Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014"

Transkript

1 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson Dnr: Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

2 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att få en bättre bild av hur elever och föräldrar upplever barn- och utbildningsnämndens verksamheter har nämnden beslutat att en enkätundersökning ska genomföras årligen. Våren 2010 var första gången som undersökningen genomfördes. Resultaten av svaren ska, förutom att ge nämnden en tydligare bild av hur verksamheten upplevs, även vara ett underlag för ökad möjlighet till inflytande genom att visa på vilka områden som nämnden, förvaltningen och verksamheterna kan behöva prioritera i sitt förbättringsarbete. Undersökningsgrupper Följande grupper har utsetts till att besvara enkäter: - elever i år 2 som går på fritidshem - elever i år 3, 5 och 8 på grundskolan - alla elever i grundskolor i byar med få elever i varje årskurs - alla vårdnadshavare till barn i förskolan - vårdnadshavare till barn i förskoleklass - vårdnadshavare till barn i grundskolan som besvarat enkäten För att alla som svarar ska kunna känna sig lugna i att svaren är anonyma måste det vara så pass många som ingår i en svarsgrupp att man inte lätt kan se vem som svarat vad. Av den anledningen har heller ingen uppdelning i pojkar/flickor gjorts av de elever som besvarat enkäterna. Resultat och analys av enkätsvaren kommunnivå Nedan redovisas resultaten på några nyckelfrågor från elev- och föräldraenkäterna. I de fall det är möjligt redovisas resultaten så att en jämförelse mellan åren kan göras för att se om det skett någon förbättring eller försämring av elevernas och vårdnadshavarnas upplevelser. Analyserna som redovisas utgår dock från alla enkätfrågor varför inte alla resultat som anges i analyserna återfinns i resultattabellerna i denna redovisning. När det gäller redovisningen och analysen av resultaten på föräldraenkäterna är det viktigt att komma ihåg att dessa enkäter är frivilliga att besvara. Tyvärr väljer en stor majoritet av barnens och elevernas vårdnadshavare att inte besvara enkäten varför underlaget ofta är relativt litet och kan variera mycket mellan åren dels vad gäller antal svar och dels vad gäller vilka verksamheter barnen/eleverna är inskrivna i. Trots att detta innebär att resultaten inte är statistiskt säkerställda så görs analyser och jämförelser av resultaten. Detta då huvudsyftet med undersökningarna är att se om det finns områden som berörda elever och vårdnadshavare är mindre nöjda med och som verksamheterna och förvaltningen därför borde sätta extra fokus på i sitt förbättringsarbete. Elev- och föräldraenkäternas frågor har delats in i följande fyra områden; Arbetsro, Stöd och hjälp, Trivsel och måltider samt Inflytande.

3 3 Elevenkäter Svarsfrekvens elevenkäter I enkätundersökningen 2014 har Kiruna C omfattats av följande skolor: Luossavaaraskolan, Högalidskolan, Bergaskola och Triangelskolan. (Nya Raketskolan deltog inte i undersökningen detta år på grund av att man under samma tidpunkt gjorde andra undersökningar kopplade till den problematik som uppstått med fuktskador etc i skolans lokaler.) Skolor utanför Kiruna C omfattas av skolorna i Abisko, Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi, Övre Soppero och Karesuando. Elever i år 2 som går på fritidshem i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät 2014 är Högalidskolans fritids, Bergaskolans fritids samt Triangelskolans fritid. Luossavaaraskolans fritids skulle ha besvarat enkäten men på grund av missförstånd hos ny personal svarade inga elever från denna grupp enkäten. För att få elevernas syn på hur de upplever sitt fritids tog rektor initiativ till att göra en egen intervju med berörda elever. Deras synpunkter finns dock inte med i det redovisade resultatet i denna rapport. På grund av de låga svarsfrekvenserna under 2011 och 2012 redovisas ingen jämförelse med dessa års resultat utan endast för 2010, 2013 och Elever i grundskolans år 3 i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät är Luossavaaraskolan, Högalidskolan, Bergaskolan och Triangelskolan. Elevgrupperna vid alla dessa skolor är relativt jämnstora. Svarsfrekvensen är 100% för Eftersom det 2012 endast var eleverna på Luossavaaraskolan som besvarade enkäten finns ingen jämförelse med det året redovisad utan endast för 2010, 2011, 2013 och Elever i grundskolans år 5 i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät är Luossavaaraskolan, Högalidskolan, Bergaskolan och Triangelskolan. Elevgrupperna vid dessa skolor är relativt jämnstora. Svarsfrekvensen är 85% för Elever i grundskolans år 8 i Kiruna C De elevgrupper som besvarat denna enkät är Högalidskolan och Triangelskolan. Elevgrupperna vid dessa båda skolor är dock mycket olika Högalidskolans elever utgör ca 3/4 av hela gruppen. Svarsfrekvensen är 82% för Elever i grundskolor utanför Kiruna C De elevgrupper som ska besvara denna enkät är eleverna åk 1-9 på skolorna i Abisko, Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara, Övre Soppero, Vittangi och Karesuando. För första gången har elever vid alla skolor besvarat enkäten men på grund av ett missförstånd på den största skolan, Tuolluvaaara skola, har endast elever i år 3 och 5 besvarat enkäten vilket gör att den totala svarsfrekvensen endast blir 46 %.

4 4 Svarsfrekvensen i övrigt är också relativt låg och ligger mellan % på de olika skolorna. På grund av att svarsfrekvensen varit ännu mycket lägre under de första åren som den genomfördes redovisas endast jämförelseresultat för de två senaste åren. Resultatredovisning av nyckelfrågor elevenkäter Som angetts ovan redovisas jämförelser mellan olika år för de olika elevenkäterna. Resultatredovisningen består av tabeller över resultaten på ett antal nyckelfrågor för alla fem elevenkäterna för att sedan följas av en resonerande analys av svaren. Utgångspunkten för de så kallade nyckelfrågorna är dels SKL s gemensamma frågor för år 5 och 8 och dels frågor inom andra områden som inte ingår i SKL s uppföljning men som anses ge en fingervisning om hur eleverna upplever verksamheten. På grund av att SKL valt att formulera om några frågor så är det inte alltid som resultaten mellan åren är helt jämförbara. Detta framgår i de redovisade tabellerna. Samtliga resultat redovisas i antal procent (%). I kolumnen längst till höger markeras en positiv ökning om minst 5 procentenheter med (+) och en negativ ökning om minst 5 procentenheter med (-) mellan de två senaste åren. I den efterföljande analysen framgår om ett markant förändrat resultat eventuellt kan bero på att det är olika elevgrupper/skolor som svarat på enkäten de olika åren. Fritidshem Kiruna C /- Det finns rum på fritids där det är lugnt Ja alltid/ja nästan alltid Jag har kompisar att leka med på fritids Ja alltid/ja nästan alltid Det är roligt att vara på fritids - Ja alltid/ja nästan alltid Jag blir retad på fritids Ja varje dag/ja nästan varje dag Jag får hjälp av de vuxna på fritids när jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på fritids Ja ( - ) alltid/ja nästan alltid Jag äter mellanmål på fritids Ja alltid/ja nästan alltid ( - ) Det är för mycket ljud och prat när vi äter mellanmål Ja ( - ) alltid/ja nästan alltid Jag tycker att mitt fritids är ett bra fritids Ja jättebra/ja ganska bra

5 5 Grundskolan år 3 Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja nästan alltid Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket ( + ) bra / Ja det stämmer bra Det är roligt att vara i skolan - Ja alltid/ Ja nästan alltid ( + ) Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 83* ( + ) mer Ja alltid/ja nästan alltid (*Skolarbetet är roligt och intressant) Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart dem i tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP ( + ) Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja nästan ( + ) alltid Våra klassråd är bra Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Lärarna i min skola lyssnar på vad eleverna tycker - Ja ( + ) alltid/ja nästan alltid Jag tycker att min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra ( + ) Grundskolan år 5 Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja (-) nästan alltid Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket bra/ Ja det stämmer bra Jag trivs bra i min klass - Ja det stämmer mycket bra/ Ja det stämmer bra Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att (+) lära mig mer Ja alltid/ja nästan alltid Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra (-) klart dem i tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid

6 6 Forts. Grundskolan år 5 Kiruna C /- Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan (-) alltid Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja (-) nästan alltid Våra klassråd är bra Ja alltid/ja nästan alltid (-) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Ja alltid/ Ja nästan alltid Jag tycker att min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra (-) Grundskolan år 8 Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja nästan alltid Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket (+) bra/ Ja det stämmer bra Jag trivs bra i min klass - Ja det stämmer mycket bra/ Ja (+) det stämmer bra Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid (+) Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Ja alltid/ja nästan alltid Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart (-) dem i tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får tillräckligt med hjälp av mina lärare Ja alltid/ja 73 nästan alltid (Ny formulering SKL) Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP (-) Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan alltid Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja nästan (-) alltid Våra klassråd fungerar bra Ja alltid/ja nästan alltid Alla får möjlighet att säga vad de tycker på klassråden Ja 57 alltid/ja nästan alltid (Ny formulering SKL) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter - Ja (-) alltid/ja nästan alltid Jag tycker att min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra

7 7 Grundskolor utanför Kiruna C /- Jag kan jobba bra på lektionerna Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Jag tycker vi har bra klassrum Ja det stämmer mycket bra/ ( + ) Ja det stämmer bra Det är roligt att vara i skolan Ja alltid/ Ja nästan alltid ( - ) Det är roligt på rasterna - Ja alltid/ja nästan alltid ( - ) Jag blir retad i skolan Ja varje dag/ja nästan varje dag 3 5 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer ( + ) Ja alltid/ja nästan alltid Jag måste ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart dem i ( + ) tid Ja varje dag/ja nästan varje dag Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det - Ja alltid/ja nästan alltid Jag får vara med och bestämma vad som ska stå i min IUP Ja alltid/ja nästan alltid Jag äter mig mätt på lunchen Ja alltid/ja nästan alltid ( + ) Det är trevligt att gå till matsalen Ja alltid/ja nästan alltid Våra klassråd är bra Ja alltid/ja nästan alltid ( - ) Lärarna i min skola lyssnar på vad eleverna tycker - Ja alltid/ja nästan alltid Jag tycker min skola är en bra skola Ja jättebra/ja ganska bra - 88 Analys av elevenkäterna I analysen har även övriga resultat från elevenkäterna vägts in där de kunnat visa på ytterligare nyanser i elevernas svar. Även jämförelser mellan olika skolors resultat har gjorts i analysarbetet. Ett gemensamt analysarbete tillsammans med chefsgruppen inom BUF har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Fritidshem i Kiruna C För 2013 visade fritidshemmens elevenkät på ett positivt resultat rakt över, jämfört med 2010, förutom när det gäller ljudnivå och lugn och ro. Mellan åren 2013 och 2014 är det över lag inga större förändringar utom på ett par områden. Det ena är matsituationen som inte upplevs lika positiv som förra året. Till denna nedgång i resultat bidrar svaren från alla tre ingående fritidshem. Det andra och mest utmärkande är att andelen elever som upplever att de får vara med och bestämma om vad man ska göra på fritids har minskat med hela 40 procentenheter. Denna stora skillnad i resultat beror dels på att eleverna som i våras gick på Högalidskolans fritidshem inte ansåg i lika hög grad som eleverna året innan att de får vara med och påverka vad man ska göra, men främst beror skillnaden på att Luossavaaraskolans fritidshem deltog i undersökningen 2013 och Triangelskolan deltog En majoritet

8 8 av Luossavaaraskolans elever 2013 ansåg att de fick vara med och bestämma innehållet i verksamheten medan en minoritet av eleverna på Triangelskolan 2014 ansåg detsamma. Viktigt att notera är dock att, trots detta, så anser 94% av eleverna på Triangelskolans fritidshem att de gör roliga och intressanta saker på fritids. Tyvärr kvarstår de negativa resultaten från 2013 gällande hög ljudnivå och avsaknad av rum där det är lugnt. Grundskolan Av resultaten på grundskolornas enkäter kan man se att resultaten över lag är mest positiva i år 3 och minst positiva i år 8. Man kan också se att resultaten på enkäten för grundskolor utanför Kiruna C i stort sett följer resultaten för år 5 i Kiruna C. Detta skulle kunna bero på att nöjdheten hos eleverna även i dessa skolor minskar ju äldre eleverna blir och att resultatet på enkäten som besvaras av alla elever från år 1 till år 9 blir ett slags medelresultat som, precis som svaren för eleverna i år 5 i Kiruna C, ligger mellan ytterligheterna i år 3 och år 8. Vid jämförelse för år 3 i Kiruna C mellan de två senaste åren visar det sig att elevernas nöjdhet ökat med minst 5 procentenheter inom en stor rad frågor. Dessa båda år var det samma elevgrupper som besvarade enkäten. Det förbättrade resultatet överlag beror främst på att eleverna på Triangelskolan 2014 varit mer positiva. De bidrar nästan helt till den stora ökningen av positiva resultat på frågorna om de tycker att de har bra klassrum, om skolarbetet gör dem nyfikna att lära sig mer samt om lärarna på skolan lyssnar på vad eleverna tycker. Luossavaaraskolans elever bidrar främst till den positiva utvecklingen av resultaten på frågorna om skolmaten/matsituationen samt att klassråden är bra. Gällande klassråden bidrar även Bergaskolans och Högalidskolans elever till det mer positiva resultatet. Samtliga skolor bidrar till ökningen från 85% till 98% av eleverna i år 3 som tycker att deras skola är bra. Vid jämförelse för år 5 i Kiruna C mellan de två senaste åren visar det sig däremot att elevernas nöjdhet minskat med minst 5 procentenheter inom många frågor. Skillnaden mellan vilka elevgrupper som besvarade enkäten 2013 och 2014 består i att Triangelskolan ej deltog 2013 men Övriga skolor har besvarat enkäten båda åren. Till skillnad från år 3 så det över lag främst Triangelskolans elever som bidrar till det ökade negativa resultatet på elevenkäten för år 5. Även Högalidskolan bidrar till detta i några frågor medan Luossavaaraskolan och Bergaskolan bidrar med både negativa och positiva förändringar inom ett mindre antal frågor vardera. De negativa förändringarna i resultaten gäller frågor om arbetsro, matsituationen och klassråden. Den mest negativa förändringen gäller frågan om man behöver ta hem skoluppgifter för att hinna göra klart dem i tid. Här har resultatet ökat från 4 % till 18 % som säger att de behöver göra det varje dag eller nästan varje dag. Samtliga skolor bidrar till denna stora ökning. Helhetsomdömet om man tycker att man har en bra skola har också försämrats för denna grupp med 5 procentenheter. Inom ett område har dock resultatet ökat positivt med hela 12 procentenheter från 44 % till 56 % och det gäller påståendet att skolarbetet gör eleverna så nyfikna att de vill lära sig mer. Till denna

9 9 positiva utveckling av resultatet bidrar svaren från eleverna på Triangelskolan, Bergaskolan och Luossavaaraskolan. Förändringen i nöjdhet för eleverna i år 8 i Kiruna C mellan åren 2013 och 2014 är både positiv och negativ. Det område som förändrats till det mer positiva är frågor som berör trivsel i skolan så väl vad gäller lokaler som kamrater och raster. Däremot gäller det motsatta för trivseln i matsalen. Under 2014 deltog endast Triangelskolan och Högalidskolan i enkätundersökningen medan även Nya Raketskolan deltog Vid en genomgång av resultatförändringarna på de enskilda skolorna är det endast ett resultat som kan härledas till att Nya Raketskolan inte deltog 2014 och det är den positiva förändringen vad gäller påståendet att det är roligt på rasterna. Detta resultat drogs ner markant av svaren från Nya Raketskolans elever Den positiva förändringen i nöjdhet avseende lokaler bidrar både Triangelskolan och Högalidskolan till medan trivseln med klasskamrater främst märks hos eleverna på Högalidskolan. Den negativa resultatförändringen gällande trivseln i samband med skollunchen bidrar båda skolorna med uppgav endast 49 % att de tycker det är trevligt att gå till matsalen. De områden som förändrats till det mer negativa är frågor som berör möjligheten till inflytande i skolan samt att hinna med skolarbetet. Till dessa negativa förändringar bidrar båda skolornas elevsvar. Dels är det färre som upplever att de får vara med och påverka vad som ska stå i deras individuella utvecklingsplaner (IUP) och dels är det färre som upplever att lärarna på skolan tar hänsyn till elevernas synpunkter. På frågan om man måste ta hem skoluppgifter för att hinna med dem i tid är det, precis som för år 5, en stor förändring i resultatet som båda skolor bidrar till. En ökning på 15 procentenheter från 23 % 2013 till 38 % Ett par frågor på enkäten för eleverna i år 8 har förändrats p g a förändringar som SKL valt att göra i sina undersökningar och som därför påverkar möjligheten att jämföra mellan åren. En av dessa frågor är Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det som ändrats till Jag får tillräckligt med hjälp av mina lärare svarade 90 % av eleverna i år 8 att lärarna hjälpte dem om de behövde hjälp medan endast 73 % av eleverna 2014 svarade att de fick tillräckligt med hjälp av sina lärare. För skolorna utanför Kiruna C så finns det både positiva och negativa resultatförändringar mellan 2013 och De positiva förändringarna gäller frågor om arbetsro, lokaler, skolarbetet och skolmåltiderna medan de negativa förändringarna syns på frågor om trivsel i skolan och med skolkamraterna. Eleverna i dessa skolor upplever i mindre än övriga att det är roligt att vara i skolan eller att det är roligt på rasterna. Det är främst svaren från eleverna på skolorna i Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara och Övre Soppero som bidrar till ett försämrat resultat på dessa frågor. Medan svaren från eleverna i Vittangi bidragit till den positiva ökningen gällande nöjdhet med lokalerna. Andelen elever som uppger att de blir retade i skolan varje eller nästan varje dag är också högre än bland eleverna i de övriga grupperna. Anledningen till att resultatet för denna grupp blir relativt högt (5 % jämfört med 1-2 %) är att hela 12,5 % av eleverna i Jukkasjärvi skola som svarat på enkäten uppger att de regelbundet blir retade. Rektorn och personalen på skolan har uppmärksammat detta och ett arbete pågår för att komma till rätta med problemen.

10 10 Till skillnad från år 5 och 8 i skolorna i Kiruna C så har andelen elever som uppger att de måste ta hem skoluppgifter varje eller nästan varje dag för att hinna göra skolarbetet i tid minskat med 5 procentenheter från 22 % 2013 till 17 % Den positiva utvecklingen här bidrar skolorna i Jukkasjärvi och Tuolluvaara med. Andelen elever som uppger att de kan arbeta bra på lektionerna, och att skolarbetet gör dem nyfikna att lära sig mer har också förbättrats med 8 respektive 5 procentenheter. När det gäller arbetsro så är det främst svaren från eleverna på Svappavaara skola som bidragit till förbättringen medan svaren från eleverna på skolorna i Jukkasjärvi och Vittangi dragit upp resultatet på påståendet att skolarbetet gör eleverna så nyfikna att de vill lära sig mer. Däremot är det hela 15 procentenheter färre elever som 2014 uppger att de tycker att klassråden fungerar bra. Svaren från eleverna i Svappavaara, Tuolluvaara och Vittangi är det främst som bidragit till denna resultatförsämring. Helhetsomdöme På frågan om man tycker att man har en bra skola/ett bra fritids svarar respektive grupp Ja ganska bra eller Ja jätte bra enligt nedan Fritids Kiruna C 98 % År 3 Kiruna C 98 % År 5 Kiruna C 83 % År 8 Kiruna C 80 % Skolor utanför Kiruna C 88 % Föräldraenkäter Svarsfrekvens föräldraenkäter Föräldraenkäterna i grundskolan riktade sig till samma föräldrar vars barn också skulle besvara enkäten, dvs fritids år 2, grundskolan år 3, 5 och 8 i Kiruna C samt alla elever i grundskolorna utanför Kiruna C. Dessutom genomfördes enkäter för föräldrar till barn i Kiruna C som gick i förskoleklass och alla föräldrar med barn i Kiruna kommuns förskolor. Svarsfrekvensen på föräldraenkäterna ökade något 2013 jämfört med tidigare år och låg på mellan 10-23% men har minskat något igen under 2014 till ung %. Även om svarsfrekvensen inte är så hög görs ändå en redovisning av alla enkäterna för att få en fingervisning om hur de föräldrar som ändå svarat ser på barn- och utbildningsnämndens verksamheter. De allra flesta verksamheter finns representerade bland svaren och kan därför ge en ganska allmän bild av hur verksamheterna upplevs. Bäst svarsfrekvens har grundskolorna och fritidshemmen i Kiruna C med ca 17 %. Grundskolorna utanför Kiruna C, förskoleklassen i Kiruna C och förskolan har svarsfrekvenser på ca 10%.

11 11 Resultatredovisning av nyckelfrågor föräldraenkäter Eftersom svarsfrekvensen under de första åren varit så pass låg att det endast rört sig om enstaka svar från några få verksamheter redovisas endast jämförelsestatistik mellan åren 2013 och I tabellerna nedan redovisas varje typ av föräldraenkät för sig med ett antal nyckelfrågor som stämmer överens med nyckelfrågorna för elevenkäterna. Efter resultatredovisningen följer en resonerande analys av resultaten. Föräldrar förskolan i Kiruna kommun /- Jag upplever att det alltid finns utrymmen på förskolan där det är lugn och ro. Instämmer helt/instämmer i ganska stor Förskolan har en god fysisk inomhusmiljö. Instämmer Mitt barn mår bra på förskolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna på förskolan fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av förskolans personal. - Instämmer Mitt barn får den hjälp och det stöd han/hon behöver på förskolan. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag kan följa mitt barns utveckling genom den information personalen ger mig. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter bra på förskolan. Ja alltid/ja för det mesta Jag är nöjd med matsituationen på förskolan. - Instämmer Förskolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i verksamheten. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för förskolans personal. - Instämmer Jag har förtroende för förskolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns förskola är bra. Instämmer Jag är nöjd med den information jag fick i samband med erbjudande om plats i förskolan. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )

12 12 Föräldrar förskoleklass i Kiruna C /- Jag upplever att det är arbetsro i skolan. Instämmer Skolan har en god fysisk lärandemiljö Instämmer Mitt barn mår bra i skolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna i mitt barns klass fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av skolans personal. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver för sin utveckling. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Under utvecklingssamtalen förs en dialog om planer och mål för mitt barns lärande. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter sig mätt i skolans matsal Ja varje dag/ja oftast Jag är nöjd med matsituationen i skolan. - Instämmer Skolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i skolans verksamheter. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för mitt barns lärare. - Instämmer Jag har förtroende för skolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns skola är bra. Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag är nöjd med den information jag fick i samband med erbjudande om plats i förskoleklass. - Instämmer ( + ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) ( + ) Föräldrar fritidshem i Kiruna C /- Jag upplever att det alltid finns utrymmen på fritidshemmet där det är lugn och ro. Instämmer helt/instämmer i ganska stor Fritidshemmet har en god fysisk inomhusmiljö. Instämmer Mitt barn mår bra på fritidshemmet. - Instämmer Jag upplever att kamratrelationerna på fritidshemmet fungerar bra. - Instämmer ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

13 13 forts. Föräldrar fritidshem i Kiruna C /- Jag upplever att mitt barn möts med respekt av fritidshemmets personal. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver på fritidshemmet. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter mellanmål på fritidshemmet. Ja alltid/ja för det mesta Jag är nöjd med matsituationen på fritidshemmet. - Instämmer Fritidshemmet ger mig goda möjligheter att vara delaktig i verksamheten. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för fritidshemmets personal. - Instämmer Jag har förtroende för skolans/fritidshemmets ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns fritidshem är bra. Instämmer Jag är nöjd med den information jag fick i samband med att jag placerade mitt barn i kö till fritidshemmet. - Instämmer ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) Föräldrar grundskolan i Kiruna C /- Jag upplever att mitt barn kan arbeta bra på lektionerna Instämmer Skolan har en god fysisk lärandemiljö Instämmer Mitt barn mår bra i skolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna i mitt barns klass fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av skolans personal. - Instämmer Undervisningen håller en hög kvalitet. - Instämmer Lärarna anpassar undervisningen till mitt barns förmåga. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver för sin kunskapsutveckling. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )

14 14 forts. Föräldrar grundskolan i Kiruna C /- Under utvecklingssamtalen förs en dialog om planer och mål för mitt barns lärande. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter sig mätt i skolans matsal Ja varje dag/ja oftast Jag är nöjd med matsituationen i skolan. - Instämmer Skolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i skolans verksamheter. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för mitt barns lärare. - Instämmer Jag har förtroende för skolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns skola är bra. Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) Föräldrar grundskolan utanför Kiruna C /- Jag upplever att mitt barn kan arbeta bra på lektionerna Instämmer Skolan har en god fysisk lärandemiljö Instämmer Mitt barn mår bra i skolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att kamratrelationerna fungerar bra. - Instämmer Jag upplever att mitt barn möts med respekt av skolans personal. - Instämmer Undervisningen håller en hög kvalitet. - Instämmer Lärarna anpassar undervisningen till mitt barns förmåga. - Instämmer Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver för sin kunskapsutveckling. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Under utvecklingssamtalen förs en dialog om planer och mål för mitt barns lärande. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag upplever att mitt barn äter sig mätt i skolans matsal Ja varje dag/ja oftast Jag är nöjd med matsituationen i skolan. - Instämmer ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )

15 15 forts. Föräldrar grundskolan utanför Kiruna C /- Skolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i skolans verksamheter. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor Jag har förtroende för mitt barns lärare. - Instämmer Jag har förtroende för skolans ledning. - Instämmer Jag tycker mitt barns skola är bra. Instämmer helt/instämmer i ganska stor ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) Analys av föräldraenkäter Förskolan Vid jämförelse ser man att det samlade resultatet för förskolan är betydligt mer positivt 2014 än Vid en närmare granskning av svaren från de olika förskolorna framgår att denna positiva ökning helt beror på att Bullerbyns föräldrar ökat från endast 1 svar 2013 att utgöra hela 20 % av gruppen Deras svar är också mer positiva än övriga förskolors. Totalt har föräldrar från 18 av 23 förskolor besvarat enkäten. Om man jämför övriga förskolors svar från 2014 med resultaten från 2013 så ser man att dessa är i stort sett oförändrade. Föräldrarna till barn i förskolan är i huvudsak nöjda med verksamheten och främst märks detta i svaren gällande om man upplever att barnen mår bra i förskolan, att personalen möter barnen med respekt samt att man har förtroende för personalen. De frågor man är mest osäker på eller missnöjd med är ljudnivån, den fysiska inomhusmiljön och förtroendet för förskolans ledning. Förskoleklass i Kiruna C Resultaten på enkäten angående nöjdheten hos föräldrar till barn i förskoleklass vad gäller arbetsro i klassrummen, den fysiska inomhusmiljön, utvecklingssamtalen samt möjligheten till delaktighet i skolan ser bättre ut 2014 än Däremot är resultaten gällande att barnen möts med respekt av personalen, att barnen äter sig mätt på bamba, förtroendet för barnens lärare samt förtroendet för skolans ledning sämre. Då fördelningen mellan vilka skolor som föräldrarna har sina barn på skiljer sig en hel del mellan åren så är det svårt att dra några slutsatser om de mer positiva eller negativa resultaten beror på att föräldrar till barn i förskoleklass verkligen är mer nöjda eller ej. För 2014 utgör svaren från Bergaskolan och Luossavaaraskolan tillsammans ca 80 % av svaren medan Triangelskolan och Högalidskolan utgör de övriga 20 %. Under 2013 var fördelningen mellan dessa skolor betydligt jämnare och föräldrar från Nya Raketskolan utgjorde då över 53 %.

16 16 Föräldrar fritidshem i Kiruna C Denna grupp består av det minsta antalet svar, endast 13 stycket för 2014, vilket innebär att varje svar får en mycket stor genomslagskraft i resultatredovisningen. Överlag kan sägas att resultaten gällande föräldrarnas nöjdhet sjunkit inom alla områden mellan 2013 och 2014 om man jämför dessa. Det är uteslutande svaren från föräldrar till barn på Luossavaaraskolans fritidshem (6 personer) som bidrar till denna stora försämring. Då rektor och personal på Luossavaaraskolan inte kände igen sig i den bild som enkätresultaten visade på samt at man förstås såg ett stort behov av att ta reda på vad missnöjet berodde på genomförde man en egen något kortare enkät som man uppmanade föräldrarna att svar på samt samtalade med föräldrarna om frågorna då de kom till fritids. Av detta framkom att ett stort missnöje visserligen fanns hos några av föräldrarna men att det inte var den genomsnittliga uppfattningen. Utifrån de svar man fått har man upprättat en plan med åtgärder för att öka föräldrarnas engagemang med målet att alla föräldrar ska bli nöjda med verksamheten. Grundskolan i Kiruna C Föräldrarna till eleverna i skolor i Kiruna C verkar överlag mer nöjda med skolorna och deras arbete våren 2014 än På i stort sett samtliga områden syns en positiv ökning på 5 procentenheter eller mer. På alla fyra ingående skolor (Högalidskolan, Triangelskolan, Bergaskolan och Luossavaaraskolan) syns ett något mer positivt resultat men de tydligaste förändringarna syns på svaren från Luossavaaraskolans föräldrar. De mest tydliga resultaten på att man är nöjd med skolan är att andelen föräldrar som uppger att deras barn mår bra i skolan ökat från 73 % till 92 %, att man upplever att kamratrelationerna i skolan är bra har ökat från 72 % till 90 % och att barnen får det stöd och den hjälp de behöver har ökat från 68 % till 80 %. Grundskolor utanför Kiruna C Precis som för grundskolorna i Kiruna C verkar föräldrarna till barnen som går i skolor utanför Kiruna C vara mer nöjda med skolorna och deras arbeten. Även här syns ett förbättrat resultat på 5 procentenheter eller mer på majoriteten av frågorna. Överlag är föräldrarna i Vittangi, Karesuando, Jukkasjärvi och Svappavaara mer positiva i sina svar 2014 än Däremot så har de föräldrar till barn i Tuolluvaara skola som besvarat enkäten (endast 4 stycken) varit betydligt mer negativa i sina svar. Rektorn har i sin analys av enkäterna noterat att det finns ett missnöje hos några föräldrar och att man måste ta dessa på allvar även om underlaget är alldeles för litet för att dra några generella slutsatser utav.

17 17 Helhetsomdöme På frågan om man tycker att barnen har en bra förskola/skola/ett bra fritids svarar respektive grupp Ja ganska bra eller Ja jätte bra enligt nedan Förskolan 96 % Förskoleklass Kiruna C 88% Fritids Kiruna C 46 % Grundskolan Kiruna C 85 % Skolor utanför Kiruna C 77% Caroline Andersson Kvalitetsutvecklare BUF

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-02-20 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-03-25 2 (6) Grundskoleenkät 2013 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor redovisar ett

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95 Regiongemensam elevenkät 215 - föräldrar per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK5 totalt 215 GR ÅK5 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 1 1 96 94 Delaktighet och inflytande 1 95 1 93 9 Skolmiljö

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Delaktighet och inflytande 86 78 77 82 75 81. Skolmiljö 63 66 67 64 58 60. Kunskap och lärande 84 74 81 79 76 78. Bemötande 94 92 93 93 94 93

Delaktighet och inflytande 86 78 77 82 75 81. Skolmiljö 63 66 67 64 58 60. Kunskap och lärande 84 74 81 79 76 78. Bemötande 94 92 93 93 94 93 Regiongemensam elevenkät - föräldrar Index per frågeområde 0 0 03 04 totalt Trivsel och trygghet 8 3 4 3 Delaktighet och inflytande 8 78 77 8 75 8 Skolmiljö 3 7 4 58 0 Kunskap och lärande 84 74 8 7 7 78

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

KIRUNA KOMMUN 2013-12-17 1

KIRUNA KOMMUN 2013-12-17 1 KIRUNA KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen, 981 85 Kiruna www.kommun.kiruna.se Ytterligare information om verksamheten finns på http://www.kiruna.se/kommun/barn-utbildning/ Fax förvaltningen 140

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 2012 13 svarande av 15 elever, 7 flickor och 6 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 87 % 2013 13 svarande av

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78. Skolmiljö 89 85 69 92 80 71. Kunskap och lärande 94 92 88 96 93 90. Bemötande 97 95 82 97 93 89

Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78. Skolmiljö 89 85 69 92 80 71. Kunskap och lärande 94 92 88 96 93 90. Bemötande 97 95 82 97 93 89 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 24 Kungsbacka ÅK5 totalt GR ÅK5 totalt Trivsel och trygghet 97 94 9 99 94 92 Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78 Skolmiljö 89 85 69 92 8 7 Kunskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 2013 46 svarande av 50 elever, 17 flickor och 26 pojkar, tre har inte angett kön (enligt Procapita 6/2) dvs

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014

Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014 Datum 2014-03-12 Norum/Westerman-Annerborn KUN2014/61 Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014 2012: 6 elever av 6 svarade på enkäten, dvs 100 % (en har dock avstått på ett antal). OBS att ett litet

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget

Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Förskolerapport 25 Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Svarsfrekvens Mariatorget 77% (53 svarande/9 mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 79% (524 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Delaktighet och inflytande 90 91 85. Skolmiljö 85 69 66. Kunskap och lärande 96 93 89. Bemötande 95 94 91. Helhetsintryck (NKI) 90 82 80

Delaktighet och inflytande 90 91 85. Skolmiljö 85 69 66. Kunskap och lärande 96 93 89. Bemötande 95 94 91. Helhetsintryck (NKI) 90 82 80 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 96 93 Delaktighet och inflytande 9 91 85 Skolmiljö 85 69 66 Kunskap och

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 2010 29 svarande av 38 elever, 15 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 76 % 2011 34 svarande

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/ Elevenkät 2011 Motala kommuns inriktningsmål för sektor förskola/grundskola är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning Utvärdering och uppföljning Work shop vid HUR-konferensen 2011 Sören Levén VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB Utvärdering Uppföljning Kvalitetsvärdering Utvärdering Utvärdering har dubbla funktioner - att

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Delaktighet och inflytande 73 72 72 72 66 63. Skolmiljö 64 56 59 71 71 67. Kunskap och lärande 80 75 73 80 78 77. Bemötande 87 81 82 81 79 81

Delaktighet och inflytande 73 72 72 72 66 63. Skolmiljö 64 56 59 71 71 67. Kunskap och lärande 80 75 73 80 78 77. Bemötande 87 81 82 81 79 81 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 201 201 GR ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 92 89 9 89 90 89 Delaktighet och inflytande 2 2 2 66 6 Skolmiljö 6 6 9 1 1 6 Kunskap och lärande 80 80

Läs mer

Delaktighet och inflytande 73 68 68 66 63. Skolmiljö 63 67 68 68 67. Kunskap och lärande 81 78 82 80 77. Bemötande 86 81 82 81 81

Delaktighet och inflytande 73 68 68 66 63. Skolmiljö 63 67 68 68 67. Kunskap och lärande 81 78 82 80 77. Bemötande 86 81 82 81 81 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 01 01 GR ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 9 88 91 89 89 Delaktighet och inflytande 7 68 68 66 6 Skolmiljö 6 67 68 68 67 Kunskap och lärande 81 78 8 80

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (6) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande tiden 20120101-20121231 Plan mot diskriminering och

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Nygårdsskolan. Kvalitetsredovisning

Nygårdsskolan. Kvalitetsredovisning Nygårdsskolan Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Skolans elever lärare och ledning och övrig personal får en tydlig

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer