Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun"

Transkript

1 Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Projektledare: Peter Linsér, Markör Markör Örebro Kungsgatan Örebro Fax: Markör Stockholm Virkesvägen Stockholm Fax: Telefon: markor.se

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Undersökningen Undersökningens målgrupp Undersökningsmetod Järfälla och Sigtuna kommun Lidingö stad Upplands-Bro kommun Frågeformulär Tid för fältarbetet Rapportens struktur Järfälla kommun Järfälla förskola Utveckling och lärande Normer och värden Förskola och hem Sammanfattande omdöme NKI Järfälla pedagogisk omsorg Utveckling och lärande Normer och värden Samverkan med hemmet Sammanfattande omdöme NKI Järfälla år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Järfälla år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Järfälla år Kunskaper och bedömning Sidan 2 av 138

3 3.5.2 Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Lidingö Stad Lidingö Stad förskola Utveckling och lärande Förskola och hem Sammanfattande omdöme NKI Lidingö Stad år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Sammanfattande omdöme NKI Lidingö stad år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Sammanfattande omdöme NKI Lidingö Stad år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Sammanfattande omdöme NKI Sigtuna kommun Sigtuna förskola Utveckling och lärande Normer och värden Förskola och hem Sammanfattande omdöme NKI Sigtuna år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Sigtuna år Kunskaper och bedömning Sidan 3 av 138

4 5.3.2 Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Sigtuna år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Upplands-Bro kommun Upplands-Bro förskola Utveckling och lärande Normer och värden Förskola och hem Sammanfattande omdöme NKI Upplands-Bro år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Upplands-Bro år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Upplands-Bro år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Sidan 4 av 138

5 1 Bakgrund De fyra kommunerna har under flera år genomfört gemensamma kundundersökningar bland föräldrar till barn i förskolan och föräldrar till elever i skolår 3, 5 och 8 i grundskolan. En förälder per barn/elev har givits möjlighet att svara. I grundskolan deltar även eleverna i de aktuella skolåren. Endast frågor som är gemensamma för kommunerna redovisas i rapporten. I Lidingö stad inkluderas även elever i år 2 på gymnasiet samt föräldrar till elever i särskolan. För dessa resultat hänvisas till Lidingö stad. I 2015 års undersökning ingår inte föräldrar till elever i grundskolans år 3, 5 eller 8 i Lidingö stad. Sidan 5 av 138

6 2 Undersökningen 2.1 Undersökningens målgrupp Målgrupp för undersökningen var föräldrar till barn i kommunernas förskole- och grundskoleverksamheter samt elever i grundskolan. I förskoleverksamheten deltog förutom förskolor även pedagogisk omsorg. Inom förskolan/pedagogisk omsorg deltog föräldrar till samtliga barn inskrivna i verksamheterna i respektive kommun. Inom grundskoleverksamheten är tre skolår utvalda som målpopulation. Dessa skolår är 3, 5 och 8. Inom respektive skolår deltog en förälder per elev och samtliga elever. Undersökningen är en uppföljning av motsvarande undersökningar våren 2013 och Nedan visas antalet deltagande respondenter inom respektive urvalsgrupp. Antalet i varje grupp är baserat på respektive kommuns register. Urval samtliga Elever Föräldrar Totalt Åk 3 Åk 5 Åk 8 Pedagogisk omsorg Förskola Åk 3 Åk 5 Åk 8 Järfälla kommun Lidingö stad* Sigtuna kommun Upplands-Bro kommun Totalt *Föräldrar grundskola deltog inte 2015 Elever Svarsfrekvens (%) Samtliga Totalt Åk 3 Åk 5 Åk 8 Föräldrar Pedagogisk omsorg Förskola Åk 3 Åk 5 Åk 8 Järfälla kommun Lidingö stad Sigtuna kommun Upplands-Bro kommun Totalt Sidan 6 av 138

7 Elever Svarsfrekvens (%) Kommunala verksamheter Totalt Åk 3 Åk 5 Åk 8 Föräldrar Pedagogisk omsorg Förskola Åk 3 Åk 5 Åk 8 Järfälla kommun Lidingö stad Sigtuna kommun Upplands-Bro kommun Totalt Undersökningsmetod Undersökningen har genomförts med en variation av metoder. Metodvalet har styrts av vilka kontaktuppgifter respektive kommun har till målgrupperna. Samtliga elever oavsett kommun genomförde enkäten via webbaserad metod. En länk med unika inloggningskoder till varje elev distribuerades till en kontaktperson per skola. Skolan ansvarade för att distribuera länk och inloggningskoder till respektive elev. Eleverna besvarade undersökningen på lektionstid genom att gå in på länken och ange sina personliga inloggningsuppgifter som tilldelats dem från skolan. Undersökningen till föräldrarna har genomförts med en variation av metoder enligt nedan: Järfälla och Sigtuna kommun Undersökningen genomfördes med en kombination av postal enkät och webb. Vid det första utskicket fick samtliga föräldrar ett brev hemskickat med en kort information om undersökningens genomförande, en pappersenkät och ett portofritt svarskuvert. Med brevet följde också en länk samt unika inloggningsuppgifter så att de som önskade kunde besvara enkäten via webben istället. Totalt genomfördes två påminnelser båda i form av ett brev med länk och unika inloggningskoder. Brevet skickades till den adress som tillhandahållits av kommunen Lidingö stad Undersökningen genomfördes med webbaserad metod. Ett mail med en kort information om undersökningens genomförande och en länk till enkäten skickades till en förälder per barn. Till de föräldrar där kommunen saknade mailadress eller där mailadressen var felaktig skickades ett brev med en länk och inloggningskoder hem till den adress som tillhandahållits av kommunen. Totalt genomfördes tre påminnelser (två till dem som inte hade mail). Vid den sista påminnelsen fick samtliga föräldrar som inte besvarat undersökningen ett brev med länk hemskickat i brevlådan. Sidan 7 av 138

8 2.2.3 Upplands-Bro kommun Undersökningen genomfördes med webbaserad metod. Ett brev med en länk och unika inloggningsuppgifter skickades hem till föräldrarna. Totalt genomfördes två påminnelser till dem som inte svarat. 2.3 Frågeformulär Frågeformulären har utarbetats av en grupp bestående av representanter från respektive kommun. Det är i grunden tre formulärvarianter, ett för föräldrar till barn i förskolan/familjedaghem, ett för föräldrar till elever i grundskolans år 3, 5 och 8 samt ett för elever i samma skolår i grundskolan. Varje formulär innehåller gemensamma frågor med fasta svarsalternativ samt en öppen fråga formulerad Övriga synpunkter. Varje kommun hade också möjlighet att lägga till kommunspecifika frågor. Samtliga kommuner har haft specifika frågor undantaget Upplands-Bro kommun. För resultat av kommunspecifika frågor hänvisas till respektive kommun. Varje fråga är formulerad som ett påstående med fasta svarsalternativ. Svaren har avgivits på en 4-gradig skala från instämmer inte alls till instämmer helt. Det har också funnits möjlighet att svara vet ej. Varje formulär har avslutats med tre nationella frågor som används för beräkning av ett övergripande NKI. Frågorna besvarades på en 10-gradig skala och har följande innehåll: 1. Hur nöjd respondenten totalt sett är med aktuell verksamhet (förskola/pedagogisk omsorg/grundskola) 2. Hur väl aktuell verksamhet motsvarar förväntningarna 3. Hur nära eller långt ifrån en ideal verksamhet som aktuell verksamhet är För dessa frågor har ett medelvärde beräknats som sedan indexerats till ett tal mellan 0-100, NKI. Ju högre tal desto mer nöjda kan målgruppen anses vara med aktuell verksamhet. 2.4 Tid för fältarbetet Fältarbetet för elever genomfördes mellan den 2:a till 27:e mars Fältarbetet för föräldrar genomfördes mellan den 2:a mars till 5:e april Rapportens struktur Denna rapport redovisar totalresultaten per kommun jämfört med alla kommuner totalt. Det är endast de kommunala verksamheterna som behandlas i denna rapport, även om undersökningen inkluderade de enskilda verksamheterna. De diagramrapporter på enhetsnivå som levererats separat redovisar därför inte samma värden då de enskilda verksamheterna inkluderades i dessa. Sidan 8 av 138

9 I samtliga fall jämförs resultaten med ett ovägt totalresultat som består av samtliga respondenter inom samma skolår i undersökningen. Resultatet för elever och föräldrar redovisas separat. 3 Järfälla kommun 3.1 Järfälla förskola Utveckling och lärande En svarsfrekvens på 63 procent är godkänt. Resultatet för Järfälla kommun baseras på 1910 svar vilket borgar för god tillförlitlighet. Resultatet visar på höga och jämna resultat inom området utveckling och lärande. 93 procent av föräldrar till barn i Järfällas förskolor upplever 2015 att deras barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan. Motsvarande andel 2014 var 89 procent. Samtidigt är det något färre som instämmer i att barnets tankar och idéer tas tillvara, 87 procent 2015 jämfört med 90 procent Sidan 9 av 138

10 3.1.2 Normer och värden Sidan 10 av 138

11 Även inom området normer och värden instämmer en majoritet av föräldrarna i påståendena. Främst ses en förbättring i att föräldrarna upplever att personalen bemöter barnen med respekt (96 procent 2015, 92 procent 2014) och att pojkar och flickor ges samma förutsättningar 95 procent 2015, 93 procent 2014). Ett fortsatt utvecklingsområde är att bättre informera föräldrarna om förskolans arbete med att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering. Resultatet är i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen Förskola och hem Förskola och hem är det område som får lägst betyg i undersökningen. Området innehåller frågor om information och inflytande som normalt sett är lite svårare att få riktigt höga betyg på. 83 procent av föräldrarna instämmer 2015 i att informationen om verksamhetens innehåll är bra jämfört med 81 procent Även om informationen och möjligheten till inflytande är bra så kan det alltid bli bättre enligt flera respondenter. Sidan 11 av 138

12 3.1.4 Sammanfattande omdöme Även det sammanfattande omdömet visar på höga och stabila värden över tid. 87 procent av föräldrarna till barn i Järfällas förskolor är nöjda med verksamheten. Resultatet i Järfälla motsvarar i stort genomsnittet för förskolan i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 12 av 138

13 3.1.5 NKI NKI för förskolan i Järfälla uppgår till 72. Resultatet är en marginell uppgång jämfört med tidigare år. Resultatet är en enhet under genomsnittet för förskolor i de kommuner som ingår i undersökningen (73). Sidan 13 av 138

14 3.2 Järfälla pedagogisk omsorg Utveckling och lärande Resultatet för pedagogisk omsorg baseras endast på 30 svar varför resultaten bör tolkas med försiktighet. Slutsatsen som kan dras är att föräldrar till barn i pedagogisk omsorg är nöjda med verksamheten. Det område som har störst utvecklingspotential enligt föräldrarna är att bättre dokumentera och följa upp barnens utveckling och lärande. Järfälla kommun är den enda kommunen som har pedagogisk omsorg i kommunal regi. Totalresultatet 2015 motsvaras därför av resultatet för Järfälla kommun Sidan 14 av 138

15 3.2.2 Normer och värden Sidan 15 av 138

16 Även frågeområdet normer och värden får goda betyg. Jämfört med 2013 visar resultatet på en nedgång inom samtliga frågor. Förändringen måste dock tolkas med försiktighet då antalet svar är få. Framför allt är det frågan om föräldrarna känner till hur den pedagogiska omsorgen arbetar för att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering som får lägre betyg i Järfälla 2015 jämfört med instämmer 78 procent i påståendet jämfört med 96 procent Samverkan med hemmet Även området samverkan och hemmet visar på lägre resultat 2015 jämfört med Återigen skall poängteras att antalet svar är få varför förändringarna bör tolkas med försiktighet. Resultaten visar att majoriteten är nöjda med hur samverkan mellan hem och den pedagogiska omsorgen fungerar. Sidan 16 av 138

17 3.2.4 Sammanfattande omdöme Det sammanfattande omdömet visar på hög nöjdhet även om resultaten även här indikerar en viss nedgång jämfört med Sidan 17 av 138

18 3.2.5 NKI Ett NKI på 81 visar på en totatalt sett väl fungerande verksamhet där föräldrarna är nöjda med hur den pedagogiska omsorgen fungerar. Sidan 18 av 138

19 3.3 Järfälla år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 19 av 138

20 En svarsfrekvens på 88 procent är bra och innebär god tillförlitlighet i svaren. Resultatet visar på höga värden över tid. Inom området kunskaper och bedömning finns dock några resultat som visar på ett något lägre resultat för eleverna i årskurs 3, Lärarna förklarar så att jag förstår (-2 enheter), jag får veta hur det går för mig i skolarbetet (andelen uttalat missnöjda ökar 2 enheter), på utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen av min kunskapsutveckling och lärande (-2 enheter) och mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i de olika ämnena (- 5 enheter). Föräldrar Föräldrarnas resultat visar på en mer blandad utveckling. Fler föräldrar tycker att de deltar i planeringen av deras barns kunskapsutveckling (+ 4 enheter) och att de vid utvecklingssamtalen får information om barnets kunskapsutveckling i varje ämne (+ 3 enheter). Däremot upplever föräldrarna i lägre omfattning 2015 att skolan är tydlig med vad barnet ska kunna i de olika ämnena (-8 enheter). Sidan 20 av 138

21 3.3.2 Normer och värden Elever Området normer och värden visar på höga värden över tid men andelen elever i åk 3 som känner sig trygga i skolan minskar från 95 procent 2014 till 93 procent Även andelen som instämmer i att de blir bra bemötta av andra elever sjunker från 91 procent 2014 till 88 procent procent instämmer i att skolan ger flickor och pojkar samma förutsättningar 2015 jämfört med 94 procent Resultatet för elever i Järfälla överensstämmer väl med genomsnittet för åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 21 av 138

22 Föräldrar Sidan 22 av 138

23 När föräldrarna till elever i årskurs 3 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så gör de i stort sett samma bedömning som föregående år. Resultatet över tid visar endast på marginella skillnader. Resultaten indikerar att föräldrar till elever i åk 3 i Järfälla är något mer nöjda med hur området normer och värden fungerar jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på i stort oförändrade resultat jämfört med tidigare år undantaget påståendet Jag tar ansvar för mitt skolarbete där andelen elever som instämmer minskar från 98 procent 2014 till 95 procent Sidan 23 av 138

24 3.3.4 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 3 i Järfälla kommun visar på små skillnader jämfört med tidigare år. En majoritet är nöjda men frågor om information och inflytande får något lägre betyg relaterat andra frågor i undersökningen. Det är vanligt att frågor som berör information, kommunikation och inflytande får lite lägre betyg. Det är områden där respondenten alltid kan önska mer. Sidan 24 av 138

25 3.3.5 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar på totalt sett nöjda elever i åk 3 inom Järfälla kommun. 93 procent tycker att de går i en bra skola och 92 procent kan rekommendera skolan. Resultatet är i nivå med genomsnittet för åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Möjligen finns i undersökningen en tendens till lägre resultat Skillnaderna är dock små och förändringar på någon enstaka procentenhet är inom felmarginalen för undersökningen. Undersökningen visar på stabila resultat över tid med endast marginella skillnader mellan de olika undersökningsåren. Sidan 25 av 138

26 Föräldrar Även resultatet för föräldrar till elever i åk 3 i Järfälla kommun visar på höga och stabila värden över tid. Föräldrar till barn i åk 3 i Järfälla kommun är 2015 totalt sett mer nöjda med verksamheten (90 procent) jämfört med genomsnittet i de kommuner som ingår i undersökningen (85 procent). Föräldrar till elever i åk 3 i Järfälla kommun är också i högre utsträckning benägna att rekommendera skolan (90 procent) jämfört med genomsnittet av föräldrar till barn i åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen (84 procent). Sidan 26 av 138

27 3.3.6 NKI Elever Elever i åk 3 i Järfälla kommun är totalt sett mer nöjda än genomsnittet av eleverna i åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Järfällas elever når ett NKI på 80, 2015 jämfört med 78 i genomsnitt. Sidan 27 av 138

28 Föräldrar Även föräldrarna till elever i åk 3 i Järfälla kommun ger uttryck för en högre nöjdhet jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI för föräldrar till elever i åk 3 i Järfälla kommun uppgår 2015 till 70 jämfört med 67 i genomsnitt för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 28 av 138

29 3.4 Järfälla år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 29 av 138

30 En svarsfrekvens på 91 procent ger hög tillförlitlighet i resultaten. Resultatet visar på höga värden över tid. Inom området kunskaper och bedömning visar frågorna om eleverna får veta hur det går för dem i skolarbetet en positiv ökning från 81 procent 2014 till 86 procent Fler svarar också positivt på om skolarbetet gör så att de får lust att lära mig mer, 69 procent 2015 jämfört med 64 procent Frågan är dock fortsatt den fråga inom kunskaper och bedömning som har störst potential att få ett högre betyg. Fler upplever också 2015 (94 procent) att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen (91 procent, 2014). Däremot är det något färre elever i åk 5 som 2015 upplever att de vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena, 86 procent 2015 jämfört med 91 procent Föräldrar En svarsfrekvens på 65 procent är bra för föräldrar i grundskolan. Baserat på erfarenhet faller svarsfrekvensen bland föräldrar ju högre årskurs deras barn går i. Föräldrarnas resultat visar på en positiv utveckling inom samtliga frågor undantaget frågan om skolan är tydlig med vad deras barn ska kunna i de olika ämnena. Resultatet på frågan visar på en fallande trend där 82 procent av föräldrarna instämmer 2015 jämfört med 94 procent Resultatet är i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 30 av 138

31 3.4.2 Normer och värden Elever Området normer och värden visar på höga värden över tid. 88 procent instämmer i att skolan ger flickor och pojkar samma förutsättningar 2015 jämfört med 79 procent Resultatet för elever i Järfälla överensstämmer väl med genomsnittet för åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 31 av 138

32 Föräldrar Sidan 32 av 138

33 När föräldrarna till elever i årskurs 5 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så visar de på en ökad nöjdhet inom samtliga områden jämfört med föregående år. Resultaten indikerar att föräldrar till elever i åk 5 i Järfälla är något mer nöjda med hur området normer och värden fungerar jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på i stort oförändrade resultat jämfört med tidigare år. Skillnaden över tid är små. Sidan 33 av 138

34 3.4.4 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 5 i Järfälla kommun visar även här på ett något förbättrat betyg inom samtliga frågor inom området skola och hem. En majoritet är nöjda men frågor om information och inflytande får något lägre betyg relaterat andra frågor i undersökningen. Det är vanligt att frågor som berör information, kommunikation och inflytande får lite lägre betyg. Det är områden där respondenten alltid kan önska mer. Resultatet i Järfälla är något högre än genomsnittet för kommunerna som ingår i undersökningen. Sidan 34 av 138

35 3.4.5 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar på att de allra flesta eleverna i åk 5 inom Järfälla kommun är nöjda med sin skola. 84 procent tycker att de går i en bra skola och 77 procent kan rekommendera skolan, en ökning med tre procentenheter sedan procent upplever att de inte alls kan rekommendera sin skola Resultatet är i nivå med genomsnittet för åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 35 av 138

36 Föräldrar Resultatet för föräldrar till elever i åk 5 i Järfälla kommun visar på höga och stabila värden över tid. 84 procent av föräldrarna till barn i åk 5 i Järfälla kommun är 2015 totalt sett nöjda med sitt barns skola. Resultatet är som genomsnittet i de kommuner som ingår i undersökningen. 82 procent av föräldrarna till elever i åk 5 i Järfälla kommun kan rekommendera sitt barns skola. Resultatet är i nivå med föregående år och marginellt högre än genomsnittet för de skolor i kommunerna som ingår i undersökningen (80 procent). Sidan 36 av 138

37 3.4.6 NKI Elever NKI för elever i Järfälla åk 5 uppgår 2015 till 64. NKI har varierat mellan de senaste tre åren. Resultatet är marginellt högre än genomsnittet för elever i åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen (63). Sidan 37 av 138

38 Föräldrar Föräldrarna till elever i åk 5 i Järfälla kommun ger uttryck för en högre nöjdhet jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI för föräldrar till elever i åk 5 i Järfälla kommun uppgår 2015 till 68 en ökning med fem enheter jämfört med 2014 och högre än genomsnitt för de kommuner som ingår i undersökningen (66). Sidan 38 av 138

39 3.5 Järfälla år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 39 av 138

40 En svarsfrekvens på 75 procent är bra och ger god tillförlitlighet i resultaten. 86 procent av eleverna i åk 8 i Järfälla kommun uppger att deras lärare förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnena. Resultaten är stabila över tid och i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Två frågor visar på en fallande trend. På frågan om eleven vet vad hon/han ska kunna för att nå målen i de olika ämnena instämmer 74 procent Motsvarande andel 2013 var 82 procent. På frågan om lärarna hjälper eleven i skolan om hon/han behöver det instämmer 80 procent 2015 jämfört med 86 procent Föräldrar Svarsfrekvensen för föräldrar till elever i årskurs 8 är 50 procent. Resultatet baseras 2015 på nästan 300 svar vilket innebär god tillförlitlighet. Föräldrarnas resultat visar på en negativ utveckling inom området kunskaper och bedömning Framför allt är det frågan om skolan är tydlig med vad mitt barn ska kunna i de olika ämnena som får ett lägre betyg (67 procent instämmer 2015 jämfört med 79 procent 2014). Sidan 40 av 138

41 Frågan om föräldrarna i samband med utvecklingssamtalen får information om mitt barns kunskapsutveckling i varje ämne visar på en negativ trend instämde 86 procent i påståendet jämfört med 74 procent Utvecklingen bör analyseras och följas upp Normer och värden Elever Området normer och värden visar på en svagt positiv ökning bland eleverna Samtliga frågor får ett något högre betyg 2015 jämfört med Fler upplever sig bli bra bemötta av såväl elever som vuxna och andelen elever som känner sig trygga i skolan har ökat från 86 procent 2014 till 90 procent Sidan 41 av 138

42 Föräldrar Sidan 42 av 138

43 När föräldrarna till elever i årskurs 8 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så gör de i stort sett samma bedömning som föregående år. Resultatet över tid visar endast på marginella skillnader. Dock indikerar resultaten att föräldrar till elever i åk 8 i Järfälla i allt lägre utsträckning känner till skolans arbete med att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på något högre resultat 2015 jämfört med Skillnaderna är små. De tydligaste utvecklingsområdena är att eleverna behöver känna att de kan välja olika sätt att arbeta i skolan och att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Sidan 43 av 138

44 3.5.4 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 8 i Järfälla kommun visar på ett något lägre resultat inom samtliga frågor inom området skola och hem. Det tydligaste utvecklingsområdet är att förbättra informationen om verksamhetens innehåll där 69 procent tycker att den är bra 2015 jämfört med ca 75 procent tidigare år. Resultatet är också något lägre än genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 44 av 138

45 3.5.5 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar att eleverna i åk 8 i Järfälla kommun totalt sett är något mer nöjda med sin skola 2015 jämfört med procent tycker att de går i en bra skola (66 procent 2014) och 62 procent kan rekommendera skolan (55 procent 2014). Resultatet är något under genomsnittet för åk 8 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 45 av 138

46 Föräldrar Resultatet för föräldrar till elever i åk 8 i Järfälla kommun visar på stabila värden över tid. Drygt 70 procent är uttalat nöjda med verksamheten på deras barn skola. Genomsnittet för övriga kommuner är 75 procent. 68 procent av föräldrarna kan rekommendera skolan 2015, en nedgång jämfört med 2014, 71 procent är genomsnittet för benägenheten att rekommendera skolan 71 procent bland de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 46 av 138

47 3.5.6 NKI Elever Elever i åk 8 i Järfälla kommun är totalt sett något mindre nöjda jämfört med genomsnittet av eleverna i åk 8 i de kommuner som ingår i undersökningen. Järfällas elever når ett NKI på 50, 2015 jämfört med 52 i genomsnitt. Sidan 47 av 138

48 Föräldrar Även föräldrarna till elever i åk 8 i Järfälla kommun ger uttryck för en något lägre nöjdhet jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI för föräldrar till elever i åk 8 i Järfälla kommun uppgår 2015 till 56 jämfört med 58 i genomsnitt för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 48 av 138

49 4 Lidingö Stad 4.1 Lidingö Stad förskola Utveckling och lärande En svarsfrekvens på 72 procent är bra. Resultatet baseras på en stor volym svar vilket brukar vara en garant för hög tillförlitlighet. Resultatet visar på höga och jämna resultat inom området utveckling och lärande. 94 procent av föräldrar till barn i Lidingö stads förskolor upplever 2015 att deras barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan. Motsvarande andel 2014 var 91 procent. Samtidigt är det marginellt färre som instämmer i att barnets tankar och idéer tas tillvara, 90 procent 2015 jämfört med 91 procent Sidan 49 av 138

50 Normer och värden Sidan 50 av 138

51 Även inom området normer och värden instämmer en majoritet av föräldrarna i påståendena. Främst ses en förbättring i att föräldrarna upplever att de känner till förskolans arbete med att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering. Andelen som instämmer har ökat från 75 procent 2013 till 83 procent Övriga frågor får mycket höga betyg av föräldrarna och resultatet är i nivå med eller bättre än genomsnittet för förskolorna i de kommuner som ingår i undersökningen Förskola och hem Förskola och hem är det område som ofta får lägst betyg i undersökningen. Området innehåller frågor om information och inflytande som normalt sett är lite svårare att få riktigt höga betyg på. Lidingö stad får mycket goda betyg av föräldrar till barn i förskolan. 91 procent av föräldrarna instämmer 2015 i att informationen om verksamhetens innehåll är bra jämfört med 86 procent Lägst betyg av frågorna inom området får nöjdheten med inflytande på verksamheten med 83 procent nöjda föräldrar. Sidan 51 av 138

52 4.1.3 Sammanfattande omdöme Även det sammanfattande omdömet visar på höga och stabila värden över tid. 89 procent av föräldrarna till barn i Lidingös förskolor är nöjda med verksamheten och 90 procent kan rekommendera sitt barns förskola. Resultatet i Lidingö stad är marginellt högre än genomsnittet för förskolan i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 52 av 138

53 4.1.4 NKI NKI för förskolan i Lidingö uppgår till 73. Resultatet är stabilt över tid. Resultatet är i nivå med genomsnittet för förskolor i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 53 av 138

54 4.2 Lidingö Stad år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 54 av 138

55 En svarsfrekvens på 95 procent är bra och ger god tillförlitlighet i resultaten. Resultatet visar på höga värden över tid. Inom området kunskaper och bedömning finns dock några resultat som visar på ett något lägre resultat för eleverna i årskurs 3, 2015 jämfört med Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena (-3 enheter) och mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i de olika ämnena (- 4 enheter) Normer och värden Elever Området normer och värden visar på höga värden över tid men andelen elever i åk 3 som känner sig trygga i skolan minskar från 96 procent 2014 till 93 procent procent instämmer i att skolan ger flickor och pojkar samma förutsättningar 2015 jämfört med 92 procent Resultatet för elever i Lidingö stad överensstämmer väl med genomsnittet för åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 55 av 138

56 4.2.3 Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på i stort oförändrade resultat jämfört med tidigare år undantaget påståendet Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan där andelen elever som instämmer minskar från 91 procent 2014 till 85 procent Sidan 56 av 138

57 4.2.4 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar på totalt sett nöjda elever i åk 3 inom Lidingö stad. 95 procent tycker att de går i en bra skola och 90 procent kan rekommendera skolan. Resultatet är i nivå med genomsnittet för åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Möjligen finns i undersökningen en tendens till lägre resultat Skillnaderna är dock små och förändringar på någon enstaka procentenhet är inom felmarginalen för undersökningen. Undersökningen visar på stabila resultat över tid med endast marginella skillnader mellan de olika undersökningsåren. Sidan 57 av 138

58 4.2.5 NKI Elever Elever i åk 3 i Lidingö stad är totalt sett något mindre nöjda än genomsnittet av eleverna i åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Lidingö stads elever når ett NKI på 76, 2015 ( ) jämfört med 78 i genomsnitt. Sidan 58 av 138

59 4.3 Lidingö stad år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 59 av 138

60 En hög svarsfrekvens på 92 procent ger hög tillförlitlighet i resultaten. Resultatet visar på höga och jämna värden över tid. De frågor som har störst potential till förbättrat resultat är att skolarbetet ska göra eleverna nyfikna så att de får lust att lära sig mer och att eleverna bättre får information om hur det går för dem i skolarbetet Normer och värden Elever Området normer och värden visar på höga värden över tid. Samtliga frågor får ett högre betyg 2015 jämfört med procent upplever 2015 att de känner sig trygga i skolan jämfört med 89 procent procent instämmer i att skolan ger flickor och pojkar samma förutsättningar 2015 jämfört med 79 procent 2014och 77 procent Resultatet för elever i Lidingö stad är väl i nivå med genomsnittet för åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 60 av 138

61 4.3.3 Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på i stort oförändrade resultat jämfört med tidigare år. Sidan 61 av 138

62 4.3.4 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar på att de allra flesta eleverna i åk 5 inom Lidingö stad är nöjda. 86 procent tycker att de går i en bra skola och 76 procent kan rekommendera skolan. Andelen som säger att de kan rekommendera skolan har gått ned med 4 procentenheter sedan Resultatet 2015 är marginellt högre än genomsnittet för åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 62 av 138

63 4.3.5 NKI Elever NKI för elever i Lidingö stad åk 5 uppgår 2015 till 62. NKI har varierat mellan de senaste tre åren. Resultatet är marginellt lägre än genomsnittet för elever i åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen (63). Sidan 63 av 138

64 4.4 Lidingö Stad år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 64 av 138

65 En svarsfrekvens på 89 procent är bra och ger hög tillförlitlighet i resultaten. 89 procent av eleverna i åk 8 i Lidingö stad uppger att deras lärare förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnena. Resultaten är högre än genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen (86 procent). Elever i Lidingö stad åk 8 ger ett högre betyg på samtliga påståenden inom området kunskap och bedömning 2015 jämfört med Störst utvecklingspotential har frågan skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Normer och värden Elever Området normer och värden visar på en positiv ökning 2015 på samtliga påståenden undantaget skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar där andelen som instämmer minskar från 72 till 68 procent. 96 procent instämmer i att de känner sig trygga i skolan och drygt 90 procent upplever att de blir bra bemötta av vuxna och andra elever i skolan. Sidan 65 av 138

66 4.4.3 Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar också på högre resultat 2015 jämfört med Framför allt instämmer fler i att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter (71 procent 2015 jämfört med 60 procent 2014). Det tydligaste utvecklingsområdet är att eleverna behöver känna att de kan välja olika sätt att arbeta i skolan. Resultatet i Lidingö stad är högre än genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 66 av 138

67 4.4.4 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar att eleverna i åk 8 i Lidingö stad totalt sett är mer nöjda med sin skola 2015 jämfört med 2014 och procent tycker att de går i en bra skola (81 procent 2014, 79 procent 2013). 72 procent kan rekommendera skolan 2015 (65 procent 2014). Resultatet är högre än genomsnittet för åk 8 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 67 av 138

68 4.4.5 NKI Elever Lidingö stads elever i åk 8 når ett NKI på 56, 2015 jämfört med 52 i genomsnitt för de kommuner som ingår i undersökningen. Resultatet är en förbättring jämfört med 2014 (53). Sidan 68 av 138

69 5 Sigtuna kommun 5.1 Sigtuna förskola Utveckling och lärande En svarsfrekvens på 48 procent är lite lågt. Samtidigt baseras resultatet på över svar vilket normalt sätt är en garanti för tillförlitliga resultat. Resultatet visar på höga och jämna resultat inom området utveckling och lärande. 91 procent av föräldrar till barn i Sigtunas förskolor upplever 2015 att deras barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan. Övriga frågor visar en svagt negativ trend. Resultatet inom området utveckling och lärande är marginellt lägre jämfört med genomsnittet för förskolor i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 69 av 138

70 5.1.2 Normer och värden Sidan 70 av 138

71 Även inom området normer och värden instämmer en majoritet av föräldrarna i påståendena. Främst ses en förbättring i att föräldrarna upplever att personalen bemöter barnen med respekt (94 procent 2015, 93 procent 2014). Fler ger 2015 det högsta betyget. Ett fortsatt utvecklingsområde är att bättre informera föräldrarna om förskolans arbete med att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering. Resultatet är i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen undantaget frågan om mobbing där Sigtuna kommun får ett något lägre betyg av föräldrarna (75 procent nöjda jämfört med 81 procent i genomsnitt) Förskola och hem Förskola och hem är det område som får lägst betyg i undersökningen. Området innehåller frågor om information och inflytande som normalt sett är lite svårare att få riktigt höga betyg på. 80 procent av föräldrarna instämmer 2015 i att informationen om verksamhetens innehåll är bra jämfört med 83 procent Även om informationen och möjligheten till inflytande är bra så kan det alltid bli bättre. Resultatet är även här marginellt lägre jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 71 av 138

72 5.1.4 Sammanfattande omdöme Det sammanfattande omdömet visar på höga och stabila värden över tid. 88 procent av föräldrarna till barn i Sigtunas förskolor är nöjda med verksamheten och lika många är benägna att rekommendera förskolan. Resultatet i Sigtuna motsvarar genomsnittet för förskolan i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 72 av 138

73 5.1.5 NKI NKI för förskolan i Sigtuna uppgår till 73. Resultatet är i nivå med tidigare år. Resultatet är även i nivå med genomsnittet för förskolor i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 73 av 138

74 5.2 Sigtuna år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 74 av 138

75 En svarsfrekvens på 78 procent är bra och ger god tillförlitlighet i resultaten. Resultatet visar på höga värden över tid. Inom området kunskaper och bedömning finns dock några resultat som visar på ett något lägre resultat för eleverna i årskurs 3, 2015 jämfört med Lärarna förklarar så att jag förstår (-3 enheter), jag får veta hur det går för mig i skolarbetet (- 6 enheter), skolarbetet gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer (-5 enheter) och mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i de olika ämnena (- 4 enheter). Däremot upplever något fler 2015 att de vid utvecklingssamtalen deltar i planeringen av sin kunskapsutveckling och lärande (+4 enheter). Föräldrar En svarsfrekvens på 46 procent är lite lågt. Resultatet baseras på 236 intervjuer vilket är fullt tillräckligt för att se tydliga inriktningar. Däremot bör avvikelser mellan år med ett fåtal procentenheter tolkas med försiktighet. Fler föräldrar tycker 2015 att de vid utvecklingssamtalen får information om barnets kunskapsutveckling i varje ämne. Framför allt minskar andelen som inte alls instämmer i påståendet från 11 till 2 procent. Sidan 75 av 138

76 I övrigt indikerar resultaten en något negativ utveckling i år 3. Framför allt är det färre föräldrar som instämmer i att skolan är tydlig med vad barnen ska kunna i de olika ämnena (- 8 enheter) Normer och värden Elever Området normer och värden visar på höga och stabila värden över tid. Andelen elever i åk 3 som känner sig trygga i skolan är 92 procent Resultatet för elever i Sigtuna kommun är i nivå med eller något högre än genomsnittet för åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 76 av 138

77 Föräldrar Sidan 77 av 138

78 När föräldrarna till elever i årskurs 3 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så är de även här något mindre positiva 2015 jämfört med Föräldrar till elever i åk 3 i Sigtuna svarar något lägre än genomsnittet avseende barnens trygghet i skolan. I övrigt är resultaten i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på en svag nedgång jämfört med tidigare år. Betygen är dock fortsatt mycket höga där nästan alla elever instämmer i samtliga påståenden inom området ansvar och inflytande. Elever i åk 3 i Sigtuna upplever i något högre utsträckning än genomsnittet för åk 3 att de kan välja olika sätt att arbeta i skolan. Sidan 78 av 138

79 5.2.4 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 3 i Sigtuna kommun visar på en minskad nöjdhet med det inflytande som de har i verksamheten. Andelen som instämmer minskar från 89 till 72 procent. Det är vanligt att frågor som berör information, kommunikation och inflytande får lite lägre betyg. Det är områden där respondenten alltid kan önska mer. Resultatet för området skola och hem är något lägre i Sigtuna kommun jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 79 av 138

80 5.2.5 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar på totalt sett nöjda elever i åk 3 inom Sigtuna kommun. 94 procent tycker att de går i en bra skola och 91 procent kan rekommendera skolan. Resultatet är en marginell nedgång jämfört med 2014 men i nivå med genomsnittet för åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 80 av 138

81 Föräldrar Resultatet för föräldrar till elever i åk 3 i Sigtuna kommun visar på en nedgång jämfört med procent upplever 2015 att deras barn går i en bra skola (87 procent 2014). 78 procent säger 2015 att de kan rekommendera sitt barns skola. Motsvarande andel 2014 var 89 procent. Resultatet är något lägre än genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 81 av 138

82 5.2.6 NKI Elever Elever i åk 3 i Sigtuna kommun visar 2015 på en något minskad nöjdhet. Resultatet är 2015 i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 82 av 138

83 Föräldrar Även föräldrarna till elever i åk 3 i Sigtuna kommun ger uttryck för en något lägre nöjdhet 2015 jämfört med Resultatet är något lägre jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI för föräldrar till elever i åk 3 i Sigtuna kommun uppgår 2015 till 64 jämfört med 67 i genomsnitt för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 83 av 138

84 5.3 Sigtuna år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 84 av 138

85 En hög svarsfrekvens på 86 procent ger god tillförlitlighet i resultaten. Resultatet visar på höga värden över tid. Ett par av frågorna indikerar dock en liten nedgång jämfört med Inom området kunskaper och bedömning visar frågorna om eleverna vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena en liten minskning från 92 till 87 procent som instämmer i påståendet. Även frågan om läraren hjälper mig om jag behöver det visar på en mindre nedgång från 94 till 90 procent som instämmer. I övrigt är resultaten i nivå med tidigare år. Resultaten är i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Föräldrar En svarsfrekvens på 41 procent är lite lågt. Precis som i årskurs 3 är drygt 200 svar fullt tillräckligt för att få en bra indikation på områden med högre/lägre värden. Avvikelser mellan åren med ett fåtal procentenheter bör dock tolkas med försiktighet. Föräldrarnas resultat visar på en blandad utveckling inom området kunskaper och bedömning. Fler föräldrar i år 5 upplever 2015 att de på utvecklingssamtalen deltar i planeringen av barnets Sidan 85 av 138

86 kunskapsutveckling. Man tycker också 2015 att man i högre utsträckning får information om barnets kunskapsutveckling i varje ämne. Samtidigt svarar föräldrarna något lägre på om skolan är tydlig med vad barnet ska kunna i de olika ämnena och om hon/han får det stöd som behövs. Resultatet är i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen Normer och värden Elever Området normer och värden visar på höga värden över tid. 87 procent instämmer i att skolan ger flickor och pojkar samma förutsättningar 2015 jämfört med 75 procent Resultatet för elever i Sigtuna åk 5 överensstämmer väl med genomsnittet för åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 86 av 138

87 Föräldrar Sidan 87 av 138

88 När föräldrarna till elever i årskurs 5 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så visar även de på stabila värden jämfört med föregående år. Även föräldrarna instämmer allt mer i att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar. Resultaten indikerar att föräldrar till elever i åk 5 i Sigtuna är något mer nöjda med lika förutsättningar för pojkar och flickor jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. I övrigt är resultaten likvärdiga Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på i stort oförändrade resultat jämfört med tidigare år. Skillnaden över tid är små. Sidan 88 av 138

89 5.3.4 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 5 i Sigtuna kommun visar endast på mindre skillnader. En majoritet är nöjda men frågor om information och inflytande får något lägre betyg relaterat andra frågor i undersökningen. Det är vanligt att frågor som berör information, kommunikation och inflytande får lite lägre betyg. Det är områden där respondenten alltid kan önska mer. Resultatet i Sigtuna är ni nivå med genomsnittet för kommunerna som ingår i undersökningen. Sidan 89 av 138

90 5.3.5 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar på att de allra flesta eleverna i åk 5 inom Sigtuna kommun är nöjda. Resultaten visar dock på en marginell nedgång jämfört med procent tycker att de går i en bra skola och 74 procent kan rekommendera skolan. Resultaten är en minskning med 3 respektive fyra procentenheter sedan procent upplever att de inte alls kan rekommendera sin skola Resultatet är i nivå med genomsnittet för åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 90 av 138

91 Föräldrar Resultatet för föräldrar till elever i åk 5 i Sigtuna kommun visar på höga värden även Även här indikerar resultaten dock en nedgång jämfört med procent av föräldrarna till barn i åk 5 i Sigtuna kommun är 2015 totalt sett nöjda med sitt barns skola. Resultatet är som genomsnittet i de kommuner som ingår i undersökningen men en nedgång i Sigtuna jämfört med 2014 då 87 procent var nöjda med verksamheten. 78 procent av föräldrarna till elever i åk 5 i Sigtuna kommun kan rekommendera sitt barns skola. Resultatet är något lägre jämfört med föregående år (84 procent) och lägre än genomsnittet för de skolor i kommunerna som ingår i undersökningen (80 procent). Sidan 91 av 138

92 5.3.6 NKI Elever NKI för elever i Sigtuna åk 5 uppgår 2015 till 62. NKI har ökat från 60 till 62 de senaste tre åren. Resultatet är 2015 marginellt lägre än genomsnittet för elever i åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen (63). Sidan 92 av 138

93 Föräldrar Föräldrarna till elever i åk 5 i Sigtuna kommun ger uttryck för en marginellt lägre nöjdhet jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI för föräldrar till elever i åk 5 i Sigtuna kommun uppgår 2015 till 64 en nedgång med en enhet jämfört med 2014 och marginellt lägre än genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen (66). Sidan 93 av 138

94 5.4 Sigtuna år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 94 av 138

95 En svarsfrekvens på 77 procent är bra och ger en god tillförlitlighet i resultatet. 84 procent av eleverna i åk 8 i Sigtuna kommun uppger att deras lärare förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnena. Resultaten är lägre än 2014 (91 procent) och något under genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen (86 procent). Två frågor visar på en fallande trend. På frågan om eleven får veta hur det går för henne/honom i skolan har andelen som instämmer sjunkit från 74 procent 2013 till 62 procent På frågan som berör utvecklingssamtalen och om eleven deltar i planeringen av sin kunskapsutveckling och lärande har andelen som instämmer sjunkit från 92 procent 2013 till 84 procent Resultatet är på samtliga frågor i nivå med eller något under genomsnittet för de kommuner som deltar i undersökningen. Föräldrar Precis som i årskurs 3 och 5 så är svarsfrekvensen lägre bland föräldrar jämfört med elever. Ju äldre elever desto lägre svarsfrekvens från föräldrarna. Dock är 37 procent lågt. Variationer i resultaten över tid bör tolkas med försiktighet. Föräldrarnas resultat visar på en positiv utveckling inom området kunskaper och bedömning Samtliga frågor når ett högre resultat jämfört med Sidan 95 av 138

96 5.4.2 Normer och värden Elever Området normer och värden visar på en negativ utveckling bland eleverna Samtliga frågor för ett något lägre betyg 2015 jämfört med Andelen elever som känner sig trygga i skolan har sjunkit från 92 procent 2013 till 82 procent Andelen som instämmer i att de vuxna aktivt motverkar att någon behandlas illa har samtidigt sjunkit från 70 procent 2013 till 62 procent Resultatet för dessa frågor är lägre än genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Färre elever i åk 8 upplever 2015 att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar. Andelen har minskat från 85 procent 2013 till 77 procent Trots nedgången är resultatet fortfarande högre än för genomsnittet i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 96 av 138

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner,

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner, RAPPORT 0 Enkätundersökning inom förskola och grundskola Samverkan mellan flera kommuner: Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Våren 0 P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Väringaskolan åk 3

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Väringaskolan åk 3 Sigtuna kommun Skolundersökning 15 Elever Grundskola Väringaskolan åk 3 Antal svar: 31 (svarsfrekvens: 97 %) Antal svar Sigtuna åk 3 totalt: 3 (svarsfrekvens: 79 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola S:t Pers skola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola S:t Pers skola Sigtuna kommun Skolundersökning 6 Föräldrar grundskola S:t Pers skola Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: 68 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs Antal svar: 21 (svarsfrekvens: 44 %) Antal svar Sigtuna årskurs totalt: 2 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Lidingö stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Antal svar: 19 (svarsfrekvens: 86 %) Antal svar Lidingö, alla förskolor: 183 (svarsfrekvens: 7 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Elever grundskola Norrbackaskolan årskurs 5

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Elever grundskola Norrbackaskolan årskurs 5 Sigtuna kommun Skolundersökning 1 Elever grundskola Norrbackaskolan årskurs Antal svar: (svarsfrekvens: 1 %) Antal svar Sigtuna årskurs totalt: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Josefinaskolan årskurs 8 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: 39 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Graniten förskola Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 55 % Svarsfrekvens: 54 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola Järfälla kommun Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Fastebol förskola Antal svar: 58 (svarsfrekvens: 95 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 71 (svarsfrekvens: 66 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 1 Elever grundskola St Pers skola årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 20 Elever grundskola Norrbackaskolan Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 0 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: % 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 1 Elever grundskola Sta Gertruds skola årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: 8 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Elever grundskola Odensala skola årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: 21 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 123 Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Elever grundskola Väringaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 27 Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 3 Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 01 Föräldrar grundskola Råsundaskolan Antal svar för aktuell skola: 10 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 36 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 3 % Presentation Om undersökningen

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för Ekorrens förskola: st. Svarsfrekvens: 6 procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: 6 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för Pluto förskola: 8 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar grundskola Ekensbergsskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 28 Svarsfrekvens: 48 % Antal svar för aktuell skola: 43 Svarsfrekvens: 39 % Antal svar

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Bergshamraskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 17 Svarsfrekvens: 34 % Antal svar för aktuell skola: 37 Svarsfrekvens: 28 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Västra Brotorps förskola Antal svar för Västra Brotorps förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Dimslöjans förskola Antal svar för Dimslöjans förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sigtuna kommun Tils förskolor - Föräldrar Förskola. Sigtuna Skolundersökning svar, 67%

Sigtuna kommun Tils förskolor - Föräldrar Förskola. Sigtuna Skolundersökning svar, 67% - Föräldrar Förskola Sigtuna Skolundersökning svar, 67% Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av webblänk

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar för Stella Nova förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Fristående förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Kalvhagens förskola Antal svar för aktuell förskola: 5 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: 8 % Svarsfrekvens: % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 96 % Svarsfrekvens: 59

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Sätunaskolan. Föräldrar År 5 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Sätunaskolan. Föräldrar År 5 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3 4 2 Medelvärde 3, 2. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 3 9 20 2 3 3, 43 2 7 3. Mitt barn får det stöd

Läs mer

Sundbybergs stad Ängskolan F-6 - Föräldrar åk 5. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Ängskolan F-6 - Föräldrar åk 5. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Föräldrar åk Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Sundbybergs stad Kymlingeskolan - Föräldrar åk 5. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Kymlingeskolan - Föräldrar åk 5. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Föräldrar åk 5 Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp

Läs mer

Sundbybergs stad Ängskolan Elever åk 8. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Ängskolan Elever åk 8. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Elever åk Sundbyberg Skolundersökning 0 Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av

Läs mer

Sundbybergs stad Grönkullaskolan - Elever åk 8. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Grönkullaskolan - Elever åk 8. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Elever åk Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Grönkullaskolan - Föräldrar åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Grönkullaskolan - Föräldrar åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Grönkullaskolan - Föräldrar åk Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Medelvärde,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,. Lärarna i min

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012 Elever År - Våren 7 svar, 0% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 7 0 7 Medelvärde,,,,7. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 7 7 7,7,7,7,.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Örskolan - Elever åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Örskolan - Elever åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Örskolan - Elever åk Sundbyberg Skolundersökning 7 Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Sundbybergs stad Lilla Alby skola - Elever åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Lilla Alby skola - Elever åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Lilla Alby skola - Elever åk Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 3 3, 9 9 7 3,. Mitt barns tankar och idéer tas till

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Sundbybergs stad Kommunala - Elever per kön. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Kommunala - Elever per kön. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Kommunala - Sundbyberg Skolundersökning 0 Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Ekillaskolan. Elever År 8 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Ekillaskolan. Elever År 8 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 9 svar, % Kunskaper och bedömning 9 Medelvärde,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 0, 0,9. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,0 9, 9 0,.

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar Ekorrens förskola: (7 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (64 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Opalens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Opalens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Opalens förskola Antal svar Opalens förskola: ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 2 (4 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Järfälla kommun Järfälla kommun - Elever åk 5. Järfälla Attitydundersökning svar, 91%

Järfälla kommun Järfälla kommun - Elever åk 5. Järfälla Attitydundersökning svar, 91% Järfälla kommun - Elever åk Järfälla Attitydundersökning svar, 9% Om undersökningen Bakgrund Järfälla kommun genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vitsippans förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vitsippans förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Vitsippans förskola Antal svar Vitsippans förskola: 5 (52 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbybergs stad Lilla Alby skola - Samtliga elever. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Lilla Alby skola - Samtliga elever. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Lilla Alby skola - Samtliga elever Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor

Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor 392 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pjäsbackens förskolor

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pjäsbackens förskolor Sundbybergs stad Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Pjäsbackens förskolor Antal svar Pjäsbackens förskolor: 6 (61 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Järfälla kommun Järfälla kommun - Elever åk 8. Järfälla Attitydundersökning svar, 77%

Järfälla kommun Järfälla kommun - Elever åk 8. Järfälla Attitydundersökning svar, 77% Järfälla kommun - Elever åk Järfälla Attitydundersökning svar, % Om undersökningen Bakgrund Järfälla kommun genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer