Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014"

Transkript

1 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson Dnr: Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

2 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att få en bättre bild av hur elever och föräldrar upplever barn- och utbildningsnämndens verksamheter har nämnden beslutat att en enkätundersökning ska genomföras årligen. Våren 2010 var första gången som undersökningen genomfördes. Resultaten av svaren ska, förutom att ge nämnden en tydligare bild av hur verksamheten upplevs, även vara ett underlag för ökad möjlighet till inflytande genom att visa på vilka områden som nämnden, förvaltningen och verksamheterna kan behöva prioritera i sitt förbättringsarbete. Undersökningsgrupper Följande grupper har utsetts till att besvara enkäter: - elever i år 2 som går på fritidshem - elever i år 3, 5 och 8 på grundskolan - alla elever i grundskolor i byar med få elever i varje årskurs - alla vårdnadshavare till barn i förskolan - vårdnadshavare till barn i förskoleklass - vårdnadshavare till barn i grundskolan som besvarat enkäten För att alla som svarar ska kunna känna sig lugna i att svaren är anonyma måste det vara så pass många som ingår i en svarsgrupp att man inte lätt kan se vem som svarat vad. Av den anledningen har heller ingen uppdelning i pojkar/flickor gjorts av de elever som besvarat enkäterna. Resultat och analys av enkätsvaren kommunnivå Nedan redovisas resultaten på några nyckelfrågor från elev- och föräldraenkäterna. I de fall det är möjligt redovisas resultaten så att en jämförelse mellan åren kan göras för att se om det skett någon förbättring eller försämring av elevernas och vårdnadshavarnas upplevelser. Analyserna som redovisas utgår dock från alla enkätfrågor varför inte alla resultat som anges i analyserna återfinns i resultattabellerna i denna redovisning. När det gäller redovisningen och analysen av resultaten på föräldraenkäterna är det viktigt att komma ihåg att dessa enkäter är frivilliga att besvara. Tyvärr väljer en stor majoritet av barnens och elevernas vårdnadshavare att inte besvara enkäten varför underlaget ofta är relativt litet och kan variera mycket mellan åren dels vad gäller antal svar och dels vad gäller vilka verksamheter barnen/eleverna är inskrivna i. Trots att detta innebär att resultaten inte är statistiskt säkerställda så görs analyser och jämförelser av resultaten. Detta då huvudsyftet med undersökningarna är att se om det finns områden som berörda elever och vårdnadshavare är mindre nöjda med och som verksamheterna och förvaltningen därför borde sätta extra fokus på i sitt förbättringsarbete. Elev- och föräldraenkäternas frågor har delats in i följande fyra områden; Arbetsro, Stöd och hjälp, Trivsel och måltider samt Inflytande.

3 3 Elevenkäter Svarsfrekvens elevenkäter I enkätundersökningen 2014 har Kiruna C omfattats av följande skolor: Luossavaaraskolan, Högalidskolan, Bergaskola och Triangelskolan. (Nya Raketskolan deltog inte i undersökningen detta år på grund av att man under samma tidpunkt gjorde andra undersökningar kopplade till den problematik som uppstått med fuktskador etc i skolans lokaler.) Skolor utanför Kiruna C omfattas av skolorna i Abisko, Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi, Övre Soppero och Karesuando. Elever i år 2 som går på fritidshem i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät 2014 är Högalidskolans fritids, Bergaskolans fritids samt Triangelskolans fritid. Luossavaaraskolans fritids skulle ha besvarat enkäten men på grund av missförstånd hos ny personal svarade inga elever från denna grupp enkäten. För att få elevernas syn på hur de upplever sitt fritids tog rektor initiativ till att göra en egen intervju med berörda elever. Deras synpunkter finns dock inte med i det redovisade resultatet i denna rapport. På grund av de låga svarsfrekvenserna under 2011 och 2012 redovisas ingen jämförelse med dessa års resultat utan endast för 2010, 2013 och Elever i grundskolans år 3 i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät är Luossavaaraskolan, Högalidskolan, Bergaskolan och Triangelskolan. Elevgrupperna vid alla dessa skolor är relativt jämnstora. Svarsfrekvensen är 100% för Eftersom det 2012 endast var eleverna på Luossavaaraskolan som besvarade enkäten finns ingen jämförelse med det året redovisad utan endast för 2010, 2011, 2013 och Elever i grundskolans år 5 i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät är Luossavaaraskolan, Högalidskolan, Bergaskolan och Triangelskolan. Elevgrupperna vid dessa skolor är relativt jämnstora. Svarsfrekvensen är 85% för Elever i grundskolans år 8 i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät är Högalidskolan och Triangelskolan. Elevgrupperna vid dessa båda skolor är dock mycket olika Högalidskolans elever utgör ca 3/4 av hela gruppen. Svarsfrekvensen är 82% för Elever i grundskolor utanför Kiruna C De elevgrupper som ska besvara denna enkät är eleverna åk 1-9 på skolorna i Abisko, Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara, Övre Soppero, Vittangi och Karesuando. För första gången har elever vid alla skolor besvarat enkäten men på grund av ett missförstånd på den största skolan, Tuolluvaaara skola, har endast elever i år 3 och 5 besvarat enkäten vilket gör att den totala svarsfrekvensen endast blir 46 %.

4 4 Svarsfrekvensen i övrigt är också relativt låg och ligger mellan % på de olika skolorna. På grund av att svarsfrekvensen varit ännu mycket lägre under de första åren som den genomfördes redovisas endast jämförelseresultat för de två senaste åren. Resultatredovisning av nyckelfrågor elevenkäter Som angetts ovan redovisas jämförelser mellan olika år för de olika elevenkäterna. Resultatredovisningen består av tabeller över resultaten på ett antal nyckelfrågor för alla fem elevenkäterna för att sedan följas av en resonerande analys av svaren. Utgångspunkten för de så kallade nyckelfrågorna är dels SKL s gemensamma frågor för år 5 och 8 och dels frågor inom andra områden som inte ingår i SKL s uppföljning men som anses ge en fingervisning om hur eleverna upplever verksamheten. På grund av att SKL valt att formulera om några frågor så är det inte alltid som resultaten mellan åren är helt jämförbara. Detta framgår i de redovisade tabellerna. Samtliga resultat redovisas i antal procent (%). I kolumnen längst till höger markeras en positiv ökning om minst 5 procentenheter med (+) och en negativ ökning om minst 5 procentenheter med (-) mellan de två senaste åren. I den efterföljande analysen framgår om ett markant förändrat resultat eventuellt kan bero på att det är olika elevgrupper/skolor som svarat på enkäten de olika åren. Fritidshem Kiruna C /- Det finns rum på fritids där det är lugnt Ja alltid/ja nästan alltid Jag har kompisar att leka med på fritids Ja alltid/ja nästan alltid Det är roligt att vara på fritids - Ja alltid/ja nästan alltid Jag blir retad på fritids Ja varje dag/ja nästan varje dag Jag får hjälp av de vuxna på fritids när jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på fritids Ja ( - ) alltid/ja nästan alltid Jag äter mellanmål på fritids Ja alltid/ja nästan alltid ( - ) Det är för mycket ljud och prat när vi äter mellanmål Ja ( - ) alltid/ja nästan alltid Jag tycker att mitt fritids är ett bra fritids Ja jättebra/ja ganska bra

5 5 Grundskolan år 3 Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja nästan alltid Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket ( + ) bra / Ja det stämmer bra Det är roligt att vara i skolan - Ja alltid/ Ja nästan alltid ( + ) Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 83* ( + ) mer Ja alltid/ja nästan alltid (*Skolarbetet är roligt och intressant) Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart dem i tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP ( + ) Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja nästan ( + ) alltid Våra klassråd är bra Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Lärarna i min skola lyssnar på vad eleverna tycker - Ja ( + ) alltid/ja nästan alltid Jag tycker att min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra ( + ) Grundskolan år 5 Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja (-) nästan alltid Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket bra/ Ja det stämmer bra Jag trivs bra i min klass - Ja det stämmer mycket bra/ Ja det stämmer bra Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att (+) lära mig mer Ja alltid/ja nästan alltid Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra (-) klart dem i tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid

6 6 Forts. Grundskolan år 5 Kiruna C /- Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan (-) alltid Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja (-) nästan alltid Våra klassråd är bra Ja alltid/ja nästan alltid (-) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Ja alltid/ Ja nästan alltid Jag tycker att min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra (-) Grundskolan år 8 Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja nästan alltid Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket (+) bra/ Ja det stämmer bra Jag trivs bra i min klass - Ja det stämmer mycket bra/ Ja (+) det stämmer bra Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid (+) Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Ja alltid/ja nästan alltid Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart (-) dem i tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får tillräckligt med hjälp av mina lärare Ja alltid/ja 73 nästan alltid (Ny formulering SKL) Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP (-) Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan alltid Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja nästan (-) alltid Våra klassråd fungerar bra Ja alltid/ja nästan alltid Alla får möjlighet att säga vad de tycker på klassråden Ja 57 alltid/ja nästan alltid (Ny formulering SKL) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter - Ja (-) alltid/ja nästan alltid Jag tycker att min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra

7 7 Grundskolor utanför Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket bra/ ( + ) Ja det stämmer bra Det är roligt att vara i skolan Ja alltid/ Ja nästan alltid ( - ) Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid ( - ) Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag 3 5 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ( + ) Ja alltid/ja nästan alltid Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart dem i ( + ) tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja nästan alltid Våra klassråd är bra Ja alltid/ja nästan alltid ( - ) Lärarna i min skola lyssnar på vad eleverna tycker - Ja alltid/ja nästan alltid Jag tycker min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra - 88 Analys av elevenkäterna I analysen har även övriga resultat från elevenkäterna vägts in där de kunnat visa på ytterligare nyanser i elevernas svar. Även jämförelser mellan olika skolors resultat har gjorts i analysarbetet. Ett gemensamt analysarbete tillsammans med chefsgruppen inom BUF har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Fritidshem i Kiruna C För 2013 visade fritidshemmens elevenkät på ett positivt resultat rakt över, jämfört med 2010, förutom när det gäller ljudnivå och lugn och ro. Mellan åren 2013 och 2014 är det över lag inga större förändringar utom på ett par områden. Det ena är matsituationen som inte upplevs lika positiv som förra året. Till denna nedgång i resultat bidrar svaren från alla tre ingående fritidshem. Det andra och mest utmärkande är att andelen elever som upplever att de får vara med och bestämma om vad man ska göra på fritids har minskat med hela 40 procentenheter. Denna stora skillnad i resultat beror dels på att eleverna som i våras gick på Högalidskolans fritidshem inte ansåg i lika hög grad som eleverna året innan att de får vara med och påverka vad man ska göra, men främst beror skillnaden på att Luossavaaraskolans fritidshem deltog i undersökningen 2013 och Triangelskolan deltog En majoritet

8 8 av Luossavaaraskolans elever 2013 ansåg att de fick vara med och bestämma innehållet i verksamheten medan en minoritet av eleverna på Triangelskolan 2014 ansåg detsamma. Viktigt att notera är dock att, trots detta, så anser 94% av eleverna på Triangelskolans fritidshem att de gör roliga och intressanta saker på fritids. Tyvärr kvarstår de negativa resultaten från 2013 gällande hög ljudnivå och avsaknad av rum där det är lugnt. Grundskolan Av resultaten på grundskolornas enkäter kan man se att resultaten över lag är mest positiva i år 3 och minst positiva i år 8. Man kan också se att resultaten på enkäten för grundskolor utanför Kiruna C i stort sett följer resultaten för år 5 i Kiruna C. Detta skulle kunna bero på att nöjdheten hos eleverna även i dessa skolor minskar ju äldre eleverna blir och att resultatet på enkäten som besvaras av alla elever från år 1 till år 9 blir ett slags medelresultat som, precis som svaren för eleverna i år 5 i Kiruna C, ligger mellan ytterligheterna i år 3 och år 8. Vid jämförelse för år 3 i Kiruna C mellan de två senaste åren visar det sig att elevernas nöjdhet ökat med minst 5 procentenheter inom en stor rad frågor. Dessa båda år var det samma elevgrupper som besvarade enkäten. Det förbättrade resultatet överlag beror främst på att eleverna på Triangelskolan 2014 varit mer positiva. De bidrar nästan helt till den stora ökningen av positiva resultat på frågorna om de tycker att de har bra klassrum, om skolarbetet gör dem nyfikna att lära sig mer samt om lärarna på skolan lyssnar på vad eleverna tycker. Luossavaaraskolans elever bidrar främst till den positiva utvecklingen av resultaten på frågorna om skolmaten/matsituationen samt att klassråden är bra. Gällande klassråden bidrar även Bergaskolans och Högalidskolans elever till det mer positiva resultatet. Samtliga skolor bidrar till ökningen från 85% till 98% av eleverna i år 3 som tycker att deras skola är bra. Vid jämförelse för år 5 i Kiruna C mellan de två senaste åren visar det sig däremot att elevernas nöjdhet minskat med minst 5 procentenheter inom många frågor. Skillnaden mellan vilka elevgrupper som besvarade enkäten 2013 och 2014 består i att Triangelskolan ej deltog 2013 men Övriga skolor har besvarat enkäten båda åren. Till skillnad från år 3 så det över lag främst Triangelskolans elever som bidrar till det ökade negativa resultatet på elevenkäten för år 5. Även Högalidskolan bidrar till detta i några frågor medan Luossavaaraskolan och Bergaskolan bidrar med både negativa och positiva förändringar inom ett mindre antal frågor vardera. De negativa förändringarna i resultaten gäller frågor om arbetsro, matsituationen och klassråden. Den mest negativa förändringen gäller frågan om man behöver ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart dem i tid. Här har resultatet ökat från 4 % till 18 % som säger att de behöver göra det varje dag eller nästan varje dag. Samtliga skolor bidrar till denna stora ökning. Helhetsomdömet om man tycker att man har en bra skola har också försämrats för denna grupp med 5 procentenheter. Inom ett område har dock resultatet ökat positivt med hela 12 procentenheter från 44 % till 56 % och det gäller påståendet att skolarbetet gör eleverna så nyfikna att de vill lära sig mer. Till denna

9 9 positiva utveckling av resultatet bidrar svaren från eleverna på Triangelskolan, Bergaskolan och Luossavaaraskolan. Förändringen i nöjdhet för eleverna i år 8 i Kiruna C mellan åren 2013 och 2014 är både positiv och negativ. Det område som förändrats till det mer positiva är frågor som berör trivsel i skolan så väl vad gäller lokaler som kamrater och raster. Däremot gäller det motsatta för trivseln i matsalen. Under 2014 deltog endast Triangelskolan och Högalidskolan i enkätundersökningen medan även Nya Raketskolan deltog Vid en genomgång av resultatförändringarna på de enskilda skolorna är det endast ett resultat som kan härledas till att Nya Raketskolan inte deltog 2014 och det är den positiva förändringen vad gäller påståendet att det är roligt på rasterna. Detta resultat drogs ner markant av svaren från Nya Raketskolans elever Den positiva förändringen i nöjdhet avseende lokaler bidrar både Triangelskolan och Högalidskolan till medan trivseln med klasskamrater främst märks hos eleverna på Högalidskolan. Den negativa resultatförändringen gällande trivseln i samband med skollunchen bidrar båda skolorna med uppgav endast 49 % att de tycker det är trevligt att gå till matsalen. De områden som förändrats till det mer negativa är frågor som berör möjligheten till inflytande i skolan samt att hinna med skolarbetet. Till dessa negativa förändringar bidrar båda skolornas elevsvar. Dels är det färre som upplever att de får vara med och påverka vad som ska stå i deras individuella utvecklingsplaner (IUP) och dels är det färre som upplever att lärarna på skolan tar hänsyn till elevernas synpunkter. På frågan om man måste ta hem skoluppgifter för att hinna med dem i tid är det, precis som för år 5, en stor förändring i resultatet som båda skolor bidrar till. En ökning på 15 procentenheter från 23 % 2013 till 38 % Ett par frågor på enkäten för eleverna i år 8 har förändrats p g a förändringar som SKL valt att göra i sina undersökningar och som därför påverkar möjligheten att jämföra mellan åren. En av dessa frågor är Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det som ändrats till Jag får tillräckligt med hjälp av mina lärare svarade 90 % av eleverna i år 8 att lärarna hjälpte dem om de behövde hjälp medan endast 73 % av eleverna 2014 svarade att de fick tillräckligt med hjälp av sina lärare. För skolorna utanför Kiruna C så finns det både positiva och negativa resultatförändringar mellan 2013 och De positiva förändringarna gäller frågor om arbetsro, lokaler, skolarbetet och skolmåltiderna medan de negativa förändringarna syns på frågor om trivsel i skolan och med skolkamraterna. Eleverna i dessa skolor upplever i mindre än övriga att det är roligt att vara i skolan eller att det är roligt på rasterna. Det är främst svaren från eleverna på skolorna i Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara och Övre Soppero som bidrar till ett försämrat resultat på dessa frågor. Medan svaren från eleverna i Vittangi bidragit till den positiva ökningen gällande nöjdhet med lokalerna. Andelen elever som uppger att de blir retade i skolan varje eller nästan varje dag är också högre än bland eleverna i de övriga grupperna. Anledningen till att resultatet för denna grupp blir relativt högt (5 % jämfört med 1-2 %) är att hela 12,5 % av eleverna i Jukkasjärvi skola som svarat på enkäten uppger att de regelbundet blir retade. Rektorn och personalen på skolan har uppmärksammat detta och ett arbete pågår för att komma till rätta med problemen.

10 10 Till skillnad från år 5 och 8 i skolorna i Kiruna C så har andelen elever som uppger att de måste ta hem skoluppgifter varje eller nästan varje dag för att hinna göra skolarbetet i tid minskat med 5 procentenheter från 22 % 2013 till 17 % Den positiva utvecklingen här bidrar skolorna i Jukkasjärvi och Tuolluvaara med. Andelen elever som uppger att de kan arbeta bra på lektionerna, och att skolarbetet gör dem nyfikna att lära sig mer har också förbättrats med 8 respektive 5 procentenheter. När det gäller arbetsro så är det främst svaren från eleverna på Svappavaara skola som bidragit till förbättringen medan svaren från eleverna på skolorna i Jukkasjärvi och Vittangi dragit upp resultatet på påståendet att skolarbetet gör eleverna så nyfikna att de vill lära sig mer. Däremot är det hela 15 procentenheter färre elever som 2014 uppger att de tycker att klassråden fungerar bra. Svaren från eleverna i Svappavaara, Tuolluvaara och Vittangi är det främst som bidragit till denna resultatförsämring. Helhetsomdöme På frågan om man tycker att man har en bra skola/ett bra fritids svarar respektive grupp Ja ganska bra eller Ja jätte bra enligt nedan Fritids Kiruna C 98 % År 3 Kiruna C 98 % År 5 Kiruna C 83 % År 8 Kiruna C 80 % Skolor utanför Kiruna C 88 % Föräldraenkäter Svarsfrekvens föräldraenkäter Föräldraenkäterna i grundskolan riktade sig till samma föräldrar vars barn också skulle besvara enkäten, dvs fritids år 2, grundskolan år 3, 5 och 8 i Kiruna C samt alla elever i grundskolorna utanför Kiruna C. Dessutom genomfördes enkäter för föräldrar till barn i Kiruna C som gick i förskoleklass och alla föräldrar med barn i Kiruna kommuns förskolor. Svarsfrekvensen på föräldraenkäterna ökade något 2013 jämfört med tidigare år och låg på mellan 10-23% men har minskat något igen under 2014 till ung %. Även om svarsfrekvensen inte är så hög görs ändå en redovisning av alla enkäterna för att få en fingervisning om hur de föräldrar som ändå svarat ser på barn- och utbildningsnämndens verksamheter. De allra flesta verksamheter finns representerade bland svaren och kan därför ge en ganska allmän bild av hur verksamheterna upplevs. Bäst svarsfrekvens har grundskolorna och fritidshemmen i Kiruna C med ca 17 %. Grundskolorna utanför Kiruna C, förskoleklassen i Kiruna C och förskolan har svarsfrekvenser på ca 10%.

11 11 Resultatredovisning av nyckelfrågor föräldraenkäter Eftersom svarsfrekvensen under de första åren varit så pass låg att det endast rört sig om enstaka svar från några få verksamheter redovisas endast jämförelsestatistik mellan åren 2013 och I tabellerna nedan redovisas varje typ av föräldraenkät för sig med ett antal nyckelfrågor som stämmer överens med nyckelfrågorna för elevenkäterna. Efter resultatredovisningen följer en resonerande analys av resultaten. Föräldrar förskolan i Kiruna kommun /- Jag upplever att det alltid finns utrymmen på förskolan där det är lugn och ro. Instämmer helt/instämmer i ganska stor Förskolan har en god fysisk inomhusmiljö. Instämmer Mitt barn mår bra på förskolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna på förskolan fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av förskolans personal. - Instämmer Mitt barn får den hjälp och det stöd han/hon behöver på förskolan. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag kan följa mitt barns utveckling genom den information personalen ger mig. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter bra på förskolan. Ja alltid/ja för det mesta Jag är nöjd med matsituationen på förskolan. - Instämmer Förskolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i verksamheten. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för förskolans personal. - Instämmer Jag har förtroende för förskolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns förskola är bra. Instämmer Jag är nöjd med den information jag fick i samband med erbjudande om plats i förskolan. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )

12 12 Föräldrar förskoleklass i Kiruna C /- Jag upplever att det är arbetsro i skolan. Instämmer Skolan har en god fysisk lärandemiljö Instämmer Mitt barn mår bra i skolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna i mitt barns klass fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av skolans personal. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver för sin utveckling. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Under utvecklingssamtalen förs en dialog om planer och mål för mitt barns lärande. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter sig mätt i skolans matsal Ja varje dag/ja oftast Jag är nöjd med matsituationen i skolan. - Instämmer Skolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i skolans verksamheter. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för mitt barns lärare. - Instämmer Jag har förtroende för skolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns skola är bra. Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag är nöjd med den information jag fick i samband med erbjudande om plats i förskoleklass. - Instämmer ( + ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) ( + ) Föräldrar fritidshem i Kiruna C /- Jag upplever att det alltid finns utrymmen på fritidshemmet där det är lugn och ro. Instämmer helt/instämmer i ganska stor Fritidshemmet har en god fysisk inomhusmiljö. Instämmer Mitt barn mår bra på fritidshemmet. - Instämmer Jag upplever att kamratrelationerna på fritidshemmet fungerar bra. - Instämmer ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

13 13 forts. Föräldrar fritidshem i Kiruna C /- Jag upplever att mitt barn möts med respekt av fritidshemmets personal. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver på fritidshemmet. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter mellanmål på fritidshemmet. Ja alltid/ja för det mesta Jag är nöjd med matsituationen på fritidshemmet. - Instämmer Fritidshemmet ger mig goda möjligheter att vara delaktig i verksamheten. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för fritidshemmets personal. - Instämmer Jag har förtroende för skolans/fritidshemmets ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns fritidshem är bra. Instämmer Jag är nöjd med den information jag fick i samband med att jag placerade mitt barn i kö till fritidshemmet. - Instämmer ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) Föräldrar grundskolan i Kiruna C /- Jag upplever att mitt barn kan arbeta bra på lektionerna Instämmer Skolan har en god fysisk lärandemiljö Instämmer Mitt barn mår bra i skolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna i mitt barns klass fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av skolans personal. - Instämmer Undervisningen håller en hög kvalitet. - Instämmer Lärarna anpassar undervisningen till mitt barns förmåga. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver för sin kunskapsutveckling. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )

14 14 forts. Föräldrar grundskolan i Kiruna C /- Under utvecklingssamtalen förs en dialog om planer och mål för mitt barns lärande. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter sig mätt i skolans matsal Ja varje dag/ja oftast Jag är nöjd med matsituationen i skolan. - Instämmer Skolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i skolans verksamheter. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för mitt barns lärare. - Instämmer Jag har förtroende för skolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns skola är bra. Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) Föräldrar grundskolan utanför Kiruna C /- Jag upplever att mitt barn kan arbeta bra på lektionerna Instämmer Skolan har en god fysisk lärandemiljö Instämmer Mitt barn mår bra i skolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av skolans personal. - Instämmer Undervisningen håller en hög kvalitet. - Instämmer Lärarna anpassar undervisningen till mitt barns förmåga. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver för sin kunskapsutveckling. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Under utvecklingssamtalen förs en dialog om planer och mål för mitt barns lärande. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter sig mätt i skolans matsal Ja varje dag/ja oftast Jag är nöjd med matsituationen i skolan. - Instämmer ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )

15 15 forts. Föräldrar grundskolan utanför Kiruna C /- Skolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i skolans verksamheter. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för mitt barns lärare. - Instämmer Jag har förtroende för skolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns skola är bra. Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) Analys av föräldraenkäter Förskolan Vid jämförelse ser man att det samlade resultatet för förskolan är betydligt mer positivt 2014 än Vid en närmare granskning av svaren från de olika förskolorna framgår att denna positiva ökning helt beror på att Bullerbyns föräldrar ökat från endast 1 svar 2013 att utgöra hela 20 % av gruppen Deras svar är också mer positiva än övriga förskolors. Totalt har föräldrar från 18 av 23 förskolor besvarat enkäten. Om man jämför övriga förskolors svar från 2014 med resultaten från 2013 så ser man att dessa är i stort sett oförändrade. Föräldrarna till barn i förskolan är i huvudsak nöjda med verksamheten och främst märks detta i svaren gällande om man upplever att barnen mår bra i förskolan, att personalen möter barnen med respekt samt att man har förtroende för personalen. De frågor man är mest osäker på eller missnöjd med är ljudnivån, den fysiska inomhusmiljön och förtroendet för förskolans ledning. Förskoleklass i Kiruna C Resultaten på enkäten angående nöjdheten hos föräldrar till barn i förskoleklass vad gäller arbetsro i klassrummen, den fysiska inomhusmiljön, utvecklingssamtalen samt möjligheten till delaktighet i skolan ser bättre ut 2014 än Däremot är resultaten gällande att barnen möts med respekt av personalen, att barnen äter sig mätt på bamba, förtroendet för barnens lärare samt förtroendet för skolans ledning sämre. Då fördelningen mellan vilka skolor som föräldrarna har sina barn på skiljer sig en hel del mellan åren så är det svårt att dra några slutsatser om de mer positiva eller negativa resultaten beror på att föräldrar till barn i förskoleklass verkligen är mer nöjda eller ej. För 2014 utgör svaren från Bergaskolan och Luossavaaraskolan tillsammans ca 80 % av svaren medan Triangelskolan och Högalidskolan utgör de övriga 20 %. Under 2013 var fördelningen mellan dessa skolor betydligt jämnare och föräldrar från Nya Raketskolan utgjorde då över 53 %.

16 16 Föräldrar fritidshem i Kiruna C Denna grupp består av det minsta antalet svar, endast 13 stycket för 2014, vilket innebär att varje svar får en mycket stor genomslagskraft i resultatredovisningen. Överlag kan sägas att resultaten gällande föräldrarnas nöjdhet sjunkit inom alla områden mellan 2013 och 2014 om man jämför dessa. Det är uteslutande svaren från föräldrar till barn på Luossavaaraskolans fritidshem (6 personer) som bidrar till denna stora försämring. Då rektor och personal på Luossavaaraskolan inte kände igen sig i den bild som enkätresultaten visade på samt at man förstås såg ett stort behov av att ta reda på vad missnöjet berodde på genomförde man en egen något kortare enkät som man uppmanade föräldrarna att svar på samt samtalade med föräldrarna om frågorna då de kom till fritids. Av detta framkom att ett stort missnöje visserligen fanns hos några av föräldrarna men att det inte var den genomsnittliga uppfattningen. Utifrån de svar man fått har man upprättat en plan med åtgärder för att öka föräldrarnas engagemang med målet att alla föräldrar ska bli nöjda med verksamheten. Grundskolan i Kiruna C Föräldrarna till eleverna i skolor i Kiruna C verkar överlag mer nöjda med skolorna och deras arbete våren 2014 än På i stort sett samtliga områden syns en positiv ökning på 5 procentenheter eller mer. På alla fyra ingående skolor (Högalidskolan, Triangelskolan, Bergaskolan och Luossavaaraskolan) syns ett något mer positivt resultat men de tydligaste förändringarna syns på svaren från Luossavaaraskolans föräldrar. De mest tydliga resultaten på att man är nöjd med skolan är att andelen föräldrar som uppger att deras barn mår bra i skolan ökat från 73 % till 92 %, att man upplever att kamratrelationerna i skolan är bra har ökat från 72 % till 90 % och att barnen får det stöd och den hjälp de behöver har ökat från 68 % till 80 %. Grundskolor utanför Kiruna C Precis som för grundskolorna i Kiruna C verkar föräldrarna till barnen som går i skolor utanför Kiruna C vara mer nöjda med skolorna och deras arbeten. Även här syns ett förbättrat resultat på 5 procentenheter eller mer på majoriteten av frågorna. Överlag är föräldrarna i Vittangi, Karesuando, Jukkasjärvi och Svappavaara mer positiva i sina svar 2014 än Däremot så har de föräldrar till barn i Tuolluvaara skola som besvarat enkäten (endast 4 stycken) varit betydligt mer negativa i sina svar. Rektorn har i sin analys av enkäterna noterat att det finns ett missnöje hos några föräldrar och att man måste ta dessa på allvar även om underlaget är alldeles för litet för att dra några generella slutsatser utav.

17 17 Helhetsomdöme På frågan om man tycker att barnen har en bra förskola/skola/ett bra fritids svarar respektive grupp Ja ganska bra eller Ja jätte bra enligt nedan Förskolan 96 % Förskoleklass Kiruna C 88% Fritids Kiruna C 46 % Grundskolan Kiruna C 85 % Skolor utanför Kiruna C 77% Caroline Andersson Kvalitetsutvecklare BUF

Kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning av elev-, föräldra- och personalenkäter våren 2015

Kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning av elev-, föräldra- och personalenkäter våren 2015 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2015-10-08 Dnr: 15-360-600 Kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning av elev-, föräldra- och personalenkäter våren 2015 2 Innehållsförteckning Allmän information

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun 2017 Resultatredovisning i procent

Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun 2017 Resultatredovisning i procent Bilaga 1 - Kultur- och utbildningsnämndens föräldraenkät Förskolan i Kiruna kommun våren 2017 2017-10-17 Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun 2017 Resultatredovisning i procent 1. På vilken förskola

Läs mer

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Förskolan 2015 Får alla barn vara med att bestämma vad ni skall göra på förskol Får du vara med och bestämma vad ni skall göra på din förskola? Får

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2014

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2014 2015-04-22 1 (6) Utbildningsavdelningen Dnr: Un 2015/45 Ester Alavei Utbildningsspecialist Rapport Föräldraenkät Grundskola 2014 2015-05-19 2 (6) Grundskoleenkät 2014 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun PROCENT

Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun PROCENT Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun 2016 - PROCENT 3. Jag upplever att det alltid finns utrymmen på förskolan där det är lugn och ro. 10 9 8 7 6 4 3 2 1 8.5% 31.4% 29.7% 22.9% 7.6% 4. Jag upplever

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsenkäten 2009

Kvalitetsenkäten 2009 Kvalitetsenkäten 2009 Mätning av kvalitet över tid i grundskola, gymnasieskola och särskola i Piteå kommun Anette Christoffersson Nr 100 Inledning...3 Metod...3 Enkätfrågor...3 Genomförande...3 Bearbetning

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari 2011

Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari 2011 -08-16 1(17) BUN Dnr /0211 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar.

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-02-20 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-03-25 2 (6) Grundskoleenkät 2013 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor redovisar ett

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Sollebrunns skola Årskurs 5 Skolrapport Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Sollebrunns skola Årskurs 2 Skolrapport Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Birgittaskolan i Linköping i Linköping * Antal elever: 121 Antal

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Västra Göteborg ÅK5 totalt 214 Göteborg ÅK5 totalt 214 Trivsel och trygghet 9 98 91 94 9 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Liljaskolan 1 i Vännäs Antal elever: 42 Antal svarande: 36 Antal borttagna svar: 0 Svarsfrekvens: 86% Svarande klasser:

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola

Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Delaktighet och inflytande 97 52 54 100 87 85. Skolmiljö 82 50 48 72 68 66. Kunskap och lärande 100 73 84 100 91 89. Bemötande 97 66 84 100 92 91

Delaktighet och inflytande 97 52 54 100 87 85. Skolmiljö 82 50 48 72 68 66. Kunskap och lärande 100 73 84 100 91 89. Bemötande 97 66 84 100 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Antal svarande, n=1; Svarsfrekvens=1 per frågeområde samt NKI 211 212 2 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 9 9 1 93 93 Delaktighet och inflytande 9

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95 Regiongemensam elevenkät 215 - föräldrar per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK5 totalt 215 GR ÅK5 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 1 1 96 94 Delaktighet och inflytande 1 95 1 93 9 Skolmiljö

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Jag trivs i skolan Mitt barn trivs i förskolan/skolan

Jag trivs i skolan Mitt barn trivs i förskolan/skolan Skolenkät Svarsfrekvens förskoleklass årskurs 95% 95,6% 7% 85% 88,% 78% för 6% 55,% 5,5% % 5,8% % Jag trivs i n Mitt barn trivs i förn/n,5,5,5 för,5 5 6 Det är arbetsro i n Jag upplever att det är arbetsro

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Barn och Familj 2012-08-17

Barn och Familj 2012-08-17 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 5 och 7 kring elevernas arbetsmiljö och inflytande. Resultaten för varje skola sammanställs och därefter genomförs en

Läs mer

Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016

Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016 Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 216 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under december 215 och januari 216 enkätundersökningar gällande kvalitén i grundskolan. Enkäter

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät 1 Skolrapport Kyrkenorumskolan ÅK Index per frågeområde samt NKI 11 1 1 14 1 Stenungsund ÅK totalt 1 GR ÅK totalt 1 Trivsel och trygghet 9 9 94 96 9 91 9 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande 96 88 60 59 87 85. Skolmiljö 91 56 58 50 68 66. Kunskap och lärande 90 85 73 66 91 89. Bemötande 100 95 94 69 92 91

Delaktighet och inflytande 96 88 60 59 87 85. Skolmiljö 91 56 58 50 68 66. Kunskap och lärande 90 85 73 66 91 89. Bemötande 100 95 94 69 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 3 1 71 3 3 Delaktighet och inflytande 6 88 6 5 87 85 Skolmiljö 1 56 58 5 68

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal gymnasieskolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 3: 154 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 3 i gymnasiet: 18904 Antal

Läs mer

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92%

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92% Ekebyskolan - Elever åk VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 22 svar, 2% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga visas.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga visas. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2016 i fritidshem Stockholm fritidshem Rågsveds grundskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal skolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 9: 123 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 9: 8318 Antal svarande elever totalt

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2, 5 och 8 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet och trivsel,

Läs mer

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011 Rapport Gemensam skolundersökning åk Göteborgsregionen Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen är bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Österåkers kommun Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014

Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014 Datum 2014-03-12 Norum/Westerman-Annerborn KUN2014/61 Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014 2012: 6 elever av 6 svarade på enkäten, dvs 100 % (en har dock avstått på ett antal). OBS att ett litet

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 Kungsbacka ÅK5 totalt GR ÅK5 totalt Trivsel och trygghet 95 97 98 97 92 93 Delaktighet och inflytande 77 89 85 87 8 8 Skolmiljö 76 83 88 72 7 7 Kunskap

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform.

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform. BARNOMSORGEN I SÄFFLE FÅR GODA BETYG! Kvalitetsmätning i familjedaghem, förskola och fritidshem. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av enkäter, tagit reda på vilka faktorer som

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2012 i fritidshem Stockholm Sjuling 6 Södermalmsskolan Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Rapport 2015-03-02 Dnr: 2015/51 Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Resultat från föräldraenkät, hösten Amanda Christiansdotter Planeringssekreterare 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Metod 3

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2, 5 och 8 Stockholm Sjuling 4 Björnbodaskolan Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Brukarundersökning 2013, årskurs 8

Brukarundersökning 2013, årskurs 8 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs i Härryda kommun och i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla grundskolor

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Enkät i förskoleklass

Enkät i förskoleklass Enkät i förskoleklass Undersökning genomförd våren 2016 i förskoleklass Stockholm f-klass Kristinebergsskolan f-klass Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Resultatredovisningen: Vi har valt att redovisa grundskolan och särskolans resultat var för sig i procent.

Resultatredovisningen: Vi har valt att redovisa grundskolan och särskolans resultat var för sig i procent. Sammanfattning: Vi har kommit fram till att lärarna och eleverna har olika uppfattningar om samma saker t ex hur mycket de få bestämma om hur och vad de få arbeta med. Bakgrund: Vårt preciserade skolplanemål

Läs mer

Enkät i förskoleklass

Enkät i förskoleklass Enkät i förskoleklass Undersökning genomförd våren 2015 i förskoleklass Stockholm f-klass Franska Skolan f-klass Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96%

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% 1. Jag känner mig trygg i skolan. 100 100 100 100 100, 2. De andra eleverna är trevliga mot mig i skolan. 97 97 97 100

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2, 5 och 8 Stockholm Sjuling 6 Skarpnäck Södermalmsskolan Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 2 i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal elever i gymnasiets år 2: 101 Antal svarande: 91 Svarsfrekvens: 90,1% Klasser: HVF10, ESC10, NV10,

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Antal svarande, n=18; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 Västra Hisingen ÅK2 totalt 214 Göteborg ÅK2 totalt 214 Trivsel och trygghet

Läs mer

Delaktighet och inflytande 86 78 77 82 75 81. Skolmiljö 63 66 67 64 58 60. Kunskap och lärande 84 74 81 79 76 78. Bemötande 94 92 93 93 94 93

Delaktighet och inflytande 86 78 77 82 75 81. Skolmiljö 63 66 67 64 58 60. Kunskap och lärande 84 74 81 79 76 78. Bemötande 94 92 93 93 94 93 Regiongemensam elevenkät - föräldrar Index per frågeområde 0 0 03 04 totalt Trivsel och trygghet 8 3 4 3 Delaktighet och inflytande 8 78 77 8 75 8 Skolmiljö 3 7 4 58 0 Kunskap och lärande 84 74 8 7 7 78

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2, 5 och 8 Stockholm åk 5 Björnbodaskolan Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Brukarundersökning 2016, årskurs 8

Brukarundersökning 2016, årskurs 8 , årskurs 8 Brukarundersökningen genomförs årligen via en digital enkät i Härryda kommun och Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten besvaras av vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 5 våren 2015

Resultat Jernvallsskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Jernvallsskolan åk 5 våren 2015 2012 38 svarande av 43 elever, 16 flickor och 22 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 88 % 2013 36 svarande

Läs mer

Föräldrar och elever om förskola och skola 2016

Föräldrar och elever om förskola och skola 2016 2016-05-09 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/83-630 Utbildningsnämnden Föräldrar och elever om förskola och skola 2016 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2.

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Grundsärskoleenkät Vårdnadshavare, inriktning ämnen

Grundsärskoleenkät Vårdnadshavare, inriktning ämnen Grundsärskoleenkät 2016 Vårdnadshavare, inriktning ämnen Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan Stämmer helt och hållet 13 52 Stämmer ganska bra 8 32 Stämmer ganska dåligt

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Vallentuna kommun Kårsta - Föräldrar år 5 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Sankt Örjan. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Sankt Örjan. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Grundskolan Sankt Örjan På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara underlag för stadens

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Antal svarande, n=5; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 215 Östra Göteborg ÅK2 totalt 215 Göteborg ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet

Läs mer

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 2 (5) Barnomsorgsenkät 2012 Bakgrund Barnomsorgsenkäten

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 2015-08-17 Innehållsförteckning 1. Grundfakta sid. 3 2. Resultat sid.

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet I Eslövs kommun genomförs en enkätundersökning av barnens trivsel på fritidshemmet och hur föräldrarna uppfattar barnets trivsel. Barn och föräldrar

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer