % 49 % 52 % 50 % 49 % 51 % 50 % 86 % 86 % 82 % 82 % 83 % 83 % 80 % 83 % 83 % De gula rutorna i tabell 17 markerar att Mölndal enligt Öppna jämförelser varken finns bland de 25 % bästa eller 25 % sämsta kommunerna utan fortfarande är kvar bland de 50 % i mellanskiktet. När det gäller omdömet om personalens bemötande låg Mölndal i nivå med VG-regionen och riket i stort 2012 och 2013, men ligger efter minskningen till 55 % 2014 några procentenheter under VG-regionens 58 % och rikets 57 %. Andelen som tycker att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende, som 2014 var 48 % i Mölndal, ligger också något under VG-regionens och rikets värde, 50 %. Skillnaden vad gäller sammantagen nöjdhet med boendet är störst i jämförelsen med Mölndal tidigare år, från 86 % till 82 %. I jämförelse med VG-regionens och rikets 83 % är skillnaden inte stor, 1 procentenhet. 15

16 Tabell 18. Mölndals äldreboenden, frågor om bemötande, trygghet, allmän nöjdhet, svar utifrån regiform, 2013 och Andel som anger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt Andel som anger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo på sitt äldreboende Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende Extern drift 2013 Extern drift 2014 Intern drift 2013 Intern drift % 98 % 97 % 94 % 92 % 92 % 90 % 86 % 88 % 85 % 85 % 81 % I tabell 18 visar att i jämförelsen mellan extern och intern drift tyckte 2013 samma andel av brukarna, 97 %, att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt, men 2014 är omdömet inom extern drift 1 procentenhet högre, 98 %, och några procentenheter lägre inom intern drift, 94 %. Andelen som tycker att det känns mycket eller ganska tryggt att bo i sitt äldreboende är oförändrad inom extern drift, 92 %, men har sjunkit några procentenheter i intern drift, från 90 till 86 %. När det gäller den sammantagna nöjdheten har andelen nöjda sjunkit både inom extern och intern drift, från 88 till 85 % inom extern drift och från 85 till 81 % i intern drift. I alla tre frågorna har extern drift en högre andel nöjda än intern drift. Bemötande, trygghet, nöjdhet med tjänsten i sin helhet Skillnaden i nivåer på föregående tabell och de tre följande, som också handlar om bemötande, trygghet och allmän nöjdhet beror på att i tabell 18 och 21 har de båda mest positiva svarsalternativen lagts tillsammans i alla tre frågorna och i tabell 19 och 20 finns bara det mest positiva svarsalternativet med i tabellen. I kommande tabeller finns jämförelser både med riket, VG-regionen och inom staden. Tabell 19. Mölndals äldreboenden, andel som anger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt, 2013 och Andel som anger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt Riket 58 % 57 % VG-regionen 58 % 58 % Mölndal 58 % 55 % Berzelius äldreboende 56 % 68 % Brogården äldreboende 63 % 63 % Eklanda äldreboende 55 % 59 % Lackarebäcks äldreboende 57 % 54 % Intern drift - 51 % Andelen alltid nöjda med personalens bemötande ligger efter minskningen från 58 % år 2013 till 55 % år 2014 något under andel nöjda i VG-regionen och riket, som har 58 respektive 57 % andel nöjda. 14 procentenheter skiljer enheten med lägsta värde, 54 %, 16

17 och den med högsta, 68 %. Största inbördes förändringen är Berzelius, som från en andel på 56 % nöjda 2013 gick till 68 % Tabell 20. Mölndals äldreboenden, andel som anger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende, 2013 och 2014 Andel som anger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende Riket 51 % 50 % VG-regionen 52 % 50 % Mölndal 52 % 48 % Berzelius äldreboende 56 % 55 % Brogården äldreboende 48 % 52 % Eklanda äldreboende 61 % 47 % Lackarebäcks äldreboende 51 % 40 % Intern drift - 46 % Tabell 20 tar upp frågan om tryggheten att bo i särskilt boende. Liksom i förra frågan kring bemötande, gjorde minskningen för Mölndals del, från 52 % år 2013 till 48 % år 2014, att Mölndal ligger något under genomsnittet i VG-regionen och riket, som båda har 50 %. Mellan enheten med lägsta andel mycket nöjda med tryggheten, 40 %, och den med högsta andelen nöjda, 55 %, skiljer 15 procentenheter. Största förändringen för en enhet var Eklanda äldreboende som gick från högsta andel nöjda 2013, 61 %, till 47 % år 2014, en minskning med 14 procentenheter. Tabell 21. Mölndals äldreboenden, andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende, 2013 och 2014 Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende Riket 83 % 83 % VG-regionen 83 % 83 % Mölndal 86 % 82 % Berzelius äldreboende 78 % 86 % Brogården äldreboende 97 % 83 % Eklanda äldreboende 85 % 81 % Lackarebäcks äldreboende 80 % 78 % Intern drift 85 % 81 % Andelen som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende, i tabell 21, sjönk från 86 % till 82 % i Mölndal som helhet mellan 2013 och Mölndal låg tidigare högre än VGregionen och riket, men ligger nu strax under deras andel nöjda, som är 83 %. Skillnaden mellan olika äldreboenden skiljer inte mycket. Största förändringen för en enhet är Brogården som hade högsta andel nöjda 2013, 97 %, och sjönk 14 procentenheter till 83 %. 17

18 Delaktighet Tabell 22. Mölndals äldreboenden, andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, 2013 och 2014 Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Riket 59 % 60 % VG-regionen 59 % 60 % Mölndal 61 % 61 % Berzelius äldreboende 52 % 57 % Brogården äldreboende 66 % 74 % Eklanda äldreboende 69 % 48 % Lackarebäcks äldreboende 66 % 62 % Intern drift 62 % 60 % Tabell 22 visar att Mölndals genomsnittssiffra, för hur många som tycker att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, är 61 %. Det är 1 procentenhet högre än VG-regionen och riket, som har 60 %. Skillnaden mellan olika äldreboenden är stor, 26 procentenheter mellan enhet med lägsta andel nöjda, 48 %, och högsta andel, 74 %. Eklanda som 2013 hade högst andel nöjda, 69 %, minskade till lägst andel nöjda år 2014, 48 %. Tabell 23. Mölndals äldreboenden, andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål, 2013 och 2014 Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål Riket 79 % 79 % VG-regionen 79 % 80 % Mölndal 83 % 80 % Berzelius äldreboende 82 % 82 % Brogården äldreboende 91 % 96 % Eklanda äldreboende 80 % 68 % Lackarebäcks äldreboende 80 % 80 % Intern drift 81 % 78 % Tabell 23, med frågan om huruvida personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål, visar att andelen för Mölndal som helhet är 80 %, en minskning med 3 procentenheter från 2013, då andelen nöjda var 83 %. Däremot ligger Mölndal fortfarande i nivå med VG-regionen, på 80 %, och riket på 79 %. Även för denna fråga är det stora skillnader mellan olika äldreboenden, 28 procentenheter mellan lägsta andel nöjda, 68 %, och högsta andel, 96 %. Äldreboenden i intern drift ligger på samma nivå eller under genomsnittet i Mölndal, äldreboenden i extern drift över genomsnittet. 18

19 Mat och måltidsmiljöer Tabell 24. Mölndals äldreboenden, andel som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra, 2013 och 2014 Andel som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra Riket 77 % 75 % VG-regionen 78 % 76 % Mölndal 77 % 74 % Berzelius äldreboende 75 % 89 % Brogården äldreboende 81 % 86 % Eklanda äldreboende 68 % 65 % Lackarebäcks äldreboende 84 % 76 % Intern drift 76 % 70 % Tabell 24 visar att år 2014 tycker 74 % att maten smakar mycket eller ganska bra, en minskning från 2013, då andelen var 77 %. Mölndal ligger strax under VG-regionen och riket, som har 76 respektive 75 %. Andelen nöjda har även sjunkit regionalt och nationellt med några procentenheter. Skillnaden mellan enheten med lägsta andel nöjda, 65 %, och den med högsta andelen nöjda, 89 %, är stor, 24 procentenheter. Största förändringen har skett för Berzelius som gick från en andel på 75 % nöjda år 2013 till högsta andel nöjda, 89 %, år Tabell 25. Mölndals äldreboenden, andel som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund, 2013 och 2014 Andel som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund Riket 70 % 69 % Västra Götalands län 71 % 70 % Mölndal 72 % 68 % Berzelius äldreboende 64 % 71 % Brogården äldreboende 81 % 79 % Eklanda äldreboende 61 % 51 % Lackarebäcks äldreboende 78 % 72 % Intern drift 72 % 66 % Tabell 25 handlar om måltidssituationen. Den andel brukare som tycker att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund ligger i Mölndal på 68 procent, en minskning från 72 % år 2013, och strax under genomsnittet i VG-regionen, som är 70 %, och riket i stort, som är 69 %. Även här är skillnaden stor, 28 procentenheter, mellan enheten med lägsta andel nöjda, 51 %, och enheten med högsta andelen nöjda, 79 %. Sociala aktiviteter och utevistelse 19

20 Tabell 26. Mölndals äldreboenden, andel som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds, 2013 och 2014 Andel som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds Riket 63 % 63 % VG-regionen 64 % 63 % Mölndal 75 % 70 % Berzelius äldreboende 74 % 77 % Brogården äldreboende 75 % 76 % Eklanda äldreboende 72 % 59 % Lackarebäcks äldreboende 74 % 58 % Intern drift 76 % 68 % Den andel av brukarna som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds i äldreboende är, som framgår av tabell 26, 70 %. Det är en minskning från 2013, då andelen nöjda var 75 %. Siffran ligger ändå en bra bit över genomsnittet i VG-regionen och riket, som båda har en andel nöjda på 63 %. Till skillnad från 2013, då skillnaderna mellan olika äldreboenden inte var större än 3 procentenheter, är det nu så mycket som 21 procentenheters skillnad mellan enheten med lägsta andel nöjda, 58 %, och enheten med högsta andel nöjda, 77 %. Största inbördes förändringen är på Lackarebäcks äldreboende, där andelen nöjda år 2013 var 74 %, men 2014 sjunkit till en andel på 58 %. Äldreboenden i intern drift ligger alla under genomsnittet i Mölndal, äldreboenden i extern drift över genomsnittet. Tabell 27. Mölndals äldreboenden, andel som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus, 2013 och 2014 Andel som är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus Riket 58 % 58 % VG-regionen 57 % 58 % Mölndal 58 % 60 % Berzelius äldreboende 59 % 63 % Brogården äldreboende 74 % 81 % Eklanda äldreboende 69 % 47 % Lackarebäcks äldreboende 46 % 50 % Intern drift 54 % 56 % Andelen som är nöjda med möjligheterna att komma utomhus var % och höjdes till 60 % år Mölndal ligger därmed över genomsnittet i VG-regionen och riket, båda med en andel på 58 % nöjda. Skillnaderna mellan olika äldreboenden är fortsatt mycket höga. Det skiljer så mycket som 34 procentenheter mellan enheten med lägst andel nöjda, 47 % och enheten med högst andel nöjda, 81 %. Största förändringen inom en enhet har Eklanda äldreboende, som gick från en andel nöjda på 69 % år 2013 till 47 % år 2014, en minskning på 22 procentenheter. Äldreboenden i intern drift ligger alla under genomsnittet i Mölndal, äldreboenden i extern drift över genomsnittet. 20

21 Till sist Syftet med brukarundersökningen i äldreomsorgen är att få en temperaturmätning, en signal om vad brukarna tycker om kvaliteten i den vård och omsorg de får, vid en viss tidpunkt. Socialstyrelsen använder resultatet för att följa utvecklingen i äldreomsorgen nationellt. För vård- och omsorgsnämnden ger resultatet möjlighet att följa brukarnas uppfattning över tid. När resultat numera redovisas inte bara på kommunnivå utan till viss del på enhetsnivå ger det också underlag för analys av det egna arbetet inom en enhet. Efter resultatet från brukarundersökningen 2013, som kom i december 2013, gjordes i många verksamheter handlingsplaner för hur ett bra resultat skulle kunna leva vidare och hur mindre bra resultat kunde förbättras. Nästa enkätundersökning till de äldre i äldreomsorgen gick ut redan i mars 2014, vilket gör att arbete utifrån handlingsplanerna inte kan få genomslag på brukarnas synpunkter på verksamheten förrän i 2015 års brukarundersökning. Däremot kan en jämförelse mellan resultatet på enhetsnivå för både 2013 och 2014 visa om handlingsplanerna fortfarande är aktuella eller behöver förändras. Som framgår av tabellerna i rapporten avviker inte Mölndal mycket från genomsnittet i Västra Götalandsregionen eller riket i stort, någon eller några procentenheter under eller över genomsnittet. Tendensen jämfört med föregående år är att genomsnittet i Mölndal inte förbättrats eller stannat kvar på samma nivå utan sänkts i flera frågor. Detta gäller bland annat frågorna om bemötande, trygghet och nöjdheten med tjänsten i stort, både i hemtjänsten och i äldreboende. Skillnaderna är inte stora, mellan en och fyra procentenheter jämfört med föregående år, men är ändå en signal om att brukarnas upplevelse av kvaliteten i verksamheten inte är lika god som tidigare. På en del områden finns också ganska stora skillnader inom kommunen mellan olika enheter. Målet bör vara en hög och jämn nivå, att brukarna värderar kvaliteten i verksamheten högt och att den uppfattas vara lika god oavsett utförare. Det yttersta syftet med att ta reda på brukarnas syn på kvaliteten i verksamheten är att den ska utvecklas för brukarnas bästa. Vilka resultat kan ansvariga för verksamheten vara nöjda med? Hur kan man arbeta för att behålla goda omdömen? Finns det viktiga områden där förbättringsarbete behöver utvecklas? För att resultatet ska få verkningskraft behöver både vård- och omsorgsnämnden och ansvariga på olika plan i äldreomsorgen diskutera hur det ska användas och vilken målbild man vill ha för brukarnas syn på kvaliteten i verksamheten. 21

22 Bilaga 1 Socialstyrelsens undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende Mölndal, hemtjänst, andel nöjda 2013 och 2014 Grön färg markerar att andel nöjda ökat från 2013 till 2014, gul färg att andelen nöjda är oförändrat och röd färg att andel nöjda minskat från 2013 till 2014 Fråga Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? Fick du välja utförare av hemtjänsten? Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter och klagomål? Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter? Brukar personalen komma på avtalad tid? Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? Händer det att du besväras av ensamhet? Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Om du som anhörig hjälpt till att svara på frågeformuläret: Hur tycker du att samarbete mellan dig och hemtjänsten fungerar? De fem frågor där andelen positiva svar är lägst är: Kan påverka vid vilka tider man får hjälp 67 % Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov 66 % Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 64 % Har lätt att få träffa läkare vid behov 53 % Besväras inte av ensamhet 43 % De fem frågor där andelen positiva svar är högst är: Får bra bemötande av personalen 95 % Känner förtroende för personalen 89 % Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 87 % Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål 87 % Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 86 % Socialstyrelsens undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende

23 Mölndal, äldreboende, 2013 och 2014 Grön färg markerar att andel nöjda ökat från 2013 till 2014, gul färg att andelen nöjda är oförändrat och röd färg att andel nöjda minskat från 2013 till 2014 Fråga Fick du plats på det äldreboende du ville bo på? Trivs du med ditt rum eller lägenhet? Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? Hur brukar maten smaka? Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? Händer det att du besväras av ensamhet? Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen vid behov? Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter och klagomål på äldreboendet? Om du som anhörig hjälpt till att svara på frågeformuläret: Hur tycker du att samarbetet mellan dig och äldreboende fungerar? De fem frågor där andelen positiva svar är lägst: Kan påverka vilka tider man får hjälp 61 % Möjligheterna att komma utomhus är bra 60 % Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 52 % Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 45 % Besväras inte av ensamhet 32 % De fem frågor där andelen positiva svar är högst: Får bra bemötande av personalen 95 % Känner förtroende för personalen 89 % Känner sig trygg på sitt äldreboende 87 % Är sammantaget nöjd med äldreboendet 82 % Har lätt få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov 82 %

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Kvalitet- och beställarenheten Carolina Day, verksamhetsutvecklare Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Falköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Götene Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Haninge Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Åre Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Linköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Växjö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Katrineholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lidköping Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lidköping Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lidköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sjöbo Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås_Klintesväng (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås_Klintesväng (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Borås_Klintesväng (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Hjärtebacken_Hjärtebacken 2_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Deltagare Totalt svarade 40 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 55,4%

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Silverhöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Silverhöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Silverhöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 21-40 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande)

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Stureby Vård och Omsorg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Stureby Vård och Omsorg (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Stureby Vård och Omsorg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Stockholms Sjukhem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Stockholms Sjukhem (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Stockholms Sjukhem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer