Utredningar & rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningar & rapporter"

Transkript

1 Utredningar & rapporter Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik Västerås , Karolina Öjemalm, Utredningar och rapporter produceras av på uppdrag av Västerås stads förvaltningar och bolag.

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Population och urval... 4 Genomförande... 5 Svarsfrekvens... 5 Rapportstruktur... 5 Definition... 6 Resultat... 7 Resultat från barnen... 7 Resultat från föräldrarna (förskola)... 8 Relationen mellan förskola och förälder... 8 Pedagogiken i förskolan... 9 Möjlighet att delta, trivsel och stöd Föräldrarnas helhetsbedömning Resultat från föräldrarna (pedagogisk omsorg) Könsuppdelade resultat Resultat från barnen Resultat från föräldrarna Tidsjämförelser Resultat från barnen Resultat från föräldrarna Föräldrarnas helhetsbedömning

3 Sammanfattning På uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har genomfört Skolenkät Enkäten har genomförts sedan 2011 och denna rapport sammanfattar svaren från barn i förskolan, vårdnadshavare med barn i förskolan samt vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg. Barn i förskolan får endast frågan om de tycker om att vara i förskolan, medan vårdnadshavare får frågor som handlar om; bemötande, pedagogik, möjlighet att delta, trivsel och stöd. Svarsfrekvensen för samtliga enkäter in denna sammanställning är totalt är 73 procent. Barn i förskolan 87 procent av barnen tycker om att vara på förskolan. Endast marginella skillnader har uppmäts jämfört med tidigare år, och resultaten för barnen har legat relativt konstant under åren. Av barnen tycker flickor i något högre utsträckning om att vara på förskolan. Andelen flickor som svarat det mest positiva svaralternativet uppgår till 90 procent, att jämföra med 84 procent av pojkarna. Vårdnadshavare förskolan Av de vårdnadshavare som har besvarat enkäten instämmer 98 procent med att de är trygga när deras barn är i förskolan. Även 98 procent av vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet i förskolan. Vad gäller den allmänna nöjdheten hos vårdnadshavarna så har mycket nöjda respondenter (de som svarat 5 eller 6 på den sexgradiga skalan) ökat från 79 procent till 87 procent jämfört med förra året. Vårdnadshavare vid fristående förskolor instämmer med påståendena i något högre utsträckning än vårdnadshavare vid kommunala förskolor. Vad gäller påståendet förskolan kan anpassa sina öppettider efter familjens arbetstider instämmer dock vårdnadshavare vid kommunala förskolor i större utsträckning (76 procent jämfört med 61 procent vid fristående förskolor). Viss skillnad förekommer jämfört med tidigare år. Exempelvis har påståendet om möjlighet att utveckla barnets modersmål minskat från 55 procent till 43 procent. Medan påstående om utvecklingssamtal har ökat från 29 procent till 36 procent. Det råder endast små skillnader mellan hur föräldrar till flickor respektive pojkar svarat. Föräldrar till flickor instämmer i något högre grad i påståendet än föräldrar till pojkar. Vårdnadshavare pedagogisk omsorg Generellt är föräldrar med barn i pedagogisk omsorg nöjda i mycket hög utsträckning. Lägst andel instämmande har påståendet Jag är trygg med lösningen när den ordinarie dagbarnvårdaren är sjuk, där totalt 90 procent instämmer. Vårdnadshavare med kommunal omsorg instämmer i högre utsträckning, 96 procent jämfört med 87 procent för övriga utförare. 3

4 Inledning Bakgrund På uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har /Konsultcenter genomfört skolenkät 2016 som riktar sig till barn, ungdomar och vårdnadshavare i Västerås. I uppdraget ingick tryck, distribution, mottagning, skanning av enkäterna samt framtagande av enhetsresultat och avslutningsvis rapporter för förskolan, grundskolan samt gymnasiet. Enheterna har fått sina resultat i form av en databas där det finns möjlighet att själv ta fram sina resultat. Redovisningen är helt öppen, vilket innebär att alla enheter kan se varandras resultat. För de enheter med färre än sju svar har undertryckning skett. Dessa enheters resultat ingår däremot i totalresultatet. Enkäten ser till stora delar ut som den gjorde år Det möjliggör också en tidsjämförelse, vilket återfinns i slutet av resultatdelen. Vissa frågors resultat går även att jämföra med resultat för år I denna rapport presenteras resultatet för förskolan och pedagogisk omsorg. Syfte En gång om året skickar Västerås stad ut en skolenkät (tidigare PN-enkät) för att ta reda på vad barn, elever och föräldrar tycker om förskolan och skolan i Västerås. Syftet är dels att ge de pedagogiska nämnderna en bild av elevers och föräldrars uppfattning om skolan samt att följa upp vissa styrtal och nyckeltal, dels att ge rektorer och lärare ett underlag för utveckling av sin verksamhet. Enkäten skall betraktas som en relativt enkel temperaturmätare av elevers och föräldrars uppfattning om tillståndet i skolan. Population och urval De enheter som ingår i årets enkät är kommunala och fristående skolor samt fritidshem i såväl kommunal som fristående regi. De tillfrågade i 2016 års enkät är: Förskolan: barn och vårdnadshavare Förskoleklass: vårdnadshavare Fritidshem år 2: barn och vårdnadshavare Grundsärskolan år 1-9: elever och vårdnadshavare Centrala elevhälsan år 1-9: elever och vårdnadshavare Grundskolan år 2 och 5: elever och vårdnadshavare Grundskolan år 8: elever Gymnasiet år 2: elever Pedagogisk omsorg: vårdnadshavare Den här rapporten redovisar resultat för barn i förskolan och deras vårdnadshavare, samt för vårdnadshavare med barn inom pedagogisk omsorg. Övriga verksamheters resultat redovisas i egna rapporter. Enkäterna i förskolan har besvarats av barn födda 2010 och 2011 samt vårdnadshavare med barn födda 2010 till

5 Genomförande Enkäterna delades ut av personal på enheten som ansvarade för insamlingen av de ifyllda enkäterna. Personalen ombads dela ut kuvert till föräldrarna för att säkerställa uppgiftlämnarens anonymitet. Personalen skickade sedan in samtliga enkäter med internposten alternativt i utskickade svarskuvert. Föräldraenkäterna skickades hem med barnen i samband med att förälder hämtat eller lämnat barn. Enkäterna skickades ut på svenska. Enkäter som besvarades av vårdnadshavare har översatts till arabiska, engelska, sorani och somaliska. Vad det gäller sekretess och integritet besvarades enkäterna anonymt. Enkäterna skickades ut i mitten på januari och sista svarsdatum var den sista februari. Eftersom ett mycket stort antal enkätsvar inkom i mars månad, skannades även dessa för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Svarsfrekvens Figur 1. Svarsfrekvenser för de kommunala och fristående förskolorna. Antal utsända enkäter Antal besvarade enkäter Svarsfrekvens (%) Förskolan Västerås stad Fristående Totalt Västerås stad Fristående Totalt Västerås stad Fristående Totalt Barn förskola ,4 74,5 79,8 Föräldrar förskola ,1 65,7 69,3 Föräldrar pedagogisk omsorg ,8 76,0 75,5 För barn i förskolorna uppgår svarsfrekvensen till nästan 80 procent. Det råder viss skillnad i svarfrekvens för barnen mellan kommunala och fristående förskolor, där kommunala förskolor har något högre svarsfrekvens. För vårdnadshavare uppgår svarsfrekvensen till drygt 69 procent inom förskolan. Även för vårdnadshavare i förskolan är svarsfrekvensen något högre för de kommunala förskolorna än för de fristående förskolorna. För vårdnadshavare inom pedagogisk omsorg är svarsfrekvensen nästan 76 procent. Rapportstruktur Rapporten redovisar svar för barn tillhörande förskolor i Västerås stad (dvs. alla kommunala förskolor), fristående förskolor samt resultaten på totalnivå. Barn i förskolan har endast fått en enkätfråga och utöver deras svar redovisas vårdnadshavarnas svar. Resultaten redovisas som andelen barn respektive vårdnadshavare som instämmer i de olika påståendena/enkätfrågorna. Först kommer resultatet på barnens fråga att redovisas, därefter följer resultatet från enkäten som föräldrarna hade att besvara. I slutet av resultatdelen återfinns könsuppdelat resultat per utförartyp för förskolan liksom årets resultat i relation till tidigare års resultat. 5

6 Definition Resultatet presenteras på flera ställen i rapporten per utförartyp, dvs. Västerås stads förskolor och fristående förskolor. I resultatet för Västerås stads förskolor ingår även Skultuna kommundelsnämnds förskolor liksom självstyrande Orresta förskola. Västerås stads förskolor benämns i text som kommunala. I resultatet från föräldraenkäten presenteras andelen som svarat alternativen tre och fyra på den fyrgradiga skalan. Med reservation för helhetsbedömningsfrågan där det varit en sexgradig skala. För den frågan redovisas samtliga svar. Då barnen i skolan endast haft en fråga kommer resultatet där att återges i sin helhet, med andra ord inte bara andelen instämmande. Svarsalternativen för barnen var en tregradig skala som symboliserades med följande illustration: Figur 2 Svaralternativ för barn i förskolan i ålder 4-5 år

7 Resultat Resultat från barnen En förhållandevis stor andel, 87 procent, av barnen i åldrarna 4-5 år tycker om att vara på förskolan. Det föreligger inga större skillnader mellan hur barn i kommunala respektive fristående förskolor har svarat. Figur 3 Barn i förskolan. Tycker du om att vara på förskolan? Västerås Stad Övriga utförare 1 (mest negativ) 2 3 (mest positiv) Totalt 7

8 Resultat från föräldrarna (förskola) Relationen mellan förskola och förälder Generellt anser föräldrar att de får ett bra bemötande i förskolan och de känner sig även trygga när deras barn är på förskolan. För båda dessa påståenden instämmer totalt 98 procent av föräldrarna (svarsalternativ 3-4). Påståendet som lägst andel av föräldrarna instämmer med är påståendet att förskolan kan anpassa sina öppettider efter familjens arbetstider. Totalt sett instämmer 71 procent av föräldrarna med detta. Det är emellertid också det påstående där flest vårdnadshavare har svarat vet ej (21 procent). Det är även det påstående som skiljer mest mellan hur föräldrar med barn på kommunala respektive fristående förskolor har svarat. Av föräldrar vid kommunala förskolor instämmer 76 procent, att jämföra med 61 procent av föräldrarna vid fristående förskolor. Det är också det enda av de fem påståenden där föräldrar vid kommunala förskolor instämmer i högre grad än föräldrar vid fristående förskolor. Föräldrar vid fristående förskolor anser i något högre grad att de får information hur barnets utvecklas liksom information om verksamhetens mål, uppdrag och resultat. Figur 4 Frågor till föräldrar förskolan. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Jag får ett bra bemötande i förskolan Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan Jag får information om hur mitt barn utvecklas i förskolan Västerås Stad Fristående Totalt Jag får information om verksamhetens mål, uppdrag och resultat Förskolan kan anpassa sina öppettider efter familjens arbetstider 8

9 Pedagogiken i förskolan När det gäller pedagogiken på förskolorna instämmer störst andel i påståendet att förskolan utvecklar barnets skapande förmåga genom lek, bild, rörelse och sång. Totalt är det 96 procent som instämmer med påståendet. Även påståendena om att förskolan stimulerar barnets lust att lära, respektive utvecklar barnet språk har relativt stora andelar som instämmer, 93 procent respektive 92 procent. Lägst andel instämmande har påståendet om att förskolan utvecklar barnets matematiska förmåga. 81 procent instämmer med detta. Störst skillnad i svar mellan kommunala och fristående förskolor återfinns för påståendena Förskolan utvecklar mitt barns förståelse för natur och teknik och Förskolan utvecklar mitt barns matematiska förmåga. På de påståendena skiljer det fem procentenheter mellan fristående och kommunala förskolor. Överlag instämmer föräldrar med barn i fristående förskolor i något högre grad än föräldrar med barn i kommunala förskolor. Figur 5 Frågor till föräldrar förskolan. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära Förskolan utvecklar mitt barns språk Förskolan utvecklar mitt barns skapande förmågor genom lek, bild, rörelse och sång Förskolan utvecklar mitt barns matematiska förmåga Västerås Stad Fristående Totalt Förskolan utvecklar mitt barns förståelse för natur och teknik 9

10 Det är 93 procent av föräldrarna som instämmer med att förskolan har en inomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet. En något lägre andel, 85 procent, instämmer i påståendet om att utomhusmiljön skulle göra detsamma. Totalt sett instämmer 72 procent med att förskolan hanterar konfliker mellan barnen på ett bra sätt. För det påståendet instämmer 77 procent av föräldrar vid fristående förskolor att jämföra med 70 procent av föräldrar vid kommunala förskolor. Det är dock även många vårdnadshavare som svarar vet ej på påståendet. 25 procent svarar vet ej (27 procent vid kommunala förskolor respektive 21 procent vid fristående). Figur 6 Frågor till föräldrar förskolan. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Förskolan har en inomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet Förskolan har en utomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet Västerås Stad Fristående Totalt Förskolan hanterar konflikter mellan barnen på ett bra sätt 10

11 Möjlighet att delta, trivsel och stöd Merparten, 97 procent, av föräldrarna instämmer med att deras barn trivs i förskolan. En stor andel av föräldrarna, 92 procent, instämmer också med att deras barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver. Det som lägst andel instämmer med är påståendet om att deras barn erbjuds delta vid utvecklingssamtal. Det är 36 procent som håller med om det. Störst skillnad mellan hur föräldrar per utförartyp svarat återfinns för påståendet Mitt barn har möjlighet att vara med och planera och påverka sin dag. Det är 61 procent av föräldrarna vid fristående förskolor instämmer med det att jämföra med 52 procent av föräldrarna vid kommunala förskolor. Figur 7 Frågor till föräldrar förskolan. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Mitt barn trivs i förskolan Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver Mitt barn har möjlighet att vara med och planera och påverka sin dag Mitt barn erbjuds att delta vid utvecklingssamtalet Västerås Stad Fristående Totalt Förskolan ger möjlighet till mitt barn att utveckla sitt modersmål 11

12 Föräldrarnas helhetsbedömning Enkäten avslutades med en helhetsbedömningsfråga som löd Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola. Svarsskalan för det påståendet var sexgradig där ett motsvarade Stämmer inte och sex motsvarade Stämmer helt. Andelen som svarat de två mest positiva alternativen (5+6) är något högre vid fristående förskolor än kommunala förskolor. Vid fristående är andelen 91 procent medan den vid kommunala förskolor är 86 procent. Ser man till de tre mest positiva svarsalternativen uppgår andelen som instämmer totalt sett till 96 procent, vid kommunala förskolor till 95 procent och vid fristående till 98 procent. Figur 8 Föräldrarnas helhetsbedömning. Västerås Stad Fristående Totalt 1 (stämmer inte alls) (stämmer helt) 12

13 Resultat från föräldrarna (pedagogisk omsorg) Generellt är föräldrar med barn i pedagogisk omsorg nöjda i hög utsträckning. Lägst andel instämmande har påståendet Jag är trygg med lösningen när den ordinarie dagbarnvårdaren är sjuk, där totalt 90 procent instämmer helt eller delvis. Vårdnadshavare med kommunal omsorg instämmer i högre utsträckning, 96 procent jämfört med 87 procent för övriga utförare. Figur 9 Frågor till föräldrar pedagogisk omsorg. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4. Mitt barn vistas i en trygg och säker miljö hos dagbarnvårdaren Mitt barn vistas i en lugn miljö hos dagbarnvårdaren Jag är trygg med lösningen när den ordinarie dagbarnvårdaren är sjuk Mitt barn trivs hos dagbarnvårdaren Mitt barn blir sett och respekterat utifrån sina förutsättningar Mitt barn blir lyssnat på och får uttrycka sina åsikter Västerås stad Övriga utförare Totalt Mitt barn får ha inflytande över det som sker under dagen Mitt barns dagbarnvårdare arbetar aktivt för att inte något barn skall behandlas illa Jag är nöjd med informationen från mitt barns dagbarnvårdare Vi har en regelbunden dialog kring mitt barns utveckling 13

14 Figur 10 Frågor till föräldrar pedagogisk omsorg. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4. Mitt barn erbjuds en miljö som lockar till lek och kreativitet inne Mitt barn erbjuds en miljö som lockar till lek och kreativitet ute Mitt barns dagbarnvårdare stimulerar barnens språkutveckling och kommunikation på ett bra sätt Mitt barn får delta aktivt i alla moment och aktiviteter som förekommer naturligt i vardagen i familjedaghemmet Mitt barn får näringsriktig hemlagad mat varje dag Västerås stad Övriga utförare Totalt Mitt barn får uppleva gemenskap mellan barn och vuxna i olika sammanhang Jag är nöjd med det bemötande jag får i familjedaghemmet Jag är nöjd med verksamheten i familjedaghemmet Jag är nöjd med samarbetet med familjedaghemmet 14

15 Könsuppdelade resultat Resultat från barnen Generellt sett tycker flickorna mer om att vara på förskolan än pojkarna. Jämför man flickornas resultat mellan utförartyperna så är andelen något högre vid fristående förskolor än vid kommunala förskolor. För pojkarna är det omvänt, där är andelen mest positiva något högre vid kommunala förskolor än vid fristående förskolor. En större andel av pojkarna anger svarsalternativ två än bland flickorna. Svarsalternativ två symboliserades med i enkäten. Figur 11 Västerås stads förskolor Fråga till barn i ålder 4-5 år Tycker du om att vara på förskolan? Pojke 1 (mest negativ) 2 3 (mest positiv) Flicka Figur 12 Fristående förskolor Fråga till barn i ålder 4-5 år Tycker du om att vara på förskolan? Pojke 1 (mest negativ) 2 3 (mest positiv) Flicka 15

16 Resultat från föräldrarna Det könsuppdelade resultatet för föräldrarna är baserat på kön på barnet. Det innebär att det som jämförs är hur föräldrar till flickor respektive pojkar har svarat. Det råder inga större skillnader i resultatet mellan föräldrar till flickor och föräldrar till pojkar. Det gäller både för kommunala och fristående förskolor. Figur 13 Västerås stads förskolor. Frågor om relationen mellan förälder och förskola Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Jag får ett bra bemötande i förskolan 100% 80% 60% Förskolan kan anpassa sina öppettider efter familjens arbetstider 40% 20% 0% Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan Flicka Pojke Jag får information om verksamhetens mål, uppdrag och resultat Jag får information om hur mitt barn utvecklas i förskolan Figur 14 Fristående förskolor. Frågor om relationen mellan förälder och förskola. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Jag får ett bra bemötande i förskolan 100% 80% 60% Förskolan kan anpassa sina öppettider efter familjens arbetstider 40% 20% 0% Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan Flicka Pojke Jag får information om verksamhetens mål, uppdrag och resultat Jag får information om hur mitt barn utvecklas i förskolan 16

17 När det gäller frågor om förskolans pedagogik och hur den stimulerar och utvecklar barnet finns det också små skillnader i resultat mellan föräldrar till flickor och föräldrar till pojkar vid de kommunala och fristående förskolorna. En något större andel av föräldrar till pojkar instämmer med påståendet Förskolan utvecklar mitt barns förståelse för natur och teknik, både i kommunala och fristående förskolor. Figur 15 Västerås stads förskolor. Frågor om pedagogiken i förskolan. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära 100% 80% Förskolan utvecklar mitt barns förståelse för natur och teknik 60% 40% 20% 0% Förskolan utvecklar mitt barns språk Flicka Pojke Förskolan utvecklar mitt barns matematiska förmåga Förskolan utvecklar mitt barns skapande förmågor genom lek, bild, rörelse och sång Figur 16 Fristående förskolor. Frågor om pedagogiken i förskolan. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära 100% 80% 60% Förskolan utvecklar mitt barns förståelse för natur och teknik 40% 20% 0% Förskolan utvecklar mitt barns språk Flicka Pojke Förskolan utvecklar mitt barns matematiska förmåga Förskolan utvecklar mitt barns skapande förmågor genom lek, bild, rörelse och sång 17

18 Inte heller vad det gäller påståendena kring om inom- och utomhusmiljön lockar till lek och kreativitet råder det några större skillnader i resultat mellan föräldrar till flickor respektive pojkar. En av de små skillnader man kan se är att föräldrar till pojkar vid kommunala förskolor i någon större mån instämmer i samtliga påståenden. Vid kommunala förskolor skiljer det en procentenhet på samtliga påståenden. Även föräldrar till pojkar på de fristående förskolorna instämmer i högre utsträckning på samtliga påståenden. Av pojkarnas föräldrar instämmer 78 procent med påståendet att förskolan hanterar konflikter på ett bra sätt, att jämföra med 74 procent av flickornas föräldrar. Figur 17 Västerås stads förskolor. Frågor om miljön Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Förskolan hanterar konflikter mellan barnen på ett bra sätt 100% Förskolan har en utomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet 80% 60% 40% 20% 0% Förskolan har en inomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet Flicka Pojke Figur 18 Fristående förskolor. Frågor om miljön. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Förskolan hanterar konflikter mellan barnen på ett bra sätt 100% 80% 60% 40% 20% 0% Flicka Pojke Förskolan har en utomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet Förskolan har en inomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet 18

19 Vid de kommunala förskolorna råder det små skillnader i hur föräldrar till flickor respektive pojkar svarat för samtliga påståenden. För påståendet om barnet har möjlighet vara med och planera och påverka sin dag instämmer föräldrar till flickor i något högre grad, 53 procent jämfört med 50 procent för föräldrar till pojkar. Föräldrar till flickor instämmer även med påståendet att barnet erbjuds delta vid utvecklingssamtalet i något högre grad än vad föräldrar till pojkar gör. Vid de fristående förskolorna är det något större skillnader i hur föräldrar till flickor respektive pojkar svarat. Föräldrar till pojkar instämmer i något högre grad i påståendena om trivsel, stöd och hjälp, möjlighet att planera och påverka sin dag samt modersmål. Däremot instämmer föräldrar till flickor i något högre grad i påstående att barnet erbjuds delta vid utvecklingssamtalet. Figur 19 Västerås stads förskolor. Frågor ang. barnets delatighet och stöd, samt helhetsbedömning. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja *Avser värdena på svarsskalan 1-6, där även alternativet Vet ej inte gick att välja Mitt barn trivs i förskolan 100% Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola* 80% 60% 40% 20% 0% Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver Flicka Pojke Förskolan ger möjlighet till mitt barn att utveckla sitt modersmål Mitt barn har möjlighet att vara med och planera och påverka sin dag Mitt barn erbjuds att delta vid utvecklingssamtalet Figur 20 Fristående förskolor Frågor ang. barnets delatighet och stöd, samt helhetsbedömning. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja *Avser värdena på svarsskalan 1-6, där även alternativet Vet ej inte gick att välja Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola* Förskolan ger möjlighet till mitt barn att utveckla sitt modersmål Mitt barn trivs i förskolan 100% 80% 60% 40% 20% 0% Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver Mitt barn har möjlighet att vara med och planera och påverka sin dag Flicka Pojke Mitt barn erbjuds att delta vid utvecklingssamtalet 19

20 Tidsjämförelser Resultat från barnen Andelen barn på förskolan som svarat det mest positiva alternativet för frågan om de tycker om att vara på förskolan var 87 procent år Totalt sett har andelen mest positiva legat runt procent för åren 2012 fram till år År 2013 var andelen högst, 90 procent. Figur 21 Fråga till barn i ålder 4-5 år Tycker du om att vara på förskolan?. Andel barn som svarat alternativ 3 på tregradig skala, dvs. det mest positiva Tycker du om att vara på förskolan?

21 Resultat från föräldrarna När det gäller påståendena att föräldrarna får ett bra bemötande och att de är trygga när barnet är i förskolan så är andelen som instämmer lika hög som vid undersökningen år 2014 och 2015, cirka 98 procent. Andelen som instämmer med att de får information om verksamhetens mål, uppdrag och resultat har ökat med två procentenheter jämfört med i fjol och påståendet att förskolan kan anpassa sina öppettider efter familjens arbetstider har ökat med tre procentenheter. Figur 22 Frågor till föräldrar ang. relationen mellan förälder och förskolan. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Jag får ett bra bemötande i förskolan Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan Jag får information om hur mitt barn utvecklas i förskolan Jag får information om verksamhetens mål, uppdrag och resultat Förskolan kan anpassa sina öppettider efter familjens arbetstider 21

22 För påståendena kring pedagogiken och hur den utvecklar barnet råder det inga större skillnader om man jämför med i fjol. För tre av dessa frågor har andelen som instämmer ökat och det är för frågorna gällande matematik och natur och teknik som den största ökningen finns, tre procentenheter respektive fyra procentenheter. Figur 23 Frågor till föräldrar ang förskolans pedagogik. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära Förskolan utvecklar mitt barns språk Förskolan utvecklar mitt barns skapande förmågor genom lek, Förskolan utvecklar mitt barns matematiska förmåga Förskolan utvecklar mitt barns förståelse för natur och teknik När det gäller inom- och utomhusmiljön kan man inte heller se några större skillnader mellan åren. För frågan gällande utomhusmiljön har andelen som instämmer ökat med en procentenhet jämfört med föregående år. Däremot skiljer det två procentenheter mellan årets resultat och föregående år när det gäller frågan huruvida förskolan hanterar konflikter mellan barnen på ett bra sätt. Där är det en något högre andel som instämmer i år än i fjol. 22

23 Figur 24 Frågor till föräldrar ang. miljö. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Förskolan hanterar konflikter mellan barnen på ett bra sätt Förskolan har en inomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet Förskolan har en utomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet När det gäller huruvida barnet trivs har andelen minskat med en procentenhet från år 2014, men ligger ändå kvar på en förhållandevis hög nivå, då 97 procent av föräldrarna instämmer i påståendet i år. Det är en hög andel av föräldrarna som instämmer i påståendet att deras barn får det stöd och den hjälp som de behöver, 92 procent. För påståendet, om huruvida barnet får vara med och planera och påverka sin dag, har andelen som instämmer ökat med fyra procentenheter från år År 2016 instämmer 55 procent av föräldrarna med detta. För frågan om barnet erbjuds att delta vid utvecklingssamtalet har andelen som instämmer ökat med sju procentenheter från år 2105, vilket är en relativt stor ökning. År 2016 instämmer 36 procent av föräldrarna med detta påstående. Störst skillnad mellan åren finns för påståendet Förskolan ger möjlighet till mitt barn att utveckla sitt modersmål. Det är 43 procent av föräldrarna som instämmer med detta år 2016 jämfört med 55 procent år Detta kan till viss del bero på att frågan i årets skolenkät är ändrad och tidigare år frågade man föräldrarna om de var nöjda med sitt barns modersmål. 23

24 Figur 25 Frågor till föräldrar ang. barnets trivsel, delaktighet, stöd. Samtliga värden avser värdena 3+4 på svarsskalan 1-4, där även alternativet Vet inte gick att välja Mitt barn trivs i förskolan Mitt barn får det stöd och den hjälp han/hon behöver Mitt barn har möjlighet att vara med och planera och påverka sin dag Mitt barn erbjuds att delta vid utvecklingssamtalet Förskolan ger möjlighet till mitt barn att utveckla sitt modersmål 24

25 Föräldrarnas helhetsbedömning Andelen föräldrar som svarat något av de två mest positiva svarsalternativen (5+6) är fler år 2016 jämfört med år Det är 87 procent som svarat de två mest positiva svarslaternativen år 2016 jämfört med 79 procent år Även andelen föräldrar som svarat de tre mest positiva svarsalternativen (4-6) är något högre år 2016, 96 procent, jämfört med i fjol, 94 procent. Figur 26 Frågor till föräldrar. Avslutande helhetsobedömning av förskolans verksamhet. Fråga Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola. Svarsskala 1-6, inget Vet inte -alternativ. Samtliga svar redovisas i diagrammet (stämmer inte alls) (stämmer helt) 25

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter VÄSTERÅS STAD Konsultcenter Skolenkäten 2016- Elever i grundskolan Årskurs 2 2016-06-22 Skolenkät 2016 Rapport för elever i grundskolan, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-02 Skolenkät 2016 Rapport för gymnasieskolan [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Björkman, 021-39 31 16 Utredningar och rapporter

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Lammets förskola Antal svarande: 26 st 26 51 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen att samarbeta

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Fålhagsledens förskola Antal svarande: 31 st 31 49 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Myrgångens förskola Antal svarande: 55 st 55 53 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen att

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Kommunal förskola Uppsävja förskola Antal svarande: 51 st 51 62 % Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Förskolan uppmuntrar barnen att

Läs mer

Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2017

Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2017 Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2017 Enhet Fristående Förskola Förskolan Mollys Farm Antal svarande: 11 st 11 5 Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Enkätfrågor 6 Jag känner mig

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Fristående Förskola Kastanjens Montessoriförskola Antal svarande: 29 st 29 6 Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Enkätfrågor 6 Jag känner

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Förskoleenkäten Ditt barns situation i förskolan. Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan?

Förskoleenkäten Ditt barns situation i förskolan. Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? 2015 Videdals privatskolor AB Förskoleenkäten 2015 Ditt barns situation i förskolan Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? Mitt barn känner sig trygg... A. på förskolan

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Enkät i särskolans fritidshem

Enkät i särskolans fritidshem Enkät i särskolans fritidshem Rapporten innehåller totalresultatet för föräldrar till barn i fritidshem på särskola. /7/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts

Läs mer

Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare pedagogisk omsorg

Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare pedagogisk omsorg Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare pedagogisk omsorg Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Måttbandet nr

Måttbandet nr Barn- och utbildningsförvaltningen Måttbandet nr 237 2014 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Verksamhetsuppföljning: Per Löttiger Karin Sandberg-Täpp

Läs mer

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. bra 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn.. Dagbarnvårdaren är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Föräldrasynpunkter på Sandvikens förskolor februari 2016

Föräldrasynpunkter på Sandvikens förskolor februari 2016 Datum Arkåsen/Westerman-Annerborn KUN2016/75 2016-03-11 Föräldrasynpunkter på Sandvikens förskolor februari 2016 Bakgrund/metod Som ett led i arbetet att följa upp förskolans verksamhet och förbättra föräldrarnas

Läs mer

Bakgrundsfaktorer Om ni har fler barn i förskolan, välj då själv vilket barn ni svarar utifrån!

Bakgrundsfaktorer Om ni har fler barn i förskolan, välj då själv vilket barn ni svarar utifrån! Nordanstigs Kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen 1/6 Kvalitet i förskolan år 2007 En enkät till föräldrar med barn i Nordanstigs kommuns förskolor Slutresultatet, 236 svar totalt, inkomna mellan

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kerstins familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kerstins familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem Danderyds kommun Kerstins familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem 1 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 8 8 8 7 7 bra 0 0 % 7 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 70 8 7 8 0% 8%. Personalen är engagerad

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Förskoleenkäten våren 2016

Förskoleenkäten våren 2016 Förskoleenkäten våren 2016 Enkätresultat för vårdnadshavare FÖRSKOLAN ATHENA, Skara kommun Antal svar: 26 Svarsfrekvens: 100 procent Innehållsförteckning Om Förskoleenkäten 2 Redovisningsprinciper 3 Resultat

Läs mer

Djur Och Skur Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Djur Och Skur Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren 7 svar, bra Utveckling och lärande 8. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. 0 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0. Dagbarnvårdaren är engagerad i

Läs mer

Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare förskola

Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare förskola Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare förskola

Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare förskola Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Höjden i Älvdalens kommun hösten Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Höjden i Älvdalens kommun hösten Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Höjden i Älvdalens kommun hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola 41 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola Danderyds kommun Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Förskoleenkäten hösten 2016

Förskoleenkäten hösten 2016 Förskoleenkäten hösten 2016 Enkätresultat för vårdnadshavare Vitsippans förskola, Falkenbergs kommun Antal svar: 14 Svarsfrekvens: 93 procent Innehållsförteckning Om Förskoleenkäten 2 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förskoleenkäten 2016 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2016 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2016 Förskoleförvaltningen Datum: Dnr: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2016-05-30 FSKF-2016-2667 Christina Persson & Emma Larsson Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning

Läs mer

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner,

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner, RAPPORT 0 Enkätundersökning inom förskola och grundskola Samverkan mellan flera kommuner: Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Våren 0 P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola 42 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 9 svar, 4% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 49 48 48 40 4 Medelvärde,4,, 8 9 6, 4. Mitt barns

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Ur o Skur Skogsbacken

Ur o Skur Skogsbacken Föräldrar Förskola - Våren Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och 70 behov. 4 svar, 7% 7 Medelvärde,,7, 7, 4 7 4, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Kyrkbacken - Föräldrar Förskola

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Kyrkbacken - Föräldrar Förskola Danderyds kommun Kyrkans förskola Kyrkbacken - Föräldrar Förskola 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Ekerö kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ekerö kommun - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Ekerö kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ekerö kommun - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Ekerö kommun Ekerö kommun - Föräldrar Familjedaghem 32 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Föräldrar Förskola

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Föräldrar Förskola Danderyds kommun Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Föräldrar Förskola 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 82 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Föräldrar Familjedaghem

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Föräldrar Familjedaghem Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Föräldrar Familjedaghem 13 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Ekerö kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Solängens familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem

Ekerö kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Solängens familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem Ekerö kommun Solängens familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem 7 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 3 3, 9 9 7 3,. Mitt barns tankar och idéer tas till

Läs mer

Välkomna till förskolan Ängens föräldraråd

Välkomna till förskolan Ängens föräldraråd Välkomna till förskolan Ängens föräldraråd 2017-02-22 Dagordning Vårdnadshavarenkäten Den nya förskolan/skolan Info förskoleklass Övriga frågor Vårdnadshavares syn på verksamheten - enkät avseende Förskolan

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Sollentuna kommun Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Rosa Tornet, Montessori

Rosa Tornet, Montessori Rosa Tornet, Montessori Föräldrar Förskola - Våren 0 svar, 8% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 8 8 9 Medelvärde 5 5,,8,8

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 80%

Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 80% Äventyret - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 41 svar, 8% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Ärlingheden förskola

Ärlingheden förskola Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 44 40 Medelvärde,,, 9, 4. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 0 9% 9 7. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9% 9% % 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Evaros familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Evaros familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem Österåkers kommun Evaros familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem 7 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning Lovis Förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Täby kommun. Kundundersökning Lovis Förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 57 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Äpplets Montessoriförskola

Äpplets Montessoriförskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 00% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 8 9 3 8 Medelvärde 3 3, 74 48 33 3 3, 4. Mitt barns

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer