Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010"

Transkript

1 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Metodbeskrivning. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S22MAJ10. Ansvarig för undersökningen åt Götene kommun är Örjan Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Nöjd Skol-index 5 Trivsel 9 Delaktighet och inflytande 11 Undervisning 13 Inre och yttre miljö 15 Likabehandling 17 Sammanfattning av påståenden 19 Påverkan på Nöjd-index 21 Prioriteringsmatris 23 Tabellbilaga 24 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har 288 föräldrar i årskurserna 2, 5 och 8 besvarat frågor om skolan i Götene. Svarsfrekvensen är 66 procent. SKOP har skapat ett Nöjd Skol-index (NSI) som sammanfattar föräldrarnas betyg på Götene skolor. Index varierar mellan 0 som är lägsta betyg och 100 som är högsta betyg. Det genomsnittliga Nöjd Skol-index är 77. Föräldrarna är mest nöjda i årskurs 2 (genomnsitt=83) och minst nöjda i årskurs 8 (genomsnitt=72). Föräldrar som har flickor i Götenes skolor är mer nöjda än de som har pojkar. Index varierar kraftigt mellan kommunens olika skolor (från 58 till 84). De flesta föräldrarna i Götene kommun (87 procent) är nöjda med barnets skola och har ett Nöjd Skol-index över 55. Färre än var tionde förälder i Götene kommun (8 procent) är missnöjd och har ett index under 46. Föräldrarna besvarade påståenden om olika förhållanden inom skolan. Starkast instämmande får påståendena - Mitt barn går gärna till skolan - Genom utvecklingssamtalen får jag bra besked om mitt barns lärande och utveckling Svagast instämmande får påståendena - Jag upplever genom mitt barn att maten i skolan har god kvalitet - Mitt barn har möjlighet att påverka sitt skolarbete - Skolans inre miljö är bra lokaler, uppehållsrum mm. SKOP har analyserat hur svaren på påståendena samvarierar med och påverkar Nöjd Skol-index och har upprättat en prioriteringsmatris Det är viktigt att förbättra sådant som har starkt samband med och stor påverkan på Nöjd Skolindex och som samtidigt får relativt låga betyg. I årskurs 8 är det viktigt att förbättra så att fler elever får den hjälp i skolan som han/hon behöver samt att förbättra skolans yttre miljö. I årskurs 5 är det viktigt att förbättra så att fler föräldrar blir nöjda med det som deras barn lärt sig i skolan, att förbättra stämningen mellan eleverna samt att förbättra skolans inre miljö. I årskurs 2 är det viktigt att förbättra så att fler föräldrar blir nöjda med stämningen mellan eleverna samt att förbättra skolans inre miljö. Var tionde förälder svarar att det stämmer helt att deras barn har blivit mobbad eller trakasserad vid flera tillfällen. Föräldrar i årskurs 8 anser i mindre utsträckning än andra att det stämmer. 3

4 Metodbeskrivning Population och urval Undersökningen genomfördes som en postal enkät bland föräldrar vars barn går i årskurs 2, 5 eller 8 i Götene kommun. Frågeformulär Undersökningen har använt två olika frågeformulär, ett för årskurserna 2 och 5 samt ett annat för årskurs 8. Frågorna hade i huvudsak fasta svarsalternativ men innehöll också en öppen avslutningsfråga. Datainsamlingsmetod Frågeformulär sändes per post till föräldrarnas bostad och följdes upp med skriftliga påminnelser. Svaren lämnades genom att föräldrarna postade det ifyllda frågeformuläret i ett kuvert med betalt porto direkt till SKOP. Datainsamlingsperiod Datainsamlingen skedde under april till. Svarsfrekvens och bortfall Totalt fick 437 föräldrar ett frågeformulär till sin hemadress. Av föräldrarna har 288 svarat, vilket ger en svarsfrekvens om 66 procent. Föräldrar Antal i urvalet Antal svar Svarsprocent Hällekis skola, åk Hällekis skola, åk Källby gård, åk Källby gård, åk Ljungsbackenssskola, åk Ljungsbackenssskola, åk Lundabyn, åk Lundabyn, åk Prästgårdsskolan, åk Prästgårdsskolan, åk Fornängsskolan, åk Västerbyskolan, åk Poststratifiering I resultatredovisningen har svaren viktats (poststratifierats) så att varje skola och årskurs har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av alla barn i Götene kommuns skolor. 4

5 Nöjd Skol-index NSI SKOP har för Götene kommun utvecklat ett Nöjd Skol-index (NSI) som varierar mellan 0 och 100. Det bygger på tre frågor till föräldrarna Övergripande betyg: Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med Ditt barns skola? Skala mellan mycket missnöjd och mycket nöjd nöjd Motsvarar förväntningarna: Hur väl motsvarar Ditt barns skola Dina förväntningar? Skala mellan inte alls och helt och hållet Jämförelse med den perfekta: Om Du tänker på en skola som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt barns skola motsvarar en sådan skola? Skala mellan mycket långt ifrån och mycket nära NSI är 77 bland alla föräldrar med skolbarn Det genomsnittliga Nöjd Skol-index är 77 bland alla föräldrar med barn i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Tabell 1. Det finns ett starkt samband mellan skolans årskurs och hur nöjda föräldrarna är. Föräldrar vars barn går i årskurs 2 är i genomsnitt mer nöjda än föräldrar med barn i äldre årskurser. Föräldrar med barn i årskurs 8 är i genomsnitt minst nöjda. Föräldrar till flickor är i genomsnitt mer nöjda än föräldrar med pojkar. Nöjd Skol-index (NSI) Götene kommun - år 2010 Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla föräldrar Flicka Pojke 72 Årskurs 2 83 Årskurs 5 76 Årskurs 8 72 Medel NSI 5

6 Delbetyg Det övergripande betyget på skolan är i genomsnitt 79 bland samtliga föräldrar; Tabell 2. Genomsnittsbetyget är 78 för hur väl barnets skolan motsvarar förväntningarna; Tabell 3. Det lägsta genomsnittsbetyget (72) får jämförelsen med en helt perfekt skola; Tabell 4. Rangordningen mellan de tre delfrågorna följer ett mönster som är vanligt för Nöjd Skol-index. Delfrågor i Götene kommuns Skol-index (NSI) - år 2010 Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Nöjd Skol-index 77 Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med Ditt barns skola? 79 Hur väl motsvarar Ditt barns skola Dina förväntningar? 78 Om Du tänker på en skola som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt barns skola motsvarar en sådan skola? 72 Medelbetyg Målsättningar för Nöjd Skol-index SKOP rekommenderar att kommunerna har dubbla mål för Nöjd Skol-index. Dels att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt, dels att minimera andelen missnöjda föräldrar. De som är missnöjda kan ha särskilda behov som inte tillgodoses något som behöver åtgärdas men de är också dåliga ambassadörer för kommunen när de berättar för sin omgivning att de är missnöjda. De som har ett Nöjd Skol-index under 46 är missnöjda, de som har ett Nöjd Skolindex över 56 är nöjda. Ett Nöjd Skol-index mellan 46 och 55 är varken nöjda eller missnöjda. 6

7 87 procent av föräldrarna är nöjda De flesta föräldrarna i Götene kommun (87 procent) är nöjda med barnets skola och har ett NSI över 55; Tabell 1. Två av tre (66 procent) har ett högt NSI över 75, de är ganska nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda. Två av fem föräldrar (39 procent) är mycket eller extremt nöjd med ett NSI över procent av Götenes föräldrar är missnöjda Färre än var tionde förälder i Götene kommun (8 procent) är missnöjd och har ett NSI under 46. Nöjd Skol-index (NSI) - år 2010 Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Extremt missnöjd Mycket missnöjd Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Extremt nöjd Nöjd Skol-index i de olika skolorna I Tabell 1 redovisas Nöjd Skol-index för respektive skola och årskurserna i de olika skolorna. Bland de skolor som har årskurserna 2 och 5 är Nöjd Skol-index i genomsnitt högst i Prästgårdsskolan (84), Källby gård (82), Ljungsbacken (82) och Lundabyn (82). Det är lägst i Hällekis (58). Bland skolor som har årskurs 8 är Nöjd Skol-index i genomsnitt högst i Västerbyskolan (74) och lägst i Fornängssskolan (70). Vid jämförelser mellan skolor som har årskurserna 2 och 5 med dem som har årskurs 8 bör man beakta de generella skillnaderna i nöjdhet mellan olika stadier. 7

8 Nöjd Skol-index (NSI) - år 2010 Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla föräldrar Fornängsskolan Hällekis skola Källby Gård Ljungsbackenskolan Lundabyn Prästgårdsskolan Västerbyskolan Medel NBI Nöjd Skol-index (NSI) - år 2010 Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla föräldrar Hällekis skola, årskurs 2 Hällekis skola, årskurs 5 Källby Gård, årskurs 2 Källby Gård, årskurs 5 Ljungsbackenskolan, årskurs 2 Ljungsbackenskolan, årskurs 5 Lundabyn, årskurs 2 Lundabyn, årskurs 5 Prästgårdsskolan, årskurs 2 Prästgårdsskolan, årskurs 5 Fornängsskolan, årskurs 8 Västerbyskolan, årskurs Medel NSI 8

9 Trivsel Påståenden om trivsel besvarades med alternativen stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer ganska bra, stämmer helt: - Mitt barn går gärna till skolan (åk 2, 5, 8) - Stämningen mellan eleverna på skolan är bra (åk 2, 5, 8) - De vuxna på skolan engagerar sig i mitt barn (åk 2, 5) Mitt barn går gärna till skolan Enligt de flesta föräldrarna (89 procent) stämmer det helt eller ganska bra att deras barn gärna går till skolan, 63 procent) svarar att det stämmer helt; Tabell 5. Föräldrarna i årskurs 2 anser i större utsträckning än andra att det stämmer helt. Trivsel - alla föräldrar år 2010 Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt Mitt barn går gärna till skolan Stämningen mellan eleverna på skolan är bra De vuxna på skolan engagerar sig i mitt barn =stämmer helt 3=stämmer ganska bra Stämningen mellan eleverna på skolan är bra En stor majoritet av föräldrarna (78 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att stämningen mellan eleverna på skolan är bra, 29 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 6. De vuxna på skolan engagerar sig i mitt barn Nästan alla föräldrar (95 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att de vuxna på skolan engagerar sig i deras barn, 44 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 7. Föräldrarna i årskurs 2 anser i större utsträckning än föräldrarna i årskurs 5 att det stämmer helt. 9

10 Trivsel - år 2010 Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt Föräldrar som svarar att det stämmer helt Mitt barn går gärna till skolan Stämningen mellan eleverna på skolan är bra De vuxna på skolan engagerar sig i mitt barn Åk 2 Åk 5 Åk 8 10

11 Delaktighet och inflytande Påståenden om delaktighet och inflytande besvarades med alternativen stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer ganska bra, stämmer helt: - Mitt barn har möjlighet att påverka sitt skolarbete (åk 2, 5, 8) - Genom utvecklingssamtalen får jag bra besked om mitt barns lärande och utveckling (åk 2, 5, 8) - Jag känner till skolans mål och sätt att arbeta (åk 8) - I skolan får mitt barn pröva på många olika arbetssätt (åk 8) - Mitt barn förstår vad som krävs för att få olika betyg G, VG och MVG (åk 8) Mitt barn har möjlighet att påverka skolarbetet Två av tre föräldrar (62 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att mitt barn har möjlighet att påverka sitt skolarbete, 17 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 5. Föräldrarna i årskurs 8 anser i mindre utsträckning än andra att det stämmer helt. Delaktighet & inflytande - alla föräldrar år 2010 Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt Mitt barn har möjlighet att påverka sitt skolarbete Genom utvecklingssamtalen får jag bra besked om mitt barns lärande och utveckling Jag känner till skolans mål och sätt att arbeta I skolan får mitt barn pröva på många olika arbetssätt Mitt barn förstår vad som krävs för att få olika betyg G, VG och MVG =stämmer helt 3=stämmer ganska bra Utvecklingssamtalen ger bra besked Nästan alla föräldrar (91 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att de genom utvecklingssamtalen får bra besked om sitt barns lärande och utveckling, 11

12 60 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 12. Föräldrarna i årskurs 2 anser i större utsträckning än andra att det stämmer helt. Delaktighet & inflytande - år 2010 Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt Föräldrar som svarar att det stämmer helt Mitt barn har möjlighet att påverka sitt skolarbete Genom utvecklingssamtalen får jag bra besked om mitt barns lärande och utveckling Åk 2 Åk 5 Åk 8 Jag känner till skolans mål och sätt att arbeta Tre av fyra föräldrar i årskurs 8 (75 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att de känner till skolans mål och sätt att arbeta, 24 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 8. I skolan får barnet pröva många olika arbetssätt Lika många föräldrar i årskurs 8 (75 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att i skolan får deras barn pröva på många olika arbetssätt, 24 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 10. Mitt barn förstår betygskraven De flesta föräldrarna i årskurs 8 (87 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att deras barn förstår vad som krävs för att få olika betyg G, VG och MVG, 47 procent svarar att det stämmer helt; Tabell

13 Undervisning Påståenden om undervisning besvarades med alternativen stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer ganska bra, stämmer helt: - Jag är nöjd med det som mitt barn lärt sig i skolan (åk 2, 5, 8) - Mitt barn får den hjälp i skolan som han/hon behöver (åk 2, 5, 8) - Mitt barn trivs med de flesta av sina lärare (åk 8) Jag är nöjd med det som mitt barn lärt sig De flesta föräldrarna (85 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att de är nöjda med det som deras barn lärt sig i skolan, 41 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 13. Det finns ett starkt samband mellan årskurs och hur nöjda föräldrarna är. Mest nöjda är i genomsnitt föräldrar i årskurs 2, minst nöjda är de årskurs 8. Undervisning - alla föräldrar år 2010 Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt Jag är nöjd med det som mitt barn lärt sig i skolan Mitt barn får den hjälp i skolan som han/hon behöver Mitt barn trivs med de flesta av sina lärare =stämmer helt 3=stämmer ganska bra Mitt barn får den hjälp i skolan som behövs Fyra av fem föräldrar (80 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att deras barn får den hjälp i skolan som han/hon behöver, 40 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 15. Mest nöjda är i genomsnitt föräldrar i årskurs 2, minst nöjda är de i årskurs 8. Mitt barn trivs med de flesta av sina lärare Tre av fyra föräldrar i årskurs 8 (76 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att deras barn trivs med de flesta av sina lärare, 30 procent svarar att det stämmer helt; Tabell

14 Undervisning - år 2010 Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt Föräldrar som svarar att det stämmer helt Jag är nöjd med det som mitt barn lärt sig i skolan Mitt barn får den hjälp i skolan som han/hon behöver Åk 2 Åk 5 Åk 8 14

15 Inre/yttre miljö Påståenden om inre och yttre miljö besvarades med alternativen stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer ganska bra, stämmer helt: - Jag upplever genom mitt barn att maten i skolan har god kvalitet (åk 2, 5, 8) - Skolans inre miljö är bra lokaler, uppehållsrum m.m. (åk 2, 5, 8) - Skolans yttre miljö är bra skolgård m.m.(åk 2, 5, 8) Maten i skolan har god kvalitet Drygt var tredje förälder (38 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att de genom sitt barn upplever att maten i skolan har god kvalitet, 9 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 16. Föräldrar i årskurs 2 anser i större utsträckning än andra att påståendet stämmer. I årskurserna 5 och 8 är det en majoritet av föräldrarna som svarar stämmer inte alls eller stämmer delvis. Inre & yttre miljö - alla föräldrar år 2010 Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt Jag upplever genom mitt barn att maten i skolan har god kvalitet 9 29 Skolans inre miljö är bra lokaler, uppehållsrum mm Skolans yttre miljö är bra skolgård mm =stämmer helt 3=stämmer ganska bra Skolans inre miljö är bra Två av tre föräldrar (67 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att skolans inre miljö är bra, 18 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 17. Föräldrar i årskurs 2 anser i större utsträckning än andra att påståendet stämmer helt. Skolans yttre miljö är bra Två av tre föräldrar (70 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att skolans yttre miljö är bra, 29 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 18. Föräldrar i årskurs 8 anser i betydligt mindre utsträckning än andra att påståendet 15

16 stämmer. I årskurs 8 är det en majoritet av föräldrarna som svarar stämmer inte alls eller stämmer delvis. Inre & yttre miljö - år 2010 Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt Föräldrar som svarar att det stämmer helt Jag upplever genom mitt barn att maten i skolan har god kvalitet Skolans inre miljö är bra lokaler, uppehållsrum mm Skolans yttre miljö är bra skolgård mm Åk 2 Åk 5 Åk 8 16

17 Likabehandling - Jag känner till hur skolan arbetar för att motverka och ta itu med mobbning/ trakasserier (åk 2, 5, 8) skala mellan 1=stämer inte alls och 4=stämmer helt - Mitt barn har berättat att han/hon blivit mobbad eller trakasserad vid flera tillfällen (åk 2, 5, 8) skala mellan 1=stämmer helt och 4=stämer inte alls Jag känner till hur skolan arbetar för att motverka och ta itu med mobbning/trakasserier Tre fjärdedelar av alla föräldrar (73 procent) anser att det stämmer helt eller ganska bra att de känner till hur skolan arbetar för att motverka och ta itu med mobbning/trakasserier, 33 procent svarar att det stämmer helt; Tabell 19. Föräldrar i årskurs 8 anser i mindre utsträckning än andra att påståendet stämmer helt. Jag känner till hur skolan arbetar för att motverka och ta itu med mobbning/ trakasserier Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt år 2010 Samtliga Åk 2 Åk Åk Stämmer helt Stämmer ganska bra Mitt barn har berättat att han/hon blivit mobbad eller trakasserad vid flera tillfällen Nästan en femtedel av alla föräldrar (18 procent) svarar att det stämmer helt eller ganska bra att deras barn har berättat att han/hon blivit mobbad eller trakasserad vid flera tillfällen, 11 svarar att det stämmer helt; Tabell 20. Föräldrar i årskurs 8 anser i mindre utsträckning än andra att påståendet stämmer. 17

18 Samtliga Åk 2 Åk Mitt barn har berättat att han/hon blivit mobbad eller trakasserad vid flera tillfällen Skala mellan 1=stämmer helt och 4=stämmer inte alls år Åk Stämmer helt Stämmer ganska bra 18

19 Sammanfattning av påståenden Högsta grad av instämmande De frågor som får högst grad av helt instämmande gäller trivsel samt delaktighet och inflytande. På första plats kommer ett påstående om Trivsel, Mitt barn går gärna till skolan. På andra plats kommer ett påstående om Delaktighet och inflytande, Genom utvecklingssamtalen får jag bra besked om mitt barns lärande och utveckling? På tredje plats kommer ett påstående om Delaktighet och inflytande, Mitt barn förstår vad som krävs för att få olika betyg G, VG och MVG? Föräldrar som anser att påståenden stämmer helt - år 2010 Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt Mitt barn går gärna till skolan 63 Genom utvecklingssamtalen får jag bra besked om mitt barns lärande och utveckling 60 Mitt barn förstår vad som krävs för att få olika betyg G, VG och MVG 46 De vuxna på skolan engagerar sig i mitt barn 44 Jag är nöjd med det som mitt barn lärt sig i skolan 41 Mitt barn får den hjälp i skolan som han/hon behöver 40 Jag känner till hur skolan arbetar för att motverka och ta itu med mobbning/ trakasserier 33 Stämmer helt 19

20 Därefter följer en blandning av frågor från olika frågeområden - Trivsel: De vuxna på skolan engagerar sig i mitt barn - Undervisning: Jag är nöjd med det som mitt barn lärt sig i skolan - Undervisning: Mitt barn får den hjälp i skolan som han/hon behöver - Likabehandling: Jag känner till hur skolan arbetar för att motverka och ta itu med mobbning/trakasserier Lägsta grad av instämmande På sista plats med lägst grad av instämmande kommer ett påstående om Inre & yttre miljö, Jag upplever genom mitt barn att maten i skolan har god kvalitet På näst sista plats kommer ett påstående om Delaktighet och inflytande, Mitt barn har möjlighet att påverka sitt skolarbete. Det tredje sista påståendet handlar om Inre & yttre miljö, Skolans inre miljö är bra lokaler, uppehållsrum mm. Föräldrar som anser att påståenden stämmer helt - år 2010 Skala mellan 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt Mitt barn trivs med de flesta av sina lärare 30 Stämningen mellan eleverna på skolan är bra 29 Skolans yttre miljö är bra skolgård mm. 29 Jag känner till skolans mål och sätt att arbeta 24 I skolan får mitt barn pröva på många olika arbetssätt 24 Skolans inre miljö är bra lokaler, uppehållsrum mm. 18 Mitt barn har möjlighet att påverka sitt skolarbete 17 Jag upplever genom mitt barn att maten i skolan har god kvalitet 9 Stämmer helt 20

21 Påverkan på Nöjd-index Det är olika aspekter på skolan som skapar nöjda föräldrar i årskurserna 2 och 5 respektive årskurs 8. Därför görs två separata analyser av hur skolaspekterna påverkar Nöjd Skol-index. Årskurserna 2 och 5 Starkast samband och påverkan på Nöjd Skol-index har i årskurserna 2 och 5 föräldrarnas instämmande i påståendet Jag är nöjd med det som mitt barn lärt sig i skolan Ju högre grad av instämmande, desto högre Nöjd Skol-index. På andra plats med näst starkast samband och påverkan kommer föräldrarnas instämmande i Mitt barn går gärna till skolan Ju högre grad av instämmande, desto högre Nöjd Skol-index. På tredje plats kommer instämmandet i Genom utvecklingssamtalen får jag bra besked om mitt barns lärande och utveckling Ju högre grad av instämmande, desto högre Nöjd Skol-index. Därefter följer instämmande i - Stämningen mellan eleverna på skolan är bra - Skolans inre miljö är bra lokaler, uppehållsrum mm. Övriga frågor saknar statistiskt säkerställt samband med Nöjd Skol-index. Styrkan av hur instämmande i olika påståenden påverkar Nöjd Skol-index årskurserna 2 & 5 - år Skolans inre miljö är bra lokaler, uppehållsrum mm. Jag är nöjd med det som mitt barn lärt sig i skolan Genom utvecklingssamtalen får jag bra besked om mitt barns lärande och utveckling Stämningen mellan eleverna på skolan är bra Mitt barn går gärna till skolan 21

22 Årskurs 8 Starkast samband och påverkan på Nöjd Skol-index har i årskurs 8 föräldrarnas instämmande i påståendet Mitt barn får den hjälp i skolan som han/hon behöver. Ju högre grad av instämmande, desto högre Nöjd Skol-index. På andra plats men med betydligt svagare påverkan på Nöjd Skol-index kommer föräldrarnas avståndstagande från Mitt barn har berättat att han/hon blivit mobbad eller trakasserad vid flera tillfällen. Ju lägre grad av instämmande, desto högre Nöjd Skol-index. På tredje plats kommer instämmandet i Skolans yttre miljö är bra skolgård mm. Ju högre grad av instämmande, desto högre Nöjd Skol-index. Övriga frågor saknar statistiskt säkerställt samband med Nöjd Skol-index Styrkan av hur instämmande/avståndstagande påverkar Nöjd Skol-index årskurs 8 - år Mitt barn har berättat att han/hon blivit mobbad eller trakasserad vid flera tillfällen Skolans yttre miljö är bra skolgård mm. Mitt barn får den hjälp i skolan som han/hon behöver Jämförelse Oberoende av årskurs är det skolans kärnverksamhet dvs. undervisningen som har störst betydelse för att skapa nöjda föräldrar. I årskurs 8 är det instämmandet i att eleven får hjälp; i årskurserna 2 och 5 är det att föräldrarna är nöjda med vad eleven lärt sig. 22

23 Prioriteringsmatris Viktigt att förbättra Det är viktigt att förbättra sådant som har starkt samband med och påverkan på Nöjd Skol-index och som samtidigt får relativt låga betyg av föräldrarna. Eftersom det är stora skillnader mellan vad föräldrarna svarar i de olika årskurerna har SKOP upprättat en prioriteringsmatris för vardera av årskurserna 2, 5 och 8. I årskurs 8 är det viktigt att förbättra så att fler eleven får den hjälp i skolan som han/hon behöver samt att förbättra skolans yttre miljö. I årskurs 5 är det viktigt att förbättra så att fler föräldrar blir nöjda med det som deras barn lärt sig i skolan, att förbättra stämningen mellan eleverna samt att förbättra skolans inre miljö. I årskurs 2 är det viktigt att förbättra så att fler föräldrar blir nöjda med stämningen mellan eleverna samt att förbättra skolans inre miljö. Viktigt att bevara höga betyg När en faktor får högt betyg och samtidigt har stark påverkan på Nöjd Barnomsorgs-index är det viktigt att bevara de höga betygen Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Starkast påverkan på Nöjd Skol-index och Relativt låga betyg Prioritera Stämningen mellan eleverna på skolan är bra Skolans inre miljö är bra Prioritera Jag är nöjd med det som mitt barn lärt sig i skolan Stämningen mellan eleverna på skolan är bra Prioritera Eleven får den hjälp i skolan som han/hon behöver Skolans yttre miljö är bra Skolans inre miljö är bra Starkast påverkan på Nöjd Skol-index och Relativt höga betyg Viktigt bevara höga betyg Jag är nöjd med det som mitt barn lärt sig i skolan Mitt barn går gärna till skolan Genom utvecklingssamtalen får jag bra besked om mitt barns lärande och utveckling Viktigt bevara höga betyg Mitt barn går gärna till skolan Genom utvecklingssamtalen får jag bra besked om mitt barns lärande och utveckling Viktigt bevara höga betyg Mitt barn inte har berättat att han/hon blivit mobbad eller trakasserad vid flera tillfällen 23

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8

Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8 Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8 Möjliga svar Svarande Bortfall flickor 76 75 1% pojkar 62 62 totalt 138 137 1% Åk 5 flickor 53 52 2% Åk 5 pojkar 79 75 5% Åk 5 totalt 132 127

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Björndammens skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner,

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner, RAPPORT 0 Enkätundersökning inom förskola och grundskola Samverkan mellan flera kommuner: Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Våren 0 P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Sollebrunns skola Årskurs 5 Skolrapport Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Sollebrunns skola Årskurs 2 Skolrapport Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55 Skolrapport Antal svarande, n=8; Svarsfrekvens=9% Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 214 Västra Hisingen ÅK8 totalt Göteborg ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 88 91 89 Delaktighet och inflytande 4 61

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Stadsskogenskolan ÅK5 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Ängabo skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Lendahlsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Kullingsbergsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Nolbyskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, % Utveckling och lärande 5 Medelvärde. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 70,5 67,7 5 7. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Antal svarande, n=2; Svarsfrekvens=8% Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Göteborg ÅK8 totalt 214 GR ÅK8 totalt 214 Trivsel och trygghet 84 91 9 Delaktighet

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län Förord Det är viktigt att skapa former för att ta till vara på våra målgruppers synpunkter i länsstyrelsernas

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Magra skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 2 24 Göteborg ÅK8 totalt 24 GR ÅK8 totalt 24 Trivsel och trygghet 97 9 9 Delaktighet och inflytande 85 66 64 Skolmiljö 85 68 68 Kunskap och lärande 9 8 79

Läs mer

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport Lexbyskolan ÅK8 Skolrapport Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever Vara kommun Grundskoleundersökning 0 Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolindex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Göteborgs Tekniska College GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 SKF Tekniska gymnasium GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, 5 och 8 Stockholm åk 5 Vasastans Montessoriskola åk 5 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 3 3, 9 9 7 3,. Mitt barns tankar och idéer tas till

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Österåkers kommun Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Västra Göteborg ÅK5 totalt 214 Göteborg ÅK5 totalt 214 Trivsel och trygghet 9 98 91 94 9 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola Järfälla kommun Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Fastebol förskola Antal svar: 58 (svarsfrekvens: 95 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 71 (svarsfrekvens: 66 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Föräldrar År 8 - Våren 9 svar, 6% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 8 0 6 8 Medelvärde, 0,. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Medelvärde,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,. Lärarna i min

Läs mer

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Sankt Örjan. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Sankt Örjan. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Grundskolan Sankt Örjan På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara underlag för stadens

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 Kungsbacka ÅK5 totalt GR ÅK5 totalt Trivsel och trygghet 95 97 98 97 92 93 Delaktighet och inflytande 77 89 85 87 8 8 Skolmiljö 76 83 88 72 7 7 Kunskap

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Enkät i särskolans fritidshem

Enkät i särskolans fritidshem Enkät i särskolans fritidshem Rapporten innehåller totalresultatet för föräldrar till barn i fritidshem på särskola. /7/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Sigrid Rudebecks gymnasium GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vasaskolan - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vasaskolan - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Danderyds kommun Vasaskolan - Föräldrar år 3 41 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016

Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016 Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3,, och Olsboskolan, 16 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under december 1 och januari 16 enkätundersökningar gällande kvalitén i grundskolan.

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Enkät i grundsärskolan 2016

Enkät i grundsärskolan 2016 Enkät i grundsärskolan Rapporten innehåller totalresultatet för elever i grundsärskola för både kommunala och fristående skolor. 9/0/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har Markör

Läs mer

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 9 svar, 4% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 49 48 48 40 4 Medelvärde,4,, 8 9 6, 4. Mitt barns

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer