Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad"

Transkript

1 Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena Edholm

2 Brukarundersökningen genomfördes den andra gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till stora grupper av brukare med samma frågor. Den här rapporten redovisar tillvägagångssätt och resultat. 1. Genomförandet I samband med förvaltningens första brukarundersökning 2008 inleddes ett samarbete med Umeå kommun, som varit en av pionjärerna för brukarundersökningar inom socialtjänst. Kring Umeå har skapats ett nätverk av kommuner som använder sig av samma modell för brukarenkäter. Via nätverket kan man dra nytta av varandras erfarenheter och har även möjlighet att jämföra resultat. Vi har i mycket följt Umeås tillvägagångssätt. I genomförandet har vi använt oss av samma tjänsteföretag för distribution av enkäten och sammanräkning av resultatet som Umeå-nätverket, Posten/Strålfors och UMDAC/Umeå Universitet. Enkätens två syften I Vård och omsorgs Budget/plan för står angående kvalitetsmått ur brukarperspektiv: Kontinuerlig uppföljning genom brukarenkäter är ett viktigt sätt att identifiera förbättringsområden och följa brukarnas upplevelse av kvalitet i verksamheten. I detta ryms de två viktiga syftena, att få reda på hur brukarna vid mättillfället upplever kvaliteten i de tjänster vi erbjuder samt att få ett underlag för verksamheterna i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Nationella jämförelser Statistiska centralbyrån genomför fr.o.m på uppdrag av Socialstyrelsen regelbundet återkommande brukarundersökningar bland brukare som har hemtjänst eller som bor i äldreboenden. Enkäter skickas till brukare, men i större kommuner som vår är det ingen totalundersökning utan urval sker slumpvis. Syftet med undersökningen är bland annat att kunna jämföra resultat kommuner emellan. Resultatet sammanställs per kommun och kan inte brytas ned till mindre nivåer. Det kan därför inte uppfylla syftet att utgöra underlag för förbättringsarbete annat än på totalnivå. Resultaten från undersökningarna finns på Socialstyrelsens hemsida, där jämförelser kan göras mellan landets kommuner när det gäller äldreomsorg. Socialstyrelsen gör ingen motsvarande brukarundersökning bland brukare med insatser enligt LSS. I det Umeå-nätverk vi valt att ingå i och som använder en gemensam enkät ingår följande kommuner: Umeå, Gotland, Ljusdal, Luleå, Skellefteå Sundsvall, Vännäs och Vindeln. Av dessa har Ljusdal, Luleå och Skellefteå valt att inte göra någon brukarundersökning Jämförelser är möjliga bara till en viss nivå eftersom verksamheterna i kommunerna är olika organiserade och urvalet av målgrupper och insatser i brukarundersökningarna är olika. Målgrupper/avgränsning Undersökningen är en totalundersökning. Alla brukare i de aktuella målgrupperna fick enkäten. I undersökningen ingår såväl verksamheter i egenregi som entreprenader och boserviceföretag. Personer med hemtjänst var den största gruppen, personer som bor i äldreboende var näst största gruppen och de som har boservice var den tredje största gruppen. Vi har försökt undvika att brukare får flera enkäter, men det gick inte att genomföra fullt ut. Många har t.ex. både insats från hemtjänst och boservice och har då fått två enkäter. 2

3 Inom funktionshinder gick i år enkäter ut till personer som hade daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice och kontaktperson som insats fick personer med andra insatser enkäten och resultatet 2009 blir därför inte fullt jämförbart med det från förra året. Enkätfrågorna I ett följebrev som skickades med enkäten, angavs vilken insats som avsågs ( Vad tycker du om ditt Äldreboende?) och en förklaring till varför den skickats ut. Det fanns också en förklaring till hur man kan tänka när man skulle besvara enkäten. Enkäten inleds med en övergripande fråga, Hur nöjd är du med verksamheten i stort? Därefter följer tre delfrågor inom vardera fyra områden, bemötande, tydlighet, tillgänglighet och kompetens. Frågornas exakta formuleringar är anpassade till respektive verksamhet, men avsikten är att de ändå ska vara jämförbara med varandra mellan verksamheterna. Därefter skiljer det sig något. De som får tjänster från boserviceföretag har fått tre speciella frågor. Alla enkäter slutar med ett utrymme för egna kommentarer. (Som exempel finns enkäten som gick till personer med daglig verksamhet, med som bilaga 1.) Svarsalternativ På den första övergripande frågan, om hur nöjd man var med verksamheten i stort, var svarsalternativen mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd och mycket missnöjd. De tolv följande frågorna var en form av påståenden att instämma i med passande alternativ. Ett av påståendena kring bemötande var exempelvis Jag upplever att personalen tar hänsyn till mig som den person jag är, där svarsalternativen var Ja, alltid, Ja, för det mesta, Nej, för det mesta inte eller Nej, aldrig. Samma svarsalternativ upprepades vid alla delfrågorna. Resultatet anges i % andel, där de två positiva alternativen lagts samman. De speciella boservicefrågorna är relaterade till valfriheten, huruvida man känner till att man har rätt att byta boserviceföretag, om man själv har bytt någon gång samt om man funderat på att byta. Svarsalternativen är ja och nej. Hur når vi brukarna? Namn- och adresslistor till aktuella brukargrupper togs ut från det datasystem där verkställighet av insatser är registrerade. De är kopplade till ansvarsområden och/eller enhetschefer, vilket gör att resultatet (avidentifierat och om inte antal svar är för få) kan redovisas till dessa nivåer. Enkäterna sändes direkt till brukarna. När det gäller insatserna stödfamilj, korttidshem läger och kontaktperson som vänder sig till barn eller familjer med barn med funktionsnedsättningar adresserades enkäterna till föräldrarna. Ett svarskuvert följde med utskicket, för att underlätta för brukaren att skicka in sitt svar. En önskad svarstid angavs. När svarstiden gått ut räknades svaren, en ny adresslista skapades över dem som inte svarat och ett påminnelsebrev skickades ut till dessa. Information Information om den kommande brukarundersökningen gick ut externt på stadens hemsida och i Mölndals-Posten. Information till berörda verksamheter, interna och externa, skickades ut i god tid innan undersökningen genomfördes. Svarsfrekvens Svaren ska ses som en indikation på hur de personer som svarat upplever verksamheten vid just det tillfället. Av andras erfarenheter vet vi att enkätundersökningar som utförs bland socialtjänstens målgrupper aldrig kommer upp till de svarsfrekvenser som krävs för att man ska kunna dra generella slutsatser av resultaten. 3

4 Om personal i det personliga mötet med brukarna förmedlar att det är viktigt att få veta deras synpunkter kan det påverka svarsfrekvensen positivt. Eftersom det är andra gången vi genomför brukarundersökning på det här sättet kan vi nu jämföra svarsfrekvensen med förra årets resultat. Vi kan också jämföra med resultat från övriga kommuner i nätverket som genomfört sin brukarundersökning Tabell Svarsfrekvens per verksamhetsområde och totalt Vård och omsorg 2009 Verksamhetsområde utsända enkäter inkomna enkäter Svarsfrekvens Äldreboende % Hemtjänst % Boservice % Daglig verksamhet % Ledsagarservice % Kontaktperson % Stödfamilj % Korttidshem % Läger % Totalt % Av tabellen framgår vilka verksamhetsområden som ingår i brukarundersökningen 2009, antal utsända och inkomna enkäter samt svarsfrekvensen per verksamhetsområde. Svarsfrekvensen varierar något mellan de olika verksamhetsområdena liksom antalet enkäter. Av de 1214 som besvarat enkäten 2009 har 456 (38 %) också lämnat egna kommentarer besvarade 1241 enkäten och av dessa lämnade 476 egna kommentarer vilket också motsvarar 38 %. Tabell Svarsfrekvenser Vård och omsorg 2008 och 2009 Vård och omsorg totalt Hemtjänst Äldreboende Boservice Funktionshinder % 66 % 72 % 66 % 71 % 66 % 70 % 67 % 65 % 65 % Svarsfrekvensen 2009 är något lägre jämfört med 2008 totalt inom Vård och omsorg och alla verksamhetsområden utom funktionshinder där svarsfrekvensen är oförändrad jämfört med Allmän nöjdhet, relaterat till vem som svarat I enkäten finns möjlighet att ange om den som besvarat enkäten är berörd person, närstående eller personal. Denna möjlighet finns inte i den enkät som vänder sig till barn/ungdom. Den besvaras av förälder/vårdnadshavare. Tabellen visar allmän nöjdhet, relaterat till vem som svarat, berörd person, med hjälp av närstående eller personal, av dem som lämnat uppgift om detta. 4

5 Tabell Allmän nöjdhet, relaterat till vem som svarat 2009 Hemtjänst 282 svar + 55 utan uppgift Äldreboende 283 svar + 22 utan uppgift Boservice 224 svar + 46 utan uppgift Funktionshinder 186 svar utan uppgift svar % svar % svar % svar % Berörd % % % % person Närstående % % % % Personal 5 4 (80%) 9 8 (89%) 4 4 (100%) (80%) Av tabellen framgår att den allmänna nöjdheten är högre när den berörde har svarat än när närstående hjälpt till att svara. Detta gäller inom funktionshinder, hemtjänst och äldreboende. Inom Boservice är siffrorna omvända och den allmänna nöjdheten är högre när närstående hjälpt till att svara. Endast ett fåtal enkäter har besvarats med hjälp av personal. Bortfallet I alla enkätundersökningar av det här slaget uppstår ett visst bortfall, ett antal personer som av olika skäl inte besvarar enkäten. Några har tagit kontakt och förklarat skälen till varför de eller deras anhörige inte kommer att svara. En del anger att personen ifråga på grund av sjukdom inte kan uttrycka sina åsikter. Andra tycker att det är svårt att svara eftersom omdömena varierar om de olika personer som utför insatsen. För några kan insatsen ha upphört. För att säkert veta vad bortfallet beror på och om den grupp som inte svarat på enkäten har uppfattningar som skiljer sig från dem som svarat bör man göra en bortfallsanalys. 2. Resultat 2009 Redovisning av resultatet och hur det används Medborgarna i Mölndals stad får information om det övergripande resultatet av 2009 års brukarundersökning på stadens hemsida och en kort information publiceras i Mölndals- Posten. De som svarat på enkäten kommer att få ett tackbrev med en kort sammanfattning. Att redovisa resultaten externt för allmänheten är en självklarhet. Brukarundersökningar kan ses som en del av uppföljningen av hur kvalitén i Vård och omsorgs verksamhet uppfattas av brukarna, av intresse både för brukare och medborgare. Internt inom Vård och omsorg är resultatet ett underlag för utvecklingsarbete. De olika enheterna får därför ett resultat på enhetsnivå. Det kan användas för att identifiera goda resultat som är viktiga att bevara och svaga resultat som behöver förbättras. Det förbättringsarbete som kommer att ske inom egen drift redovisas i kommande verksamhetsberättelser. Att mäta nöjdhet Vid första brukarundersökningen beräknades nöjdhet, de två sammanlagda positiva svarsalternativen, i relation till antal inkomna enkäter. En anpassning har nu skett till det sätt som övriga samarbetskommuner använder, att relatera nöjdhet till hur många som svarat på den aktuella frågan. Med det förändrade sättet blir vårt resultat för 2009 inte fullt jämförbart med det för 2008, men jämförelsen med de andra kommunerna och med vårt eget resultat kommande år blir mer rättvisande. 5

6 Övergripande resultat, nöjdhet Som helhet är brukarnas omdöme om Vård och omsorg mycket bättre i 2009 års brukarundersökning än i den från Hur mycket av förbättringen som beror på ett annat beräkningssätt och hur mycket som beror på att brukarna verkligen är mer går inte att få veta. Det vi kan se är att de områden som hade sämre omdömen under 2008, nämligen tydlighet och tillgänglighet, fortfarande har sämre omdömen än de andra. Bemötande och kompetens är 2009, liksom 2008, de områden som brukarna är mest med. Tabell Allmän nöjdhet och nöjdhet per frågeområde, jämförelse 2008 och 2009 Allmän nöjdhet Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Kompetens % 94 % 79 % 92 % 70 % 83 % 75 % 88 % 83 % 94 % Kvinnor och män, nöjdhet Rent numerärt är antalet kvinnor bland äldreomsorgens brukare fler än antalet män. Både inom hemtjänst och inom äldreboende är de ungefär dubbelt så många, liksom bland Boservice brukare. Inom funktionshinderområdet är däremot männen fler än kvinnorna. År 2008 var skillnaderna mellan kvinnors och mäns omdömen små. Det skiljde som mest 1 % mellan könen i omdömen av allmänna nöjdheten och de olika frågeområdena. År 2009 är den allmänna nöjdheten lika stor för både kvinnor och män, men tittar man på de olika frågeområdena är skillnaderna större än föregående år. Kvinnorna är mindre med bemötandet än vad männen är, 89 % jämfört med 93 %. Även när det gäller tydlighet och tillgänglighet är kvinnorna mindre, 82 % jämfört med 84 %, respektive 87 % jämfört med 90 %. Däremot är kvinnornas omdömen om kompetens lite högre än männens, 95 % är jämfört med 94 % bland männen. Se tabeller nedan. Tabell Kvinnor och män, allmän nöjdhet och nöjdhet per frågeområde 2008 Allmän nöjdhet Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Kompetens Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 81 % 80 % 79 % 79 % 70 % 71 % 75 % 76 % 83 % 83 % Tabell Kvinnor och män, allmän nöjdhet och nöjdhet per frågeområde 2009 Allmän nöjdhet Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Kompetens Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 94 % 94 % 89 % 93 % 82 % 84 % 87 % 90 % 95 % 94 % I ovanstående tabeller räknar vi ihop alla män respektive alla kvinnor som svarat på enkäter inom hemtjänst, äldreboende, Boservice och funktionshinder. Skiljer man mellan de fyra områdena blir tendensen inom hemtjänst, äldreboende och Boservice den samma som ovan, alltså att kvinnorna är mindre på nästan alla områden. Inom funktionshinder däremot är männen överlag mindre än kvinnorna. Allmän nöjdhet och nöjdhet per verksamhetsområde och frågeområde I nedanstående tabell kan man i första raden avläsa bedömningen av hur det sammanlagda resultatet för all Vård och omsorgs verksamhet ser ut och därefter hur 6

7 resultatet blir uppdelat på de olika verksamhetsområdena hemtjänst, äldreboende, Boservice och funktionshinder. Tabell Allmän nöjdhet och nöjdhet per frågeområde och verksamhetsområde i % både i intern och extern drift 2009 Allmän nöjdhet Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Kompetens Vård och omsorg 94 % 92 % 83 % 88 % 94 % Hemtjänst 94 % 92 % 81 % 83 % 93 % Äldreboende 95 % 90 % 81 % 88 % 95 % Boservice 95 % 94 % 86 % 91 % 96 % Funktionshinder 94 % 93 % 84 % 91 % 92 % Den allmänna nöjdheten, d.v.s. vad brukarna svarar på frågan om hur nöjd man är med verksamheten i stort, ligger på en jämn nivå % är. Områdena bemötande och kompetens värderas högst av frågeområdena. Några värden avviker från medelnivån: bemötande inom äldreboende ligger några % sämre och bemötande och kompetens inom Boservice värderas några % bättre än genomsnittet. Tydlighet och tillgänglighet är de två frågeområden där alla verksamhetsområden har något sämre omdömen. Störst skillnad finns inom området tillgänglighet där genomsnittet är 88 % nöjdhet totalt, men hemtjänst har 83 % nöjdhet och funktionshinder samt Boservice har 91 %. För tydlighet är genomsnittet 83 % nöjdhet, med ett spann mellan hemtjänst och äldreboende som har 81 % och Boservice 86 %. Allmän nöjdhet och nöjdhet per frågeområde, egen drift respektive extern drift, 2008 och 2009 I nästa tabell delas resultatet upp utifrån vem som ansvarar för driften, egenregi eller externa utförare. Egen drift omfattar all hemtjänst utom i lägenheterna i anslutning till Berzelius äldreboende, alla äldreboende utom Berzelius samt all funktionshinderverksamhet. Extern drift omfattar Boserviceföretagen, Berzelius äldreboende samt hemtjänst i lägenheter i anslutning till Berzelius äldreboende. I egen drift är underlaget 887 enkätsvar och i extern drift 327 enkätsvar under Proportionerna var desamma Tabell Allmän nöjdhet och nöjdhet per frågeområde i intern respektive extern drift 2008 och 2009 Allmän nöjdhet Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Kompetens Egen drift 81 % 94 % 81 % 92 % 72 % 82 % 77 % 87 % 85 % 93 % Extern drift 79 % 96 % 74 % 94 % 65 % 85 % 72 % 92 % 79 % 95 % Alla omdömen, både för egen drift och för extern drift, är bättre 2009 än Att döma av de här siffrorna har externa utförare förbättrat sina omdömen mer än egendriften. År 2008 låg egendriften bättre på alla områden är förhållandena nästan det omvända. De sammanslagna omdömena skiljer sig några procentenheter åt, till fördel för extern drift på alla områden. Boservice, att välja företag som utför en beviljad tjänst 2005 infördes Boservice, en form av valfrihet för brukare, som bland auktoriserade företag kan välja vem som ska utföra beviljad städning, inköp och tvätt. I brukarundersökningen har funnits med några speciella frågor angående val och byte av företag. De har ställts i form av påstående att instämma i med ja eller nej. 7

8 Tabell Boservicefrågorna, andel som svarat ja, 2008 och Jag känner till att jag har möjlighet att byta Boserviceföretag 83 % 86 % Jag har bytt Boserviceföretag en eller flera gånger 9 % 11 % Jag har funderat på att byta Boserviceföretag 12 % 12 % Något fler än 2008 svarar alltså 2009 att de har bytt företag en eller flera gånger, 11 % mot 9 %. Lika många i bägge undersökningarna, 12 %, har funderat på att byta. Andelen brukare som säger sig känna till att de har möjlighet att byta företag har ökat från 83 % år 2008 till 86 % år Det innebär att det fortfarande är 14 % som säger sig inte känna till att de kan byta företag. Med tanke på att det finns beslut om att hela hemtjänsten blir en tjänst som ska väljas av brukarna bör informationen förbättras så att alla brukare har rätt kunskap om systemet med val och möjlighet till omval. Vad brukarna är mest och minst med år 2009 Hittills har vi vägt samman frågorna under respektive frågeområde till ett omdöme. När vi tittar på frågorna, var och en för sig, kan man se vilka frågor som får högst eller lägst betyg. Brukarna är mest med o Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation o Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är o Jag får hjälpen på ett tryggt och säkert sätt Brukarna är minst med o Jag får information och motivering till de beslut som fattas o Jag får veta vad som förväntas av mig o Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd De frågor som brukarna upplever sig vara mest nöjd med och minst nöjd med är nästan identiska med motsvarande resultat förra året. Mest nöjd-frågorna rör bemötande (två frågor) och kompetens (en fråga), minst nöjd-frågorna om tydlighet. I bilaga 2 finns en översikt över alla frågorna med omdömen inom både Vård och omsorg totalt och uppdelat på verksamhetsdelar. 3. Svarsfrekvens och allmän nöjdhet, jämförelse med andra kommuner Tabell Svarsfrekvens i jämförelse med de samarbetskommuner som ingår i Umeå-nätverket 2009 Mölndal Umeå Gotland Sundsvall Vännäs Vindeln Hemtjänst 66 % 74 % 58 % 67 % 67 % 93 % Äldreboende 66 % 68 % 59 % 62 % 71 % 85 % Funktionshinder 65 % - 53 % 59 % - - Kommentar: Funktionshinder i Gotlands kommun avser Bostad med särskild service LSS. Av tabellen framgår svarsfrekvensen för olika verksamhetsområden i Mölndal samt de jämförbara resultat som vi har från andra kommuner som genomfört brukarundersökningen Vindelns resultat sticker ut och är högst inom verksamhetsområdena hemtjänst och äldreboende och Gotland har lägst svarsfrekvens inom funktionshinder jämfört med övriga kommuner. 8

9 Tabell Allmän nöjdhet, jämförelse med de samarbetskommuner som ingår i Umeå-nätverket 2009 Mölndal Umeå Gotland Sundsvall Vännäs Vindeln Hemtjänst 95 % 96 % 94 % 93 % 90 % 98 % Äldreboende 95 % 94 % 96 % 96 % 88 % 92 % Funktionshinder 94 % % - - Kommentar: Hemtjänst avser personer över 65 år. Tabellen visar en jämförelse med kommuner i Umeå-nätverket med resultat från Det är genomgående höga värden och det är inte några större skillnader mellan kommunerna. Noteras kan att i Vindeln är allmänna nöjdheten med hemtjänsten högre än i övriga kommuner. 4. Övriga synpunkter Utöver de frågor som ställdes i enkäten fanns också möjlighet att lämna övriga synpunkter om hur man upplever verksamheterna och/eller den insats de får. Av dem som besvarat årets enkät har 456 också lämnat egna kommentarer, vilket är 38 % av inkomna enkätsvar. En del av kommentarerna innehåller flera synpunkter, både positiva och negativa. Många uttrycker en tacksamhet över den hjälp de får, att de är med insatsen, med personalen och deras bemötande. De negativa kommentarerna har kategoriserats efter innehåll för att kunna visa vilka områden som flera är miss med. Nedan lyfter vi fram de områden som omfattat många negativa kommentarer. Synpunkterna är ett viktigt underlag i verksamheternas förbättringsarbete men även övergripande ger de en värdefull bild av vad brukarna uppfattar som viktigt. Hemtjänst Av de övriga synpunkter som kommit in från hemtjänsten är det dubbelt så många negativa som positiva. Brukarna har synpunkter på personalens bristande kompetens, att det är alltför många som ger hjälpen och att personalen upplevs stressad. Andra ger istället uttryck för brist på trygghet vilket kan ha samma grund. Flera tycker att de inte fått information om försening eller ändrad tid. Många är miss med hur arbetet är organiserat, att det kommer många nya personer, en del unga och oerfarna, och framförallt att det är många olika personer som ger hjälp. Det är alldeles för mycket personal. Kunde komma personer (olika) inom en vecka. säger någon. Äldreboende När vi sorterat bland synpunkterna från äldreboende ser vi dubbelt så många negativa som positiva. I en tredje kategori, som här kan tolkas som indirekt missnöje med det som är idag, finns två tydliga grupper: Den ena handlar om önskemål om mer stimulans genom aktiviteter och om utevistelse. Den andra handlar om oro för att det ska bli nerdragningar av personal. Dessa grupper kan sägas motsvara mycket av det som klagomålen handlar om. Många klagomål handlar om hur arbetet är organiserat, att det är ont om personal, byte av personal eller att personal upplevs som stressad. Nattpersonalen har så bråttom säger någon. En annan grupp är klagomål över brist på utevistelse och utbud av aktiviteter, alltså innehållet i tjänsten. Bibliotek, vinterträdgård mm, vad hjälper det när ingen i personalen kan gå med mamma dit, säger en anhörig. En tredje grupp av klagomål gäller maten, som många är miss med. Någon efterfrågar en särskild enkät om maten. Boservice Av de övriga synpunkter som kommit in som rör Boservice är det något fler positiva synpunkter än negativa. När det gäller städning har det framförts negativa synpunkter 9

10 som handlar om personalen. En del klagar på den unga och oerfarna personalen, som anses ha brister i hur städning ska utföras. Dessutom framkommer kritik på hur arbetet är organiserat, att det är stor omsättning på personal och att de ofta är stressade. En tredje kategori handlar om brister som avser insatsernas innehåll och omfattning. En del anser att tiden inte räcker till och att städningen bör ske oftare än var tredje vecka. En del klagomål på inköp har framförts och det handlar främst om att beställningarna och leveranserna fungerar dåligt och att det ibland är dåliga varor som levereras. Förslag på lösningar har framförts och det är bland annat att brukaren ska själv få välja butik, att inköpslistan ska undertecknas av brukaren och att listan ska kunna skickas med e-post istället för via fax eller telefon. Funktionshinder Av de övriga synpunkter som lämnats inom funktionshinderområdet finns lika många positiva som negativa. Några uttrycker en oro för framtiden, för att eventuella nerdragningar eller daglig verksamhet på entreprenad kan innebära för lite personal eller för många olika personal. Klagomålen gäller bl.a. brist på kunskap, t ex om funktionshindret, att man inte fått den insats man blivit lovad, att innehållet inte motsvarat det man förväntat sig eller att man inte fått information. Både de som lämnar positiva och negativa kommentarer betonar att det är viktigt med kontinuitet, att få möta samma personal. 5. Sammanfattning Brukarundersökningar är ett bland flera sätt att få veta brukarnas åsikter om kvaliteten i Vård och omsorgs tjänster, en viktig indikation på vad brukarna tycker vid frågetillfället. Det är andra gången vi genomför en undersökning på detta sätt och kan därför göra jämförelser med oss själva. Svarsfrekvensen har tyvärr gått ner från 70 % år 2008 till 66 % 2009 men är fortfarande inte ett dåligt resultat jämfört med andra kommuner. Det är viktigt att arbeta för att svarsfrekvensen höjs vid nästa undersökning för att inte resultatet ska tappa i trovärdighet. Det är positivt att kunna konstatera att resultaten överlag är mycket bättre än förra året. Precis som förra året är också bemötande och kompetens de områden där omdömena är allra bäst. När det gäller tydlighet och tillgänglighet är omdömena något sämre. Att döma av det brukarna är minst med behöver dialogen förbättras så att brukare känner sig rätt informerade om den hjälp eller det stöd man ska få och känner sig delaktiga i hur detta ska utföras. Det ska också vara självklart att känna till vart man vänder sig om man inte är nöjd. Den allmänna nöjdheten skiljer sig något mellan vem som är utförare och vilken verksamhet det gäller men det rör sig inte om stora skillnader. Till skillnad från 2008, då egendriftens omdömen var något högre, är det 2009 omvänt så att omdömena för extern drift ligger något högre. Samma tendenser för nöjdhet per frågeområde (bemötande, tydlighet, tillgänglighet och kompetens) finns både när det gäller egenregi och externa utförare. När vi jämför oss med övriga kommuner, som använder samma enkät som vi, ser vi inga stora skillnader. Samarbetet i nätverket och jämförelser med andra kommuner i sig är värdefullt för att få perspektiv på den egna verksamheten vilket kan bidra till utveckling. Utöver svar på enkätfrågorna har många lämnat egna kommentarer. Synpunkterna, positiva och negativa, kan tas tillvara i lokala delar av verksamheten men även övergripande ger de en värdefull bild av vad brukarna uppfattar som viktigt. 10

11 Resultatet från 2009 års brukarundersökning ligger nu till grund för utvecklingsarbete i de olika verksamheterna. Nästa brukarundersökning genomförs hösten När det resultatet är klart visar det sig om den positiva utvecklingen står sig. Hur brukarna upplever kvalitén i verksamheten är en indikation på hur långt vi kommit på väg mot Vård och omsorgsnämndens vision om Kvalitet i varje möte. 11

12 A:3-09 Enkäten besvaras med kryss i lämplig ruta. Berörd person är: Enkäten besvarad av: Berörd person Närstående Personal Man Kvinna 1. HUR NÖJD ÄR DU MED VERKSAMHETEN I STORT? Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 2. BEMÖTANDE - jag upplever att Ja, alltid Ja, för det mesta - personalen lyssnar aktivt och med Nej, för det mesta inte Nej, aldrig intresse för mig och min situation den person jag är - personalen tar hänsyn till mig som - jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den hjälp/ insats jag får 3. TYDLIGHET Ja, alltid Ja, för det mesta Jag får information och motivering Nej, för det mesta inte Nej, aldrig till de beslut som fattas Jag får veta vad som förväntas av mig Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 4. TILLGÄNGLIGHET Ja, alltid Ja, för det mesta Nej, för det mesta inte Nej, aldrig Jag får information på ett begripligt sätt Jag kan lätt nå den person jag söker i verksamheten Jag träffar lagom många personer från verksamheten för det jag behöver hjälp med 5. KOMPETENS Ja, alltid Ja, för det mesta Jag upplever att de som hjälper mig har Nej, för det mesta inte Nej, aldrig tillräckliga kunskaper för sitt arbete Jag får den hjälp jag fått löfte om Jag får hjälpen på ett tryggt och säkert sätt Lämna gärna ytterligare synpunkter på baksidan av enkäten. 12

13 ÖVRIGA SYNPUNKTER TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 13

14 Enhet: Verksamheter Vård och omsorg Inkomna enkäter: 1214 Utsända enkäter: 1844 Svarsfrekvens: 66% Bilaga 2 Resultat av brukarenkät andel alltid/mestadels nöjd Funktionshinder Funktionshinder Fråga Fråga Tot % Tot % Tot % Tot % Tot % Hur nöjd är du med verksamheten i stort % % % % % Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 2a % % % % % Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 2b % % % % % Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den hjälp/insats jag får 2c % % % % % Jag får information och motivering till de beslut som fattas 3a % % % % % Jag får veta vad som förväntas av mig 3b % % % % % Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 3c % % % % % Jag får information på ett begripligt sätt 4a % % % % % Jag kan lätt nå den person jag söker i socialtjänsten 4b % % % % % Jag träffar lagom många personer från socialtjänsten för det jag behöver hjälp med 4c % % % % % Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för sitt arbete 5a % % % % % Jag får den hjälp jag fått löfte om 5b % % % % % Jag får hjälpen på ett tryggt och säkert sätt 5c % % % % % Boservice Boservice Resultat av brukarenkät andel alltid / mestadels nöjd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Äldreboende Hemtjänst Funktionshinder Boservice Vård och omsorg 20% 10% 0% Fråga 1 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 14

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Kvalitet- och beställarenheten Carolina Day, verksamhetsutvecklare Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Uppdrag enligt styrkort

Uppdrag enligt styrkort Uppdrag enligt styrkort - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2014

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2014 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Om undersökningen...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende sida () Brukarundersökningar Hemtjänst och särskilt boende sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet av verksamheten är en del av socialförvaltningens

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2011

Genomförandet av mätningen 2011 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska utföras årligen. Enkäten riktades

Läs mer

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdigt liv och välbefinnande Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten sida (5) Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten Enligt utvärderingsplanen för 007 ska ett antal brukarundersökningar genomföras. En av dem ska enligt utvärderingsplanen undersöka

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012 SN/202/59 202-06-25 (9) KUNDUNDERSÖKNING MAJ 202. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende serviceinsatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN Enkät till Kulturskolans elever

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser handikappomsorgen i Karlstads kommun, totalt 12 olika insatser. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

Rapport brukarenkät 2009

Rapport brukarenkät 2009 1 (6) Socialkontoret 2009-10-13 Dnr 2006.0130 Carolin Meijer Larsson Socialnämnden Rapport brukarenkät 2009 FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden föreslås besluta att anteckna informationen till dagens protokoll

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2011:2

Kvalitetsbarometern LSS 2011:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS :2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN December Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Socialkontoret Elisabeth Gerhardsson, Verksamhetsutvecklare Tfn 0515-85322 E-post elisabeth.gerhardsson@falkoping.se Datum 2004-03-29 Dnr 1 (8) Uppföljning av kvalitetsgarantier

Läs mer

Resultat av nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2016

Resultat av nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2016 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller 2016-11-18 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/2015:331 34223 Social- och äldrenämnden Resultat av nationella brukarundersökningen inom

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Intervjuer med brukare inom Farsta Södra Hemtjänst och vid Edö servicehus

Intervjuer med brukare inom Farsta Södra Hemtjänst och vid Edö servicehus FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-27 Handläggare: Thomas Kultti Telefon: 08-508 19 101 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-01-22 Intervjuer med brukare

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År 2014 Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Undersökningen genomfördes under mars till och

Läs mer

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 Socialnämnden Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 Förslag till beslut 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet i korthet Enligt socialnämndens

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Brukarundersökning Socialtjänsten

Brukarundersökning Socialtjänsten Brukarundersökning Socialtjänsten 2016-01-15 KS 2016.0275-1 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Nacka kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN November 2013

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Brukarundersökningar 2012

Brukarundersökningar 2012 sida 1 (12) Brukarundersökningar 2012 Hemtjänst & Särskilt boende sida 2 (12) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 SVARSFREKVENS... 3 RESULTAT SÄRSKILT BOENDE... 3 RESULTAT HEMTJÄNSTEN... 8 ANALYS...

Läs mer

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006 Brukarundersökning Flyktingmottagningen 2006 Dec 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Mora Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer