Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm"

Transkript

1 CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm Organisationsnummer:

2 CMA Research AB Sid 2 (30) Innehållsförteckning BAKGRUND... 4 Enkäter och svarsgrupper... 4 Antal och svarsfrekvens... 4 Frågor och svarsskala... 4 Datainsamling... 4 ANALYS... 5 Sammanfattning... 5 FÖRÄLDRAR FÖRSKOLA... 6 Sammanfattning... 6 Driftform... 6 Flickor och pojkar... 6 Styrkor och svagheter... 7 Frågeområden... 7 ELEVER FÖRSKOLEKLASS OCH ÅK Sammanfattning Olika årskurser Driftform Flickor och pojkar Starka och svaga sidor Frågeområden ELEVER GRUNDSKOLA ÅK Sammanfattning Driftform Olika årskurser Skillnader mellan flickor och pojkar Starka och svaga sidor Frågeområden... 17

3 CMA Research AB Sid 3 (30) ELEVER GRUND- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN Sammanfattning Driftform Starka och svaga sidor Flickor och pojkar Frågeområden ELEVER GYMNASIESKOLAN Sammanfattning Olika årskurser Olika program Driftform Starka och svaga sidor Pojkar och flickor Frågeområden VÅRDNADSHAVARE GRUNDSKOLA ÅK 2,5 OCH Sammanfattning Driftform Olika årskurser Flickor och pojkar Starka och svaga sidor Frågeområden... 29

4 CMA Research AB Sid 4 (30) Bakgrund Helsingborgs stad genomförde under våren 2015 en enkätundersökning bland elever och vårdnadshavare inom förskola och skola. Enkäter och svarsgrupper Följande enkäter och svarsgrupper ingick: Föräldrar förskola Vårdnadshavare grundskola årskurs 2,5 och 9 Elever förskoleklass och årskurs 1-3 Elever grundskola årskurs 4-9 Elever gymnasieskola Elever grund- och gymnasiesärskola Antal och svarsfrekvens enkäter gick ut och besvarades. Svarsfrekvensen var för hela kommunen 80,5 %. Svarsfrekvens per svarsgrupp: Antal Svar Svarsfrekvens Föräldrar förskola ,6 % Vårdnadshavare grundskola åk 2,5 och ,8 % Elever förskoleklass och åk ,8 % Elever grundskola åk ,8 % Elever gymnasieskola ,8 % Elever grund- och gymnasiesärskola ,8 % Frågor och svarsskala Frågorna ställdes i form av positiva påståenden. Skalan gick mellan 1 och 4 där 1 är lägst och motsvarar Stämmer mycket dåligt och 4 är högst och motsvarar Stämmer mycket bra. Däremellan fanns svarsalternativen Stämmer ganska bra och Stämmer ganska dåligt. Det gick också att markera alternativet Vet ej. Redovisningen av resultaten har skett i rapporter med grafik och siffror. För varje fråga har andelen som svarat de olika alternativen visats, tillsammans med en procentsats som visar hur stor andel som svarat 3 eller 4. Datainsamling Insamling av svar har skett under perioden 23 februari till 29 mars. Webbkodbrev med unika personliga inloggningskoder delades ut till föräldrarna och eleverna fick motsvarande kort med inloggningsuppgifter.

5 CMA Research AB Sid 5 (30) Analys I rapporten finns kommentarer på resultat som står ut mer än andra, både särskilt höga och särskilt låga. Där sådana har gått att finna, finns också jämförelser med andra kommuner med motsvarande svarsgrupp. I de flesta fall är frågorna vid jämförelser något annorlunda formulerade och dessa formuleringar är i så fall medtagna i texten. Sammanfattning Resultaten för årets skolundersökning är överlag positiva. Särskilt gäller detta för föräldrar/vårdnadshavare för de yngre barnen samt de yngre barnen själva. Detta är vanligt i skolundersökningar, resultaten brukar sjunka i takt med barnens ökande ålder. Även i jämförelse med de övriga 15 kommuner där CMA Research genomfört skolundersökningar ser resultaten för kommunen positiva ut avseende resultatnivåer. Elever och föräldrar är överens om att bristen på arbetsro är ett problem. Flickor upplever stress i högre utsträckning än pojkar i de högre årskurserna. Här finns förbättringspotential för Helsingborgs kommun. Variationen i resultaten mellan olika svarsenheter klasser och förskolor - skiljer sig åt mellan svarsgrupper och frågor. I de fall frågor om fritidshem ingår uppvisar resultaten för dessa ofta en relativt större variation än övriga frågor.

6 CMA Research AB Sid 6 (30) Föräldrar förskola Sammanfattning Denna svarsgrupp ger överlag de högsta värdena i denna undersökning, i linje med hur det brukar se ut i motsvarande kommuner. De fristående förskolorna får överlag högre resultat, inte minst gällande rekommendationsbenägenheten. Generellt är det tryggheten, trivseln, bemötandet från personalen och att barnen lär sig att umgås med andra tillsammans med nöjdheten och rekommendationsbenägenheten som är styrkorna för förskolorna. Föräldrarna sätter dock lägre värden på möjligheten att få vara med och engagera sig och påverka. På denna fråga ligger också resultaten under motsvarigheten i andra kommuner i Sverige. Driftform Så gott som genomgående har de fristående skolorna en högre andel som svarat Stämmer mycket bra på frågorna, jämfört med de kommunala. Störst är skillnaden för frågorna Förskolan har ett gott rykte, Jag kan rekommendera mina vänner att placera sina barn i mitt barns förskola och Förskolan erbjuder en utvecklande verksamhet för mitt barn. Flickor och pojkar Kommentarer om skillnader mellan flickor och pojkar bygger på andelen som svarat Stämmer mycket bra.

7 CMA Research AB Sid 7 (30) I denna svarsgrupp finns inga märkbara skillnader mellan föräldrar till flickor respektive pojkar. Styrkor och svagheter Trygghet, trivsel och bemötande samt att barnen lär sig att umgås med andra tillsammans med nöjdhet och rekommendationsbenägenhet får de högsta resultaten i denna svarsgrupp. De lägsta resultaten rör möjligheten att som förälder få vara med och engagera sig och påverka hur förskolan arbetar med barnet. Frågeområden När ingenting annat anges, hänvisar resultaten under Frågeområden till andel som markerat 3 eller 4.

8 CMA Research AB Sid 8 (30) Trygghet och trivsel Alla frågor inom detta område utom en får resultat på över 90 % som svarat 3 eller 4. Frågan Förskolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling har dock 87 % som svarat 3 eller 4 medan 11 % har svarat Vet ej på denna fråga. För svarsgruppen föräldrar förskola inom andra kommuner ligger resultat för motsvarande fråga på mellan 75 och 90 %. Engagemang och bemötande Bägge frågorna inom området - Jag blir väl bemött av personalen i mitt barns förskola och Personalen engagerar sig i mitt barn - har fått mycket höga värden, 97 respektive 96 %. Frågor om förskolepersonalens bemötande får i andra kommuner % och motsvarigheter till frågan om förskolepersonalens engagemang får %. Delaktighet och inflytande De frågor som får lägst resultat inom detta frågeområde är Jag erbjuds möjlighet att engagera mig i förskolan samt Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande. Variationen mellan förskolarna för frågan Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande är dessutom stor, här varierar medelvärdet för resultaten mellan 2,5 och 4,0. För frågan Jag erbjuds möjlighet att engagera mig i förskolan är variansen också stor och här varierar medelvärdet för resultaten mellan 2,5 och 4,0 mellan förskolorna. Frågan Jag får god information om vad som händer i förskolan får högst resultat inom denna frågegrupp med 93 % som svarat något av de två högsta svarsalternativen.

9 CMA Research AB Sid 9 (30) Frågor om att som förälder få ha inflytande/få påverka på förskolans verksamhet får i andra kommuner %. Motsvarigheten till frågan om att få god information om vad som händer i förskolan får i andra kommuner %. Lärande Överlag får frågorna inom detta område mycket höga resultat. På frågan I förskolan stimuleras mitt barns matematiska och naturvetenskapliga förmågor har dock 8 % av föräldrarna markerat Vet ej. Andelen Vet ej för motsvarande fråga är i andra kommuner %. Hälsa och miljö Samtliga värden inom frågeområdet Hälsa och miljö får höga resultat, mellan 92 och 94 % av föräldrarna har markerat alternativen Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. På frågan Förskolan är välstädad svarar 92 % av föräldrarna Stämmer bra eller Stämmer mycket bra. Ingen motsvarande fråga finns hos andra kommuner. Allmänt På frågan Förskolan har ett gott rykte har 7 % av föräldrarna svarat Vet ej, men 89 % har svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. Motsvarande fråga finns inte hos andra kommuner. 94 % anser att de kan rekommendera sina vänner att placera sina barn i det egna barnets förskola. För andra kommuner är motsvarande siffra %. Dessutom svarar 96 % i Helsingborgs undersökning att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med sitt barns förskola. Här är motsvarigheten för andra kommuner %.

10 CMA Research AB Sid 10 (30) Elever förskoleklass och åk 1-3 Sammanfattning För denna svarsgrupp finns inga jämförelser med andra kommuner eftersom övriga kommuner endast har frågat föräldrarna till denna svarsgrupp. Skillnaderna mellan de olika årskurserna är marginella. De fristående skolorna får överlag högre resultat än de kommunala. Redan i dessa låga åldrar upplever barnen det svårt att få arbetsro i skolan, resultatet för frågan om arbetsro är det lägsta av alla frågor som ställts till denna svarsgrupp. Eftersom eleverna i denna svarsgrupp tycker att det är roligt att gå i skolan kan detta komma att undermineras av det som barnen upplever som mindre god arbetsro. Olika årskurser Skillnaderna mellan årskurserna i denna svarsgrupp är marginella och innebär då alltid ett något lägre resultat för elever i årskurs tre jämfört med förskoleklass, utom för frågorna Vi elever får vara med och påverka hur vi arbetar i skolan, Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena, Mina lärare förväntar sig att jag ska klara av skolarbetet och Jag tycker att utvecklingssamtalen är bra, där resultatet är högre i tredje klass än i förskoleklass. Skillnaden som innebär lägst resultat bland eleverna i trean är tydligast för Jag trivs i skolan, Jag får den arbetsro jag behöver och Miljön inomhus är trivsam. Driftform

11 CMA Research AB Sid 11 (30) De fristående enheterna har så gott som genomgående en högre andel som svarat Stämmer mycket bra. Skillnaderna är omkring 4-7 procentenheter jämfört med de kommunala. Undantagen är Om någon skulle bli mobbad vet jag att man kan få hjälp av personalen, där är resultaten desamma för de båda driftformerna och samma sak gäller för Vi elever får vara med och påverka hur vi arbetar i skolan. De största skillnaderna gäller Jag känner mig trygg i skolan, Jag vet hur det går för mig i skolarbetet, Miljön inomhus i min skola är trivsam, Jag kan rekommendera mina kompisar att börja i min skola och Mina lärare förväntar sig att jag ska klara av skolarbetet. Flickor och pojkar Kommentarer om skillnader mellan flickor och pojkar bygger på andelen som svarat Stämmer mycket bra. Likheter Likheterna är stora mellan könen i denna svarsgrupp. På alla frågor utom en är skillnaden knappt märkbar. Skillnader 86 % av flickorna markerar Stämmer mycket bra på frågan Jag tycker att det är roligt att lära mig saker i skolan. Detta gäller endast 80 % av pojkarna.

12 CMA Research AB Sid 12 (30) Starka och svaga sidor Högst resultat får frågan Jag tycker att det är roligt att lära mig saker i skolan, därefter Om någon skulle bli mobbad vet jag att man kan få hjälp. Därefter kommer trygghet och trivsel på fritidshemmet. Lägst resultat får frågorna gällande hur man känner till målen i de olika ämnena, medbestämmande och sist frågan om arbetsro. Frågeområden När ingenting annat anges, hänvisar resultaten under Frågeområden till andel som markerat 3 eller 4. Trygghet och trivsel För samtliga frågor inom Trygghet och trivsel ligger andelen som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra på 95 % eller mer. Engagemang och bemötande Resultatet för de två frågorna I min skola respekterar vi varandra och De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak, vilka bildar frågeområdet Engagemang och bemötande, visar att 94 respektive 95 procent svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. Delaktighet och inflytande Vi elever får vara med och påverka hur vi arbetar i skolan fått värdet 88 %. Här är variationen relativt stor med medelvärdesresultat mellan 2,0 och 3,8.

13 CMA Research AB Sid 13 (30) Lärande Den fråga som fått lägst resultat är Jag får den arbetsro jag behöver med 77 %. Här är det 6 % som svarat Stämmer mycket dåligt. Enskilda medelvärdesresultat varierar mellan 2,3 till 3,6. Näst lägst resultat har frågan Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena med 82 %. Här är det 13 % som svarat Vet ej. Högst resultat har Jag tycker det är roligt att lära mig saker i skolan med 97 %. Hälsa och miljö För de båda frågorna Miljön inomhus i min skola är trivsam och Jag känner mig trygg ute på skolgården på rasterna uppnås ett resultat på över 90 %, vilket är mycket högt. Allmänt 75 % av eleverna har markerat Stämmer mycket bra på påståendet Jag kan rekommendera mina kompisar att börja i min skola.

14 CMA Research AB Sid 14 (30) Elever grundskola åk 4-9 Sammanfattning I denna svarsgrupp är skillnaderna mellan årskurserna tydliga. Ju äldre eleverna är desto lägre blir resultaten. Framför allt gäller detta hur intresserad man är av skolarbetet och hur stressad man är. En större andel flickor är stressade jämfört med pojkar. Resultaten från eleverna i grundskolan årskurs 4-9 är lägst för frågorna om stress, om skolarbetet gör eleverna intresserade och för arbetsron. För denna svarsgrupp är det de kommunala skolorna som får högre resultat jämfört med de fristående. Driftform Som enda svarsgrupp uppvisar denna grupp så gott som genomgående högre resultat för de kommunala skolorna. Undantaget är Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet där de fristående enheterna får högre resultat än de kommunala.

15 CMA Research AB Sid 15 (30) Olika årskurser Liksom för andra svenska kommuner är resultaten lägre, ju högre upp i årskurserna man kommer. Denna tendens kan ses i spindeldiagrammet ovan som visar andelen som instämmer på målområdesnivå. Lägst blir resultaten för eleverna i årskurs nio. Framför allt är det frågorna Skolarbetet gör mig intresserad och får mig att vilja lära mig mer, Jag klarar skolarbetet utan stress, rekommendationsbenägenheten och Fritidshemmet erbjuder många olika aktiviteter som sjunker i de högre årskurserna.

16 CMA Research AB Sid 16 (30) Skillnader mellan flickor och pojkar Kommentarer om skillnader mellan flickor och pojkar bygger på andelen som svarat Stämmer mycket bra. Likheter Likheterna mellan könen är stora. Det finns dock en svag trend mot högre resultat hos pojkarna, men endast med 2-4 procentenheter. Skillnader På frågan Jag klarar skolarbetet utan stress markerar 24 % av flickorna Stämmer mycket bra medan detta gäller 34 % av pojkarna. En större andel flickor än pojkar känner alltså stress. Starka och svaga sidor Högst resultat får frågan om man har en kompis att vara med, därefter om man får arbeta på många olika sätt i skolan samt om man har en meningsfull fritid. Lägst resultat får frågan om arbetsro. Näst lägst får frågan om stress och sedan Skolarbetet gör mig intresserad och får mig att vilja lära mer.

17 CMA Research AB Sid 17 (30) Frågeområden När ingenting annat anges, hänvisar resultaten under Frågeområden till andel som markerat 3 eller 4. Trygghet och trivsel Jag känner mig trygg i skolan och Jag trivs i skolan har fått 94 respektive 91 % som svarat 3 eller 4. Trygghetsfrågan får i andra kommuner mellan 88 och 96 %. Den fråga som fått lägst resultat är Om någon skulle bli mobbad eller trakasserad vet jag att man kan få hjälp av skolans personal med 89 % och där 3 % svarat Vet ej. Engagemang och bemötande I min skola respekterar vi varandras olikheter har fått lägst resultat i denna frågegrupp med 84 %. Därefter kommer De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon elev blivit kränkt med 86 %. Motsvarande frågor finns ej för andra kommuner. Delaktighet och inflytande Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter har fått värdet 87 %. Motsvarigheten hos andra kommuner ligger på % - ju högre årskurs desto lägre resultat. Vi elever får vara med och påverka på vilket sätt vi arbetar i skolan har fått 82 %. Här är motsvarigheten % - ju högre årskurs desto lägre resultat.

18 CMA Research AB Sid 18 (30) Lärande I detta frågeblock är det två frågor som sticker ut som låga, nämligen Jag får den arbetsro jag behöver med 73 % och Skolarbetet gör mig intresserad och får mig att vilja lära mig mer med 77 %. För båda dessa frågor har dessutom sju procent markerat Stämmer mycket dåligt och medelvärdena varierar mellan 2,3 och 3,6 respektive 2,5 och 3,8. Frågan om arbetsro får mellan 60 % och 67 % i andra kommuner och motsvarigheten till Skolarbetet gör mig intresserad och får mig att vilja lära mig mer mellan 45 och 72 %. Hälsa och miljö Miljön inomhus i min skola är trivsam har fått 79 %, Jag känner mig trygg ute på skolgården på rasterna 89 % och Jag klarar skolarbetet utan stress 70 %. På frågan om stress svarar 9 % av eleverna Stämmer mycket dåligt, detta är den fråga som har den högsta andelen Stämmer mycket dåligt för denna svarsgrupp. Ingen av dessa frågor har motsvarigheter hos andra kommuner. Allmänt 78 % har svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra på frågan om man kan rekommendera sin skola till kompisar, men 8 % har svarat Stämmer mycket dåligt. Motsvarande fråga har fått mellan 68 och 82 % i andra kommuner. Fritidshem Frågan om man känner sig trygg på fritidshemmet är den fråga som fått högst resultat i denna frågegrupp med 85 %. Lägst har Jag får lära mig nya saker på fritidshemmet med 72 %. Inga motsvarande frågor finns för andra kommuner. Några av frågorna om fritidshemmet har relativt stor variation mellan enheterna, det gäller Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på fritidshemmet, Fritidshemmet erbjuder många olika aktiviteter och Jag får lära mig nya saker på fritidshemmet där medelvärdena varierar mellan 1,5 till 4,0.

19 CMA Research AB Sid 19 (30) Elever grund- och gymnasiesärskolan Sammanfattning Även i denna svarsgrupp är bristen på arbetsro ett problem. Men den sociala aspekten fungerar bra, barnen har kompisar och gillar de vuxna, både i skolan och på fritids. Men flickorna känner sig i högre grad tryggare än pojkarna och tycker också i högre grad att de får uppgifter som passar dem. Flickorna tycker också bättre om verksamheten på fritidshemmet än pojkarna. Driftform Inom denna svarsgrupp finns endast kommunala skolor. Starka och svaga sidor Högst betyg får personalen på fritidshemmet, därefter att man har någon att vara med i skolan och att lärarna är duktiga. Lägst får att man får vara med och bestämma, har arbetsro och sist frågan om miljön inomhus. För denna grupp finns inga jämförelser med andra kommuner. Flickor och pojkar Kommentarer om skillnader mellan flickor och pojkar bygger på andelen som svarat Stämmer mycket bra.

20 CMA Research AB Sid 20 (30) Likheter Båda könen har ungefär samma resultat gällande huruvida de har någon kompis att vara med, huruvida eleverna får hjälp av personalen om någon blir mobbad och huruvida de får vara med och bestämma. De tycker likadant om utvecklingssamtalen, och svarar likadant på huruvida de lär sig mycket i skolan, huruvida de får hjälp de behöver för att klara skolarbetet, huruvida de trivs på fritidshemmet och huruvida personalen på fritidshemmet bryr sig om eleverna. Skillnader En stor skillnad syns i svaren på frågan om man känner sig trygg i skolan. Flickor är väsentligt tryggare i skolan än pojkar. Resultaten är 91 % för flickor och 63 % för pojkar. På frågan Jag är trygg med mina lärare har 89 % av flickorna svarat Stämmer mycket bra medan 75 % av pojkarna givit detta svar. Flickor tycker i högre grad än pojkar att de får uppgifter som passar dem här har 83 % av flickorna och 65 % av pojkarna svarat Stämmer mycket bra. Flickor tycker i högre grad än pojkar att fritidshemmet erbjuder många olika aktiviteter av flickorna har 89 % svarat Stämmer mycket bra på den frågan och av pojkarna har 44 % svarat Stämmer mycket bra. Flickor tycker också i större utsträckning att de får lära sig nya saker på fritidshemmet, här har 89 % av flickorna och 44 % av pojkarna svarat Stämmer mycket bra. Frågeområden När ingenting annat anges, hänvisar resultaten under Frågeområden till andel som markerat 3 eller 4.

21 CMA Research AB Sid 21 (30) Trygghet och trivsel Resultaten för frågorna i denna frågegrupp är överlag mycket höga, med nivåer mellan 96 och 98 % som markerat alternativen Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. Engagemang och bemötande På frågan Jag tycker att personalen i skolan hjälper mig, svarar 76 % svarsalternativ 4 och 22 % svarsalternativ 3, sammanlagt 98 % i totalresultat. Delaktighet och inflytande Resultatet för Jag tycker att utvecklingssamtalen är bra är 89 %. 7 % av eleverna har markerat Vet ej på denna fråga. Lärande Resultaten under rubriken Lärande är överlag mycket höga jämfört med andra kommuner vi har undersökt, mellan 90 och 98 %. Den fråga som har lägst resultat är Jag får den arbetsro jag behöver och högst ligger Jag får den hjälp jag behöver för att klara skolarbetet och Jag tycker att jag lär mig mycket i skolan. Hälsa och miljö Miljön inomhus i min skola är trivsam får 91 %, detta är den enda frågan under rubriken Hälsa och miljö. Allmänt Jag kan rekommendera min skola till kompisar får 95 % i resultat av eleverna. Mindre än en procent har svarat Stämmer mycket dåligt men 4 % har svarat Vet ej. Fritidshem Resultaten på frågorna under rubriken Fritidshem varierar mellan 85 och 100 %. Högst får Personalen på fritidshemmet bryr sig om mig och lägst får Jag får vara med och bestämma vad som ska hända på fritidshemmet och Jag lär mig nya saker på fritidshemmet. Där är det 8 respektive 4 % som markerat svarsalternativet Stämmer inte alls.

22 CMA Research AB Sid 22 (30) Elever gymnasieskolan Sammanfattning Ju äldre eleverna är, desto mer stress upplever de. Mest stress upplever flickorna i årskurs tre. Eleverna vill i mindre utsträckning rekommendera sin skola ju äldre de är och eleverna i årskurs tre har markerat relativt låga svarsalternativ på frågan om huruvida man kan få hjälp om någon blir mobbad. Denna svarsgrupp ger de fristående enheterna väsentligt högre resultat jämfört med de kommunala. Skillnaderna är störst för frågorna om inomhusmiljön, rekommendationsbenägenheten, om att få påverka skolmiljön och om lärarna. De högskoleförberedande programmen får högst resultat på trygghet, trivsel, att ha en kompis att vara med, respekt för olikheter, att lärarna ger utmaningar och förväntar sig att eleverna ska nå målen och att eleverna får arbeta på många olika sätt. Introduktionsprogrammens elever visar högst resultat när det gäller att man får hjälp av personalen om någon blir mobbad och att de vuxna reagerar om någon blir kränkt. Dessutom finns höga resultat när det gäller förtroendet för lärarna, att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, att eleverna får påverka arbetssättet, att känna till och sätta mål, att få hjälp med skolarbetet, utvecklingssamtalen, intresse för skolarbetet, att man tycker att man får bra resultat i skolan, arbetsro och stress. De program som generellt får högre resultat är Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiskt/Samhällsvetenskapliga programmet och Naturbruksprogrammet. Det program där eleverna trivs minst är Handels- och administrationsprogrammet. Olika årskurser Skillnaden i resultat mellan de olika årskurserna i gymnasieskolan är inte särskilt stora jämfört med skillnaderna mellan årskurser i grundskolan. Skillnaderna innebär alltid lägre resultat ju högre årskursen är. Störst är skillnaden för frågan om rekommendationsbenägenhet. Olika program Skillnaderna mellan högskoleförberedande program (H), introduktionsprogram (I) och Yrkesförberedande program (Y) visar sig vanligen i att Y genomgående får lägre resultat. De största skillnaderna gäller Jag trivs i skolan och I min skola respekterar vi varandras olikheter där Y:s resultat är lägre. För några av frågorna är det eleverna i introduktionsprogrammen som ger högst resultat. Det gäller framför allt Jag sätter mål för mitt lärande, Jag tycker att utvecklingssamtalen är meningsfulla, Skolarbetet gör mig intresserad och får mig att vilja lära mer och Jag klarar skolarbetet utan stress. De program som generellt får högre resultat är Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiskt/Samhällsvetenskapliga programmet och Naturbruksprogrammet. Dock känner eleverna på Humanistiskt/ samhällsvetenskapliga programmet relativt mycket stress jämfört med eleverna på övriga program.

23 CMA Research AB Sid 23 (30) Det program där eleverna trivs sämst på är Handels- och administrationsprogrammet. Andra program där eleverna generellt ger lägre värden är Bygg och anläggning samt El och energi. Rekommendationsbenägenheten är lägst bland eleverna på El- och energiprogrammet. Bäst trivs eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet. Driftform I de fristående gymnasierna har så gott som genomgående en högre andel elever svarat Stämmer mycket bra på frågorna, jämfört med eleverna i de kommunala. Skillnaderna mellan driftformerana är upp till 27 procentenheter - inomhusmiljön med 27 procentenheters skillnad, Rekommendationsbenägenheten med 24 procentenheters skillnad, huruvida man påverkar sin skolmiljö med 20 procentenheters skillnad och Mina lärare är kunniga med 18 procentenheters skillnad. Starka och svaga sidor Högst resultat får frågan om huruvida man har någon kompis att vara med, därefter frågorna om trygghet och lärarnas förväntningar på att man ska nå målen. Lägst får frågorna om arbetsro, om man är intresserad av skolarbetet, utvecklingssamtalen och lägst resultat får frågan om stress. Många av eleverna i denna svarsgrupp känner alltså ofta stress, tycker inte att utvecklingssamtalen är så meningsfulla, är inte så intresserade av skolarbetet och har dåligt med arbetsro. Pojkar och flickor Kommentarer om skillnader mellan flickor och pojkar bygger på andelen som svarat Stämmer mycket bra.

24 CMA Research AB Sid 24 (30) Skillnader Den enda fråga som har en tydlig skillnad mellan flickor och pojkar är den om stress. Där får flickor endast 11 % medan pojkarna har 24 % som svarat Stämmer mycket bra på Jag klarar skolarbetet utan stress. Likheter Det skiljer inte särskilt mycket mellan könen i resultaten för de flesta frågor i denna svarsgrupp.

25 CMA Research AB Sid 25 (30) Frågeområden När ingenting annat anges, hänvisar resultaten under Frågeområden till andel som markerat 3 eller 4. Trygghet och trivsel I denna frågegrupp ligger resultaten för andelen som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra på 84 % eller mer. Högst resultat får Jag känner mig trygg i skolan med 95 % och lägst får Om någon skulle bli mobbad eller trakasserad vet jag att man kan få hjälp av personalen i skolan med 84 %. Motsvarande fråga om trygghet får i andra kommuner %. Frågan om mobbing och trakasserier har ingen direkt motsvarighet i andra kommuner. Engagemang och bemötande På frågan De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt ger endast 78 % betygen 3 eller 4. 9 % svarar Vet ej och 12 % markerar Stämmer ganska dåligt eller Stämmer mycket dåligt. 86 % markerar dock att de har förtroende för sina lärare. Här finns inga direkt motsvarandre frågor i andra kommuner. Delaktighet och inflytande 83 % av eleverna anser att lärarna i skolan tar hänsyn till elevernas åsikter och 81 % anser att eleverna är med och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter. Motsvarigheten till frågan om på vilket sätt eleverna ska arbeta har i andra kommuner fått %.

26 CMA Research AB Sid 26 (30) Lärande Inom frågeområdet Lärande finns tretton frågor. Högst resultat av dessa får Jag får arbeta på många sätt i skolan med 91 % och lägst får Jag tycker att utvecklingssamtalen är meningsfulla med 60 %. 15 % svarar Stämmer mycket dåligt på denna fråga. Resultat när det gäller frågan om utvecklingssamtal ligger för andra kommuner på mellan 60 och 74 %. Hälsa och miljö Frågan Jag klarar skolarbetet utan stress har fått 52 % som svarat 3 eller 4 medan 46 % svarat 1 eller 2. Motsvarande resultat i andra kommuner varierar mellan 33 % och 62 % som svarat 3 eller 4. Medelvärdena varierar mellan 1,9 och 3,3. Allmänt På Jag kan rekommendera mina kompisar att börja i min skola har 77 % svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra medan hela 20 % svarar något av de två negativa alternativen. I motsvarande undersökningar i andra kommuner ligger resultaten på mellan 82 och 84 %. Medelvärdet för skolorna skiljer sig från 2,5 till 3,8.

27 CMA Research AB Sid 27 (30) Vårdnadshavare grundskola åk 2,5 och 8 Sammanfattning De fristående skolorna får så gott som genomgående högre resultat än de kommunala och framför allt gäller detta fritidshemmet. I denna svarsgrupp ser vi sjunkande resultat ju högre upp i årskurserna man kommer, något som är vanligt i skolundersökningar som CMA genomför. Äldre elever tenderar att vara mer kritiska än yngre och detta speglas ofta även av föräldrarna, även om tendensen är relativt svag i denna svarsgrupp. Pojkarnas föräldrar upplever i lägre grad än flickornas att deras barn får den hjälp de behöver i skolan och de upplever heller inte att deras barn trivs lika bra som flickornas föräldrar. Även i denna svarsgrupp blir resultatet för frågan om arbetsro lägst av alla frågor i enkäten. Högst resultat får frågan om bemötande från skolpersonalen. Driftform Så gott som genomgående uppnår de fristående skolorna högre andel som svarar Stämmer mycket bra på frågorna. Skillnaderna är mellan 3 och 18 procentenheter. Störst är skillnaden för Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet med en skillnad på 18 procentenheter.

28 CMA Research AB Sid 28 (30) Olika årskurser Det finns en svagt sjunkande tendens i resultaten mellan de olika årskurserna. Högst är resultaten för årskurs 2 och lägst för årskurs 8. De frågor där detta är tydligast är Lärarna motiverar mitt barn i skolarbetet, Utvecklingssamtalet bygger på dokumentation av mitt barns utveckling och lärande och Skolan stimulerar mitt barns nyfikenhet och lust att lära. Flickor och pojkar Kommentarer om skillnader mellan hur vårdnadshavare till flickor respektive pojkar bygger på andelen som svarat Stämmer mycket bra. Likheter För de allra flesta frågor finns endast små skillnader. Skillnader På frågan Mitt barn trivs i skolan har 63 % av flickornas vårdnadshavare markerat Stämmer mycket bra medan detta endast gäller 54 % av pojkarnas. 57 % av flickornas vårdnadshavare har markerat Stämmer mycket bra på Mitt barn får den hjälp som behövs för att klara skolarbetet medan detta endast gäller 51 % av pojkarnas. För Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet har 63 % av flickornas vårdnadshavare markerat Stämmer mycket bra medan detta endast gäller 57 % av pojkarnas.

29 CMA Research AB Sid 29 (30) Starka och svaga sidor Det högsta resultatet får Jag blir väl bemött av personalen på mitt barns skola. Därefter kommer frågor om måluppfyllelse, trygghet och utvecklingssamtalet. Lägst resultat får frågorna om information, huruvida man känner till skolans mål, inomhusmiljön och sist, Mitt barn har god arbetsro i skolan. Frågeområden När ingenting annat anges, hänvisar resultaten under Frågeområden till andel som markerat 3 eller 4. Trygghet och trivsel Frågan Skolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling har fått det lägsta resultatet i frågegruppen med 87 %. 5 % har svarat Vet ej. För motsvarande frågor i andra kommuner ligger resultaten på %. Engagemang och bemötande Jag blir väl bemött av personalen på mitt barns skola har högst resultat med 96 %. Lärarna motiverar mitt barn i skolarbetet har fått 90 %. Motsvarande fråga Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov får % i andra kommuner. Motsvarande fråga Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete får %.

30 CMA Research AB Sid 30 (30) Delaktighet och inflytande Utvecklingssamtalet bygger på dokumentation av mitt barns utveckling har fått högst resultat i denna frågegrupp med 92 %. Någon motsvarighet till denna fråga finns inte hos andra kommuner. Lägst resultat har Lärarna tar hänsyn till mitt barns åsikter med 84 % och på denna fråga har 8 % dessutom svarat Vet ej. Inte heller här finns någon motsvarighet hos andra kommuner. Lärande Endast 25 % av föräldrarna har markerat Stämmer helt och hållet för påståendet Mitt barn har en god arbetsro i skolan och 6 % har markerat Stämmer mycket dåligt. Men 48 % har markerat Stämmer ganska bra, vilket ger ett sammanlagt värde på 73 %. Motsvarigheten hos andra kommuner är %. Medelvärdena varierar mellan 2,3 till 4,0. Lärarna förväntar sig att mitt barn ska nå målen i alla ämnen har fått högst resultat med 93 %. Därefter kommer Personalen är kompetent med 91 %. Motsvarigheten hos andra kommuner är %. Även Skolan ger mitt barn goda kunskaper och färdigheter får 91 %. Hälsa och miljö 78 % håller med om påståendet Miljön inomhus i mitt barns skola är trivsam. Här finns inga jämförelser med andra kommuner. Allmänt 86 % av föräldrarna svarar positivt på Jag kan rekommendera mina vänner att placera sina barn i mitt barns skola. För motsvarande fråga är resultatet för andra kommuner i åk %, åk % och åk %. 82 % av vårdnadshavarna i Helsingborg håller med om att skolan har ett gott rykte. Här finns ingen motsvarande fråga i andra kommuner. Variationen för frågan om rykte visar medelvärden mellan 2,2 och 4,0. Fritidshem Alla frågor utom två får 90 % eller mer i resultat. Verksamheten på fritidshemmet är stimulerande och rolig för barnen får 86 % medan motsvarande fråga i andra kommuner får %. Men Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer på fritidshemmet har endast fått 75 % som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. 5 % har svarat Stämmer mycket dåligt. Medelvärdena för Mitt barn trivs på fritidshemmet varierar mellan 3,0 och 4,0. För frågan om huruvida verksamheten är stimulerande och rolig varierar medelvärdena mellan 2,6 och 4,0.

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Attitydundersökningen 2016

Attitydundersökningen 2016 Attitydundersökningen 2016 Fotograf: Colourbox Elever i grundskolans årskurser F-3 och 4-9 Grundskolans och grundsärskolans uppdrag Skolan ska sträva efter en god miljö för utveckling och lärande. Enligt

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Attitydundersökningen 2016

Attitydundersökningen 2016 Attitydundersökningen 2016 Fotograf: Anna Olsson Vårdnadshavare till elever i grundskola och grundsärskola Grundskolans och grundsärskolans uppdrag Skolan ska sträva efter en god miljö för utveckling och

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan KBU Grundskolan Åk 8 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Björndammens skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-02-20 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-03-25 2 (6) Grundskoleenkät 2013 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor redovisar ett

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Stadsskogenskolan ÅK5 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2014

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2014 2015-04-22 1 (6) Utbildningsavdelningen Dnr: Un 2015/45 Ester Alavei Utbildningsspecialist Rapport Föräldraenkät Grundskola 2014 2015-05-19 2 (6) Grundskoleenkät 2014 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Sollebrunns skola Årskurs 5 Skolrapport Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Sollebrunns skola Årskurs 2 Skolrapport Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal gymnasieskolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 3: 154 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 3 i gymnasiet: 18904 Antal

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Birgittaskolan i Linköping i Linköping * Antal elever: 121 Antal

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Ängabo skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal skolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 9: 123 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 9: 8318 Antal svarande elever totalt

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Lendahlsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Kullingsbergsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Nolbyskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Grantomta Föräldrar år 2 - Våren svar, 84%

Grantomta Föräldrar år 2 - Våren svar, 84% Föräldrar år - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 7 7 7 0 0. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 7 7 0. Lärarna är bra på att väcka mitt barns

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Magra skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Österåkers kommun Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, 5 och 8 Stockholm åk 5 Vasastans Montessoriskola åk 5 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport Lexbyskolan ÅK8 Skolrapport Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola 72 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Eklandaskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan KBU Grundskolan Åk 6 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75%

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75% Föräldrar Förskoleklass - Våren 9 svar, 7% Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 60 7 0 6 bra 96% 97% 9% 7%. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 9 7 9% 79% 7%.

Läs mer

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Toltorpsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016

Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016 Enkät till elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 216 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under december 215 och januari 216 enkätundersökningar gällande kvalitén i grundskolan. Enkäter

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Liljaskolan 1 i Vännäs Antal elever: 42 Antal svarande: 36 Antal borttagna svar: 0 Svarsfrekvens: 86% Svarande klasser:

Läs mer

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vasaskolan - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vasaskolan - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Danderyds kommun Vasaskolan - Föräldrar år 3 41 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96%

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% 1. Jag känner mig trygg i skolan. 100 100 100 100 100, 2. De andra eleverna är trevliga mot mig i skolan. 97 97 97 100

Läs mer

Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola

Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Vallentuna kommun Kårsta - Föräldrar år 5 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Utbildning Rotebro_Gröndalsskolan - Föräldrar Förskoleklass 30 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Utbildning Rotebro_Gröndalsskolan - Föräldrar Förskoleklass 30 respondenter Sollentuna kommun Utbildning Rotebro_Gröndalsskolan - Föräldrar Förskoleklass 3 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Kvalitetsenkäten 2009

Kvalitetsenkäten 2009 Kvalitetsenkäten 2009 Mätning av kvalitet över tid i grundskola, gymnasieskola och särskola i Piteå kommun Anette Christoffersson Nr 100 Inledning...3 Metod...3 Enkätfrågor...3 Genomförande...3 Bearbetning

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Göteborgs Tekniska College GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Lammets förskola Antal svarande: 26 st 26 51 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen att samarbeta

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 Kungsbacka ÅK5 totalt GR ÅK5 totalt Trivsel och trygghet 95 97 98 97 92 93 Delaktighet och inflytande 77 89 85 87 8 8 Skolmiljö 76 83 88 72 7 7 Kunskap

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Fålhagsledens förskola Antal svarande: 31 st 31 49 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Myrgångens förskola Antal svarande: 55 st 55 53 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen att

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Uppsävja förskola Antal svarande: 51 st 51 62 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen att

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 SKF Tekniska gymnasium GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer