Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare"

Transkript

1 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor och svar... 3 Jämförelse 2012 och Utmärkande resultat enskilda enheter... 5 Analys... 6 Att jobba vidare med... 6

3 Sammanfattning Enkäten delades ut under veckorna 16 och 17 till dem som besökt socialtjänstens myndighets verksamheter, till besökare vid behandlingsenheter och boenden. Totalt har 332 personer besvarat enkäten och 136 har avstått (svarsfrekvens 71 %). Fördelningen har varit 131 män, 112 kvinnor (tre har inte angett kön), 79 ungdomar varav 24 flickor och 32 pojkar (fem har inte angett kön). Flest besvarade enkäter har lämnats in från besökare till Öppenvårdsgruppen Vuxna, 58, utredningsenhet Barn och familj, 55 och Mottagningsgruppen 47. Flest ungdomar har besvarat enkäten inom Tjejbo/Kollbo 20, Pionjären 16, behandlingsenheten Ungdom och familj 16 och Mottagningsgruppen 15. Familjerätten är den verksamhet där de besökande som besvarat enkäten är mest lika fördelning av män och kvinnor (13 män och 14 kvinnor). Av besöken till utredningsenhet Barn och familj har undersökningen besvarats av 37 kvinnor och 13 män, från Öppenvården område Vuxna har 37 män och 21 kvinnor lämnat in svar. Av det totala antalet besökare har 232 tidigare varit in kontakt med socialtjänsten, 62 uppger att de är förstagångsbesökare och 60 har inte besvarat frågan (26 från behandlingsenhet Ungdom o familj). Det innebär att 19 % av dem som svarat på frågan är förstagångsbesökare. Tabell 1, Genomsnitt av antal och andel nöjda och missnöjda Nöjda Okej Missnöjda Antal Procent ,7 Redovisning av frågor och svar Fråga 1: Jag upplever att jag blir respekterad och lyssnad på % 5 % 86 % Fråga 2: Jag får den information jag behöver % 6 % 82 %

4 Fråga 3: Jag får den hjälp jag vill ha % 7 % 80 % Fråga 4: Min handläggare tar hänsyn till mina önskemål % 7 % 81 % Fråga 5: Min handläggare diskuterar olika möjligheter för mig % 5,5 % 79,5 % Fråga 6: Jag är nöjd med min handläggares engagemang % 6 % 83 % Fråga 7: Samarbetet mellan mig och min handläggare fungerar bra % 4,5 % 86,5 % Fråga 8: Kontakten med socialtjänsten leder till förbättringar för mig ,5 % 12,5 % 80 % Fråga 9: Jag upplever att socialtjänstens ambition är att hjälpa mig % 13 % 81 %

5 Jämförelse 2012 och 2011 Fråga Andel i % Andel i % Missnöjd Nöjd Missnöjd Nöjd 1. Jag upplever att jag blir respekterad och lyssnad på , Jag får den information jag behöver Jag får den hjälp jag vill ha , Min handläggare tar hänsyn till mina önskemål Min handläggare diskuterar olika möjligheter för mig 5,5 79, Jag är nöjd med min handläggares engagemang Samarbetet mellan mig och min handläggare fungerar 4,5 86, bra 8. Kontakten med socialtjänsten leder till förbättringar för 7, mig 9. Jag upplever att socialtjänstens ambition är att hjälpa mig Nöjdheten och upplevelsen av att bli lyssnad på har minskat till 86 % 2012 jämfört med 92 % Även frågan om klienten får den information han/hon behöver, har fått ett sämre resultat 2012 (82 %) jämfört med 2011 (84 %). Missnöjet har också ökat avseende om handläggaren tar hänsyn till klientens önskemål och handläggarens engagemang. I årets undersökning är det en stor ökning av antalet besökare som anser att kontakten med socialtjänsten leder till förbättringar för den enskilde jämfört med Ökningen är på hela 12 %, från 68 % år 2011 till 80 % år Trots det är andelen som inte anser att kontakten med socialtjänsten leder till förbättringar för den enskilde 2012 i nivå med I övrigt är skillnaderna på svaren 2012 mot 2011 inte anmärkningsvärda. I genomsnitt är 79 % av alla som besvarat enkäten 2012 nöjda, jämfört med 80,88 % 2011 och 5,7 % är missnöjda, jämfört med 5,1 % Utmärkande resultat enskilda enheter Den enhet som har de flesta nöjda besökarna av myndighetsverksamheterna (av de enheter där minst fem svar inkommit) är Mottagningsgruppen som på nästan alla frågor uppnår ca 90 % nöjdhet. Den frågan som Mottagningsgruppen har sämst resultat på är fråga 8 Kontakten med socialtjänsten leder till förbättringar för mig, där 66 % är nöjda och 9 % är missnöjda. Av de inte myndighetsutövande verksamheterna har Öppenvården Vuxna ett mycket gått resultat med mellan % nöjdhet vid samtliga frågor. Lägsta resultatet, 88 %, har enheten fått på fråga 3, Jag får den hjälp jag vill ha och högsta resultatet, 97 %, på fråga 1, Jag upplever att jag blir respekterad och lyssnad på, fråga 6, Jag är nöjd med min handläggares engagemang och fråga 8, se ovan. Störst procentuellt missnöje finns inom boendet Pionjären, där missnöjet pendlar mellan %. Den fråga de boende på Pionjären upplever minst nöjdhet med är fråga 4, Min handläggare tar hänsyn till mina önskemål.

6 Analys Svarsfrekvensen är hög, och undersökningsmaterialet är tillräckligt stort för att resultatet av undersökningen ska kunna betraktas som trovärdigt. Det har tillkommit kategorier av brukare som tidigare inte har ingått i undersökningen, t ex olika boenden och behandlingsenheter. Detta har inte inneburit någon större förändring av resultatet. Varför vissa frågor inte har besvarats kan vi bara spekulera i men en orsak kan vara att den enskilde inte känner att frågan berör hans/hennes ärende. Det är inte någon anmärkningsvärd skillnad på svar utifrån kön, varken när det gäller vuxna eller ungdomar som har besvarat enkäten. Ingen specifik fråga utmärker sig som särskilt positiv eller negativ Resultatet av undersökningen visar att de flesta av socialtjänstens besökare/kontakter upplever ett bra bemötande. 86 % upplever att de blir lyssnade på, och 82 % att de får den information de behöver. Nöjdheten varierar mellan 79,5 och 86 %. Ett gott betyg för personalen. 5,5 % av de tillfrågade anser dock att de är missnöjda med att handläggaren inte diskuterat olika möjligheter för den enskilde. Det är således 18 av 324 personer som upplever brister i kontakten. 7 %, 23 av 327, anser inte att de får den hjälp de vill ha. Det kan finnas flera olika skäl till att varför det är svårt att uppfylla allas önskemål. Resultatet får ändå ses som gott. Sammanfattningsvis är det i genomsnitt 5,7 % som är missnöjda med socialtjänstens bemötande, medan 79 % är nöjda. Att jobba vidare med Av de 332 som besvarat enkäten är det mellan 15 och 24 personer som på varje fråga uttrycker ett missnöje med bemötandet inom socialtjänsten. Detta får ändå anses vara ett gott resultat. De största förändringarna 2012 jämfört med 2011 är att det 2012 var färre nöjda med att uppleva respekt och att bli lyssnad på samt en betydande ökning av andelen nöjda som upplever att kontakten med socialtjänsten leder till förbättringar för den enskilde. Eftersom resultatet av enkätundersökningen är relativt gott men framförallt jämnt, ingen större skillnad i svar beroende på fråga, inget särskilt förbättringsbehov som sticker ut är förslaget att fortsätta att arbeta med bemötande utifrån de frågeställningar som föreslogs i enkätanalysen 2011: Finns alternativa lösningar på den enskildes problem så bör dessa också diskuteras med den berörde. Arbeta på att få den enskilde att känna att socialtjänstens arbete leder till förbättring för honom/henne. Tydliggöra att socialtjänstens ambition är att hjälpa.

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-02-26 Tid 2013-02-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Sidan 3 av 208 Ärende 1 Sidan 4 av 208 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström 2014-01-15

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer