Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun"

Transkript

1 Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Projektledare: Peter Linsér, Markör Markör Örebro Kungsgatan Örebro Fax: Markör Stockholm Virkesvägen Stockholm Fax: Telefon: markor.se

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Bakgrund Undersökningen Undersökningens målgrupp Undersökningsmetod Järfälla och Sigtuna kommun Upplands-Bro kommun Frågeformulär Tid för fältarbetet Rapportens struktur Järfälla kommun Järfälla förskola Utveckling och lärande Normer och värden Förskola och hem Sammanfattande omdöme NKI Järfälla pedagogisk omsorg Utveckling och lärande Normer och värden Samverkan med hemmet Sammanfattande omdöme NKI Järfälla år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Järfälla år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Järfälla år Kunskaper och bedömning Normer och värden Sidan 2 av 128

3 3.5.3 Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Sigtuna kommun Sigtuna förskola Utveckling och lärande Normer och värden Förskola och hem Sammanfattande omdöme NKI Sigtuna pedagogisk omsorg Utveckling och lärande Normer och värden Samverkan med hemmet Sammanfattande omdöme NKI Sigtuna år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Sigtuna år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Sigtuna år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Upplands-Bro kommun Upplands-Bro förskola Utveckling och lärande Normer och värden Förskola och hem Sammanfattande omdöme NKI Sidan 3 av 128

4 6.2 Upplands-Bro pedagogisk omsorg Utveckling och lärande Normer och värden Samverkan med hemmet Sammanfattande omdöme NKI Upplands-Bro år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Upplands-Bro år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Upplands-Bro år Kunskaper och bedömning Normer och värden Ansvar och inflytande Skola och hem Sammanfattande omdöme NKI Sidan 4 av 128

5 1 Bakgrund De tre kommunerna har under flera år genomfört gemensamma kundundersökningar bland föräldrar till barn i förskolan, pedagogisk omsorg och föräldrar till elever i skolår 3, 5 och 8 i grundskolan. En förälder per barn/elev har givits möjlighet att svara. I grundskolan deltar även eleverna i de aktuella skolåren. Endast frågor som är gemensamma för kommunerna redovisas i rapporten. Sidan 5 av 128

6 2 Undersökningen 2.1 Undersökningens målgrupp Målgrupp för undersökningen var föräldrar till barn i kommunernas förskole- och grundskoleverksamheter samt elever i grundskolan. I förskoleverksamheten deltog förutom förskolor även pedagogisk omsorg. Inom förskolan/pedagogisk omsorg deltog föräldrar till samtliga barn inskrivna i verksamheterna i respektive kommun. Inom grundskoleverksamheten är tre skolår utvalda som målpopulation. Dessa skolår är 3, 5 och 8. Inom respektive skolår deltog en förälder per elev och samtliga elever. Undersökningen är en uppföljning av motsvarande undersökningar våren 2014 och Nedan visas antalet deltagande respondenter inom respektive urvalsgrupp. Antalet i varje grupp är baserat på respektive kommuns register. Såväl kommunala som fristående verksamheter ingår i redovisningen. Antal svar Järfälla Sigtuna Upplands-Bro Totalt Svarsfrekvens (%) Antal svar Svarsfrekvens (%) Antal svar Svarsfrekvens (%) Antal svar Svarsfrekvens (%) Elever åk Elever åk Elever åk Elever grundskola Föräldrar åk Föräldrar åk Föräldrar åk Föräldrar grundskola Föräldrar förskola Föräldrar ped.omsorg Totalt Sidan 6 av 128

7 2.2 Undersökningsmetod Undersökningen har genomförts med en variation av metoder. Metodvalet har styrts av vilka kontaktuppgifter respektive kommun har till målgrupperna. Samtliga elever oavsett kommun genomförde enkäten via webbaserad metod. Nytt för 2016 är att alla elever i en klass använt samma inloggningskod till skillnad från unika koder per elev vid tidigare genomföranden. Inloggningskoderna och en framtagen länk för undersökningen distribuerades till en kontaktperson per skola. Skolan ansvarade för att distribuera länk och inloggningskoder till respektive elev. Eleverna besvarade undersökningen på lektionstid genom att gå in på länken och ange inloggningskoderna för aktuell klass som tilldelats dem från skolan. Undersökningen till föräldrarna har genomförts med en variation av metoder enligt nedan: Järfälla och Sigtuna kommun Undersökningen genomfördes med en kombination av postal enkät och webb. Vid det första utskicket fick samtliga föräldrar ett brev hemskickat med en kort information om undersökningens genomförande, en pappersenkät och ett portofritt svarskuvert. Med brevet följde också en länk samt unika inloggningsuppgifter så att de som önskade kunde besvara enkäten via webben istället. Brevet skickades till den adress som tillhandahållits av kommunen. Totalt genomfördes två påminnelser den första i form av enbart ett brev med länk och unika inloggningskoder. Den andra påminnelsen innehöll ett nytt informationsbrev, pappersenkät samt portofritt svarskuvert. Föräldrar till barn/elever i Järfälla kommun erbjöds möjligheten att besvara enkäten via webben på följande språk: Svenska, Engelska, Spanska, Somaliska och Arabiska Föräldrar till barn/elever i Sigtuna kommun erbjöds möjligheten att besvara enkäten via webben på följande språk: Svenska, Finska, Engelska, Spanska, Somaliska och Arabiska Upplands-Bro kommun Undersökningen genomfördes företrädesvis med webbaserad metod. Ett mail med en kort information om undersökningens genomförande skickades till den vårdnadshavare som kommunen tillhandahållit. Totalt genomfördes tre påminnelser via mail. Till de vårdnadshavare där kommunen saknade mailadress eller där adressen var felaktig skickades ett postalt brev, enkät och ett portofritt svarskuvert. Med brevet följde också en länk samt unika inloggningsuppgifter så att de som önskade kunde besvara enkäten via webben. Brevet skickades till den adress som tillhandahållits av kommunen. Totalt genomfördes två påminnelser den första i form av enbart ett brev med länk och unika inloggningskoder. Den andra påminnelsen innehöll ett nytt informationsbrev, pappersenkät samt portofritt svarskuvert. Sidan 7 av 128

8 2.3 Frågeformulär Frågeformulären har utarbetats av en grupp bestående av representanter från respektive kommun. Det är i grunden tre formulärvarianter, ett för föräldrar till barn i förskolan/pedagogisk omsorg, ett för föräldrar till elever i grundskolans år 3, 5 och 8 samt ett för elever i motsvarande skolår i grundskolan. Varje formulär innehåller gemensamma frågor med fasta svarsalternativ samt en öppen fråga formulerad Övriga synpunkter. Varje kommun hade också möjlighet att lägga till kommunspecifika frågor. Samtliga kommuner har haft specifika frågor undantaget Upplands-Bro kommun. För resultat av kommunspecifika frågor hänvisas till respektive kommun. Varje fråga är formulerad som ett påstående med fasta svarsalternativ. Svaren har avgivits på en 4-gradig skala från instämmer inte alls till instämmer helt. Det har också funnits möjlighet att svara vet ej. Varje formulär har avslutats med tre nationella frågor som används för beräkning av ett övergripande NKI. Frågorna besvarades på en 10-gradig skala och har följande innehåll: 1. Hur nöjd respondenten totalt sett är med aktuell verksamhet (förskola/pedagogisk omsorg/grundskola) 2. Hur väl aktuell verksamhet motsvarar förväntningarna 3. Hur nära eller långt ifrån en ideal verksamhet som aktuell verksamhet är För dessa frågor har ett medelvärde beräknats som sedan indexerats till ett tal mellan 0-100, NKI. Ju högre tal desto mer nöjda kan målgruppen anses vara med aktuell verksamhet. 2.4 Tid för fältarbetet Fältarbetet för elever genomfördes mellan den 7:e mars till den 8:e april Fältarbetet för föräldrar genomfördes mellan den 7:e mars till den 17:e april Rapportens struktur Denna rapport redovisar totalresultaten per kommun jämfört med alla kommuner totalt. Såväl kommunala som fristående verksamheter ingår. I samtliga fall jämförs resultaten med ett ovägt totalresultat som består av samtliga respondenter inom samma verksamhet/skolår i undersökningen. Resultatet för elever och föräldrar redovisas separat. Resultat fördelat på kommunal respektive fristående verksamhet redovisas i separat bilaga i Excel. Sidan 8 av 128

9 3 Järfälla kommun 3.1 Järfälla förskola Utveckling och lärande En svarsfrekvens på 64 procent är godkänt. Resultatet för Järfälla kommun baseras på 2681 svar vilket borgar för god tillförlitlighet. Resultatet visar på fortsatt höga och jämna resultat inom området utveckling och lärande. 93 procent av föräldrar till barn i Järfällas förskolor upplever 2016 att deras barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan. Motsvarande andel 2014 var 91 procent. Samtidigt är det något färre som instämmer i att barnets tankar och idéer tas tillvara, 90 procent 2016 jämfört med 92 procent Skillnaderna över tid är små. Sidan 9 av 128

10 3.1.2 Normer och värden Sidan 10 av 128

11 Även inom området normer och värden instämmer en majoritet av föräldrarna i påståendena. Resultaten över tid visar endast på mindre skillnader. Variationerna är inom felmarginalen för undersökningen. Ett fortsatt utvecklingsområde är att bättre informera föräldrarna om förskolans arbete med att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering. Resultatet är i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen Förskola och hem Förskola och hem är det område som får lägst betyg i undersökningen Resultaten överensstämmer med tidigare år. Området innehåller frågor om information och inflytande som normalt sett är lite svårare att få riktigt höga betyg på. 84 procent av föräldrarna instämmer 2016 i att informationen om verksamhetens innehåll är bra jämfört med 86 procent Även om informationen och möjligheten till inflytande i stort är bra så är information och inflytande det frågeområde där flest föräldrar ger ett lägre betyg. Sidan 11 av 128

12 3.1.4 Sammanfattande omdöme Även det sammanfattande omdömet visar på höga och stabila värden över tid. 90 procent av föräldrarna till barn i Järfällas förskolor är nöjda med verksamheten. Resultatet i Järfälla motsvarar i stort genomsnittet för förskolan i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 12 av 128

13 3.1.5 NKI NKI för förskolan i Järfälla uppgår till 75. Resultatet är oförändrat över tid och i nivå med förskolan totalt för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 13 av 128

14 3.2 Järfälla pedagogisk omsorg Utveckling och lärande Resultatet för pedagogisk omsorg baseras endast på 56 svar varför resultaten bör tolkas med försiktighet. Slutsatsen som kan dras är att föräldrar till barn i pedagogisk omsorg är nöjda med verksamheten. Ingen förälder ger 2016 lägsta betyg på någon fråga. Sidan 14 av 128

15 3.2.2 Normer och värden Sidan 15 av 128

16 Även frågeområdet normer och värden får goda betyg inom den pedagogiska omsorgen. Däremot finns ett utvecklingsområde i frågan om föräldrarna känner till hur den pedagogiska omsorgen arbetar för att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering. Resultatet visar på en nedåtgående trend Samverkan med hemmet Området samverkan och hemmet visar på lägre resultat 2016 jämfört med 2015 och Den något fallande trend som noterades 2015 har fortsatt 2016 avseende hur föräldrarna till barn i pedagogisk omsorg ser på samverkan mellan omsorgen och hemmet. Det skall poängteras att antalet svar är få varför förändringarna bör tolkas med försiktighet men en fallande trend över flera år bör alltid tas på allvar för att säkerställa att eventuella åtgärder vidtas i god tid. Resultaten visar dock fortsatt att majoriteten är nöjda med hur samverkan mellan hem och den pedagogiska omsorgen fungerar. Sidan 16 av 128

17 3.2.4 Sammanfattande omdöme Det sammanfattande omdömet visar på en fortsatt hög nöjdhet även om resultaten även här indikerar en nedåtgående trend sedan Sidan 17 av 128

18 3.2.5 NKI Ett NKI på 77 visar på en totatalt sett väl fungerande verksamhet där föräldrarna är nöjda med hur den pedagogiska omsorgen fungerar. NKI speglar dock svaren i flera av de andra frågeområdena om att föräldrarnas upplevelse och nöjdhet med den pedagogiska omsorgen även om den är fortsatt hög, har sjunkit något under de senaste åren. Sidan 18 av 128

19 3.3 Järfälla år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 19 av 128

20 En svarsfrekvens på 90 procent är bra och innebär god tillförlitlighet i svaren. Resultatet visar på höga och i flera fall förbättrade resultat jämfört med Särskilt tydlig är förbättringen på frågorna Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer (+5 enheter), Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet (+2 enheter) och Min lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven (tidigare målen) i alla ämnen (+4 enheter). Föräldrar Föräldrarnas resultat visar inte på motsvarande positiva utveckling som eleverna inom området kunskaper och bedömning. Framför allt är det delaktigheten och informationen på utvecklingssamtalen som får ett något lägre betyg 2016 jämfört med Föräldrarna är dock precis som eleverna i stort nöjda med frågorna som ställs inom området. Sidan 20 av 128

21 3.3.1 Normer och värden Elever Området normer och värden visar på höga värden över tid. Skillnaden i 2016 års resultat jämfört med 2015 är marginella och inom felmarginalen för undersökningen. 94 procent av eleverna upplever att de känner sig trygga i skolan och 97 procent upplever att de blir bra bemötta av de vuxna i skolan. Det tydligaste utvecklingsområdet är fortsatt att var tionde elev inte instämmer i att de blir bra bemötta av andra elever. Åtta procent instämmer inte i att de vuxna aktivt motverkar att någon behandlas illa. Sidan 21 av 128

22 Föräldrar Sidan 22 av 128

23 När föräldrarna till elever i årskurs 3 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så ger de något lägre betyg 2016 jämfört med 2015 på flera frågor. Andelen som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan uppgår till 89 procent 2016 jämfört med 92 procent 2015 (- 3 enheter). Något färre upplever också att personalen är goda förebilder för deras barn och att personalen bemöter mitt barn med respekt (- 2 enheter). Det är också färre som upplever att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar (-4 enheter). Andelen som besvarar frågan om goda förutsättningar med alternativet vet ej är fortsatt hög (25 procent). Trots en viss nedgång 2016 indikerar resultaten att föräldrar till elever i åk 3 i Järfälla är något mer nöjda med hur området normer och värden fungerar jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på en mindre ökning med två enheter på frågorna Jag tar ansvar för mitt skolarbete och lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. Sidan 23 av 128

24 3.3.3 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 3 i Järfälla kommun visar på små skillnader jämfört med tidigare år. En majoritet är nöjda men frågor om information och inflytande får något lägre betyg relaterat andra frågor i undersökningen. Det är vanligt att frågor som berör information, kommunikation och inflytande får lite lägre betyg. Det är områden där respondenten alltid kan önska mer. Sidan 24 av 128

25 3.3.4 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar på totalt sett nöjda elever i åk 3 inom Järfälla kommun. 94 procent tycker att de går i en bra skola och 92 procent kan rekommendera skolan. Resultatet är i nivå med genomsnittet för åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen och visar att eleverna i årskurs 3 totalt sett trivs mycket bra i sin skola. Sidan 25 av 128

26 Föräldrar Även resultatet för föräldrar till elever i åk 3 i Järfälla kommun visar på hög nöjdhet. Föräldrar till barn i åk 3 i Järfälla kommun är 2016 totalt sett något mer nöjda med verksamheten (86 procent) jämfört med genomsnittet i de kommuner som ingår i undersökningen (85 procent). Föräldrar till elever i åk 3 i Järfälla kommun är också i högre utsträckning benägna att rekommendera skolan (87 procent) jämfört med genomsnittet av föräldrar till barn i åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen (85procent). Se sammanfattande omdömena indikerar dock en mindre nedgång i föräldrarnas nöjdhet vilket också avspeglar sig i flera av frågorna i övriga frågeområden. Sidan 26 av 128

27 3.3.5 NKI Elever Elever i åk 3 i Järfälla kommun är totalt sett mer nöjda än genomsnittet av eleverna i åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Järfällas elever når ett NKI på 81, 2016 jämfört med 79 i genomsnitt. Resultatet är också en ökning med en enhet jämfört med Sidan 27 av 128

28 Föräldrar Även föräldrarna till elever i åk 3 i Järfälla kommun ger uttryck för en något högre nöjdhet jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI för föräldrar till elever i åk 3 i Järfälla kommun uppgår 2016 till 68 jämfört med 67 i genomsnitt för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI följer utvecklingen som indikerats i de olika frågeområdena, nämligen att föräldrarnas nöjdhet med sina barns skola är marginellt lägre 2016 jämfört med Sidan 28 av 128

29 3.4 Järfälla år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 29 av 128

30 En svarsfrekvens på 90 procent ger hög tillförlitlighet i resultaten. Resultatet visar på höga värden över tid och endast marginella förändringar. Andelen som instämmer i att de får vet hur det går för dem i skolarbetet minskar från 86 procent 2015 till 84 procent Det tydligaste utvecklingsområdet är 2016 precis som tidigare år frågan Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag år lust att lära mig mer. Andelen som instämmer i påståendet uppgår 2016 till procent (- 4 enheter). Föräldrar En svarsfrekvens på 64 procent är bra för föräldrar i grundskolan. Baserat på erfarenhet är svarsfrekvensen lägre bland föräldrar ju högre årskurs deras barn går i. Föräldrarnas resultat visar på en oförändrat eller något negativ utveckling inom frågeområdet kunskaper och värdering 2016 jämfört med Nedgången är särskilt tydlig på frågor som berör utvecklingssamtal och särskilt frågan om föräldern deltar i planeringen av barnets kunskapsutveckling instämmer 84 procent i påståendet (- 4 enheter). Resultaten visar också på en negativ trend över tid på frågan om Skolan är tydlig med vad mitt barn ska kunna i de olika ämnena. 80 procent av föräldrarna instämmer i påståendet 2016 jämfört med 85 procent Resultatet överensstämmer med genomsnittet för övriga kommuner. Sidan 30 av 128

31 3.4.2 Normer och värden Elever Området normer och värden visar på höga värden över tid. 90 procent uppger att de känner sig trygga i skolan 2016 (91 procent 2015). Däremot ökar andelen som inte alls instämmer från 2 procent 2015 till fyra procent Andelen som instämmer i att de vuxna aktivt motverkar till att någon behandlas illa uppgår 2016 till 83 procent (- 3 procent). Det är också färre elever som 2016 upplever att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar 83 procent (-5 procent). Sidan 31 av 128

32 Föräldrar Sidan 32 av 128

33 När föräldrarna till elever i årskurs 5 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så visar de på en något minskad nöjdhet på samtliga frågor undantaget frågorna om pojkar och flickor har samma förutsättningar där 89 procent av föräldrarna instämmer 2016 (+ 2 procent) samt frågan om mitt barn känner sig trygg i skolan + 1 procent. Resultaten indikerar trots nedgången att föräldrar till elever i åk 5 i Järfälla är något mer nöjda med hur området normer och värden fungerar jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på i stort oförändrade resultat jämfört med tidigare år. Skillnaden över tid är små. Undantaget är frågan Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan som visar på en negativ trend. 78 procent instämmer i påståendet 2016 jämfört med 82 procent 2014 och 81 procent Sidan 33 av 128

34 3.4.4 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 5 i Järfälla kommun visar på ett i stort sett oförändrat resultat inom samtliga frågor inom området skola och hem. En majoritet är nöjda men frågor om information och inflytande får något lägre betyg relaterat andra frågor i undersökningen. Det är vanligt att frågor som berör information, kommunikation och inflytande får lite lägre betyg. Det är områden där respondenten alltid kan önska mer. Resultatet i Järfälla är något högre än genomsnittet för kommunerna som ingår i undersökningen. Sidan 34 av 128

35 3.4.5 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar på att de allra flesta eleverna i åk 5 inom Järfälla kommun fortsatt är nöjda med sin skola. 83 procent tycker att de går i en bra skola och 76 procent kan rekommendera skolan. 12 procent upplever att de inte alls kan rekommendera sin skola Resultatet är i nivå med genomsnittet för åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 35 av 128

36 Föräldrar Resultatet för föräldrar till elever i åk 5 i Järfälla kommun visar även det på höga och stabila värden över tid. 85 procent av föräldrarna till barn i åk 5 i Järfälla kommun är 2016 totalt sett nöjda med sitt barns skola. Resultatet är en enhet över genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. 83 procent av föräldrarna till elever i åk 5 i Järfälla kommun kan rekommendera sitt barns skola. Resultatet är en procent högre jämfört med föregående år och marginellt högre än genomsnittet för de skolor i kommunerna som ingår i undersökningen (82 procent). Sidan 36 av 128

37 3.4.6 NKI Elever NKI för elever i Järfälla åk 5 uppgår 2016 till 63. NKI har varierat mellan de senaste tre åren. Resultatet är i nivå med genomsnittet för elever i åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen (63). Sidan 37 av 128

38 Föräldrar Föräldrarna till elever i åk 5 i Järfälla kommun ger uttryck för en högre nöjdhet jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI för föräldrar till elever i åk 5 i Järfälla kommun uppgår 2016 till 67 (68, 2015) och är något högre än genomsnitt för de kommuner som ingår i undersökningen (65). Sidan 38 av 128

39 3.5 Järfälla år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 39 av 128

40 En svarsfrekvens på 71 procent är bra och ger god tillförlitlighet i resultaten. 86 procent av eleverna i åk 8 i Järfälla kommun uppger att deras lärare förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnena. Resultaten visar på en marginell nedgång över tid men är en procentenhet högre än genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Den största utmaningen är fortsatt att få skolarbetet så intressant att eleverna får lust att lära sig mer. Föräldrar Svarsfrekvensen för föräldrar till elever i årskurs 8 är 56 procent. Resultatet baseras 2016 på 433 svar vilket innebär god tillförlitlighet. Föräldrarnas resultat visar på en positiv utveckling inom området kunskaper och bedömning Den nedgång som sågs inom flera frågor 2015 har vänts till en uppgång. Framför allt är det frågorna Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till kunskapsutveckling (+ 6 procentenheter) och Mitt barn får det stöd som behövs (+5 enheter) som visar på en tydlig positiv utveckling. Sidan 40 av 128

41 3.5.2 Normer och värden Elever Området normer och värden visar att fler elever i årskurs 8 tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar (+5 enheter). Samtidigt minskar andelen som instämmer i att de blir bra bemötta av de vuxna samt om de blir bra bemötta av andra elever med två procent 2016 jämfört med Sidan 41 av 128

42 Föräldrar Sidan 42 av 128

43 När föräldrarna till elever i årskurs 8 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så går utvecklingen åt olika håll på frågorna. Fler föräldrar upplever 2016 att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar (+3 enheter) och fler upplever att personalen aktivt motverkar att något barn far illa (+ 3 enheter). Samtidigt minskar andelen föräldrar som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan från 92 till 88 procent Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar endast på mindre skillnader över tid. De tydligaste utvecklingsområdena är fortsatt att eleverna behöver känna att de kan välja olika sätt att arbeta i skolan och att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Sidan 43 av 128

44 3.5.4 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 8 i Järfälla kommun visar på ett förbättrat resultat inom samtliga frågor inom området skola och hem. Såväl information, bemötande och inflytandet upplevs som bättre 2016 jämfört med Resultaten är åter i nivå med vad som redovisades Sidan 44 av 128

45 3.5.5 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar att eleverna i åk 8 i Järfälla kommun i princip är lika nöjda med sin skola 2016 som procent tycker att de går i en bra skola (55 procent 2015 och 71 procent 2014) och 65 procent kan rekommendera skolan (67 procent 2015 och 60 procent 2014). Resultatet är något över genomsnittet för åk 8 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 45 av 128

46 Föräldrar Resultatet för föräldrar till elever i åk 8 i Järfälla kommun visar på en ökad nöjdhet 2016 jämfört med procent är 2016 uttalat nöjda med verksamheten på deras barn skola. Genomsnittet för övriga kommuner är 80 procent. 81 procent av föräldrarna kan rekommendera skolan 2016, en uppgång jämfört med 2015, 73 procent är genomsnittet för benägenheten att rekommendera skolan 78 procent bland de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 46 av 128

47 3.5.6 NKI Elever Elever i åk 8 i Järfälla kommun är totalt sett något mer nöjda jämfört med genomsnittet av eleverna i åk 8 i de kommuner som ingår i undersökningen. Järfällas elever når ett NKI på 54, 2016 jämfört med 51 i genomsnitt. Sidan 47 av 128

48 Föräldrar Föräldrarna till elever i åk 8 i Järfälla kommun ger uttryck för en något ökad nöjdhet jämfört med Resultatet är som genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen (63). Sidan 48 av 128

49 5 Sigtuna kommun 5.1 Sigtuna förskola Utveckling och lärande En svarsfrekvens på 51 procent är lite lågt men ändå en ökning jämfört med 2015 (48 procent). Samtidigt baseras resultatet på över svar vilket normalt sätt är en garanti för tillförlitliga resultat. Resultatet visar på höga och jämna resultat inom området utveckling och lärande. 91 procent av föräldrar till barn i Sigtunas förskolor upplever 2016 att deras barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan. Övriga frågor visar en svagt negativ trend. Resultatet inom området utveckling och lärande är marginellt lägre jämfört med genomsnittet för förskolor i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 49 av 128

50 5.1.2 Normer och värden Sidan 50 av 128

51 Även inom området normer och värden instämmer en majoritet av föräldrarna i påståendena. Skillnaderna är små över tid. Ett fortsatt utvecklingsområde är att bättre informera föräldrarna om förskolans arbete med att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering Förskola och hem Förskola och hem är det område som får lägst betyg i undersökningen. Området innehåller frågor om information och inflytande som normalt sett är lite svårare att få riktigt höga betyg på. 83 procent av föräldrarna instämmer 2016 i att informationen om verksamhetens innehåll är bra jämfört med 82 procent Även om informationen och möjligheten till inflytande är bra så kan det alltid bli bättre. Resultatet är i nivå med tidigare år och i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 51 av 128

52 5.1.4 Sammanfattande omdöme Det sammanfattande omdömet visar på en viss nedgång jämfört med procent (- 3 enheter)av föräldrarna till barn i Sigtunas förskolor är 2016 nöjda med verksamheten. 85 procent (-4enheter) är benägna att rekommendera förskolan. Resultatet i Sigtuna är 2016 något under genomsnittet för förskolan i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 52 av 128

53 5.1.5 NKI NKI för förskolan i Sigtuna uppgår till 74. Resultatet är i nivå med tidigare år. Resultatet är även i nivå med genomsnittet för förskolor i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 53 av 128

54 5.2 Sigtuna pedagogisk omsorg Utveckling och lärande Resultatet inom pedagogisk omsorg baseras på få intervjuer (13 st). Även om svarsfrekvensen är hög (81 procent) så bör resultaten tolkas med försiktighet. Enskilda svar får en relativt stor påverkan på resultaten. Resultaten visar att föräldrar med barn i pedagogisk omsorg är mycket nöjda med området som berör utveckling och lärande. Resultatet indikerar en tydligt ökad nöjdhet med utvecklingssamtalen och att barnets utveckling och lärande dokumenteras och följs upp. Sidan 54 av 128

55 5.2.2 Normer och värden Sidan 55 av 128

56 Även normer och värden visar på en tydligt positiv utveckling. Nästan alla svarande ger högsta betyg på samtliga frågor. Ingen ger ett lågt betyg 1-2 på den 4-gradiga skalan på någon fråga inom området normer och värden. Resultatet är högre än genomsnittet för den pedagogiska omsorgen i de kommuner som ingår i undersökningen Samverkan med hemmet Även samverkan med hemmet upplevs fungera väl Samtliga respondenter instämmer i samtliga påståenden inom området. Sidan 56 av 128

57 5.2.4 Sammanfattande omdöme De goda betygen avspeklar sig också i att samtliga föräldrar som besvarat undersökningen ger högsta betyg på nöjdhet och benägenhet att rekommendera sitt barns pedagogiska omsorg. Sidan 57 av 128

58 5.2.5 NKI Till följd av den positiva utvecklingen inom de olika frågorna redovisas 2016 ett mycket högt NKI på 95. Resultatet är en ökning med 15 enheter jämfört med 2015 och över genomsnittet för den pedagogiska omsorgen i de kommuner som deltar i undersökningen (82). Sidan 58 av 128

59 5.3 Sigtuna år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 59 av 128

60 En svarsfrekvens på 89 procent är bra och ger god tillförlitlighet i resultaten. Resultatet visar på höga värden över tid. Fler elever upplever 2016 att de får veta hur det går för dem i skolarbetet (+3 enheter) och fler uppger att skolarbetet gör dem så nyfiken att de får lust att lära sig mer (+4 enheter). Värt att notera att 98 procent uppger att lärarna förväntar sig att de ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen. Föräldrar En svarsfrekvens på 51 procent är lite lågt. Resultatet baseras på 275 intervjuer vilket är fullt tillräckligt för att se tydliga inriktningar. Däremot bör avvikelser mellan år med ett fåtal procentenheter tolkas med försiktighet. Resultaten visar på små förändringar över tid. Dock visar frågan Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till kunskapsutveckling på en negativ trend. 86 procent av föräldrarna instämmer i påståendet 2016 jämfört med 94 procent Samtidigt uppger 2016 fler föräldrar att de på utvecklingssamtalen deltar i planeringen av sitt barns kunskapsutveckling (+ 5 enheter). Sidan 60 av 128

61 5.3.2 Normer och värden Elever Området normer och värden visar på höga och stabila värden över tid. Andelen elever i åk 3 som känner sig trygga i skolan är 92 procent Resultatet för elever i Sigtuna kommun är i nivå med eller något högre än genomsnittet för åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Resultatet stämmer väl överens med tidigare års resultat. Sidan 61 av 128

62 Föräldrar Sidan 62 av 128

63 När föräldrarna till elever i årskurs 3 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så är lika eller mer positiva 2016 jämfört med Fler föräldrar uppger 2016 att deras barn känner sig tryggt i skolan (+5 enheter). Det är också fler som uppger att personalen är goda förebilder (+ 5 enheter) och att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar (+ 6 enheter) Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på höga resultat. En viss nedgång syns dock i frågan om eleverna upplever att de kan välja olika sätt att arbeta i skolan. Sidan 63 av 128

64 5.3.4 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 3 i Sigtuna kommun visar på en ökad nöjdhet med samtliga frågor inom området skola och hem. Den nedgång som sågs 2015 har 2016 vänts till en tydligt ökad nöjdhet hos föräldrar till elever i årskurs 3 avseende området skola och hem. Såväl information som bemötande och inflytande får ett högre betyg 2016 jämfört med Sidan 64 av 128

65 5.3.5 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar på totalt sett nöjda elever i åk 3 inom Sigtuna kommun. 93 procent tycker att de går i en bra skola och 92 procent kan rekommendera skolan. Resultatet är i nivå med 2015 och som genomsnittet för åk 3 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 65 av 128

66 Föräldrar Resultatet för föräldrar till elever i åk 3 i Sigtuna kommun visar på en uppgång jämfört med procent upplever 2016 att deras barn går i en bra skola (82 procent 2015). 85 procent säger 2016 att de kan rekommendera sitt barns skola. Motsvarande andel 2015 var 79 procent. Resultatet är i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 66 av 128

67 5.3.6 NKI Elever Elever i åk 3 i Sigtuna kommun visar 2016 på en något ökad nöjdhet. Resultatet är 2016 är en ökning med två enheter och en enhet högre än genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 67 av 128

68 Föräldrar Även föräldrarna till elever i åk 3 i Sigtuna kommun ger uttryck för en ökad nöjdhet 2016 jämfört med Resultatet är något högre jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI för föräldrar till elever i åk 3 i Sigtuna kommun uppgår 2016 till 70 jämfört med 67 i genomsnitt för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 68 av 128

69 5.4 Sigtuna år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 69 av 128

70 En hög svarsfrekvens på 86 procent ger god tillförlitlighet i resultaten. Resultatet visar på höga värden över tid. Den tydligaste utmaningen är fortsatt att görs skolarbetet så intressant så att eleverna får lust att lära sig mer. Resultaten är i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen undantaget frågan Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet som visar på en svagt negativ trend sedan 2014 samt att resultatet 2016 är något lägre jämfört med genomsnittet av de kommuner som ingår i undersökningen. Föräldrar En svarsfrekvens på 49 procent är lite lågt. Precis som i årskurs 3 är över 200 svar (248 svar) fullt tillräckligt för att få en bra indikation på områden med högre/lägre värden. Avvikelser mellan åren med ett fåtal procentenheter bör dock tolkas med försiktighet. Föräldrarnas resultat visar 2016 på en negativ utveckling inom området kunskaper och bedömning. Samtliga frågor får 2016 ett lägre värde jämfört med Särskilt tydligt är nedgången på frågor som berör utvecklingssamtalet där färre instämmer i att de får information Sidan 70 av 128

71 om barnets kunskapsutveckling. Färre känner sig också delaktiga i planeringen av barnets kunskapsutveckling 2016 jämfört med Normer och värden Elever Området normer och värden visar på höga värden över tid. 91 procent instämmer i att de känner sig trygga i skolan. Däremot är det något färre 2016 (- 4 procent) som uppger att skolan ger flickor och pojkar har samma förutsättningar. Resultatet på frågan har varierat över tid. Sidan 71 av 128

72 Föräldrar Sidan 72 av 128

73 När föräldrarna till elever i årskurs 5 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så visar de på en minskad nöjdhet på flertalet frågor 2016 jämfört med Även föräldrarna instämmer 2016 i lägre utsträckning att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar. Resultatet 2016 är något lägre än genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på i stort oförändrade resultat jämfört med tidigare år. Skillnaden över tid är små. Sidan 73 av 128

74 5.4.4 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 5 i Sigtuna kommun visar även här på en något negativ utveckling. En majoritet är nöjda men frågor om information och bemötande får något lägre betyg 2016 jämfört med Det är vanligt att frågor som berör information, kommunikation och inflytande får lite lägre betyg. Det är områden där respondenten alltid kan önska mer. Resultatet i Sigtuna är ni nivå med genomsnittet för kommunerna som ingår i undersökningen. Sidan 74 av 128

75 5.4.5 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar på att de allra flesta eleverna i åk 5 inom Sigtuna kommun är nöjda. 84 procent tycker att de går i en bra skola och 77 procent kan rekommendera skolan. Resultaten är en ökning med 2 respektive tre procentenheter sedan procent upplever att de inte alls kan rekommendera sin skola. Resultatet är i nivå med genomsnittet för åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 75 av 128

76 Föräldrar Resultatet för föräldrar till elever i åk 5 i Sigtuna kommun visar på höga värden även Resultaten är i princip oförändrade jämfört med procent av föräldrarna till barn i åk 5 i Sigtuna kommun är 2016 totalt sett nöjda med sitt barns skola. 80 procent av föräldrarna till elever i åk 5 i Sigtuna kommun kan rekommendera sitt barns skola. Sidan 76 av 128

77 5.4.6 NKI Elever NKI för elever i Sigtuna åk 5 uppgår 2016 till 63. NKI har ökat med en enhet per år de senaste tre åren. Resultatet 2016 är i nivå med genomsnittet för elever i åk 5 i de kommuner som ingår i undersökningen (63). Sidan 77 av 128

78 Föräldrar Föräldrarna till elever i åk 5 i Sigtuna kommun ger uttryck för en marginellt lägre nöjdhet jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI för föräldrar till elever i åk 5 i Sigtuna kommun uppgår 2016 till 64 en nedgång med två enheter jämfört med 2015 och marginellt lägre än genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen (65). Sidan 78 av 128

79 5.5 Sigtuna år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 79 av 128

80 En svarsfrekvens på 69 procent är acceptabel men har potential att bli högre. Resultaten baseras dock på över 300 svar. En hög volym svar bidrar till stabilitet och tillförlitlighet i resultaten. Resultaten visar på små förändringar över tid men frågor om läraren förväntar sig att eleven ska nå kunskapskraven i alla ämnen, om eleven deltar i planeringen av sin kunskapsutveckling och om skolarbetet gör eleverna så nyfikna att de får lust att lära sig mer visar på en svagt fallande trend. Resultatet för dessa frågor är också något under genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Föräldrar Precis som i årskurs 3 och 5 så är svarsfrekvensen lägre bland föräldrar jämfört med elever. Ju äldre elever desto lägre svarsfrekvens från föräldrarna. 49 procent är dock betydligt högre jämfört med procent. Variationer i resultaten över tid bör tolkas med försiktighet. Föräldrarnas resultat visar på en negativ utveckling inom området kunskaper och bedömning Samtliga frågor får ett något lägre resultat jämfört med Sidan 80 av 128

81 5.5.2 Normer och värden Elever Området normer och värden visar på en negativ utveckling bland eleverna Samtliga frågor för ett något lägre betyg 2016 jämfört med Färre elever i åk 8 upplever 2016 att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar. Andelen har minskat från 81 procent 2015 till 75 procent Trots nedgången är resultatet fortfarande något högre än för genomsnittet i de kommuner som ingår i undersökningen. Även bemötandet från såväl vuxna som andra elever får ett något lägre betyg av eleverna i årskurs jämfört med Sidan 81 av 128

82 Föräldrar Föräldrarnas resultat är mer stabila inom området normer och värden och visar endast på marginella skillnader jämfört med Sidan 82 av 128

83 5.5.3 Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på i stort sett oförändrade resultat 2016 jämfört med De tydligaste utvecklingsområdena är fortsatt att eleverna behöver känna att de kan välja olika sätt att arbeta i skolan och att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Resultatet är i nivå med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 83 av 128

84 5.5.4 Skola och hem Föräldrar Resultatet av föräldrarnas svar i åk 8 i Sigtuna kommun visar på ett lägre resultat 2016 inom frågorna som rör information om verksamhetens innehåll och inflytande på verksamheten. Båda Det tydligaste utvecklingsområdet är att fortsätta att förbättra informationen om verksamhetens innehåll där 73 procent tycker att den är bra 2016 jämfört med 83 procent Även andelen som säger att de är nöjda med inflytandet i verksamheten har minskat från 87 procent 2015 till 80 procent Sidan 84 av 128

85 5.5.5 Sammanfattande omdöme Elever Det sammanfattande omdömet visar att eleverna i åk 8 i Sigtuna kommun totalt sett är något mindre nöjda med sin skola 2016 jämfört med 2015 och procent tycker 2016 att de går i en bra skola (73 procent 2015 och 75 procent 2014) och 60 procent kan rekommendera skolan (65 procent 2015 och 66 procent 2014). Resultatet är något under genomsnittet för åk 8 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 85 av 128

86 Föräldrar Resultatet för föräldrar till elever i åk 8 i Sigtuna kommun visar på en oförändrad nöjdhet jämfört med procent är uttalat nöjda med verksamheten på deras barns skola. Genomsnittet för övriga kommuner är 80 procent. Samtidigt är det något färre som 2016 uppger att de kan rekommendera sitt barns skola (76 procent 2016 jämfört med 83 procent 2015). Genomsnittet för deltagande kommuner 2016 är att 78 procent av föräldrarna instämmer i att de kan rekommendera sitt barns skola. Sidan 86 av 128

87 5.5.6 NKI Elever Elever i åk 8 i Sigtuna kommun är totalt sett något mindre nöjda jämfört med genomsnittet av eleverna i åk 8 i de kommuner som ingår i undersökningen. Sigtunas elever når ett NKI på 49, 2016 jämfört med 51 i genomsnitt. Resultatet i Sigtuna visar på en fallande trend sedan Sidan 87 av 128

88 Föräldrar Föräldrarna till elever i åk 8 i Sigtuna kommun ger uttryck för en högre nöjdhet jämfört med genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen. NKI för föräldrar till elever i åk 8 i Sigtuna kommun uppgår 2015 till 65 jämfört med 63 i genomsnitt för de kommuner som ingår i undersökningen. Resultatet i Sigtuna är en minskning med 3 enheter jämfört med Sidan 88 av 128

89 6 Upplands-Bro kommun 6.1 Upplands-Bro förskola Utveckling och lärande En svarsfrekvens på 72 procent är bra och ger en hög tillförlitlighet i resultaten. Resultatet visar på höga och jämna resultat inom området utveckling och lärande. 94 procent av föräldrar till barn i Upplands-Bro förskolor upplever 2016 att deras barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan. Resultatet är högre än genomsnittet på samtliga frågor jämfört med förskolor i de kommuner som ingår i undersökningen. Resultatet stämmer väl överens med föregående år. Sidan 89 av 128

90 6.1.2 Normer och värden Sidan 90 av 128

91 Inom området normer och värden instämmer en majoritet av föräldrarna i påståendena. Resultaten är stabila och höga på samtliga frågor inom området. Resultatet är precis som 2015 i nivå med eller över genomsnittet för de kommuner som ingår i undersökningen Förskola och hem Förskola och hem är det område som får lägst betyg i undersökningen. Området innehåller frågor om information och inflytande som normalt sett är lite svårare att få riktigt höga betyg på. 87 procent av föräldrarna instämmer 2016 i att informationen om verksamhetens innehåll är bra. Flertalet upplever även 2016 att de är nöjda med inflytandet de har i verksamheten. Även om informationen och möjligheten till inflytande är bra så kan det alltid bli bättre enligt flera av respondenterna. Sidan 91 av 128

92 6.1.4 Sammanfattande omdöme Även det sammanfattande omdömet visar på höga och stabila värden över tid. 93 procent av föräldrarna till barn i Upplands-Bro förskolor är nöjda med verksamheten. 90 procent kan rekommendera förskolan. Resultatet i Upplands-Bro är över genomsnittet för förskolan i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 92 av 128

93 6.1.5 NKI NKI för förskolan i Upplands-Bro uppgår till 75. Resultatet är stabilt över tid. Resultatet är i nivå med genomsnittet för förskolor i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 93 av 128

94 6.2 Upplands-Bro pedagogisk omsorg Utveckling och lärande Resultaten baseras på 23 svar. Svarsfrekvensen är 100 procent vilket bidrar till en god tillförlitlighet i svaren. Antalet svar är dock få vilket gör att enskilda individers svar får en relativt stor påverkan på resultatet. Förändringar på några få procentenheter bör därför tolkas med försiktighet. Resultaten 2016 visar på en fortsatt hög nöjdhet inom området utveckling och lärande. Sidan 94 av 128

95 6.2.2 Normer och värden Sidan 95 av 128

96 Även området normer och värden får fortsatt goda omdömen. Några föräldrar ger dock ett lite lägre betyg 2016 på några frågor. Det handlar främst om man känner till arbetet med att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering. Även frågorna om personalen är goda förebilder för barnen och om personalen bemöter barnet med respekt har för föräldrar som ger ett något lägre betyg 2016 jämfört med Samverkan med hemmet Området samverkan med hemmet visar på en nedåtgående trend sedan Framför allt är det frågan om bemötande och inflytande på verksamheten som successivt fått ett lägre betyg mellan 2014 och Sidan 96 av 128

97 6.2.4 Sammanfattande omdöme De något lägre betygen som tidigare frågor indikerar visar sig också i att andelen föräldrar som totalt sett är nöjda med verksamheten minskat från att samtliga är nöjda till att 92 procent är nöjda Andelen som ger det högsta betyget har också minskat från 91 procent 2015 till 78 procent Även benägenheten att rekommendera får ett successivt lägre betyg från året 2014 till och med svarade samtliga med högsta betyg på rekommendation svarar 87 procent att de kan rekommendera sitt barns pedagogiska omsorg. 9 procent svarar med lägsta betyg. Resultaten är fortsatt goda men indikerar en nedgång som bör ses över för att vända trenden och åter erbjuda en pedagogisk omsorg av samma höga kvalitet som upplevdes Sidan 97 av 128

98 6.2.5 NKI De något lägre betygen avspeglar sig också i ett lägre NKI uppgår NKI till 86 jämfört med 93, 2015 och 97, NKI är trots nedgången fortsatt högre än genomsnittet för den pedagogiska omsorgen i de kommuner som ingår i undersökningen. Sidan 98 av 128

99 6.3 Upplands-Bro år Kunskaper och bedömning Elever Sidan 99 av 128

100 En svarsfrekvens på 90 procent är högt och ger god tillförlitlighet i resultaten. Resultatet visar på höga värden över tid. Inom området kunskaper och bedömning är det framför allt frågan Lärarna förklarar så att jag förstår där något fler elever ger ett lägre betyg 2016 jämfört med 2015 (-5 procent). Frågan Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer visar på en svagt negativ trend sedan Föräldrar En svarsfrekvens på 60 procent är acceptabelt. Antalet svar är drygt 200 vilket ger en tydlig indikation men mindre variationer bör tolkas med försiktighet. Föräldrarnas resultat visar på en i stort sett oförändrad utveckling sedan Ett särskilt utvecklingsområde är att skolan behöver bli mer tydlig med vad barnen ska kunna i de olika ämnena. Allt färre föräldrar instämmer i påståendet och fler ger ett uttalat lågt betyg. Sidan 100 av 128

101 6.3.2 Normer och värden Elever Området normer och värden visar på lägre värden 2016 jämfört med 2015 för samtliga frågor inom området. Resultatet 2016 är också lägre än genomsnittet för de skolor som ingår i undersökningen. Sidan 101 av 128

102 Föräldrar Sidan 102 av 128

103 När föräldrarna till elever i årskurs 3 tar ställning till påståendena inom området normer och värden så visar de på en mer positiv utveckling. Fler föräldrar upplever 2016 att deras barn känner sig trygga i skolan, att personalen är goda förebilder och bemöter barnen med respekt. Utvecklingsområden är att bättre informera om skolans arbete med att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering, att personalen aktivt motverkar att något barn far illa och att skolan ska ge pojkar och flickor samma förutsättningar Ansvar och inflytande Elever Resultatet inom området ansvar och inflytande visar på marginellt lägre resultat 2016 jämfört med Värt att notera är att andelen som ger högst betyg på frågan om eleven kan välja olika sätt att arbeta sjunker från 58 procent 2015 till 36 procent Sidan 103 av 128

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner,

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner, RAPPORT 0 Enkätundersökning inom förskola och grundskola Samverkan mellan flera kommuner: Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Våren 0 P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Lidingö stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Antal svar: 19 (svarsfrekvens: 86 %) Antal svar Lidingö, alla förskolor: 183 (svarsfrekvens: 7 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola Järfälla kommun Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Fastebol förskola Antal svar: 58 (svarsfrekvens: 95 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 71 (svarsfrekvens: 66 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar för Stella Nova förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Fristående förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 3 3, 9 9 7 3,. Mitt barns tankar och idéer tas till

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för Ekorrens förskola: st. Svarsfrekvens: 6 procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: 6 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för Pluto förskola: 8 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Västra Brotorps förskola Antal svar för Västra Brotorps förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Dimslöjans förskola Antal svar för Dimslöjans förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Väsby skola - Föräldrar åk 5 48 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Medelvärde,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,. Lärarna i min

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012 Elever År - Våren 7 svar, 0% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 7 0 7 Medelvärde,,,,7. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 7 7 7,7,7,7,.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor

Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor 392 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Ur o Skur Skogsbacken

Ur o Skur Skogsbacken Föräldrar Förskola - Våren Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och 70 behov. 4 svar, 7% 7 Medelvärde,,7, 7, 4 7 4, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Äpplets Montessoriförskola

Äpplets Montessoriförskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 00% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 8 9 3 8 Medelvärde 3 3, 74 48 33 3 3, 4. Mitt barns

Läs mer

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 0 9% 9 7. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9% 9% % 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, % Utveckling och lärande 5 Medelvärde. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 70,5 67,7 5 7. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 8 8 8 7 7 bra 0 0 % 7 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 70 8 7 8 0% 8%. Personalen är engagerad

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 9 svar, 4% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 49 48 48 40 4 Medelvärde,4,, 8 9 6, 4. Mitt barns

Läs mer

Rosa Tornet, Montessori

Rosa Tornet, Montessori Rosa Tornet, Montessori Föräldrar Förskola - Våren 0 svar, 8% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 8 8 9 Medelvärde 5 5,,8,8

Läs mer

Kvarnens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kvarnens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 40 8 40 3 30 0 Medelvärde 3, 00 39 3, 3 9 4 3, 4.

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Föräldrar År 8 - Våren 9 svar, 6% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 8 0 6 8 Medelvärde, 0,. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar Ekorrens förskola: (7 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (64 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Österåkers kommun Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Ärlingheden förskola

Ärlingheden förskola Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 44 40 Medelvärde,,, 9, 4. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. bra 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn.. Dagbarnvårdaren är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Antal svar Lekplatsvägens förskola: 5 (73 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 6 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Skutan förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Skutan förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 26 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 0 6 Medelvärde,6, 2 9,2. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola

Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola Värmdö kommun Förskolan Lär - Marie Skymbäck - Föräldrar Förskola 15 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92%

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92% Ekebyskolan - Elever åk VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 22 svar, 2% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer