Regiongemensam elevenkät 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regiongemensam elevenkät 2013"

Transkript

1 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23)

2 Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Projektledare GR: Jenny Nordqvist Projektledare Markör: Sofia Palmér Datainsamling: Hanna Engvall Ansvarig statistiker: Robert Brundin Undersökningsperiod: Vecka Markör Marknad Kommunikation AB Markör hjälper större företag organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör AB 2 (23)

3 Innehåll 1. Information om undersökningen Genomförande Beskrivning av resultatrapportering Prioriteringsplan Huvudresultat Elever Elever grundskolan årskurs Elever grundskola årskurs Elever grundskola årskurs Elever gymnasium årskurs Föräldrar Föräldrar till barn i förskolan Föräldrar till barn i grundskolan årskurs Föräldrar till barn i grundskolan årskurs Föräldrar till barn i grundskolan årskurs Markör AB 3 (23)

4 1. Information om undersökningen År 2010 påbörjade Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen att ta fram underlag för en regiongemensam enkätundersökning inom skolan. Syftet med undersökningen är att få ett konkret underlag om hur elever vårdnadshavare uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. På grund av att undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma frågeställningar. Vidare ökar möjligheten att göra jämförelser mellan den egna kommunen de övriga kommunerna inom GR därmed kunna lära av varandra. Resultatet av undersökningen kan med andra ord ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen som helhet som för enskilda skolor. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Utöver den gemensamma omfattningen har kommunerna haft möjlighet att utöka undersökningen till att omfatta elever från fler årskurser /eller vårdnadshavare. 2. Genomförande Undersökningens samtliga enkäter har tagits fram gemensamt inom projektet. Enkäterna innehåller frågor gällande följande områden: Bakgrundsfrågor Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Fritidshem (endast årskurs f-5) Datainsamlingen har skett genom en webbenkät. Inför datainsamlingen har varje kommun rapporterat in antal elever per klass/förskola. Markör har därefter tagit fram inloggningsuppgifter till webbenkäten för respektive klass/förskola. Inloggningsuppgifterna är gemensamma för samtliga elever/ vårdnadshavare i en klass. För förskolorna i undersökningen har en inloggning tagits fram per förskola. Markör AB 4 (23)

5 Samtliga inloggningsuppgifter skickades ut tillsammans med instruktioner för genomförandet via mail till utsedda kontaktpersoner 1. Därpå har kontaktpersonerna bistått lärare/pedagoger med uppgifterna. Lärare/pedagoger har sedan ansvarat för att informera elever/barn vårdnadshavare samt, i den mån det varit möjligt, erbjuda eleverna möjligheten att besvara enkäten i skolan. Datainsamlingen påbörjades den 25 februari 2013 avslutades den 28 mars För att ytterligare stödja arbetet för ett högt deltagande rapporterade Markör en uppdaterad svarsfrekvens för respektive skola/förskola vid fyra tillfällen. Fig 1. Svarsandelar elever Kommun Antal svar Antal Elever Svasrsfrekvens (%) Ale Alingsås Göteborg Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö GR totalt Varje kommun har tagit fram en lista med namn på kontaktpersoner som ser till att inloggningsuppgifterna kommer ut till pedagogerna på respektive skola/förskola. Markör AB 5 (23)

6 Fig 2. Svarsandelar elever över tid Kommun Ale Alingsås Göteborg Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö GR totalt Fig 3. Antal svar vårdnadshavare Kommun Antal svar Antal Elever/Barn Ale Alingsås Kungsbacka Kungälv Mölndal Partille Tjörn Öckerö GR totalt Markör AB 6 (23)

7 3. Beskrivning av resultatrapportering Rapportering av resultatet sker i ett antal bilagor till denna rapport då i form av huvudresultat, resultat per frågeområde, resultat per fråga samt prioriteringsplaner (för de kommuner som har beställt NKI-frågor). Vidare görs jämförelser mellan kommunerna inom Göteborgsregionen, mellan skolor/förskolor inom respektive kommun samt jämförelser mellan utbildningar (gymnasieskolan). I rapportbilagorna presenteras huvudresultatet för elever vårdnadshavare som ingår i undersökningen på följande nivåer: Elever: Göteborgsregionen (regional nivå) o Grundskola o Gymnasium Kommun o Grundskola o Gymnasium Skola o Grundskola o Gymnasium Vårdnadshavare: Göteborgsregionen (regional nivå) o Förskola o Grundskola Kommun o Förskola o Grundskola Skola o Förskola o Grundskola Markör AB 7 (23)

8 På första sidan i rapportbilagan finns index per frågeområde, uppgift om antal svar svarsfrekvens 2 för den grupp som rapporten avser. På de följande sidorna redovisas svarsfördelningarna för alla fyrgradiga skalfrågor, medelvärden samt andelen som inte tagit ställning till respektive fråga. Förutom att redovisa svarsfördelningen per fråga resultat på varje kvalitetsfaktor innehåller rapporterna också referenspunkter. Referenspunkten visar andel som instämmer helt, det vill säga som svarat fyra i redovisningsnivån över. Huvudrapporterna är ett stöd för att se den nuvarande upplevelsen per frågeområde per enskild fråga i hela undersökningen. Nyckeltal andelar beräknas på motsvarande sätt som tidigare år vilket underlättar jämförelser över tid. Kom ihåg att procentandelarna på gruppnivå ofta motsvarar relativt få personer. Varje persons svar får därmed stort genomslag. Om en större andel av gruppen har svarat blir resultatet mer tillförlitligt. Om sju av tio (70 procent) har svarat är således resultatet mer tillförlitligt än om tre av tio (30 procent) har svarat. För årskurs två fem har frågor om fritidshem ställts. Antalet svarande på frågorna är färre på dessa frågor då alla elever inte har fritidshem. Utöver bakgrundsinformation som kön eventuella tillvalsfrågor består undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till fyra där ett står för Stämmer inte alls, fyra står för Stämmer helt hållet. För att en årskurs ska få ett eget resultat krävs minst fem svar från den aktuella årskursen. För att resultat ska tas fram fördelat på kön krävs att minsta gruppering har fem svar eller fler. 2 Svarsandelar tas enbart fram för elever då antal vårdnadshavare inte går att beräkna. För vårdnadshavare redovisas enbart antal svar från föräldrar samt antal elever/barn i den grupp som rapporten avser. Markör AB 8 (23)

9 Fig 4. Exempelbild - huvudresultat Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Totalrapport GR GY2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls GR GY2 (Andel 4) Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Trivsel trygghet 91 Jag känner mig trygg i skolan ,7 3,7 1 Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det ,2 3,2 8 Jag trivs i skolan ,4 3,4 1 Delaktighet inflytande 68 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter ,9 3,0 3 Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan ,7 2,8 5 Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll) ,6 2,6 5 Skolmiljö 72 Jag får möjlighet till studiero i skolan ,0 3,0 3 Skolans toaletter är bra ,7 2,7 2 Jag tycker att de läromedel som används är aktuella ,9 3,0 3 Jag tycker att skolans utrustning är bra (Datorer, labsalar etc) ,7 2,8 2 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen Stämmer helt hållet för den aktuella referensen Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 till höger visas medelvärden samt andelen Vet ej Markör AB 9 (23)

10 3.1 Prioriteringsplan En prioriteringsplan är ett stöd för att komma igång med åtgärdsarbete, på såväl kommunal som skolnivå. Prioriteringsplanen sorterar alla frågor som ställdes i enkäten utifrån vad som först bör prioriteras för att ge störst effekt på elevernas totala nöjdhet. Prioriteringsplanen baseras på styrkan i sambandet mellan den enskilda frågan totala nöjdheten. Det innebär att de frågor som kommer längst upp i planen också är de som har den starkaste samhörigheten med hur man totalt sett värderar skolan. Utifrån dessa faktorer har Markör, för varje skola, rangordnat alla enskilda frågor i formuläret i en prioriteringsplan. I prioriteringsplanen finns också röda gröna pilar. Dessa förekommer i de fall skolans resultat på frågan avviker mer än 10 procentenheter från kommunens totala resultat. En grön pil indikerar en positiv avvikelse en röd pil en negativ avvikelse. Pilarna är ett snabbt sätt att se hur skolans resultat förhåller sig till totalresultatet. Vidare innehåller prioriteringsplanen röda flaggor som markerar att andelen missnöjda med frågan är 20 procentenheter eller mer. Den slutliga prioriteringen av vad skolan först ska prioritera i ett åtgärdsarbete bör baseras på flera faktorer. Ett första ingångsvärde är att se vilka tre faktorer som har störst inverkan på den övergripande nöjdheten. Det är dessa faktorer som markeras med en fyrkant längst upp i prioriteringsplanen. Utöver detta är det viktigt att väga in: 1. Avvikelse från kommunens resultat är frågan ett generellt problem eller är det unikt för skolan? 2. Andelen missnöjda 3. Upplevd möjlighet att förändra/påverka elevens upplevelse i den aktuella frågan Markör AB 10 (23)

11 Fig 5. Exempelbild prioriteringsplan Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Kommun ÅK5 Prioriteringsplan Avvikelse på mer än 10 procent från totalresultatet för GR ÅK5 markeras med om den är positiv med om den är negativ. En andel missnöjda större än 20 procent rödflaggas Högst prioritet Nöjda (Andel 3-4) Missnöjda (Andel 1-2) Jag trivs i skolan 93 7 Jag tycker att de läromodel (böcker, datorprogram etc) som används är bra 91 9 Klassrummen på min skola är bra I min skola upplever jag att vi respekterar varandra Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Jag tycker att maten som serveras i min skola är god Lärarna på skolan bemöter mig väl 95 5 Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det 91 9 Jag känner mig trygg i skolan 96 4 Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna Jag tycker att min individuella utvecklingsplan (IUP) är ett bra stöd för min utveckling Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det 97 3 Lärarna förklarar så att jag förstår 96 4 Skolans toaletter är bra Lärarna tar hänsyn till mina behov förutsättningar 94 6 Jag får möjlighet till studiero i skolan Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll) Andra elever i skolan bemöter mig väl 91 9 Det jag lär mig i skolan är nyttigt användbart Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra 96 4 Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan Vi har god tillgång till datorer på min skola Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 98 2 Markör AB 11 (23)

12 4. Huvudresultat Elever I följande avsnitt redovisas resultaten för eleverna. I redovisningen är Härrydas resultat från en separat undersökning inkluderade Elever grundskolan årskurs 2 Helhetsintrycket (NKI) är oförändrat sedan 2012, med 81 procent som svarar andel tre fyra. Övriga frågeområden bedöms i år sämre än Frågeområdena skolmiljö samt delaktighet inflytande har minskat med vardera sju procentenheter i jämförelse med Kunskap lärande har minskad med tre procentenheter. Frågeområdena bemötande fritidshem erhåller en minskning på tre procentenheter. De kvalitetsfaktorer som erhåller högst värden 2013 är trivsel trygghet samt bemötande. Lägst andel nöjda återfinns för frågeområdet skolmiljö. Fig 6. Resultat frågeområden över tid Index per frågeområde samt NKI Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Fritidshem Helhetsintryck (NKI) Antal svarande, n = 7884 Svarsfrekvens = 86% Markör AB 12 (23)

13 Nedan visas en översiktlig jämförelse över kommunernas resultat. Fig 7. Resultat frågeområden 2013 per kommun Index per kommun Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Fritidshem Ale Alingsås Göteborg Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Härryda* GR ÅK2 totalt Helhetsintryck (NKI) *Härryda har genomfört en liknande undersökning under samma period som övriga kommuner varför den inkluderas i jämförelserna Markör AB 13 (23)

14 4.1.2 Elever grundskola årskurs 5 Helhetsintrycket (NKI) är oförändrat sedan 2012, med 63 procent som svarar andel tre fyra. Även övriga områden förutom fritidshem, som ökat med två procentenheter, är oförändrade över tid. De frågeområden som erhåller högst värden 2013 är trivsel trygghet, bemötande samt kunskap lärande. Lägst andel nöjda återfinns för helhetsintrycket. Fig 8. Resultat frågeområden över tid Index per frågeområde samt NKI Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Fritidshem Helhetsintryck (NKI) Antal svarande, n = 6697 Svarsfrekvens = 83% Markör AB 14 (23)

15 Nedan visas en översiktlig jämförelse över kommunernas resultat. Fig 9. Resultat frågeområde 2013 per kommun Index per kommun Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Fritidshem Ale Alingsås Göteborg Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Härryda* GR ÅK5 totalt Helhetsintryck (NKI) *Härryda har genomfört en liknande undersökning under samma period som övriga kommuner varför den inkluderas i jämförelserna Markör AB 15 (23)

16 4.1.3 Elever grundskola årskurs 8 Resultaten för elever i grundskolan årskurs 8 visar inga större förändringar över tid, endast marginella ökningar för samtliga frågeområden. Det område som ökat mest är skolmiljö som ökat med tre procentenheter sedan Det område som erhåller högst värde 2013 är trivsel trygghet. Lägst andel nöjda återfinns inom frågeområdena helhetsintryck, skolmiljön samt delaktighet inflytande. Fig 10. Resultat frågeområde över tid Index per frågeområde samt NKI Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Antal svarande, n = 5156 Svarsfrekvens = 71% Nedan visas en översiktlig jämförelse över kommunernas resultat. Markör AB 16 (23)

17 Fig 11. Resultat frågeområde 2013 per kommun Index per kommun Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Ale Helhetsintryck (NKI) Alingsås Göteborg Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Härryda* GR ÅK8 totalt *Härryda har genomfört en liknande undersökning under samma period som övriga kommuner varför den inkluderas i jämförelserna Markör AB 17 (23)

18 4.1.4 Elever gymnasium årskurs 2 Helhetsintrycket (NKI) har ökat marginellt jämfört med 2012 (från 59 procent till 62 procent). Även området skolmiljö har ökat med tre procentenheter. Det frågeområde som erhåller högst värden 2013 är trivsel trygghet. Lägst andel nöjda återfinns för helhetsintrycket samt delaktighet inflytande. Fig 12. Resultat frågeområde över tid Index per frågeområde samt NKI Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Antal svarande, n = 4118 Svarsfrekvens = 65% Nedan visas en översiktlig jämförelse över kommunernas resultat. Markör AB 18 (23)

19 Fig 13. Resultat frågeområde 2013 per kommun Index per kommun Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Ale Helhetsintryck (NKI) Alingsås Göteborg Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Öckerö Härryda* GR GY2 totalt *Härryda har genomfört en liknande undersökning under samma period som övriga kommuner varför den inkluderas i jämförelserna Markör AB 19 (23)

20 4.2 Föräldrar Nedan följer en sammanställning av de övergripande resultaten för de kommuner som valt att inkludera föräldrar i undersökningen Föräldrar till barn i förskolan Frågeområdena bemötande samt trivsel trygghet får högst värden Lägst andel nöjda återfinns för delaktighet inflytande. Inga förändringar övertid. Fig 14. Resultat frågeområde över tid Index per frågeområde Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Förskolemiljö Kunskap lärande Bemötande Antal svarande, n = 4833 Antal barn i redovisningsgrupp = Nedan visas en översiktlig jämförelse över kommunernas resultat. Fig 15. Resultat frågeområde 2013 per kommun Index per kommun Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Förskolemiljö Kunskap lärande Bemötande Ale Alingsås Kungsbacka Kungälv Mölndal Partille Öckerö GR Förskola totalt Markör AB 20 (23)

21 4.2.2 Föräldrar till barn i grundskolan årskurs 2 De frågeområden som erhåller högst värden 2013 är bemötande samt trivsel trygghet. Lägst andel nöjda återfinns för fritidshem. Flera områden har ökat med två procentenheter sedan De frågeområden som erhåller högst värden 2013 är bemötande, trivsel trygghet, kunskap lärande samt delaktighet inflytande. Fig 16. Resultat frågeområde över tid Index per frågeområde Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Fritidshem Antal svarande, n = 1179 Antal barn i redovisningsgrupp = 2956 Nedan visas en översiktlig jämförelse över kommunernas resultat. Fig 17. Resultat frågeområde 2013 per kommun Index per kommun Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Fritidshem Ale Alingsås Kungsbacka Kungälv Partille Tjörn Öckerö GR Åk 2 totalt Markör AB 21 (23)

22 4.2.3 Föräldrar till barn i grundskolan årskurs 5 Samtliga frågeområden förutom fritidshem har minskat med en eller två procentenheter sedan Området fritidshem har ökat från 65 till 71 procent. De frågeområden som erhåller högst värden 2013 är bemötande samt trivsel trygghet. Lägst värden återfinns för skolmiljö. Fig 18. Resultat frågeområde över tid Index per frågeområde Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Fritidshem Antal svarande, n = 894 Antal barn i redovisningsgrupp = 2645 Nedan visas en översiktlig jämförelse över kommunernas resultat. Fig 19. Resultat frågeområde 2013 per kommun Index per kommun Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Fritidshem Ale Alingsås Kungsbacka Kungälv Partille Tjörn Öckerö GR Åk 5 totalt Markör AB 22 (23)

23 4.2.4 Föräldrar till barn i grundskolan årskurs 8 Frågeområdet skolmiljö har ökat med fyra procentenheter jämfört med Även övriga frågeområden har ökat något sedan Förutom området trivsel trygghet som är oförändrat. De kvalitetsfaktorer som erhåller högst värden 2013 är bemötande samt trivsel trygghet. Lägst andel nöjda återfinns för skolmiljö. Fig 20. Resultat frågeområde över tid Index per frågeområde Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Antal svarande, n = 665 Antal barn i redovisningsgrupp = 2534 Nedan visas en översiktlig jämförelse över kommunernas resultat. Fig 21. Resultat frågeområde 2013 per kommun Index per kommun Trivsel trygghet Delaktighet inflytande Skolmiljö Kunskap lärande Bemötande Ale Alingsås Kungsbacka Kungälv Partille Tjörn Öckerö GR Åk 8 totalt Markör AB 23 (23)

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Antal svarande, n=2; Svarsfrekvens=8% Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Göteborg ÅK8 totalt 214 GR ÅK8 totalt 214 Trivsel och trygghet 84 91 9 Delaktighet

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Västra Göteborg ÅK5 totalt 214 Göteborg ÅK5 totalt 214 Trivsel och trygghet 9 98 91 94 9 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät 1 Skolrapport Kyrkenorumskolan ÅK Index per frågeområde samt NKI 11 1 1 14 1 Stenungsund ÅK totalt 1 GR ÅK totalt 1 Trivsel och trygghet 9 9 94 96 9 91 9 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 2 24 Göteborg ÅK8 totalt 24 GR ÅK8 totalt 24 Trivsel och trygghet 97 9 9 Delaktighet och inflytande 85 66 64 Skolmiljö 85 68 68 Kunskap och lärande 9 8 79

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 Kungsbacka ÅK5 totalt GR ÅK5 totalt Trivsel och trygghet 95 97 98 97 92 93 Delaktighet och inflytande 77 89 85 87 8 8 Skolmiljö 76 83 88 72 7 7 Kunskap

Läs mer

Delaktighet och inflytande 73 72 72 72 66 63. Skolmiljö 64 56 59 71 71 67. Kunskap och lärande 80 75 73 80 78 77. Bemötande 87 81 82 81 79 81

Delaktighet och inflytande 73 72 72 72 66 63. Skolmiljö 64 56 59 71 71 67. Kunskap och lärande 80 75 73 80 78 77. Bemötande 87 81 82 81 79 81 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 201 201 GR ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 92 89 9 89 90 89 Delaktighet och inflytande 2 2 2 66 6 Skolmiljö 6 6 9 1 1 6 Kunskap och lärande 80 80

Läs mer

Delaktighet och inflytande 73 68 68 66 63. Skolmiljö 63 67 68 68 67. Kunskap och lärande 81 78 82 80 77. Bemötande 86 81 82 81 81

Delaktighet och inflytande 73 68 68 66 63. Skolmiljö 63 67 68 68 67. Kunskap och lärande 81 78 82 80 77. Bemötande 86 81 82 81 81 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 01 01 GR ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 9 88 91 89 89 Delaktighet och inflytande 7 68 68 66 6 Skolmiljö 6 67 68 68 67 Kunskap och lärande 81 78 8 80

Läs mer

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66 Totalrapport Index per frågeområde samt NKI 0 0 03 04 Trivsel och trygghet 96 95 93 93 93 Delaktighet och inflytande 88 9 85 85 85 Skolmiljö 75 74 67 67 66 Kunskap och lärande 95 95 90 89 89 Bemötande

Läs mer

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55 Skolrapport Antal svarande, n=8; Svarsfrekvens=9% Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 214 Västra Hisingen ÅK8 totalt Göteborg ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 88 91 89 Delaktighet och inflytande 4 61

Läs mer

Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78. Skolmiljö 89 85 69 92 80 71. Kunskap och lärande 94 92 88 96 93 90. Bemötande 97 95 82 97 93 89

Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78. Skolmiljö 89 85 69 92 80 71. Kunskap och lärande 94 92 88 96 93 90. Bemötande 97 95 82 97 93 89 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 24 Kungsbacka ÅK5 totalt GR ÅK5 totalt Trivsel och trygghet 97 94 9 99 94 92 Delaktighet och inflytande 87 87 78 76 84 78 Skolmiljö 89 85 69 92 8 7 Kunskap

Läs mer

Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad

Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Ekåsa internatskola - Åk 5 - Göteborgs Stad

Ekåsa internatskola - Åk 5 - Göteborgs Stad Ekåsa internatskola - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad

Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad

Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Delaktighet och inflytande 50 71 68. Skolmiljö 64 74 73. Kunskap och lärande 64 76 78. Bemötande 75 83 85. Helhetsintryck (NKI) 64 58 63

Delaktighet och inflytande 50 71 68. Skolmiljö 64 74 73. Kunskap och lärande 64 76 78. Bemötande 75 83 85. Helhetsintryck (NKI) 64 58 63 Regiongemensam elevenkät 215 per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 GR totalt 215 Trivsel och trygghet 1 9 91 Delaktighet och inflytande 5 71 68 Skolmiljö 74 73 Kunskap och lärande 76

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät Index per frågeområde samt NKI 0 01 01 totalt GR GY totalt Trivsel och trygghet 96 94 9 4 94 90 Delaktighet och inflytande 61 0 69 60 66 Skolmiljö 6 9 6 9 Kunskap och lärande 6

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde samt NKI 11 1 13 1 15 Aranäsgymnasiet GY totalt 15 Kungsbacka GY totalt 15 Trivsel och trygghet 6 3 7 8 5 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85

Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 01 01 015 GR GY totalt 015 Trivsel och trygghet 87 91 89 90 9 91 Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 7 68 Skolmiljö 59

Läs mer

Brukarundersökning 2013, årskurs 8

Brukarundersökning 2013, årskurs 8 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs i Härryda kommun och i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla grundskolor

Läs mer

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad Brudbergsskolan - Åk - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Antal svarande, n=18; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 Västra Hisingen ÅK2 totalt 214 Göteborg ÅK2 totalt 214 Trivsel och trygghet

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Antal svarande, n=5; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 215 Östra Göteborg ÅK2 totalt 215 Göteborg ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet

Läs mer

Delaktighet och inflytande 98 100 93 80 83 87 85. Skolmiljö 91 75 62 62 75 70 66. Kunskap och lärande 99 99 90 75 73 84 89

Delaktighet och inflytande 98 100 93 80 83 87 85. Skolmiljö 91 75 62 62 75 70 66. Kunskap och lärande 99 99 90 75 73 84 89 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 1 99 9 91 93 93 Delaktighet och inflytande 98

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Västra Göteborg ÅK2 totalt 214 Göteborg ÅK2 totalt 214 Trivsel och trygghet 94 95 9 9 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 215 Antal svarande, n=5; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 Göteborg totalt 215 Trivsel och trygghet 95 94 1 93 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande 97 52 54 100 87 85. Skolmiljö 82 50 48 72 68 66. Kunskap och lärande 100 73 84 100 91 89. Bemötande 97 66 84 100 92 91

Delaktighet och inflytande 97 52 54 100 87 85. Skolmiljö 82 50 48 72 68 66. Kunskap och lärande 100 73 84 100 91 89. Bemötande 97 66 84 100 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Antal svarande, n=1; Svarsfrekvens=1 per frågeområde samt NKI 211 212 2 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 9 9 1 93 93 Delaktighet och inflytande 9

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 24 Kungsbacka ÅK2 totalt GR ÅK2 totalt Trivsel och trygghet 97 93 96 96 96 93 Delaktighet och inflytande 82 95 9 88 89 9 85 Skolmiljö

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 11 1 13 14 15 Kungsbacka ÅK totalt 15 GR ÅK totalt 15 Trivsel och trygghet 96 96 96 93 Delaktighet och inflytande 89 89 91 85 Skolmiljö

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Delaktighet och inflytande 96 88 60 59 87 85. Skolmiljö 91 56 58 50 68 66. Kunskap och lärande 90 85 73 66 91 89. Bemötande 100 95 94 69 92 91

Delaktighet och inflytande 96 88 60 59 87 85. Skolmiljö 91 56 58 50 68 66. Kunskap och lärande 90 85 73 66 91 89. Bemötande 100 95 94 69 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 3 1 71 3 3 Delaktighet och inflytande 6 88 6 5 87 85 Skolmiljö 1 56 58 5 68

Läs mer

Brukarundersökning 2016, årskurs 8

Brukarundersökning 2016, årskurs 8 , årskurs 8 Brukarundersökningen genomförs årligen via en digital enkät i Härryda kommun och Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten besvaras av vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 90 94 90 82 87 85. Skolmiljö 71 68 89 82 70 70 66. Kunskap och lärande 94 98 92 82 81 84 89

Delaktighet och inflytande 84 90 94 90 82 87 85. Skolmiljö 71 68 89 82 70 70 66. Kunskap och lärande 94 98 92 82 81 84 89 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 0 01 Alingsås ÅK totalt GR ÅK totalt Trivsel och trygghet 88 9 97 100 91 93 93 Delaktighet och inflytande 8 90 9 90 8 87 85 Skolmiljö 71 68 89 8 70 70

Läs mer

Delaktighet och inflytande 93 91 86 90 91 85. Skolmiljö 76 70 66 70 69 66. Kunskap och lärande 93 91 88 90 93 89. Bemötande 95 92 88 94 94 91

Delaktighet och inflytande 93 91 86 90 91 85. Skolmiljö 76 70 66 70 69 66. Kunskap och lärande 93 91 88 90 93 89. Bemötande 95 92 88 94 94 91 Regiongemensam elevenkät 25 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 24 25 Kungsbacka ÅK2 totalt 25 GR ÅK2 totalt 25 Trivsel och trygghet 98 88 9 93 96 93 Delaktighet och inflytande 93 9 86 9

Läs mer

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport Lexbyskolan ÅK8 Skolrapport Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Stadsskogenskolan ÅK5 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Delaktighet och inflytande 90 91 85. Skolmiljö 85 69 66. Kunskap och lärande 96 93 89. Bemötande 95 94 91. Helhetsintryck (NKI) 90 82 80

Delaktighet och inflytande 90 91 85. Skolmiljö 85 69 66. Kunskap och lärande 96 93 89. Bemötande 95 94 91. Helhetsintryck (NKI) 90 82 80 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 96 93 Delaktighet och inflytande 9 91 85 Skolmiljö 85 69 66 Kunskap och

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Tid: Tisdagen den 17 Juni, kl 14:00-18:00 Plats: Sunnerö, barn- och ungdomskontoret Majoriteten och oppositionen kallar till gruppmöten i

Läs mer

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95 Regiongemensam elevenkät 215 - föräldrar per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK5 totalt 215 GR ÅK5 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 1 1 96 94 Delaktighet och inflytande 1 95 1 93 9 Skolmiljö

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde 211 2 213 21 215 Göteborg GY2 totalt 215 GR GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 95 9 91 Delaktighet och inflytande 71 66 6 Skolmiljö 62 6

Läs mer

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 215 totalt 215 GR GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 7 98 98 1 9 91 Delaktighet och inflytande 43 7 7 83 1 8 Skolmiljö 49 79 7

Läs mer

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Antal svarande, n=1 Index per frågeområde 211 212 21 214 215 Rytmus Gymnasium GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 91 95

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 SKF Tekniska gymnasium GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Göteborgs Tekniska College GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år

Läs mer

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 11 1 13 14 15 LM Engström GY totalt 15 Göteborg GY totalt 15 Trivsel och trygghet 96 98 96 9 Delaktighet och inflytande 7 75

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Sigrid Rudebecks gymnasium GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år

Läs mer

Delaktighet och inflytande 83 73 72 66. Skolmiljö 68 75 79 73. Kunskap och lärande 83 78 81 77. Bemötande 88 93 90 83

Delaktighet och inflytande 83 73 72 66. Skolmiljö 68 75 79 73. Kunskap och lärande 83 78 81 77. Bemötande 88 93 90 83 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n= Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 2 totalt 2 GR GY2 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 9 94 9 Delaktighet och inflytande 7 72 Skolmiljö 7 79 7 Kunskap

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Björndammens skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Sollebrunns skola Årskurs 5 Skolrapport Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Sollebrunns skola Årskurs 2 Skolrapport Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Göteborg GY2 Endast kommunala gymnasieskolor Kommunrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner.

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Kommunrapport Index per frågeområde 2011 2012 201 201 GR GY2 totalt 201 Trivsel och trygghet 89 8 90 89 90 Delaktighet och inflytande 1 Skolmiljö 2 8 7 Kunskap och lärande 7 7 7 7 77 Bemötande 80 78 81

Läs mer

Delaktighet och inflytande 81 88 87 94 86 88 85. Skolmiljö 75 74 75 83 63 67 66. Kunskap och lärande 97 92 91 95 96 93 89

Delaktighet och inflytande 81 88 87 94 86 88 85. Skolmiljö 75 74 75 83 63 67 66. Kunskap och lärande 97 92 91 95 96 93 89 Skolrapport Index per frågeområde 211 212 213 214 Mölndal ÅK2 totalt GR ÅK2 totalt Trivsel och trygghet 96 94 97 99 95 93 93 Delaktighet och inflytande 81 88 87 94 86 88 85 Skolmiljö 75 74 75 83 63 67

Läs mer

Delaktighet och inflytande 86 78 77 82 75 81. Skolmiljö 63 66 67 64 58 60. Kunskap och lärande 84 74 81 79 76 78. Bemötande 94 92 93 93 94 93

Delaktighet och inflytande 86 78 77 82 75 81. Skolmiljö 63 66 67 64 58 60. Kunskap och lärande 84 74 81 79 76 78. Bemötande 94 92 93 93 94 93 Regiongemensam elevenkät - föräldrar Index per frågeområde 0 0 03 04 totalt Trivsel och trygghet 8 3 4 3 Delaktighet och inflytande 8 78 77 8 75 8 Skolmiljö 3 7 4 58 0 Kunskap och lärande 84 74 8 7 7 78

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Magra skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 SKF Tekniska Gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den

Läs mer

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81 Regiongemensam elevenkät 21 Arbetslagsrapport Antal svarande, n=9; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 21 Lerum ÅK3 totalt 21 GR ÅK2 totalt 21 Trivsel och trygghet 99 94 93

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Ängabo skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Lendahlsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Kullingsbergsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Nolbyskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Eklandaskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011 Rapport Gemensam skolundersökning åk Göteborgsregionen Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen är bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Toltorpsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 98 9 98 92 93 93 Delaktighet och inflytande 92 93

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Delaktighet och inflytande 89 80 77 67 65. Skolmiljö 67 70 81 66 68. Kunskap och lärande 87 89 95 80 76. Bemötande 84 93 94 88 81

Delaktighet och inflytande 89 80 77 67 65. Skolmiljö 67 70 81 66 68. Kunskap och lärande 87 89 95 80 76. Bemötande 84 93 94 88 81 Regiongemensam elevenkät 2 Skolrapport gymnasieprogram Antal svarande, n=22; Svarsfrekvens=% Index per frågeområde 211 212 213 2 IHGR GY2 totalt 2 Göteborg GY2 totalt 2 Trivsel och trygghet 8 8 8 88 8

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Kungsbacka ÅK2 Kommunrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefa?ar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad Engelska gymnasiet Göteborg - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 211 212 2 214 215 Sjölins gym. Göteborg GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 93 96 93 9 Delaktighet

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan KBU Grundskolan Åk 8 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92%

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92% Ekebyskolan - Elever åk VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 22 svar, 2% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 1 N1 Askim-Frölunda-Högsbo Referens samtliga SDF 1 1 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet Effektivitet Information Bemötande Integritet Rättssäkerhet Delaktighet

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 213 Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 213 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet - 79 52 97 Effektivitet 68-58 97 Information 73-79

Läs mer

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg,

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg, B R U K A R E N K Ä T I N O M F Ö R S K O L A N 2 0 1 4 Enkätundersökning riktad till föräldrar med barn inom förskoleverksamhet på uppdrag av Göteborgs Stad. Undersökningen är genomförd av Scandinfo Marketing

Läs mer

Delaktighet och inflytande Förskolemiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Förskolemiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 5 - föräldrar Mölndal Förskola barn -3 år Index per frågeområde 3 4 5 GR Förskola barn -3 år totalt 5 Trivsel och trygghet 9 98 98 98 Delaktighet och inflytande 88 9 9 89 86 89

Läs mer