Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet"

Transkript

1 FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Socialkontoret Elisabeth Gerhardsson, Verksamhetsutvecklare Tfn E-post Datum Dnr 1 (8) Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet Bakgrund Socialnämnden införde sju garantier inom äldreboendet Dessa garantier har nu varit i bruk under ett år och en första uppföljning har nu genomförts. Syfte Syftet med uppföljningen har varit att försöka fånga både de boendes, anhörigas/närståendes och personalens syn på garantierna för att få en uppfattning om hur garantierna har fungerat och hur vi har uppfyllt dessa. Metod Uppföljningen har genomförts med hjälp av de intervjuer som gjordes med boende i äldreboenden i november/december 2003 och enkätfrågor som skickades ut till alla anhöriga/närstående till boende i äldreboendet. Utöver brukarundersökningen har en sammanställning gjorts på antal klagomål som har kommit in gällande kvalitetsgarantierna. Intervjuer har gjorts med alla enhetschefer som har ansvar för äldreboendet samt avdelningschef för biståndsenhet. Enhetscheferna har fått göra en egen bedömning hur de anser sig kunna uppfylla garantierna. Enkätfrågor har skickats ut till personalen på varje avdelning där de avdelningsvis har svarat på hur de anser sig kunna uppfylla garantierna. Resultat Brukarundersökning Under november/december 2003 genomfördes en brukarundersökning i äldreboendet. Vissa av frågorna var ställda utifrån kvalitetsgarantierna. Av totalt 360 boenden intervjuades 129 personer som motsvarar drygt en tredjedel av de boende. Analysen av svaren visar att av samtliga boende är det de som har ett bättre hälsotillstånd som har kunnat svara. Brukarundersökarna har också upplevt att det är så. Detta ska vägas in när resultatet tolkas så att man inte tror att det är majoriteten av de boende som har svarat. De anhöriga/närståendes svar gäller även de boende som inte själva har kunnat medverka i en intervju. Svarsfrekvensen uppgår till 58%. Intervju- och enkätfrågorna bestod av två delar. En del där den boende/anhörige/närstående fick vikta ett antal påståenden och en del där de fick betygsätta påståendet. Totalt omfattade undersökningen tolv frågor varav sex var ställda utifrån kvalitetsgarantierna. g:\adm\skrivelser 2004\elisabeth\kvalitet\kvalitetsgarantier\äldreomsorg\2 uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboende1.doc2.doc Postadress Besöksadress E-postadress Webbadress Falköping Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 2 De boende/anhöriga/närstående fick vikta och betygsätta garantierna på en skala mellan 1 5. Två frågor ställdes separat där man fick svara på om man känner till garantierna och om man vet var man ska vända sig om man har synpynkter och klagomål. Hur viktiga tycker de boende att kvalitetsgarantierna är och tycker de att vi uppfyller dessa? Nedan redovisas resultatet från brukarundersökningen med de boende. Kvalitetsgaranti Vikt Betyg Personalen har ett vänligt och korrekt bemötande 4,67 4,67 Maten är varierad 4,16 4,23 Möjlighet till dusch 1g/v 4,13 4,30 Möjlighet till att komma ut i friska luften minst 1g/v 3,78 3,54 Kontaktperson inom äldreboendet 3,77 3,25 Möjlighet att delta i minst en gemensam aktivitet 1g/v 3,55 4,59 Kommentar: Den garanti som de boende tycker är allra viktigast är bemötandet vilket har fått det högsta betyget. Detta visar att personalen har ett bra professionellt bemötande vilket är glädjande. Att maten är varierad och att de boende får duscha en gång i veckan anser de boende är mycket viktigt och har även här fått ett högt betyg. Möjlighet att komma ut i friska luften och att den boende har en kontaktperson har fått lägre betyg vilket visar att det finns brister i dessa garantier. Alla garantier har viktats relativt högt. Hur viktigt tycker anhöriga/närstående att kvalitetsgarantierna är och tycker de att vi uppfyller dessa? Nedan redovisas resultatet från enkätundersökningen med anhöriga/närstående Kvalitetsgaranti Vikt Betyg Personalen har ett vänligt och korrekt bemötande 4,93 4,70 Möjlighet att duscha minst 1g/v 4,73 4,46 Maten är varierad 4,64 4,40 Kontaktperson inom äldreboendet 4,53 4,46 Möjlighet att komma ut i friska luften minst 1g/v 4,43 2,73 Möjlighet att delta i minst en aktivitet 1g/v 4,25 4,08

3 3 Kommentar: Anhöriga/närstående är eniga med de boende att allra viktigast är bemötandet vilket även här har fått det högsta betyget. Möjlighet till dusch, att maten är varierad och att det finns en kontaktperson har också viktats högt och fått ett mycket högt betyg av anhöriga/närstående. Den garantin som har fått ett mycket lågt betyg i förhållande till övriga är garantin om att den boende ges möjlighet att komma ut i friska luften. Denna garanti fick även ett lågt betyg av de boende. Däremot upplever de anhöriga/närstående i motsats till de boende att garantin om kontaktperson fungerar bra vilket har fått det näst högsta betyget. Alla garantierna har viktats högt. Hur mycket synpunkter och klagomål har kommit in gällande kvalitetsgarantierna? Totalt har det kommit in 15 synpunkter på garantierna under ett år varav 9 är klagomål och 6 är beröm. Synpunkterna och klagomålen är fördelade efter följande garantier: - Bemötande 1 klagomål 4 beröm - Komma ut i friska luften 3 klagomål - Aktivitet 3 klagomål - Maten 1 klagomål 1 beröm - Dusch 1 klagomål - Kontaktperson 1 beröm - Ansökan - - Känner de boende och anhöriga/närstående till kvalitetsgarantierna? Svaren visar att endast 22% av de boende känner till garantierna medan de anhöriga/närstående är det 32% som känner till dem. Vet de boende och anhöriga/närstående vart de ska vända sig när de har klagomål eller synpunkter? Av de boende är det endast 20% som vet var de ska vända sig med sina klagomål och synpunkter medan när det gäller de anhöriga/närstående är det 70 % som vet var de ska vända sig. Sammanfattning av hur de boende och anhöriga/närstående tycker att vi uppfyller kvalitetsgarantierna. Av resultatet från brukarundersökningen och sammanställning av de synpunkter som har kommit in kan man säga att de boende och anhöriga/närstående tycker att vi uppfyller de flesta av garantierna bra. Det är också få klagomål som har kommit in gällande garantierna. Det är två garantier som man inte är nöjd med. Att få komma ut i friska luften Kontaktperson Framförallt anser både de boende och anhöriga/närstående att de boende inte får möjlighet att komma ut i friska luften minst en gång i veckan. Det var många kommentarer när det gällde den här garantin (101st) både från de boende och anhöriga. Av kommentarerna framkommer det att både de boende och anhöriga

4 4 anser att det är viktigt att den boende får komma ut i friska luften. De boende tycker att det är viktigare att komma ut sommartid. Det framkommer också av kommentarerna att det är många av de anhöriga som hjälper dem ut. Kontaktpersonskapet tycker de boende inte fungerar tillfredställande. Många av de boende har kommenterat att det är anhöriga som sköter om kontaktpersonens uppgifter. Resultatet visar att alla garantier har fått en hög vikt hos både de boende/anhöriga/närstående. Detta styrker att det är just dessa garantier vi bör ha. Det är inte bra att så få av de boende har svarat att de inte känner till garantierna och att de inte vet vart de ska vända sig om de har synpunkter. För att kvalitetsgarantierna ska bli ett verkningsfullt instrument för både de boende och organisationen krävs att rutinerna utvecklas och förbättras när det gäller informationen till brukarna. Det hjälper inte att dela ut en broschyr, utan här handlar det mycket om hur vi förhåller oss till garantierna och klagomål. Det handlar om att få personalen att anamma garantierna och att det är de som sköter den kontinuerliga informationen. När det gäller anhöriga/närstående är det positivt att de i stor utsträckning vet var de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Garantierna däremot är det även här få som känner till. Här måste också informationen bli bättre. Tycker brukarna, personalen, enhetscheferna på de olika äldreboendena att de uppfyller kvalitetsgarantierna? Det finns skillnader i hur man uppfyller garantierna mellan de olika äldreboendena. Om betyget har överstigit 4,0 från de boende och anhöriga i brukarundersökningen som gjordes i nov/dec 2003 har detta bedömts som att man har uppfyllt garantin. Personalen och enhetscheferna har fått frågor om de anser att garantin är uppfylld och svarat ja eller nej. Om de svarat nej har de fått ange orsak. Ansökan Vi garanterar att när du ansökt om ett äldreboende får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor. Vi garanterar att du får ett erbjudande om bostad inom fyra veckor efter det att du beviljats äldreboende Enligt avdelningschefen på Biståndsenheten så har det totalt tagits 154 äldreboendebeslut under av dessa var avslag och 146 bifall. Av de 146 bifallen har alla blivit erbjuden en bostad inom 6 veckorsgränsen. Några har fått vänta längre än två veckor på beslut p g a väntan på demensutredning eller att träning ska bli avslutad innan beslut. Avdelningschefen konstaterar att man har kunnat hålla garantin även om det har varit på gränsen under sommaren.

5 5 Bemötande Vi garanterar att du bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din personliga integritet. Här är alla eniga om att garantin fungerar mycket bra. Enhetscheferna har kommenterat att personalen har ett mycket bra bemötande mot de boende. Ibland kan det förekomma brister i bemötandet men det är undantagsvis. Vistelse utomhus Vi garanterar att du får hjälp att komma ut i friska luften minst en gång i veckan om du själv önskar detta. Garantin gäller under förutsättning att inte närstående eller någon annan har möjlighet att följa med. Här har i stort sett alla mer eller mindre svårigheter att klara garantin med att den boende ska få komma ut i friska luften om han eller hon önskar detta och om anhöriga inte hjälper till med detta. De orsaker som enhetschefer och personal angett till att man inte klarar att uppfylla garantin är främst personalbrist. Det finns inte tillräckligt med tid för att ta ut de boende. På vintern tar det längre tid att klä på de boende. Andra orsaker är att många boende inte vill gå ut på vintern, en del saknar varma vinterkläder, dåligt väder, väglag och att det blir omständigare och tar längre tid om boendet inte ligger i markplan. Sommartid klarar de flesta boenden att ta ut dem som önskar detta. Aktiviteter Vi garanterar att du ges möjlighet att delta i minst en gemensam aktivitet i veckan Här klarar alla i stort sett garantin med ett undantag. Orsakerna till att ett äldreboende inte klarar en gemensam aktivitet i veckan behöver undersökas närmare. Finns det skillnader i personaltäthet, vårdtyngd, arbetsätt eller andra faktorer som påverkar? Övriga äldreboenden har angett att de har många gemensamma aktiviteter i veckan från 2 upp till 9 aktiviteter i veckan. Kontaktperson Vi garanterar att du får en kontaktperson inom äldreboendet så snart som möjligt och senast inom en vecka efter det att du har flyttat in. Här tycker de boende att det brister med kontaktperson. På några äldreboenden är man nöjd. Enligt personal och enhetschefer har alla en kontaktperson utsedd utom på ett boende som arbetar med att införa kontaktpersonskapet till den 1 mars. Man måste fundera på varför de boende inte vet om att de har en kontaktperson och hur man ska få ut informationen till de boende om att de har en

6 6 kontaktperson som de kan vända sig till. Kan man hämta ideér från de boenden som har lyckats med informationen till de boende? Måltider Vi garanterar att du blir serverad frukost, middag, mellanmål, kvällsmat och kvällsmål om du så önskar Vi garanterar att maten är näringsriktig och varierad Här är alla eniga om att maten är varierad och att det serveras frukost, middag, mellanmål, kvällsmat och kvällsmål. Maten fick ett mycket högt betyg hos de boende. När det gäller att maten ska vara näringsriktig så kommer kostchefen under våren att följa upp detta genom att kontrollera näringsinnehållet i maten på de olika boendena. Dusch Vi garanterar att du får hjälp med att duscha minst en gång per vecka om du så önskar. Här klarar alla garantin utom på ett boende. Varför detta boende inte klarar garantin måste undersökas närmare. På två boenden säger personalen och enhetschefen att de boende får duscha en gång i veckan medan de boende och anhöriga ger här ett lågt betyg och är inte nöjda. Här måste man fundera över varför meningarna går isär mellan de boende, anhöriga och personalen. Personalen synpunkter om kvalitetsgarantierna Personalen fick frågor om vilka för- och nackdelar de ser med kvalitetsgarantierna. De tre vanligaste fördelarna som personalen ser med garantierna är att mål och förväntningar blir tydliga, tio avdelningar har kommenterat detta ex. bra att veta vad vi har för mål, - bra med riktlinjer, mått på kvalitet, och vi vet vad och hur mycket vi ska göra. Den andra vanligaste kommentaren är att det är bra med uppföljning och kontroll, tio avdelningar har kommenterat detta ex, - bra att det finns uppföljning av det som utlovats, - kontroll på verksamheten, - bra att politikerna får återkoppling, - om garantierna inte uppfylls kommer signaler till enhetschef, förvaltningschef och därefter till socialnämnden. Den tredje är att det ger trygghet och kvalitet för den boende, åtta avdelningar har kommenterat detta ex. Trygghet för de boende att veta vad de boende får hjälp med, - ger den boende en bra kvalitet, bra att man lovar en bra vård, - de boende vet vad de kan kräva. De tre vanligaste nackdelarna som personalen ser med garantierna är att de kan vara svåra att uppfylla pga. personalbrist. Tolv avdelningar har kommenterat detta ex. Svårt att uppfylla en del garantierna pga. för lite personal, - Svårt att uppfylla pga. tidsbrist, - kan vara svårt pga. låg bemanning.

7 7 Den andra vanligaste kommentaren är att det kan leda till stress om man inte kan uppfylla garantierna. Fyra avdelningar har kommenterat detta ex. - stressmoment i arbetet, - ställer högre krav på personalen, känner att man inte räcker till. Den tredje kommentaren är att det inte finns några nackdelar. Detta tycker fem avdelningar. Diskussion och tankar om uppföljningen Uppföljningen visar att vi klarar att uppfylla de flesta av garantierna. Faktum är att vi i stort får mycket bra betyg från de boende och framförallt från de anhöriga/närstående. Tyvärr visar uppföljningen att det är få av de boende som känner till garantierna och vet var de ska vända sig med synpunkter vilket visar sig i att vi har fått in få synpunkter gällande garantierna. Här måste vi bli bättre på att nå ut med garantierna till de boende. Positivt är det däremot att många av de anhöriga vet var de ska vända sig med synpunkter. Här har man lyckats med informationen. Två av garantierna är det svårigheter med att uppfylla. Dessa är kontaktpersonskapet och vistelse utomhus. När det gäller kontaktperson så har alla de boende en kontaktperson utsedd enligt personal och enhetschefer, men de boende upplever inte att de har någon kontaktperson. Detta har sedan tidigare varit ett bekymmer att få kontaktpersonskapet att fungera. I och med att vi nu garanterar att de boende ska få en kontaktperson har nu alla fått en. Problemet är att det är få av boende som vet om detta enligt brukarundersökningen. Orsakerna till detta kan vara många. Av kommentarerna från brukarundersökningen säger de boende att det är anhöriga som har kontaktpersonsrollen, en del vet inte vem som är kontaktperson mm. Vi måste hitta bättre informationsvägar till de boende samt bra utbildning i rollen att vara kontaktperson. Dessa åtgärder gör det möjligt att få denna garanti att fungera fullt ut. När det gäller anhöriga så är de nöjda med kontaktpersonskapet vilket är ett steg i rätt riktning. Kvalitetsgarantin att de boende som önskar ska få komma ut i friska luften minst en gång i veckan fungerar inte tillfredställande. Denna garanti har i stort sett alla äldreboenden svårigheter att klara av, främst vintertid. Sommartid verkar det som om de flesta klarar garantin. Här är även de boende och anhöriga missnöjda. Orsakerna som personal och enhetschefer angett är främst personalbrist. Det tar längre tid att ta på de boende vintertid och många saknar varma ytterkläder. Garantin kan också tolkas av de boende och anhöriga att komma ut i friska luften enbart innebär promenader. På sommaren är det lätt tidsmässigt för personalen att ta ut de boende på uteplats och balkong.vintertid är det för kallt att sitta ute varför det förväntas att personalen ska gå en promenad vilket kräver mer tid. Det här är en garanti som både de boende och anhöriga har viktat högt varför verksamhet och politiker måste diskutera vilka åtgärder som måste till för att uppfylla denna garanti.

8 8 När det gäller garantin om en gemensam aktivitet per vecka så uppfyller man den mer än väl utom på ett äldreboende. Det anordnas många aktiviteter som är värdefulla för de boende. Här kan man kanske diskutera om det finns möjlighet att byta ut några av aktiviteterna till att ta ut de boende i friska luften istället. Kvalitetsgarantin om att de boende ska få hjälp med dusch minst en gång i veckan om de vill fungerar överraskande mycket bra trots att det var många diskussioner när man införde garantin hur ofta man hade tid till detta. Det är bara ett boende som inte klarar detta. Här måste man titta på orsakerna. Har detta boendet lägre personaltäthet, högre vårdtyngd eller finns det andra faktorer som påverkar? Personalen är de som möter de boende direkt, detta har en avgörande betydelse för hur väl garantierna uppfylls. Därför är det viktigt att vi arbetar mer med information och utbildning av personalen så de förstår innebörden med garantierna. För ny personal är det viktigt att det ingår i introduktionen. Positivt är att personalen ser många fördelar med garantierna för de boende. Här finns också en oro när och om man inte klarar av uppfylla garantierna. Det upplevs som stressande. Därför är det viktigt att ledningen kontinuerligt har garantierna på dagordningen på ex. arbetplatsträffar där man diskuterar ev. svårigheter och hur man ska hantera problemen lika. Kan man göra omprioriteringar i verksamheten om man inte klarar av vissa garantier? Det är ju trots allt dessa garantier som de boende har lyft fram som de viktigaste i boendet varför vi måste göra vårt yttersta för att uppfylla dessa. För att få förankring i verksamhetem krävs också att vi kopplar garantierna och uppfyllelsen av dessa till budgetprocessen och verksamhetens mål. Garantierna ska skapa en dialog mellan tjänstemän och politiker om innehåll och prioriteringar för verksamhetens kvalitet kopplat till ekonomin. Till nästa bokslut bör uppfyllelsen av kvalitetsgarantierna därför redovisas som ett mått på verksamhetens kvalitet. Likaså bör ledningen också diskutera hur kvalitetsgarantierna påverkas vid framtida förändringar och vid besparingar i verksamheten då dessa är viktiga kvalitetsfaktorer för våra brukare. Förslag till åtgärder De äldreboenden som inte klarar kvalitetsgarantierna förelås till socialnämnden redovisa orsakerna till detta och ge förslag på hur man kan åtgärda bristerna. Elisabeth Gerhardsson

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Idébytarveckan innebär i korthet att personal byter arbetsplats under en vecka för att lära av varandra som i sin tur ska leda till förbättringar.

Idébytarveckan innebär i korthet att personal byter arbetsplats under en vecka för att lära av varandra som i sin tur ska leda till förbättringar. 2006-08-14 1 (6) Idébytarvecka Idébytarveckan innebär i korthet att personal byter arbetsplats under en vecka för att lära av varandra som i sin tur ska leda till förbättringar. Idébytarveckan är från

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns en ny bestämmelse, den nationella värdegrunden. Den innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att

Läs mer

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 1 Inledning Bakgrund och syfte Brukarundersökning avseende korttidsvistelse har tidigare gjorts 2004 och 2007. Denna brukarundersökning är

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Fastställd av äldrenämnden juni 2015 Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns den nationella värdegrunden för äldre. Den innebär att all personal i äldreomsorgen

Läs mer

Kvalitetsgarantier för kortvård

Kvalitetsgarantier för kortvård Kvalitetsgarantier för kortvård KVALITETSGARANTIER FÖR KORTVÅRD Kvalitetsgarantier beskriver och förtydligar omvårdnadsförvaltningens insatser för dig som kommuninvånare. Kvalitetsgarantier är såväl ett

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Socialförvaltningen Box 99 362 22 Tingsryd Jan Borgehed tel. 0477-443 19 jan.borgehed@tingsryd.se 2007-09-25 Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Bakgrund/genomförande

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Inkomna synpunkter och klagomål under perioden 2014-03-01 till 2014-12-31

Inkomna synpunkter och klagomål under perioden 2014-03-01 till 2014-12-31 Inkomna synpunkter och klagomål under perioden 2014-03-01 till 2014-12-31 Äldreomsorg, Handikappomsorg, Individ- och familjeomsorg Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål under perioden 2014-03-01

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende sida () Brukarundersökningar Hemtjänst och särskilt boende sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet av verksamheten är en del av socialförvaltningens

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun

Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun Välkommen till Korttidsenheten Vi önskar dig och dina närstående välkomna till korttidsenheten på Lillgården. Här möter du personal som har

Läs mer

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006 Brukarundersökning Flyktingmottagningen 2006 Dec 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar 1 (7) Datum 2016-12-05 Diarienummer SN 2016-129 Handläggare Christina Nilsson Direkttelefon 0380-51 85 07 E-postadress Christina.nilsson@nassjo.se Socialnämnden Information om uppsökande verksamhet för

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsgarantier för Äldreboende i Tidaholms kommun

Kvalitetsgarantier för Äldreboende i Tidaholms kommun Kvalitetsgarantier för Äldreboende i Tidaholms kommun KVALITETSGARANTIER FÖR ÄLDREBOENDE Kvalitetsgarantier beskriver och förtydligar omvårdnadsförvaltningens insatser för dig som kommuninvånare. Kvalitetsgarantier

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas

Läs mer

Omsorgsgaranti. för hemtjänst och äldreboende

Omsorgsgaranti. för hemtjänst och äldreboende Omsorgsgaranti för hemtjänst och äldreboende Information om omsorgsgaranti - för hemtjänst eller äldreboende Du som har hemtjänst eller bor på äldreboende har enligt vår omsorgsgaranti i en del fall rätt

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende Kvalitetsuppföljning, Pilegården (juli 2010) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun 213 214 F 1 Hur bedömer du ditt Allmänna hälsotillstånd? Mycket gott Ganska gott 23 18-5 Någorlunda 53 5-3 Ganska dåligt 16 25 9 Mycket dåligt 9 8-1 F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej 38

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Rapport från tillsyn vid Mariebergsgårdens demensboende vån 2 och

Rapport från tillsyn vid Mariebergsgårdens demensboende vån 2 och Rapport Dnr VON16/48 Nämndansvarig tjänsteman Datum Marie Johnsson Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsyn vid Mariebergsgårdens demensboende vån 2 och 3 Tillsynen Tillsynen genomförs som ett samtal

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015. 2015-06-24 1 Dnr 2015/212 Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015. Närvarande: Cecilia Bengtsson, verksamhetschef, Inger Brandell, utredare,

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Genomförandeplan Äldre i Degerfors kommun med sociala omsorgs- och vårdinsatser ska få en individuell genomförandeplan upprättad. Tidsaspekten för upprättandet ser olika ut,

Läs mer

Åshamra. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. särskilt boende. Åshamra. Åsgatan Hammerdal

Åshamra. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. särskilt boende. Åshamra. Åsgatan Hammerdal Här kan du nå oss! Aspen........ Björken........ Brunkullan........ Linden........ Rönnen........ Violen........ 0644-64 20 54 0644-64 20 18 0644-64 20 17 0644-64 20 53 0644-64 20 19 0644-64 20 16 Enhetschefer

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Granbacken SÄRSKILT BOENDE. Information till dig som flyttar in och till dina anhöriga

Granbacken SÄRSKILT BOENDE. Information till dig som flyttar in och till dina anhöriga Granbacken SÄRSKILT BOENDE Information till dig som flyttar in och till dina anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar in samt till dina anhöriga.

Läs mer

Granskning av Krusmyntans äldreboende

Granskning av Krusmyntans äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum 2011-02-04 Socialförvaltningen 1 (6) Maria Johansson, kvalitetsinspektör Diarienummer 0201/10-013 Granskning av Krusmyntans äldreboende Beslut Tillsynen avslutas Anita

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-06-01- Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1 Kund-/brukarundersökning Bygglov

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

REDOVISNING AV INTERVJU-/ENKÄTUNDERSÖKNING 2006 AVSEENDE ÄLDREBOENDEN

REDOVISNING AV INTERVJU-/ENKÄTUNDERSÖKNING 2006 AVSEENDE ÄLDREBOENDEN 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Omvårdnadsförvaltningen 2007-01-19 Dnr: ON/2005/0029 826 80 SÖDERHAMN Omvårdnadsnämnden REDOVISNING AV INTERVJU-/ENKÄTUNDERSÖKNING 2006 AVSEENDE ÄLDREBOENDEN Omvårdnadsnämndens vision

Läs mer

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde Västra Göteborg Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET 69 4 66 84 BEMÖTANDE 85 84 81 91 INFLYTANDE 6 5 5 86 TRYGGHET 1 9 1 8 INFORMATION 61 0 52 85 HJÄLPENS OMFATTNING 63 6 63

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in Äldreboende Information till dig som snart ska flytta in Skellefteå kommuns äldreboende är till för dig som behöver socialt stöd, omsorg och vård och av olika skäl inte längre kan bo kvar hemma. Att flytta

Läs mer

Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för

Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 972 Total andel svarande i länet: 54 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott

Läs mer

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 Socialnämnden Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 Förslag till beslut 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet i korthet Enligt socialnämndens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Värdighetsgarantier i äldreomsorgen Värdighetsgarantier 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vinternatt - Vintern 2014/ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare

Vinternatt - Vintern 2014/ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2014-10-21 Vinternatt

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strandvägen Strandvägen Vårdboende Strandvägen erbjuder tillfälligt boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140905 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden

Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden 2014-11-20 Carina Holmberg Serviceförvaltningen Innehåll Inledning & bakgrund bild 3 Sammanfattande kommentarer bild 4-5 Alla äldreboende

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Granskning av Trollängens äldreboende

Granskning av Trollängens äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-11-11 Socialförvaltningen 1 (5) Maria Johansson, kvalitetsinspektör Diarienr. 0169/10-013 Granskning av Trollängens äldreboende Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2010-06-10 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma. Att få hemtjänst för första

Läs mer

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma och klara dig själv. Att

Läs mer

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 1 Bakgrund För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen till. Enbackagården. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon:

Välkommen till. Enbackagården. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Välkommen till Enbackagården Träffas på telefon: Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära känna

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), hösten 2005

Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), hösten 2005 Socialförvaltningen Jan Borgehed Tel. 0477-443 19 Jan.borgehed@tingsryd.se 2005-11-10 Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), hösten 2005 Bakgrund/genomförande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Datum 2012-05-25 Handläggare Datum Beteckning Socialstyrelsen Dnr. 9.2-23687/2012 Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Socialstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden med anledning

Läs mer