Kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning av elev-, föräldra- och personalenkäter våren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning av elev-, föräldra- och personalenkäter våren 2015"

Transkript

1 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson Dnr: Kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning av elev-, föräldra- och personalenkäter våren 2015

2 2 Innehållsförteckning Allmän information om brukarundersökning våren Kultur- och utbildningsnämndens föräldraenkät Förskola 4 Skolinspektionens enkätundersökningar 7 Elevenkät åk 5 8 Elevenkät åk 9 10 Vårdnadshavare förskoleklass 14 Vårdnadshavare grundskolan 19 Pedagogisk personal grundskolan 26

3 3 Allmän information om brukarundersökning våren 2015 Från och med 2010 har barn- och utbildningsnämnden genomfört egna brukarenkäter i syfte att få en bättre bild av hur elever och vårdnadshavare upplevt barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Inför Skolinspektionens regelbundna tillsyn av kommunens grundskola under hösten 2015 så genomförde de en enkätundersökning riktad till alla elever i åk 5 och åk 9 samt alla vårdnadshavare till barn i förskoleklass och grundskola. Även en enkätundersökning riktad till all pedagogisk personal i grundskolan genomfördes. För att undvika dubbelarbete och för att ta tillvara på det arbete som ändå genomfördes av Skolinspektionen har ett uppehåll i nämndens egen brukarundersökning för grundskolan gjorts detta år. Däremot har den ordinarie enkätundersökningen till vårdnadshavare med barn i förskolan genomförts som vanligt. Under hösten 2015 sker också en översyn av de enkäter/brukarundersökningar som genomförs inom Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter i syfte att utveckla och förbättra nämndens systematiska kvalitetsarbete. Inledningsvis redovisas i denna rapport förskolans enkätundersökning och därefter redovisas Skolinspektionens enkätundersökningar.

4 4 Kultur- och utbildningsnämndens föräldraenkät - Förskola Nedan redovisas resultaten på några nyckelfrågor från föräldraenkäten som besvarats av vårdnadshavare till barn i kommunens förskolor. I de fall det är möjligt redovisas resultaten så att en jämförelse mellan åren kan göras för att se om det skett någon förbättring eller försämring i vårdnadshavarnas upplevelser. Analysen som redovisas utgår dock från alla enkätfrågor varför inte alla resultat som anges i analyserna återfinns i resultattabellerna i denna redovisning. Resultatrapporten för enkäten i sin helhet finns att hämta på kommuns hemsida på följande länk: När det gäller redovisningen och analysen av resultaten på föräldraenkäten är det viktigt att komma ihåg att enkäten är frivillig att besvara. Tyvärr väljer en stor majoritet av barnens vårdnadshavare att inte besvara enkäten varför underlaget ofta är relativt litet och kan variera mycket mellan åren dels vad gäller antal svar och dels vad gäller vilka verksamheter barnen är inskrivna i. Trots att detta innebär att resultaten inte är statistiskt säkerställda så görs analyser och jämförelser av resultaten. Detta då huvudsyftet med undersökningen är att se om det finns områden som berörda vårdnadshavare är mindre nöjda med och som verksamheterna och förvaltningen därför borde sätta extra fokus på i sitt förbättringsarbete. Svarsfrekvens Svarsfrekvensen på föräldraenkäten i förskolan har ökat med ca 80 % från 2014 och det innebär att 126 vårdnadshavare på kommunens 23 förskolor besvarat enkäten Fördelningen av antal svar mellan förskolorna är mycket stor och varierar mellan 1 till 18 svarande. Det är också stor variation mellan åren vad gäller vilka förskolor som fått många respektive få svar vilket gör att det inte går att säkerställa att det är någon särskild insats på en specifik förskola som bidragit till ett förbättrat eller försämrat resultat på kommunnivå. Resultatredovisning av nyckelfrågor föräldraenkäter Eftersom svarsfrekvensen under de första åren varit så pass låg att det endast rört sig om enstaka svar från några få verksamheter redovisas endast jämförelsestatistik mellan åren 2013 till Samtliga resultat redovisas i antal procent (%). I kolumnen längst till höger markeras en positiv ökning om minst 5 procentenheter med (+) och en negativ ökning om minst 5 procentenheter med (-) mellan de två senaste åren. Efter resultatredovisningen följer en resonerande analys av resultaten.

5 5 Föräldrar förskolan i kommun /- Jag upplever att det alltid finns utrymmen på förskolan där det är lugn och ro. Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Förskolan har en god fysisk inomhusmiljö. Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Mitt barn mår bra på förskolan - Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Jag upplever att kamratrelationerna på förskolan fungerar bra. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Jag upplever att mitt barn möts med respekt av förskolans personal. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Mitt barn får den hjälp och det stöd han/hon behöver på förskolan. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Jag kan följa mitt barns utveckling genom den information personalen ger mig. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Jag upplever att mitt barn äter bra på förskolan. Ja alltid/ja för det mesta Jag är nöjd med matsituationen på förskolan. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Förskolan ger mig goda möjligheter att vara delaktig i verksamheten. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Jag har förtroende för förskolans personal. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Jag har förtroende för förskolans ledning. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Jag tycker mitt barns förskola är bra. Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning Jag är nöjd med den information jag fick i samband med erbjudande om plats i förskolan. - Instämmer helt/instämmer i ganska stor utsträckning ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) Analys De fyra förskolor vars resultat påverkar kommunens resultat för 2015 mest p g a att relativt många vårdnadshavare besvarat årets enkät är Hjalmar Lundbohms förskola (18% av totala antalet svar), Backens och Bullerbyns förskolor (13% vardera) och Kastanjens förskola (10%). Av dessa utgjorde Bullerbyns och Kastanjens förskolor en relativt stor del av svaren även 2014 (20% respektive 9%) medan Hjalmar Lundbohms förskola utgjorde endast 4% av svaren 2014 och Backens förskola utgjorde 7%. Under 2014 utgjorde också Fjällrävens förskola 13% av svaren men i år endast 5%.

6 6 Av sammanställningen för resultaten för nyckelfrågorna i förskolan framgår att samtliga frågor/påståenden våren 2015 endera fått ett likvärdigt resultat som 2014 eller ett försämrat resultat. Av de fyra förskolor vars resultat har en relativt stor påverkan på kommunens samlade resultat så har Bullerbyns förskola ett mycket positivt resultat rakt över inom alla områden och har alltså inte bidragit det sämre resultatet för Inte heller Kastanjens förskola påverkar det sämre resultatet över lag men dock när det gäller huruvida man som vårdnadshavare är nöjd med förskolans matsituation. Båda dessa förskolor har påverkat resultatet relativt mycket både 2014 och Hjalmar Lundbohms förskola påverkar resultatet för 2015 mest men gjorde det inte i särskilt stor utsträckning Resultatet för förskolan över lag är relativt negativt och det har också påverkat resultatet för hela kommunen utom på områdena avseende matsituationen och om man anser sig få tillräcklig information om sitt barns utveckling. På helhetsomdömet var det endast 44% av vårdnadshavarna som gav ett positivt svar. Även Backens förskola som påverkar resultatet för 2015 i större utsträckning än 2014 har ett relativt negativt resultat och då främst inom frågeställningar rörande matsituationen och vårdnadshavarnas möjlighet till påverkan. När det gäller det försämrade resultatet överlag så är det inte någon enskild verksamhet som står för detta utan förutom den påverkan som Hjalmar Lundbohms och Backens förskolor har på resultatet så är det spridda svar från resterande 19 förskolor som bidragit. Då det i dessa fall endast är enstaka vårdnadshavare på respektive förskola som svarat kan inga jämförelser mellan dessa förskolor göras.

7 7 Skolinspektionens enkätundersökningar Redovisnings principer I denna rapport redovisas resultaten för Skolinspektionens enkätredovisningar i form av indexvärden (se förklaring nedan) och/eller andel svar i procent på enskilda frågor/påståenden. Efter redovisningarna följer en kort analys av resultaten. Skolinspektionens rapporter i sin helhet, både på huvudmannanivå och skolnivå, finns att hämta via nedanstående länk till Skolverkets hemsida för kvalitet och resultat i skolan, SIRIS. Trots att antalet respondenter ofta så pass lågt att resultaten inte är statistiskt säkerställda så görs analyser och jämförelser av resultaten. Detta då huvudsyftet med nämndens undersökningar är att se om det finns områden som berörda är mindre nöjda med och som verksamheterna och förvaltningen därför borde sätta extra fokus på i sitt förbättringsarbete. Indexvärden Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Indexvärdena är tänkta att jämföras med övriga huvudmäns indexvärden för respektive område. Detta kan ge en uppfattning om hur den aktuella huvudmannen, i detta fall kommun, förhåller sig gentemot samtliga skolor i enkätomgången. Indexvärdena för de olika områdena bör alltså inte jämföras med varandra. Det högsta sammanvägda indexvärdet är 10 och det lägsta är 0. Ett index är ett sammantaget mått på något man vill mäta, exempelvis ett bedömningsområde. (Detta gäller ej för elevenkäten för åk 5 där varje fråga redovisas var för sig.) Skolenkätens indexvärden konstrueras genom att lägga samman tre påståenden. Indexvärdet är alltså medelvärdet för de tre hopslagna påståendena. I beräkningen av index ges de olika svarsalternativen ett värde som sedan summeras och delas på antalet svar. Vet ej exkluderas helt från beräkningarna. Svarsalternativens värden är: - helt och hållet = 10 - ganska bra = 6,67 - ganska dåligt = 3,33 - inte alls = 0 Svarsalternativen för negativa påståenden (markerade med minustecken i resultatredovisningen) beräknas med omvänt värde, det vill säga: - helt och hållet = 0 - ganska bra = 3,33 - ganska dåligt = 6,67 - inte alls = 10 Detta görs för att påståendenas resultat ska gå i linje med övriga påståenden.

8 8 Elevenkät åk 5 Svarsfrekvensen på elevenkäten för åk 5 var 79%. I denna sammanställning ingår svaren från alla skolors elever som besvarat enkäten. Det har dock inte varit tillräckligt många elever på alla skolenheter för att alla skolenheter ska ha fått en egen rapport av sammanställt resultat. Det innebär att hänsyn inte kunnat tas till alla skolors resultat vid analysen. För elevenkäten i åk 5 är redovisningen inte indelad i olika områden där ett genomsnittligt indexvärde tagits fram utan medelvärdet för alla ingående frågor/påståenden redovisas här i stället. Analys Resultatet för kommuns grundskolor ligger överlag något över resultatet för samtliga medverkande skolenheter i landet som deltagit. De tre frågor som visar på ett något sämre resultat är följande:

9 9 Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker Jag kan få svårare uppgifter om jag vill Jag känner mig trygg i skolan Övergripande nöjdhet På frågan om man är nöjd med sin skola som helhet har svaren från eleverna i åk 5 i kommuns skolor gett ett medelvärde på 7,5 vilket är likvärdigt med riket i helhet som har ett medelvärde på 7,6. Vid en jämförelse mellan skolorna inom kommunen skiljer sig resultatet mycket. Bland de 6 skolenheter som haft tillräckligt många elever/svar på enkäten för att de ska redovisas separat finns störst nöjdhet hos eleverna på Bergaskolan som har medelvärdet 8,9 och sämst nöjdhet finns hos eleverna i Tuolluvaara som har medelvärdet 5,4 på denna fråga. För övriga separat redovisade skolor är medelvärdet på frågan följande: Högalidskolan: 8,4 Luossavaaraskolan: 8,1 Nya Raketskolan: 7,9 Triangelskolan: 5,6 Det innebär att ca 75 % av eleverna i kommuns skolor är mer nöjd med sin skola som helhet än eleverna i snitt för riket är. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag vill 3 skolenheter (Bergaskolan, Högalidskolan, och Triangelskolan) av 6 har ett sämre resultat på detta påstående än riket medan 2 skolenheter (Luossavaaraskolan och Nya Raketskolan) har ett bättre resultat och en skolenhet (Tuolluvaaraskolan) har ett likvärdigt resultat med riket i sin helhet. Övriga skolor har för få elever för att deras resultat ska redovisas. Det sämre resultatet handlar dock om en viss gradskillnad i svaren. 94 % av eleverna i såväl som riket har svarat positivt på påståendet men det är en mindre andel av eleverna i som svarat att det stämmer helt och hållet jämfört med riket och en större andel som svarat att det stämmer ganska bra. Jag kan få svårare uppgifter om jag vill Även för detta påstående är förhållandet sådant att 3 skolenheter (Högalidskolan, Luossavaaraskolan och Triangelskolan) visar på ett sämre resultat än riket medan 2 skolenheter (Bergaskolan och Tuolluvaaraskolan) har ett bättre resultat och en skolenhet (Nya Raketskolan) har ett likvärdigt resultat. Jag känner mig trygg i skolan Även här är det en viss gradskillnad i de positiva svaren mellan och riket. I båda fallen har 92 respektive 91 % av eleverna gett ett positivt svar men andelen elever i som svarat att det stämmer helt och hållet är mindre än för riket i helhet. Man kan inte av resultaten för s del dra någon slutsats kopplad till skolorna storlek eller om det finns äldre elever eller ej på skolan. Mest positivt resultat visar Nya Raketskolan och Luossavaaraskolan medan Triangelskolan och Tuolluvaaraskolan har det mest negativa resultatet.

10 10 Elevenkät åk 9 Svarsfrekvensen på elevenkäten för åk 9 var 77%. I denna sammanställning ingår svaren från alla skolors elever som besvarat enkäten. Det har också varit tillräckligt många elever på alla skolenheter för att alla skolenheter ska ha fått en egen rapport av sammanställt resultat. Det innebär att hänsyn har kunnat tas till alla skolors resultat vid analysen. Vid redovisningen av elevenkäten för åk 9 har frågorna/påståendena grupperats i 14 olika området med sammanvägda indexvärden. Analys Resultatet för kommuns grundskolor varierar något mellan de olika områdena som frågorna/påståendena delats in i. För 6 områden är resultatet något bättre än riket som helhet, för 4 områden är resultatet sämre och för 4 områden är det likvärdigt. De fyra områden där resultatet sticker ut negativt är följande: Stimulans, Argumentation och kritiskt tänkande, Delaktighet och inflytande samt Elevhälsa.

11 11 Övergripande nöjdhet Inom detta område finns två frågeställningar för eleverna i åk 9 men då inget sammanvägt indexvärde bildas av dessa redovisas resultaten för dessa frågor var för sig nedan. Medelvärde Medelvärde riket Jag är nöjd med min skola som helhet 6,2 6,5 Jag skulle rekommendera min skola 5,8 5,9 Vid en jämförelse mellan skolorna inom kommunen skiljer sig resultatet mycket. Störst nöjdhet finns hos eleverna i Karesuando som har medelvärdet 8,1 respektive 7,1 på frågorna ovan. Sämst nöjdhet finns hos eleverna i Vittangi som har medelvärdet 4,1 respektive 2,0 på frågorna. För övriga skolor är medelvärdet på frågorna följande: Triangelskolan: 6,7 på båda frågorna Högalidskolan: 6,6 på båda frågorna Nya Raketskolan: 5,6 respektive 5,1 Det innebär att ca 59 % av eleverna i kommuns skolor är mer nöjd med sin skola som helhet än eleverna i snitt för riket är. Stimulans Inom detta område visar 3 skolenheter (Nya Raketskolan, Högalidskolan och Vittangi skola) av 5 på ett sämre resultat än riket i sin helhet och endast 1 skolenhet (Karesuando skola) har ett bättre resultat. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Skolarbetet är intressant 11 % 9 % 50 % 60 % Skolarbetet är roligt 4 % 5 % 41 % 47 % Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer 8 % 12 % 47 % 49 %

12 12 Argumentation och kritiskt tänkande Inom detta område visar 2 (Högalidskolan och Vittangi skola) av 5 skolor på ett sämre resultat än riket i sin helhet medan 2 (Triangelskolan och Karesuando skola) visar på ett bättre resultat och 1 skolenhet (Nya Raketskolan) på ett likvärdigt resultat som riket i sin helhet. Att resultatet för kommun ändå visar på ett sämre resultat beror på skolornas olika storlek vilket innebär att den största skolenheten (Högalidskolan) utgör hela 39 % av svaren. helt och hållet ganska bra På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 17 % 20 % 53 % 53 % I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak 18 % 25 % 44 % 44 % Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser 22 % 19 % 42 % 50 % Delaktighet och inflytande Inom detta område är situationen ungefär den samma som för området Argumentation och kritiskt tänkande. Den största skolenheten (Högalidskolan) visar ett sämre resultat än riket i sin helhet, 2 skolenheter (Triangelskolan och Karesuando skola) visar på ett bättre resultat och de övriga 2 skolenheterna (Nya Raketskolan och Vittangi skola) har ett likvärdigt resultat som riket i övrigt. Det är främst resultatet på frågan På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter som drar ner indexvärdet för kommunen. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll 8 % 7 % 35 % 36 % På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 15 % 11 % 36 % 45 %

13 13 I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö 13 % 16 % 46 % 45 % Elevhälsa Detta område är det som avviker mest negativt i förhållande till riket i övrigt. Andelen Vet ej svar är också relativt hög inom dessa frågor i jämfört med riket i övrigt. 3 skolenheter ligger nära riket i övrigt medan 2 av skolenheterna (Högalidskolan och Vittangi skolenheter) avviker negativt. Högalidskolans indexvärde avviker negativt med 0,7 medan Vittangi skolas indexvärde avviker negativt med 2,6. Då antalet elever på Vittangi skola är så pass få redovisas inte resultaten på de enskilda frågorna för skolan. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever vår skol- och livssituation 12 % 17 % 36 % 37 % Jag kan gå och prata med skolsyster eller kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt 23 % 39 % 40 % 34 % På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner ett behov av att träffa skolsyster eller kurator 33 % 40 % 36 % 34 %

14 14 Vårdnadshavare förskoleklass 55 vårdnadshavare har besvarat denna enkät. (Antalet elever i förskoleklass var 202.) Samtliga skolors resultat finns med i sammanställningen för kommunen men endast följande 4 skolenheter har fått så pass många svar att separata rapporter tagits fram: Bergaskolan, Högalidskolan F-6, Nya Raketskolan F-3 och Tuolluvaara skola. Vid redovisningen av vårdnadshavarenkäten för förskoleklass har frågorna/ påståendena grupperats i 9 olika områden med sammanvägda indexvärden. Analys Resultatet för kommun ligger över lag mer eller mindre under resultatet för samtliga ingående skolor i riket. De två områden som sticker ut mest är Vårdnadshavares delaktighet och inflytande samt Arbetsro. Även områdena Grundläggande värden på skolan och Förhindra kränkningar sticker ut extra mycket i förhållande till riket. Förutom de områden där de sammanvägda indexvärdena redovisas i stapeldiagrammet ovan så har vårdnadshavarna till elever i förskoleklass även fått besvara frågor gällande Särskilt stöd, Modersmålsundervisning, Fritidshem och Övergripande nöjdhet. På grund av för få svar avseende Särskilt stöd och Modersmålsundervisning finns ingen redovisning av resultatet. Däremot redovisas här inledningsvis områdena Övergripande nöjdhet och Fritidshem innan redovisningen av de ovan nämnda områdena som sticker ut negativt för kommun.

15 15 Övergripande nöjdhet Inom detta område finns två frågeställningar för vårdnadshavare till eleverna i förskoleklass men då inget sammanvägt indexvärde bildas av dessa redovisas resultaten för dessa frågor var för sig nedan. Då resultatet för dessa frågor inte redovisas separat för alla skolor som nämns ovan görs här ingen jämförelse mellan skolorna. Medelvärde Medelvärde riket Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 7,0 8,2 Jag skulle rekommendera mitt barns skola 7,0 8,2 Fritidshem 80 % av vårdnadshavarna som besvarat enkäten uppger att deras barn går på skolans fritidshem. Det är bara dessa vårdnadshavare som sedan besvarat de fyra frågorna nedan gällande fritidshemmens verksamhet. Det finns ingen separat redovisning för respektive skola varför en jämförelse mellan skolornas fritidshem inte kan göras. På två av frågorna/påståendena ligger resultatet på samma nivå som för riket i helhet. Däremot så är det betydligt större andel av vårdnadshavarna i kommunen än i riket som inte anser att det finns möjlighet till vila och avskildhet på fritidshemmen. Det är också en större andel av vårdnadshavarna i som anser att de inte hålls tillräckligt informerade om verksamheten på fritidshemmen. Medelvärde Medelvärde riket Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns fritidshem 8,5 8,6 Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns fritidshem 4,1 5,2 Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem 6,2 6,7 I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 7,5 7,5

16 16 Vårdnadshavares delaktighet och inflytande Endast Bergaskolan visar ett positivt resultat på detta område medan övriga 3 skolenheter visar på ett sämre resultat än riket i övrigt. På grund av att det på några av de ingående frågorna i detta område är för få svar inom vissa svarsalternativ redovisas här ingen tabell med jämförelse mellan och riket för respektive fråga men de tre frågeställningar/påståenden som ingår i detta område är följande: - Jag behöver mer information om skolans verksamhet - Jag vet hur jag ska göra om jag vill påverka skolans verksamhet - Jag får tillfälle att framföra mina synpunkter innan viktiga beslut om skolans verksamhet fattas Samtliga tre frågeställningar har fått ett sämre resultat än i riket i helhet men följer ändå samma trend vad gäller vilken frågeställning som får sämst respektive bäst resultat. Den tredje och sista frågeställningen får det sämsta resultatet, indexvärde 3,8 för och 5,5 för riket. Vad det beror på framgår inte i enkäten men med tanke på tidpunkten för enkätundersökningen, som var i samband med att personalgrupperna började involveras i arbetet med underlaget till det kommande förslaget till Skolstruktur 2.0, kan en trolig orsak vara att vårdnadshavare började bli oroliga och kände sig extra missnöjda med möjligheten till att påverka viktiga beslut då de visste att något var på gång men inte hade information om vad och hur de skulle kunna framföra sina synpunkter. Arbetsro Inom detta område visar samtliga 4 skolenheter ett sämre resultat än riket i helhet men det skiljer mellan ett indexvärde på 6,9 för Bergaskolan och 5,0 för Högalidskolan. Både Nya Raketskolans och Tuolluvaara skolas resultat ligger ungefär mittemellan dessa värden. Även inom detta område är resultatet sämre för än för riket för alla tre ingående frågeställning/påståenden även om det för frågeställningen Jag upplever att mitt barns lärare säger till dem som stör främst handlar om en gradskillnad i svaren. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Jag upplever att mitt barn har arbetsro i förskoleklassen 24 % 29 % 33 % 48 % Jag upplever att mitt barns lärare säger till dem som stör 35 % 46 % 42 % 32 % Jag upplever att mitt barn har svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter för att det är så hög ljudnivå 22 % 7 % 18 % 22 %

17 17 Grundläggande värden på skolan Inom detta område har tre av skolenheterna ett sämre resultat än riket i helhet och en skolenhet, Bergaskolan, har ett likvärdigt resultat. Inom detta område är det också relativt många Vet ej svar så väl i relation till samtliga frågor i enkäten som i relation till riket i helhet. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Jag upplever att mitt barns lärare ger pojkar och flickor samma förutsättningar 44 % 54 % 24 % 22 % Jag upplever att eleverna i mitt barns klass respekterar varandras olikheter 24 % 33 % 53 % 50 % I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt 31 % 47 % 45 % 44 % Förhindra kränkningar Bergaskolans och Högalidskolans resultat är likvärdiga riket övrigt medan resultatet för Nya Raketskolan har ett indexvärde på 1,3 lägre än riket och Tuolluvaara skola 1,7 lägre än riket. På grund av det låga antalet svarande på skolorna går det inte utifrån rapporterna att utläsa resultatet för de enskilda frågeställningarna/påståendena för respektive skola men för kommunen som helhet kan man se att det finns en viss osäkerhet eller missnöje hos vårdnadshavarna till barn i förskoleklass om hur skolan arbetar mot kränkande behandling. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt 40 % 54 % 40 % 31 % I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras 44 % 56 % 42 % 33 %

18 18 Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling 33 % 48 % 51 % 35 %

19 19 Vårdnadshavare grundskolan 346 vårdnadshavare till elever i grundskolans åk 1-9 har besvarat denna enkät. (Antalet elever i grundskolan var 1938.) Samtliga skolors resultat finns med i sammanställningen för kommunen men endast följande 10 skolenheter har fått så pass många svar att separata rapporter tagits fram: Luossavaaraskolan, Högalidskolan F-6, Högalidskolan 7-9, Bergaskolan, Triangelskolan, Nya Raketskolan F-3, Nya Raketskolan 4-5, Nya Raketskolan 6-9, Tuolluvaara skola och Jukkasjärvi skola. Vid redovisningen av vårdnadshavarenkäten för grundskolan har frågorna/ påståendena grupperats i 11 olika områden med sammanvägda indexvärden. Analys Även på enkäten för vårdnadshavare till elever i grundskolan för kommun ligger resultaten över lag under resultatet för samtliga ingående skolor i riket. De två områden som sticker ut mest för denna grupp är Vårdnadshavares delaktighet och inflytande samt Elevhälsa. Även områdena Grundläggande värden på skolan, Förhindra kränkningar samt Veta vad som krävs sticker ut extra mycket i förhållande till riket. Förutom de områden där de sammanvägda indexvärdena redovisas i stapeldiagrammet ovan så har vårdnadshavarna till elever i grundskolan även fått besvara frågor gällande Modersmålsundervisning, Särskilt stöd, Fritidshem och Övergripande nöjdhet. Däremot redovisas här inledningsvis dessa fyra områden innan redovisningen av de ovan nämnda områdena som sticker ut negativt för kommun.

20 20 Övergripande nöjdhet Inom detta område finns två frågeställningar för vårdnadshavare till eleverna i grundskolan men då inget sammanvägt indexvärde bildas av dessa redovisas resultaten för dessa frågor var för sig nedan. Vid jämförelse mellan skolorna ser man att det är en stor spännvidd nät det gäller övergripande nöjdhet. Vid en beräkning av medelvärdet för dessa frågor på respektive skola blir spannet från 4,65 (Nya Raketskolan 6-9) till 8,9 (Bergaskolan). Endast två skolenheter till, förutom Bergaskolan, har ett lika bra eller bättre resultat än riket i helhet och det är Högalidskolan F-6 (8,7) och Högalidskolan 7-9 (7,6). Övriga skolenheter har ett medelvärde på 5,2 till 7,0. Bergaskolan och Högalidskolan har också över lag ett positivt resultat inom nästan alla områden. De flesta skolor har något eller några områden där de sticker ut positivt jämfört med kommunen i övrigt eller riket utom Triangelskolan som visar på ett relativt negativt resultat rakt över i jämförelse med kommunen som helhet och riket. Medelvärde Medelvärde riket Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 6,9 7,6 Jag skulle rekommendera mitt barns skola 6,7 7,6 Modersmålsundervisning Avseende området Modersmålsundervisning så har dessa frågor endast riktat sig till vårdnadshavare till elever med annat modersmål än svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Dessa utgör ca 14 % av alla som besvarat enkäten. Resultaten visar att relativt mång av dessa elever i kommun jämfört med riket i helhet erbjuds modersmålsundervisning men att en mindre andel erbjuds studiehandledning på sitt modersmål. Ja Ja riket Har ditt barn erbjudits modersmålsundervisning i skolan? 89 % 72 % Får ditt barn idag modersmålsundervisning i den omfattning som ni önskar? 50 % 46 %

21 21 Får ditt barn information, t.ex. studiehandledning, på sitt modersmål? ca 18 % 28 % Särskilt stöd Avseende området Särskilt stöd så har dessa frågor endast riktat sig till vårdnadshavare som uppgett att deras barn får särskilt stöd. För s del utgör dessa 12 % av alla som besvarat enkäten och för riket 13 %. Av de vårdnadshavare som inte uppgett att deras barn får särskilt stöd anser dock 6 % i kommuns skolor att deras barn har behov av detta och 7 % i riket. Ingen separat redovisning finns för respektive skolenhet och ingen jämförelse kan därför göras. Av resultatet kan man se att relativt många vårdnadshavare i anser att utredningar om eventuella behov genomförts snabbt men att relativt få vårdnadshavare anser att åtgärdsprogram utarbetats eller att deras barn får det stöd de behöver. Ja Ja riket När det framkom att ditt barn behövde särskilt stöd, blev det då snabbt utrett på skolan? 65 % 60 % När det utretts att ditt barn behövde särskilt stöd, utarbetades då ett åtgärdsprogram? 60 % 70 % Upplever du att ditt barn idag får det stöd hon/han behöver? 53 % 61 % Fritidshem 26 % av vårdnadshavarna som besvarat enkäten uppger att deras barn går på skolans fritidshem. Det är bara dessa vårdnadshavare som sedan besvarat de fyra frågorna nedan gällande fritidshemmens verksamhet. Det finns ingen separat redovisning för respektive skola varför en jämförelse mellan skolornas fritidshem inte kan göras. På tre av frågorna/påståendena ligger resultatet på samma nivå som för riket i helhet. Däremot så är det även för grundskolans del betydligt större andel av vårdnadshavarna

22 22 i kommunen än i riket som inte anser att det finns möjlighet till vila och avskildhet på fritidshemmen. Medelvärde Medelvärde riket Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns fritidshem 8,3 8,2 Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns fritidshem 3,8 5,3 Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem 6,6 6,5 I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 7,2 7,0 Vårdnadshavares delaktighet och inflytande Jämfört med riket så är det endast Bergaskolan som visar på ett positivt resultat inom detta område. Det är främst på de två första frågorna/påståendena avseende behovet av mer information om skolans verksamhet och om man vet hur man ska göra om man vill påverka skolans verksamhet som man är mer nöjd. Precis som i enkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass har samtliga tre frågeställningar fått ett sämre resultat än i riket i helhet och även här följer resultaten samma trend vad gäller vilken frågeställning som får sämst respektive bäst resultat. Den tredje och sista frågeställningen får det sämsta resultatet, indexvärde 3,6 för och 5,2 för riket. Inte heller här framgår det i enkäten vad det beror på men med tanke på tidpunkten för enkätundersökningen, som var i samband med att personalgrupperna började involveras i arbetet med underlaget till det kommande förslaget till Skolstruktur 2.0, kan en trolig orsak vara att vårdnadshavare började bli oroliga och kände sig extra missnöjda med möjligheten till att påverka viktiga beslut då de visste att något var på gång men inte hade information om vad och hur de skulle kunna framföra sina synpunkter. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde:

23 23 helt och hållet ganska bra Jag behöver mer information om skolans verksamhet 16 % 9 % 32 % 27 % Jag vet hur jag ska göra om jag vill påverka skolans verksamhet 23 % 34 % 36 % 41 % Jag får tillfälle att framföra mina synpunkter innan viktiga beslut om skolans verksamhet fattas 7 % 17 % 20 % 30 % Elevhälsa 2 (Bergaskolan och Högalidskolan F-6) av de 10 skolenheter där det finns separat redovisning av svaren har ett bättre resultat än riket i helhet. 2 skolenheter (Jukkasjärvi skola och Triangelskolan) har indexvärden under 5,0 på denna fråga. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Skolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns skol- och livssituation 16 % 21 % 38 % 38 % Jag upplever att elevhälsoarbetet på skolan är tillräckligt utifrån mitt barns behov 18 % 27 % 42 % 43 % Jag upplever att frågor om livsstil och hälsa är viktiga på mitt barns skola 21 % 26 % 37 % 42 % Grundläggande värden på skolan 4 skolenheter (Bergaskolan, Nya Raketskolan 4-5, Högalidskolan F-6 och Luossavaaraskolan) har bättre eller likvärdigt resultat som landet i helhet inom detta område. Övriga skolenheter, utom Triangelskolan, ligger strax under det sammanvägda

24 24 indexvärdet för riket. Triangelskolan däremot har ett indexvärde på 6,3 jämfört med rikets indexvärde på 7,7 och kommunens på 7,3. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Jag upplever att mitt barns klasslärare/ mentor ger killar och tjejer samma förutsättningar 42 % 51 % 29 % 23 % Jag upplever att eleverna i mitt barns klass respekterar varandras olikheter 24 % 32 % 49 % 46 % I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt 29 % 36 % 51 % 50 % Förhindra kränkningar 4 skolenheter (Bergaskolan, Högalidskolan F-6, Högalidskolan 7-9 och Luossavaaraskolan) har ett bättre eller likvärdigt resultat som landet i helhet. Det är i stort sett samma skolenheter som fått ett relativt bra resultat även när det gäller området Grundläggande värden på skolan. Där emot är det inte Triangelskolan som fått det sämsta resultatet inom detta område utan det är istället Jukkasjärvi skola och Nya Raketskolan 6-9 som båda har ett indexvärde 6,5 jämfört med rikets indexvärde på 7,9 och kommunens på 7,5. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt 47 % 54 % 32 % 32 % I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras 45 % 52 % 38 % 35 %

25 25 Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling 33 % 43 % 42 % 38 % Veta vad som krävs Resultatet för kommunen inom detta område följer samma trend som för riket i helhet när det gäller de olika frågeställningar som ingår. Det är främst frågan/påståendet avseende behovet av mer information från skolan om vad ens barn ska klara av i skolarbetet som man inte är så nöjd med. Detta är ju då också kopplat till om man upplever att barnens klasslärare/mentor informerar vårdnadshavarna om vad som ska göras i skolarbetet. Även inom detta område varierar nöjdheten hos vårdnadshavarna mycket från ett indexvärde på 5,2 (Nya Raketskolan 6-9) till ca 7,9 (Bergaskolan och Högalidskolan F-6). Övriga skolenheter har ett indexvärde på ca 6 till 7. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan 32 % 34 % 46 % 48 % Mitt barns klasslärare/mentor informerar mig om vad som ska göras i skolarbetet 38 % 45 % 39 % 38 % Jag behöver mer information från skolan om vad mitt barn ska klara av i skolarbetet ca 12% 13 % 30 % 27 %

26 26 Pedagogisk personal grundskolan Svarsfrekvensen på personalenkäten var 73%. I denna sammanställning ingår svaren från alla skolors personal som besvarat enkäten. Det har dock inte varit tillräckligt stor andel av personalen som besvarat enkäten alternativt tillräckligt många personal på alla skolenheter för att alla skolenheter ska ha fått en egen rapport av sammanställt resultat. Det innebär att hänsyn inte kunnat tas till alla skolors resultat vid analysen. För följande 8 skolenheter finns separata rapporter som använts i analysarbetet: Bergaskolan, Högalidskolan F-6, Högalidskolan 7-9, Luossavaaraskolan, Nya Raketskolan f-3, Nya Raketskolan 4-5, Nya Raketskolan 6-9 samt Tuolluvaara skola. Antalet svarande på flera av skolorna har dock varit för få för att respektive fråga ha redovisats, däremot har det sammanlagda indexvärdet för varje område redovisats. Vid redovisningen av personalenkäten har frågorna/påståendena grupperats i 19 olika områden med sammanvägda indexvärden.

27 27 Analys Resultatet för kommuns grundskolor ligger överlag något under resultatet för samtliga medverkande skolenheter i landet som deltagit. De tre områden som sticker ut mest är följande: Tillit till elevernas förmåga, Rutiner och Elevhälsa. Tillit till elevernas förmåga Inom detta område har 6 skolenheter av 8 ett sämre resultat än samtliga medverkande skolenheter i riket och de övriga 2 (Nya Raketskolan 6-9 och Tuolluvaara skola) har ett likvärdigt resultat som riket i helhet. Detta stämmer också överens med det något negativa resultatet i elevenkäten för åk 5 medan resultatet på elevenkäten för åk 9 i är likvärdigt med riket i övrigt. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Mina elever kan nå kunskapskraven i de ämnen jag undervisar i 21 % 32 % 68 % 60 % Mina elever vill utvecklas och prestera bra i skolan 23 % 34 % 67 % 61 % Jag försöker inspirera mina elever att utvecklas så långt som möjligt 64 % 75 % 35 % 24 % Rutiner Inom detta område har 5 skolenheter av 8 ett sämre resultat än samtliga medverkande skolenheter, 2 skolenheter (Bergaskolan och Tuolluvaara skola) har ett bättre resultat och 1 skolenhet (Högalid 7-9) har ett likvärdigt resultat som riket i helhet. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra På den här skolan finns rutiner för att introducera nyanställda lärare till arbetet 8 % 17 % 35 % 39 % På den här skolan finns rutiner för att handleda nyanställda lärare i arbetet 4 % 14 % 28 % 35 %

28 28 På den här skolan finns det tydliga rutiner gällande anmälningsskyldighet till socialnämnden 39 % 45 % 36 % 36 % Elevhälsa Inom detta område har samtliga 8 redovisade skolenheter ett sämre resultat än samtliga medverkande skolenheter i riket. Indexvärdet för riket ligger på 7,7 och för på 6,2. De flesta skolenheterna ligger på ett indexvärde mellan 6,2 och 7,1 medan en skolenhet (Luossavaaraskolan) har ett betydligt lägre resultat på 4,4. Specifikt för detta område är också att antalet Vet ej svar är relativt högt för kommun i förhållande till riket i övrigt. Nedan redovisas kommuns resultat jämfört med rikets resultat för de frågor/påståenden som ingår i detta indexområde: helt och hållet ganska bra Elevhälsogruppen på den här skolan frågar eleverna om deras uppfattning om sin skoloch livssituation 20 % 43 % 38 % 31 % Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar 16 % 44 % 42 % 40 % I min skola finns beredskap för att i det dagliga arbetet hantera situationer som kräver elevhälsogruppens kompetenser 13 % 35 % 38 % 45 % Caroline Andersson Kvalitetsutvecklare Kultur-och utbildningsförvaltningen

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014 Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014 Antal elever: 122 Antal svarande: 92 Svarsfrekvens: 75% Klasser: 91, 92, 93, 94, 95, 96 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B

Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren 2014 Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 86 Antal svarande: 75 Svarsfrekvens: 87% Klasser: EE13, NB13, TE13 Skolenkäten Skolenkäten går

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014 Antal elever: 87 Antal svarande: 66 Svarsfrekvens: 76% Klasser: NB13S, NB13N, FT13, IN13S, IN13P, SA13 Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 91

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 91 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 91 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Igelsta grundskola i Södertälje kommun hösten Antal svar: 12

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Igelsta grundskola i Södertälje kommun hösten Antal svar: 12 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Igelsta grundskola i Södertälje kommun hösten 2014 Antal svar: 12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014 Antal elever: 57 Antal svarande: 49 Svarsfrekvens: 86% Klasser: Ekonomiprogrammet, Vård-och omsorgsprogrammet Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: BA13, BF13, FT13, HA13, HV13, VF13, VO13 Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014 Antal elever: 195 Antal svarande: 139 Svarsfrekvens: 71% Klasser: BF2, EK2a, EK2b, HA2, HA2L, IMIND2, IMYRKVF2, IMYRKBA2,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014 Antal elever: 321 Antal svarande: 260 Svarsfrekvens: 81% Klasser: ES2a, ES2s, HU2, NA2a, NA2b, NA2c, NA2d, SA2a, SA2b, SA2c, SA2d

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för elever i år 2 Täby Enskilda gymnasium, Täby Enskilda Gymnasium AB Antal elever: 233 Antal svarande: 205 Svarsfrekvens: 88 procent Klasser: EK2A, EK2B, EM2A, EM2B,

Läs mer

Skolenkäten hösten 2015

Skolenkäten hösten 2015 Skolenkäten hösten 2015 Enkätresultat för elever i år 2 NTI-gymnasiet Luleå, Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag (Nti) Antal elever: 30 Antal svarande: 27 Svarsfrekvens: 90 procent Klasser: EE14, NA14,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Höjden i Älvdalens kommun hösten Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Höjden i Älvdalens kommun hösten Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Höjden i Älvdalens kommun hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för elever i år 2 Naturbruksgymnasiet Dingle, Västra götalands läns landsting Antal elever: 39 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 77 procent Klasser: NB213 b Priv, NB213

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 31 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 84% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Carl Wahren Gymnasium hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Carl Wahren Gymnasium hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Carl Wahren Gymnasium hösten 2014 Antal elever: 45 Antal svarande: 31 Svarsfrekvens: 69% Klasser: BF13, BFFRI13, BFPED13, EELT13, FTPER13, HVFRI13, IMPRENA13, IMPROBF13,

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88% Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014 Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Visbygymnasiet Söder i Gotlands kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Visbygymnasiet Söder i Gotlands kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Visbygymnasiet Söder i Gotlands kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 85 Antal svarande: 75 Svarsfrekvens: 88% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Ängaboskolan i Alingsås kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Ängaboskolan i Alingsås kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Ängaboskolan i Alingsås kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 17 Antal svarande: 14 Svarsfrekvens: 82% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan 2014-02-24 Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013

Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013 Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013 Antal elever: 91 Antal svarande: 77 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 9A, 9B, 9C, 9D, LIG 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Antal elever: 142 Antal svarande: 103 Svarsfrekvens: 73% Klasser: SA2a, SA2b, Ek2, Na2, Te2, SP2A Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013 Antal elever: 42 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 81% Klasser: EK12, SA12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium Wilhelm Haglunds Gymnasium, Gimo Utbildningsaktiebolag Antal pedagogisk personal: 13 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 100 procent

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Antal elever: 81 Antal svarande: 70 Svarsfrekvens: 86% Klasser: IN2, TE2A, TE2B Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Antal elever: 16 Antal svarande: 11 Svarsfrekvens: 69% Klasser: BAHUS12, HVFIN12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Skolenkäten våren 2016 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium St Petri skola, Malmö kommun Antal pedagogisk personal: 57 Antal svarande: 41 Svarsfrekvens: 72 procent Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013 Antal elever: 158 Antal svarande: 134 Svarsfrekvens: 85% Klasser: Sa2c, sa2b, sa2d, sa2e, sa2a, Hu2A, Hvfr2 Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nyköping Strand Utbildningscentrum i Nyköping hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Nyköping Strand Utbildningscentrum i Nyköping hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Nyköping Strand Utbildningscentrum i Nyköping hösten 2013 Antal elever: 84 Antal svarande: 79 Svarsfrekvens: 94% Klasser: ES12, HT12a, HT12b, RL12a, RL12b, RL12c, RL12d

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvkullegymnasiet i Karlstad hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvkullegymnasiet i Karlstad hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Älvkullegymnasiet i Karlstad hösten 2013 Antal elever: 371 Antal svarande: 274 Svarsfrekvens: 74% Klasser: FNA12, NA12A, NA12B, NA12C, NAES12, NASA12, TE12A, TE12B, TE12C,

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 21 Antal svarande: 14 Svarsfrekvens: 67% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Antal elever: 23 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 74% Klasser: NB2 Skolenkäten Skolenkäten går ut

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen AB i Härjedalen våren 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen AB i Härjedalen våren 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen AB i Härjedalen våren 2014 Antal pedagogisk personal: 12 Antal svarande: 8 Svarsfrekvens: 67% Skolenkäten Skolenkäten går ut

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten Antal svar: 84

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten Antal svar: 84 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 84 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet F i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet F i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet F i Luleå hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 29 Antal svarande: 23 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr. Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr. Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012 Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012 Antal elever: 75 Antal svarande: 61 Svarsfrekvens: 81% Klasser: 9 A, 9 B, 9 C Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Antal elever: 58 Antal svarande: 49 Svarsfrekvens: 84% Klasser: VF, HA, NA, SA, EK, VO Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Bredöls skola F-5 i Essunga kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Bredöls skola F-5 i Essunga kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Bredöls skola F-5 i Essunga kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 6 Antal svarande: 5 Svarsfrekvens: 83% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Träkvista skola i Ekerö våren Antal svar: 5

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Träkvista skola i Ekerö våren Antal svar: 5 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Träkvista skola i Ekerö våren 2014 Antal svar: 5 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska inspekteras följande termin Under

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Rudbeckianska gymn SA SP i Västerås hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Rudbeckianska gymn SA SP i Västerås hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Rudbeckianska gymn SA SP i Västerås hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 33 Antal svarande: 23 Svarsfrekvens: 70% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Adolfsskolan i Norrköping hösten Antal svar: 12

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Adolfsskolan i Norrköping hösten Antal svar: 12 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Adolfsskolan i Norrköping hösten 2012 Antal svar: 12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E

Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten 2014 Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A

Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten 2014 Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Antal elever: 41 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 73% Klasser: NB2H12, NB2J12, NB2S12 Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 241 Antal svarande: 185 Svarsfrekvens: 77% Klasser: E11A, E11B, H11A, N11A, N11B, N11C, S11A, S11B, S11C, S11D Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i NTIgymnasiet Luleå i Koncerntillsyn NTI våren 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i NTIgymnasiet Luleå i Koncerntillsyn NTI våren 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i NTIgymnasiet Luleå i Koncerntillsyn NTI våren 2013 Antal pedagogisk personal: 17 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 76% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Antal elever: 66 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, EK11, HA11, HV11, IMI11, IMS11, IMY11, NA11, SA11,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 257 Antal svarande: 229 Svarsfrekvens: 89% Klasser: E11A, E11B, N11A, N11B, N11C, O11B, O11E, S11A, S11B, S11C, S11E,

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Östrabo 1, Rektorsområde 3 i Uddevalla våren 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Östrabo 1, Rektorsområde 3 i Uddevalla våren 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Östrabo 1, Rektorsområde 3 i Uddevalla våren 2013 Antal pedagogisk personal: 26 Antal svarande: 23 Svarsfrekvens: 88% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Antal pedagogisk personal: 40 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 75% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Vänergymnasiet i Mariestad hösten Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 15 Svarsfrekvens: 100%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Vänergymnasiet i Mariestad hösten Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 15 Svarsfrekvens: 100% Enkätresultat för pedagogisk personal i Vänergymnasiet i Mariestad hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 15 Svarsfrekvens: 100% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för elever i år 2 På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för Franska Skolan - Ecole francaise Gymnasium, Stiftelsen Franska Skolan* Antal elever:

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Lundellska skolan i Uppsala hösten Antal pedagogisk personal: 80 Antal svarande: 63 Svarsfrekvens: 79%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Lundellska skolan i Uppsala hösten Antal pedagogisk personal: 80 Antal svarande: 63 Svarsfrekvens: 79% Enkätresultat för pedagogisk personal i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 80 Antal svarande: 63 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Nibbleskolan i Hallstahammar hösten Antal pedagogisk personal: 23 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 87%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Nibbleskolan i Hallstahammar hösten Antal pedagogisk personal: 23 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 87% Enkätresultat för pedagogisk personal i Nibbleskolan i Hallstahammar hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 23 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 87% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012

Enkätresultat för pedagogisk personal i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Enkätresultat för pedagogisk personal i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 38 Antal svarande: 27 Svarsfrekvens: 71% Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola

Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Antal elever: 50 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 80% Klasser: BP13A, BP13B, CMP13, MP13 Skolenkäten

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 SKF Tekniska Gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i grundsärskolan i Falköping hösten 2013. Antal svar: 6

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i grundsärskolan i Falköping hösten 2013. Antal svar: 6 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i grundsärskolan i Falköping hösten 2013 Antal svar: 6 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Skolenkäten hösten 2012

Skolenkäten hösten 2012 Skolenkäten hösten 2012 Totalrapport för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i grundskolan och grundsärskolan Antal medverkande skolenheter: 768 Antal svar Grundskolan: 29143 Förskoleklass: 3979

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 2 i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal elever i gymnasiets år 2: 101 Antal svarande: 91 Svarsfrekvens: 90,1% Klasser: HVF10, ESC10, NV10,

Läs mer

Skolenkäten

Skolenkäten Skolenkäten 2015-2016 Resultat från elever i årskurs nio www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00 Fax: 08-586 080 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Förskoleenkäten hösten 2016

Förskoleenkäten hösten 2016 Förskoleenkäten hösten 2016 Enkätresultat för vårdnadshavare Vitsippans förskola, Falkenbergs kommun Antal svar: 14 Svarsfrekvens: 93 procent Innehållsförteckning Om Förskoleenkäten 2 Redovisningsprinciper

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Förskoleenkäten våren 2016

Förskoleenkäten våren 2016 Förskoleenkäten våren 2016 Enkätresultat för vårdnadshavare FÖRSKOLAN ATHENA, Skara kommun Antal svar: 26 Svarsfrekvens: 100 procent Innehållsförteckning Om Förskoleenkäten 2 Redovisningsprinciper 3 Resultat

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 10 Antal svarande: 7 Svarsfrekvens: 70% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Birgittaskolan i Linköping i Linköping * Antal elever: 121 Antal

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Grundsärskoleenkät Vårdnadshavare, inriktning ämnen

Grundsärskoleenkät Vårdnadshavare, inriktning ämnen Grundsärskoleenkät 2016 Vårdnadshavare, inriktning ämnen Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan Stämmer helt och hållet 13 52 Stämmer ganska bra 8 32 Stämmer ganska dåligt

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013

Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013 Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013 Antal elever: 150 Antal svarande: 135 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Skolenkäten hösten Enkätresultat för pedagogisk personal i Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Sollentuna i Sollentuna

Skolenkäten hösten Enkätresultat för pedagogisk personal i Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Sollentuna i Sollentuna Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för pedagogisk personal i Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Sollentuna i Sollentuna Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 11 Svarsfrekvens:

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B

Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten 2012 Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för pedagogisk personal i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal pedagogisk personal: 35 Antal svarande: 31 Svarsfrekvens: 88,6% Skolenkäten våren 2012 Antal gymnasieskolor:

Läs mer

Skolenkäten hösten 2013

Skolenkäten hösten 2013 Skolenkäten hösten 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 953 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Liljaskolan 1 i Vännäs Antal elever: 42 Antal svarande: 36 Antal borttagna svar: 0 Svarsfrekvens: 86% Svarande klasser:

Läs mer

Förskoleenkäten våren 2016

Förskoleenkäten våren 2016 Förskoleenkäten våren 2016 Enkätresultat för vårdnadshavare Eslövs kommun Antal svar: 624 Svarsfrekvens: 59 procent Antal svar kommunala förskolor: 547 Antal svar fristående förskolor: 77 Innehållsförteckning

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Antal elever: 112 Antal svarande: 78 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, HA11A, HA11B, IMIND11, IMINDRV, IMSPR11, IMYRKBA11, IMYRKFT11,

Läs mer

Skolenkäten hösten 2013

Skolenkäten hösten 2013 Skolenkäten hösten 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal Antal medverkande skolenheter: 1082 Grundskolor Gymnasieskolor Antal registrerad pedagogisk personal 15352 4745 Antal

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Hagmarkens Skola AB förskoleklass i Uppsala hösten Antal svar: 5

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Hagmarkens Skola AB förskoleklass i Uppsala hösten Antal svar: 5 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Hagmarkens Skola AB förskoleklass i Uppsala hösten 2012 Antal svar: 5 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Skolenkäten hösten Enkätresultat för pedagogisk personal i Birgittaskolan i Linköping i Linköping

Skolenkäten hösten Enkätresultat för pedagogisk personal i Birgittaskolan i Linköping i Linköping Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för pedagogisk personal i Birgittaskolan i Linköping i Linköping Antal pedagogisk personal: 44 Antal svarande: 32 Svarsfrekvens: 73% Skolenkäten

Läs mer

Rutgerskolan föräldrar 2016

Rutgerskolan föräldrar 2016 Rutgerskolan föräldrar 2016 1 Välj klass Årskurs F - 3 40 50,6 Årskurs 4-6 38 48,1 Årskurs 7-9 1 1,3 2 Mitt barn trivs i skolan. Stämmer helt och hållet 37 46,8 Stämmer ganska bra 34 43 Stämmer ganska

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal skolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 9: 123 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 9: 8318 Antal svarande elever totalt

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal gymnasieskolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 3: 154 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 3 i gymnasiet: 18904 Antal

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Skolenkäten våren 2013

Skolenkäten våren 2013 Skolenkäten våren 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 348 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År 2

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun 2017 Resultatredovisning i procent

Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun 2017 Resultatredovisning i procent Bilaga 1 - Kultur- och utbildningsnämndens föräldraenkät Förskolan i Kiruna kommun våren 2017 2017-10-17 Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun 2017 Resultatredovisning i procent 1. På vilken förskola

Läs mer

Skolenkäten våren 2013

Skolenkäten våren 2013 Skolenkäten våren 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal Antal medverkande skolenheter: 507 Grundskolor Gymnasieskolor Antal registrerad pedagogisk personal 6919 2794 Antal svarande

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer