Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011"

Transkript

1 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för lättläst i Stockholm och bygger på huvudrapporten från brukarundersökningen Kvalitetsbarometern LSS 2011:2 av Utredningsspecialisten, ISBN

2 Sammanfattning Solna kommun och Sollentuna kommun har undersökt vad personer med funktionsnedsättning tycker om sina bostäder och daglig verksamhet som de får som stöd av LSS. LSS betyder Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. LSS ger bland annat rätt till stöden gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet. LSS säger också att personer med funktionsnedsättning ska få vara med och bestämma över stöd som bostad och daglig verksamhet. Personerna ska också få bestämma över sina egna liv och få ha ett privatliv när de får stöden. Solna kommun och Sollentuna kommun ville veta om stöden följer LSS och vad personerna som får stöden tycker om dem. Kommunerna har tillsammans gjort en undersökning som heter Kvalitetsbarometern LSS. Kommunerna gjorde undersökningen under september och oktober år Samma undersökning har också tidigare gjorts år Det här är en lättläst sammanfattning av undersökningen. 2

3 Så gjorde de undersökningen En så kallad stödperson gav frågor på ett papper till personerna som skulle svara. Alla personer i undersökningen har själva svarat på frågorna. När det har funnits personer som inte har kunnat svara på frågor själva har istället deras anhöriga eller gode män fått tala om vad personerna tycker. Så många personer var med i undersökningen 343 personer fick frågorna. 120 av personerna bor i Solna kommun och 223 av personerna bor i Sollentuna kommun. Socialförvaltningen fick in svar från 239 av alla personerna. Det betyder att de flesta svarade på frågorna. I båda kommunerna svarade många personer själva på frågorna. Några personer svarade med hjälp från en stödperson. Några personer svarade med hjälp av anhöriga och gode män. Så tyckte de flesta Svaren visar att de flesta personerna är nöjda med sina bostäder och med sin dagliga verksamhet. I Solna kommun var personer mer nöjda med sina bostäder än i Sollentuna. I båda kommunerna var personerna lika nöjda med sin dagliga verksamhet. 3

4 Så tyckte de om bostäderna De flesta personerna trivdes i sina bostäder. De får den hjälp de behöver och personalen finns där för dem när de behöver. De var inte rädda för personalen. Men många tyckte inte om att olika personer ger dem hjälp. Många svarade att de inte fick information om vad som händer i samhället. Många ville få hjälp med fritidsaktiviteter Svaren visar att lite fler personer var missnöjda i Sollentuna jämfört med Solna. I Sollentuna var också fler personer missnöjda med att inte få hjälp med fritidsaktiviteter, att inte få information om sådant som händer ute i samhället att inte kunna byta personal när de inte trivs med personalen och med att inte få bestämma över sin mat. Så tyckte de om daglig verksamhet De flesta svarade att de är nöjda med sin dagliga verksamhet. I båda kommunerna tyckte de flesta om sin dagliga verksamhet och kände sig glada när de var där. De flesta svarade också att de fick bra hjälp och stöd av personalen och att personalen lyssnar på vad de tycker. I båda kommunerna var personerna missnöjda med att inte få välja mat på daglig verksamhet om de fick mat där. I Sollentuna var personerna var också missnöjda med att personalen inte var samma varje gång. 4

5 Jämfört med andra kommuner Samma slags undersökning har också gjorts i Nacka kommun och Tyresö kommun och i Olofströms kommun. Man kan jämföra svaren från de olika kommunerna för att se hur bra Solna och Sollentuna kommun är. Svaren visar att Solna är en mycket bra kommun. I Sollentuna är svaren sämst bland de undersökta kommunerna. I alla kommunernas undersökningar finns också det som är lika Många tycker inte om att olika personer ger dem hjälp. I alla kommunerna var också personerna missnöjda med att inte få välja mat på daglig verksamhet Det var så kallade stödpersoner som delade ut frågorna. Stödpersonerna har berättat att många som fick svara på kommunernas frågor var glada över att de fick svara på frågor om hur deras stöd fungerar. De kände att de var viktiga och att någon bryr sig om dem. 5

6 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS 2011:2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Sollentuna kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN December 2011

7 Bakgrund Solna och Sollentuna kommun har gemensamt genomfört brukarundersökningen Kvalitetsbarometern LSS. Undersökningen ägde rum under oktober-november i år (2011) och genomfördes i samarbete med extern konsult, Utredningsspecialisten. Syftet har varit att belysa hur vuxna personer med funktionsnedsättning upplever kvaliteten i gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet. De kvalitetsaspekter som undersökts anknyter till centrala mål som finns angivna i lagstiftningen (LSS). Dessa mål handlar om brukarnas möjligheter till inflytande och delaktighet, självbestämmande och integritet, kontinuitet i hjälpinsatserna, tillgänglighet m.m. Den aktuella undersökningen har senast genomförts i Nacka och Tyresö kommun (2011), Olofströms kommun (2010) samt i Solna och Sollentuna kommun (2009). Resultat från dessa undersökningar finns med som ett jämförelsematerial i resultatredovisningen. Metod Uppgifter om brukarnas upplevelser har i huvudsak samlats in vid organiserade besök hos dem i deras boende och/eller dagliga verksamhet. Vid besöken har en särskild s.k. stödperson (konsult) överlämnat en enkät som brukaren själv besvarat alternativt genomfört en intervju. När det gäller brukare som inte kunnat besvara enkäten eller kommunicerat sin upplevelse via en intervju, har deras anhöriga eller gode män ombetts förmedla brukarens upplevelser. Så har skett via en särskilt utformad enkät, vilken skickats till anhöriga och/eller gode män per post. Svarsfrekvens och representativitet Totalt omfattades 223 brukare av undersökningen i Solna. Antalet fysiska personer som medverkade var dock lägre eftersom många brukare både var aktuella i undersökningen inom boendet och i den inom daglig verksamhet. Sammanlagt erhölls 165 svar, vilket gav en total svarsfrekvens om 74 %. I Solna där undersökningen genomfördes samtidigt blev svarsfrekvensen lite högre. I Sollentuna besvarades, totalt sett, ungefär en tredjedel av samtliga formulär av brukarna själva, se tabell X1. En något större andel brukarna kunde svara med hjälp från en stödperson, omkring var två av fem. I övrigt besvarades formulären av anhöriga och av gode män som ombud för brukarna. Andelen brukare som själva kunde besvara formuläret var lägre i Sollentuna än i Solna. Andelen var dock relativt oförändrad jämfört med undersökningen Tabell X1: Översikt urval, svar från olika svarandekategorier och svarsfrekvens i Kvalitetsbarometern LSS i Sollentuna, oktober-november Verksamhet Urval (antal) Antal svar från brukare Antal med stödpersons Antal svar från anhöriga/gode Total svarsfrekvens hjälp män Gruppbostäder /5 67 % Servicebostäder /1 91 % Daglig verksamhet /13 62 % 2

8 Omdömen om kvaliteten i boende och daglig verksamhet som helhet Brukarna och deras ombud gav, i båda kommunerna, omdömen om verksamheten som sammanvägt innebar att verksamheten höll en god kvalitet. Det innebar att brukarna totalt sett och i flertalet fall gav en positiv bild. I Sollentuna var de positiva omdömena dock färre jämfört med Solna. Detta gällde inom boende och särskilt inom gruppbostäderna: I den dagliga verksamheten var det sammanvägda resultatet istället relativt lika. Jämfört med den föregående undersökningen 2009 fick Sollentuna dock ett avsevärt sämre resultat, med sämre omdömen inom samtliga delverksamheter. Skillnaderna i utveckling över tid kunde till viss del förklaras av skillnader i sammansättningen av de som medverkade i undersökningen (bl.a. med avseende på gode mäns medverkan). Jämfört med resultatet i de senaste undersökningarna erhöll Sollentuna, utifrån årets resultat och totalt sett, det sämsta resultatet hittills av samtliga undersökta kommuner (utifrån vägt genomsnitt). Särskilt dåligt var resultatet när det gäller gruppbostäderna, med ett referensvärde under godkänt i undersökningen, se tabell X2. Referensvärde (= lägsta nivå) för god kvalitet motsvaras av indexvärdet 1,00 i undersökningarna. X2: Kvalitetsindex i delverksamheter och totalt i Solna och Sollentuna samt motsvarande i Nacka, Tyresö och Olofström. Högsta värde inom respektive delundersökning och totalt inringat i tabellen. Verksamhet Solna 2011 Sollentuna 2011 Nacka 2011 Tyresö 2011 Olofström 2010 Gruppbostäder 1,30 0,83 1,04 1,41 1,31 Servicebostäder 1,42 1,28 0,93 1,27 (finns ej) Daglig verksamhet 1,28 1,28 1,40 1,23 1,51 Genomsnitt (oviktat) 1,33 1,13 1,12 1,30 1,41 Vägt genomsnitt 1,31 1,18 1,24 1,28 1,42 *) Innebär att hänsyn tas till respektive delundersöknings andel av undersökningen som helhet. Positiva och negativa aspekter i olika verksamheter Inom såväl boendet som daglig verksamhet ställdes frågor om brukarnas upplevelser av aspekter avseende nämnda målsättningar i lagstiftning kring verksamheten. Sammanlagt undersöktes 14 aspekter, med viss variation i avseenden mellan boende respektive daglig verksamhet. Positiva aspekter - ljuspunkter Aspekter som erhöll särskilt positiva omdömen i gruppbostäderna gällde att upplevde att de fick hjälp med det de behövde i bostaden. I övrigt fick ingen aspekt särskilt positiva omdömen inom gruppbostäderna i Sollentuna, se tabell X3. Bland de svarande i gruppbostäderna var kvinnor lite mer positiva än män i Sollentuna. 3

9 Tabell X3: Positiva aspekter med kvalitetsindex mycket över referensvärdet (värden över 1,50) i Sollentuna. Undersökningsaspekter sammanfattade i rubrikform. Indexvärden inom parantes. Gruppbostäder Servicebostäder Daglig verksamhet Får hjälp efter behov (1,71) Bestämmer själv kring kläder (2,00) Ej rädd för personal (1,69) Bestämmer själv kring mat (1,81) Får hjälp vid behov (1,58) Ej rädd för personal (1,81) Bestämmer själv kring sovtider (1,77) Trivs i bostaden (1,58) Får hjälp efter behov (1,57) I servicebostäderna gällde de särskilt positiva omdömena brukarnas upplevelse av självbestämmande ifråga om kläder, mat och sovtider. Vidare att de inte kände rädsla för någon i personalen, att de trivdes i sina bostäder och fick hjälp med det de behövde i bostaden. Bland de svarande i servicebostäderna var män lite mer positiva än kvinnor i Sollentuna. I den dagliga verksamheten framfördes särskilt positiva kring att få hjälp och stöd med det de behövde och att inte känna rädsla för någon i personalen. I den dagliga verksamheten var män lite mer nöjda än kvinnor. När gode män förmedlat svaren var svarsbilden än mer positiv. Negativa aspekter - problemområden När det gäller aspekter där brukarna och deras ombud i betydligt högre grad var negativa, med indexvärden under referensvärden, redovisas de i tabell X4. I gruppbostäderna gällde de negativa omdömena en rad aspekter, totalt 9 av 14 möjliga. Särskilt negativa vara omdömena kring möjligheten att byta personal (om hjälp/kontakt inte fungerar), kring stöd och hjälp med samhällsinformation (information om händelser/evenemang i närsamhälle och omvärld), kring att våga visa missnöje (säga till om något är fel), möjligheterna att bestämma kring sovtid och mat samt upplevelsen av personkontinuitet bland personalen. När anhöriga var med och förmedlade svaren var svarsbilden än mer kritisk. Tabell X4: Negativa aspekter med kvalitetsindex under referensvärdet (värden under 1,00) i Sollentuna. Undersökningsaspekter sammanfattade i rubrikform. Indexvärden inom parantes. Gruppbostäder Servicebostäder Daglig verksamhet Möjlighet att byta personal (-0,16) Stöd med samhällsinformation (0,40) Personkontinuitet personal (0,84) Stöd med samhällsinformation (0,24) Personkontinuitet personal (0,56) Bestämma kring mat (0,75) Våga visa missnöje (0,36) Möjlighet att byta personal (0,75) Möjlighet att bestämma sovtid (0,50) Hjälp med fritidsaktiviteter (0,82) Möjlighet att bestämma mat (0,53) Personkontinuitet personal (0,57) Trivs med grannar (0,80) Möjlighet att bestämma kläder (0,97) Hjälp med fritidsaktiviteter (0,97) I servicebostäderna framkom mer negativa omdömen kring stöd med samhällsinformation, personkontinuitet bland personal, möjlighet att byta personal och hjälp och stöd med fritidsaktiviteter. I den dagliga verksamheten gällde de mer negativa omdömena personkontinuiteten och brukarnas möjligheter att påverka och kunna välja vilken mat som skulle ätas, i det fall det var aktuellt med måltider i den dagliga verksamheten. 4

10 Utöver nämnda aspekter framförde också flera brukare egna synpunkter på verksamheten. I gruppbostäderna handlade de kritiska bl.a. om vantrivsel (i kombination med önskemål om att flytta) och rädsla för personal. I servicebostäderna gällde det själva bostaden, grannar och personalens bemötande. I daglig verksamhet handlade det i hög grad om förekomst av mobbing och rädsla för personal. Synpunkter framfördes också kring bristande innehåll och individuella hänsyn. Gemensamma problemområden Om informationen från den aktuella undersökningen jämfördes med utfallet i de närmast föregående, framkom vissa generella mönster. Bland de aspekter som var problematiska, där omdömena var mer kritiska, fanns flera som också förekom i flera kommuner. Inom gruppbostäderna gällde det främst personkontinuiteten, att få stöd och hjälp med samhällsinformation och upplevelsen av möjligheten att kunna byta personal. I servicebostäderna gällde det också personkontinuitet, men därefter främst stöd och hjälp med fritidsaktiviteter. Inom den dagliga verksamheten förekom generellt kritiska omdömen kring möjligheten att påverka vilken mat som skulle ätas. Slutord I Sollentuna kommun var det tredje gången som en utifrånkommande revision och kartläggning av brukarperspektivet genomfördes med den aktuella metoden inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt var det första gången undersökningen kunde presentera jämförelser över tid och med resultatet i flera andra kommuner. I stora drag kunde undersökningen genomföras enligt plan, om än med vissa lärdomar inför en eventuell upprepning. Viktigt att notera är att många brukare också denna gång upplevde medverkan i undersökningen som ett positivt inslag i vardagen; många kände sig sedda och betydelsefulla. 5

Kvalitetsbarometern LSS 2011:2

Kvalitetsbarometern LSS 2011:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS :2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN December Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Nacka kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN November 2013

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS Genusanalys

Kvalitetsbarometern LSS Genusanalys Kvalitetsbarometern LSS 2016 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service i daglig verksamhet Upplands Väsby Genusanalys Bo Engström September 2016 En konsultrapport från Utredningsspecialisten Underlagsrapport

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Gruppboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Serviceboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Kvalitetsbarometern LSS 2015 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet i Solna och Sollentuna Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September 2015 Kvalitetsbarometern LSS 2015.

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2013:3

Kvalitetsbarometern LSS 2013:3 Kvalitetsbarometern LSS 2013:3 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet i Solna och Sollentuna Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN December 2013 Kvalitetsbarometern LSS 2013:3.

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2014. Genusanalys

Kvalitetsbarometern LSS 2014. Genusanalys Kvalitetsbarometern LSS 2014 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service i daglig verksamhet Upplands Väsby Genusanalys Bo Engström September 2014 En konsultrapport från Utredningsspecialisten Underlagsrapport

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Daglig verksamhet totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Daglig verksamhet totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Daglig verksamhet totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Nacka Kommun Kvalitetsbarometern LSS 2017 Serviceboenden totalt

Nacka Kommun Kvalitetsbarometern LSS 2017 Serviceboenden totalt Nacka Kommun Kvalitetsbarometern LSS 2017 Serviceboenden totalt 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Resultat totalt Resultat per boende Kvalitetsbarometern

Läs mer

Nacka Kommun Kvalitetsbarometern LSS 2017 Gruppboenden totalt

Nacka Kommun Kvalitetsbarometern LSS 2017 Gruppboenden totalt Nacka Kommun Kvalitetsbarometern LSS 2017 Gruppboenden totalt 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Boenden utan eget resultat Resultat totalt Resultat

Läs mer

Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2016

Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2016 2017-02-13 Dnr SN 2016/283 Mari-Louise Brunstedt och Maria Ekeroth Utvecklingsledare, Kansliet Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2016 Brukarnas upplevelser av sina insatser hos socialtjänsten i

Läs mer

Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2017

Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2017 2018-02-06 Dnr SN 2018/22 Mari-Louise Brunstedt och Maria Ekeroth Utvecklingsledare, Kansliet Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2017 Brukarnas upplevelser av sina insatser hos socialtjänsten i

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Nacka Kommun Kvalitetsbarometern LSS 2017 Daglig verksamhet totalt

Nacka Kommun Kvalitetsbarometern LSS 2017 Daglig verksamhet totalt Nacka Kommun Kvalitetsbarometern LSS 2017 Daglig verksamhet totalt 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser DV utan eget resultat Resultat totalt Resultat

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2016

Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2016 Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2016 Socialnämnden genomför vartannat år en brukarundersökning inom Funktionshinderområdet. Tidigare undersökningar har genomförts på lite olika sätt. Senast,

Läs mer

Gruppbostad & daglig verksamhet

Gruppbostad & daglig verksamhet & daglig verksamhet BRUKARUNDERSÖKNING 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND OCH GENOMFÖRANDE... 3 2 RESULTAT... 4 2.1 BAKGRUNDFAKTOR...4 2.1.1 Kön... 4 2.2 SJÄLVBESTÄMMANDE...4

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT NORRMALM

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT NORRMALM STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT NORRMALM Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning RAPPORT januari 2014 Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning Sammanfattning I Pilen för 2013 för Omsorgsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden

Läs mer

, Stockholm. Gruppboende 9:9 LSS Malmsäter 3 För äldre brukare Marks Kommun

, Stockholm. Gruppboende 9:9 LSS Malmsäter 3 För äldre brukare Marks Kommun 2017-05-22, Stockholm Gruppboende 9:9 LSS Malmsäter 3 För äldre brukare Marks Kommun Invånare 34 200 Landareal: 1000 kvkm Invånare per kvkm: 37 Centralort: Kinna Känd för Basket och Tyger Tygriket Jonas

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brukarundersökning i daglig verksamhet Pict-O-Stat undersökning

Brukarundersökning i daglig verksamhet Pict-O-Stat undersökning Brukarundersökning i daglig verksamhet Pict-O-Stat undersökning Brukarundersökning inom daglig verksamhet Bakgrund Socialcheferna, genom Skaraborg kommunalförbund har tagit beslut om att alla kommuner

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Farsta gruppbostäder Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Fruängens gruppbostäder Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Brukarundersökning inom Boendestöd 2017

Brukarundersökning inom Boendestöd 2017 Brukarundersökning inom Boendestöd Pict-O-Stat undersökning Oktober Innehållsförteckning Brukarundersökning inom boendestöd.... Bakgrund.... Metod och syfte.... Frågor.... Svarsfrekvens.... Resultat boendestöd

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

21 Redovisning av brukarenkät 2013 inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. BESLUT Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

21 Redovisning av brukarenkät 2013 inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. BESLUT Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande: 2014-02-06 18:1 21 Redovisning av brukarenkät 2013 inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning BESLUT Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande: Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Johanneshovs Gruppbostad 2 Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Sköndals LSS AB Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning IFO 2016

Brukarundersökning IFO 2016 2017-02-13 Dnr SN 2016/385 Marie Nyström och Maria Ekeroth Utvecklingsledare, Kansliet Brukarundersökning IFO 2016 Brukarnas upplevelser av kontakten med socialtjänsten i Haninge kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT SÖDERMALM

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT SÖDERMALM STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT SÖDERMALM Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Farsta Strand gruppbostad Nytida AB Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Rapport från brukarundersökning

Rapport från brukarundersökning Rapport från brukarundersökning 2016 Omsorgsförvaltningen Område stöd och service Författare: My Erdfelt INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 Pict-O-Stat... 3 SKL (Sveriges kommuner

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013 Sv 152/2013 Sö 151/2013 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2013 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning

Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB Attityd i Karlstad AB 2012 1 Sammanfattning Den nu föreliggande undersökningen inom LSS-området (LSS:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Resultat av brukarenkät - Funktionsnedsättning 2017

Resultat av brukarenkät - Funktionsnedsättning 2017 Resultat av brukarenkät - Funktionsnedsättning 2017 Bakgrund SKL har i samverkan med kommuner och specialister tagit fram enkätunderlaget och utgår från Lagen (1993:387) om vård stöd och service till vissa

Läs mer

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning Assistansenheten Barbro Färninger

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning Assistansenheten Barbro Färninger Verksamheter för personer med funktionsnedsättning Assistansenheten Barbro Färninger Resultat av brukarundersökning personlig assistans 2014 Resultat från brukarundersökning inom personlig assistans 2014

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Socialförvaltningen Box 99 362 22 Tingsryd Jan Borgehed tel. 0477-443 19 jan.borgehed@tingsryd.se 2007-09-25 Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Bakgrund/genomförande

Läs mer

Nacka Kommun LSS. Totalresultat gruppboenden, Oktober 2018

Nacka Kommun LSS. Totalresultat gruppboenden, Oktober 2018 Nacka Kommun LSS Totalresultat gruppboenden, 218 Oktober 218 Innehåll Sammanfattning 3 Om undersökningen 7 Resultat, totalt 8 Resultat per boende 2 Slutsats 32 Kontakt 33 Sammanfattning Målgrupp och Metod

Läs mer

Ramar och förutsättningar för upphandling av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ramar och förutsättningar för upphandling av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2018-09-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2018/224 Socialnämnden Ramar och förutsättningar för upphandling av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Läs mer

Kvalitetsbarometern Bistånd

Kvalitetsbarometern Bistånd Kvalitetsbarometern Bistånd Brukarnas upplevelser av handläggning inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar i Tyresö kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN Januari 2014 Kvalitetsbarometern

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 13 1 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet 79 79 5 97 Effektivitet 5 1 5 97 Information 3 79 9 9 Bemötande 9 71 5 55 1 Integritet

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 213 Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 213 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet - 79 52 97 Effektivitet 68-58 97 Information 73-79

Läs mer

Granskning av Tyresö kommuns demensenheter, Syrenen, Solrosen och Näckrosen

Granskning av Tyresö kommuns demensenheter, Syrenen, Solrosen och Näckrosen TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-05-12 Socialförvaltningen 1 (7) Maria Johansson, kvalitetsinspektör Diarienr: 0049/11-013 Granskning av Tyresö kommuns demensenheter, Syrenen, Solrosen och Näckrosen

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS brukarundersökning 2009

Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS brukarundersökning 2009 HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG och servicebostäder enligt LSS brukarundersökning 9 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har i kommunal drift grupp- respektive servicebostäder

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende sida () Brukarundersökningar Hemtjänst och särskilt boende sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet av verksamheten är en del av socialförvaltningens

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Senior 1 Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Stockholms Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Stockholms Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Stockholms Stad Stockholms stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2018 Daglig verksamhet Resursteamet Nacka Jobb 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2 N Askim-Frölunda-Högsbo - Personlig assistans och Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 2 2 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet 52 Effektivitet

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 21 N Norra Hisingen - Arbetslivscentrum Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 21 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet 76-7 2 7 Effektivitet

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Daglig verksamhet Resursteamet Nacka Jobb Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Södermalms grupp/servicebostäder Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Danderyds kommun 2016? Källa: Vad tycker äldre om äldreomsorgen? 2016 Socialstyrelsen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Danderyds kommun 2016? Källa: Vad tycker äldre om äldreomsorgen? 2016 Socialstyrelsen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Danderyds kommun 2016? Om undersökningen På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfattning om äldreomsorgen. 2016 års undersökning genomfördes

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Rapport Brukarundersökning bostäder med särskild service socialpsykiatri 2018

Rapport Brukarundersökning bostäder med särskild service socialpsykiatri 2018 Rapport Brukarundersökning bostäder med särskild service socialpsykiatri 2018 Sammanställd av sektionschef och socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Rapport... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun 2011-08-24 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Daglig verksamhet Höken DV-Frösunda LSS AB Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Brukarundersökningar Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa

Läs mer

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Workshop 18 mars

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Workshop 18 mars Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet Workshop 18 mars Brukarundersökning inom funktionshinderområdet Utgår från områdena i ÖJ funktionsnedsättning: - Både LSS- och socialpsykiatriverksamheter

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Gruppboende Ullevidevägen gruppbostad, Attendo LSS A Enkätfabriken undersökningar

Läs mer