Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014"

Transkript

1 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson Dnr: Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

2 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att få en bättre bild av hur elever och föräldrar upplever barn- och utbildningsnämndens verksamheter har nämnden beslutat att en enkätundersökning ska genomföras årligen. Våren 2010 var första gången som undersökningen genomfördes. Resultaten av svaren ska, förutom att ge nämnden en tydligare bild av hur verksamheten upplevs, även vara ett underlag för ökad möjlighet till inflytande genom att visa på vilka områden som nämnden, förvaltningen och verksamheterna kan behöva prioritera i sitt förbättringsarbete. Undersökningsgrupper Följande grupper har utsetts till att besvara enkäter: - elever i år 2 som går på fritidshem - elever i år 3, 5 och 8 på grundskolan - alla elever i grundskolor i byar med få elever i varje årskurs - alla vårdnadshavare till barn i förskolan - vårdnadshavare till barn i förskoleklass - vårdnadshavare till barn i grundskolan som besvarat enkäten För att alla som svarar ska kunna känna sig lugna i att svaren är anonyma måste det vara så pass många som ingår i en svarsgrupp att man inte lätt kan se vem som svarat vad. Av den anledningen har heller ingen uppdelning i pojkar/flickor gjorts av de elever som besvarat enkäterna. Resultat och analys av enkätsvaren kommunnivå Nedan redovisas resultaten på några nyckelfrågor från elev- och föräldraenkäterna. I de fall det är möjligt redovisas resultaten så att en jämförelse mellan åren kan göras för att se om det skett någon förbättring eller försämring av elevernas och vårdnadshavarnas upplevelser. Analyserna som redovisas utgår dock från alla enkätfrågor varför inte alla resultat som anges i analyserna återfinns i resultattabellerna i denna redovisning. När det gäller redovisningen och analysen av resultaten på föräldraenkäterna är det viktigt att komma ihåg att dessa enkäter är frivilliga att besvara. Tyvärr väljer en stor majoritet av barnens och elevernas vårdnadshavare att inte besvara enkäten varför underlaget ofta är relativt litet och kan variera mycket mellan åren dels vad gäller antal svar och dels vad gäller vilka verksamheter barnen/eleverna är inskrivna i. Trots att detta innebär att resultaten inte är statistiskt säkerställda så görs analyser och jämförelser av resultaten. Detta då huvudsyftet med undersökningarna är att se om det finns områden som berörda elever och vårdnadshavare är mindre nöjda med och som verksamheterna och förvaltningen därför borde sätta extra fokus på i sitt förbättringsarbete. Elev- och föräldraenkäternas frågor har delats in i följande fyra områden; Arbetsro, Stöd och hjälp, Trivsel och måltider samt Inflytande.

3 3 Elevenkäter Svarsfrekvens elevenkäter I enkätundersökningen 2014 har Kiruna C omfattats av följande skolor: Luossavaaraskolan, Högalidskolan, Bergaskola och Triangelskolan. (Nya Raketskolan deltog inte i undersökningen detta år på grund av att man under samma tidpunkt gjorde andra undersökningar kopplade till den problematik som uppstått med fuktskador etc i skolans lokaler.) Skolor utanför Kiruna C omfattas av skolorna i Abisko, Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi, Övre Soppero och Karesuando. Elever i år 2 som går på fritidshem i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät 2014 är Högalidskolans fritids, Bergaskolans fritids samt Triangelskolans fritid. Luossavaaraskolans fritids skulle ha besvarat enkäten men på grund av missförstånd hos ny personal svarade inga elever från denna grupp enkäten. För att få elevernas syn på hur de upplever sitt fritids tog rektor initiativ till att göra en egen intervju med berörda elever. Deras synpunkter finns dock inte med i det redovisade resultatet i denna rapport. På grund av de låga svarsfrekvenserna under 2011 och 2012 redovisas ingen jämförelse med dessa års resultat utan endast för 2010, 2013 och Elever i grundskolans år 3 i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät är Luossavaaraskolan, Högalidskolan, Bergaskolan och Triangelskolan. Elevgrupperna vid alla dessa skolor är relativt jämnstora. Svarsfrekvensen är 100% för Eftersom det 2012 endast var eleverna på Luossavaaraskolan som besvarade enkäten finns ingen jämförelse med det året redovisad utan endast för 2010, 2011, 2013 och Elever i grundskolans år 5 i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät är Luossavaaraskolan, Högalidskolan, Bergaskolan och Triangelskolan. Elevgrupperna vid dessa skolor är relativt jämnstora. Svarsfrekvensen är 85% för Elever i grundskolans år 8 i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät är Högalidskolan och Triangelskolan. Elevgrupperna vid dessa båda skolor är dock mycket olika Högalidskolans elever utgör ca 3/4 av hela gruppen. Svarsfrekvensen är 82% för Elever i grundskolor utanför Kiruna C De elevgrupper som ska besvara denna enkät är eleverna åk 1-9 på skolorna i Abisko, Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara, Övre Soppero, Vittangi och Karesuando. För första gången har elever vid alla skolor besvarat enkäten men på grund av ett missförstånd på den största skolan, Tuolluvaaara skola, har endast elever i år 3 och 5 besvarat enkäten vilket gör att den totala svarsfrekvensen endast blir 46 %.

4 4 Svarsfrekvensen i övrigt är också relativt låg och ligger mellan % på de olika skolorna. På grund av att svarsfrekvensen varit ännu mycket lägre under de första åren som den genomfördes redovisas endast jämförelseresultat för de två senaste åren. Resultatredovisning av nyckelfrågor elevenkäter Som angetts ovan redovisas jämförelser mellan olika år för de olika elevenkäterna. Resultatredovisningen består av tabeller över resultaten på ett antal nyckelfrågor för alla fem elevenkäterna för att sedan följas av en resonerande analys av svaren. Utgångspunkten för de så kallade nyckelfrågorna är dels SKL s gemensamma frågor för år 5 och 8 och dels frågor inom andra områden som inte ingår i SKL s uppföljning men som anses ge en fingervisning om hur eleverna upplever verksamheten. På grund av att SKL valt att formulera om några frågor så är det inte alltid som resultaten mellan åren är helt jämförbara. Detta framgår i de redovisade tabellerna. Samtliga resultat redovisas i antal procent (%). I kolumnen längst till höger markeras en positiv ökning om minst 5 procentenheter med (+) och en negativ ökning om minst 5 procentenheter med (-) mellan de två senaste åren. I den efterföljande analysen framgår om ett markant förändrat resultat eventuellt kan bero på att det är olika elevgrupper/skolor som svarat på enkäten de olika åren. Fritidshem Kiruna C /- Det finns rum på fritids där det är lugnt Ja alltid/ja nästan alltid Jag har kompisar att leka med på fritids Ja alltid/ja nästan alltid Det är roligt att vara på fritids - Ja alltid/ja nästan alltid Jag blir retad på fritids Ja varje dag/ja nästan varje dag Jag får hjälp av de vuxna på fritids när jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på fritids Ja ( - ) alltid/ja nästan alltid Jag äter mellanmål på fritids Ja alltid/ja nästan alltid ( - ) Det är för mycket ljud och prat när vi äter mellanmål Ja ( - ) alltid/ja nästan alltid Jag tycker att mitt fritids är ett bra fritids Ja jättebra/ja ganska bra

5 5 Grundskolan år 3 Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja nästan alltid Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket ( + ) bra / Ja det stämmer bra Det är roligt att vara i skolan - Ja alltid/ Ja nästan alltid ( + ) Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 83* ( + ) mer Ja alltid/ja nästan alltid (*Skolarbetet är roligt och intressant) Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart dem i tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP ( + ) Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja nästan ( + ) alltid Våra klassråd är bra Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Lärarna i min skola lyssnar på vad eleverna tycker - Ja ( + ) alltid/ja nästan alltid Jag tycker att min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra ( + ) Grundskolan år 5 Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja (-) nästan alltid Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket bra/ Ja det stämmer bra Jag trivs bra i min klass - Ja det stämmer mycket bra/ Ja det stämmer bra Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att (+) lära mig mer Ja alltid/ja nästan alltid Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra (-) klart dem i tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid

6 6 Forts. Grundskolan år 5 Kiruna C /- Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan (-) alltid Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja (-) nästan alltid Våra klassråd är bra Ja alltid/ja nästan alltid (-) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Ja alltid/ Ja nästan alltid Jag tycker att min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra (-) Grundskolan år 8 Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja nästan alltid Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket (+) bra/ Ja det stämmer bra Jag trivs bra i min klass - Ja det stämmer mycket bra/ Ja (+) det stämmer bra Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid (+) Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Ja alltid/ja nästan alltid Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart (-) dem i tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får tillräckligt med hjälp av mina lärare Ja alltid/ja 73 nästan alltid (Ny formulering SKL) Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP (-) Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan alltid Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja nästan (-) alltid Våra klassråd fungerar bra Ja alltid/ja nästan alltid Alla får möjlighet att säga vad de tycker på klassråden Ja 57 alltid/ja nästan alltid (Ny formulering SKL) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter - Ja (-) alltid/ja nästan alltid Jag tycker att min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra

7 7 Grundskolor utanför Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket bra/ ( + ) Ja det stämmer bra Det är roligt att vara i skolan Ja alltid/ Ja nästan alltid ( - ) Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid ( - ) Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag 3 5 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ( + ) Ja alltid/ja nästan alltid Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart dem i ( + ) tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja nästan alltid Våra klassråd är bra Ja alltid/ja nästan alltid ( - ) Lärarna i min skola lyssnar på vad eleverna tycker - Ja alltid/ja nästan alltid Jag tycker min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra - 88 Analys av elevenkäterna I analysen har även övriga resultat från elevenkäterna vägts in där de kunnat visa på ytterligare nyanser i elevernas svar. Även jämförelser mellan olika skolors resultat har gjorts i analysarbetet. Ett gemensamt analysarbete tillsammans med chefsgruppen inom BUF har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Fritidshem i Kiruna C För 2013 visade fritidshemmens elevenkät på ett positivt resultat rakt över, jämfört med 2010, förutom när det gäller ljudnivå och lugn och ro. Mellan åren 2013 och 2014 är det över lag inga större förändringar utom på ett par områden. Det ena är matsituationen som inte upplevs lika positiv som förra året. Till denna nedgång i resultat bidrar svaren från alla tre ingående fritidshem. Det andra och mest utmärkande är att andelen elever som upplever att de får vara med och bestämma om vad man ska göra på fritids har minskat med hela 40 procentenheter. Denna stora skillnad i resultat beror dels på att eleverna som i våras gick på Högalidskolans fritidshem inte ansåg i lika hög grad som eleverna året innan att de får vara med och påverka vad man ska göra, men främst beror skillnaden på att Luossavaaraskolans fritidshem deltog i undersökningen 2013 och Triangelskolan deltog En majoritet

8 8 av Luossavaaraskolans elever 2013 ansåg att de fick vara med och bestämma innehållet i verksamheten medan en minoritet av eleverna på Triangelskolan 2014 ansåg detsamma. Viktigt att notera är dock att, trots detta, så anser 94% av eleverna på Triangelskolans fritidshem att de gör roliga och intressanta saker på fritids. Tyvärr kvarstår de negativa resultaten från 2013 gällande hög ljudnivå och avsaknad av rum där det är lugnt. Grundskolan Av resultaten på grundskolornas enkäter kan man se att resultaten över lag är mest positiva i år 3 och minst positiva i år 8. Man kan också se att resultaten på enkäten för grundskolor utanför Kiruna C i stort sett följer resultaten för år 5 i Kiruna C. Detta skulle kunna bero på att nöjdheten hos eleverna även i dessa skolor minskar ju äldre eleverna blir och att resultatet på enkäten som besvaras av alla elever från år 1 till år 9 blir ett slags medelresultat som, precis som svaren för eleverna i år 5 i Kiruna C, ligger mellan ytterligheterna i år 3 och år 8. Vid jämförelse för år 3 i Kiruna C mellan de två senaste åren visar det sig att elevernas nöjdhet ökat med minst 5 procentenheter inom en stor rad frågor. Dessa båda år var det samma elevgrupper som besvarade enkäten. Det förbättrade resultatet överlag beror främst på att eleverna på Triangelskolan 2014 varit mer positiva. De bidrar nästan helt till den stora ökningen av positiva resultat på frågorna om de tycker att de har bra klassrum, om skolarbetet gör dem nyfikna att lära sig mer samt om lärarna på skolan lyssnar på vad eleverna tycker. Luossavaaraskolans elever bidrar främst till den positiva utvecklingen av resultaten på frågorna om skolmaten/matsituationen samt att klassråden är bra. Gällande klassråden bidrar även Bergaskolans och Högalidskolans elever till det mer positiva resultatet. Samtliga skolor bidrar till ökningen från 85% till 98% av eleverna i år 3 som tycker att deras skola är bra. Vid jämförelse för år 5 i Kiruna C mellan de två senaste åren visar det sig däremot att elevernas nöjdhet minskat med minst 5 procentenheter inom många frågor. Skillnaden mellan vilka elevgrupper som besvarade enkäten 2013 och 2014 består i att Triangelskolan ej deltog 2013 men Övriga skolor har besvarat enkäten båda åren. Till skillnad från år 3 så det över lag främst Triangelskolans elever som bidrar till det ökade negativa resultatet på elevenkäten för år 5. Även Högalidskolan bidrar till detta i några frågor medan Luossavaaraskolan och Bergaskolan bidrar med både negativa och positiva förändringar inom ett mindre antal frågor vardera. De negativa förändringarna i resultaten gäller frågor om arbetsro, matsituationen och klassråden. Den mest negativa förändringen gäller frågan om man behöver ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart dem i tid. Här har resultatet ökat från 4 % till 18 % som säger att de behöver göra det varje dag eller nästan varje dag. Samtliga skolor bidrar till denna stora ökning. Helhetsomdömet om man tycker att man har en bra skola har också försämrats för denna grupp med 5 procentenheter. Inom ett område har dock resultatet ökat positivt med hela 12 procentenheter från 44 % till 56 % och det gäller påståendet att skolarbetet gör eleverna så nyfikna att de vill lära sig mer. Till denna

9 9 positiva utveckling av resultatet bidrar svaren från eleverna på Triangelskolan, Bergaskolan och Luossavaaraskolan. Förändringen i nöjdhet för eleverna i år 8 i Kiruna C mellan åren 2013 och 2014 är både positiv och negativ. Det område som förändrats till det mer positiva är frågor som berör trivsel i skolan så väl vad gäller lokaler som kamrater och raster. Däremot gäller det motsatta för trivseln i matsalen. Under 2014 deltog endast Triangelskolan och Högalidskolan i enkätundersökningen medan även Nya Raketskolan deltog Vid en genomgång av resultatförändringarna på de enskilda skolorna är det endast ett resultat som kan härledas till att Nya Raketskolan inte deltog 2014 och det är den positiva förändringen vad gäller påståendet att det är roligt på rasterna. Detta resultat drogs ner markant av svaren från Nya Raketskolans elever Den positiva förändringen i nöjdhet avseende lokaler bidrar både Triangelskolan och Högalidskolan till medan trivseln med klasskamrater främst märks hos eleverna på Högalidskolan. Den negativa resultatförändringen gällande trivseln i samband med skollunchen bidrar båda skolorna med uppgav endast 49 % att de tycker det är trevligt att gå till matsalen. De områden som förändrats till det mer negativa är frågor som berör möjligheten till inflytande i skolan samt att hinna med skolarbetet. Till dessa negativa förändringar bidrar båda skolornas elevsvar. Dels är det färre som upplever att de får vara med och påverka vad som ska stå i deras individuella utvecklingsplaner (IUP) och dels är det färre som upplever att lärarna på skolan tar hänsyn till elevernas synpunkter. På frågan om man måste ta hem skoluppgifter för att hinna med dem i tid är det, precis som för år 5, en stor förändring i resultatet som båda skolor bidrar till. En ökning på 15 procentenheter från 23 % 2013 till 38 % Ett par frågor på enkäten för eleverna i år 8 har förändrats p g a förändringar som SKL valt att göra i sina undersökningar och som därför påverkar möjligheten att jämföra mellan åren. En av dessa frågor är Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det som ändrats till Jag får tillräckligt med hjälp av mina lärare svarade 90 % av eleverna i år 8 att lärarna hjälpte dem om de behövde hjälp medan endast 73 % av eleverna 2014 svarade att de fick tillräckligt med hjälp av sina lärare. För skolorna utanför Kiruna C så finns det både positiva och negativa resultatförändringar mellan 2013 och De positiva förändringarna gäller frågor om arbetsro, lokaler, skolarbetet och skolmåltiderna medan de negativa förändringarna syns på frågor om trivsel i skolan och med skolkamraterna. Eleverna i dessa skolor upplever i mindre än övriga att det är roligt att vara i skolan eller att det är roligt på rasterna. Det är främst svaren från eleverna på skolorna i Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara och Övre Soppero som bidrar till ett försämrat resultat på dessa frågor. Medan svaren från eleverna i Vittangi bidragit till den positiva ökningen gällande nöjdhet med lokalerna. Andelen elever som uppger att de blir retade i skolan varje eller nästan varje dag är också högre än bland eleverna i de övriga grupperna. Anledningen till att resultatet för denna grupp blir relativt högt (5 % jämfört med 1-2 %) är att hela 12,5 % av eleverna i Jukkasjärvi skola som svarat på enkäten uppger att de regelbundet blir retade. Rektorn och personalen på skolan har uppmärksammat detta och ett arbete pågår för att komma till rätta med problemen.

10 10 Till skillnad från år 5 och 8 i skolorna i Kiruna C så har andelen elever som uppger att de måste ta hem skoluppgifter varje eller nästan varje dag för att hinna göra skolarbetet i tid minskat med 5 procentenheter från 22 % 2013 till 17 % Den positiva utvecklingen här bidrar skolorna i Jukkasjärvi och Tuolluvaara med. Andelen elever som uppger att de kan arbeta bra på lektionerna, och att skolarbetet gör dem nyfikna att lära sig mer har också förbättrats med 8 respektive 5 procentenheter. När det gäller arbetsro så är det främst svaren från eleverna på Svappavaara skola som bidragit till förbättringen medan svaren från eleverna på skolorna i Jukkasjärvi och Vittangi dragit upp resultatet på påståendet att skolarbetet gör eleverna så nyfikna att de vill lära sig mer. Däremot är det hela 15 procentenheter färre elever som 2014 uppger att de tycker att klassråden fungerar bra. Svaren från eleverna i Svappavaara, Tuolluvaara och Vittangi är det främst som bidragit till denna resultatförsämring. Helhetsomdöme På frågan om man tycker att man har en bra skola/ett bra fritids svarar respektive grupp Ja ganska bra eller Ja jätte bra enligt nedan Fritids Kiruna C 98 % År 3 Kiruna C 98 % År 5 Kiruna C 83 % År 8 Kiruna C 80 % Skolor utanför Kiruna C 88 % Föräldraenkäter Svarsfrekvens föräldraenkäter Föräldraenkäterna i grundskolan riktade sig till samma föräldrar vars barn också skulle besvara enkäten, dvs fritids år 2, grundskolan år 3, 5 och 8 i Kiruna C samt alla elever i grundskolorna utanför Kiruna C. Dessutom genomfördes enkäter för föräldrar till barn i Kiruna C som gick i förskoleklass och alla föräldrar med barn i Kiruna kommuns förskolor. Svarsfrekvensen på föräldraenkäterna ökade något 2013 jämfört med tidigare år och låg på mellan 10-23% men har minskat något igen under 2014 till ung %. Även om svarsfrekvensen inte är så hög görs ändå en redovisning av alla enkäterna för att få en fingervisning om hur de föräldrar som ändå svarat ser på barn- och utbildningsnämndens verksamheter. De allra flesta verksamheter finns representerade bland svaren och kan därför ge en ganska allmän bild av hur verksamheterna upplevs. Bäst svarsfrekvens har grundskolorna och fritidshemmen i Kiruna C med ca 17 %. Grundskolorna utanför Kiruna C, förskoleklassen i Kiruna C och förskolan har svarsfrekvenser på ca 10%.

11 11 Resultatredovisning av nyckelfrågor föräldraenkäter Eftersom svarsfrekvensen under de första åren varit så pass låg att det endast rört sig om enstaka svar från några få verksamheter redovisas endast jämförelsestatistik mellan åren 2013 och I tabellerna nedan redovisas varje typ av föräldraenkät för sig med ett antal nyckelfrågor som stämmer överens med nyckelfrågorna för elevenkäterna. Efter resultatredovisningen följer en resonerande analys av resultaten. Föräldrar förskolan i Kiruna kommun /- Jag upplever att det alltid finns utrymmen på förskolan där det är lugn och ro. Instämmer helt/instämmer i ganska stor Förskolan har en god fysisk inomhusmiljö. Instämmer Mitt barn mår bra på förskolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna på förskolan fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av förskolans personal. - Instämmer Mitt barn får den hjälp och det stöd han/hon behöver på förskolan. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag kan följa mitt barns utveckling genom den information personalen ger mig. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter bra på förskolan. Ja alltid/ja för det mesta Jag är nöjd med matsituationen på förskolan. - Instämmer Förskolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i verksamheten. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för förskolans personal. - Instämmer Jag har förtroende för förskolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns förskola är bra. Instämmer Jag är nöjd med den information jag fick i samband med erbjudande om plats i förskolan. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )

12 12 Föräldrar förskoleklass i Kiruna C /- Jag upplever att det är arbetsro i skolan. Instämmer Skolan har en god fysisk lärandemiljö Instämmer Mitt barn mår bra i skolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna i mitt barns klass fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av skolans personal. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver för sin utveckling. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Under utvecklingssamtalen förs en dialog om planer och mål för mitt barns lärande. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter sig mätt i skolans matsal Ja varje dag/ja oftast Jag är nöjd med matsituationen i skolan. - Instämmer Skolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i skolans verksamheter. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för mitt barns lärare. - Instämmer Jag har förtroende för skolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns skola är bra. Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag är nöjd med den information jag fick i samband med erbjudande om plats i förskoleklass. - Instämmer ( + ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) ( + ) Föräldrar fritidshem i Kiruna C /- Jag upplever att det alltid finns utrymmen på fritidshemmet där det är lugn och ro. Instämmer helt/instämmer i ganska stor Fritidshemmet har en god fysisk inomhusmiljö. Instämmer Mitt barn mår bra på fritidshemmet. - Instämmer Jag upplever att kamratrelationerna på fritidshemmet fungerar bra. - Instämmer ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

13 13 forts. Föräldrar fritidshem i Kiruna C /- Jag upplever att mitt barn möts med respekt av fritidshemmets personal. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver på fritidshemmet. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter mellanmål på fritidshemmet. Ja alltid/ja för det mesta Jag är nöjd med matsituationen på fritidshemmet. - Instämmer Fritidshemmet ger mig goda möjligheter att vara delaktig i verksamheten. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för fritidshemmets personal. - Instämmer Jag har förtroende för skolans/fritidshemmets ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns fritidshem är bra. Instämmer Jag är nöjd med den information jag fick i samband med att jag placerade mitt barn i kö till fritidshemmet. - Instämmer ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) Föräldrar grundskolan i Kiruna C /- Jag upplever att mitt barn kan arbeta bra på lektionerna Instämmer Skolan har en god fysisk lärandemiljö Instämmer Mitt barn mår bra i skolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna i mitt barns klass fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av skolans personal. - Instämmer Undervisningen håller en hög kvalitet. - Instämmer Lärarna anpassar undervisningen till mitt barns förmåga. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver för sin kunskapsutveckling. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )

14 14 forts. Föräldrar grundskolan i Kiruna C /- Under utvecklingssamtalen förs en dialog om planer och mål för mitt barns lärande. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter sig mätt i skolans matsal Ja varje dag/ja oftast Jag är nöjd med matsituationen i skolan. - Instämmer Skolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i skolans verksamheter. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för mitt barns lärare. - Instämmer Jag har förtroende för skolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns skola är bra. Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) Föräldrar grundskolan utanför Kiruna C /- Jag upplever att mitt barn kan arbeta bra på lektionerna Instämmer Skolan har en god fysisk lärandemiljö Instämmer Mitt barn mår bra i skolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av skolans personal. - Instämmer Undervisningen håller en hög kvalitet. - Instämmer Lärarna anpassar undervisningen till mitt barns förmåga. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver för sin kunskapsutveckling. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Under utvecklingssamtalen förs en dialog om planer och mål för mitt barns lärande. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter sig mätt i skolans matsal Ja varje dag/ja oftast Jag är nöjd med matsituationen i skolan. - Instämmer ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )

15 15 forts. Föräldrar grundskolan utanför Kiruna C /- Skolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i skolans verksamheter. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för mitt barns lärare. - Instämmer Jag har förtroende för skolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns skola är bra. Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) Analys av föräldraenkäter Förskolan Vid jämförelse ser man att det samlade resultatet för förskolan är betydligt mer positivt 2014 än Vid en närmare granskning av svaren från de olika förskolorna framgår att denna positiva ökning helt beror på att Bullerbyns föräldrar ökat från endast 1 svar 2013 att utgöra hela 20 % av gruppen Deras svar är också mer positiva än övriga förskolors. Totalt har föräldrar från 18 av 23 förskolor besvarat enkäten. Om man jämför övriga förskolors svar från 2014 med resultaten från 2013 så ser man att dessa är i stort sett oförändrade. Föräldrarna till barn i förskolan är i huvudsak nöjda med verksamheten och främst märks detta i svaren gällande om man upplever att barnen mår bra i förskolan, att personalen möter barnen med respekt samt att man har förtroende för personalen. De frågor man är mest osäker på eller missnöjd med är ljudnivån, den fysiska inomhusmiljön och förtroendet för förskolans ledning. Förskoleklass i Kiruna C Resultaten på enkäten angående nöjdheten hos föräldrar till barn i förskoleklass vad gäller arbetsro i klassrummen, den fysiska inomhusmiljön, utvecklingssamtalen samt möjligheten till delaktighet i skolan ser bättre ut 2014 än Däremot är resultaten gällande att barnen möts med respekt av personalen, att barnen äter sig mätt på bamba, förtroendet för barnens lärare samt förtroendet för skolans ledning sämre. Då fördelningen mellan vilka skolor som föräldrarna har sina barn på skiljer sig en hel del mellan åren så är det svårt att dra några slutsatser om de mer positiva eller negativa resultaten beror på att föräldrar till barn i förskoleklass verkligen är mer nöjda eller ej. För 2014 utgör svaren från Bergaskolan och Luossavaaraskolan tillsammans ca 80 % av svaren medan Triangelskolan och Högalidskolan utgör de övriga 20 %. Under 2013 var fördelningen mellan dessa skolor betydligt jämnare och föräldrar från Nya Raketskolan utgjorde då över 53 %.

16 16 Föräldrar fritidshem i Kiruna C Denna grupp består av det minsta antalet svar, endast 13 stycket för 2014, vilket innebär att varje svar får en mycket stor genomslagskraft i resultatredovisningen. Överlag kan sägas att resultaten gällande föräldrarnas nöjdhet sjunkit inom alla områden mellan 2013 och 2014 om man jämför dessa. Det är uteslutande svaren från föräldrar till barn på Luossavaaraskolans fritidshem (6 personer) som bidrar till denna stora försämring. Då rektor och personal på Luossavaaraskolan inte kände igen sig i den bild som enkätresultaten visade på samt at man förstås såg ett stort behov av att ta reda på vad missnöjet berodde på genomförde man en egen något kortare enkät som man uppmanade föräldrarna att svar på samt samtalade med föräldrarna om frågorna då de kom till fritids. Av detta framkom att ett stort missnöje visserligen fanns hos några av föräldrarna men att det inte var den genomsnittliga uppfattningen. Utifrån de svar man fått har man upprättat en plan med åtgärder för att öka föräldrarnas engagemang med målet att alla föräldrar ska bli nöjda med verksamheten. Grundskolan i Kiruna C Föräldrarna till eleverna i skolor i Kiruna C verkar överlag mer nöjda med skolorna och deras arbete våren 2014 än På i stort sett samtliga områden syns en positiv ökning på 5 procentenheter eller mer. På alla fyra ingående skolor (Högalidskolan, Triangelskolan, Bergaskolan och Luossavaaraskolan) syns ett något mer positivt resultat men de tydligaste förändringarna syns på svaren från Luossavaaraskolans föräldrar. De mest tydliga resultaten på att man är nöjd med skolan är att andelen föräldrar som uppger att deras barn mår bra i skolan ökat från 73 % till 92 %, att man upplever att kamratrelationerna i skolan är bra har ökat från 72 % till 90 % och att barnen får det stöd och den hjälp de behöver har ökat från 68 % till 80 %. Grundskolor utanför Kiruna C Precis som för grundskolorna i Kiruna C verkar föräldrarna till barnen som går i skolor utanför Kiruna C vara mer nöjda med skolorna och deras arbeten. Även här syns ett förbättrat resultat på 5 procentenheter eller mer på majoriteten av frågorna. Överlag är föräldrarna i Vittangi, Karesuando, Jukkasjärvi och Svappavaara mer positiva i sina svar 2014 än Däremot så har de föräldrar till barn i Tuolluvaara skola som besvarat enkäten (endast 4 stycken) varit betydligt mer negativa i sina svar. Rektorn har i sin analys av enkäterna noterat att det finns ett missnöje hos några föräldrar och att man måste ta dessa på allvar även om underlaget är alldeles för litet för att dra några generella slutsatser utav.

17 17 Helhetsomdöme På frågan om man tycker att barnen har en bra förskola/skola/ett bra fritids svarar respektive grupp Ja ganska bra eller Ja jätte bra enligt nedan Förskolan 96 % Förskoleklass Kiruna C 88% Fritids Kiruna C 46 % Grundskolan Kiruna C 85 % Skolor utanför Kiruna C 77% Caroline Andersson Kvalitetsutvecklare BUF

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer